Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Nowik]

  Kategoria: MATEMATYKA

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki' »

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych Autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w zwartych pracach o charakterze dydaktycznym. Główny nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie matematyki uczynić atrakcyjnym, nie rezygnując z rzetelności i poprawności prezentacji materiału rzeczowego. Dla ułatwienia zrozumienia wielu pojęć i problemów podano liczne przykłady i komentarze. W części „Algebra i analiza matematyczna” omawia się różne sposoby nauczania o rodzajach liczb i różne ujęcia nauki o wielomianach, wyjaśnia się pojęcie działania odwrotnego, podaje się przykłady zastosowań ciągów arytmetycznych i geometrycznych wyższych stopni. Analizuje się także pojęcie środka ciężkości oraz prezentuje się różne metody rozwiązywania równań rekurencyjnych, poparte licznymi przykładami. W części „Geometria” podaje się m.in. sposób zastosowania wzoru Simpsona i jego uogólnienia do obliczania objętości brył i pól figur płaskich, sposób zastosowania metody figur równoważnych do rozwiązywania zadań arytmetycznych i algebraicznych oraz sposoby wykorzystania wektorów do rozwiązywania zadań dotyczących roztworów, mieszanin i stopów. Część „Logika” poświęcona jest różnym rodzajom definicji i błędom w definiowaniu pojęć, obejmuje kwestie związane z dystrybutywnym i mereologicznym rozumieniem zbioru, wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami syntaktycznymi i semantycznymi (m.in. różnice między teoriami i modelami teorii), omawia trudności związane z rozumieniem dowodu nie wprost, podaje pewne propozycje dotyczące nauczania o indukcji zupełnej. Autorzy wyrażają przekonanie, że książka wzbogaci wiedzę merytoryczną Czytelnika oraz rozszerzy zakres Jego narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Spis treści:OD AUTORÓW INFORMACJE O AUTORACH Część I. Algebra i analiza matematycznaRozdział 1. CIAŁO UŁAMKÓW PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO Rozdział 2. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA POJĘCIA LICZBY 2.1. Liczby naturalne 2.1.1. Liczby naturalne jako moce zbiorów skończonych 2.1.2. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej za pomocą pojęcia sekwensu 2.1.3. Liczba naturalna w aspekcie algebraicznym 2.1.4. Aspekt miarowy 2.2. Liczby całkowite 2.2.1. Liczby całkowite jako klasy abstrakcji 2.2.2. Aksjomatyczne ujęcie liczb całkowitych 2.2.3. Liczby całkowite w szkole 2.3. Liczby wymierne 2.3.1. Liczby wymierne jako klasy abstrakcji. Intepratacja geometryczna 2.3.2. Ułamek jako miara wielkości 2.3.3. Liczby wymierne jako operatory 2.3.4. Ułamek jako część całości (w ujęciu mnogościowym) 2.3.5. Ułamek jako stosunek dwóch wielkości 2.3.6. Aksjomatyczne ujęcie liczb wymiernych 2.4. Liczby rzeczywiste 2.4.1. Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych 2.4.2. Konstrukcja Dedekinda liczb rzeczywistych 2.4.3. Aksjomatyczne ujęcie liczb rzeczywistych 2.4.4. Konstrukcja Hoborowskiego liczb rzeczywistych 2.5.4. Liczby rzeczywiste w szkole 2.5. Liczby zespolone 2.5.1. Metoda struktury 2.5.2. Metoda Hamiltona (metoda produktu kartezjańskiego) 2.5.3. Metoda macierzowa 2.5.4. Metoda algebry  liniowej 2.5.5. Metoda rozszerzeń ciał 2.5.6. Związki między podanymi konstrukcjami 2.5.7. Pewien sposób otrzymywania tożsamości hiperbolicznych Rozdział 3. DZIAŁANIA ODWROTNE Rozdział 4. DWA NIERÓWNOWAŻNE UJĘCIA TEORII WIELOMIANÓW 4.1. ujęcie algebraiczne (ciągowe) 4.2. Ujęcie funkcyjne wielomianów Rozdział 5. CIĄGI ARYTMETYCZNE I CIĄGI GEOMETRYCZNE WYŻSZYCH STOPNI 5.1. Ciągi arytmetyczne wyższych stopni 5.2. Ciągi geometryczne wyższych stopni 5.3. Jednolite ujęcie teorii ciągów arytmetycznych i ciągów geometrycznych wyższych stopni 5.4. Sposoby obliczania sumy 5.5. Ciągi arytmetyczne wyższych stopni charakteryzujące liczby figuralne 5.5.1. Liczby wielokątne 5.5.2. Liczby piramidalne 5.5.3. Liczby pryzmalne Rozdział 6. RÓWNANIA Z PARAMETREM 6.1. Wprowadzenie funkcji stałej 6.2. Badanie funkcji w postaci uwikłanej Rozdział 7. ZASTOSOWANIE ROZWINIĘĆ SKOŃCZONYCH FUNKCJI DO OBLICZANIA GRANIC Rozdział 8.  