Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: GÓRNICTWO

  powstających odpadów, a to wpływa na indywidualny charakter ubocznych produktów spalania wychwytywanych w poszczególnych procesach. Dlatego też celem niniejszej pracy była szczegółowa charakterystyka... Pełen opis produktu 'Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla' »

  Odpady paleniskowe powstające w elektrowniach i elektrociepłowniach znajdują ostatnio coraz szersze zastosowanie, a ich potencjalni użytkownicy w sposób jednoznaczny określają wymagania, jakie powinny spełniać. Ich skład chemiczny, fazowy i granulometryczny jest uzależniony od wielu czynników, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić rodzaj spalanego paliwa, a także warunki spalania, a te uległy ostatnio istotnym zmianom na skutek zaostrzenia norm emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Konsekwencją modernizacji zakładów energetycznych jest zmienność składu chemicznego i fazowego powstających odpadów, a to wpływa na indywidualny charakter ubocznych produktów spalania wychwytywanych w poszczególnych procesach. Dlatego też celem niniejszej pracy była szczegółowa charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych powstających odpadów paleniskowych, które słusznie zyskały miano ubocznych produktów spalania. Do badań pobrano odpady paleniskowe pochodzące z różnych elektrowni i powstałe w różnych technologiach spalania węgla i odsiarczania spalin. Dla wybranych próbek odpadów wykonano badania chemiczne, fazowe i granulometryczne. W ramach badań chemicznych oznaczono m.in zawartość składników podstawowych i śladowych. W składzie chemicznym stwierdzono obecność: Si02, A1203, Fe203, CaO, MgO, Na20, K20, S03, Ti02, P205 oraz śladowych ilości metali ciężkich. Na podstawie badań w mikroobszarach wykazano, że As koncentruje się głównie w fazie glinokrzemianowej, stanowiąc domieszkę diadochowąw mullicie. Wymywalność w wodzie destylowanej kationów i anionów z badanych odpadów w większości próbek nie przekraczała stężeń dopuszczalnych. Normę przekroczyło jedynie stężenie jonów siarczanowych, sporadycznie chlorkowych (w odpadach z produktami odsiarczania) oraz wskaźnik pH, w większości badanych popiołów alkaliczny. Uzyskane wyniki pozwoliły na prześledzenie ilości substancji szkodliwych wymywających się z odpadów w zależności od ich uziarnienia. Obserwacje mikroskopowe odpadów z kotłów konwencjonalnych wykazały obecność w nich przede wszystkim fazy amorficznej (trudnej do identyfikacji) oraz fazy krystalicznej (mullitu, kwarcu, magnetytu, hematytu). Biorąc pod uwagę rozpuszczalność składników tworzących popioły lotne, duże znaczenie ma udział ilościowy fazy amorficznej, która znacznie łatwiej rozpuszcza się w wodzie niż substancja krystaliczna. Skład fazowy popiołów lotnych i dennych z kotłów fluidalnych znacznie odbiega od składu fazowego popiołów krzemionkowych z kotłów konwencjonalnych. W odpadach tych ze względu na niską temperaturę powstawania nie obserwuje się mullitu, występuje natomiast anhydryt, jako produkt odsiarczania, a także wolny tlenek wapnia sugerujący większą ich aktywność (szczególnie dotyczy to popiołów dennych). Odmienna jest także morfologia omawianych odpadów. Formy kuliste, tak charakterystyczne dla popiołów z kotłów konwencjonalnych, praktycznie tu nie występują, więcej natomiast stwierdzono form nieregularnych. Skład fazowy popiołów z węgla brunatnego jest zbliżony do odpadów z kotłów fluidalnych. Obok kwarcu magnetytu i hematytu pojawia się w nich anhydryt. Mullit występuje tu w znacznie mniejszych ilościach niż w popiołach z węgla kamiennego, mniej jest także fazy szklistej. Skład chemiczny i fazowy mieszanek popiołowo-żużlowych i żużli paleniskowych jest na ogół zbliżony. Większy udział niespalonej substancji węglowej w żużlach w porównaniu z popiołami można wytłumaczyć tym, że większe i cięższe formy morfologiczne materii organicznej (których stwierdzono więcej) opadają na dół do żużla, natomiast lekkie i małe formy są unoszone ze spalinami. Jak wynika z zamieszczonych analiz skład chemiczny, fazowy i granulometryczny powstających obecnie ubocznych produktów spalania nie jest stabilny, szczególnie dotyczy to odpadów z węgla brunatnego, co nie jest korzystne zarówno z punktu widzenia oceny ich przydatności, jak i wpływu tych odpadów na środowisko, przy ewentualnym deponowaniu na składowiskach. Różne właściwości fizykochemiczne ubocznych produktów spalania na pewno utrudnią znalezienie uniwersalnego rozwiązania dla ich zagospodarowania, dlatego też decyzja o dalszym ich wykorzystaniu winna być każdorazowo poprzedzona odpowiednimi badaniami. SPIS TREŚCI 1.    WPROWADZENIE     2.    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA WĘGLA W ŚWIETLE BADAŃ LITERATUROWYCH     2.1.    Skład chemiczny     2.2.    Skład fazowy     2.3.    Skład granulometryczny i morfologia     2.4.    Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania     3.    ZAKRES I METODYKA BADAŃ     4.    WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA     4.1.    Charakterystyka chemiczna     4.1.1.    Zawartość składników podstawowych     4.1.2.    Zawartość wybranych pierwiastków śladowych     4.1.3.    Wymywalność jonów podstawowych i pierwiastków śladowych     4.2.    Skład fazowy     4.3.    Skład granulometryczny i morfologia cząstek     5.    OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ     6.    WNIOSKI KOŃCOWE     BIBLIOGRAFIA     Załącznik 1. Mikrofotografie ubocznych produktów spalania     Załącznik 2. Badania w mikroobszarach ubocznych produktów spalania     STRESZCZENIE    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  uwzględnieniem parametrów charakteryzujących materiał i warstwę azotowaną, ocena właściwości antykorozyjnych stali w stanie surowym i po azotowaniu, z uwzględnieniem składu chemicznego staliwa.... Pełen opis produktu 'Ocena wpływu azotowania na kształtowanie wybranych właściwości użytkowych staliw stopowych' »

