Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: MARKETING

  , Problem wyboru przy wielorakości celów 3.3.      Barbara Mazur, Mierniki rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw Część druga PROBLEMY REALIZACYJNE Rozdział 4. MAKROEKONOMICZNE PROBLEMY... Pełen opis produktu 'Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego' »

  Proces rozwoju gospodarczego od początku kształtowania się myśli ekonomicznej stanowi jeden z zasadniczych problemów badawczych ze względu na jego rolę w określaniu poziomu życia społeczeństwa. W ujęciach teoretycznych próbuje się określić najbardziej znaczące determinanty osiągnięć rozwojowych, zdefiniować ich kryteria i wskazać dominujące obszary, ważne przy okreeślaniu zasad uczestniczenia społeczeństwa w podziale korzyści. Przy takim podejściu do procesu rozwoju gospodarczego, po zdefiniowaniu istoty zjawiska i kryteriów jego osiągnięć, jako kolejne zadanie postrzega się wskazanie najbardziej znaczących determinant i ewentualnie mechanizmu kształtowania się procesu w krótszym czy dłuższym okresie. W każdym z tych obszarów badawczych nauka ekonomii nie osiągnęła, jak dotąd, w pełni zadowalających rezultatów, choć okresowo pojawiały się stanowiska sugerujące rozstrzygnięcie niektórych problemów'. Rzeczywistość jednak zwykle potrafiła zaskoczyć w sposób bardziej lub mniej dotkliwy twórców nawet najbardziej logicznych i atrakcyjnych teorii ekonomicznych. W każdej z części badawczych ekonomii dorobek stale się rozszerza, doskonalone są metody i narzędzia badawcze w odniesieniu do badań ilościowych i jakościowych. Mikroekonomia może szczycić się niemal doskonałością badań w zakresie determinant zachowań i realizacji celów zarówno grupy konsumentów, producentów, jak i właścicieli poszczególnych czynników produkcji. Posiada też spory dorobek traktujący o mechanizmach funkcjonowania gospodarki, odpowiadających różnym układom stosunków własności w zakresie czynników produkcji i konstrukcji sfery regulacji. Od czasu pojawienia się koncepcji ekonomii klasycznej bez wątpienia dokonał się w tych dziedzinach ogromny postęp. Spis treści: WPROWADZENIE Część pierwsza PROBLEMY METODOLOGICZNE Rozdział I. PRÓBA OKREŚLENIA INFRASTRUKTURY 1.1.     Stanisław Czają, Koncepcja infrastruktury ekorozwoju 1.2.      Anna Chmielak, Instytucjonalny wymiar infrastruktury 1.3.      Grzegorz Dobrzański, Od kryteriów ekorozwoju do kryteriów infrastruktury 1.4.      Anna Grabska, Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności Rozdział 2. SPOŁECZNY KONTEKST INFRASTRUKTURY 2.1.      Adam Sawicki, Świadomość proekologiczna jako wyzwanie człowieka w XXI wieku 2.2.     Joanna Robotyko, Problemy współczesnej gospodarki światowej 2.3.     Barbara Mazur, Etyka biznesu - idealizm czy konieczność? 2.4.     Joanna Maria Krzyżewska, Tożsamość przedsiębiorstwa jako czynnik kształtowania infrastruktury Rozdział 3. DYLEMATY PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI 3.1      Anna Chmielak, Integralność atrybutem kształtowania infrastruktury 3.2.      Danuta Bargłowska, Problem wyboru przy wielorakości celów 3.3.      Barbara Mazur, Mierniki rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw Część druga PROBLEMY REALIZACYJNE Rozdział 4. MAKROEKONOMICZNE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY 4.1.      Tadeusz Truchanowicz, Teoria użyteczności w optymalizacji wyboru wariantu gospodarowania odpadami 4.2.      Małgorzata Borkowska-Niszczota, Infrastruktura ekorozwoju w systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce 4.3.      Maciej Dobrzyński, Ku zrównoważonej dystrybucji 4.4.      Halina Kiryluk, Programowanie zrównoważonego rozwoju turystyki 4.5.      Małgorzata Borkowska-Niszczota, Halina Kiryluk, Ewa Rauba, Nakłady na wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska Rozdział 5. KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY - STUDIA PRZYPADKÓW 5.1.      Krystyna Zimnoch, Kazimierz Michałowski, Rolnictwo ekologiczne a obszary chronione 5.2.      Agnieszka Baran, Euroregion Niemen 5.3.      Andrzej Demianowicz, Zbiornik wodny Siemianówka 5.4.      Alicja Drozdowska, Białowieski Park Narodowy ZAKOŃCZENIE Bibliografia Indeks rzeczowy Spis tabel Spis schematów
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: MARKETING

  rynkowych. Spis treści: Wstęp (Rafał Miłaszewski) Rozdział I  ZARZĄDZANIE GMINĄ W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU   1. Zarządzanie gminą (Henryk Sasinowski)  2. Wskaźniki trwałego i... Pełen opis produktu 'Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa i gminy' »

  Dynamiczne zmiany warunków rynkowych występujące na początku XXI wieku wymagają od przedsiębiorstw działań związanych z opracowaniem strategii dostosowania do sprawnego funkcjonowania na rynku. Dotychczasowe elementy tych strategii, takie jak: zmiany struktury własnościowej, restrukturyzacja procesów wytwórczych, wprowadzenie nowych metod zarządzania coraz częściej okazują się niewystarczające dla dalszego rozwoju poszczególnych podmiotów gospodarczych. W najbliższej przyszłości decydujące znaczenie dla przedsiębiorstw będzie miało kształtowanie się relacji między popytem a podażą. Technologie i produkty zmieniają się coraz szybciej. Nasilanie konkurencji na większości rynków przyspiesza zachodzące tam zmiany. Skończyła się epoka działania przedsiębiorstwa we względnie przewidywalnym i stabilnym otoczeniu, kiedy mogło ono konkurować na rynkach międzynarodowych, nie zmieniając w znaczący sposób swoich procesów produkcyjnych. Rola strategii konkurowania na podstawie ekonomiki skali oraz masowej, wystandaryzowanej produkcji systematycznie maleje na rynkach światowych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa ponad granicami zmienia uwarunkowania wyboru czynników produkcji, lokalizacji działalności i rynków zbytu. Globalizacja gospodarki wymaga od przedsiębiorstw nowego podejścia do zaspokajania wymagań klientów oraz prowadzenia walki konkurencyjnej na zacieśniających się rynkach. jednocześnie mamy do czynienia z sytuacjami, w których samo wynalezienie produktu nie daje już praktycznie przewagi konkurencyjnej; ważniejszy staje się rozwój technologii procesu produkcyjnego. Kluczowy aspekt globalizacji, jakim jest rozwój technologii informacyjnych, staje się czynnikiem niszczącym na coraz większą skalę struktury i funkcje w tradycyjnie zorganizowanych przedsiębiorstwach. W związku z tym powstają nowe typy organizacji - wirtualne, inteligentne, fraktalne, sieciowe. Są one produktem konkurencji, w której wygrywają szybkie i bardzo elastyczne przedsiębiorstwa, nie nastawione na masową produkcję, lecz ciągle poszukujące okazji rynkowych. Spis treści: Wstęp (Rafał Miłaszewski) Rozdział I  ZARZĄDZANIE GMINĄ W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  1. Zarządzanie gminą (Henryk Sasinowski)  2. Wskaźniki trwałego i zrównoważonego rozwoju w lokalnych układach terytorialnych (Grzegorz Dobrzański)  3. Długookresowe programowanie zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego a przedsiębiorczość lokalna (Joanna Oleńska) Rozdział II  UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH  1. Nowoczesne metody zarządzania gospodarką wodno-ściekową (Rafał Miłaszewski)  2. Doskonalenie jakości wyrobów (Czesław Celmerowski, Andrzej Celmerowski)  3. Społeczne i ekonomiczne pojmowanie ryzyka i niepewności (Barbara Mazur) Rozdział III  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH PAŃSTWA  1. Kierunki zmian polityki ekologicznej państwa (Marek Sobiecki)  2. ``Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju`` (Edyto Sidorczuk)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa i gminy

 • [EMKA]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej... Pełen opis produktu 'Firma zrównoważonego rozwoju' »

  Szybkie zyski to wciąż priorytet dla wielu firm z listy Fortune 500. Są jednak również firmy, które rozumieją, że podstawowym elementem skutecznej strategii biznesowej jest odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej zestaw narzędzi dla menedżerów, czyli Osiem Obszarów Budowania Wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, ?Firma zrównoważonego rozwoju? przewyższa inne dostępne na rynku książki o proekologicznym biznesie. To praktyczna pozycja dla menedżerów dwudziestego pierwszego wieku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Firma zrównoważonego rozwoju

 • [Wydawnictwo Naukowe Bogucki]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Spis treści:1. Wstęp2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz jej znaczenie w odniesieniu do przedsiębiorstw2.1. Ewolucja i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju2.2. Realizacja... Pełen opis produktu 'Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce' »

  Spis treści:1. Wstęp2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz jej znaczenie w odniesieniu do przedsiębiorstw2.1. Ewolucja i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju2.2. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce2.3. Zrównoważony rozwój a przedsiębiorstwo3. Czynniki wpływające na wzrost prośrodowiskowej aktywności przedsiębiorstw3.1. Regulacyjna działalność państwa3.2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa3.3. Czynniki o charakterze rynkowym3.4. Czynniki motywujące przedsiębiorstwa do wdrażania systemów zarządzania środowiskowego4. Wybrane przykłady realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach4.1. Dobrowolne programy na rzecz środowiska przyrodniczego4.2. Systemy zarządzania środowiskowego5. Przyczyny wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach5.1. Identyfikacja przyczyn wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego oraz ich zmiany w latach 1996–20065.2. Wpływ wielkości przedsiębiorstwa oraz sektora gospodarki na znaczenie poszczególnych przyczyn wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego5.3. Rola eksportu jako czynnika motywującego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego5.4. Podsumowanie6. Efekty wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach6.1. Ogólne korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego6.2. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego a rachunek kosztów w przedsiębiorstwach6.3. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego a konkurencyjność przedsiębiorstw6.4. Bariery i niekorzyści towarzyszące wdrożeniu i funkcjonowaniu systemów zarządzania środowiskowego6.5. Dyfuzja systemu zarządzania środowiskowego w łańcuchu produkcji6.6. Wdrożenie i funkcjonowanie SZŚ a prace badawczo-rozwojowe na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego6.7. Podsumowanie7. Korzyści dla środowiska przyrodniczego wynikające z wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach7.1. Wpływ wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego na obniżenie zużycia czynników produkcji7.2. Wpływ wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego na redukcję emisji zanieczyszczeń7.3. Podsumowanie8. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach8.1. Apator Toruń S.A.8.2. Arctic Paper Kostrzyn S.A.8.3. Podsumowanie9. Wnioski i podsumowanieLiteratura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce

 • Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  25,20 zł
  28,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >PedagogikaWysyłka: od ręki

  Celem redaktora i autorów pracy było:- przedstawienie zagadnień, które są potrzebne do projektowania, realizowania i kontrolowania edukacji dla zrównoważonego rozwoju;- inspirowanie do... Pełen opis produktu 'Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji' »

  Celem redaktora i autorów pracy było:- przedstawienie zagadnień, które są potrzebne do projektowania, realizowania i kontrolowania edukacji dla zrównoważonego rozwoju;- inspirowanie do poszukiwania wiedzy dydaktycznej, od której zależy zrównoważone wspieranie rozwoju ucznia;- dostarczenie pomocy dydaktycznej nauczycielom, pedagogom, studentom jako materiału do dyskusji nad edukacją dla zrównoważonego rozwoju.Praca składa się z dwóch części. W pierwszej dydaktyczny trop oznacza poszukiwanie wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Zamieszczono w niej teksty przedstawiające składniki tej wiedzy, wiadomości o zrównoważonym rozwoju, wartości potrzebne do poznania idei zrównoważonego rozwoju, jej znaczeniu dla edukacji, zakresu wiedzy studentów.Małgorzata Stachowska-Makuchowska zaprezentowała podstawowe źródła informacji o idei zrównoważonego rozwoju. Zalicza do nich konferencje międzynarodowe oraz opublikowane dokumenty, które wyznaczają kierunki działań politycznych, gospodarczych i społecznych, dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wymienione podstawowe dokumenty są istotne dla rozumienia sensu idei oraz podstaw prawnych decydujących o jej urzeczywistnieniu.Ewa Szadzińska opisała typologie filozofii zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływ na projekt edukacji. Filozofia ma zasadnicze znaczenie dla zbudowania sylwetki absolwenta, od niej zależy sens działań edukacyjnych, zaś od jej wartości – kierunek tych działań, a ich realizacja zależy od wykorzystania wiedzy dydaktycznej. W budowaniu sylwetki odwoływano się do ideału człowieka homo cooperativus oraz pedagogicznej wizji rozwoju osobowego.Ilona Żeber-Dzikowska przedstawiła wyniki badań dotyczące przekonań i wiedzy studentów o zrównoważonym rozwoju. Postrzegać je można jako efekt ich dotychczasowej edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W czasie trwania ich nauki obowiązywała już Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.W drugiej części pracy dydaktyczny trop oznacza praktyczną wiedzę dydaktyczną, która jest podstawą do budowania metodycznej wiedzy. Zamieszczono w niej trzy teksty.Agnieszka Szplit zaprezentowała interpretację zrównoważonego rozwoju we wczesnej edukacji językowej. Poszukiwanie wymiarów edukacji językowej jest bowiem niezbędne w kulturze. Za bardzo ważne uznano też kształcenie językowe uczniów, ponieważ język jest narzędziem poznania i decyduje o charakterze wiedzy. Jednak to porozumiewanie się, a w nim kluczową rolę odgrywa język, jest istotne w tworzeniu nowej kultury pedagogicznej. A właśnie nowe wzorce działania pedagogicznego są potrzebne w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.Ilona Żeber-Dzikowska przedstawiła podstawowe kategorie dydaktyczne: cele, treści kształcenia, metody kształcenia, środki dydaktyczne, formy organizacyjne potrzebne do projektowania, realizowania i kontrolowania edukacji ekologicznej. Przykłady scenariuszy zajęć wzbogacają praktyczną wiedzę dydaktyczną.Małgorzata Stachowska-Makuchowska przedstawiła działania zrealizowane w gimnazjum, przygotowujące uczniów do rozpoznawania zjawisk w rzeczywistości. Uczenie się wykorzystywania wiedzy technicznej sprzyja rozumieniu zagadnień zrównoważonego rozwoju. Metodyczne propozycje lekcji mogą być wzorcem dla własnych opracowań czytelników.Odbiorcami książki mogą być nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz studenci kierunków pedagogicznych po kursie dydaktyki ogólnej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji

 • [ZYSK I S-KA]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  Praca Holgera Rogalla , przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia... Pełen opis produktu 'Ekonomia zrównoważonego rozwoju' »

  Praca Holgera Rogalla, przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw ekonomicznych, politycznych, prawnych i technicznych nowej szkoły. Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia takich warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym obecnie i wszystkim przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej. Wychodząc od toczącej się współcześnie dyskusji nad zrównoważonym rozwojem, autor odnosi się do ekonomii tradycyjnej i wskazuje jej niezbędne reformy. Na szczególną uwagę zasługuje analiza przyczyn nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz możliwych strategii zaradczych. Praca zawiera charakterystykę wybranych obszarów strategicznych zrównoważonego rozwoju sporządzoną na przykładzie zrównoważonej polityki gospodarczej i energetycznej, polityki mobilności i kształtowania produktów. Autor sugeruje w niej korzystne dla przyszłości rozwiązania. Przemyślana forma dydaktyczna i przystępny język czynią książkę łatwo zrozumiałą również dla studentów i osób niebędących specjalistami w dziedzinie ekonomii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonomia zrównoważonego rozwoju

 • [Studio EMKA]

  Kategoria: EkonomiaWysyłka: od ręki

  i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej... Pełen opis produktu 'Firma zrównoważonego rozwoju' »

  Szybkie zyski to wciąż priorytet dla wielu firm z listy Fortune 500. Są jednak również firmy, które rozumieją, że podstawowym elementem skutecznej strategii biznesowej jest odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. ?Firma zrównoważonego rozwoju? ze szczegółami przedstawia case studies takich wiodących firm, wspierając ten nowy paradygmat ilustracją praktyczną. Dzięki części zawierającej zestaw narzędzi dla menedżerów, czyli Osiem Obszarów Budowania Wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, ?Firma zrównoważonego rozwoju? przewyższa inne dostępne na rynku książki o proekologicznym biznesie. To praktyczna pozycja dla menedżerów dwudziestego pierwszego wieku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Firma zrównoważonego rozwoju

 • Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów l w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  27,41 zł
  30,45 zł

  [umcs]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: do 3 dni

  Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.... Pełen opis produktu 'Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów l' »

  Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. Ciągle rzadko spotyka się opracowania, w których doprowadzono logicznie i konsekwentnie od badań podstawowych - prac terenowych, analizy dostępnych danych źródłowych i poszukiwań metodologicznych, poprzez przetwarzanie całości rezultatów badań do formy uznanej za przydatną do celów praktycznych, aż po szczegółowe określenie kierunków działań umożliwiających właściwe i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Rozważania dotyczące aktualnej i możliwej do zaproponowania, bardziej racjonalnej, struktury krajobrazu oparto na niezwykle starannie i wszechstronnie przygotowanym materiale analitycznym, który posłużył klarownej, krytycznej prezentacji najważniejszych cech układów krajobrazowych odniesionych do aktualnej struktury przestrzennej zagospodarowania. Pozwoliło to na kreację niezwykle interesującego oraz unikatowego i pionierskiego studium - projektu korekty aktualnego stanu struktury użytkowania ziemi w badanych obszarach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów l

 • [Pozostałe]

  Kategoria: Książki / Polityka i ekonomia

  Przedmiotem i celem pracy jest przedstawienie wyników studiów i badań własnych Autorki nad rozwojem zrównoważonym i trwałym, a w szczególności: poznanie jego istoty, cech, wymiarów... Pełen opis produktu 'Barbara Piontek ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I TRWAŁY W MIERNIKACH ORAZ SYSTEMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI' »

  Przedmiotem i celem pracy jest przedstawienie wyników studiów i badań własnych Autorki nad rozwojem zrównoważonym i trwałym, a w szczególności: poznanie jego istoty, cech, wymiarów oraz sfer realizacji; skonstruowanie teoretycznego modelu rozwoju zrównoważonego i trwałego; rozpoznanie i rozpracowanie zagadnienia pomiaru jakości życia i stopnia rozwoju w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym rozwoju; analiza funkcjonujących systemów sprawozdawczości oraz kierunki ich doskonalenia i weryfikacji dla potrzeb rozwoju zrównoważonego i trwałego. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Wykorzystano w niej literaturę z zakresu ekonomii, ekonomii środowiskowej, nauk politycznych, rachunkowości, rachunkowości zarządczej, filozofii i socjologii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Barbara Piontek ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I TRWAŁY W MIERNIKACH ORAZ SYSTEMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI

 • Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  68,40 zł
  76,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Zawarte w nim analizy dają czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki... Pełen opis produktu 'Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce' »

  Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Zawarte w nim analizy dają czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce

 • [Wydawnictwo KUL]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Niezwykle cenna i przydatna książka dla samorządów lokalnych, mająca formę praktycznego poradnika metodycznego, który pomoże gminom w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. W publikacji... Pełen opis produktu 'Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Wydanie 2.' »

  Niezwykle cenna i przydatna książka dla samorządów lokalnych, mająca formę praktycznego poradnika metodycznego, który pomoże gminom w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. W publikacji można znaleźć informacje odnośnie tego, co powinien zawierać ten plan, jakimi narzędziami można go wdrażać a także, jakimi podstawowymi dokumentami strategiczno-planistycznymi powinna dysponować gmina. Autorka przybliża pięć modeli planowania zrównoważonego rozwoju: przyrodniczego, społecznego, ekonomicznego, przyrodniczo-społecznego i Agedny-21 oraz ich wariantów. Prezentuje przykłady ich zastosowania w praktyce tj. przez konkretne gminy. W publikacji zostały omówione liczne dokumenty (łącznie 13), jak np. inwentaryzacja przyrodnicza, program ochrony środowiska, strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także scharakteryzowano warunki zawiązywania stowarzyszeń gminnych. Dzięki dołączonym mapom aktywności (w podziale na województwa) można łatwo sprawdzić stan zaangażowania konkretnej gminy w proces planowania zrównoważonego rozwoju. W dniu 14 grudnia 2006 roku książka otrzymała prestiżową nagrodę im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego w kategorii JUNIOR, przyznaną przez dziewięcioosobową kapitułę nagrody ustanowioną przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Warszawie. To wyróżnienie o randze krajowej przyznawane jest za wkład w ogólnopolskie badania nad programowaniem zrównoważonego rozwoju gmin, których treści zostały ujęte w tej publikacji. Nagroda Prof. Jerzego Kołodziejskiego, wybitnego profesora Politechniki Gdańskiej, wielkiego planisty, zasłużonego w działalności społecznej i służbie publicznej, byłego wojewody gdańskiego, została ustanowiona w 2002 roku i została wręczona po raz piąty. Przyznawana jest w takich dziedzinach jak rozwój zrównoważony, planowanie przestrzenne, planowanie integralne.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Wydanie 2.

 • Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  32,76 zł
  36,40 zł

  [adam marszałek]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: do 3 dni

  efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą wartością jest prawdziwie interdyscyplinarny... Pełen opis produktu 'Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju' »

  Autorzy niniejszego tomu starają się analizować w sposób wielowymiarowy „studia nad rozwojem” w szeroko rozumianym kontekście „tożsamości i efektywności”. Jednym z najważniejszych celów, które sobie postawili, jest interdyscyplinarne ujęcie tytułowego zagadnienia, tak aby zachęcić "do refleksji nad współczesna polityka rozwojową i formami zaangażowania we wsparcie rozwoju” [...]. Publikacja Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą wartością jest prawdziwie interdyscyplinarny charakter publikacji.Dr hab. Stefan Bielański, prof. UPNiniejsza książka, przypominając dobrze skomponowaną mozaikę składającą się z różnokolorowych fragmentów złączonych endogennym spojrzeniem na naturę rozwoju, jest transdyscyplinarną podróżą „na terytorium” ekonomii rozwoju, w której wykorzystany został dorobek ekonomii, antropologii, socjologii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych (międzynarodowej ekonomii politycznej), historii i filozofii. [...] Zastosowanie rozmaitych narzędzi metodologicznych podnosi jakość rozważań i pozwala spojrzeć „uzbrojonym okiem” na szereg zjawisk i procesów, które bez stosowania instrumentarium metodologicznego są trudne do wyjaśnienia i/lub interpretacji. Praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, wzbogaci literaturę na ich temat oraz wzmocni zaplecze do prowadzenia dalszych badań i studiów.Dr hab.Marek Rewizorski, prof. UG...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju

 • Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  W publikacji została omówiona skomplikowana problematyka innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Proces globalizacji sp... Pełen opis produktu 'Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju' »

  W publikacji została omówiona skomplikowana problematyka innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej. Rozwijają się również wspólne przedsięwzięcia techniczne i badania naukowe. Wszystko to wymaga znajomości występujących prawidłowości, mechanizmów i tendencji innowacyjno-rozwojowych, przewartościowania kryteriów ocen, zasad działania stymulatorów oraz rozpoznania barier innowacji.W książce przedstawiono zagadnienia determinant innowacyjności w sektorach usługowym i przemysłowym w przekrojach ogólnopolskim oraz regionalnym na tle wyzwań przyszłości. Dobór wymienionej problematyki merytorycznej podyktowany został potrzebą ciągłego identyfikowania i charakteryzowania prawidłowości występujących w zakresie działalności innowacyjnej w tych sektorach również na tle niektórych państw Unii Europejskiej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  " [...]. Publikacja Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą... Pełen opis produktu 'Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju' »

  Opis - Autorzy niniejszego tomu starają się analizować w sposób wielowymiarowy "studia nad rozwojem" w szeroko rozumianym kontekście "tożsamości i efektywności". Jednym z najważniejszych celów, które sobie postawili, jest interdyscyplinarne ujęcie tytułowego zagadnienia, tak aby zachęcić "do refleksji nad współczesna polityka rozwojową i formami zaangażowania we wsparcie rozwoju" [...]. Publikacja Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju stanowi istotny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych. Dużą wartością jest prawdziwie interdyscyplinarny charakter publikacji.Dr hab. Stefan Bielański, prof. UPNiniejsza książka, przypominając dobrze skomponowaną mozaikę składającą się z różnokolorowych fragmentów złączonych endogennym spojrzeniem na naturę rozwoju, jest transdyscyplinarną podróżą "na terytorium" ekonomii rozwoju, w której wykorzystany został dorobek ekonomii, antropologii, socjologii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych (międzynarodowej ekonomii politycznej), historii i filozofii. [...] Zastosowanie rozmaitych narzędzi metodologicznych podnosi jakość rozważań i pozwala spojrzeć "uzbrojonym okiem? na szereg zjawisk i procesów, które bez stosowania instrumentarium metodologicznego są trudne do wyjaśnienia i/lub interpretacji. Praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, wzbogaci literaturę na ich temat oraz wzmocni zaplecze do prowadzenia dalszych badań i studiów.Dr hab.Marek Rewizorski, prof. UG Nazwa - Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju Oprawa - Miękka Wydawca - Adam Marszałek Kod ISBN - 9788380195424 Kod EAN - 9788380195424 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 302 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość i efektywność w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej. Nazwa - Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego... Pełen opis produktu 'Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce - Praca zbiorowa' »

  Opis - Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Zawarte w nim analizy dają czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej. Nazwa - Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375567243 Kod EAN - 9788375567243 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 376 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce - Praca zbiorowa

 • Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  40,41 zł
  44,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja. Zdrowie i uroda. >Dom. OgródWysyłka: od ręki

  własnej przestrzeni życiowej a jednocześnie zdają sobie sprawę z potencjalnego wpływu "zdrowego" projektu na najbliższe otoczenia, stan zdrowia, zdolność funkcjonowania oraz zrównoważony Pełen opis produktu 'Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju' »