O BŁĘDACH PRZY OBLICZANIU POCHODNEJ FUNKCJI 8.1. Obliczanie pochodnej bez wcześniejszego zbadania ciągłości funkcji 8.2. Stwierdzanie istnienia pochodnej f'(x0) na podstawie równości granic lim f'(x) oraz lim f'(x) 8.3. Stwierdzanie nieistnienia pochodnej f'(x0) na podstawie nieistnienia co najmniej jednej z granic lim f'(x), lim f'(x) 8.4. Wadliwe obliczanie pochodnej funkcji wektorowej argumentu skalarnego Rozdział 9. RÓWNANIA REKURENCYJNE I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA 9.1. Przykłady równań rekurencyjnych 9.2. Rozwiązywanie równań rekurencyjnych liniowych 9.2.1. Równania rekurencyjne liniowe jednorodne o stałych współczynnikach 9.2.2. Równania rekurencyjne liniowe niejednorodne o stałych współczynnikach 9.3. Rozwiązywanie równań rekurencyjnych metodą repertuaru 9.4. Rozwiązywanie równań rekurencyjnych metodą czynnika sumacyjnego 9.5. Rozwiązywanie równań rekurencyjnych metodą funkcji tworzących 9.5.1. Funkcje tworzące 9.5.2. Operacje na funkcjach tworzących 9.5.3. Rozwiązywanie równań rekurencyjnych metodą funkcji tworzących Rozdział 10. WYKORZYSTANIE POJĘCIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W MATEMATYCE 10.1. Obliczanie niektórych sum 10.2. Dowodzenie nierówności 10.3. Uzasadnianie własności figur płaskich 10.4. Obliczanie objętości kuli i pola segmentu paraboli Część II. GEOMETRIARozdział 11. JEDNOLITE UJĘCIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OBJĘTOŚCI BRYŁ I PÓL FIGUR PŁASKICH 11.1. Uogólnienie wzoru Simpsona 11.2. Zastosowanie wzoru Simpsona i jego uogólnienia 11.3. Pola figur płaskich Rozdział 12. METODA FIGUR RÓWNOWAŻNYCH Rozdział 13. METODY WEKTOROWE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ROZTWORÓW, MIESZANIN I STOPÓW 13.1. Metoda stężeń 13.2. Metoda udziałów 13.3. Przykłady Rozdział 14 TWIERDZENIE CEVY I JEGO RÓWNOWAŻNIKI Rozdział 15. AKSJOMATYCZNA DEFINICJA ILOCZYNU WEKTOROWEGO Część III. LOGIKARozdział 16. DYSTRYBUTYWNE I MEREOLOGICZNE POJĘCIA ZBIORU Rozdział 17. ZASADA POGLĄDOWOŚCI A TEORIA MODELI Rozdział 18. INDUKCJA ZUPEŁNA. WŁASNOŚCI DZIEDZICZNE Rozdział 19. DEFINICJE 19.1. Rodzaje definicji 19.1.1. Definicje normalne 19.1.2. Definicje warunkowe 19.1.3. Definiowanie przez przypadki 19.1.4. Definicje indukcyjne 19.1.5. Definicje rekurencyjne 19.1.6. Definicje czynnościowe 19.2. Konsekwencje przestawiania i pomijania kwantyfikatorów w definicjach 19.2.1. Uwagi ogólne 19.2.2. Konsekwencje przestawiania kwantyfikatorów w definicjach 19.2.3. Konsekwencje pomijania kwantyfikatorów w definicjach 19.3. O różnych sposobach definiowania wartości bezwzlędnej w szkołach ponadgimnazjalnych 19.4. Uwagi okresowości funkcji 19.5.1. Okresowość funkcji f:X --> R w dziedzinie X (x 19.5.2. Okresowość funkcji w dziedzinie R 19.5.3. Pojęcie okresu zasadniczego Rozdział 20 RELACJE BINARNE W ZBIORZE SKOŃCZONYM 20.1. Rodzaje relacji i ich liczba 20.2. O możliwości wykorzystania relacji porządku i relacji równoważności do definiowania lub utrwalania szkolnych pojęc matematycznych 20.2.1. Relacja porządku i kresy zbiorów uporządkowanych 20.2.2. Definiowanie za pomocą klas abstrakcji Rozdział 21 POJĘCIE KONTRPRZYKŁADU I JEGO ROLA 21.1. Pojęcie kontrprzykładu 21.2. Kontrprzykłady dla pojęcia granicy 21.3. Kontrprzykłady dla pojęcia pochodnej funkcji Rozdział 22 DOWODY NIE WPROST Rozdział 23 METODY GRAFICZNE SPRAWDZANIA TAUTOLOGII KLASYCZNEGO RACHUNKU ZDAŃ 23.1. Diagramy krzyżowe 23.2. Diagramy kolowe
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki

 • [NOWIK]

  Kategoria: Matematyka

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki' »

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych Autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w zwartych pracach o charakterze dydaktycznym. Główny nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie matematyki uczynić atrakcyjnym, nie rezygnując z rzetelności i poprawności prezentacji materiału rzeczowego. Dla ułatwienia zrozumienia wielu pojęć i problemów podano liczne przykłady i komentarze. W części „Algebra i analiza matematyczna” omawia się różne sposoby nauczania o rodzajach liczb i różne ujęcia nauki o wielomianach, wyjaśnia się pojęcie działania odwrotnego, podaje się przykłady zastosowań ciągów arytmetycznych i geometrycznych wyższych stopni. Analizuje się także pojęcie środka ciężkości oraz prezentuje się różne metody rozwiązywania równań rekurencyjnych, poparte licznymi przykładami. W części „Geometria” podaje się m.in. sposób zastosowania wzoru Simpsona i jego uogólnienia do obliczania objętości brył i pól figur płaskich, sposób zastosowania metody figur równoważnych do rozwiązywania zadań arytmetycznych i algebraicznych oraz sposoby wykorzystania wektorów do rozwiązywania zadań dotyczących roztworów, mieszanin i stopów. Część „Logika” poświęcona jest różnym rodzajom definicji i błędom w definiowaniu pojęć, obejmuje kwestie związane z dystrybutywnym i mereologicznym rozumieniem zbioru, wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami syntaktycznymi i semantycznymi (m.in. różnice między teoriami i modelami teorii), omawia trudności związane z rozumieniem dowodu nie wprost, podaje pewne propozycje dotyczące nauczania o indukcji zupełnej. Autorzy wyrażają przekonanie, że książka wzbogaci wiedzę merytoryczną Czytelnika oraz rozszerzy zakres Jego narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Wydanie 2012r. Oprawa broszurowa. Strony 406. Format 16,5x23,5cm. Nazwa - Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki Autor - Bryll Grzegorz,... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki - Bryll Grzegorz, Sochacki Robert' »

  Opis - Wydanie 2012r.Oprawa broszurowa.Strony 406.Format 16,5x23,5cm. Nazwa - Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki Autor - Bryll Grzegorz, Sochacki Robert Oprawa - Miękka Wydawca - Nowik Kod ISBN - 9788362687213 Kod EAN - 9788362687213 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 406 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Inne Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-03-27
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki - Bryll Grzegorz, Sochacki Robert

 • [NOWIK]

  Kategoria: MatematykaWysyłka: od ręki

  nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie ... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki' »

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych Autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w zwartych pracach o charakterze dydaktycznym.Główny nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie matematyki uczynić atrakcyjnym, nie rezygnując z rzetelności i poprawności prezentacji materiału rzeczowego. Dla ułatwienia zrozumienia wielu pojęć i problemów podano liczne przykłady i komentarze.W części ?Algebra i analiza matematyczna? omawia się różne sposoby nauczania o rodzajach liczb i różne ujęcia nauki o wielomianach, wyjaśnia się pojęcie działania odwrotnego, podaje się przykłady zastosowań ciągów arytmetycznych i geometrycznych wyższych stopni. Analizuje się także pojęcie środka ciężkości oraz prezentuje się różne metody rozwiązywania równań rekurencyjnych, poparte licznymi przykładami.W części ?Geometria? podaje się m.in. sposób zastosowania wzoru Simpsona i jego uogólnienia do obliczania objętości brył i pól figur płaskich, sposób zastosowania metody figur równoważnych do rozwiązywania zadań arytmetycznych i algebraicznych oraz sposoby wykorzystania wektorów do rozwiązywania zadań dotyczących roztworów, mieszanin i stopów.Część ?Logika? poświęcona jest różnym rodzajom definicji i błędom w definiowaniu pojęć, obejmuje kwestie związane z dystrybutywnym i mereologicznym rozumieniem zbioru, wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami syntaktycznymi i semantycznymi (m.in. różnice między teoriami i modelami teorii), omawia trudności związane z rozumieniem dowodu nie wprost, podaje pewne propozycje dotyczące nauczania o indukcji zupełnej.Autorzy wyrażają przekonanie, że książka wzbogaci wiedzę merytoryczną Czytelnika oraz rozszerzy zakres Jego narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki

 • [nowik]

  Kategoria: Książki naukowe>MatematykaWysyłka: od ręki

  nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie ... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki' »

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych Autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w zwartych pracach o charakterze dydaktycznym.Główny nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie matematyki uczynić atrakcyjnym, nie rezygnując z rzetelności i poprawności prezentacji materiału rzeczowego. Dla ułatwienia zrozumienia wielu pojęć i problemów podano liczne przykłady i komentarze.W części „Algebra i analiza matematyczna” omawia się różne sposoby nauczania o rodzajach liczb i różne ujęcia nauki o wielomianach, wyjaśnia się pojęcie działania odwrotnego, podaje się przykłady zastosowań ciągów arytmetycznych i geometrycznych wyższych stopni. Analizuje się także pojęcie środka ciężkości oraz prezentuje się różne metody rozwiązywania równań rekurencyjnych, poparte licznymi przykładami.W części „Geometria” podaje się m.in. sposób zastosowania wzoru Simpsona i jego uogólnienia do obliczania objętości brył i pól figur płaskich, sposób zastosowania metody figur równoważnych do rozwiązywania zadań arytmetycznych i algebraicznych oraz sposoby wykorzystania wektorów do rozwiązywania zadań dotyczących roztworów, mieszanin i stopów.Część „Logika” poświęcona jest różnym rodzajom definicji i błędom w definiowaniu pojęć, obejmuje kwestie związane z dystrybutywnym i mereologicznym rozumieniem zbioru, wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami syntaktycznymi i semantycznymi (m.in. różnice między teoriami i modelami teorii), omawia trudności związane z rozumieniem dowodu nie wprost, podaje pewne propozycje dotyczące nauczania o indukcji zupełnej.Autorzy wyrażają przekonanie, że książka wzbogaci wiedzę merytoryczną Czytelnika oraz rozszerzy zakres Jego narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki

 • [NOWIK]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Pozostałe podręcznikiWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki

 • []

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczne

  nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie ... Pełen opis produktu 'Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki' »

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych Autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w zwartych pracach o charakterze dydaktycznym.Główny nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie matematyki uczynić atrakcyjnym, nie rezygnując z rzetelności i poprawności prezentacji materiału rzeczowego. Dla ułatwienia zrozumienia wielu pojęć i problemów podano liczne przykłady i komentarze.W części ?Algebra i analiza matematyczna? omawia się różne sposoby nauczania o rodzajach liczb i różne ujęcia nauki o wielomianach, wyjaśnia się pojęcie działania odwrotnego, podaje się przykłady zastosowań ciągów arytmetycznych i geometrycznych wyższych stopni. Analizuje się także pojęcie środka ciężkości oraz prezentuje się różne metody rozwiązywania równań rekurencyjnych, poparte licznymi przykładami.W części ?Geometria? podaje się m.in. sposób zastosowania wzoru Simpsona i jego uogólnienia do obliczania objętości brył i pól figur płaskich, sposób zastosowania metody figur równoważnych do rozwiązywania zadań arytmetycznych i algebraicznych oraz sposoby wykorzystania wektorów do rozwiązywania zadań dotyczących roztworów, mieszanin i stopów.Część ?Logika? poświęcona jest różnym rodzajom definicji i błędom w definiowaniu pojęć, obejmuje kwestie związane z dystrybutywnym i mereologicznym rozumieniem zbioru, wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami syntaktycznymi i semantycznymi (m.in. różnice między teoriami i modelami teorii), omawia trudności związane z rozumieniem dowodu nie wprost, podaje pewne propozycje dotyczące nauczania o indukcji zupełnej.Autorzy wyrażają przekonanie, że książka wzbogaci wiedzę merytoryczną Czytelnika oraz rozszerzy zakres Jego narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161580
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161580
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 312051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 312051
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: