Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Opolski]

  Kategoria: EKONOMIA

  podjęła próbę określenia, czy zmiany struktury funkcjonalnej miast średniej wielkości w Polsce  wpływają na jakość życia ich mieszkańców na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone... Pełen opis produktu 'Zrównoważony rozwój a funkcje miast w Polsce. Badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej.' »

  Obecnie miasta rozwijają się dynamicznie, a ich struktura funkcjonalna ulega zmianie. Wyzwaniem dla władz miast jest sprostanie potrzebom ich mieszkańców, jak również interesariuszy, np. przedsiębiorców, inwestorów, turystów, studentów. Zadanie to jest związane z podejmowaniem działań we wszystkich sferach rozwoju i funkcjonowania miast: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Autorka pracy podjęła próbę określenia, czy zmiany struktury funkcjonalnej miast średniej wielkości w Polsce  wpływają na jakość życia ich mieszkańców na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania dotyczą okresu od 1995 do 2010 roku, kiedy to w miastach następowały widoczne przemiany będące efektem restrukturyzacji gospodarki kraju oraz – w późniejszym okresie – akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zidentyfikowane przemiany porównano do osiąganych przez miasta poziomów zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem trzech jego wymiarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowo-przestrzennego. Badania oparte zostały na danych statystycznych, których podstawą były wskaźniki Systemu Analiz Samorządowych. Książka prezentuje autorskie podejście i sposób określania rankingu miast w kontekście koncepcji. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Rozwój zrównoważony miast w ujęciu teoretycznym 1.1. Ewolucja koncepcji zrównoważonego rozwoju we współczesnej ekonomii 1.1.1. Wybrane problemy neoklasycznej ekonomii środowiska 1.1.2. Koncepcje zrównoważonego rozwoju w ekonomii ekologicznej 1.1.3. Ekonomia zrównoważonego rozwoju jako nowy paradygmat ekonomii 1.2. Wymiary zrównoważonego rozwoju 1.2.1. Wymiar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju 1.2.2. Wymiar społeczny zrównoważonego rozwoju 1.2.3. Wymiar środowiskowy zrównoważonego rozwoju 1.2.4. Wymiar przestrzenny zrównoważonego rozwoju 1.3. Rola władz lokalnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju miast 1.4. Istota i znaczenie zrównoważonego rozwoju miast Rozdział 2. Struktura funkcjonalna miast 2.1. Pojęcie miasta i jego cechy 2.2. Funkcje miast i ich klasyfikacje 2.2.1. Pojęcie funkcji miast 2.2.2. Funkcje miasta ze względu na strukturę miejsc pracy 2.3. Metody badań struktury funkcjonalnej miast 2.3.1. Przegląd metod badawczych 2.3.2. Metoda Jerczyńskiego 2.4. Przekształcenia struktury funkcjonalnej miast Polski Rozdział 3. Źródła, mierniki i metody oceny poziomu zrównoważenia rozwoju miast i ich struktury funkcjonalnej 3.1. Źródłowe podstawy badań 3.2. Mierniki oceny stopnia zrównoważonego rozwoju 3.3. Systemy pomiaru i monitoringu zrównoważonego rozwoju 3.3.1. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju według Eurostat 3.3.2. Metody oceny zrównoważonego rozwoju 3.4. Algorytm postępowania badawczego 3.4.1. Zmienne zastosowane do badania 3.4.2. Zastosowane metody badawcze Rozdział 4. Przeobrażenia społeczne, gospodarcze i środowiskowo – przestrzenne miast w kontekście zrównoważonego rozwoju 4.1.1. Klasyfikacja miast w wymiarze gospodarczym 4.1.2. Klasyfikacja miast w wymiarze środowiskowo – przestrzennym 4.1.3. Klasyfikacja miast w wymiarze społecznym 4.2. Klasyfikacja miast ze względu na poziom rozwoju cech miast zrównoważonego 4.2.1. Klasyfikacja miast w wymiarze gospodarczym 4.2.2. Klasyfikacja miast w wymiarze środowiskowo – przestrzennym 4.2.3. Klasyfikacja miast w wymiarze społecznym 4.3. Typologia miast ze względu na stopień równowagi rozwoju w poszczególnych jego wymiarach 4.3.1. Klasyfikacja miast w wymiarze gospodarczym 4.3.2. Klasyfikacja miast w wymiarze środowiskowo – przestrzennym 4.3.3. Klasyfikacja miast w wymiarze społecznym Rozdział 5. Struktura funkcjonalna a poziom zrównoważonego rozwoju miast w ujęciu syntetycznym 5.1. Typologia miast ze względu na kierunki zmian struktury pracujących 5.2. Klasyfikacja miast ze względu na wartość wskaźnika syntetycznego zrównoważenia rozwoju dla poszczególnych jego wymiarów 5.3. Struktura funkcjonalna miast a poziom zrównoważenia ich rozwoju 5.4. Struktura funkcjonalna miast a proporcjonalność wymiarów zrównoważonego rozwoju 5.4.1. Zmiany proporcjonalności między wymiarami zrównoważonego rozwoju miast 5.4.2. Zmiana struktury funkcjonalnej a proporcjonalność wymiarów badanych miast Podsumowanie Bibliografia Spis rzeczy Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zrównoważony rozwój a funkcje miast w Polsce. Badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej.

