Regulamin

Regulamin serwisu Kangoo.pl obowiązuje od dnia 01.03.2009
 1. Postanowienia ogólne
  1. Operatorem serwisu internetowego Kangoo.pl (dalej zwanego "Serwisem Kangoo.pl") jest Dotcom River Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowa 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000314112 (dalej zwana "Dotcom River").
  2. Serwis Kangoo.pl jest dostępny w Internecie pod domeną internetową www.kangoo.pl i służy w szczególności do wyszukiwania i prezentacji produktów oferowanych przez sklepy internetowe.
  3. Korzystający z Serwisu Kangoo.pl (zwany dalej "Użytkownikiem") zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu Kangoo.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Operator nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Korzystanie z Serwisu Kangoo.pl
  1. Serwis Kangoo.pl nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży, a jedynie informuje o ofertach handlowych sklepów internetowych współpracujących z Dotcom River (dalej zwanych "Sklepami").
  2. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dotcom River nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna.
  3. Użytkownik może korzystać z Serwisu Kangoo.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
  4. Serwis Kangoo.pl umożliwia Użytkownikowi uzyskanie informacji o produktach oferowanych przez Sklepy i przejście na strony tych Sklepów.
  5. Dotcom River dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Kangoo.pl były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Jednakże, aby sprawdzić pełną aktualność ceny, opisu oraz dostępność towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość Serwisu Kangoo.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, w szczególności nie stanowi ze strony Dotcom River oferty, ani zaproszenia do rokowań.
  7. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie Kangoo.pl.
  8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Dotcom River umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie Kangoo.pl.
 3. Ochrona prywatności
  1. Dotcom River nie gromadzi za pośrednictwem Serwisu Kangoo.pl danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  2. Dotcom River gromadzi zapytania HTTP kierowane do serwera Serwisu Kangoo.pl w tym publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści. Dane są gromadzone w celach statystycznych oraz dla poprawy jakości usług Dotcom River.
  3. Serwis Kangoo.pl używa mechanizmu cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Dotcom River dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Kangoo.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu Kangoo.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
  2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności Serwisu Kangoo.pl oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez kontakt z Dotcom River.
  3. Dotcom River nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Sklepom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Dotcom River.
  4. Dotcom River zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych Serwisu Kangoo.pl.

linki sponsorowane