Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MARKETING

  odmiennego spojrzenia na problemy zarządzania w organizacjach, klasyczne teorie zarządzania autorzy uzupełnili o zagadnienia zarządzania środowiskiem pracy... Pełen opis produktu 'Zarządzanie i organizacja środowiska pracy' »

  Autorzy w swoim podręczniku starali się usystematyzować wiedzę na temat zarządzania wykorzystując wyniki badań, krajowych i zagranicznych, ośrodków naukowych oraz własne doświadczenia naukowe, będące rezultatem szerokiej współpracy z przemysłem, a także przedstawić swój punkt widzenia na współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem.   Wychodząc z założenia , że współczesna gospodarka wymaga odmiennego spojrzenia na problemy zarządzania w organizacjach, klasyczne teorie zarządzania autorzy uzupełnili o zagadnienia zarządzania środowiskiem pracy w mikro – i makrootoczeniu. Wprowadzili humanistyczne podejście do organizacji środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypację człowieka w procesie pracy. Dodatkowo zaakcentowali wpływ bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności człowieka w nim zatrudnionego. Spis treści: Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 1.1. Zasady naukowej organizacji – szkoła klasycznej teorii organizacji 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji pracy 1.1.2. Zasady administracji 1.1.3. Zasady wydajności pracy 1.1.4. Prawa i zasady nauki organizacji 1.2. Szkoła behawioralna 1.3. Szkoła ilościowa 1.4. Kierunek systemowy w teorii zarządzania 1.5. Kierunek sytuacyjny w teorii zarządzania 1.6. Dynamiczne zaangażowanie w teorii zarządzania 1.7. Przedsiębiorstwo i środowisko 1.8. Ograniczenia ekologiczne rozwoju gospodarczego 1.9. Kierunki zarządzania w warunkach globalizacji Rozdział 2 ŚRODOWISKO ORGANIZACJI 2.1. Środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2.1.1. Wpływ środowiska pracy na jakość życia 2.1.2. Środowisko pracy a zadowolenie pracowników 2.1.3. Wpływ środowiska pracy na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo 2.1.4. Otoczenie środowiska pracy przedsiębiorstwa 2.1.5. Struktura środowiska pracy 2.1.6. Aspekty fizjologiczne i psychiczne obciążenia pracą 2.1.7. Kształtowanie ergonomicznej jakości warunków pracy 2.2. Mikrośrodowisko organizacji 2.2.1. Mikroklimat na stanowisku pracy 2.2.2. Zapylenie na stanowisku pracy 2.2.3. Oświetlenie na stanowisku pracy 2.2.4. Hałas na stanowisku pracy 2.2.5. Wibracja na stanowisku pracy 2.2.6. Promieniowanie elektromagnetyczne 2.2.7. Promieniowanie jonizujące 2.2.8. Elektryczność statyczna 2.3. Makrośrodowisko w organizacji 2.3.1. Globalne ocieplenie 2.3.2. Zmniejszenie warstwy ozonowej 2.3.3. Zużycie zasobów surowcowych 2.3.4. Problem energetyczny 2.3.5. Zanieczyszczenie powietrza 2.3.6. Toksyczne substancje chemiczne 2.3.7. Zanieczyszczenie wód 2.3.8. Zagrożenia jakości życia 2.3.9. Czynniki zagrażające równowadze ekosystemu globalnego 2.4. Kultura w przedsiębiorstwie 2.4.1. Wyróżniki i symptomy kultury przedsiębiorstwa 2.4.2. Etapy tworzenia kultury przedsiębiorstwa Rozdział 3 PLANOWANIE W ORGANIZACJI 3.1. Planowanie strategii 3.1.1. Problematyka planowania strategicznego 3.1.2. Aspekty praktyczne formułowania i budowy planu strategii przedsiębiorstwa 3.1.3. Etapy projektu strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego 3.1.4. Kontrola działań strategicznych 3.2. Planowanie operacyjne 3.3. Budżetowanie w przedsiębiorstwie 3.3.1. Struktura budżetu w przedsiębiorstwie 3.3.2. Budowa planu działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego budżetowania 3.4. Biznesplan Rozdział 4 ORGANIZOWANIE 4.1. Podstawowe pojęcia i definicje organizacji 4.2. Organizacja formalna 4.3. Struktury organizacyjne 4.4. Organizacja stanowisk pracy 4.4.1. Pojęcie i struktura stanowiska pracy 4.4.2. Zasady organizowania stanowisk pracy 4.4.3. Standaryzacja pracy na stanowiskach 4.4.4. Organizacja stanowisk pracy wyposażonych w monitory 4.4.5. Organizacja stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami 4.5. Organizacja zasobów ludzkich 4.5.1. Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami pracowniczymi 4.5.2. Polityka rozwoju kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie 4.5.3. Outplacement 4.6. Kierowanie zmianami organizacyjnymi 4.6.1. Przesłanki opracowywania zmian 4.6.2. Bariery wprowadzania zmian Rozdział 5 PRZEWODZENIE W ORGANIZACJI 5.1. Motywacja w organizacji 5.1.1. Istota motywacji 5.1.2. Teorie treści motywacji 5.1.3. Teorie procesu motywacji 5.1.4. Teorie wzmocnienia motywacji 5.1.5. Motywacja pracowników w miejscu pracy 5.1.6. Stosunek przełożonego do podwładnych 5.2. Style kierowania 5.3. Praca zespołowa 5.4. Środowisko pracy jako czynnik integracji pracowników z organizacją Rozdział 6 KONTROLING 6.1. Kontroling w zarządzaniu 6.1.1. Analiza kontroli zarządzania 6.1.2. Zadanie kontrolera zarządzania 6.1.3. Narzędzia pomiaru kontroli zarządzania 6.2. System kontroli zarządzania 6.2.1. Funkcje kontroli 6.2.2. Elementy kontroli 6.2.3. Wspomaganie zarządzania 6.2.4. Kontrola finansowa 6.2.5. Kontrola i sterowanie budżetem 6.3. Monitoring osiągania celów przedsiębiorstwa 6.4. Mierniki oceny środowiska pracy 6.4.1. Ocena bezpieczeństwa pracy 6.4.2. Ocena wypadków przy pracy 6.4.3. Ocena ryzyka zawodowego 6.4.4. Ocena efektów pracy pracownika 6.4.5. Ocena wydajności pracy Rozdział 7 FILOZOFIE I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 7.1. Podstawowe definicje i pojęcia 7.2. Klasyczne koncepcje zarządzania 7.3. Współczesne filozofie i koncepcje zarządzania 7.4. Koncepcje strukturalne organizacji Rozdział 8 SYSTEM INFORMACYJNY ZARZĄDZANIA 8.1. Problematyka systemów informacyjnych 8.1.1. System informacyjny 8.1.2. Zarządzanie informacjami 8.2. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania 8.3. System informowania kierownictwa 8.3.1. Zasady systemu informowania kierownictwa 8.3.2. Poziomy zarządzania i organizacja zadań 8.3.3. Zakres informacji wewnętrznej 8.3.4. Informacja zewnętrzna 8.3.5. Sprawozdania dla kierownictwa 8.4. Przepływ wiedzy w organizacjach gospodarczych 8.4.1. Organizacja jako system wiedzy 8.4.2. Wiedza a informacja 8.4.3. Rodzaje wiedzy organizacyjnej 8.4.4. Modele przepływu wiedzy 8.4.5. Wdrażanie zarządzania wiedzą 8.5. Systemy wspomagania decyzji (SWD) 8.5.1. Grupowe systemy wspomagania decyzji 8.5.2. Kryteria wyboru systemu wspomagania decyzji 8.6. Systemy eksperckie (SE) 8.7. Sieci neuronowe 8.8. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania z uwzględnieniem zasad ergonomii 8.8.1. Czytelność materiałów wizualnych 8.8.2. Wielkość znaku 8.8.3. Kształt znaku 8.8.4. Kontrast z tłem – zjawisko olśnienia 8.8.5. Barwa w przekazie informacji 8.8.6. Kompozycja obrazu informacyjnego 8.8.7. Wzajemne relacje 8.8.8. Zawartość informacyjna 8.8.9. Skojarzenia w przekazie informacji 8.8.10. Odbiór informacji 8.8.11. Wartość informacyjna 8.9. Technologia informacyjna (IT). Stan obecny i przyszłość 8.9.1. Początki technologii informacyjnej 8.9.2. Kierunki rozwoju technologii informacyjnej Rozdział 9 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJI 9.1. Tezy i zasady zarządzania jakością 9.2. Proces zarządzania jakością 9.3. Zintegrowane zarządzanie jakością 9.3.1. Sposoby integracji systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem 9.3.2. Budowa systemu zintegrowanego 9.3.3. Faza przejściowa do zintegrowanych systemów zarządzania 9.4. Jakość życia 9.5. Przykład zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9.5.1. Charakterystyka firmy 9.5.2. Rola strategii personalnej w zarządzaniu 9.5.3. Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie 9.5.4. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Rozdział 10 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 10.1. System zarządzania środowiskowego 10.2. Schemat zarządzania i auditu środowiskowego (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) 10.3. Wstępny przegląd środowiskowy 10.4. Systemy odpowiedzialności społecznej 10.5. Porównanie systemów zarządzania środowiskowego 10.6. System zarządzania bezpieczeństwem 10.7. Stan normalizacji w zakresie bezpieczeństwa pracy 10.8. Podstawowe obowiązki pracodawcy 10.9. Ergonomiczne wyznaczniki w zintegrowanym systemie zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska 10.10. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 10.10.1. GMP – dobra praktyka produkcyjna 10.10.2. GHP – dobra praktyka higieniczna 10.10.3. HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 10.11. Zarządzanie zdrowiem w przedsiębiorstwie Rozdział 11 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ORGANIZACJI 11.1. Majątek trwały przedsiębiorstwa 11.1.1. Środki trwałe 11.1.2. Wartości niematerialne i prawne 11.1.3. Inwestycje 11.1.4. Finansowy majątek trwały 11.2. Obszary decyzyjne zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstwa 11.3. Gospodarka używanymi maszynami i urządzeniami 11.4. Koncepcje naprawcze środków trwałych 11.4.1. Klasyfikacja koncepcji napraw obiektów technicznych 11.4.2. Koncepcje wymian profilaktycznych prostych obiektów 11.4.3. Strategie napraw profilaktycznych złożonych obiektów technicznych 11.5. Organizacja gospodarki naprawczej środków trwałych 11.6. Organizacja stanowiska naprawczego z uwzględnieniem zasad ergonomii 11.7. Kierunki rozwoju systemów naprawczych środków trwałych Rozdział 12 ISTOTA LOGISTYKI I PODSTAWOWE PROBLEMY ORGANIZACJI DOSTAW Just in time 12.1. Wprowadzenie – pojęcie i istota logistyki 12.2. Główne założenia logistyczne we współczesnym przedsiębiorstwie 12.3. Podstawowe problemy organizacji dostaw Just in time BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zarządzanie i organizacja środowiska pracy

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  spojrzenia na problemy zarządzania w organizacjach, klasyczne teorie zarządzania autorzy uzupełnili o zagadnienia zarządzania środowiskiem pracy w... Pełen opis produktu 'Zarządzanie i organizacja środowiska pracy' »

  Autorzy w swoim podręczniku starali się usystematyzować wiedzę na temat zarządzania wykorzystując wyniki badań, krajowych i zagranicznych, ośrodków naukowych oraz własne doświadczenia naukowe, będące rezultatem szerokiej współpracy z przemysłem, a także przedstawić swój punkt widzenia na współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wychodząc z założenia , że współczesna gospodarka wymaga odmiennego spojrzenia na problemy zarządzania w organizacjach, klasyczne teorie zarządzania autorzy uzupełnili o zagadnienia zarządzania środowiskiem pracy w mikro ? i makrootoczeniu. Wprowadzili humanistyczne podejście do organizacji środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypację człowieka w procesie pracy. Dodatkowo zaakcentowali wpływ bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności człowieka w nim zatrudnionego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie i organizacja środowiska pracy


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: