Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Zarządzanie w instytucjach kultury w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  43,20 zł
  48,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w instytucjach kultury' »

  Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypadków takich instytucji kultury, jak: teatr, muzeum, filharmonia, opera czy centrum kultury. Publikacja prezentuje skomplikowany charakter złożoności między dwoma światami bardzo często rozpatrywanymi oddzielnie - kulturą i zarządzaniem....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury

 • Skuteczne zarządzanie instytucją kultury w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  61,43 zł
  68,25 zł

  [wiedza i praktyka]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W książce przedstawiamy Państwu wszystkie zasady skutecznego zarządzania instytucją kultury,... Pełen opis produktu 'Skuteczne zarządzanie instytucją kultury' »

  Przepisy statutowe mogą przewidywać, że w przypadku braku zastępcy dyrektora, jego czynności będzie wykonywał wyznaczony pracownik. Jednak aby było to możliwe, dyrektor musi sam, jeszcze przed wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W książce przedstawiamy Państwu wszystkie zasady skutecznego zarządzania instytucją kultury, także w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności dyrektora....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczne zarządzanie instytucją kultury

 • [ALETHEIA]

  Kategoria: Książki / Prawo i administracja / Prawo / Działy prawa / Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury

 • [CeDeWu]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w instytucjach kultury' »

  Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypadków takich instytucji kultury, jak: teatr, muzeum, filharmonia, opera czy centrum kultury. Publikacja prezentuje skomplikowany charakter złożoności między dwoma światami bardzo często rozpatrywanymi oddzielnie - kulturą i zarządzaniem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  , nowoczesnych systemów zarządzania aktywnością administracyjną i programową.Dzięki tej książce będą Państwo mogli: poznać zasady prawne funkcjonowania instytucji kultury... Pełen opis produktu 'Zarządzanie instytucją kultury' »

  Stan prawny: kwieciń 2015 r.Niniejsza publikacja została przygotowana, aby pomóc Państwu w opracowaniu i wdrożeniu w instytucjach i organizacjach działających na obszarze kultury i sztuki, nowoczesnych systemów zarządzania aktywnością administracyjną i programową.Dzięki tej książce będą Państwo mogli: poznać zasady prawne funkcjonowania instytucji kultury ? tworzenie, łączenie, przekazywania, podział, likwidacja IK, jak również działalność statutowa, forma prawna przekazania mienia przez organ założycielski itp., poznać zasady zatrudniania (powołanie, odwołanie, konkursy), i wynagradzania dyrektora IK, jego zastępców oraz głównego księgowego ? przedstawiamy również zakres ich obowiązków i odpowiedzialności, przygotować strategiczny plan rozwoju instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i sztuką z podziałem na poszczególne etapy pracy nad strategią (zdefiniowanie misji i wizji IK, analiza SWOT, cele i mierniki, planowanie strategiczne, budżet strategiczny), zarządzać zasobami ludzkimi, przygotować plan finansowy instytucji kultury, opracować budżet zadaniowy dla poszczególnych działań w podziale na przychody i koszty, przygotować i zrealizować interesującą ofertę programową ? zapewni to placówce frekwencję przez długi okres jej istnienia (formy aktywności zawarte w ofercie, etapy planowania oferty, grupa docelowa, sposoby planowania wydarzeń, program zajęć prezentowany w ofercie, konstruowanie budżetu oferty, wykorzystanie Internetu w prezentacji oferty) zarządzać projektami (planowanie projektu i jego budżetu, problem jako źródło projektu, tworzenie celów projektu, określenie rezultatów i wskaźników realizacji projektu, opis grupy docelowej, analiza rozwiązań alternatywnych, harmonogram realizacji projektu, koordynacja projektu, personel w projekcie, zarządzanie informacją w projekcie, jego sprawozdawczość i monitoring, przedstawienie projektu do konkursu dotacyjnego, studium wykonalności projektu, umowa o dofinansowanie projektu, przekazywanie płatności, projekty partnerskie, ) poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych, opracować formularze ewaluacyjne ? omawiamy poszczególne etapy, kryteria, metody i techniki badań ewaluacyjnych i rezultaty, które powstają w wyniku jej przeprowadzenia zapewnić swojej instytucji dobrą kondycję finansową ? pokazujemy jak pozyskać znaczące środki finansowe pochodzące z programów dotacyjnych i od sponsorów prywatnych wybrać narzędzia promocji w Internecie odpowiednie do prowadzonej działalności.Książka wyjaśnia m.in.: jaką działalność inną niż kulturalna może prowadzić Instytucji kultury, jak opracować zadania, podzadania i działania w ramach funkcji 9 do projektu budżetu na rok 2015 w układzie zadaniowym oraz ich mierniki, jak zaplanować przychody i koszty w układzie zadaniowym, jak pozyskać środki na działalność kulturalną od sponsorów, jakie są zasady współpracy instytucji z innymi partnerami (współpraca z samorządowe, z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie partycypacyjne), jak pozyskać finansowanie na działalność kulturalną ze środków krajowych (dotacje podmiotowe, celowe, dotacje z pożytku publicznego ? otwarty konkurs ofert, tryb uproszczony, programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jak pozyskać finansowanie na działalność kulturalną ze środków zagranicznych (Programy Operacyjne), jak przygotować program imprezy okazjonalnej rozbudowanej o szereg wydarzeń towarzyszących, jak przygotować wzorcową ofertę kulturalną, jak wyznaczyć wskaźniki rezultatu projektu, jak opracować budżet projektu, jakie są etapy, kryteria, metody i techniki badań ewaluacyjnych, jak przygotować raport ewaluacyjny, jak prowadzić działania promocyjne w Internecie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie instytucją kultury

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury

 • [Oficyna Prawa Polskiego]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W książce przedstawiamy Państwu wszystkie zasady skutecznego zarządzania instytucją kultury,... Pełen opis produktu 'Skuteczne zarządzanie instytucją kultury' »

  Przepisy statutowe mogą przewidywać, że w przypadku braku zastępcy dyrektora, jego czynności będzie wykonywał wyznaczony pracownik. Jednak aby było to możliwe, dyrektor musi sam, jeszcze przed wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W książce przedstawiamy Państwu wszystkie zasady skutecznego zarządzania instytucją kultury, także w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności dyrektora.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczne zarządzanie instytucją kultury

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura / Zarządzanie

  Książ­ka sta­no­wi ak­tu­al­ne źró­dło wie­dzy oza­rzą­dza­niu imar­ke­tingu win­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Ogrom­nym wa­lo­rem opra­co­wa­nia jest po­łą­cze­nie prze­glą­du teo­rii zwie­lo­ma traf­nie do­bra­ny­mi... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w instytucjach kultury' »

  Książ­ka sta­no­wi ak­tu­al­ne źró­dło wie­dzy oza­rzą­dza­niu imar­ke­tingu win­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Ogrom­nym wa­lo­rem opra­co­wa­nia jest po­łą­cze­nie prze­glą­du teo­rii zwie­lo­ma traf­nie do­bra­ny­mi stu­dia­mi przy­pad­ków ta­kich in­sty­tu­cji kul­tu­ry, jak: te­atr, mu­zeum, fil­har­mo­nia, ope­ra czy cen­trum kul­tu­ry, atak­że ko­mu­ni­ka­tyw­ny ję­zyk. Wksiąż­ce omó­wio­no istot­ne iak­tu­al­ne wsfe­rze kul­tu­ry za­gad­nie­nia za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, za­rzą­dza­nia mar­ke­tingowego oraz stra­te­gicz­ne­go. Opi­sa­no wja­ki spo­sób in­sty­tu­cja kul­tu­ry mo­że osią­gnąć orien­ta­cję ryn­ko­wą, wy­ka­za­no jak du­że zna­cze­nie mo­że od­gry­wać wtych in­sty­tu­cjach mar­ke­ting. Przed­sta­wio­no rów­nież pro­po­zy­cje dzia­łań stra­te­gicz­nych imar­ke­tin­go­wych, któ­re war­to po­dej­mo­wać wsy­tu­acjach spe­cy­ficz­nych dla dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji ar­ty­stycz­nych. Pu­bli­ka­cja wspo­sób przej­rzy­sty pre­zen­tu­je skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter za­leż­no­ści mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi bar­dzo czę­sto roz­pa­try­wa­ny­mi od­dziel­nie - kul­tu­rą iza­rzą­dza­niem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury

 • [CeDeWu]

  Kategoria: ZarządzanieWysyłka: od ręki

  Książ­ka sta­no­wi ak­tu­al­ne źró­dło wie­dzy oza­rzą­dza­niu imar­ke­tingu win­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Ogrom­nym wa­lo­rem opra­co­wa­nia jest po­łą­cze­nie prze­glą­du teo­rii zwie­lo­ma traf­nie do­bra­ny­mi... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w instytucjach kultury' »

  Książ­ka sta­no­wi ak­tu­al­ne źró­dło wie­dzy oza­rzą­dza­niu imar­ke­tingu win­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Ogrom­nym wa­lo­rem opra­co­wa­nia jest po­łą­cze­nie prze­glą­du teo­rii zwie­lo­ma traf­nie do­bra­ny­mi stu­dia­mi przy­pad­ków ta­kich in­sty­tu­cji kul­tu­ry, jak: te­atr, mu­zeum, fil­har­mo­nia, ope­ra czy cen­trum kul­tu­ry, atak­że ko­mu­ni­ka­tyw­ny ję­zyk. Wksiąż­ce omó­wio­no istot­ne iak­tu­al­ne wsfe­rze kul­tu­ry za­gad­nie­nia za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, za­rzą­dza­nia mar­ke­tingowego oraz stra­te­gicz­ne­go. Opi­sa­no wja­ki spo­sób in­sty­tu­cja kul­tu­ry mo­że osią­gnąć orien­ta­cję ryn­ko­wą, wy­ka­za­no jak du­że zna­cze­nie mo­że od­gry­wać wtych in­sty­tu­cjach mar­ke­ting. Przed­sta­wio­no rów­nież pro­po­zy­cje dzia­łań stra­te­gicz­nych imar­ke­tin­go­wych, któ­re war­to po­dej­mo­wać wsy­tu­acjach spe­cy­ficz­nych dla dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji ar­ty­stycz­nych. Pu­bli­ka­cja wspo­sób przej­rzy­sty pre­zen­tu­je skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter za­leż­no­ści mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi bar­dzo czę­sto roz­pa­try­wa­ny­mi od­dziel­nie - kul­tu­rą iza­rzą­dza­niem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w instytucjach kultury - Praca zbiorowa' »

  Opis - Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypadków takich instytucji kultury, jak: teatr, muzeum, filharmonia, opera czy centrum kultury. Publikacja prezentuje skomplikowany charakter złożoności między dwoma światami bardzo często rozpatrywanymi oddzielnie - kulturą i zarządzaniem. Nazwa - Zarządzanie w instytucjach kultury Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375566277 Kod EAN - 9788375566277 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 210 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury - Praca zbiorowa

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Ekonomia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury.

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura/Zarządzanie

  Książ­ka sta­no­wi ak­tu­al­ne źró­dło wie­dzy oza­rzą­dza­niu imar­ke­tingu win­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Ogrom­nym wa­lo­rem opra­co­wa­nia jest po­łą­cze­nie prze­glą­du teo­rii zwie­lo­ma traf­nie do­bra­ny­mi... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w instytucjach kultury' »

  Książ­ka sta­no­wi ak­tu­al­ne źró­dło wie­dzy oza­rzą­dza­niu imar­ke­tingu win­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Ogrom­nym wa­lo­rem opra­co­wa­nia jest po­łą­cze­nie prze­glą­du teo­rii zwie­lo­ma traf­nie do­bra­ny­mi stu­dia­mi przy­pad­ków ta­kich in­sty­tu­cji kul­tu­ry, jak: te­atr, mu­zeum, fil­har­mo­nia, ope­ra czy cen­trum kul­tu­ry, atak­że ko­mu­ni­ka­tyw­ny ję­zyk. Wksiąż­ce omó­wio­no istot­ne iak­tu­al­ne wsfe­rze kul­tu­ry za­gad­nie­nia za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, za­rzą­dza­nia mar­ke­tingowego oraz stra­te­gicz­ne­go. Opi­sa­no wja­ki spo­sób in­sty­tu­cja kul­tu­ry mo­że osią­gnąć orien­ta­cję ryn­ko­wą, wy­ka­za­no jak du­że zna­cze­nie mo­że od­gry­wać wtych in­sty­tu­cjach mar­ke­ting. Przed­sta­wio­no rów­nież pro­po­zy­cje dzia­łań stra­te­gicz­nych imar­ke­tin­go­wych, któ­re war­to po­dej­mo­wać wsy­tu­acjach spe­cy­ficz­nych dla dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji ar­ty­stycz­nych. Pu­bli­ka­cja wspo­sób przej­rzy­sty pre­zen­tu­je skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter za­leż­no­ści mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi bar­dzo czę­sto roz­pa­try­wa­ny­mi od­dziel­nie - kul­tu­rą iza­rzą­dza­niem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w instytucjach kultury

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Książka Stanowi Aktualne źródło Wiedzy O Zarządzaniu I Marketingu W Instytucjach Kultury. Ogromnym Walorem Opracowania Jest Połączenie Przeglądu Teorii Z Wieloma Trafnie Dobranymi... Pełen opis produktu 'Zarządzanie W Instytucjach Kultury' »

  Książka Stanowi Aktualne źródło Wiedzy O Zarządzaniu I Marketingu W Instytucjach Kultury. Ogromnym Walorem Opracowania Jest Połączenie Przeglądu Teorii Z Wieloma Trafnie Dobranymi Studiami Przypadków Takich Instytucji Kultury, Jak: Teatr, Muzeum, Filharmonia, Opera Czy Centrum Kultury. Publikacja Prezentuje Skomplikowany Charakter Złożoności Między Dwoma światami Bardzo Często Rozpatrywanymi Oddzielnie - Kulturą I Zarządzaniem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie W Instytucjach Kultury


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, wsip, mega creative, trefl, muza, harmonia, wilga, skrzat
Produkty w ofercie: 92866
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, skrzat, harmonia, trefl, edycja Świętego pawła, impuls, wilga
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3081391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 136987
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, mega creative, wsip, trefl, harmonia, wilga, skrzat
Produkty w ofercie: 101261
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1