Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [BIBLIOTEKA AKUSTYCZNA]

  Kategoria: Literatura popularna / Kryminał

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: „Mock, przyznaj się do błędu”. Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau (audiobook)' »

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: „Mock, przyznaj się do błędu”. Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi i całemu miastu. Psychopatyczny morderca czai się w ciemnościach Wrocławia. W zaułkach słychać krzyki konających i jęki rozkoszy. Ślad białego proszku ciągnie się przez wszystkie dzielnice. Zmarli wracają do życia... Ścigany przez duchy Mock jest bliski obłędu. Prowadzi śledztwo, w które nagle wkracza piękna rudowłosa fordanserka. Miłość w objęciach śmierci nabiera zupełnie innego smaku. Czyta Krzysztof Krupiński
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Widma w mieście Breslau (audiobook)

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: CHEMIA

  wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego.  Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji... Pełen opis produktu 'Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego' »

  Wiele informacji niedostępnych z innych pomiarów spektroskopowych o właściwościach luminescencyjnych cząsteczek organicznych można uzyskać przez zastosowanie techniki rejestracji ich wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego.  Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji intensywności emisji (fluorescencji lub fosforescencji) z równoczesną zmianą liczby falowej promieniowania wzbudzającego. Dzięki uwzględnieniu dwóch zmiennych parametrów w pomiarach widm lumine  scencji w miejsce pojedynczego widma otrzymujemy całą ich serię, którą po odpowiednim komputerowym opracowaniu można przedstawić w postaci mapy intensywności emisji w zależności liczby falowej promieniowania wzbudzającego i emitowanego. Widma tego typu są nazywane widmami dwuwymiarowymi (2D, ang. 2-Dimensional) lub trójwymiarowymi (3D, 3-Dimensional), a metoda ich otrzymywania nosi nazwę wielowymiarowej spektroskopii luminescencyjnej (TLS, ang. Total Luminescence Spectroscopy).  Cząsteczki badanych związków wbudowane w krystaliczną matrycę Szpolskiego (najczęściej są to zamrożone n-alkany) są ułożone w sposób uporządkowany. Ich oddziaływania z matrycą są zazwyczaj bardzo słabe, a w dostatecznie rozcieńczonych roztworach zostają również ograniczone wzajemne oddziaływania badanych cząsteczek. Niska temperatura matrycy (np. temperatura ciekłego helu) powoduje zahamowanie translacji i swobodnej rotacji cząsteczek oraz w niektórych przypadkach ich transformacje. W takich warunkach w widmach luminescencji zamiast szerokich pasm otrzymuje się sekwencję dobrze rozdzielonych, wąskich linii, pochodzących od luminezujących cząsteczek.  Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek związków organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego są na tyle charakterystyczne i niepowtarzalne, że nazywane są ?luminescencyjnym odciskiem palca". Dzięki analizie widm 2D i 3D można nie tylko precyzyjnie i jednoznacznie wyznaczyć energię stanów elektronowych różnych cząsteczek domieszki w matrycy i określić ich oddziaływania z matrycą lecz również identyfikować stereoizomery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nierozróżnialne innymi metodami. Występowanie takich stereoizomerów może być wymuszone działaniem pola krystalicznego matrycy. Metodą TLS można również efektywnie śledzić przebieg reakcji fotochemicznej w ciele stałym, identyfikować nietrwałe produkty przejściowe reakcji i rejestrować ich widma. Rozdział 1 niniejszej monografii zawiera wprowadzenie do teorii luminescencji centrów domieszkowych w matrycach Szpolskiego. W p. 1.1 zamieszczono wprowadzenie do spektroskopii TLS. Omówiono czynniki decydujące o wystąpieniu poszerzenia jednorodnego (homogenicznego) i niejednorodnego (niehomogenicznego) linii spektralnych oraz metody pomiaru szerokości linii widmowych i wpływ drgań sieci matrycy na widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek domieszki. W p. 1.2 przedstawiono chronologiczny przegląd dotychczasowych osiągnięć w zakresie badania widm elektronowo-oscylacyjnych metodą Szpolskiego. Wiadomości przedstawione w rozdziale 1 i elementarne potraktowanie niektórych zagadnień być może pozwolą rozszerzyć krąg czytelników niniejszej publikacji poza wąskie grono specjalistów. Wydaje się bowiem, że spektroskopia TLS jest metodą bardzo wszechstronną i może być z powodzeniem użyta w wielu dziedzinach. W rozdziałach 2-5 zamieszczono wyniki badań stanowiące dorobek autorki przedstawiony do oceny w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rozdziały te zawierają również podstawowe wiadomości umożliwiające lepsze zrozumienie ich treści oraz przegląd odpowiedniej literatury, a w tytule rozdziałów podano cytaty do publikacji, w których autorka po raz pierwszy szczegółowo opisała prezentowane wyniki. W rozdziale 2 opisano szczegółowo sposoby rejestracji i analizy wielowymiarowych widm luminescencji cząsteczek domieszki w matrycach Szpolskiego. Rozdział 3 zawiera porównanie właściwości luminezujących centrów perylenu w matrycach Szpolskiego określonych doświadczalnie oraz na podstawie obliczeń metodą SBEJ. W rozdziale 4 przedstawiono analizę widm 2D tetrabenzonaftalenu i terrylenu, na podstawie której zidentyfikowano różne izomery konfiguracyjne tych związków występujące w matrycach Szpolskiego. W rozdziale 5 podano opis i analizę kinetyki oraz mechanizmu reakcji fotocyklizacji [5]-helicenu, zachodzącej w matrycach Szpolskiego w temperaturze ciekłego helu i po raz pierwszy pokazano widma elektronowo-oscylacyjne nietrwałego przejściowego fotoproduktu tej reakcji.    Spis treści: 1. Centra domieszkowe w matrycach Szpolskiego. Wprowadzenie  1.1. Przejścia elektronowo-oscylacyjne w centrach domieszkowych  1.1.1. Diagram Jabłońskiego  1.1.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe domieszka-matryca  1.1.3. Linia bezfononowa i przyczyny jej poszerzenia  1.1.4. Jednorodne poszerzenie linii bezfononowej  1.1.5. Niejednorodne poszerzenie linii bezfononowej  1.1.6. Sprzężenie elektronowo-fononowe  1.2. Widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek w matrycach Szpolskiego  1.2.1. Efekt Szpolskiego  1.2.2. Właściwości matryc Szpolskiego  1.2.3. Widma pojedynczych cząsteczek w matrycach Szpolskiego  Literatura cytowana    2. Wielowymiarowa spektroskopia luminescencyjna (TLS)  2.1. Wstęp  2.2. Sposób rejestracji wielowymiarowych widm luminescencji  2.3. Wielowymiarowe widma luminescencji węglowodorów aromatycznych  2.4. Struktura quasi-liniowych widm 2D węglowodorów aromatycznych w matrycach Szpolskiego [17]  2.5. 2D linia bezfononowa i jej skrzydła fononowe [17]  Literatura cytowana    3. Właściwości luminescencyjne centrów perylenu w matrycach Szpolskiego w temperaturach helowych  3.1. Wstęp  3.2. Właściwości strukturalne układu perylen-n-alkan  3.2.1. Geometria cząsteczki i struktura kryształu perylenu  3.2.2. Parametry kryształów i cząsteczek n-alkanów  3.2.3. Obliczenia geometrii cząsteczki perylenu [44]  3.2.4. Obliczenia parametrów centrów domieszkowych perylenu w n-alkanach [48, 49]  3.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji perylenu w n-alkanach  3.3.1. Quasi-liniowe widma elektronowo-oscylacyjne perylenu w matrycach Szpolskiego [44]  3.4. Centra domieszkowe perylenu w n-alkanach obserwowane w widmach 2D i obliczone metodą SBEJ [44, 48, 49]  3.4.1. Centra perylenu w matrycy n-heksanowej  3.4.2. Centra perylenu w matrycy n-heptanowej  3.4.3. Centra perylenu w matrycy polikrystalicznej n-oktanu i n-nonanu  3.4.4. Centra perylenu w n-dekanie i n-undekanie  3.5. Podsumowanie wyników  Literatura cytowana    4. Konfiguracyjne izomery szkieletowe tetrabenzonaftalenu i terrylenu w matrycach Szpolskiego  4.1. Wstęp  4.2. Izomeria geometryczna cis-trans  4.3. Enancjomeria (izomeria optyczna)  4.4. Izomeria konfiguracyjna  4.4.1. Izomery konformacyjne - rotamery  4.4.2. Szkieletowe izomery konfiguracyjne  4.5. Szkieletowe izomery konfiguracyjne tetrabenzonaftalenu (TBN) [25]  4.5.1. Widma luminescencji i wzbudzenia luminescencji TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  4.5.2. Widma dwu- i trójwymiarowe TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  4.5.3. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii i przejść elektronowych w cząsteczce TBN  4.5.4. Podsumowanie wyników  4.6. Izomery konfiguracyjne szkieletowe terrylenu [35]  4.6.1. Kryteria doboru matrycy Szpolskiego dla cząsteczek terrylenu  4.6.2. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii cząsteczki terrylenu  4.6.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji terrylenu w matrycach Szpolskiego w 5 K  4.6.4. Widma 2D fluorescencji terrylenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego  4.6.5. Wnioski  Literatura cytowana    5. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego  5.1. Wstęp  5.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w matrycach Szpolskiego w 4,2 K [17, 18]  5.2.1. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-heksanie  5.2.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-pentanie  5.3. Dwuwymiarowe widma luminescencji [5]-helicenu i DHBP  5.3.1. Widma 2D luminescencji [5]-helicenu i DHBP w matrycach Szpolskiego w 4,2 K  5.3.2. Widmo 2D luminescencji [5]-helicenu w szkliwie w 77 K  5.4. Struktura wibronowa widm luminescencji [5]-helicenu, DHBP i BP w matrycach Szpolskiego oraz obliczona metodą DFT  5.5. Podsumowanie wyników  Literatura cytowana    Spis publikacji autorki wykorzystanych w monografii  Czasopisma naukowe  Konferencje  Multidimensional luminescence spectra of organic molecules in low-temperature Shpol'skii matrices. Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego

 • [KAW]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Format 18.0x12.0 cm Liczba stron 191 Ciężar 0.12 kg Wydawnictwo KAW Rok Pełen opis produktu 'PLANETA ZIELONYCH WIDM' »

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Format 18.0x12.0 cm Liczba stron 191 Ciężar 0.12 kg Wydawnictwo KAW Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PLANETA ZIELONYCH WIDM

 • [Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Liczba stron 191 Ciężar 0.1 kg Wydawnictwo Warszawa Rok Pełen opis produktu 'PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak' »

  Tytuł PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak Autor Zbigniew Prostak Język polski Oprawa miękka Liczba stron 191 Ciężar 0.1 kg Wydawnictwo Warszawa Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PLANETA ZIELONYCH WIDM-Zbigniew Prostak

 • [Znak]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau' »

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi i całemu miastu. Psychopatyczny morderca czai się w ciemnościach Wrocławia. W zaułkach słychać krzyki konających i jęki rozkoszy. Ślad białego proszku ciągnie się przez wszystkie dzielnice. Zmarli wracają do życia…Ścigany przez duchy Mock jest bliski obłędu. Prowadzi śledztwo, w które nagle wkracza piękna rudowłosa fordanserka. Miłość w objęciach śmierci nabiera zupełnie innego smaku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma w mieście Breslau