 • [EMKA]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej... Pełen opis produktu 'Firma zrównoważonego rozwoju' »

  Szybkie zyski to wciąż priorytet dla wielu firm z listy Fortune 500. Są jednak również firmy, które rozumieją, że podstawowym elementem skutecznej strategii biznesowej jest odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej zestaw narzędzi dla menedżerów, czyli Osiem Obszarów Budowania Wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, ?Firma zrównoważonego rozwoju? przewyższa inne dostępne na rynku książki o proekologicznym biznesie. To praktyczna pozycja dla menedżerów dwudziestego pierwszego wieku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Firma zrównoważonego rozwoju

 • [Wydawnictwo Naukowe Bogucki]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Spis treści:1. Wstęp2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz jej znaczenie w odniesieniu do przedsiębiorstw2.1. Ewolucja i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju2.2. Realizacja... Pełen opis produktu 'Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce' »

  Spis treści:1. Wstęp2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz jej znaczenie w odniesieniu do przedsiębiorstw2.1. Ewolucja i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju2.2. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce2.3. Zrównoważony rozwój a przedsiębiorstwo3. Czynniki wpływające na wzrost prośrodowiskowej aktywności przedsiębiorstw3.1. Regulacyjna działalność państwa3.2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa3.3. Czynniki o charakterze rynkowym3.4. Czynniki motywujące przedsiębiorstwa do wdrażania systemów zarządzania środowiskowego4. Wybrane przykłady realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach4.1. Dobrowolne programy na rzecz środowiska przyrodniczego4.2. Systemy zarządzania środowiskowego5. Przyczyny wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach5.1. Identyfikacja przyczyn wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego oraz ich zmiany w latach 1996–20065.2. Wpływ wielkości przedsiębiorstwa oraz sektora gospodarki na znaczenie poszczególnych przyczyn wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego5.3. Rola eksportu jako czynnika motywującego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego5.4. Podsumowanie6. Efekty wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach6.1. Ogólne korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego6.2. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego a rachunek kosztów w przedsiębiorstwach6.3. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego a konkurencyjność przedsiębiorstw6.4. Bariery i niekorzyści towarzyszące wdrożeniu i funkcjonowaniu systemów zarządzania środowiskowego6.5. Dyfuzja systemu zarządzania środowiskowego w łańcuchu produkcji6.6. Wdrożenie i funkcjonowanie SZŚ a prace badawczo-rozwojowe na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego6.7. Podsumowanie7. Korzyści dla środowiska przyrodniczego wynikające z wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach7.1. Wpływ wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego na obniżenie zużycia czynników produkcji7.2. Wpływ wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego na redukcję emisji zanieczyszczeń7.3. Podsumowanie8. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach8.1. Apator Toruń S.A.8.2. Arctic Paper Kostrzyn S.A.8.3. Podsumowanie9. Wnioski i podsumowanieLiteratura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce

 • [ZYSK I S-KA]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  Praca Holgera Rogalla , przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia... Pełen opis produktu 'Ekonomia zrównoważonego rozwoju' »

  Praca Holgera Rogalla, przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw ekonomicznych, politycznych, prawnych i technicznych nowej szkoły. Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia takich warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym obecnie i wszystkim przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej. Wychodząc od toczącej się współcześnie dyskusji nad zrównoważonym rozwojem, autor odnosi się do ekonomii tradycyjnej i wskazuje jej niezbędne reformy. Na szczególną uwagę zasługuje analiza przyczyn nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz możliwych strategii zaradczych. Praca zawiera charakterystykę wybranych obszarów strategicznych zrównoważonego rozwoju sporządzoną na przykładzie zrównoważonej polityki gospodarczej i energetycznej, polityki mobilności i kształtowania produktów. Autor sugeruje w niej korzystne dla przyszłości rozwiązania. Przemyślana forma dydaktyczna i przystępny język czynią książkę łatwo zrozumiałą również dla studentów i osób niebędących specjalistami w dziedzinie ekonomii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomia zrównoważonego rozwoju

 • [Studio EMKA]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej... Pełen opis produktu 'Firma zrównoważonego rozwoju' »

  Szybkie zyski to wciąż priorytet dla wielu firm z listy Fortune 500. Są jednak również firmy, które rozumieją, że podstawowym elementem skutecznej strategii biznesowej jest odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej zestaw narzędzi dla menedżerów, czyli Osiem Obszarów Budowania Wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, ?Firma zrównoważonego rozwoju? przewyższa inne dostępne na rynku książki o proekologicznym biznesie. To praktyczna pozycja dla menedżerów dwudziestego pierwszego wieku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Firma zrównoważonego rozwoju

 • Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów l w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  27,41 zł
  30,45 zł

  [umcs]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: do 3 dni

  Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.... Pełen opis produktu 'Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów l' »

  Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. Ciągle rzadko spotyka się opracowania, w których doprowadzono logicznie i konsekwentnie od badań podstawowych - prac terenowych, analizy dostępnych danych źródłowych i poszukiwań metodologicznych, poprzez przetwarzanie całości rezultatów badań do formy uznanej za przydatną do celów praktycznych, aż po szczegółowe określenie kierunków działań umożliwiających właściwe i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Rozważania dotyczące aktualnej i możliwej do zaproponowania, bardziej racjonalnej, struktury krajobrazu oparto na niezwykle starannie i wszechstronnie przygotowanym materiale analitycznym, który posłużył klarownej, krytycznej prezentacji najważniejszych cech układów krajobrazowych odniesionych do aktualnej struktury przestrzennej zagospodarowania. Pozwoliło to na kreację niezwykle interesującego oraz unikatowego i pionierskiego studium - projektu korekty aktualnego stanu struktury użytkowania ziemi w badanych obszarach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów l

 • [Pozostałe]

  Kategoria: Książki / Polityka i ekonomia

  Przedmiotem i celem pracy jest przedstawienie wyników studiów i badań własnych Autorki nad rozwojem zrównoważonym i trwałym, a w szczególności: poznanie jego istoty, cech, wymiarów... Pełen opis produktu 'Barbara Piontek ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I TRWAŁY W MIERNIKACH ORAZ SYSTEMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI' »

  Przedmiotem i celem pracy jest przedstawienie wyników studiów i badań własnych Autorki nad rozwojem zrównoważonym i trwałym, a w szczególności: poznanie jego istoty, cech, wymiarów oraz sfer realizacji; skonstruowanie teoretycznego modelu rozwoju zrównoważonego i trwałego; rozpoznanie i rozpracowanie zagadnienia pomiaru jakości życia i stopnia rozwoju w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym rozwoju; analiza funkcjonujących systemów sprawozdawczości oraz kierunki ich doskonalenia i weryfikacji dla potrzeb rozwoju zrównoważonego i trwałego. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Wykorzystano w niej literaturę z zakresu ekonomii, ekonomii środowiskowej, nauk politycznych, rachunkowości, rachunkowości zarządczej, filozofii i socjologii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Barbara Piontek ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I TRWAŁY W MIERNIKACH ORAZ SYSTEMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI

 • [Wydawnictwo KUL]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Niezwykle cenna i przydatna książka dla samorządów lokalnych, mająca formę praktycznego poradnika metodycznego, który pomoże gminom w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. W publikacji... Pełen opis produktu 'Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Wydanie 2.' »

  Niezwykle cenna i przydatna książka dla samorządów lokalnych, mająca formę praktycznego poradnika metodycznego, który pomoże gminom w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. W publikacji można znaleźć informacje odnośnie tego, co powinien zawierać ten plan, jakimi narzędziami można go wdrażać a także, jakimi podstawowymi dokumentami strategiczno-planistycznymi powinna dysponować gmina. Autorka przybliża pięć modeli planowania zrównoważonego rozwoju: przyrodniczego, społecznego, ekonomicznego, przyrodniczo-społecznego i Agedny-21 oraz ich wariantów. Prezentuje przykłady ich zastosowania w praktyce tj. przez konkretne gminy. W publikacji zostały omówione liczne dokumenty (łącznie 13), jak np. inwentaryzacja przyrodnicza, program ochrony środowiska, strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także scharakteryzowano warunki zawiązywania stowarzyszeń gminnych. Dzięki dołączonym mapom aktywności (w podziale na województwa) można łatwo sprawdzić stan zaangażowania konkretnej gminy w proces planowania zrównoważonego rozwoju. W dniu 14 grudnia 2006 roku książka otrzymała prestiżową nagrodę im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego w kategorii JUNIOR, przyznaną przez dziewięcioosobową kapitułę nagrody ustanowioną przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Warszawie. To wyróżnienie o randze krajowej przyznawane jest za wkład w ogólnopolskie badania nad programowaniem zrównoważonego rozwoju gmin, których treści zostały ujęte w tej publikacji. Nagroda Prof. Jerzego Kołodziejskiego, wybitnego profesora Politechniki Gdańskiej, wielkiego planisty, zasłużonego w działalności społecznej i służbie publicznej, byłego wojewody gdańskiego, została ustanowiona w 2002 roku i została wręczona po raz piąty. Przyznawana jest w takich dziedzinach jak rozwój zrównoważony, planowanie przestrzenne, planowanie integralne.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Wydanie 2.

 • Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  32,76 zł
  36,40 zł

  [adam marszałek]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: do 3 dni

  efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą wartością jest prawdziwie interdyscyplinarny... Pełen opis produktu 'Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju' »

  Autorzy niniejszego tomu starają się analizować w sposób wielowymiarowy „studia nad rozwojem” w szeroko rozumianym kontekście „tożsamości i efektywności”. Jednym z najważniejszych celów, które sobie postawili, jest interdyscyplinarne ujęcie tytułowego zagadnienia, tak aby zachęcić "do refleksji nad współczesna polityka rozwojową i formami zaangażowania we wsparcie rozwoju” [...]. Publikacja Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą wartością jest prawdziwie interdyscyplinarny charakter publikacji.Dr hab. Stefan Bielański, prof. UPNiniejsza książka, przypominając dobrze skomponowaną mozaikę składającą się z różnokolorowych fragmentów złączonych endogennym spojrzeniem na naturę rozwoju, jest transdyscyplinarną podróżą „na terytorium” ekonomii rozwoju, w której wykorzystany został dorobek ekonomii, antropologii, socjologii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych (międzynarodowej ekonomii politycznej), historii i filozofii. [...] Zastosowanie rozmaitych narzędzi metodologicznych podnosi jakość rozważań i pozwala spojrzeć „uzbrojonym okiem” na szereg zjawisk i procesów, które bez stosowania instrumentarium metodologicznego są trudne do wyjaśnienia i/lub interpretacji. Praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, wzbogaci literaturę na ich temat oraz wzmocni zaplecze do prowadzenia dalszych badań i studiów.Dr hab.Marek Rewizorski, prof. UG...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  " [...]. Publikacja Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą... Pełen opis produktu 'Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju' »

