Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów. Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki... Pełen opis produktu 'Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14' »

  W roku 1974 Senat Politechniki Białostockiej podjął decyzję o powołaniu kierunku inżynieria środowiska. Na mocy zarządzenia nr 29 Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 października 1986 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej, działający na prawach wydziału Instytut Budownictwa Lądowego przekształcono w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Rok później, 1 października 1987 został powołany Instytut Inżynierii Środowiska. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Królikowski. W latach 1990-1992 Instytutem kierował prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński, w roku akademickim 1992/93 funkcję dyrektora sprawował dr hab. inż. Lech Dzienis prof. P.B., a następnie, w latach 19931996, prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko. Od 1996 roku obowiązki dyrektora do chwili obecnej pełni ponownie prof. zw. dr inż. inż. Andrzej Królikowski. W roku 1989 do Instytutu Inżynierii Środowiska przyłączono Zakład Chemii i uruchomiono nowy kierunek studiów - ochronę środowiska. W 1998 roku do Instytutu włączono Katedrę Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie i zmieniono nazwę Instytutu na Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa. W 1977 roku uruchomiono na kierunku inżynieria środowiska studia dla pracujących. W 1996 roku uruchomiono dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Do 1999 roku w Instytucie Inżynierii Środowiska i Rolnictwa na studiach dziennych magisterskich wykształcenie wyższe techniczne zdobyły łącznie 1102 osoby. W latach 1982-1999 zaoczne studia inżynierskie ukończyło 277 osób, a w 1998 Instytut opuściło 15 absolwentów dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Kierunek rolnictwo w latach 1996-1998 ukończyło 235 osób. Rozwój naukowy kadry wyglądał następująco: w latach 1980-1999 46 pracowników uzyskało stopień doktora, a 7 pracowników stopień doktora habilitowanego. W latach 1976-1999 pracownicy Instytutu opublikowali łącznie 1494 pozycje naukowe. Problematyce inżynierii i ochrony środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów. Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Współorganizatorami ich są: Białostocki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Od kilku lat, objęte są one patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN - Sekcja Inżynierii Sanitarnej. W roku bieżącym XI Konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Spis treści: Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa 1. Władysław Chiżniak: Kody kreskowce jakości plonów roślin i gleb uprawnych 2. Władysław Chiżniak: Morfogeneza struktur glebowych w świetle fizyki procesów termodynamicznych i autofalowych 3. Katarzyna Gładyszewska: Minimalne ciśnienie statyczne w foliowych przewrodach równomiernej wydajności 4. Katarzyna Gładyszewska: Określenie wartości liczbowej współczynnika wypływał w foliowych przewodach równomiernej wydajności 5. Tomasz Hrynaszldewicz, Ewa Kurbat: Zanieczyszczenie chloroorganiczne w wodzie dostarczanej przez Wodociągi Białostockie 6.Katarzyna Igiiatowicz-Owsieniuk: Zależność sorpcji pestcydówfenoksyoctowych na węglu AG-5 od ich własności fizyczno-chemicznych 7. Marian Kucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: Bromki w wodzie surowej - bromiany w wodzie wodociągowrej 8. Krzysztof Micun: Geneza i rozwój rzeźby Wyspy Sztabińskiej 9.Stanisław J. Rosochacld, Marzena Matejczyk: Zastosowanie genówreporterowych w badaniach nad mikroorganizmami i organizmami wyższymi 10. Mariola Samsonowicz, Renata Swisłocka: Wpływwybranych azotowych związków organicznych na niektóre wskaźnikizanieczyszczeń wód 11. Iwona Skoczko: Oczyszczanie ściekówzanieczyszczonych środkami ochrony roślin przy zastosowaniu złóżbiologicznych lub osadu czynnego 12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: Metale ciężkie w powierzchniowej warstwie gleb Białegostoku 13. Piotr Zaręba: Przygotowanie polskiej wsi do członkostwa w Unii Europejskiej 14. Mirosław Zukowski: Analiza parametrów cieplnych grzejnika podłogowego typu B Katedra Wodociągów i Kanalizacji Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżymierii Środowiska i Rolnictwa 1. Władysław Chiżniak: QUALITY CODE OF SOIL AND YIELD 2. Władysław Chiżniak: MORFOGENETICS OF SOIL IN THE FIZYK PROCESES TERMODYNAMICS AND SYNERGEtiCS 3. Katarzyna Gładyszewska: THE MINIMAL STATIC PRESSURE IN THE REGULAR AIR FLOW RAW FOIL VENTILATION DUCTS 4. Katarzyna Gładyszewska: THE QUALIFICATION OF THE NUMERICAL VALUES OF COEFFICIENT OF DISCHARGE "?" IN REGULAR AIR FLOW RATE FOIL VENTILATION DUCTS 5. Tomasz Hrymaszkiewicz, Ewa Kurbat: ORGANOCHLORINE POLLUTANTS IN WATER PIPE OF BIAŁYSTOK 6. Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk: DEPENDENCE OF SORPTION OF PHENOXYACETIC PESTICIDES ON ACTIVE CARBON AG-5 ON THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 7. Marian Eucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: BROMIDE IN RAW WATER-BROMATE IN TAP WATER 8. Krzysztof Micun: ORIGIN AND EVOLUTION OF THE RELIEF OF "SZTABIŃSKA ISLAND 9. Stanisław J. Rosochacki, Marzena Matejczyk: APPLICATION OF REPORTERS GENES IN ENVIRONMENTAL MICROORGANISMS AND HIGHER ORGANISMS RESEARCH 10. Mariola Samsonowicz, Renata Świsłocka: INFLUENCE OF NITROGEN ORGANIC COMPOUNDS ON COD AND BOD5 IN WATER 11. Iwona Skoczko: COMPARISON OF BIOFILTERS AND ACTIVE SLUDGE EFFECTIVITY TO CLEANINGS OF WASTEWATER WITH PESTICIDES 12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: HEAVY METALS IN SUPERFICIAL LAYER OF SOILS BIAŁYSTOK 13. Piotr Zaręba: PREPARATION OF POLISH COUNTRYSIDE TO MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION 14. Mirosław Żukowski: AN ANALYSIS OF THERMAL PARAMETERS OF THE UNDERFLOOR HEATING OF TYPE B Katedra Wodociągów i Kanalizacji
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach 1992-1997 można stwierdzić, że zboża jare plonowały zdecydowanie lepiej i wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów były zróżnicowane... Pełen opis produktu 'Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12.' »

  Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach1992-1997 można stwierdzić, że zboża jare plonowały zdecydowanie lepieji wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów byłyzróżnicowane warunki klimatyczno-glebowe, jak również jakośćprzedplonów. Zboża jare były przeważnie wysiewane w stanowisku pookopowych w warunkach optymalnego uwilgotnienia gleby, co pozwoliło nawłaściwy rozwój roślin. Natomiast zboża ozime wysiewano często poprzedplonach zbożowych. Uwilgotnienie gleby w trakcie wegetacji zbóżozimych było często zbyt duże, zarówno jesienią jak i wczesną wiosną. Wefekcie powodowało to słabszy rozwój roślin i słabe krzewienie. Dlategoteż oziminy często przemarzały. Zagęszczenie roślin po zimie było zamałe. W tych warunkach rozwijały się chwasty, których zwalczenie wgospodarstwach ekologicznych nie zawsze było możliwe. Wśród zbóż jarych najlepiej plonowały odmiany odznaczające sięwiększą konkurencyjnością w stosunku do chwastów: pszenica - Alkora iHenika, jęczmień - Klimek, owies - Boryna i Farys, pszenżyto jare -Gabo. Spośród badanych odmian zbóż ozimych najlepiej plonowały: żyto - Motto, Warko i Amilo, pszenica - Lama, pszenżyto - Presto. Zaznaczyłysię również różnice w plonowaniu odmian poszczególnych gatunków zbóżbadanych w drugiej serii doświadczeń. Jednakże wnioski o przydatnościkonkretnych odmian dla rolnictwa ekologicznego można będzie sformułowaćpo zakończeniu tych badań. Spis treści: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI; STAN, WALORY I ZAGROŻENIA WYBRANYCH GEOSYSTEMÓW 1. Łaska G.: Zbiorowiska zastępcze Puszczy Knyszyńskiej 2. Łaska G.: Metody syntaksonomii numerycznej i sposoby ich wykorzystania w analizie zróżnicowania roślinności 3. Tyszkiewicz Z.: Gleba i szata roślinna grądu typowego i zdegenerowanego Parku Zwierzynieckiego w Białymstoku 4.Tyszkiewicz Z.: Zbiorowiska grzybów glebowych i ich wpływ nakształtowanie się zdrowotności naturalnych odnowień dwu różnych grądów 5. Banaszuk P., Wysocka-Czubaszek A.: Zróżnicowaniechemizmu płytkich wód gruntowych w bagiennej dolinie Narwi na obszarzeNarwiańskiego Parku Narodowego 6. Micun K., Roj-Rojewski S.: Rozpoznanie procesówhydrochemicznych na obszarze obiektu melioracyjnego. Konowały iterenach przyległych 7. Kondratiuk P.: Ocena środowiska hydrogeologicznego z wykorzystaniem analizy statystycznej 8. Kaszkowiak I.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleb łąk i pastwisk w okolicach Białegostoku 9. Kaszkowiak I.: Stan sanitarny piaskownic na placach zabaw osiedli białostockich 10. Błachno B.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleb uprawnych w okolicach Białegostoku 11. Dworakowski T.: Ocena odmian zbóż uprawnych w warunkach gospodarstw ekologicznych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12.

 • [Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii Poznań]

  Kategoria: Różne

  "Zeszyty Naukowe", wydawane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, są periodykiem, którego zadaniem jest kształtowanie myśli naukowej na temat kultury fizycznej, turystyki Pełen opis produktu 'Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Nr 6 (2010).' »

  "Zeszyty Naukowe", wydawane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, są periodykiem, którego zadaniem jest kształtowanie myśli naukowej na temat kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii głównie przez upowszechnianie dorobku badawczego w tych dziedzinach. Podstawowym naszym celem jest publikowanie, a tym samym upowszechnianie prac naukowych z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia itp. Ułatwi to dostęp wszystkich zainteresowanych do tak prezentowanego dorobku, da również pracownikom naukowym zdecydowanie większe możliwości publikowania prac. W szczególności taką szansę zyskują młodzi pracownicy nauki. W efekcie usprawniony zostanie obieg myśli naukowej z dziedziny turystyki, z uwzględnieniem dokonań krajowych, ale również zagranicznych. "Zeszyty Naukowe" adresowane są do nauczycieli szkół wyższych kierunków turystyczno-rekreacyjno-hotelarsko-gastronomicznych. Powinny być również dostępne we wszystkich bibliotekach uczelni i szkół specjalistycznych, docierać też będą do głównych zagranicznych ośrodków naukowych i bibliotek związanych z nauką o turystyce, rekreacji, hotelarstwie i technologii żywienia. Planowane zamierzenia częściowo znajdą odzwierciedlenie w pierwszym numerze "Zeszytu Naukowego". Przewiduje się publikowanie prac przez autorów zagranicznych w ramach współpracy o podobnym charakterze. Zamierzamy również prezentować aktywność naukową i dydaktyczną wybranych szkół wyższych o profilu turystyczno-rekreacyjnym, recenzje wydawnictw, streszczenia artykułów w języku angielskim. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli uczelni, które kształcą kadry dla turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii, do współpracy z redakcją pisma.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Nr 6 (2010).