 • [Siedmioróg]

  Kategoria: /E-booki/Literatura/Literatura piękna/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma

 • [Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka]

  Kategoria: Literatura faktuWysyłka: do 3 dni

  Widma wolności to pierwsza pozycja w serii pt. ?Pisanem z RadieM?, która przygotowywana jest we współpracy z Radiem eM 107,6 FM. Jest to zbiór felietonów Krzysztofa Łęckiego, wykładowcy socjologii... Pełen opis produktu 'Widma wolności' »

  Widma wolności to pierwsza pozycja w serii pt. ?Pisanem z RadieM?, która przygotowywana jest we współpracy z Radiem eM 107,6 FM. Jest to zbiór felietonów Krzysztofa Łęckiego, wykładowcy socjologii na Uniwersytecie Śląskim, wygłoszonych na antenie Radia eM w latach 2003-2009. Znajdują się tu ? jak mówi sam Autor ? ?teksty pisane głównie dla czytelników zniesmaczonych postępowym schematyzmem myślowym i dla tych wszystkich, którym przypomina on oglądanie świata przez końskie okulary?. ??Większość obskurantów mniema, iż reprezentuje postęp? zauważył dawno temu Jerzy Andrzejewski. Dzisiejsi obskuranci są, jak zwykle, pewni siebie i jak zawsze dumni ze swojej postępowości; teraz w miejsce siermiężnej ideologii proponują ogłupiałemu tłumowi coś lżejszego ? jarmarczną modę i TV show?, pisze Krzysztof Łęcki. Pragniemy, aby felietony te znalazły miejsce w czytelniczej świadomości, która z pewnością jest trwalsza i mniej ulotna od radiowego trwania. Autor: Krzysztof Łęcki (ur. 1960), wykładowca socjologii na Uniwersytecie Śląskim, autor (współautor) kilku książek i ponad setki artykułów; komentator zdarzeń i zjawisk współczesności. Felietony pisuje (pisywał) m.in. w magazynie ?Polska The Times?, ?Opcjach?, ?Euro 25?, ?World Education?; felietony wygłasza także co tydzień w radio eM 107,6 FM.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma wolności

 • [KAW Warszawa]

  Kategoria: / Literatura piękna, popularna i faktu / Reportaż, literatura faktu

  Tytuł EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 18.0x13.0 cm Liczba stron 141 Ciężar 0.1 Pełen opis produktu 'EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA' »

  Tytuł EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa miękka Format 18.0x13.0 cm Liczba stron 141 Ciężar 0.1
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o EKSPRES REPORTERÓW '89-STATKI WIDMA

 • [2 Kolory]

  Kategoria: Proza polskaWysyłka: od ręki

  "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo..."Zbigniew HerbertCztery opowiadania składające się na niniejszy tom tworzą zadziwiający i niezwykle delikatnie kreślący ludzką tragedię "kwadryptyk historyczny"... Pełen opis produktu 'Widma z Berezwecza' »

  "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo..."Zbigniew HerbertCztery opowiadania składające się na niniejszy tom tworzą zadziwiający i niezwykle delikatnie kreślący ludzką tragedię "kwadryptyk historyczny" losów kresowych Polaków. Absurdalność zła, "totalność" bezprawia w cywilizacyjnym zderzeniu z "normalną codziennością" wywołują pytanie o wytrzymałość ludzkiej wiary w Opatrzność Bożą nad nimi. Po zbrodniach wojennych z września i października 1939 r., po zimowych deportacjach i zbrodni katyńskiej na 26 tys. oficerów z wiosny 1940 r., zbrodnia na więźniach z Berezwecza i Nikołajewa podczas ewakuacji z więzień latem 1941 r., stanowi zamknięcie "tryptyku zbrodni" sowieckich na Polakach z pierwszego okresu wojny.Eugeniusz Łastowski - urodził się w 1919 r. we wsi Myszki na Wileńszczyźnie. Zdał maturę w 1939 r. w Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Czasy wojny spędził na Wileńszczyźnie. Po wojnie pracował jako podkomisarz ziemski w Węgorzewie, w 1947 r. za udzielenie pomocy Akowcowi z Kresów został aresztowany i skazany na 3 lata więzienia w Ełku. Po wyjściu na wolność zamieszkał na Ziemiach Zachodnich, gdzie pracował jako klasyfikator gruntów na ternie woj. lubuskiego. Autor powieści pt. "Szumiały lasy" oraz szeregu publikacji w różnych czasopismach, m.in.: w londyńskim "Orle Białym" i "Frondzie".?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z Berezwecza

