Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: INFORMATYKA

  dydaktyczny do przedmiotu „wstęp do metod numerycznych”, prowadzonego dla studentów trzeciego semestru w wymiarze dwóch godzin wykładu i jednej godziny ćwiczeń laboratoryjnych tygodniowo.... Pełen opis produktu 'Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych' »

  Niniejszypodręcznik jest drugim – zmienionym – wydaniem podręcznikawydanego przez autorów w roku 1999. Zupełnie nowym elementem tegowydania są programy do przykładów i zadań, które wymagająużycia komputera. Powstały one w odpowiedzi na wielokrotne wyrażanezapotrzebowanie studentów, którzy – jak pokazuje doświadczeniedydaktyczne – najszybciej uczą się sztuki programowania przezwzorowanie się na dobrych przykładach. Pierwszewydanie tego podręcznika opracowane zostało z myślą o studentachWydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnych PolitechnikiWarszawskiej – studiujących według, wprowadzonego w połowie latdziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, programu ośmiosemestralnychstudiów pierwszego stopnia na makrokierunku elektronika i technikiinformacyjne. Przez wiele lat stanowiło podstawowy materiałdydaktyczny do przedmiotu „wstęp do metod numerycznych”,prowadzonego dla studentów trzeciego semestru w wymiarze dwóchgodzin wykładu i jednej godziny ćwiczeń laboratoryjnychtygodniowo. W związku ze skróceniem cyklu studiów do siedmiusemestrów, a także z obniżeniem się ogólnego poziomuprzygotowania studentów w zakresie matematyki, program tegoprzedmiotu uległ ostatnio istotnemu zubożeniu. Ewolucja podręcznikaposzła jednak w przeciwnym kierunku: został on istotnie wzbogacony.Jego drugie wydanie zostało zredagowane w taki sposób, aby mogłobyć wyczerpującym materiałem dydaktycznym do przedmiotu „wstępdo metod numerycznych”, a jednocześnie służyć, jako materiałpomocniczy, słuchaczom bardziej zaawansowanych przedmiotówdotyczących metod numerycznych. Głównymcelem przedmiotu „wstęp do metod numerycznych” jest zapoznaniestudentów z metodyką systematycznego badania przydatnościalgorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań inżynierskich orazz wybranymi algorytmami numerycznymi. Do pełnego zrozumienia wykładuwymagana jest znajomość matematyki w zakresie pierwszego rokustudiów technicznych oraz elementów teorii obwodów elektrycznych.Program zajęć laboratoryjnych zakłada natomiast umiejętnośćprogramowania w języku środowiska MATLAB. Podczas tych zajęćbowiem studenci opracowują, uruchamiają i badają proste programykomputerowe do rozwiązywania problemów numerycznych dotyczącychelektroniki, metrologii, radioelektroniki i telekomunikacji. Koncepcjaprogramowa i metodyczna przedmiotu „wstęp do metod numerycznych”istotnie odbiega od tradycyjnego ujęcia problematyki metodnumerycznych, reprezentowanego przez wiele dostępnych na naszymrynku księgarskim podręczników z tego zakresu, zarówno tychprzeznaczonych dla matematyków, jak tych adresowanych do inżynierówi adeptów nauk przyrodniczych. Koncepcja ta opiera się nanastępujących przesłankach: Powszechne użycie komputerów w projektowaniu inżynierskim, pomiarach sterowaniu oznacza konieczność zapoznania z metodami numerycznymi każdego studenta elektroniki i technik informacyjnych. Powszechna dostępność bibliotek oprogramowania zawierających procedury numeryczne oznacza, że maleje znaczenie umiejętności tworzenia takich procedur przez inżyniera, a rośnie znaczenie umiejętności ich systematycznego badania, oceny i adaptacji do specyficznych warunków działania. Dane do obliczeń technicznych pochodzą z pomiarów lub obliczeń przybliżonych, a komputer nie tylko ze skończoną dokładnością reprezentuje dane, a także zaokrągla wyniki poszczególnych operacji na tych danych; wynika stąd konieczność ciągłej kontroli dokładności prowadzonych obliczeń. Konsekwencjąpowyższych konstatacji jest: Ograniczenie w niniejszym podręczniku formalizmu matematycznego i matematycznych ustaleń algorytmów numerycznych do minimum wyznaczonego strukturą logiczną typowych bibliotek oprogramowania numerycznego; Wprowadzenie metodyki analizy dokładności algorytmów numerycznych w rozdziałach 1 – 3 i szerokie jej wykorzystywanie w rozdziałach 4 – 9; Demonstracja zjawisk numerycznych, takich jak wzmacnianie błędów danych i błędów zaokrągleń operacji zmiennopozycyjnych, na najprostszych (np. skalarnych) wersjach podstawowych zadań numerycznych, jakie pojawiają się w dziedzinie elektroniki, metrologii i telekomunikacji; Dołączanie programów w języku środowiska MATLAB użytych do rozwiązania wszystkich przykładów opisanych w podręczniku i zadań do samodzielnego rozwiązania ( w dodatku i na CD). Wogólności chodzi bowiem o to, aby z jednej strony umotywowaćstudenta do szerokiego, ale krytycznego korzystania z procedurnumerycznych zawartych w dostępnych bibliotekach oprogramowania, zdrugiej zaś – wytworzyć nawyk systematycznego sprawdzanietechnicznych skutków tego rodzaju działania poprzez pomiarowo –obliczeniową analizę dokładności procedur numerycznychzastosowanych do rzeczywistych danych technicznych. Koncepcjaprogramowa i metodyczna podręcznika wyrasta z wieloletnichdoświadczeń dydaktycznych autorów w zakresie zastosowań metod itechnik obliczeniowych w pracy inżyniera, Nie są to – jak sięwydaje –doświadczenia specyficzne dla praktyki kształceniastudentów na Wydziale Elektroniki i Technik InformacyjnychPolitechniki Warszawskiej. Podręcznik ten może być więc w całościwykorzystywany przez studentów innych uczelni kształcących wobszarze elektroniki i technik informacyjnych, a w znacznej części– przez studentów innych kierunków. Spistreści WPROWADZENIE Komputer w rozwiązywaniu zadań inżynierskich Modelowanie matematyczne jako podstawa obliczeń naukowo – technicznych Modelowanie matematyczne w pracy inżyniera Modelowanie matematyczne w projektowaniu Modelowanie matematyczne w pomiarach Zastosowania komputera do modelowania matematycznego Algorytm numeryczny i formy jego zapisu Dokładność obliczeń inżynierskich Identyfikacja problematyki Reprezentacja liczb i zaokrąglanie wyników obliczeń w komputerze Ogólny model przenoszenia błędów w algorytmie numerycznym Złożoność obliczeń inżynierskich PODSTAWOWE METODY ANALIZY DOKŁADNOŚCI ALGORYTMÓW NUMERYCZNYCH Liniowy model przenoszenia błędów Przenoszenie błędów danych Współczynniki przenoszenia błędów danych Uwarunkowanie numeryczne zadania Przenoszenie błędów zaokrągleń Współczynniki przenoszenie błędu zaokrągleń Numeryczna poprawność algorytmu Analiza dokładności algorytmów za pomocą komputera Pozanumeryczne zastosowania metod analizy zaokrągleń ELEMENTY ANALIZY ALGORYTMÓW ITERACYJNYCH Informacje wstępne Algorytmy iteracyjne jednoargumentowe Algorytmy iteracyjne wieloargumentowe Analiza algorytmów iteracyjnych wspomagana komputerem Pozanumeryczne zastosowania metod analizy algorytmów iteracyjnych ROZWIĄZYWANIE LINIOWYCH RÓWNAŃ ALGEBRAICZNYCH Pojęcie podstawowe Macierze Normy wektorów i macierzy Uwarunkowanie zadania rozwiązywania układów liniowych równań algebraicznych Metoda eliminacji Gaussa Metody iteracyjne Metoda Jacobiego Metoda Richardsona Metoda Gaussa – Seidla Metoda SOR Porównywanie zbieżności metod iteracyjnych Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów Podsumowanie ROZWIĄZYWANIE NIELINIOWYCH RÓWNAŃ ALGEBRAICZNYCH Rozwiązywanie skalarnych równań nieliniowych Metoda bisekcji Metoda stycznych (Newtona) i metoda siecznych Metody wyznaczania zer wielomianów Rozwiązywanie układów równań nieliniowych Wielowymiarowa metoda Newtona Wielowymiarowa metoda siecznych Uwagi praktyczne INTERPOLACJA I APROKSYMACJA FUNKCJI Interpretacja przy użyciu wielomianów Newtona i Lagrange’a Zależności ogólne Zależności dla węzłów równoległych Interpolacja przy użyciu wielomianowych funkcji sklejanych Interpolacja trygonometryczna Aproksymacja średniokwadratowa Aproksymacja funkcji danej w postaci analitycznej Aproksymacja funkcji na podstawie ciągu jej dyskretnych wartości Inne rodzaje aproksymacji Aproksymacja jednostajna Aproksymacja funkcjami nieliniowymi względem parametrów CAŁKOWANIE I RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI METODY KLASYCZNE Całkowanie funkcji jednej zmiennej Proste kwadratury interpolacyjne Newtona – Cotesa Złożone kwadratury interpolacyjne Newtona – Cotesa Kwadratury interpolacyjne Gaussa Przyspieszanie zbieżności kwadratur metodą ekstrapolacji Richardsona Obliczanie całek z osobliwościami i całek niewłaściwych Całkowanie funkcji wielu zmiennych Różniczkowanie funkcji jednej zmiennej Formuły różnicowe Różniczkowanie formuł interpolacyjnych Zwiększanie dokładności różniczkowania metodą ekstrapolacji Richardsona Różniczkowanie formuł aproksymacji wygładzającej CAŁKOWANIE FUNKCJI – METODA MONTE CARLO Wprowadzenie do metody Monte Carlo Metody estymacji wartości oczekiwanej zmiennej losowej Proste metody Monte Carlo Wariant podstawowy w wersji ogólnej Wariant podstawowy w wersji „orzeł – reszka” Złożone metody Monte Carlo Metoda losowania ważonego Metoda zmiennej kontrolnej Metoda oparta na obniżaniu krotności całki Metoda losowania warstwowego Metody generacji zmiennych losowych Generatory liczb pseudolosowych o rozkładzie równomiernym Generatory liczb pseudolosowych o zadanym rozkładzie prawdopodobieństwa ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH Podstawowe własności metod rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych Metody jednokrokowe typu Rungego – Kutty Konstrukcja i własność metod jednokrokowych Wybór kroku całkowania Metody wielokrokowe Konstrukcja własność metod wielokrokowych Stabilność numeryczna metod wielokrokowych Schemat predyktor – korektor Wybór kroku całkowania i rzędu metody Rozwiązywanie układów równań różniczkowo - algebraicznych DODATEK:PROGRAMY W JĘZYKU MATLAB Programydo rozdziału 4 Programydo rozdziału 5 Programydo rozdziału 6 Programydo rozdziału 7 Programydo rozdziału 8 Programydo rozdziału 9
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych

 • Wstęp do metod i technik badań społecznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  32,40 zł
  36,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >SocjologiaWysyłka: od ręki

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badan... Pełen opis produktu 'Wstęp do metod i technik badań społecznych' »

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badania sondażowe, opracowanie zebranych materiałów badawczych, wyjaśnianie zjawisk społecznych, metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych

 • []

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badan...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych

 • [Śląsk]

  Kategoria: Literatura > Socjologia

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badan... Pełen opis produktu 'Wstęp do metod i technik badań społecznych' »

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badania sondażowe, opracowanie zebranych materiałów badawczych, wyjaśnianie zjawisk społecznych, metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych

 • [Śląsk]

  Kategoria: Socjologia. SpołeczeństwoWysyłka: od ręki

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badan... Pełen opis produktu 'Wstęp do metod i technik badań społecznych' »

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badania sondażowe, opracowanie zebranych materiałów badawczych, wyjaśnianie zjawisk społecznych, metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych

 • [OWPW]

  Kategoria: Elektronika

  Podręcznik prezentuje metodykę systematycznego badania przydatności algorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz wybrane algorytmy numeryczne. Opis każdej grupy metod Pełen opis produktu 'Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych - J. Krupka' »

  Podręcznik prezentuje metodykę systematycznego badania przydatności algorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz wybrane algorytmy numeryczne. Opis każdej grupy metod numerycznych obejmuje uzasadnienie matematyczne, analizę właściwości numerycznych, przykłady zastosowań w elektronice, pomiarach, radioelektronice i telekomunikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych - J. Krupka

 • [ŚLĄSK]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Socjologia. Społeczeństwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych.

 • [ŚLĄSK]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badan... Pełen opis produktu 'Wstęp do metod i technik badań społecznych' »

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badania sondażowe, opracowanie zebranych materiałów badawczych, wyjaśnianie zjawisk społecznych, metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych

 • [Śląsk]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Socjologia. Społeczeństwo
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych

 • [ŚLĄSK]

  Kategoria: Socjologia. Społeczeństwo. PolitykaWysyłka: do 3 dni

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badan... Pełen opis produktu 'Wstęp do metod i technik badań społecznych [Sztumski Janusz]' »

  Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badania sondażowe, opracowanie zebranych materiałów badawczych, wyjaśnianie zjawisk społecznych, metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości. ISBN: 9788371646454 Kod paskowy: 9788371646454 Autorzy: Sztumski Janusz Wydanie: 7 Rok wydania: 2015 Kod wydawcy: 20286 Liczba stron: 304 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.5x20.5cm Głębokość (mm): 18 Waga: 0.385 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do metod i technik badań społecznych [Sztumski Janusz]

 • [Śląsk]

  Kategoria: Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Socjologia. SpołeczeństwoWysyłka: do 3 dni

  Omówione Zagadnienia: Metodologiczne Problemy Badań Społecznych, Eksperyment, Badania Terenowe, Badania Całościowe I Reprezentacyjne, Obserwacja, Wywiad, Badania Ankietowe, Socjometria, Badan... Pełen opis produktu 'Wstęp Do Metod I Technik Badań Społecznych' »

  Omówione Zagadnienia: Metodologiczne Problemy Badań Społecznych, Eksperyment, Badania Terenowe, Badania Całościowe I Reprezentacyjne, Obserwacja, Wywiad, Badania Ankietowe, Socjometria, Badania Sondażowe, Opracowanie Zebranych Materiałów Badawczych, Wyjaśnianie Zjawisk Społecznych, Metodologiczne Aspekty Zaufania I Podejrzliwości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp Do Metod I Technik Badań Społecznych


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 134753
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 134753
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2