 • [Salwator]

  Kategoria: Edukacja i Rozwój

  Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ o. Innocenzo Gargano OSB Cam Format:145x205 Stron: 106 ISBN: 1426-8515 74. numer „Zeszytów Formacji Duchowej zachęca, aby powracać Pełen opis produktu 'Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ' »

  Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJo. Innocenzo Gargano OSB Cam Format:145x205 Stron: 106 ISBN: 1426-851574. numer „Zeszytów Formacji Duchowej zachęca, aby powracać do przesłania Bożego Miłosierdzia, które kryją w sobie stronice Ewangelii. Włoski kameduła o. Innocenzo Gargano zaproponował lectio divina do sześciu wybranych perykop ewangelicznych, które papież Franciszek cytował w bulii Misericordiae vultus. Sześć „ikon Oblicza Bożego Miłosierdzia może prowadzić do modlitwy słowem Bożym, nasycać oczy serca i karmić duszę kontemplacją Boga, który nie nuży się w swoim miłowaniu człowieka. Jego Oblicze stało się najbardziej bliskie, widzialne i dotykalne w Jezusie Chrystusie. „Jezus, Jego Osoba, to miłosierdzie, które stało się Ciałem – powiedział w jednej z konferencji o. Gargano.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

 • [Salwator]

  Kategoria: Edukacja i Rozwój

  Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ Bogusław Szpakowski SAC Format: 145x205 Stron: 104 ISSN 1426-8515 Bliskie relacje ze sobą samym, z drugim człowiekiem oraz z Bogiem stan... Pełen opis produktu 'Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ' »

  Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJBogusław Szpakowski SAC Format: 145x205 Stron: 104 ISSN 1426-8515 Bliskie relacje ze sobą samym, z drugim człowiekiem oraz z Bogiem stanowią najlepszą profilaktykę przeciwko zaburzeniom psychicznym i duchowym. Sieć relacji, jaką każdy z nas splata wraz z innymi osobami, dobroczynnie wzmacnia nasz system odpornościowy i chroni go przed osłabieniem, spowodowanym przez problemy emocjonalne. Każdy z nas w trudnych momentach swojego życia szuka wsparcia u osób, na których życzliwość może liczyć. Bliskie relacje stanowią podstawę naszej emocjonalnej stabilności. Są dla nas bezcenne.  Dyskomfort emocjonalny odczuwamy wtedy, gdy bliskości nam brakuje lub mamy jej nadmiar. Rytm bliskości i dystansu faluje w każdym z nas w zgodzie z indywidualnymi potrzebami. Przesada, przeciąganie się w czasie zarówno jednego, jak i drugiego stanu poza charakterystyczny dla każdego z nas rytm, ujawnia się rozdrażnieniem.  Ksiądz Bogusław Szpakowski pokazuje, jak rozpoznać tak istotny dla każdego człowieka rytm bliskości i dystansu, aby móc budować w życiu trwałe relacje w małżeństwie, pomiędzy rodzicami a dziećmi, z osobami bliskimi, z Bogiem. Nieliczenie się z tym rytmem, próby narzucania drugiemu własnego rytmu mogą stać się źródłem cierpienia, poczucia braku bliskości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

 • [Die Spiegelburg]

  Kategoria: Dziecko i niemowlę/Zabawa/Zabawki/DIE SPIEGELBURG
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naklejki na zeszyty T-Rex World

 • [DERFORM]

  Kategoria: NaklejkiWysyłka: od ręki

  Nalepki na zeszyty Księżniczki. Mix wzorów. 50 szt w opakowaniu zbiorczym. Pełen opis produktu 'Nalepki na zeszyty Księżniczki Mix (50szt) DERFORM' »

  Nalepki na zeszyty Księżniczki. Mix wzorów. 50 szt w opakowaniu zbiorczym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty Księżniczki Mix (50szt) DERFORM

 • [DERFORM]

  Kategoria: NaklejkiWysyłka: od ręki

  Naklejki na zeszyty Soy Luna. 50 szt w opakowaniu zbiorczym.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty Soy Luna Mix (50szt) DERFORM

 • [DERFORM]

  Kategoria: NaklejkiWysyłka: od ręki

  Nalepki na zeszyt z serii Kraina Lodu, mix wzorów. 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty Kraina Lodu (50szt) DERFORM

 • []

  Kategoria: Czasopisma i periodyki / Czasopisma

   W numerze:Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w PolsceEwangelizacja z mocąRozeznawanie charyzmatĂłwPoczątki Odnowy w Duchu Świętym w PolsceCo to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś?Abyśmy... Pełen opis produktu 'Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 3(138)2015' »

   W numerze:Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w PolsceEwangelizacja z mocąRozeznawanie charyzmatĂłwPoczątki Odnowy w Duchu Świętym w PolsceCo to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś?Abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem ChrystusaPrzełoĹźeństwo jest słuĹźbą na wzĂłr JezusaPrzyjąć, zrozumieć i pomnaĹźać daryWezwani do jednościAutorskie Rekolekcje Stowarzyszenia Nowa EwangelizacjaÂ
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 3(138)2015

 • [DERFORM]

  Kategoria: NaklejkiWysyłka: od ręki

  Naklejki na zeszyty z motywem My Little Pony, mix wzorów, 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Pełen opis produktu 'Nalepki na zeszyty My Little Pony (50szt) DERFORM' »

  Naklejki na zeszyty z motywem My Little Pony, mix wzorów, 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty My Little Pony (50szt) DERFORM

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: Dla dzieci /Książki z naklejkami

  Edukacyjne książki z naklejkami dla najmłodszych. - Uczą dzieci nowych pojęć i utrwalają zdobytą wiedzę. - Kolorowe zdjęcia i naklejki zachęcą dzieci do nauki poprzez zabawę. - Naklejki rozwijają zdolności... Pełen opis produktu 'Zeszyty dla najmłodszych. Miasto i wieś w.2016' »

  Edukacyjne książki z naklejkami dla najmłodszych. - Uczą dzieci nowych pojęć i utrwalają zdobytą wiedzę. - Kolorowe zdjęcia i naklejki zachęcą dzieci do nauki poprzez zabawę. - Naklejki rozwijają zdolności manualne.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty dla najmłodszych. Miasto i wieś w.2016

 • [DERFORM]

  Kategoria: Artykuły szkolne i papiernicze/Pozostałe/Naklejki

  Naklejki na zeszyty z motywem My Little Pony, mix wzorów, 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Pełen opis produktu 'Nalepki na zeszyty My Little Pony (50szt) DERFORM' »

  Naklejki na zeszyty z motywem My Little Pony, mix wzorów, 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty My Little Pony (50szt) DERFORM

 • [DERFORM]

  Kategoria: Artykuły szkolne i papiernicze/Pozostałe/Naklejki

  Nalepki na zeszyty Księżniczki. Mix wzorów. 50 szt w opakowaniu zbiorczym. Pełen opis produktu 'Nalepki na zeszyty Księżniczki Mix (50szt) DERFORM' »

  Nalepki na zeszyty Księżniczki. Mix wzorów. 50 szt w opakowaniu zbiorczym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty Księżniczki Mix (50szt) DERFORM

 • [DERFORM]

  Kategoria: Artykuły szkolne i papiernicze/Pozostałe/Naklejki

  Nalepki na zeszyt z serii Kraina Lodu, mix wzorów. 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nalepki na zeszyty Kraina Lodu (50szt) DERFORM

 • [Fundacja Tranzyt]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Drodzy Czytelnicy,Latem ubiegłego roku, na łamach AQQ nr 30, Witek Tkaczyk pytał: "Czy już czas na pismo wyłącznie krytyczne - bez komiksów, a jedynie z tekstami o nich?" Nie dowiemy się, jeśli nie spróbujemy.... Pełen opis produktu 'Zeszyty komiksowe nr 1 Antybohater' »

  Drodzy Czytelnicy,Latem ubiegłego roku, na łamach AQQ nr 30, Witek Tkaczyk pytał: "Czy już czas na pismo wyłącznie krytyczne - bez komiksów, a jedynie z tekstami o nich?" Nie dowiemy się, jeśli nie spróbujemy. My zaryzykowaliśmy i w Wasze ręce oddajemy pierwszy numer nowego magazynu o komiksie.Chcemy pisać o komiksach i pozwalać sobie na własną interpretację tego, co dzieje się w polskiej komiksowej kulturze. Mamy ambicję opisywania najciekawszych zjawisk, stawiając je w odpowiedniej perspektywie historycznej i geograficznej. Nie chcemy relacjonować bieżących wydarzeń ani publikować recenzji, gdyż nie sądzimy, by drukowane czasopismo było w stanie konkurować na tym polu z serwisami internetowymi. Szczególnie czasopismo, ukazujące się dwa razy do roku.Każdy numer Zeszytów Komiksowych będzie poświęcony jednemu zagadnieniu i zilustrowany tematycznie dobranymi rysunkowymi historiami. Chcielibyśmy uniknąć lapidarności i uproszczeń, ale również nudy i hermetyczności.Drodzy czytelnicy - liczymy na Waszą przychylność, ale uprzedzamy, że nie damy się łatwo zniechęcić! Miłej lektury i do zobaczenia podczas MFK w Łodzi!Michał Błażejczyk i Redakcja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty komiksowe nr 1 Antybohater

 • [AVERY ZWECKFORM]

  Kategoria: NAKLEJKI > NA ZESZYTY

  NULL

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 59286 NAKLEJKI NA ZESZYTY

 • Zeszyty komiksowe 7/2007 Rocznice, rocznice… w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  17,91 zł
  19,90 zł

  [fundacja instytut kultury popularnej]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: do 3 dni

  Rok 2007 obfituje w komiksowe rocznice. Redakcja Zeszytów Komiksowych postanowiła skorzystać z tej okazji i przedstawić znanych bohaterów i twórców w nowym świetle i z nowymi detalami oraz przypomnieć... Pełen opis produktu 'Zeszyty komiksowe 7/2007 Rocznice, rocznice…' »

  Rok 2007 obfituje w komiksowe rocznice. Redakcja Zeszytów Komiksowych postanowiła skorzystać z tej okazji i przedstawić znanych bohaterów i twórców w nowym świetle i z nowymi detalami oraz przypomnieć tych, którzy ulegli zapomnieniu.50. rocznicę powstania obchodzą w tym roku świetnie wszystkim znani Tytus, Romek i A'tomek. Nie wyobrażaliśmy sobie numeru Zeszytów bez nawiązania do tego komiksu - publikujemy więc jeden artykuł na jego temat, kilka zainspirowanych nim krótkich komiksów oraz (po raz pierwszy w Polsce) szczegółową bibliografię występów Tytusa i jego przyjaciół na stronach czasopism, kalendarzy i w innych parafernaliach. Za zgodą Papcia przedrukowujemy również szereg komiksów i ilustracji ze Świata Młodych, nie wznowionych jak dotąd w żadnej innej publikacji.W tym roku przypada również 25-ta rocznica publikacji ostatniego zeszytu z serii o Kapitanie Żbiku, do której rysunki przez wiele lat wykonywał Jerzy Wróblewski. Jest to świetna okazja do zaprezentowania naszym czytelnikom rozszerzonej biografii tego artysty, uzupełnionej szeregiem wcześniej niepublikowanych zdjęć, rysunków i innych ilustracji, a także dwuplanszową parodią komiksów o Kapitanie ze Szpilek.Blok rocznicowy kończymy czasopismem Przygoda, które obchodzi w tym roku 50. rocznicę swojego powstania. Pismo to zaistniało na fali popaździernikowej odwilży i miało, jak na tamte czasy, bardzo odważną zawartość. Niestety, zostało zamknięte po niespełna dwóch latach. W tym numerze przypominamy Przygodę nie tylko przy pomocy wyśmienitych artykułów na jej temat (Adama Ruska i Marka Misiory), ale również publikując przedruk szesnastu oryginalnych plansz komiksowych z tego pisma....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty komiksowe 7/2007 Rocznice, rocznice…

 • [AVERY ZWECKFORM]

  Kategoria: NAKLEJKI > NA ZESZYTY

  NULL

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 59686 NAKLEJKI NA ZESZYTY CZERWONE