 • [Prószyński Media]

  Kategoria: /Książki/Literatura/Horror/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma minionych nocy

 • Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,10 zł
  39,00 zł

  [karakter]

  Kategoria: Literatura piękna>Powieść zagranicznaWysyłka: do 3 dni

  Czy to prawda, że stary prezydent powołał armię zombi, żeby stawić czoło armii amerykańskiej? W wierzeniach Haitańczyków kraj bez kapelusza jest miejscem, w które odchodzą dusze zmarłych. Powieść Dany’ego... Pełen opis produktu 'Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma' »

  Czy to prawda, że stary prezydent powołał armię zombi, żeby stawić czoło armii amerykańskiej? W wierzeniach Haitańczyków kraj bez kapelusza jest miejscem, w które odchodzą dusze zmarłych. Powieść Dany’ego Laferriere’a to literacka podróż po Haiti – tym rzeczywistym i tym wyobrażonym. Narrator, pisarz, który powraca do kraju po dwudziestu latach emigracji, musi na nowo odnaleźć się w niegdyś dobrze sobie znanym świecie. Nie chodzi tu jednak tylko o nostalgiczny powrót do przeszłości. Bohater przyjeżdża z konkretną misją: chce napisać reportaż z zaświatów. A że w kraju wudu wszystko jest możliwe, trafia na trop armii zombi, która grasuje w miasteczku Bombardopolis… Kraj bez kapelusza to wybuchowa mieszanka stylów i gatunków: literackiego reportażu, autobiografii, powieści satyrycznej i mitu. Nuty nostalgii przeplatają się tu z ironią i pastiszem, a pozornie lekka forma skrywa poważne polityczne i metafizyczne wątki. Laferriere ma własny, rozpoznawalny ton, który czyni zeń jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy haitańskich.Gdzie i kiedy toczy się akcja powieści togijskiego autora? Tego dokładnie nie wiadomo; prawdopodobnie w jakimś afrykańskim kraju przypominającym Rwandę czy Sudan. Z pewnością zaś dziesięć lat po bratobójczej walce. Gdzieś na linii demarkacyjnej oddzielającej życie od śmierci, dobro od zła. Duchy przeszłości nawiedzające świat żywych nie pozwalają zapomnieć o wojennej traumie. Powracający po latach nie mogą odnaleźć się w świecie, w którym kiedyś przeżywali chwile uniesień. Wszystko uległo zmianie i wszystko jest w przebudowie. Nie ma tu już miejsca na gorycz i ból. Obowiązuje ideologia pojednania. Kraj stał się terenem nowych eksploracji i ekonomicznych podbojów. W tej scenerii narrator powieści próbuje odnaleźć dawnych przyjaciół z trupy teatralnej. Było ich trzech, a zostało…W poetyckiej, wizyjnej powieści Efoui stawia pytania o sens i możliwość życia w świecie, w którym doszło do bankructwa wszelkich wartości. Gdzie szukać ratunku, ukojenia, nadziei? W zapomnieniu? W pokusie odwetu? A może w cynizmie i pełnym sarkazmu dystansie wobec innych…...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kraj bez kapelusza / Witajcie powracające widma