  Opis - Autorzy niniejszego tomu starają się analizować w sposób wielowymiarowy "studia nad rozwojem" w szeroko rozumianym kontekście "tożsamości i efektywności". Jednym z najważniejszych celów, które sobie postawili, jest interdyscyplinarne ujęcie tytułowego zagadnienia, tak aby zachęcić "do refleksji nad współczesna polityka rozwojową i formami zaangażowania we wsparcie rozwoju" [...]. Publikacja Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą wartością jest prawdziwie interdyscyplinarny charakter publikacji.Dr hab. Stefan Bielański, prof. UPNiniejsza książka, przypominając dobrze skomponowaną mozaikę składającą się z różnokolorowych fragmentów złączonych endogennym spojrzeniem na naturę rozwoju, jest transdyscyplinarną podróżą "na terytorium" ekonomii rozwoju, w której wykorzystany został dorobek ekonomii, antropologii, socjologii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych (międzynarodowej ekonomii politycznej), historii i filozofii. [...] Zastosowanie rozmaitych narzędzi metodologicznych podnosi jakość rozważań i pozwala spojrzeć "uzbrojonym okiem? na szereg zjawisk i procesów, które bez stosowania instrumentarium metodologicznego są trudne do wyjaśnienia i/lub interpretacji. Praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, wzbogaci literaturę na ich temat oraz wzmocni zaplecze do prowadzenia dalszych badań i studiów.Dr hab.Marek Rewizorski, prof. UG Nazwa - Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju Oprawa - Miękka Wydawca - Adam Marszałek Kod ISBN - 9788380195424 Kod EAN - 9788380195424 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 302 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej. Nazwa - Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego... Pełen opis produktu 'Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce - Praca zbiorowa' »

  Opis - Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Zawarte w nim analizy dają czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej. Nazwa - Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375567243 Kod EAN - 9788375567243 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 376 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce - Praca zbiorowa

 • Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,35 zł
  31,50 zł

  [wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Omawiane w monografii problemy są przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno w środowisku teoretyków jak i praktyków zainteresowanych wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w jednostkach tery... Pełen opis produktu 'Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym' »

  Omawiane w monografii problemy są przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno w środowisku teoretyków jak i praktyków zainteresowanych wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w jednostkach terytorialnych. Często wywołują kontrowersje, ale jednocześnie motywują do dalszych działań. Mamy nadzieję, że nasza książka przynajmniej częściowo wypełni lukę informacyjną w zakresie rozpoznania możliwości wdrażanie i monitorowania zrównoważonego rozwoju przez władze samorządowe różnych szczebli. Została napisana również z myślą o wykorzystaniu w dydaktyce w szkolnictwie wyższym....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym

 • Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  40,50 zł
  45,00 zł

  [wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: do 3 dni

  do zrównoważonego rozwoju systemu przestrzennego gminy. Polityka przestrzenna dąży do wyznaczenia i uwzględnienia w dokumentach planistycznych (dokumentach strategicznych) pożądanego... Pełen opis produktu 'Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym' »

  Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania, gospodarowania i użytkowania dostępnej przestrzeni. Zasadniczym celem lokalnej polityki przestrzennej jest dążenie do zachowania (lub przywrócenia) szeroko rozumianego ładu przestrzennego oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju systemu przestrzennego gminy. Polityka przestrzenna dąży do wyznaczenia i uwzględnienia w dokumentach planistycznych (dokumentach strategicznych) pożądanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz potrzeb i możliwości odnoszących się do tego procesu, a wynikających z istniejącego potencjału. Ze wstępu...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

 • Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową... Pełen opis produktu 'Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji' »

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych. Poznanie problematyki zawartej w książce może być pomocne w projektowaniu strategii innowacyjnych organizacji, których wiedza na ten temat jest niejednokrotnie fragmentaryczna i niepełna w codziennej działalności. Książka jest adresowana dla słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, przede wszystkim uniwersyteckich kierunków studiów, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną organizacji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

 • [DIFIN]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową... Pełen opis produktu 'Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji' »

