Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Ciekawe Miejsca.net]

  Kategoria: WierszeWysyłka: od ręki

  Tadeusz Gajcy urodził się 8 lutego 1922 roku w rzemieślniczej rodzinie o węgierskich korzeniach. Od 1935 roku uczęszczał do Gimnazjum oo. Marianów na Bielanach w Warszawie. W czasie okupacji, w 1941 r.... Pełen opis produktu 'Wiersze, Poemat Widma' »

  Tadeusz Gajcy urodził się 8 lutego 1922 roku w rzemieślniczej rodzinie o węgierskich korzeniach. Od 1935 roku uczęszczał do Gimnazjum oo. Marianów na Bielanach w Warszawie. W czasie okupacji, w 1941 r. zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego, które jednak po roku porzucił. Gajcy jest najwybitniejszym, obok Baczyńskiego, przedstawicielem pokolenia Kolumbów pokolenia poetów spełnionej apokalipsy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wiersze, Poemat Widma

 • [Wydawnictwo CM]

  Kategoria: Literatura/Wiersze

  Tadeusz Gajcy urodził się 8 lutego 1922 roku w rzemieślniczej rodzinie o węgierskich korzeniach. Od 1935 roku uczęszczał do Gimnazjum oo. Marianów na Bielanach w Warszawie. W czasie okupacji, w 1941 r.... Pełen opis produktu 'Wiersze, Poemat Widma' »

  Tadeusz Gajcy urodził się 8 lutego 1922 roku w rzemieślniczej rodzinie o węgierskich korzeniach. Od 1935 roku uczęszczał do Gimnazjum oo. Marianów na Bielanach w Warszawie. W czasie okupacji, w 1941 r. zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego, które jednak po roku porzucił. Gajcy jest najwybitniejszym, obok Baczyńskiego, przedstawicielem pokolenia Kolumbów pokolenia poetów spełnionej apokalipsy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wiersze, Poemat Widma

 • []

  Kategoria: Zestawy AVT Jabel i NE do samodzielnego montażu

  Analizator widma, AVT2864 UWAGA: nie jest to gotowe urządzenie ale zestaw KIT do samodzielnego montażu Układ służący do analizowania i wyświetlania widma sygnału audio, bardzo często... Pełen opis produktu 'AVT2864B Analogowo-cyfrowy analizator widma - KIT' »

  Analizator widma, AVT2864 UWAGA: nie jest to gotowe urządzenie ale zestaw KIT do samodzielnego montażu Układ służący do analizowania i wyświetlania widma sygnału audio, bardzo często stosowany (i spotykany) w torach audio sprzętu audiofilskiego z tzw. wysokiej półki. W kicie zastosowano, oprócz części analogowej, cyfrową obróbkę sygnału, czyli DSP. ‘Sercem’ analizatora jest procesor ATMega8. Zawarty w jego strukturze przetwornik A/C służy odpowiedniej zamianie sygnału analogowego na cyfrowy a ten kierowany jest do wyświetlacza zrealizowanego z szeregów diod LED. Filtry, dzięki którym zapalają się odpowiednie ‘słupki’ zrealizowano na drodze programowej. Uprościło to znacznie konstrukcję analizatora sprawiając, że o jego zbudowanie i uruchomienie może pokusić się nawet średnio zaawansowany elektronik. Wybrane parametry: monofoniczny analizator widma - 1 kanał widmo sygnału przedstawione na 10-słupkowym wyświetlaczu częstotliwości środkowe filtrów: 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz i 16kHz amplitudy sygnału powodujące zaświecenie kolejnych diod w słupku: od -16dB do +2dB z krokiem 2dB wskazanie 0dB odpowiada sygnałowi wejściowemu o amplitudzie 0,2V praca w trybie wyświetlania słupków lub punktów tryb pokazywania maksymalnej wartości amplitudy prezentowanie widma na polu z wielokolorowych diod LED (100 szt) zasilanie 12Vdc wymiary płytek: płytka LED 96x45mm, płyta główna 96x45mm UWAGA: nie jest to gotowe urządzenie ale zestaw KIT do samodzielnego montażu Dokumentacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AVT2864B Analogowo-cyfrowy analizator widma - KIT

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: CHEMIA

  wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego.  Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji... Pełen opis produktu 'Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego' »

  Wiele informacji niedostępnych z innych pomiarów spektroskopowych o właściwościach luminescencyjnych cząsteczek organicznych można uzyskać przez zastosowanie techniki rejestracji ich wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego.  Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji intensywności emisji (fluorescencji lub fosforescencji) z równoczesną zmianą liczby falowej promieniowania wzbudzającego. Dzięki uwzględnieniu dwóch zmiennych parametrów w pomiarach widm lumine  scencji w miejsce pojedynczego widma otrzymujemy całą ich serię, którą po odpowiednim komputerowym opracowaniu można przedstawić w postaci mapy intensywności emisji w zależności liczby falowej promieniowania wzbudzającego i emitowanego. Widma tego typu są nazywane widmami dwuwymiarowymi (2D, ang. 2-Dimensional) lub trójwymiarowymi (3D, 3-Dimensional), a metoda ich otrzymywania nosi nazwę wielowymiarowej spektroskopii luminescencyjnej (TLS, ang. Total Luminescence Spectroscopy).  Cząsteczki badanych związków wbudowane w krystaliczną matrycę Szpolskiego (najczęściej są to zamrożone n-alkany) są ułożone w sposób uporządkowany. Ich oddziaływania z matrycą są zazwyczaj bardzo słabe, a w dostatecznie rozcieńczonych roztworach zostają również ograniczone wzajemne oddziaływania badanych cząsteczek. Niska temperatura matrycy (np. temperatura ciekłego helu) powoduje zahamowanie translacji i swobodnej rotacji cząsteczek oraz w niektórych przypadkach ich transformacje. W takich warunkach w widmach luminescencji zamiast szerokich pasm otrzymuje się sekwencję dobrze rozdzielonych, wąskich linii, pochodzących od luminezujących cząsteczek.  Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek związków organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego są na tyle charakterystyczne i niepowtarzalne, że nazywane są ?luminescencyjnym odciskiem palca". Dzięki analizie widm 2D i 3D można nie tylko precyzyjnie i jednoznacznie wyznaczyć energię stanów elektronowych różnych cząsteczek domieszki w matrycy i określić ich oddziaływania z matrycą lecz również identyfikować stereoizomery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nierozróżnialne innymi metodami. Występowanie takich stereoizomerów może być wymuszone działaniem pola krystalicznego matrycy. Metodą TLS można również efektywnie śledzić przebieg reakcji fotochemicznej w ciele stałym, identyfikować nietrwałe produkty przejściowe reakcji i rejestrować ich widma. Rozdział 1 niniejszej monografii zawiera wprowadzenie do teorii luminescencji centrów domieszkowych w matrycach Szpolskiego. W p. 1.1 zamieszczono wprowadzenie do spektroskopii TLS. Omówiono czynniki decydujące o wystąpieniu poszerzenia jednorodnego (homogenicznego) i niejednorodnego (niehomogenicznego) linii spektralnych oraz metody pomiaru szerokości linii widmowych i wpływ drgań sieci matrycy na widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek domieszki. W p. 1.2 przedstawiono chronologiczny przegląd dotychczasowych osiągnięć w zakresie badania widm elektronowo-oscylacyjnych metodą Szpolskiego. Wiadomości przedstawione w rozdziale 1 i elementarne potraktowanie niektórych zagadnień być może pozwolą rozszerzyć krąg czytelników niniejszej publikacji poza wąskie grono specjalistów. Wydaje się bowiem, że spektroskopia TLS jest metodą bardzo wszechstronną i może być z powodzeniem użyta w wielu dziedzinach. W rozdziałach 2-5 zamieszczono wyniki badań stanowiące dorobek autorki przedstawiony do oceny w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rozdziały te zawierają również podstawowe wiadomości umożliwiające lepsze zrozumienie ich treści oraz przegląd odpowiedniej literatury, a w tytule rozdziałów podano cytaty do publikacji, w których autorka po raz pierwszy szczegółowo opisała prezentowane wyniki. W rozdziale 2 opisano szczegółowo sposoby rejestracji i analizy wielowymiarowych widm luminescencji cząsteczek domieszki w matrycach Szpolskiego. Rozdział 3 zawiera porównanie właściwości luminezujących centrów perylenu w matrycach Szpolskiego określonych doświadczalnie oraz na podstawie obliczeń metodą SBEJ. W rozdziale 4 przedstawiono analizę widm 2D tetrabenzonaftalenu i terrylenu, na podstawie której zidentyfikowano różne izomery konfiguracyjne tych związków występujące w matrycach Szpolskiego. W rozdziale 5 podano opis i analizę kinetyki oraz mechanizmu reakcji fotocyklizacji [5]-helicenu, zachodzącej w matrycach Szpolskiego w temperaturze ciekłego helu i po raz pierwszy pokazano widma elektronowo-oscylacyjne nietrwałego przejściowego fotoproduktu tej reakcji.    Spis treści: 1. Centra domieszkowe w matrycach Szpolskiego. Wprowadzenie  1.1. Przejścia elektronowo-oscylacyjne w centrach domieszkowych  1.1.1. Diagram Jabłońskiego  1.1.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe domieszka-matryca  1.1.3. Linia bezfononowa i przyczyny jej poszerzenia  1.1.4. Jednorodne poszerzenie linii bezfononowej  1.1.5. Niejednorodne poszerzenie linii bezfononowej  1.1.6. Sprzężenie elektronowo-fononowe  1.2. Widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek w matrycach Szpolskiego  1.2.1. Efekt Szpolskiego  1.2.2. Właściwości matryc Szpolskiego  1.2.3. Widma pojedynczych cząsteczek w matrycach Szpolskiego  Literatura cytowana    2. Wielowymiarowa spektroskopia luminescencyjna (TLS)  2.1. Wstęp  2.2. Sposób rejestracji wielowymiarowych widm luminescencji  2.3. Wielowymiarowe widma luminescencji węglowodorów aromatycznych  2.4. Struktura quasi-liniowych widm 2D węglowodorów aromatycznych w matrycach Szpolskiego [17]  2.5. 2D linia bezfononowa i jej skrzydła fononowe [17]  Literatura cytowana    3. Właściwości luminescencyjne centrów perylenu w matrycach Szpolskiego w temperaturach helowych  3.1. Wstęp  3.2. Właściwości strukturalne układu perylen-n-alkan  3.2.1. Geometria cząsteczki i struktura kryształu perylenu  3.2.2. Parametry kryształów i cząsteczek n-alkanów  3.2.3. Obliczenia geometrii cząsteczki perylenu [44]  3.2.4. Obliczenia parametrów centrów domieszkowych perylenu w n-alkanach [48, 49]  3.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji perylenu w n-alkanach  3.3.1. Quasi-liniowe widma elektronowo-oscylacyjne perylenu w matrycach Szpolskiego [44]  3.4. Centra domieszkowe perylenu w n-alkanach obserwowane w widmach 2D i obliczone metodą SBEJ [44, 48, 49]  3.4.1. Centra perylenu w matrycy n-heksanowej  3.4.2. Centra perylenu w matrycy n-heptanowej  3.4.3. Centra perylenu w matrycy polikrystalicznej n-oktanu i n-nonanu  3.4.4. Centra perylenu w n-dekanie i n-undekanie  3.5. Podsumowanie wyników  Literatura cytowana    4. Konfiguracyjne izomery szkieletowe tetrabenzonaftalenu i terrylenu w matrycach Szpolskiego  4.1. Wstęp  4.2. Izomeria geometryczna cis-trans  4.3. Enancjomeria (izomeria optyczna)  4.4. Izomeria konfiguracyjna  4.4.1. Izomery konformacyjne - rotamery  4.4.2. Szkieletowe izomery konfiguracyjne  4.5. Szkieletowe izomery konfiguracyjne tetrabenzonaftalenu (TBN) [25]  4.5.1. Widma luminescencji i wzbudzenia luminescencji TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  4.5.2. Widma dwu- i trójwymiarowe TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  4.5.3. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii i przejść elektronowych w cząsteczce TBN  4.5.4. Podsumowanie wyników  4.6. Izomery konfiguracyjne szkieletowe terrylenu [35]  4.6.1. Kryteria doboru matrycy Szpolskiego dla cząsteczek terrylenu  4.6.2. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii cząsteczki terrylenu  4.6.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji terrylenu w matrycach Szpolskiego w 5 K  4.6.4. Widma 2D fluorescencji terrylenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego  4.6.5. Wnioski  Literatura cytowana    5. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego  5.1. Wstęp  5.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w matrycach Szpolskiego w 4,2 K [17, 18]  5.2.1. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-heksanie  5.2.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-pentanie  5.3. Dwuwymiarowe widma luminescencji [5]-helicenu i DHBP  5.3.1. Widma 2D luminescencji [5]-helicenu i DHBP w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  5.3.2. Widmo 2D luminescencji [5]-helicenu w szkliwie w 77 K  5.4. Struktura wibronowa widm luminescencji [5]-helicenu, DHBP i BP w matrycach Szpolskiego oraz obliczona metodą DFT  5.5. Podsumowanie wyników  Literatura cytowana    Spis publikacji autorki wykorzystanych w monografii  Czasopisma naukowe  Konferencje  Multidimensional luminescence spectra of organic molecules in low-temperature Shpol'skii matrices. Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego

 • [Znak]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau' »

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi i całemu miastu. Psychopatyczny morderca czai się w ciemnościach Wrocławia. W zaułkach słychać krzyki konających i jęki rozkoszy. Ślad białego proszku ciągnie się przez wszystkie dzielnice. Zmarli wracają do życia…Ścigany przez duchy Mock jest bliski obłędu. Prowadzi śledztwo, w które nagle wkracza piękna rudowłosa fordanserka. Miłość w objęciach śmierci nabiera zupełnie innego smaku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma w mieście Breslau

 • [Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka]

  Kategoria: Literatura faktuWysyłka: do 3 dni

  Widma wolności to pierwsza pozycja w serii pt. ?Pisanem z RadieM?, która przygotowywana jest we współpracy z Radiem eM 107,6 FM. Jest to zbiór felietonów Krzysztofa Łęckiego, wykładowcy socjologii... Pełen opis produktu 'Widma wolności' »

  Widma wolności to pierwsza pozycja w serii pt. ?Pisanem z RadieM?, która przygotowywana jest we współpracy z Radiem eM 107,6 FM. Jest to zbiór felietonów Krzysztofa Łęckiego, wykładowcy socjologii na Uniwersytecie Śląskim, wygłoszonych na antenie Radia eM w latach 2003-2009. Znajdują się tu ? jak mówi sam Autor ? ?teksty pisane głównie dla czytelników zniesmaczonych postępowym schematyzmem myślowym i dla tych wszystkich, którym przypomina on oglądanie świata przez końskie okulary?. ??Większość obskurantów mniema, iż reprezentuje postęp? zauważył dawno temu Jerzy Andrzejewski. Dzisiejsi obskuranci są, jak zwykle, pewni siebie i jak zawsze dumni ze swojej postępowości; teraz w miejsce siermiężnej ideologii proponują ogłupiałemu tłumowi coś lżejszego ? jarmarczną modę i TV show?, pisze Krzysztof Łęcki. Pragniemy, aby felietony te znalazły miejsce w czytelniczej świadomości, która z pewnością jest trwalsza i mniej ulotna od radiowego trwania. Autor: Krzysztof Łęcki (ur. 1960), wykładowca socjologii na Uniwersytecie Śląskim, autor (współautor) kilku książek i ponad setki artykułów; komentator zdarzeń i zjawisk współczesności. Felietony pisuje (pisywał) m.in. w magazynie ?Polska The Times?, ?Opcjach?, ?Euro 25?, ?World Education?; felietony wygłasza także co tydzień w radio eM 107,6 FM.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma wolności

 • Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,10 zł
  39,00 zł

  [karakter]

  Kategoria: Literatura piękna>Powieść zagranicznaWysyłka: do 3 dni

  Czy to prawda, że stary prezydent powołał armię zombi, żeby stawić czoło armii amerykańskiej? W wierzeniach Haitańczyków kraj bez kapelusza jest miejscem, w które odchodzą dusze zmarłych. Powieść Dany’ego... Pełen opis produktu 'Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma' »

  Czy to prawda, że stary prezydent powołał armię zombi, żeby stawić czoło armii amerykańskiej? W wierzeniach Haitańczyków kraj bez kapelusza jest miejscem, w które odchodzą dusze zmarłych. Powieść Dany’ego Laferriere’a to literacka podróż po Haiti – tym rzeczywistym i tym wyobrażonym. Narrator, pisarz, który powraca do kraju po dwudziestu latach emigracji, musi na nowo odnaleźć się w niegdyś dobrze sobie znanym świecie. Nie chodzi tu jednak tylko o nostalgiczny powrót do przeszłości. Bohater przyjeżdża z konkretną misją: chce napisać reportaż z zaświatów. A że w kraju wudu wszystko jest możliwe, trafia na trop armii zombi, która grasuje w miasteczku Bombardopolis… Kraj bez kapelusza to wybuchowa mieszanka stylów i gatunków: literackiego reportażu, autobiografii, powieści satyrycznej i mitu. Nuty nostalgii przeplatają się tu z ironią i pastiszem, a pozornie lekka forma skrywa poważne polityczne i metafizyczne wątki. Laferriere ma własny, rozpoznawalny ton, który czyni zeń jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy haitańskich.Gdzie i kiedy toczy się akcja powieści togijskiego autora? Tego dokładnie nie wiadomo; prawdopodobnie w jakimś afrykańskim kraju przypominającym Rwandę czy Sudan. Z pewnością zaś dziesięć lat po bratobójczej walce. Gdzieś na linii demarkacyjnej oddzielającej życie od śmierci, dobro od zła. Duchy przeszłości nawiedzające świat żywych nie pozwalają zapomnieć o wojennej traumie. Powracający po latach nie mogą odnaleźć się w świecie, w którym kiedyś przeżywali chwile uniesień. Wszystko uległo zmianie i wszystko jest w przebudowie. Nie ma tu już miejsca na gorycz i ból. Obowiązuje ideologia pojednania. Kraj stał się terenem nowych eksploracji i ekonomicznych podbojów. W tej scenerii narrator powieści próbuje odnaleźć dawnych przyjaciół z trupy teatralnej. Było ich trzech, a zostało…W poetyckiej, wizyjnej powieści Efoui stawia pytania o sens i możliwość życia w świecie, w którym doszło do bankructwa wszelkich wartości. Gdzie szukać ratunku, ukojenia, nadziei? W zapomnieniu? W pokusie odwetu? A może w cynizmie i pełnym sarkazmu dystansie wobec innych…...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma

 • Widma Marksa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,91 zł
  49,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >FilozofiaWysyłka: do 3 dni

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości fran... Pełen opis produktu 'Widma Marksa' »

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości francuskiego filozofa, w którym zwrócił swoją uwagę w stronę pytań o charakterze politycznym i etycznym. Widma Marksa to filozoficzna odpowiedź na polityczne diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy się z hasłem „końca historii”, lecz równocześnie stara się pomyśleć wpływ, jaki filozofia Marksa wciąż wywiera na obecnym myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfrontowany z Szekspirowskim Hamletem, który musi zmierzyć się z widmem ojca. Podobnie też my, twierdzi Derrida, musimy zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które tak jak niegdyś widmo komunizmu w Europie, dziś krąży po całym świecie.Jacques Derrida (1930­–2004) – wybitny francuski filozof, twórca pojęcia i metody dekonstrukcji filozoficznej, autor wielu fundamentalnych dla współczesnej filozofii prac, takich jak O gramatologii, Pismo i różnica, Głos i fenomen czy Glas. Jego metoda polegała na wnikliwym czytaniu klasycznych tekstów okcydentalnej filozofii, w których doszukiwał się momentów pęknięć, nieciągłości, elementów wypartych i poddanych wykluczeniu. Badaniom tym towarzyszył od zawsze silny impuls etyczny, który przeciwstawiał się wszelkim zamkniętym, skończonym formacjom intelektualnym....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma Marksa

 • [Literatura]

  Kategoria: Dla dzieciWysyłka: od ręki

  Wakacje... Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych... Pełen opis produktu 'Widma z ulicy Wydmowej. Upiorne przygody Koszmariusza i Horroraty' »

  Wakacje... Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych piwnicach też jest niczego sobie. To nic, że w ogonie ciągnie się dystyngowana i nieco postrzelona rodzinka (babcia i Kocia Ciocia), Amerykańce w panamach i posterunkowy Cykor z kajdankami. Dzieje się dużo, duch kłębi się gęsto, a skarb nęci.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z ulicy Wydmowej. Upiorne przygody Koszmariusza i Horroraty

 • Witajcie powracające widma w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  28,80 zł
  32,00 zł

  []

  Kategoria: Literatura piękna>Powieść zagranicznaWysyłka: od ręki

  Gdzie i kiedy toczy się akcja powieści togijskiego autora? Tego dokładnie nie wiadomo; prawdopodobnie w jakimś afrykańskim kraju przypominającym Rwandę czy Sudan. Z pewnością zaś dziesięć lat po bratobójczej... Pełen opis produktu 'Witajcie powracające widma' »