 • Widma Marksa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,91 zł
  49,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >FilozofiaWysyłka: do 3 dni

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości fran... Pełen opis produktu 'Widma Marksa' »

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości francuskiego filozofa, w którym zwrócił swoją uwagę w stronę pytań o charakterze politycznym i etycznym. Widma Marksa to filozoficzna odpowiedź na polityczne diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy się z hasłem „końca historii”, lecz równocześnie stara się pomyśleć wpływ, jaki filozofia Marksa wciąż wywiera na obecnym myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfrontowany z Szekspirowskim Hamletem, który musi zmierzyć się z widmem ojca. Podobnie też my, twierdzi Derrida, musimy zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które tak jak niegdyś widmo komunizmu w Europie, dziś krąży po całym świecie.Jacques Derrida (1930­–2004) – wybitny francuski filozof, twórca pojęcia i metody dekonstrukcji filozoficznej, autor wielu fundamentalnych dla współczesnej filozofii prac, takich jak O gramatologii, Pismo i różnica, Głos i fenomen czy Glas. Jego metoda polegała na wnikliwym czytaniu klasycznych tekstów okcydentalnej filozofii, w których doszukiwał się momentów pęknięć, nieciągłości, elementów wypartych i poddanych wykluczeniu. Badaniom tym towarzyszył od zawsze silny impuls etyczny, który przeciwstawiał się wszelkim zamkniętym, skończonym formacjom intelektualnym....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma Marksa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości fran... Pełen opis produktu 'Widma Marksa' »

  Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu twórczości francuskiego filozofa, w którym zwrócił swoją uwagę w stronę pytań o charakterze politycznym i etycznym. Widma Marksa to filozoficzna odpowiedź na polityczne diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy się z hasłem „końca historii”, lecz równocześnie stara się pomyśleć wpływ, jaki filozofia Marksa wciąż wywiera na obecnym myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfrontowany z Szekspirowskim Hamletem, który musi zmierzyć się z widmem ojca. Podobnie też my, twierdzi Derrida, musimy zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które tak jak niegdyś widmo komunizmu w Europie, dziś krąży po całym świecie.Jacques Derrida (1930­–2004) – wybitny francuski filozof, twórca pojęcia i metody dekonstrukcji filozoficznej, autor wielu fundamentalnych dla współczesnej filozofii prac, takich jak O gramatologii, Pismo i różnica, Głos i fenomen czy Glas. Jego metoda polegała na wnikliwym czytaniu klasycznych tekstów okcydentalnej filozofii, w których doszukiwał się momentów pęknięć, nieciągłości, elementów wypartych i poddanych wykluczeniu. Badaniom tym towarzyszył od zawsze silny impuls etyczny, który przeciwstawiał się wszelkim zamkniętym, skończonym formacjom intelektualnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma Marksa

 • [Literatura]

  Kategoria: Dla dzieciWysyłka: od ręki

  Wakacje... Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych... Pełen opis produktu 'Widma z ulicy Wydmowej. Upiorne przygody Koszmariusza i Horroraty' »

  Wakacje... Nie ma to jak powałęsać się trochę po okolicy... Nie ma to jak ciachnąć nieco gąszczu maczetą - a nuż znajdzie się coś w niepozornym, zielonym lasku? Tropienie krwawego upiora po zatęchłych piwnicach też jest niczego sobie. To nic, że w ogonie ciągnie się dystyngowana i nieco postrzelona rodzinka (babcia i Kocia Ciocia), Amerykańce w panamach i posterunkowy Cykor z kajdankami. Dzieje się dużo, duch kłębi się gęsto, a skarb nęci.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z ulicy Wydmowej. Upiorne przygody Koszmariusza i Horroraty

 • [LSW]