  Monografia zawiera analizę danych doświadczalnych, uzyskanych z dużej liczby eksperymentów i oceny wyników eksperymentalnych realizowanych przez autora takich zagadnień jak: ocena wpływu składu chemicznego staliwa na przebieg zużycia przez tarcie w badaniu zgodnym z normą PN-83/H-04302, ocena wpływu stopowości staliwa na kształtowanie się twardości staliwa w stanie surowym i rozkładu twardości w warstwie azotowanej dla założonych parametrów azotowania, analiza przebiegu zużycia próbek surowych, azotowanych oraz ulepszonych cieplnie, kształtowanie się odporności na zużycie przez tarcie z uwzględnieniem parametrów charakteryzujących materiał i warstwę azotowaną, ocena właściwości antykorozyjnych stali w stanie surowym i po azotowaniu, z uwzględnieniem składu chemicznego staliwa. Spis treści: Od Autora 1. Wprowadzenie 1.1. Rola i znaczenie staliwa jako tworzywa konstrukcyjnego 1.2. Ogólna charakterystyka staliwa jako tworzywa konstrukcyjnego 1.3. Wpływ pierwiastków stopowych na strukturę i właściwości staliwa 2. Cel i zakres pracy 3. Ogólna charakterystyka staliw odpornych na zużycie przez tarcie 4. Ogólna charakterystyka staliw odpornych na korozję   5. Analiza wpływu składu chemicznego staliwa na efekty azotowania i konstytuowania warstwy azotowej 5.1. Parametry charakteryzujące skład chemiczny staliwa a kształtowanie się jego twardości w stanie surowym i rozkład twardości w warstwie azotowej 5.2. Próba skorelowania rozkładu twardości w warstwie azotowanej ze stężeniem Cr, Mo, V w staliwie 6. Próba oceny odporności na zużycie przez tarcie staliw stopowych po różnych zabiegach obróbki cieplnej i azotowaniu 7. Ocena właściwości antykorozyjnych staliw stopowych w stanie surowym i z warstwą azotową 8. Podsumowanie i wnioski Wykaz cytowanej literatury
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ocena wpływu azotowania na kształtowanie wybranych właściwości użytkowych staliw stopowych

