Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów. Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki... Pełen opis produktu 'Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14' »

  W roku 1974 Senat Politechniki Białostockiej podjął decyzję o powołaniu kierunku inżynieria środowiska. Na mocy zarządzenia nr 29 Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 października 1986 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej, działający na prawach wydziału Instytut Budownictwa Lądowego przekształcono w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Rok później, 1 października 1987 został powołany Instytut Inżynierii Środowiska. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Królikowski. W latach 1990-1992 Instytutem kierował prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński, w roku akademickim 1992/93 funkcję dyrektora sprawował dr hab. inż. Lech Dzienis prof. P.B., a następnie, w latach 19931996, prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko. Od 1996 roku obowiązki dyrektora do chwili obecnej pełni ponownie prof. zw. dr inż. inż. Andrzej Królikowski. W roku 1989 do Instytutu Inżynierii Środowiska przyłączono Zakład Chemii i uruchomiono nowy kierunek studiów - ochronę środowiska. W 1998 roku do Instytutu włączono Katedrę Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie i zmieniono nazwę Instytutu na Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa. W 1977 roku uruchomiono na kierunku inżynieria środowiska studia dla pracujących. W 1996 roku uruchomiono dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Do 1999 roku w Instytucie Inżynierii Środowiska i Rolnictwa na studiach dziennych magisterskich wykształcenie wyższe techniczne zdobyły łącznie 1102 osoby. W latach 1982-1999 zaoczne studia inżynierskie ukończyło 277 osób, a w 1998 Instytut opuściło 15 absolwentów dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Kierunek rolnictwo w latach 1996-1998 ukończyło 235 osób. Rozwój naukowy kadry wyglądał następująco: w latach 1980-1999 46 pracowników uzyskało stopień doktora, a 7 pracowników stopień doktora habilitowanego. W latach 1976-1999 pracownicy Instytutu opublikowali łącznie 1494 pozycje naukowe. Problematyce inżynierii i ochrony środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów. Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Współorganizatorami ich są: Białostocki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Od kilku lat, objęte są one patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN - Sekcja Inżynierii Sanitarnej. W roku bieżącym XI Konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Spis treści: Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa 1. Władysław Chiżniak: Kody kreskowce jakości plonów roślin i gleb uprawnych 2. Władysław Chiżniak: Morfogeneza struktur glebowych w świetle fizyki procesów termodynamicznych i autofalowych 3. Katarzyna Gładyszewska: Minimalne ciśnienie statyczne w foliowych przewrodach równomiernej wydajności 4. Katarzyna Gładyszewska: Określenie wartości liczbowej współczynnika wypływał w foliowych przewodach równomiernej wydajności 5. Tomasz Hrynaszldewicz, Ewa Kurbat: Zanieczyszczenie chloroorganiczne w wodzie dostarczanej przez Wodociągi Białostockie 6.Katarzyna Igiiatowicz-Owsieniuk: Zależność sorpcji pestcydówfenoksyoctowych na węglu AG-5 od ich własności fizyczno-chemicznych 7. Marian Kucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: Bromki w wodzie surowej - bromiany w wodzie wodociągowrej 8. Krzysztof Micun: Geneza i rozwój rzeźby Wyspy Sztabińskiej 9.Stanisław J. Rosochacld, Marzena Matejczyk: Zastosowanie genówreporterowych w badaniach nad mikroorganizmami i organizmami wyższymi 10. Mariola Samsonowicz, Renata Swisłocka: Wpływwybranych azotowych związków organicznych na niektóre wskaźnikizanieczyszczeń wód 11. Iwona Skoczko: Oczyszczanie ściekówzanieczyszczonych środkami ochrony roślin przy zastosowaniu złóżbiologicznych lub osadu czynnego 12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: Metale ciężkie w powierzchniowej warstwie gleb Białegostoku 13. Piotr Zaręba: Przygotowanie polskiej wsi do członkostwa w Unii Europejskiej 14. Mirosław Zukowski: Analiza parametrów cieplnych grzejnika podłogowego typu B Katedra Wodociągów i Kanalizacji Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżymierii Środowiska i Rolnictwa 1. Władysław Chiżniak: QUALITY CODE OF SOIL AND YIELD 2. Władysław Chiżniak: MORFOGENETICS OF SOIL IN THE FIZYK PROCESES TERMODYNAMICS AND SYNERGEtiCS 3. Katarzyna Gładyszewska: THE MINIMAL STATIC PRESSURE IN THE REGULAR AIR FLOW RAW FOIL VENTILATION DUCTS 4. Katarzyna Gładyszewska: THE QUALIFICATION OF THE NUMERICAL VALUES OF COEFFICIENT OF DISCHARGE "?" IN REGULAR AIR FLOW RATE FOIL VENTILATION DUCTS 5. Tomasz Hrymaszkiewicz, Ewa Kurbat: ORGANOCHLORINE POLLUTANTS IN WATER PIPE OF BIAŁYSTOK 6. Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk: DEPENDENCE OF SORPTION OF PHENOXYACETIC PESTICIDES ON ACTIVE CARBON AG-5 ON THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 7. Marian Eucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: BROMIDE IN RAW WATER-BROMATE IN TAP WATER 8. Krzysztof Micun: ORIGIN AND EVOLUTION OF THE RELIEF OF "SZTABIŃSKA ISLAND 9. Stanisław J. Rosochacki, Marzena Matejczyk: APPLICATION OF REPORTERS GENES IN ENVIRONMENTAL MICROORGANISMS AND HIGHER ORGANISMS RESEARCH 10. Mariola Samsonowicz, Renata Świsłocka: INFLUENCE OF NITROGEN ORGANIC COMPOUNDS ON COD AND BOD5 IN WATER 11. Iwona Skoczko: COMPARISON OF BIOFILTERS AND ACTIVE SLUDGE EFFECTIVITY TO CLEANINGS OF WASTEWATER WITH PESTICIDES 12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: HEAVY METALS IN SUPERFICIAL LAYER OF SOILS BIAŁYSTOK 13. Piotr Zaręba: PREPARATION OF POLISH COUNTRYSIDE TO MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION 14. Mirosław Żukowski: AN ANALYSIS OF THERMAL PARAMETERS OF THE UNDERFLOOR HEATING OF TYPE B Katedra Wodociągów i Kanalizacji
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach 1992-1997 można stwierdzić, że zboża jare plonowały zdecydowanie lepiej i wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów były zróżnicowane... Pełen opis produktu 'Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12.' »

  Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach1992-1997 można stwierdzić, że zboża jare plonowały zdecydowanie lepieji wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów byłyzróżnicowane warunki klimatyczno-glebowe, jak również jakośćprzedplonów. Zboża jare były przeważnie wysiewane w stanowisku pookopowych w warunkach optymalnego uwilgotnienia gleby, co pozwoliło nawłaściwy rozwój roślin. Natomiast zboża ozime wysiewano często poprzedplonach zbożowych. Uwilgotnienie gleby w trakcie wegetacji zbóżozimych było często zbyt duże, zarówno jesienią jak i wczesną wiosną. Wefekcie powodowało to słabszy rozwój roślin i słabe krzewienie. Dlategoteż oziminy często przemarzały. Zagęszczenie roślin po zimie było zamałe. W tych warunkach rozwijały się chwasty, których zwalczenie wgospodarstwach ekologicznych nie zawsze było możliwe. Wśród zbóż jarych najlepiej plonowały odmiany odznaczające sięwiększą konkurencyjnością w stosunku do chwastów: pszenica - Alkora iHenika, jęczmień - Klimek, owies - Boryna i Farys, pszenżyto jare -Gabo. Spośród badanych odmian zbóż ozimych najlepiej plonowały: żyto - Motto, Warko i Amilo, pszenica - Lama, pszenżyto - Presto. Zaznaczyłysię również różnice w plonowaniu odmian poszczególnych gatunków zbóżbadanych w drugiej serii doświadczeń. Jednakże wnioski o przydatnościkonkretnych odmian dla rolnictwa ekologicznego można będzie sformułowaćpo zakończeniu tych badań. Spis treści: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI; STAN, WALORY I ZAGROŻENIA WYBRANYCH GEOSYSTEMÓW 1. Łaska G.: Zbiorowiska zastępcze Puszczy Knyszyńskiej 2. Łaska G.: Metody syntaksonomii numerycznej i sposoby ich wykorzystania w analizie zróżnicowania roślinności 3. Tyszkiewicz Z.: Gleba i szata roślinna grądu typowego i zdegenerowanego Parku Zwierzynieckiego w Białymstoku 4.Tyszkiewicz Z.: Zbiorowiska grzybów glebowych i ich wpływ nakształtowanie się zdrowotności naturalnych odnowień dwu różnych grądów 5. Banaszuk P., Wysocka-Czubaszek A.: Zróżnicowaniechemizmu płytkich wód gruntowych w bagiennej dolinie Narwi na obszarzeNarwiańskiego Parku Narodowego 6. Micun K., Roj-Rojewski S.: Rozpoznanie procesówhydrochemicznych na obszarze obiektu melioracyjnego. Konowały iterenach przyległych 7. Kondratiuk P.: Ocena środowiska hydrogeologicznego z wykorzystaniem analizy statystycznej 8. Kaszkowiak I.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleb łąk i pastwisk w okolicach Białegostoku 9. Kaszkowiak I.: Stan sanitarny piaskownic na placach zabaw osiedli białostockich 10. Błachno B.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleb uprawnych w okolicach Białegostoku 11. Dworakowski T.: Ocena odmian zbóż uprawnych w warunkach gospodarstw ekologicznych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12.

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Ubrania i zabawki wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania n... Pełen opis produktu 'ZS 8116 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH UBRANIA I ZABAWKI' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Ubrania i zabawki wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8116 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH UBRANIA I ZABAWKI

 • [Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii Poznań]

  Kategoria: Różne

  "Zeszyty Naukowe", wydawane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, są periodykiem, którego zadaniem jest kształtowanie myśli naukowej na temat kultury fizycznej, turystyki Pełen opis produktu 'Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Nr 6 (2010).' »

  "Zeszyty Naukowe", wydawane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, są periodykiem, którego zadaniem jest kształtowanie myśli naukowej na temat kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii głównie przez upowszechnianie dorobku badawczego w tych dziedzinach. Podstawowym naszym celem jest publikowanie, a tym samym upowszechnianie prac naukowych z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia itp. Ułatwi to dostęp wszystkich zainteresowanych do tak prezentowanego dorobku, da również pracownikom naukowym zdecydowanie większe możliwości publikowania prac. W szczególności taką szansę zyskują młodzi pracownicy nauki. W efekcie usprawniony zostanie obieg myśli naukowej z dziedziny turystyki, z uwzględnieniem dokonań krajowych, ale również zagranicznych. "Zeszyty Naukowe" adresowane są do nauczycieli szkół wyższych kierunków turystyczno-rekreacyjno-hotelarsko-gastronomicznych. Powinny być również dostępne we wszystkich bibliotekach uczelni i szkół specjalistycznych, docierać też będą do głównych zagranicznych ośrodków naukowych i bibliotek związanych z nauką o turystyce, rekreacji, hotelarstwie i technologii żywienia. Planowane zamierzenia częściowo znajdą odzwierciedlenie w pierwszym numerze "Zeszytu Naukowego". Przewiduje się publikowanie prac przez autorów zagranicznych w ramach współpracy o podobnym charakterze. Zamierzamy również prezentować aktywność naukową i dydaktyczną wybranych szkół wyższych o profilu turystyczno-rekreacyjnym, recenzje wydawnictw, streszczenia artykułów w języku angielskim. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli uczelni, które kształcą kadry dla turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii, do współpracy z redakcją pisma.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Nr 6 (2010).

 • [Salwator]

  Kategoria: Edukacja i Rozwój

  Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ o. Innocenzo Gargano OSB Cam Format:145x205 Stron: 106 ISBN: 1426-8515 74. numer „Zeszytów Formacji Duchowej zachęca, aby powracać Pełen opis produktu 'Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ' »

  Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJo. Innocenzo Gargano OSB Cam Format:145x205 Stron: 106 ISBN: 1426-851574. numer „Zeszytów Formacji Duchowej zachęca, aby powracać do przesłania Bożego Miłosierdzia, które kryją w sobie stronice Ewangelii. Włoski kameduła o. Innocenzo Gargano zaproponował lectio divina do sześciu wybranych perykop ewangelicznych, które papież Franciszek cytował w bulii Misericordiae vultus. Sześć „ikon Oblicza Bożego Miłosierdzia może prowadzić do modlitwy słowem Bożym, nasycać oczy serca i karmić duszę kontemplacją Boga, który nie nuży się w swoim miłowaniu człowieka. Jego Oblicze stało się najbardziej bliskie, widzialne i dotykalne w Jezusie Chrystusie. „Jezus, Jego Osoba, to miłosierdzie, które stało się Ciałem – powiedział w jednej z konferencji o. Gargano.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nr 74. Miłosierni jak Ojciec ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

 • [Salwator]

  Kategoria: Edukacja i Rozwój

  Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ Bogusław Szpakowski SAC Format: 145x205 Stron: 104 ISSN 1426-8515 Bliskie relacje ze sobą samym, z drugim człowiekiem oraz z Bogiem stan... Pełen opis produktu 'Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ' »

  Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJBogusław Szpakowski SAC Format: 145x205 Stron: 104 ISSN 1426-8515 Bliskie relacje ze sobą samym, z drugim człowiekiem oraz z Bogiem stanowią najlepszą profilaktykę przeciwko zaburzeniom psychicznym i duchowym. Sieć relacji, jaką każdy z nas splata wraz z innymi osobami, dobroczynnie wzmacnia nasz system odpornościowy i chroni go przed osłabieniem, spowodowanym przez problemy emocjonalne. Każdy z nas w trudnych momentach swojego życia szuka wsparcia u osób, na których życzliwość może liczyć. Bliskie relacje stanowią podstawę naszej emocjonalnej stabilności. Są dla nas bezcenne.  Dyskomfort emocjonalny odczuwamy wtedy, gdy bliskości nam brakuje lub mamy jej nadmiar. Rytm bliskości i dystansu faluje w każdym z nas w zgodzie z indywidualnymi potrzebami. Przesada, przeciąganie się w czasie zarówno jednego, jak i drugiego stanu poza charakterystyczny dla każdego z nas rytm, ujawnia się rozdrażnieniem.  Ksiądz Bogusław Szpakowski pokazuje, jak rozpoznać tak istotny dla każdego człowieka rytm bliskości i dystansu, aby móc budować w życiu trwałe relacje w małżeństwie, pomiędzy rodzicami a dziećmi, z osobami bliskimi, z Bogiem. Nieliczenie się z tym rytmem, próby narzucania drugiemu własnego rytmu mogą stać się źródłem cierpienia, poczucia braku bliskości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nr 73. Bliskość, która leczy ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

 • [Die Spiegelburg]

  Kategoria: Dziecko i niemowlę/Zabawa/Zabawki/DIE SPIEGELBURG
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naklejki na zeszyty T-Rex World

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Pory roku wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych po... Pełen opis produktu 'ZS 8093 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PORY ROKU' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Pory roku wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8093 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PORY ROKU

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Miasto i wieś wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych... Pełen opis produktu 'ZS 8123 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH MIASTO I WIEŚ' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Miasto i wieś wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8123 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH MIASTO I WIEŚ

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Psy i koty wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych p... Pełen opis produktu 'ZS 8109 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PSY I KOTY' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Psy i koty wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8109 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PSY I KOTY

 • []

  Kategoria: /Artykuły szkolne i papiernicze/Naklejki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naklejki na zeszyty Violetta

 • [Fundacja Tranzyt]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Drodzy Czytelnicy,Latem ubiegłego roku, na łamach AQQ nr 30, Witek Tkaczyk pytał: "Czy już czas na pismo wyłącznie krytyczne - bez komiksów, a jedynie z tekstami o nich?" Nie dowiemy się, jeśli nie spróbujemy.... Pełen opis produktu 'Zeszyty komiksowe nr 1 Antybohater' »

  Drodzy Czytelnicy,Latem ubiegłego roku, na łamach AQQ nr 30, Witek Tkaczyk pytał: "Czy już czas na pismo wyłącznie krytyczne - bez komiksów, a jedynie z tekstami o nich?" Nie dowiemy się, jeśli nie spróbujemy. My zaryzykowaliśmy i w Wasze ręce oddajemy pierwszy numer nowego magazynu o komiksie.Chcemy pisać o komiksach i pozwalać sobie na własną interpretację tego, co dzieje się w polskiej komiksowej kulturze. Mamy ambicję opisywania najciekawszych zjawisk, stawiając je w odpowiedniej perspektywie historycznej i geograficznej. Nie chcemy relacjonować bieżących wydarzeń ani publikować recenzji, gdyż nie sądzimy, by drukowane czasopismo było w stanie konkurować na tym polu z serwisami internetowymi. Szczególnie czasopismo, ukazujące się dwa razy do roku.Każdy numer Zeszytów Komiksowych będzie poświęcony jednemu zagadnieniu i zilustrowany tematycznie dobranymi rysunkowymi historiami. Chcielibyśmy uniknąć lapidarności i uproszczeń, ale również nudy i hermetyczności.Drodzy czytelnicy - liczymy na Waszą przychylność, ale uprzedzamy, że nie damy się łatwo zniechęcić! Miłej lektury i do zobaczenia podczas MFK w Łodzi!Michał Błażejczyk i Redakcja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty komiksowe nr 1 Antybohater

 • [AVERY ZWECKFORM]

  Kategoria: NAKLEJKI > NA ZESZYTY

  NULL

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 59286 NAKLEJKI NA ZESZYTY

 • Zeszyty komiksowe 7/2007 Rocznice, rocznice… w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  17,91 zł
  19,90 zł

  [fundacja instytut kultury popularnej]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: do 3 dni

  Rok 2007 obfituje w komiksowe rocznice. Redakcja Zeszytów Komiksowych postanowiła skorzystać z tej okazji i przedstawić znanych bohaterów i twórców w nowym świetle i z nowymi detalami oraz przypomnieć... Pełen opis produktu 'Zeszyty komiksowe 7/2007 Rocznice, rocznice…' »

  Rok 2007 obfituje w komiksowe rocznice. Redakcja Zeszytów Komiksowych postanowiła skorzystać z tej okazji i przedstawić znanych bohaterów i twórców w nowym świetle i z nowymi detalami oraz przypomnieć tych, którzy ulegli zapomnieniu.50. rocznicę powstania obchodzą w tym roku świetnie wszystkim znani Tytus, Romek i A'tomek. Nie wyobrażaliśmy sobie numeru Zeszytów bez nawiązania do tego komiksu - publikujemy więc jeden artykuł na jego temat, kilka zainspirowanych nim krótkich komiksów oraz (po raz pierwszy w Polsce) szczegółową bibliografię występów Tytusa i jego przyjaciół na stronach czasopism, kalendarzy i w innych parafernaliach. Za zgodą Papcia przedrukowujemy również szereg komiksów i ilustracji ze Świata Młodych, nie wznowionych jak dotąd w żadnej innej publikacji.W tym roku przypada również 25-ta rocznica publikacji ostatniego zeszytu z serii o Kapitanie Żbiku, do której rysunki przez wiele lat wykonywał Jerzy Wróblewski. Jest to świetna okazja do zaprezentowania naszym czytelnikom rozszerzonej biografii tego artysty, uzupełnionej szeregiem wcześniej niepublikowanych zdjęć, rysunków i innych ilustracji, a także dwuplanszową parodią komiksów o Kapitanie ze Szpilek.Blok rocznicowy kończymy czasopismem Przygoda, które obchodzi w tym roku 50. rocznicę swojego powstania. Pismo to zaistniało na fali popaździernikowej odwilży i miało, jak na tamte czasy, bardzo odważną zawartość. Niestety, zostało zamknięte po niespełna dwóch latach. W tym numerze przypominamy Przygodę nie tylko przy pomocy wyśmienitych artykułów na jej temat (Adama Ruska i Marka Misiory), ale również publikując przedruk szesnastu oryginalnych plansz komiksowych z tego pisma....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty komiksowe 7/2007 Rocznice, rocznice…

 • [AVERY ZWECKFORM]

  Kategoria: NAKLEJKI > NA ZESZYTY

  NULL

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 59686 NAKLEJKI NA ZESZYTY CZERWONE

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: MECHANIKA

  Ściskanie płyty odnosi się do zagadnień prób technologicznych, mających szerokie zastosowanie podczas kształtowania wyrobów z tworzyw metalicznych (Storoźev i Popov, 1997), laminatów szklanych (Stavrov... Pełen opis produktu 'Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 25' »

  Ściskanie płyty odnosi się do zagadnień prób technologicznych, mających szerokie zastosowanie podczas kształtowania wyrobów z tworzyw metalicznych (Storoźev i Popov, 1997), laminatów szklanych (Stavrov i inni, 1981) i kompozytów formowanych ciśnieniowo na bazie drewna (Barsukov i Sviridenok, 1998). Podczas tych prób (rys. ])jest obserwowana zmiana wysokości lub średnicy próbki pod wpływem stałego obciążenia i na podstawie tych zmian są oceniane cechy odkształceniowe kompozytu lub np. granica plastyczności tworzywa. Problemowi mechaniki procesu odkształcenia płyty poświęcono wiele prac [Storoźev i Popov, 1997; Stavrov i inni, 1981; Tolnsen i inni, 1969), w których wskazano na istotną zależność otrzymanych rozwiązań od zadanych warunków brzegowych na powierzchni kontaktu. W niniejszej pracy zostanie dokonana analiza rozkładu naprężeń w próbce cylindrycznej. Wprowadzenie do doświadczenia pierwszego Spis treści: 1. Barsukov V.V., Krupicz B.: Analiza rozkładu naprężeń w ściskanej płycie z uwzględnieniem plastycznego kontaktu i nieliniowego tarcia 2. Falęcki J., Jachimowicz J., Karliński W., Szachnowski W.: Analiza przyczyn zniszczenia łopatek turbiny lotniczej 3. Gagan J.: Kalibracja układów pomiarowych w precyzyjnych pomiarach temperatury 4. Galicki J., Hościło B.: Opis wytrzymałości drewna sosnowego na rozciąganie w płaszczyźnie ortotropii LR 5. Kulczycki-Żyhajło R.: Trójwymiarowe zagadnienia kontaktowe termosprężystości dla półprzestrzeni poprzecznie izotropowej 6. Lach J., Łukaszuk M.: Właściwości kaloryczne odpadów drzewnych 7. Łukaszewicz A., Seweryn A.: Doświadczalna analiza pękania elementów z karbami poddanych jednoosiowemu ściskaniu 8. Łukaszuk M.: Pomiar i regulacja temperatury komory termostatycznej 9. Okrajni J., Mutwil K., Cieśla M.: Konstrukcyjne uwarunkowania trwałości rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym 10. Poskrobko S., Lach J.: Spalanie odpadów komunalnych 11. Romanowicz M., Czech M., Bugaryn J.: Rozciąganie w konfiguracji nieosiowej jako metoda określania wytrzymałości drewna na ścinanie wzdłużne 12. Seweryn A., Tomczyk A., Mróz Z.: Model szczeliny ze strefą kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem (część II - Pękanie w dwuosiowym stanie obciążenia) 13 Uścinowicz R.: Identyfikacja anizotropii własności mechanicznych blachy warstwowej Cu-Al
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 25

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: MECHANIKA

  W literaturze poświęconej zagadnieniom zmęczenia materiałów stwierdza się zgodnie, że u źródeł zjawisk zmęczenia leżą odkształcenia plastyczne. W zakresie niskocyklowych obciążeń zmęczeniowych są to makroodkształcenia,... Pełen opis produktu 'Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 23' »

  W literaturze poświęconej zagadnieniom zmęczenia materiałów stwierdza się zgodnie, że u źródeł zjawisk zmęczenia leżą odkształcenia plastyczne. W zakresie niskocyklowych obciążeń zmęczeniowych są to makroodkształcenia, w zakresie obciążeń wysokocyklowych - mikroodkształcenia plastyczne uwidaczniające się w najsłabszych i najdogodniej zorientowanych do narzuconego układu obciążeń ziarnach w postaci linii poślizgów. Badania przeprowadzone przez Gougha w 1933 roku po raz pierwszy pokazały, że poślizgi przy obciążeniach zmiennych i stałych zachodzą w tych samych płaszczyznach krystalograficznych monokryształu. Uruchamiane są również analogiczne systemy poślizgów w polikryształach. W obu jednak przypadkach zjawiska te wywołują odmienne dla materiału skutki. Różnie przebiegają procesy zniszczenia, zmiany właściwości fizycznych i wytrzymałościowych następują odmiennie, zależnie od rodzaju obciążenia, poziomu i czasu jego działania. Kompletny opis następujących w materiałach zmian strukturalnych wywołanych obciążeniami zmęczeniowymi zawarty został w monografii S. Kocańdy (1985). Procesy deformacji plastycznej szeroko potraktowane zostały w literaturze poświęconej zagadnieniom obróbki plastycznej (np. Erbel i inni, 1986). W praktyce inżynierskiej ważnym zagadnieniem jest prognozowanie stanu materiału poddawanego obciążeniom zmiennym. Stosowane zazwyczaj badania struktury mikroskopowej materiału często nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o jego stan wytrzymałościowy. Rozwiązaniem tego problemu są drogie, i niekiedy nawet niemożliwe, badania niszczące, powiązanie zmian właściwości fizycznych ze zmianami struktury mikroskopowej materiału lub opracowanie odpowiedniego modelu obliczeniowego, umożliwiającego przewidywanie zmiany wartości parametrów wytrzymałościowych w zależności od historii obciążenia. Wprowadzenie do doświadczenia pierwszego Spis treści: 1. Adamowicz A., Seweryn A.: Doświadczalna analiza wpływu kumulacji uszkodzeń na zmianą właściwości wytrzymałościowych stali 0H18N9 2. Gościk J., Łach J.: Numeryczna analiza topnienia z konwekcją naturalną 3. Gościk J., Łach J., Skiepko T.: Wizualizacja topnienia w modelowej jednostce testowej magazynu cieplnego 4. Kulczycki-Żyhajło R.: Analiza jakościowa zagadnień kontaktowych termosprężystości w obszarach osiowo-symetrycznych 5. Łukaszewicz A., Seweryn A.: Modelowanie kruchego pękania elementów z karbami trójkątnymi (część I - Modelowanie osobliwych pól naprężeń 6. Łukaszewicz A., Seweryn A.: Modelowanie kruchego pękania elementów z karbami trójkątnymi (część II ? Weryfikacja kryteriów pękania) 7. Seweryn A., Tomczyk A., Mróz Z.: Model szczeliny ze strefą kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem (część I - Analiza propagacji szczeliny w jednoosiowym stanie obciążenia) 8. Siemieniuk M.: Wykorzystanie metody linii poślizgu do analizy stref martwych w procesach wyciskania 9. Sorko A.: Zastosowanie metody brzegowych równań całkowych do wyznaczan ia płaskich przepływów cieczy doskonałej Informacje: 10. Łach J., Niesteruk R.: O restrukturyzacji procesu dydaktycznego 11. Plan studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej 12. Plan studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 23

 • [Salwator]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Kryzys może okazać się stanem błogosławionym, brzemiennym w potrzebne zmiany, rokujące nowe życie. To czas przełomu i przesilenia, czas domagający się decydującego zwrotu. Wskazuje na moment decydowania... Pełen opis produktu 'Zeszyty Formacji Duchowej 62/2014 Kryzys a pokój serca' »

  Kryzys może okazać się stanem błogosławionym, brzemiennym w potrzebne zmiany, rokujące nowe życie. To czas przełomu i przesilenia, czas domagający się decydującego zwrotu. Wskazuje na moment decydowania i wyboru; zakłada walkę i zmaganie. Jest jak cz...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty Formacji Duchowej 62/2014 Kryzys a pokój serca

 • [AVERY ZWECKFORM]

  Kategoria: NAKLEJKI > NA ZESZYTY

  NULL

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 59682 NAKLEJKI NA ZESZYTY PIRACI

 • [Panini]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Naklejki na zeszyty Violetta

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Naklejki na zeszyty Violetta


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ShopCity.pl

Artykuły wielobranżowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.08.2016
artykuły dekoracyjne, pozostali producenci, adidas, haba, zoki, marko, inello, die spiegelburg, numoco, nike
Produkty w ofercie: 37471
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, wds, mighty god, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, espe
Produkty w ofercie: 4838
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, zielona sowa, olesiejuk, muza, wolters kluwer polska, bellona, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 202303
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Wierzymy.pl

Literatura o tematyce religijnej i społeczno-historycznej oraz dewocjonalia, sprzęty liturgiczne i pomoce katechetyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2008
edycja Świętego pawła, wdid w sandomierzu, wyd. aa, esprit, wyd. Św. wojciecha, espe, w drodze, wyd. karmelitów bosych, wyd. księży marianów, wam
Produkty w ofercie: 3504
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 3504
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, cambridge university press, zielona sowa, olesiejuk, wolters kluwer, helion, bellona, c.h. beck
Produkty w ofercie: 139008
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 139008
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, naxos classical, warner music, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 2617147
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 164220
Opinie pozytywne: 23
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Uczyibawi.pl

Zabawki edukacyjne oraz kreatywne dla dzieci.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.02.2012
carte blanche, 4m, avery zweckform, crayola, hello kitty, anne geddes, secret wings, lucky bands, aqua studio, meadow kids
Produkty w ofercie: 916
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip, egmont
Produkty w ofercie: 174588
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, helion, harmonia, polesie poland, wolters kluwer, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn
Produkty w ofercie: 105781
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, edycja Świętego pawła, muza, trefl, wilga, wsip, skrzat, znak
Produkty w ofercie: 107079
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hapik.pl

Zabawki i artykuły dziecięce.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.09.2009
trefl, alexander, simba, mattel, hasbro, lego, cobi, ameet, anek, clementoni
Produkty w ofercie: 11598
Promocje: 719
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 37
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 4