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: MECHANIKA

  Ściskanie płyty odnosi się do zagadnień prób technologicznych, mających szerokie zastosowanie podczas kształtowania wyrobów z tworzyw metalicznych (Storoźev i Popov, 1997), laminatów szklanych (Stavrov... Pełen opis produktu 'Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 25' »

  Ściskanie płyty odnosi się do zagadnień prób technologicznych, mających szerokie zastosowanie podczas kształtowania wyrobów z tworzyw metalicznych (Storoźev i Popov, 1997), laminatów szklanych (Stavrov i inni, 1981) i kompozytów formowanych ciśnieniowo na bazie drewna (Barsukov i Sviridenok, 1998). Podczas tych prób (rys. ])jest obserwowana zmiana wysokości lub średnicy próbki pod wpływem stałego obciążenia i na podstawie tych zmian są oceniane cechy odkształceniowe kompozytu lub np. granica plastyczności tworzywa. Problemowi mechaniki procesu odkształcenia płyty poświęcono wiele prac [Storoźev i Popov, 1997; Stavrov i inni, 1981; Tolnsen i inni, 1969), w których wskazano na istotną zależność otrzymanych rozwiązań od zadanych warunków brzegowych na powierzchni kontaktu. W niniejszej pracy zostanie dokonana analiza rozkładu naprężeń w próbce cylindrycznej. Wprowadzenie do doświadczenia pierwszego Spis treści: 1. Barsukov V.V., Krupicz B.: Analiza rozkładu naprężeń w ściskanej płycie z uwzględnieniem plastycznego kontaktu i nieliniowego tarcia 2. Falęcki J., Jachimowicz J., Karliński W., Szachnowski W.: Analiza przyczyn zniszczenia łopatek turbiny lotniczej 3. Gagan J.: Kalibracja układów pomiarowych w precyzyjnych pomiarach temperatury 4. Galicki J., Hościło B.: Opis wytrzymałości drewna sosnowego na rozciąganie w płaszczyźnie ortotropii LR 5. Kulczycki-Żyhajło R.: Trójwymiarowe zagadnienia kontaktowe termosprężystości dla półprzestrzeni poprzecznie izotropowej 6. Lach J., Łukaszuk M.: Właściwości kaloryczne odpadów drzewnych 7. Łukaszewicz A., Seweryn A.: Doświadczalna analiza pękania elementów z karbami poddanych jednoosiowemu ściskaniu 8. Łukaszuk M.: Pomiar i regulacja temperatury komory termostatycznej 9. Okrajni J., Mutwil K., Cieśla M.: Konstrukcyjne uwarunkowania trwałości rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym 10. Poskrobko S., Lach J.: Spalanie odpadów komunalnych 11. Romanowicz M., Czech M., Bugaryn J.: Rozciąganie w konfiguracji nieosiowej jako metoda określania wytrzymałości drewna na ścinanie wzdłużne 12. Seweryn A., Tomczyk A., Mróz Z.: Model szczeliny ze strefą kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem (część II - Pękanie w dwuosiowym stanie obciążenia) 13 Uścinowicz R.: Identyfikacja anizotropii własności mechanicznych blachy warstwowej Cu-Al
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 25


Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, wsip, muza, mega creative, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat
Produkty w ofercie: 94994
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ShopCity.pl

Artykuły wielobranżowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.08.2016
artykuły dekoracyjne, pozostali producenci, adidas, haba, zoki, marko, inello, die spiegelburg, numoco, nike
Produkty w ofercie: 37471
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, wds, mighty god, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, espe
Produkty w ofercie: 4855
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat, trefl, wilga, impuls
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, c.h. beck, bellona, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 143524
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143524
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Uczyibawi.pl

Zabawki edukacyjne oraz kreatywne dla dzieci.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.02.2012
carte blanche, 4m, avery zweckform, crayola, hello kitty, anne geddes, secret wings, lucky bands, aqua studio, meadow kids
Produkty w ofercie: 916
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, edycja Świętego pawła, wilga, trefl, skrzat
Produkty w ofercie: 108380
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1