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  Skrypt zawiera opis ćwiczeń z określania właściwości termicznych, mechanicznych i reologicznych polifenoli oraz oznaczania struktury nadcząsteczkowej. Ćwiczenia umożliwiają ocenę morfologii Pełen opis produktu 'Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne' »

  Skrypt zawiera opis ćwiczeń z określania właściwości termicznych, mechanicznych i reologicznych polifenoli oraz oznaczania struktury nadcząsteczkowej. Ćwiczenia umożliwiają ocenę morfologii polimerów metodą mikroskopii optycznej i zapoznanie się z procesami otrzymywania ich mieszanin z dodatkami modyfikującymi.   Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków Chemia, Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa oraz uczniów szkół średnich kształcących specjalistów z zakresu otrzymywania, modyfikacji i przeróbki tworzyw sztucznych. Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń    WSTĘP    1.         WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE POLIOLEFIN    1.1.       Podstawy teoretyczne    1.1.1.    Wprowadzenie    1.1.2.    Temperatury przemian stanów fizycznych polimerów    1.1.3.    Oddziaływanie ciepła na polimery    1.2.       Ćwiczenia    1.2.1.    Oznaczenie temperatury mięknienia metodą Vicata i temperatury ugięcia pod obciążeniem     1.2.2.    Oznaczenie temperatury zeszklenia na podstawie pomiarów wielkości dynamicznych     1.2.3.    Wyznaczenie charakterystycznych temperatur przejścia stanów fizycznych poliolefin    Literatura    2.          WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POLIOLEFIN    2.1.       Podstawy teoretyczne    2.1.1.    Wprowadzenie    2.1.2.    Wytrzymałość na rozciąganie    2.1.3.    Wytrzymałość na zginanie    2.1.4.    Wytrzymałość na ściskanie    2.1.5.    Udarność    2.1.6.    Twardość    2.1.7.    Pełzanie i relaksacja naprężeń    2.1.8.    Wytrzymałość zmęczeniowa    2.2.       Ćwiczenia    2.2.1.    Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu    2.2.2.    Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy zginaniu    2.2.3.    Określenie udarności metodami Charpy'ego i Izoda    Literatura    3.         WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE    3.1.      Podstawy teoretyczne    3.1.1.    Wprowadzenie    3.1.2.    Lepkość polimerów    3.1.3.    Lepkość roztworów polimerów 3.1.4.    Lepkosprężystość polimerów termoplastycznych 3.1.5.    Określanie właściwości reologicznych poliolefin 3.2.1.    Wyznaczenie objętościowego i masowego wskaźnika szybkości płynięcia termo- plastów    3.2.2.    Wyznaczenie krzywej lepkości i krzywej płynięcia poliolefin    Literatura    4.         STRUKTURA KRYSTALICZNA I CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY POLIOLEFIN    4.1.       Podstawy teoretyczne    4.1.1.    Struktura krystaliczna    4.1.2.    Ciężar cząsteczkowy    4.2.       Ćwiczenia    4.2.1.    Wpływ warunków krystalizacji na strukturę polipropylenu    4.2.2.    Oznaczenie średniego ciężaru cząsteczkowego polipropylenu izotaktycznego metodą wiskozymetryczną    Literatura    5.         PRZETWÓRSTWO POLIOLEFIN      5.1.       Podstawy teoretyczne      5.1.1.    Wprowadzenie        5.1.2.    Wytłaczanie        5.1.3.    Formowanie wtryskowe        5.1.4.    Formowanie próżniowe        5.1.5.    Prasowanie    5.1.6.    Obróbka końcowa        5.2.       Ćwiczenia        5.2.1.    Mieszanie poliolefin z dodatkami i granulowanie      5.2.2.    Otrzymywanie folii rękawowej      5.2.3.    Formowanie metodami wtryskiwania i prasowania    Literatura    Wykaz norm
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Skrypt zawiera opis ćwiczeń z określania właściwości termicznych, mechanicznych i reologicznych polifenoli oraz oznaczania struktury nadcząsteczkowej. Ćwiczenia umożliwiają ocenę morfologii p... Pełen opis produktu 'Wybrane właściwości poliolefin' »

  Skrypt zawiera opis ćwiczeń z określania właściwości termicznych, mechanicznych i reologicznych polifenoli oraz oznaczania struktury nadcząsteczkowej. Ćwiczenia umożliwiają ocenę morfologii polimerów metodą mikroskopii optycznej i zapoznanie się z procesami otrzymywania ich mieszanin z dodatkami modyfikującymi. Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków Chemia, Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa oraz uczniów szkół średnich kształcących specjalistów z zakresu otrzymywania, modyfikacji i przeróbki tworzyw sztucznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane właściwości poliolefin

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Łączniki próżniowe prądu przemiennego należą obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się konstrukcji łączników elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Zwłaszcza w zakresie średnich... Pełen opis produktu 'Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych' »

  Łączniki próżniowe prądu przemiennego należą obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się konstrukcji łączników elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Zwłaszcza w zakresie średnich napięć ma miejsce szybki wzrost ich udziału w globalnej produkcji łączników tych napięć, przekraczający już znacznie 50% w niektórych państwach wysoko uprzemysłowionych. Istnieje przekonanie, że wkrótce będzie to dominująca technika łączenia w zakresie średnich napięć.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu]

  Kategoria: Literatura > Przyroda

  Prezentowana praca jest pierwszą krajową publikacją, i jedną z nielicznych w literaturze europejskiej poświęconą szczegółowej analizie porównawczej wpływu czynników ekologicznych na czeremchę amerykańską... Pełen opis produktu 'Właściwości ekologiczne i skutki rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej PADUS SEROTINA (EHRH.) BORKH. W wybranych fitocenozach leśnych' »

  Prezentowana praca jest pierwszą krajową publikacją, i jedną z nielicznych w literaturze europejskiej poświęconą szczegółowej analizie porównawczej wpływu czynników ekologicznych na czeremchę amerykańską w różnych fitocenozach leśnych zasiedlonych przez ten gatunek.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Właściwości ekologiczne i skutki rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej PADUS SEROTINA (EHRH.) BORKH. W wybranych fitocenozach leśnych

 • [OWPW]

  Kategoria: Nauka > Chemia

  Skrypt zawiera opis ćwiczeń z określania właściwości termicznych, mechanicznych i reologicznych polifenoli oraz oznaczania struktury nadcząsteczkowej. Ćwiczenia umożliwiają ocenę morfologii p... Pełen opis produktu 'Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne - J. Zieliński (red.)' »

  Skrypt zawiera opis ćwiczeń z określania właściwości termicznych, mechanicznych i reologicznych polifenoli oraz oznaczania struktury nadcząsteczkowej. Ćwiczenia umożliwiają ocenę morfologii polimerów metodą mikroskopii optycznej i zapoznanie się z procesami otrzymywania ich mieszanin z dodatkami modyfikującymi.   Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków Chemia, Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa oraz uczniów szkół średnich kształcących specjalistów z zakresu otrzymywania, modyfikacji i przeróbki tworzyw sztucznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne - J. Zieliński (red.)


Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: