Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Współczesna bankowość korporacyjna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  50,40 zł
  56,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowości korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktualnych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwestii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Funduszy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [CeDeWu]

  Kategoria: BankowośćWysyłka: od ręki

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowości korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktualnych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwestii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Funduszy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ­że być przy­dat­na stu­den­tom szkół wyż­szych o pro­fi­lu eko­no­micz­nym oraz pra­cow­ni­kom na­uko­wym. Dr hab. Pa­weł Nie­dziół­ka, prof. nadzw. SGH Nazwa - Współczesna bank... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna - Anna Szelągowska' »

  Opis - ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to ko­lej­ne, dłu­go ocze­ki­wa­ne na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wa­nie po­świę­co­ne w ca­ło­ści dy­na­micz­nym pro­ce­som zmian za­cho­dzą­cych na kra­jo­wym i świa­to­wym ryn­ku ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej. Me­ry­to­rycz­ną za­le­tą tej mo­no­gra­fii jest nie­wąt­pli­wie bo­gac­two in­for­ma­cyj­ne. Książ­ka pod red. A. Sze­lą­gow­skiej jest pu­bli­ka­cją ak­tu­al­ną i no­wo­cze­śnie trak­tu­ją­cą pro­ble­ma­ty­kę ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej. W pra­cy po­ru­szo­no sze­ro­ki wa­chlarz te­ma­tów zwią­za­nych ze współ­cze­sną ban­ko­wo­ścią kor­po­ra­cyj­ną, po­cząw­szy od ak­tu­al­nych kie­run­ków i uwa­run­ko­wań jej roz­wo­ju w za­kre­sie fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej i in­we­sty­cyj­nej przed­się­biorstw, mar­ke­tin­gu usług ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej, współ­cze­snych stra­te­gii roz­wo­ju w tym ob­sza­rze ban­ko­wo­ści, kre­dy­tów kon­sor­cjal­nych i in­we­sty­cyj­nych, a tak­że kwe­stii do­stęp­no­ści kre­dy­tów ban­ko­wych dla przed­się­biorstw w Pol­sce i po­zo­sta­łych kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej. Pu­bli­ka­cja od­wo­łu­je się rów­nież do współ­cze­snych me­tod oce­ny zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw, wy­łu­dzeń kre­dy­tów go­spo­dar­czych, ro­li ban­ków w two­rze­niu dru­giej szan­sy dla przed­się­biorstw, dłuż­nych pa­pie­rów kor­po­ra­cyj­nych, ban­ko­wych usług po­wier­ni­czych, kon­trak­tów opcyj­nych oraz ana­li­zy Pań­stwo­wych Fun­du­szy Ma­jąt­ko­wych i ich ro­li we współ­cze­snej ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej.Nie­za­prze­czal­ną za­le­tą tej książ­ki jest au­tor­ski spo­sób pre­zen­ta­cji oma­wia­nych za­gad­nień, co spra­wia, że czy­ta się ją z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem. ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to lek­tu­ra ad­re­so­wa­na za­rów­no do prak­ty­ków ban­ko­wych, jak i przed­się­bior­ców, któ­rzy pra­gną po­sze­rzyć swą wie­dzę w za­kre­sie ban­ko­wej ob­słu­gi przed­się­biorstw. Jed­nak przede wszyst­kim po­zy­cja ta mo­że być przy­dat­na stu­den­tom szkół wyż­szych o pro­fi­lu eko­no­micz­nym oraz pra­cow­ni­kom na­uko­wym. Dr hab. Pa­weł Nie­dziół­ka, prof. nadzw. SGH Nazwa - Współczesna bankowość korporacyjna Autor - Anna Szelągowska Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375562644 Kod EAN - 9788375562644 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Platinium Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 284 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna - Anna Szelągowska

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura / Ekonomia i biznes

  ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to ko­lej­ne, dłu­go ocze­ki­wa­ne na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wa­nie po­świę­co­ne w ca­ło­ści dy­na­micz­nym pro­ce­som zmian za­cho­dzą­cych... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to ko­lej­ne, dłu­go ocze­ki­wa­ne na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wa­nie po­świę­co­ne w ca­ło­ści dy­na­micz­nym pro­ce­som zmian za­cho­dzą­cych na kra­jo­wym i świa­to­wym ryn­ku ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej. Me­ry­to­rycz­ną za­le­tą tej mo­no­gra­fii jest nie­wąt­pli­wie bo­gac­two in­for­ma­cyj­ne. Książ­ka pod red. A. Sze­lą­gow­skiej jest pu­bli­ka­cją ak­tu­al­ną i no­wo­cze­śnie trak­tu­ją­cą pro­ble­ma­ty­kę ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej. W pra­cy po­ru­szo­no sze­ro­ki wa­chlarz te­ma­tów zwią­za­nych ze współ­cze­sną ban­ko­wo­ścią kor­po­ra­cyj­ną, po­cząw­szy od ak­tu­al­nych kie­run­ków i uwa­run­ko­wań jej roz­wo­ju w za­kre­sie fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej i in­we­sty­cyj­nej przed­się­biorstw, mar­ke­tin­gu usług ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej, współ­cze­snych stra­te­gii roz­wo­ju w tym ob­sza­rze ban­ko­wo­ści, kre­dy­tów kon­sor­cjal­nych i in­we­sty­cyj­nych, a tak­że kwe­stii do­stęp­no­ści kre­dy­tów ban­ko­wych dla przed­się­biorstw w Pol­sce i po­zo­sta­łych kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej. Pu­bli­ka­cja od­wo­łu­je się rów­nież do współ­cze­snych me­tod oce­ny zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw, wy­łu­dzeń kre­dy­tów go­spo­dar­czych, ro­li ban­ków w two­rze­niu dru­giej szan­sy dla przed­się­biorstw, dłuż­nych pa­pie­rów kor­po­ra­cyj­nych, ban­ko­wych usług po­wier­ni­czych, kon­trak­tów opcyj­nych oraz ana­li­zy Pań­stwo­wych Fun­du­szy Ma­jąt­ko­wych i ich ro­li we współ­cze­snej ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej.Nie­za­prze­czal­ną za­le­tą tej książ­ki jest au­tor­ski spo­sób pre­zen­ta­cji oma­wia­nych za­gad­nień, co spra­wia, że czy­ta się ją z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem. ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to lek­tu­ra ad­re­so­wa­na za­rów­no do prak­ty­ków ban­ko­wych, jak i przed­się­bior­ców, któ­rzy pra­gną po­sze­rzyć swą wie­dzę w za­kre­sie ban­ko­wej ob­słu­gi przed­się­biorstw. Jed­nak przede wszyst­kim po­zy­cja ta mo­że być przy­dat­na stu­den­tom szkół wyż­szych o pro­fi­lu eko­no­micz­nym oraz pra­cow­ni­kom na­uko­wym. Dr hab. Pa­weł Nie­dziół­ka, prof. nadzw. SGH
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Ekonomia i biznesWysyłka: od ręki

  ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to ko­lej­ne, dłu­go ocze­ki­wa­ne na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wa­nie po­świę­co­ne w ca­ło­ści dy­na­micz­nym pro­ce­som zmian za­cho­dzą­cych... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to ko­lej­ne, dłu­go ocze­ki­wa­ne na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wa­nie po­świę­co­ne w ca­ło­ści dy­na­micz­nym pro­ce­som zmian za­cho­dzą­cych na kra­jo­wym i świa­to­wym ryn­ku ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej. Me­ry­to­rycz­ną za­le­tą tej mo­no­gra­fii jest nie­wąt­pli­wie bo­gac­two in­for­ma­cyj­ne. Książ­ka pod red. A. Sze­lą­gow­skiej jest pu­bli­ka­cją ak­tu­al­ną i no­wo­cze­śnie trak­tu­ją­cą pro­ble­ma­ty­kę ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej. W pra­cy po­ru­szo­no sze­ro­ki wa­chlarz te­ma­tów zwią­za­nych ze współ­cze­sną ban­ko­wo­ścią kor­po­ra­cyj­ną, po­cząw­szy od ak­tu­al­nych kie­run­ków i uwa­run­ko­wań jej roz­wo­ju w za­kre­sie fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej i in­we­sty­cyj­nej przed­się­biorstw, mar­ke­tin­gu usług ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej, współ­cze­snych stra­te­gii roz­wo­ju w tym ob­sza­rze ban­ko­wo­ści, kre­dy­tów kon­sor­cjal­nych i in­we­sty­cyj­nych, a tak­że kwe­stii do­stęp­no­ści kre­dy­tów ban­ko­wych dla przed­się­biorstw w Pol­sce i po­zo­sta­łych kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej. Pu­bli­ka­cja od­wo­łu­je się rów­nież do współ­cze­snych me­tod oce­ny zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw, wy­łu­dzeń kre­dy­tów go­spo­dar­czych, ro­li ban­ków w two­rze­niu dru­giej szan­sy dla przed­się­biorstw, dłuż­nych pa­pie­rów kor­po­ra­cyj­nych, ban­ko­wych usług po­wier­ni­czych, kon­trak­tów opcyj­nych oraz ana­li­zy Pań­stwo­wych Fun­du­szy Ma­jąt­ko­wych i ich ro­li we współ­cze­snej ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej.Nie­za­prze­czal­ną za­le­tą tej książ­ki jest au­tor­ski spo­sób pre­zen­ta­cji oma­wia­nych za­gad­nień, co spra­wia, że czy­ta się ją z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem. ,,Współ­cze­sna ban­ko­wość kor­po­ra­cyj­na" to lek­tu­ra ad­re­so­wa­na za­rów­no do prak­ty­ków ban­ko­wych, jak i przed­się­bior­ców, któ­rzy pra­gną po­sze­rzyć swą wie­dzę w za­kre­sie ban­ko­wej ob­słu­gi przed­się­biorstw. Jed­nak przede wszyst­kim po­zy­cja ta mo­że być przy­dat­na stu­den­tom szkół wyż­szych o pro­fi­lu eko­no­micz­nym oraz pra­cow­ni­kom na­uko­wym. Dr hab. Pa­weł Nie­dziół­ka, prof. nadzw. SGH
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowości korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktualnych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwestii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Funduszy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • Współczesna bankowość korporacyjna w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,25 zł
  47,66 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowości korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktualnych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwestii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Funduszy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [cedewu]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia>Finanse>BankowośćWysyłka: od ręki

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowości korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktualnych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwestii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Funduszy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki/Nauka/Ekonomia, biznesWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Finanse/Bankowość
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [CeDeWu]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Biznes, nauki ekonomiczne

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. BudżetoweWysyłka: do 3 dni

  Współczesna Bankowość Korporacyjna To Kolejne, Długo Oczekiwane Na Polskim Rynku Wydawniczym Opracowanie Poświęcone W Całości Dynamicznym Procesom Zmian Zachodzących Na Krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna Bankowość Korporacyjna' »

  Współczesna Bankowość Korporacyjna To Kolejne, Długo Oczekiwane Na Polskim Rynku Wydawniczym Opracowanie Poświęcone W Całości Dynamicznym Procesom Zmian Zachodzących Na Krajowym I światowym Rynku Bankowości Korporacyjnej. Merytoryczną Zaletą Tej Monografii Jest Niewątpliwie Bogactwo Informacyjne. Książka Pod Red. A. Szelągowskiej Jest Publikacją Aktualną I Nowocześnie Traktującą Problematykę Bankowości Korporacyjnej. W Pracy Poruszono Szeroki Wachlarz Tematów Związanych Ze Współczesną Bankowością Korporacyjną, Począwszy Od Aktualnych Kierunków I Uwarunkowań Jej Rozwoju W Zakresie Finansowania Działalności Operacyjnej I Inwestycyjnej Przedsiębiorstw, Marketingu Usług Bankowości Korporacyjnej, Współczesnych Strategii Rozwoju W Tym Obszarze Bankowości, Kredytów Konsorcjalnych I Inwestycyjnych, A Także Kwestii Dostępności Kredytów Bankowych Dla Przedsiębiorstw W Polsce I Pozostałych Krajach Unii Europejskiej. Publikacja Odwołuje Się Również Do Współczesnych Metod Oceny Zdolności Kredytowej Przedsiębiorstw, Wyłudzeń Kredytów Gospodarczych, Roli Banków W Tworzeniu Drugiej Szansy Dla Przedsiębiorstw, Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Bankowych Usług Powierniczych, Kontraktów Opcyjnych Oraz Analizy Państwowych Funduszy Majątkowych I Ich Roli We Współczesnej Bankowości Korporacyjnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna Bankowość Korporacyjna

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym... Pełen opis produktu 'Współczesna bankowość korporacyjna' »

  "Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest niewątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowości korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktualnych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwestii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Funduszy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej. Seria cyklu: PLATINIUM ISBN: 9788375562644 Kod paskowy: 9788375562644 Redakcja: Szelągowska Anna Wydanie: 1 Rok wydania: 2011 Kod wydawcy: 31095 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 284 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 16 Waga: 0.48 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna bankowość korporacyjna


Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat, trefl, wilga, impuls
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, c.h. beck, bellona, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 143524
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143524
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
c.h. beck, wolters kluwer, wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, expressmap, dragon, pascal, difin, cedewu, papilon
Produkty w ofercie: 24200
Promocje: 2148
Wysyłka do 3 dni: 24176
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
naxos classical, universal music, warner music, sony music entertainment, chandos, warner music poland, universal music / deutsche grammophon, hyperion, orfeo, harmonia mundi
Produkty w ofercie: 315773
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 27887
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, edycja Świętego pawła, wilga, trefl, skrzat
Produkty w ofercie: 108380
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1