Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [E-bookowo]

  Kategoria: rozmaitościWysyłka: od ręki

  "Widma czasu 2014" Anny Kiesewetter w naturalny sposób stanowią klamrę z jej pierwszym tomikiem pt. "Zaułek Upadłych Aniołów", wydanym w 2005 roku, ale zawierającym teksty z lat 1968 – 1988. ... Pełen opis produktu 'Widma czasu [E-book]' »

  "Widma czasu 2014" Anny Kiesewetter w naturalny sposób stanowią klamrę z jej pierwszym tomikiem pt. "Zaułek Upadłych Aniołów", wydanym w 2005 roku, ale zawierającym teksty z lat 1968 – 1988. Czyli zawiera te same symbole, te same odniesienia, tylko dwadzieścia pięć lat później. Między dwoma tomikami powstały jeszcze: "Sennik intymny", "Szczep winny" czy "Księga zadumanego filozofa" (do tej pory nie publikowane), ale już tak wyraźnych powiązań między nimi nie ma. Natomiast "Widma czasu 2014" kontynuują wszystkie wątki z pierwszej publikacji poetyckiej Anny Kiesewetter. I tak pojawiają się tutaj motywy Błękitnej Róży, Pięknej i Bestii, poezji Szekspirowskiej, czy wręcz nawiązania do wydarzeń sprzed ćwierć wieku, choć już spojrzenie na nie odbywa się z wieloletniej perspektywy. Ale jeżeli potraktujemy wszystkie kolejne tomiki wierszy Autorki, jak rodzaj pamiętnika, który nie tylko ilustruje i komentuje zdarzenia, opisywane w swoistej poezji symbolicznej, ale i tworzy rodzaj rebusa, może być odczytywany zgodnie z przeżyciami samego Czytelnika. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma czasu [E-book]

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: CHEMIA

  wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego.  Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji... Pełen opis produktu 'Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego' »

  Wiele informacji niedostępnych z innych pomiarów spektroskopowych o właściwościach luminescencyjnych cząsteczek organicznych można uzyskać przez zastosowanie techniki rejestracji ich wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego.  Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji intensywności emisji (fluorescencji lub fosforescencji) z równoczesną zmianą liczby falowej promieniowania wzbudzającego. Dzięki uwzględnieniu dwóch zmiennych parametrów w pomiarach widm lumine  scencji w miejsce pojedynczego widma otrzymujemy całą ich serię, którą po odpowiednim komputerowym opracowaniu można przedstawić w postaci mapy intensywności emisji w zależności liczby falowej promieniowania wzbudzającego i emitowanego. Widma tego typu są nazywane widmami dwuwymiarowymi (2D, ang. 2-Dimensional) lub trójwymiarowymi (3D, 3-Dimensional), a metoda ich otrzymywania nosi nazwę wielowymiarowej spektroskopii luminescencyjnej (TLS, ang. Total Luminescence Spectroscopy).  Cząsteczki badanych związków wbudowane w krystaliczną matrycę Szpolskiego (najczęściej są to zamrożone n-alkany) są ułożone w sposób uporządkowany. Ich oddziaływania z matrycą są zazwyczaj bardzo słabe, a w dostatecznie rozcieńczonych roztworach zostają również ograniczone wzajemne oddziaływania badanych cząsteczek. Niska temperatura matrycy (np. temperatura ciekłego helu) powoduje zahamowanie translacji i swobodnej rotacji cząsteczek oraz w niektórych przypadkach ich transformacje. W takich warunkach w widmach luminescencji zamiast szerokich pasm otrzymuje się sekwencję dobrze rozdzielonych, wąskich linii, pochodzących od luminezujących cząsteczek.  Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek związków organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego są na tyle charakterystyczne i niepowtarzalne, że nazywane są ?luminescencyjnym odciskiem palca". Dzięki analizie widm 2D i 3D można nie tylko precyzyjnie i jednoznacznie wyznaczyć energię stanów elektronowych różnych cząsteczek domieszki w matrycy i określić ich oddziaływania z matrycą lecz również identyfikować stereoizomery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nierozróżnialne innymi metodami. Występowanie takich stereoizomerów może być wymuszone działaniem pola krystalicznego matrycy. Metodą TLS można również efektywnie śledzić przebieg reakcji fotochemicznej w ciele stałym, identyfikować nietrwałe produkty przejściowe reakcji i rejestrować ich widma. Rozdział 1 niniejszej monografii zawiera wprowadzenie do teorii luminescencji centrów domieszkowych w matrycach Szpolskiego. W p. 1.1 zamieszczono wprowadzenie do spektroskopii TLS. Omówiono czynniki decydujące o wystąpieniu poszerzenia jednorodnego (homogenicznego) i niejednorodnego (niehomogenicznego) linii spektralnych oraz metody pomiaru szerokości linii widmowych i wpływ drgań sieci matrycy na widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek domieszki. W p. 1.2 przedstawiono chronologiczny przegląd dotychczasowych osiągnięć w zakresie badania widm elektronowo-oscylacyjnych metodą Szpolskiego. Wiadomości przedstawione w rozdziale 1 i elementarne potraktowanie niektórych zagadnień być może pozwolą rozszerzyć krąg czytelników niniejszej publikacji poza wąskie grono specjalistów. Wydaje się bowiem, że spektroskopia TLS jest metodą bardzo wszechstronną i może być z powodzeniem użyta w wielu dziedzinach. W rozdziałach 2-5 zamieszczono wyniki badań stanowiące dorobek autorki przedstawiony do oceny w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rozdziały te zawierają również podstawowe wiadomości umożliwiające lepsze zrozumienie ich treści oraz przegląd odpowiedniej literatury, a w tytule rozdziałów podano cytaty do publikacji, w których autorka po raz pierwszy szczegółowo opisała prezentowane wyniki. W rozdziale 2 opisano szczegółowo sposoby rejestracji i analizy wielowymiarowych widm luminescencji cząsteczek domieszki w matrycach Szpolskiego. Rozdział 3 zawiera porównanie właściwości luminezujących centrów perylenu w matrycach Szpolskiego określonych doświadczalnie oraz na podstawie obliczeń metodą SBEJ. W rozdziale 4 przedstawiono analizę widm 2D tetrabenzonaftalenu i terrylenu, na podstawie której zidentyfikowano różne izomery konfiguracyjne tych związków występujące w matrycach Szpolskiego. W rozdziale 5 podano opis i analizę kinetyki oraz mechanizmu reakcji fotocyklizacji [5]-helicenu, zachodzącej w matrycach Szpolskiego w temperaturze ciekłego helu i po raz pierwszy pokazano widma elektronowo-oscylacyjne nietrwałego przejściowego fotoproduktu tej reakcji.    Spis treści: 1. Centra domieszkowe w matrycach Szpolskiego. Wprowadzenie  1.1. Przejścia elektronowo-oscylacyjne w centrach domieszkowych  1.1.1. Diagram Jabłońskiego  1.1.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe domieszka-matryca  1.1.3. Linia bezfononowa i przyczyny jej poszerzenia  1.1.4. Jednorodne poszerzenie linii bezfononowej  1.1.5. Niejednorodne poszerzenie linii bezfononowej  1.1.6. Sprzężenie elektronowo-fononowe  1.2. Widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek w matrycach Szpolskiego  1.2.1. Efekt Szpolskiego  1.2.2. Właściwości matryc Szpolskiego  1.2.3. Widma pojedynczych cząsteczek w matrycach Szpolskiego  Literatura cytowana    2. Wielowymiarowa spektroskopia luminescencyjna (TLS)  2.1. Wstęp  2.2. Sposób rejestracji wielowymiarowych widm luminescencji  2.3. Wielowymiarowe widma luminescencji węglowodorów aromatycznych  2.4. Struktura quasi-liniowych widm 2D węglowodorów aromatycznych w matrycach Szpolskiego [17]  2.5. 2D linia bezfononowa i jej skrzydła fononowe [17]  Literatura cytowana    3. Właściwości luminescencyjne centrów perylenu w matrycach Szpolskiego w temperaturach helowych  3.1. Wstęp  3.2. Właściwości strukturalne układu perylen-n-alkan  3.2.1. Geometria cząsteczki i struktura kryształu perylenu  3.2.2. Parametry kryształów i cząsteczek n-alkanów  3.2.3. Obliczenia geometrii cząsteczki perylenu [44]  3.2.4. Obliczenia parametrów centrów domieszkowych perylenu w n-alkanach [48, 49]  3.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji perylenu w n-alkanach  3.3.1. Quasi-liniowe widma elektronowo-oscylacyjne perylenu w matrycach Szpolskiego [44]  3.4. Centra domieszkowe perylenu w n-alkanach obserwowane w widmach 2D i obliczone metodą SBEJ [44, 48, 49]  3.4.1. Centra perylenu w matrycy n-heksanowej  3.4.2. Centra perylenu w matrycy n-heptanowej  3.4.3. Centra perylenu w matrycy polikrystalicznej n-oktanu i n-nonanu  3.4.4. Centra perylenu w n-dekanie i n-undekanie  3.5. Podsumowanie wyników  Literatura cytowana    4. Konfiguracyjne izomery szkieletowe tetrabenzonaftalenu i terrylenu w matrycach Szpolskiego  4.1. Wstęp  4.2. Izomeria geometryczna cis-trans  4.3. Enancjomeria (izomeria optyczna)  4.4. Izomeria konfiguracyjna  4.4.1. Izomery konformacyjne - rotamery  4.4.2. Szkieletowe izomery konfiguracyjne  4.5. Szkieletowe izomery konfiguracyjne tetrabenzonaftalenu (TBN) [25]  4.5.1. Widma luminescencji i wzbudzenia luminescencji TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  4.5.2. Widma dwu- i trójwymiarowe TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  4.5.3. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii i przejść elektronowych w cząsteczce TBN  4.5.4. Podsumowanie wyników  4.6. Izomery konfiguracyjne szkieletowe terrylenu [35]  4.6.1. Kryteria doboru matrycy Szpolskiego dla cząsteczek terrylenu  4.6.2. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii cząsteczki terrylenu  4.6.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji terrylenu w matrycach Szpolskiego w 5 K  4.6.4. Widma 2D fluorescencji terrylenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego  4.6.5. Wnioski  Literatura cytowana    5. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego  5.1. Wstęp  5.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w matrycach Szpolskiego w 4,2 K [17, 18]  5.2.1. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-heksanie  5.2.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-pentanie  5.3. Dwuwymiarowe widma luminescencji [5]-helicenu i DHBP  5.3.1. Widma 2D luminescencji [5]-helicenu i DHBP w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  5.3.2. Widmo 2D luminescencji [5]-helicenu w szkliwie w 77 K  5.4. Struktura wibronowa widm luminescencji [5]-helicenu, DHBP i BP w matrycach Szpolskiego oraz obliczona metodą DFT  5.5. Podsumowanie wyników  Literatura cytowana    Spis publikacji autorki wykorzystanych w monografii  Czasopisma naukowe  Konferencje  Multidimensional luminescence spectra of organic molecules in low-temperature Shpol'skii matrices. Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego

 • [Prószyński i S-ka]

  Kategoria: Sensacja. Thiller. KryminałWysyłka: od ręki

  Są rzeczy silniejsze niż śmierć W ciemności słychać szepty. Nocny wiatr niesie ze sobą płacz dziecka. Zniknięcie byłej żony i syna zapoczątkuje serię niezwykłych wydarzeń. Mężczyzna przekona się, że... Pełen opis produktu 'Widma minionych nocy' »

  Są rzeczy silniejsze niż śmierć W ciemności słychać szepty. Nocny wiatr niesie ze sobą płacz dziecka. Zniknięcie byłej żony i syna zapoczątkuje serię niezwykłych wydarzeń. Mężczyzna przekona się, że śmierć nie zawsze oznacza koniec. Istnieje siła, która potrafi przywracać zmarłych do życia. To chęć zemsty. Czekasz na happy end? Zapomnij. To nie jest bajka, to horror.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma minionych nocy

 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Literatura piękna, popularna i faktuWysyłka: do 3 dni

  Ekspres reporterów   Statki widma Ministerialne progi Proces poszlakowy     Wydawnictwo: KAW rok wydania:1989   stron: 141 Wydanie I Nakład: 100 000 okładka miękka Stan: dobry książka po bibl... Pełen opis produktu 'Ekspres Reporterów - Statki widma' »

  Ekspres reporterów   Statki widma Ministerialne progi Proces poszlakowy    Wydawnictwo: KAW rok wydania:1989   stron: 141 Wydanie I Nakład: 100 000 okładka miękka Stan: dobry książka po biblioteczna drobne przetarcia na grzbiecie  stan okładki na skanie      Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.  24058/07/2015
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekspres Reporterów - Statki widma

 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Literatura piękna, popularna i faktu > Reportaż, literatura faktu > PolitycznyWysyłka: do 3 dni

  Teczki czyli widma bezpieki     Wydawnictwo: BGW rok wydania:1992   stron: 275 Wydanie Nakład: okładka: miękka Stan: dobry ++ książka po biblioteczna  stan okładki na skanie       Uwaga Pełen opis produktu 'Teczki czyli widma bezpieki' »

  Teczki czyli widma bezpieki    Wydawnictwo: BGW rok wydania:1992   stron: 275 Wydanie Nakład: okładka: miękka Stan: dobry ++ książka po biblioteczna  stan okładki na skanie      Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.  16930/01/2015
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teczki czyli widma bezpieki

 • [KAW]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Format 18.0x12.0 cm Liczba stron 191 Ciężar 0.12 kg Wydawnictwo KAW Rok Pełen opis produktu 'PLANETA ZIELONYCH WIDM' »

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Format 18.0x12.0 cm Liczba stron 191 Ciężar 0.12 kg Wydawnictwo KAW Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PLANETA ZIELONYCH WIDM

 • [Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Liczba stron 191 Ciężar 0.1 kg Wydawnictwo Warszawa Rok Pełen opis produktu 'PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak' »

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Liczba stron 191 Ciężar 0.1 kg Wydawnictwo Warszawa Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak

 • [KAW]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Literatura piękna, popularna i faktu > Science fiction > PolskieWysyłka: do 3 dni

  Prostak Z.    Planeta zielonych widm   Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza rok wydania:1987   stron: 192 Wydanie I Nakład: 100 000 + 350 egz. okładka miękka Stan: dobry - drobne przetarcia... Pełen opis produktu 'Prostak Z. - Planeta zielonych widm' »

  Prostak Z.    Planeta zielonych widm  Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza rok wydania:1987   stron: 192 Wydanie I Nakład: 100 000 + 350 egz. okładka miękka Stan: dobry - drobne przetarcia na grzbiecie i  okładce  stan okładki na skanie      Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.  5629/07/2014/MK  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prostak Z. - Planeta zielonych widm

 • Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,91 zł
  39,90 zł

  [wydawnictwo krytyki politycznej]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >Muzyka Taniec ŚpiewWysyłka: od ręki

  Widma i czasy to - trzecia na świecie i pierwsza w Polsce - monografia Gérarda Griseya, próbująca przez nielinearną strukturę 45 plateaux oddać świat jego myśli i muzyki. Grisey potrafił połą... Pełen opis produktu 'Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya' »

  Widma i czasy to - trzecia na świecie i pierwsza w Polsce - monografia Gérarda Griseya, próbująca przez nielinearną strukturę 45 plateaux oddać świat jego myśli i muzyki. Grisey potrafił połączyć w zapisie nutowym tak odległe zjawiska jak renesansowy fresk, rytmy pulsarów, inskrypcje z sarkofagów czy wizualizacje fraktalne. Tworzył muzykę logiczną i zmysłową zarazem, organiczną i czasem... kosmiczną.Gérard Grisey jest współtwórcą być może najbardziej inspirującego nurtu ostatnich dekad: muzyki spektralnej. Traktował dźwięk jako żyjący organizm, wniknął w jego dynamiczną i harmoniczną naturę, rzeźbił czas z perspektywy wielorybów, ludzi i ptaków.Przenosząc wyniki analiz spektralnych i elektroakustyczne procedury na grunt muzyki instrumentalnej, Grisey dokonał alchemicznego stopienia barwy i harmonii, orkiestry i elektroniki, dźwięku i szumu. Daleki od dogmatyzmu, kompozytor pracował na samej percepcji, kształtując procesy powstawania i erozji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya

 • [Znak]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau' »

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi i całemu miastu. Psychopatyczny morderca czai się w ciemnościach Wrocławia. W zaułkach słychać krzyki konających i jęki rozkoszy. Ślad białego proszku ciągnie się przez wszystkie dzielnice. Zmarli wracają do życia…Ścigany przez duchy Mock jest bliski obłędu. Prowadzi śledztwo, w które nagle wkracza piękna rudowłosa fordanserka. Miłość w objęciach śmierci nabiera zupełnie innego smaku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma w mieście Breslau

 • [Wydawnictwo Krytyki Politycznej]

  Kategoria: BiografieWysyłka: od ręki

  Widma i czasy to - trzecia na świecie i pierwsza w Polsce - monografia Gérarda Griseya, próbująca przez nielinearną strukturę 45 plateaux oddać świat jego myśli i muzyki. Grisey potrafił połą... Pełen opis produktu 'Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya' »

  Widma i czasy to - trzecia na świecie i pierwsza w Polsce - monografia Gérarda Griseya, próbująca przez nielinearną strukturę 45 plateaux oddać świat jego myśli i muzyki. Grisey potrafił połączyć w zapisie nutowym tak odległe zjawiska jak renesansowy fresk, rytmy pulsarów, inskrypcje z sarkofagów czy wizualizacje fraktalne. Tworzył muzykę logiczną i zmysłową zarazem, organiczną i czasem... kosmiczną.Gérard Grisey jest współtwórcą być może najbardziej inspirującego nurtu ostatnich dekad: muzyki spektralnej. Traktował dźwięk jako żyjący organizm, wniknął w jego dynamiczną i harmoniczną naturę, rzeźbił czas z perspektywy wielorybów, ludzi i ptaków.Przenosząc wyniki analiz spektralnych i elektroakustyczne procedury na grunt muzyki instrumentalnej, Grisey dokonał alchemicznego stopienia barwy i harmonii, orkiestry i elektroniki, dźwięku i szumu. Daleki od dogmatyzmu, kompozytor pracował na samej percepcji, kształtując procesy powstawania i erozji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya

 • [WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ]

  Kategoria: Sztuka i kultura / Muzyka

  Widma i czasy to - trzecia na świecie i pierwsza w Polsce - monografia GĂŠrarda Griseya, prĂłbująca przez nielinearną strukturę 45 plateaux oddać świat jego myśli i muzyki. Grisey potr... Pełen opis produktu 'Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya' »

  Widma i czasy to - trzecia na świecie i pierwsza w Polsce - monografia Gérarda Griseya, próbująca przez nielinearną strukturę 45 plateaux oddać świat jego myśli i muzyki. Grisey potrafił połączyć w zapisie nutowym tak odległe zjawiska jak renesansowy fresk, rytmy pulsarów, inskrypcje z sarkofagów czy wizualizacje fraktalne. Tworzył muzykę logiczną i zmysłową zarazem, organiczną i czasem... kosmiczną. Gérard Grisey jest współtwórcą być może najbardziej inspirującego nurtu ostatnich dekad: muzyki spektralnej. Traktował dźwięk jako żyjący organizm, wniknął w jego dynamiczną i harmoniczną naturę, rzeźbił czas z perspektywy wielorybów, ludzi i ptaków. Przenosząc wyniki analiz spektralnych i elektroakustyczne procedury na grunt muzyki instrumentalnej, Grisey dokonał alchemicznego stopienia barwy i harmonii, orkiestry i elektroniki, dźwięku i szumu. Daleki od dogmatyzmu, kompozytor pracował na samej percepcji, kształtując procesy powstawania i erozji.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Widma i czasy Muzyka Gerarda Griseya

 • [Siedmioróg]

  Kategoria: /E-booki/Literatura/Literatura piękna/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma

 • [Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka]

  Kategoria: Literatura faktuWysyłka: do 3 dni

  Widma wolności to pierwsza pozycja w serii pt. ?Pisanem z RadieM?, która przygotowywana jest we współpracy z Radiem eM 107,6 FM. Jest to zbiór felietonów Krzysztofa Łęckiego, wykładowcy socjologii... Pełen opis produktu 'Widma wolności' »

  Widma wolności to pierwsza pozycja w serii pt. ?Pisanem z RadieM?, która przygotowywana jest we współpracy z Radiem eM 107,6 FM. Jest to zbiór felietonów Krzysztofa Łęckiego, wykładowcy socjologii na Uniwersytecie Śląskim, wygłoszonych na antenie Radia eM w latach 2003-2009. Znajdują się tu ? jak mówi sam Autor ? ?teksty pisane głównie dla czytelników zniesmaczonych postępowym schematyzmem myślowym i dla tych wszystkich, którym przypomina on oglądanie świata przez końskie okulary?. ??Większość obskurantów mniema, iż reprezentuje postęp? zauważył dawno temu Jerzy Andrzejewski. Dzisiejsi obskuranci są, jak zwykle, pewni siebie i jak zawsze dumni ze swojej postępowości; teraz w miejsce siermiężnej ideologii proponują ogłupiałemu tłumowi coś lżejszego ? jarmarczną modę i TV show?, pisze Krzysztof Łęcki. Pragniemy, aby felietony te znalazły miejsce w czytelniczej świadomości, która z pewnością jest trwalsza i mniej ulotna od radiowego trwania. Autor: Krzysztof Łęcki (ur. 1960), wykładowca socjologii na Uniwersytecie Śląskim, autor (współautor) kilku książek i ponad setki artykułów; komentator zdarzeń i zjawisk współczesności. Felietony pisuje (pisywał) m.in. w magazynie ?Polska The Times?, ?Opcjach?, ?Euro 25?, ?World Education?; felietony wygłasza także co tydzień w radio eM 107,6 FM.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma wolności

 • [KAW Warszawa]

  Kategoria: / Literatura piękna, popularna i faktu / Reportaż, literatura faktu

  Tytuł EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 18.0x13.0 cm Liczba stron 141 Ciężar 0.1 Pełen opis produktu 'EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA' »

  Tytuł EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 18.0x13.0 cm Liczba stron 141 Ciężar 0.1
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA

 • [2 Kolory]

  Kategoria: Proza polskaWysyłka: od ręki

  "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo..."Zbigniew HerbertCztery opowiadania składające się na niniejszy tom tworzą zadziwiający i niezwykle delikatnie kreślący ludzką tragedię "kwadryptyk historyczny"... Pełen opis produktu 'Widma z Berezwecza' »

  "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo..."Zbigniew HerbertCztery opowiadania składające się na niniejszy tom tworzą zadziwiający i niezwykle delikatnie kreślący ludzką tragedię "kwadryptyk historyczny" losów kresowych Polaków. Absurdalność zła, "totalność" bezprawia w cywilizacyjnym zderzeniu z "normalną codziennością" wywołują pytanie o wytrzymałość ludzkiej wiary w Opatrzność Bożą nad nimi. Po zbrodniach wojennych z września i października 1939 r., po zimowych deportacjach i zbrodni katyńskiej na 26 tys. oficerów z wiosny 1940 r., zbrodnia na więźniach z Berezwecza i Nikołajewa podczas ewakuacji z więzień latem 1941 r., stanowi zamknięcie "tryptyku zbrodni" sowieckich na Polakach z pierwszego okresu wojny.Eugeniusz Łastowski - urodził się w 1919 r. we wsi Myszki na Wileńszczyźnie. Zdał maturę w 1939 r. w Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Czasy wojny spędził na Wileńszczyźnie. Po wojnie pracował jako podkomisarz ziemski w Węgorzewie, w 1947 r. za udzielenie pomocy Akowcowi z Kresów został aresztowany i skazany na 3 lata więzienia w Ełku. Po wyjściu na wolność zamieszkał na Ziemiach Zachodnich, gdzie pracował jako klasyfikator gruntów na ternie woj. lubuskiego. Autor powieści pt. "Szumiały lasy" oraz szeregu publikacji w różnych czasopismach, m.in.: w londyńskim "Orle Białym" i "Frondzie".?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z Berezwecza

 • [Prószyński Media]

  Kategoria: /Książki/Literatura/Horror/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma minionych nocy

 • []

  Kategoria: Narzędzia pomiarowe i lutownicze>Aparatura pomiarowa>Pomiary elektryczne>Generatory, częstościomierze i analizatory widma>Analizatory widmaWysyłka: od ręki

  - Analizator widma SA6011T 0,15-1050MHz MCPAnalizator widma SA6011T 0,15-1050MHz MCP[ nr kat. 104649 ]DANE TECHNICZNEProducent•MCPKraj pochodzenia•Chiny•Certyfikaty•Oznakowanie CE (bezpieczeństwo... Pełen opis produktu 'Analizator widma SA6011T 0,15-1050MHz MCP' »

  - Analizator widma SA6011T 0,15-1050MHz MCPAnalizator widma SA6011T 0,15-1050MHz MCP[ nr kat. 104649 ]DANE TECHNICZNEProducent•MCPKraj pochodzenia•Chiny•Certyfikaty•Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)•Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analizator widma SA6011T 0,15-1050MHz MCP

 • Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,10 zł
  39,00 zł

  [karakter]

  Kategoria: Literatura piękna>Powieść zagranicznaWysyłka: do 3 dni

  Czy to prawda, że stary prezydent powołał armię zombi, żeby stawić czoło armii amerykańskiej? W wierzeniach Haitańczyków kraj bez kapelusza jest miejscem, w które odchodzą dusze zmarłych. Powieść Dany’ego... Pełen opis produktu 'Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma' »

  Czy to prawda, że stary prezydent powołał armię zombi, żeby stawić czoło armii amerykańskiej? W wierzeniach Haitańczyków kraj bez kapelusza jest miejscem, w które odchodzą dusze zmarłych. Powieść Dany’ego Laferriere’a to literacka podróż po Haiti – tym rzeczywistym i tym wyobrażonym. Narrator, pisarz, który powraca do kraju po dwudziestu latach emigracji, musi na nowo odnaleźć się w niegdyś dobrze sobie znanym świecie. Nie chodzi tu jednak tylko o nostalgiczny powrót do przeszłości. Bohater przyjeżdża z konkretną misją: chce napisać reportaż z zaświatów. A że w kraju wudu wszystko jest możliwe, trafia na trop armii zombi, która grasuje w miasteczku Bombardopolis… Kraj bez kapelusza to wybuchowa mieszanka stylów i gatunków: literackiego reportażu, autobiografii, powieści satyrycznej i mitu. Nuty nostalgii przeplatają się tu z ironią i pastiszem, a pozornie lekka forma skrywa poważne polityczne i metafizyczne wątki. Laferriere ma własny, rozpoznawalny ton, który czyni zeń jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy haitańskich.Gdzie i kiedy toczy się akcja powieści togijskiego autora? Tego dokładnie nie wiadomo; prawdopodobnie w jakimś afrykańskim kraju przypominającym Rwandę czy Sudan. Z pewnością zaś dziesięć lat po bratobójczej walce. Gdzieś na linii demarkacyjnej oddzielającej życie od śmierci, dobro od zła. Duchy przeszłości nawiedzające świat żywych nie pozwalają zapomnieć o wojennej traumie. Powracający po latach nie mogą odnaleźć się w świecie, w którym kiedyś przeżywali chwile uniesień. Wszystko uległo zmianie i wszystko jest w przebudowie. Nie ma tu już miejsca na gorycz i ból. Obowiązuje ideologia pojednania. Kraj stał się terenem nowych eksploracji i ekonomicznych podbojów. W tej scenerii narrator powieści próbuje odnaleźć dawnych przyjaciół z trupy teatralnej. Było ich trzech, a zostało…W poetyckiej, wizyjnej powieści Efoui stawia pytania o sens i możliwość życia w świecie, w którym doszło do bankructwa wszelkich wartości. Gdzie szukać ratunku, ukojenia, nadziei? W zapomnieniu? W pokusie odwetu? A może w cynizmie i pełnym sarkazmu dystansie wobec innych…...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Filozofia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 11
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159142
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, helion, zielona sowa, cambridge university press, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 232363
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Dlakazdego.ksiegarniaht.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.07.2009
wilga, bellona, egmont, zielona sowa, czarne, wab, helion, znak, fenix, sbm
Produkty w ofercie: 13701
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, wolters kluwer, olesiejuk, zielona sowa, egmont, clementoni, trefl, pzwl
Produkty w ofercie: 98260
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291034
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291034
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 174033
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, umcs, zielona sowa, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91075
Promocje: 90632
Wysyłka do 3 dni: 91075
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

RGB store

Sprzęt konferencyjny audio video.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2012
orno, satel, bcs, kauber, hikvision, abb, commax, mwpower, viz-art, pyronix
Produkty w ofercie: 5455
Promocje: 1028
Wysyłka do 3 dni: 5368
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, piw, pwn, czytelnik, wsip, książka i wiedza, pzwl, wydawnictwo morskie, kaw, iskry
Produkty w ofercie: 15683
Promocje: 7
Wysyłka do 3 dni: 13973
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

internetowe-ksiazki.pl

Książki i podręczniki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2016
wiedza i praktyka, wydawnictwo albatros, e-bookowo, armoryka, psychoskok, harpercollins, universitas, heraclon international, biblioteka akustyczna, wydawnictwo muza
Produkty w ofercie: 11770
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 11770
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0