  Kategoria: Horror, literatura grozyWysyłka: od ręki

  Pisarstwo Elżbiety Stankiewicz- Daleszyńskiej przypomina mroczną prozę Edgara Allana Poe. Pisanie nocą, zawiera ? mimo optymistycznych puent ? niepokojące i nie zawsze realne kompozycje. Bo czyż jakakolwiek... Pełen opis produktu 'Widma miejsca i czasu' »

  Pisarstwo Elżbiety Stankiewicz- Daleszyńskiej przypomina mroczną prozę Edgara Allana Poe. Pisanie nocą, zawiera ? mimo optymistycznych puent ? niepokojące i nie zawsze realne kompozycje. Bo czyż jakakolwiek iluminacja jest w stanie rozświetlić wszystkie cienie, jakie kładą się na zmęczoną dniem ludzką ziemię po zachodzie słońca? Zawsze coś wyolbrzymi, zawsze coś zmodyfikuje... I być może w tym, w tej niezwykłej kreacji, zawiera się uroda i oryginalność Pani Eguckiej, bohaterki większości utworów, wręcz alter ego pisarki. Ta ekstrawagancka istota potrafi uwieść i poprowadzić czytelnika w przedziwne krainy duchów, zjaw, demonów, a ostatecznie wyprowadzić na świetliste pola dobra, uczciwości, miłości. Tylko czy czytelnik dorówna szalonym peregrynacją Autorki.dr Stefan Pastuszewski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma miejsca i czasu

 • [2 Kolory]

  Kategoria: Powieść historyczna, WojennaWysyłka: od ręki

  "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo..."Zbigniew HerbertCztery opowiadania składające się na niniejszy tom tworzą zadziwiający i niezwykle delikatnie kreślący ludzką tragedię "kwadryptyk historyczny"... Pełen opis produktu 'Widma z Berezwecza. Opowiadania kresowe' »

  "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo..."Zbigniew HerbertCztery opowiadania składające się na niniejszy tom tworzą zadziwiający i niezwykle delikatnie kreślący ludzką tragedię "kwadryptyk historyczny" losów kresowych Polaków. Absurdalność zła, "totalność" bezprawia w cywilizacyjnym zderzeniu z "normalną codziennością" wywołują pytanie o wytrzymałość ludzkiej wiary w Opatrzność Bożą nad nimi. Po zbrodniach wojennych z września i października 1939 r., po zimowych deportacjach i zbrodni katyńskiej na 26 tys. oficerów z wiosny 1940 r., zbrodnia na więźniach z Berezwecza i Nikołajewa podczas ewakuacji z więzień latem 1941 r., stanowi zamknięcie "tryptyku zbrodni" sowieckich na Polakach z pierwszego okresu wojny.Eugeniusz Łastowski - urodził się w 1919 r. we wsi Myszki na Wileńszczyźnie. Zdał maturę w 1939 r. w Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Czasy wojny spędził na Wileńszczyźnie. Po wojnie pracował jako podkomisarz ziemski w Węgorzewie, w 1947 r. za udzielenie pomocy Akowcowi z Kresów został aresztowany i skazany na 3 lata więzienia w Ełku. Po wyjściu na wolność zamieszkał na Ziemiach Zachodnich, gdzie pracował jako klasyfikator gruntów na ternie woj. lubuskiego. Autor powieści pt. "Szumiały lasy" oraz szeregu publikacji w różnych czasopismach, m.in.: w londyńskim "Orle Białym" i "Frondzie".?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma z Berezwecza. Opowiadania kresowe

 • [Instytut Badań Literackich PAN]

  Kategoria: Historia literatury polskiejWysyłka: od ręki

  ?widma nowoczesności?.***Marian Bielecki należy w obecnej chwili do najściślejszej czołówki badaczy twórczości Gombrowicza w Polsce. Jego książka jest niewątpliwie najciekawszym dziełem anal... Pełen opis produktu 'Widma nowoczesności' »