  Wybierając się na spacer, zastanawiamy się, jakie wybrać miejsce, aby uniknąć zgiełku miasta oraz spędzić kilka godzin w przyjaznym, zdrowym otoczeniu. Dokonując przeglądu samochodu, pamiętamy o wyczyszczeniu systemu klimatyzacyjnego. Jadąc na wakacje, wybieramy miejscowości oddalone od ośrodków przemysłowych. Zapominamy jednak, że zdecydowaną większość naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, w tym przede wszystkim w miejscu zamieszkania i pracy. Kreując wnętrza, bardzo często skupiamy się na funkcjonalności i aspektach wizualnych, zapominając o wielu niezwykle istotnych uwarunkowaniach wpływających zarówno na nasze zdrowie i samopoczucie, jak i stan otaczającego nas środowiska naturalnego. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że przewlekłe przemęczenie, bóle głowy, zły nastrój może być właśnie syndromem “chorego” budynku lub pomieszczenia.Niniejsza książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją, która ukazuje poszczególne aspekty projektowania wnętrz zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przedstawione jest w niej szerokie spektrum problemów - począwszy od jakości powietrza, hałasu, energochłonności, aż po kwestie specyfiki procesów produkcyjnych materiałów budowlanych i przedmiotów wyposażenia wnętrz.Publikacja jest wynikiem wieloletnich obserwacji oraz doświadczeń zawodowych autorów, pozyskiwanych zarówno w Polsce, jak i podczas wyjazdów zagranicznych.Książka przeznaczona jest zarówno dla projektantów wnętrz posiadających rozległe doświadczenie zawodowe jak i przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Zapewne zainteresuje również czytelników, którzy przymierzają się do kształtowania własnej przestrzeni życiowej a jednocześnie zdają sobie sprawę z potencjalnego wpływu "zdrowego" projektu na najbliższe otoczenia, stan zdrowia, zdolność funkcjonowania oraz zrównoważony rozwój w ekosystemie....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju

 • Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,35 zł
  31,50 zł

  [wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Omawiane w monografii problemy są przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno w środowisku teoretyków jak i praktyków zainteresowanych wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w jednostkach tery... Pełen opis produktu 'Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym' »

  Omawiane w monografii problemy są przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno w środowisku teoretyków jak i praktyków zainteresowanych wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w jednostkach terytorialnych. Często wywołują kontrowersje, ale jednocześnie motywują do dalszych działań. Mamy nadzieję, że nasza książka przynajmniej częściowo wypełni lukę informacyjną w zakresie rozpoznania możliwości wdrażanie i monitorowania zrównoważonego rozwoju przez władze samorządowe różnych szczebli. Została napisana również z myślą o wykorzystaniu w dydaktyce w szkolnictwie wyższym....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym

 • Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  40,50 zł
  45,00 zł

  [wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: do 3 dni

  do zrównoważonego rozwoju systemu przestrzennego gminy. Polityka przestrzenna dąży do wyznaczenia i uwzględnienia w dokumentach planistycznych (dokumentach strategicznych) pożądanego... Pełen opis produktu 'Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym' »

  Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania, gospodarowania i użytkowania dostępnej przestrzeni. Zasadniczym celem lokalnej polityki przestrzennej jest dążenie do zachowania (lub przywrócenia) szeroko rozumianego ładu przestrzennego oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju systemu przestrzennego gminy. Polityka przestrzenna dąży do wyznaczenia i uwzględnienia w dokumentach planistycznych (dokumentach strategicznych) pożądanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz potrzeb i możliwości odnoszących się do tego procesu, a wynikających z istniejącego potencjału. Ze wstępu...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

 • Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową... Pełen opis produktu 'Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji' »

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych. Poznanie problematyki zawartej w książce może być pomocne w projektowaniu strategii innowacyjnych organizacji, których wiedza na ten temat jest niejednokrotnie fragmentaryczna i niepełna w codziennej działalności. Książka jest adresowana dla słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, przede wszystkim uniwersyteckich kierunków studiów, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną organizacji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

 • [DIFIN]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową... Pełen opis produktu 'Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji' »

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych. Poznanie problematyki zawartej w książce może być pomocne w projektowaniu strategii innowacyjnych organizacji, których wiedza na ten temat jest niejednokrotnie fragmentaryczna i niepełna w codziennej działalności. Książka jest adresowana dla słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, przede wszystkim uniwersyteckich kierunków studiów, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną organizacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, c.h. beck, helion, znak, lektorklett, wilga
Produkty w ofercie: 132266
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 132266
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2