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych. Poznanie problematyki zawartej w książce może być pomocne w projektowaniu strategii innowacyjnych organizacji, których wiedza na ten temat jest niejednokrotnie fragmentaryczna i niepełna w codziennej działalności. Książka jest adresowana dla słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, przede wszystkim uniwersyteckich kierunków studiów, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną organizacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Historia Polski 1990Wysyłka: od ręki

  W niniejszej publikacji podjęła jeden z najistotniejszych problemów współczesnego świata: zagadnienie rozwoju zrównoważonego i trwałego, opartego na racjonalnym gospodarowaniu trzema... Pełen opis produktu 'Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski' »

  W niniejszej publikacji podjęła jeden z najistotniejszych problemów współczesnego świata: zagadnienie rozwoju zrównoważonego i trwałego, opartego na racjonalnym gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. Z tego punktu widzenia podjęła próbę analizy procesów zmian zachodzących w Polsce po 1990 roku, a także poddała ocenie polskie reformy gospodarcze i programy restrukturyzacji pod względem cech zgodności z zaprezentowanym modelem rozwoju. Książka może służyć jako podręcznik do przedmiotów: programowanie rozwoju, polityka gospodarcza i społeczna oraz ekonomia ochrony środowiska, także jako publikacja uzupełniająca do ekonomi zarządzania i zintegrowanych systemów rachunkowości. Zainteresuje też na pewno pracowników administracji państwowej i organów samorządowych oraz wszystkich, którzy odpowiadają za przekazywane wartości i kształtowanie rozwoju.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski

 • [IMPULS]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  wychowania człowieka i różnych podejść do niego, a jednocześnie pokazując jak całościowe wspieranie dziecka przyczynić się może do zrównoważonego rozwoju. Książka pokazuje... Pełen opis produktu 'Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań' »

  Ksiązka podejmuję tematykę wychowania i edukacji, patrząc na dziecko całościowo, na jego rozwój w różnych wymiarach. Używa do tego narzędzia, jakim jest psychosynteza - psychologię całego człowieka, jednocześnie udowadniając, że jej podstawowa zasada - ?gdy coś przychodzi na czas ? jest to edukacja; gdy za późno to terapia?, podobnie jak zasada Hipokratesa ? przde wszystkim nie szkodzić? - powinny być fundamentem współczesnego przygotowania rodziców i nauczycieli. Poprzez kartki książki Autorka prezentuje przestrzenie wychowania niezbędne do wsparcia w rozwoju dziecka, podejmując trudny temat duchowego wychowania człowieka i różnych podejść do niego, a jednocześnie pokazując jak całościowe wspieranie dziecka przyczynić się może do zrównoważonego rozwoju. Książka pokazuje podejście medyczne, psychologiczne, filozoficzne do poruszanej tematyki, także wkracza głęboko w sferę duchowości z punktu widzenia nauki. Ksiązka jest oparta na osobistym doświadczeniu Autorki, stąd jest unikalna. Niemniej porusza tematy ogólne, wkraczając w różne dziedziny życia społecznego i nauki. Narastające społeczne patologie, kryzys sytemu edukacyjnego, objawiające się agresywnymi zachowaniami na ulicach i w szkole, podobnie jak wzrastająca ilość samobójstw wśród dzieci i młodzieży wymusza na dorosłych spojrzenie głębiej w przyczyny procesu jak i powrotu do początku ? do jakości sprawowanego wychowania i wczesnej edukacji szkolnej, mający wpływ na obraz siebie i świata, budowanie zdrowej osobowości i zachowania, obecna rzeczywistość polityczna i ekonomiczna oraz procesy globalizacyjne wymagają także spojrzenia na edukację w kontekście całościowego obrazu świata, jak i człowieka. Naukowe odkrycia i udokumentowanie holistycznego podejścia wymuszają zmiany całego systemu kształcenia, w tym wychowania, rozpoczynając od przygotowania rodziców, kształcenia przedszkolnego, poprzez cały system szkolny, na przygotowaniu nauczycieli kończąc.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań

 • [Branta]

  Kategoria: GospodarkaWysyłka: od ręki

  Zrównoważony rozwój jest podstawowa zasadą stosunków międzynarodowych. Autorzy tej nowej zasady wychodzą z założenia o malejących - z powodu szkód wyrządzanych w globalnym ekosystemie... Pełen opis produktu 'Zrównoważony rozwój' »

  Zrównoważony rozwój jest podstawowa zasadą stosunków międzynarodowych. Autorzy tej nowej zasady wychodzą z założenia o malejących - z powodu szkód wyrządzanych w globalnym ekosystemie - możliwościach gospodarki w zaspokajaniu potrzeb coraz liczniejszej populacji ludzi. Dlatego uznają za konieczne ukształtowanie modelu gospodarczego nieszkodliwego dla wspierających go systemów przyrodniczych. Innymi słowy, zrównoważony rozwój to rozwój zdolny do wyeliminowania zagrożeń związanych z kryzysami gospodarczymi i społecznymi oraz do zapewnienia ciągłego i bezpiecznego rozkwitu współczesnej gospodarki.Tak rozumiany zrównoważony rozwój ma wiele aspektów teoretycznych i praktycznych. Rewolucjonizuje kanon życia gospodarczego. Kreuje kolejną płaszczyznę polityki międzynarodowej, regionalnej i lokalnej. Dla swojego urzeczywistnienia domaga się nowatorskich regulacji prawnych. Prezentacja takiej bogatej problematyki wymaga ujęcia multi- i interdyscyplinarnego. Artykuły zamieszczone w zbiorze "Zrównoważony rozwój" spełniają ten warunek. Zostały opracowane przez filozofów, ekonomistów, politologów, socjologów i prawników. Wielu spośród nich może się poszczycić zarówno bogatym dorobkiem teoretycznym, jak i praktycznym w zakresie zrównoważonego rozwoju. (Andrzej Papuziński)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zrównoważony rozwój

 • [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania \"Dom Organizatora\"]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  Zrównoważony rozwój w systemie prawa” jest w polskiej literaturze prawniczej pierwszą rozprawą naukową, przedstawiającą problematykę prawną idei zrównoważonego rozwoju... Pełen opis produktu 'Zrównoważony rozwój w systemie prawa' »

  „Zrównoważony rozwój w systemie prawa” jest w polskiej literaturze prawniczej pierwszą rozprawą naukową, przedstawiającą problematykę prawną idei zrównoważonego rozwoju wszechstronnie, komplementarnie i z wyjątkową starannością w doborze oraz wykorzystaniu bogatych materiałów źródłowych, uwzględniając w tym także wyniki badań o charakterze prawno-porównawczym. Stanowi cenny wkład do dorobku naukowego z zakresu nauk prawnych o specjalności prawo ochrony środowiska odnoszący się do problematyki ochrony środowiska.Praca podzielona została na pięć rozdziałów:I. Cel i przedmiot badań oraz założenia wyjściowe.II. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym.III. Zrównoważony rozwój w prawie Unii Europejskiej.IV. Zrównoważony rozwój na przykładzie wybranych państw.V. Zrównoważony rozwój w prawie polskim.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zrównoważony rozwój w systemie prawa

 • [UMCS]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Geografia

  Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.... Pełen opis produktu 'Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych' »

  Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. Ciągle rzadko spotyka się opracowania, w których doprowadzono logicznie i konsekwentnie od badań podstawowych - prac terenowych, analizy dostępnych danych źródłowych i poszukiwań metodologicznych, poprzez przetwarzanie całości rezultatów badań do formy uznanej za przydatną do celów praktycznych, aż po szczegółowe określenie kierunków działań umożliwiających właściwe i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Rozważania dotyczące aktualnej i możliwej do zaproponowania, bardziej racjonalnej, struktury krajobrazu oparto na niezwykle starannie i wszechstronnie przygotowanym materiale analitycznym, który posłużył klarownej, krytycznej prezentacji najważniejszych cech układów krajobrazowych odniesionych do aktualnej struktury przestrzennej zagospodarowania. Pozwoliło to na kreację niezwykle interesującego oraz unikatowego i pionierskiego studium - projektu korekty aktualnego stanu struktury użytkowania ziemi w badanych obszarach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika gdańska, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1572
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, helion, znak, wilga, lektorklett, harmonia
Produkty w ofercie: 123532
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 123532
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2