  Gdzie i kiedy toczy się akcja powieści togijskiego autora? Tego dokładnie nie wiadomo; prawdopodobnie w jakimś afrykańskim kraju przypominającym Rwandę czy Sudan. Z pewnością zaś dziesięć lat po bratobójczej walce. Gdzieś na linii demarkacyjnej oddzielającej życie od śmierci, dobro od zła. Duchy przeszłości nawiedzające świat żywych nie pozwalają zapomnieć o wojennej traumie. Powracający po latach nie mogą odnaleźć się w świecie, w którym kiedyś przeżywali chwile uniesień.Wszystko uległo zmianie i wszystko jest w przebudowie. Nie ma tu już miejsca na gorycz i ból. Obowiązuje ideologia pojednania. Kraj stał się terenem nowych eksploracji i ekonomicznych podbojów. W tej scenerii narrator powieści próbuje odnaleźć dawnych przyjaciół z trupy teatralnej. Było ich trzech, a zostało…W poetyckiej, wizyjnej powieści Efoui stawia pytania o sens i możliwość życia w świecie, w którym doszło do bankructwa wszelkich wartości. Gdzie szukać ratunku, ukojenia, nadziei? W zapomnieniu? W pokusie odwetu? A może w cynizmie i pełnym sarkazmu dystansie wobec innych…...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Witajcie powracające widma

 • Miasta widma w Toskanii w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,99 zł
  39,99 zł

  [barwa]

  Kategoria: Atlasy. Mapy. Przewodniki turystyczne >PrzewodnikiWysyłka: od ręki

  widma na nas czekają...To niezwykły przewodnik, napisany przez niezwykłą osobę, dla tych wszystkich, którzy - tak jak autorka - nie lubię chodzić utartymi ścieżkami. Idźcie za nią, a przeżyjecie... Pełen opis produktu 'Miasta widma w Toskanii' »

  Toskanię poznajemy na wiele sposobów: odwiedzamy duże miasta na głównych szlakach turystycznych, zaglądamy do muzeów i galerii. Czasem objeżdżamy małe wioski i przyglądamy się życiu ich mieszkańców. Nadeszła pora na odkrycie regionu od innej strony. Ukryte w gąszczach, z dala od codziennego zgiełku, osady, wioski. Odszukiwanie ich dostarczy niesamowitych wrażeń, wzruszy i zainteresuje historią. Miasta widma na nas czekają...To niezwykły przewodnik, napisany przez niezwykłą osobę, dla tych wszystkich, którzy - tak jak autorka - nie lubię chodzić utartymi ścieżkami. Idźcie za nią, a przeżyjecie magiczne chwile i poczujecie się jak prawdziwi odkrywcy. Wiem co mówię... byłam z Olą w jednym z opisanych tu miejsc.Dorota Stalińska...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Miasta widma w Toskanii

 • [Rebis]

  Kategoria: HistoriaWysyłka: do 3 dni

  Tadeusz Kisielewski w swojej poprzedniej książce, Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, opierając się m.in. na komputerowych analizach ostatniego lotu liberatora Władysława Sikorskiego i nieznanych... Pełen opis produktu 'Zabójcy. Widma wychodzą z cienia' »

  Tadeusz Kisielewski w swojej poprzedniej książce, Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, opierając się m.in. na komputerowych analizach ostatniego lotu liberatora Władysława Sikorskiego i nieznanych dotąd materiałach archiwalnych, dowiódł przede wszystkim, że przyczyną gibraltarskiej katastrofy nie był wypadek, lecz zbrodnia.W Zabójcach autor idzie dalej – dzięki relacjom osób, które wiele wiedziały, lecz nigdy się na ten temat nie wypowiadały, a także nowym odkryciom archiwalnym znacznie zbliżył się ku mordercom i ich mocodawcom. Ślady, niestety, prowadzą także ku kręgom polskiego wywiadu…Pasjonująca książka!„Kisielewski działa niczym rasowy detektyw z Historycznego Biura Śledczego. [...] udowodnił, jak fascynujące może być badanie tajemnic przeszłości na podstawie skąpych i często sprzecznych źródeł”.Bogusław Kubisz, „Mówią Wieki”Dr Tadeusz A. Kisielewski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 roku pracował w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest niezależnym analitykiem stosunków międzynarodowych, zajmuje się geopolityką i geostrategią. Autor m.in. książek Nowy konflikt globalny (1993), Rosja – Chiny – NATO. Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej (2002), Imperium Americanum? Międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii (2004).Nakładem Domu Wydawniczego REBIS ukazał się Zamach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zabójcy. Widma wychodzą z cienia

 • Widma z ulicy Wydmowej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  19,71 zł
  21,90 zł

  [literatura]

  Kategoria: Literatura dziecięca i młodzieżowa >Literatura dla dzieciWysyłka: od ręki

  Wakacje...Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych piwnicach... Pełen opis produktu 'Widma z ulicy Wydmowej' »

  Wakacje...Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych piwnicach też jest niczego sobie. To nic, że w ogonie ciągnie się dystyngowana i nieco postrzelona rodzinka (babcia i Kocia Ciocia), Amerykańce w panamach i posterunkowy Cykor z kajdankami. Dzieje się dużo, duch kłębi się gęsto, a skarb nęci....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z ulicy Wydmowej

 • [Wab]

  Kategoria: Kryminał. Literatura detektywistycznaWysyłka: od ręki

  Początek września 1919 roku. Na wyspie w rozlewiskach Odry gimnazjaliści natrafiają na bestialsko okaleczone ciała czterech młodzieńców w marynarskich czapkach. Policja znajduje przy ofiarach kartkę z... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau' »

  Początek września 1919 roku. Na wyspie w rozlewiskach Odry gimnazjaliści natrafiają na bestialsko okaleczone ciała czterech młodzieńców w marynarskich czapkach. Policja znajduje przy ofiarach kartkę z biblijnym cytatem adresowaną do asystenta kryminalnego Eberharda Mocka. Śledztwo w "sprawie czterech marynarzy" poprowadzi go przez naznaczone zbrodnią wrocławskie zaułki i narkotyczne lokale ku jego nieodległej przeszłości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma w mieście Breslau

 • [Literatura]

  Kategoria: Literatura dla dzieciWysyłka: od ręki

  Wakacje...Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych piwnicach... Pełen opis produktu 'Widma z ulicy wydmowej' »

  Wakacje...Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych piwnicach też jest niczego sobie. To nic, że w ogonie ciągnie się dystyngowana i nieco postrzelona rodzinka (babcia i Kocia Ciocia), Amerykańce w panamach i posterunkowy Cykor z kajdankami. Dzieje się dużo, duch kłębi się gęsto, a skarb nęci.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z ulicy wydmowej

 • [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernik]

  Kategoria: Astronomia. AstrofizykaWysyłka: od ręki

  Fizyka otoczek wokółgwiazdowych Teoria widma liniowego i rozpędzania wiatrów.Zamierzeniem autora jest zapoznanie czytelnika z podstawami teoretycznymi niezbędnymi do czytania publikacji naukowych... Pełen opis produktu 'Fizyka otoczek wokółgwiazdowych Teoria widma liniowego i rozpędzania wiatrów' »

  Fizyka otoczek wokółgwiazdowych Teoria widma liniowego i rozpędzania wiatrów.Zamierzeniem autora jest zapoznanie czytelnika z podstawami teoretycznymi niezbędnymi do czytania publikacji naukowych z dziedziny atmosfer i wiatrów gwiazdowych. Omówiono najważiejsze procesy oraz opisujące je równania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizyka otoczek wokółgwiazdowych Teoria widma liniowego i rozpędzania wiatrów

 • [Galakta]

  Kategoria: Gry planszowe i towarzyskie > Gry kooperacyjne

  Nowość Rozszerzenie Eldritch Horror: Widma Carcosy do gry Eldritch Horror (edycja polska) wprowadzające dodatkowego Przedwiecznego Hastura oraz nowe karty Spotkań, Przygód i Preludium. Pojawia... Pełen opis produktu 'Eldritch Horror: Widma Carcosy' »

  NowośćRozszerzenie Eldritch Horror: Widma Carcosy do gry Eldritch Horror (edycja polska) wprowadzające dodatkowego Przedwiecznego Hastura oraz nowe karty Spotkań, Przygód i Preludium. Pojawia się czterech badaczy i karty karty Artefaktów, Zasobów i Zasobów Unikatowych, które wspomogą graczy w misji ratowania świata. Uwaga! To nie jest samodzielna gra! Do rozgrywki wymagana jest podstawowa wersja gry: Eldritch Horror (edycja polska). Zawartość pudełka:1 Instrukcja4 arkusze Badaczy1 arkusz Przedwiecznego (Hastur)84 karty Spotkań (w tym: 4 ogólne, 16 po 4 na każdy kontynent, 6 ekspedycyjnych, 6 w Innych Światach, 24 Badawcze, 32 Specjalne)8 kart Tajemnic24 karty Mitów4 karty Preludium4 karty Artefaktów16 kart Zasobów28 kart Stanów12 kart Zaklęć16 kart Zasobów Unikatowych6 zwykłych potworów2 potężne potwory20 żetonów osłabienia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eldritch Horror: Widma Carcosy

 • [Prószyński i S-ka]

  Kategoria: Sensacja. Thiller. KryminałWysyłka: od ręki

  ) ? amerykański autor blisko dwudziestu powieści, w tym przełożonych na polski ?Krainy marzeń? i ?Maszyny Lorda Kelvina?. Uważany za jednego z prekursorów steampunku. Uczeń Philipa K. Dicka. "Widma... Pełen opis produktu 'Widma minionych nocy' »

  Są rzeczy silniejsze niż śmierć.W ciemności słychać szepty. Nocny wiatr niesie ze sobą płacz dziecka.Zniknięcie byłej żony i syna zapoczątkuje serię niezwykłych wydarzeń. Mężczyzna przekona się, że śmierć nie zawsze oznacza koniec. Istnieje siła, która potrafi przywracać zmarłych do życia.To chęć zemsty.Czekasz na happy end?Zapomnij. To nie jest bajka, to horror.James Paul Blaylock (ur. 1950) ? amerykański autor blisko dwudziestu powieści, w tym przełożonych na polski ?Krainy marzeń? i ?Maszyny Lorda Kelvina?. Uważany za jednego z prekursorów steampunku. Uczeń Philipa K. Dicka. "Widma minionych nocy" wchodzą w skład tak zwanej ?Trylogii Duchów? ? rozgrywających się we współczesnej Kalifornii opowieści z wątkami nadprzyrodzonymi
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma minionych nocy

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Filozofia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości fran... Pełen opis produktu 'Widma Marksa' »

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości francuskiego filozofa, w którym zwrócił swoją uwagę w stronę pytań o charakterze politycznym i etycznym. Widma Marksa to filozoficzna odpowiedź na polityczne diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy się z hasłem „końca historii”, lecz równocześnie stara się pomyśleć wpływ, jaki filozofia Marksa wciąż wywiera na obecnym myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfrontowany z Szekspirowskim Hamletem, który musi zmierzyć się z widmem ojca. Podobnie też my, twierdzi Derrida, musimy zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które tak jak niegdyś widmo komunizmu w Europie, dziś krąży po całym świecie.Jacques Derrida (1930­–2004) – wybitny francuski filozof, twórca pojęcia i metody dekonstrukcji filozoficznej, autor wielu fundamentalnych dla współczesnej filozofii prac, takich jak O gramatologii, Pismo i różnica, Głos i fenomen czy Glas. Jego metoda polegała na wnikliwym czytaniu klasycznych tekstów okcydentalnej filozofii, w których doszukiwał się momentów pęknięć, nieciągłości, elementów wypartych i poddanych wykluczeniu. Badaniom tym towarzyszył od zawsze silny impuls etyczny, który przeciwstawiał się wszelkim zamkniętym, skończonym formacjom intelektualnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma Marksa


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, wsip, muza, edycja Świętego pawła, trefl, wilga, skrzat
Produkty w ofercie: 102470
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Replikator.pl

Gry planszowe, karciane, fabularne RPG i bitewne, a także książki i akcesoria dla graczy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 03.04.2007
galakta, rebel, -, ultra-pro, g3 poland, portal, black monk games, granna, egmont polska, lacerta
Produkty w ofercie: 1339
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163500
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, edycja Świętego pawła, muza, skrzat, harmonia, trefl, impuls, wilga
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sklep-elektronik.pl

Części i urządzenia elektroniczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 31.08.2013
bqs, blow, sunny, tonsil, orno, kruger&matz, goodram, duracell, blaupunkt, maxell
Produkty w ofercie: 10179
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 137225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 137225
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 179130
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, wsip, muza, edycja Świętego pawła, trefl, wilga, skrzat
Produkty w ofercie: 101897
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1