  Ferdydurka to powieść o nowoczesności napisana z samego środka nowoczesności. Nie przynosi jednak jej pochwały, ale radykalną krytykę. Gombrowicz demaskuje hipokryzję ideologii modernizacji, łudzącej nadzieją pozytywnej zmiany, ale w istocie troszczącej się, aby wszystko zostało po staremu. Nowoczesność to bowiem projekt ładu społecznego opartego na stabilnych podstawach, swoistym rozumieniu struktury społecznej, określonym modelu człowieka i konkretnym kształcie relacji międzyludzkich, krótko mówiąc: na pewnej wiedzy, kto jest kim. Gombrowicz w sposób tyleż przenikliwy, co zabawny pokazuje, że w owej wizji świata ujednoliconego doświadczenia i komfortowej egzystencji jedność uzyskiwano na drodze ustanawiania różnic i podziałów, odróżniania jednych od drugich, skrupulatnego oddzielania tego, co wartościowe, od tego, co wartości pozbawione.Nowoczesność obiecywała ? na oświeceniową modłę ? że uwolni ludzkość od uciążliwości natury, barbarzyństwa, ciemnoty, biedy, niesprawiedliwości i despotyzmu, ale tylko reprodukowała to, czego miało już odtąd nie być: złudzenia, obskurantyzm, nierówności i wykluczenia. Ta z gruntu agonistyczna struktura rodziła przede wszystkim przemoc, zarówno realną, jak i symboliczną. Gombrowicz w swojej powieści przenikliwie analizował zwłaszcza tę drugą; wykazywał, że ukrywa ona swą arbitralność, każąc się traktować jako coś naturalnego i oczywistego. Jest niewidzialna i jako taka nie zostaje rozpoznana. Jest usprawiedliwiona, bo jest uprawomocniona.Poprzez obnażenie tej arbitralności Gombrowicz rzuca nowoczesności wyzwanie. Sabotuje jej pewność siebie przez konfrontację z tym, co z siebie próbowała wyprzeć. Bez wątpienia koszmary negatywności nawiedzały nowoczesnych, a lista ich jest długa: niepewność, niemoc, nieczystość, nieprzyzwoitość, nietożsamość, nieliterackość. Oto tytułowe ?widma nowoczesności?.***Marian Bielecki należy w obecnej chwili do najściślejszej czołówki badaczy twórczości Gombrowicza w Polsce. Jego książka jest niewątpliwie najciekawszym dziełem analitycznym poświęconym Ferdydurke, a wraz z nią ? rudymentom Gombrowiczowskiego myślenia o człowieku i literaturze. (z recenzji Jerzego Jarzębskiego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma nowoczesności

 • [Galakta]

  Kategoria: Root/Gry Kooperacyjne/Eldritch Horror

  Widma Carcosy to rozszerzenie do Eldritch Horror Przedwieczna Groza Pełen opis produktu 'Eldritch Horror Przedwieczna Groza -WIDMA CARCOSY' »

  Widma Carcosy to rozszerzenie do Eldritch Horror Przedwieczna Groza
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Eldritch Horror Przedwieczna Groza -WIDMA CARCOSY

 • [ZNAK]

  Kategoria: / Literatura piękna, popularna i faktu / Kryminały

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu. Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau' »

  Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi i całemu miastu. Psychopatyczny morderca czai się w ciemnościach Wrocławia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma w mieście Breslau

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Nazwa - Widma w mieście Breslau Autor - Marek Krajewski Oprawa - Miękka Wydawca - Znak Kod ISBN - 9788324027798 Kod EAN - 9788324027798 ... Pełen opis produktu 'Widma w mieście Breslau - Marek Krajewski' »

  Opis - Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich mężczyzn w marynarskich czapkach. Powykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: Mock, przyznaj się do błędu.Sprawa czterech marynarzy odebrała sen Eberhardowi Mockowi i całemu miastu. Psychopatyczny morderca czai się w ciemnościach Wrocławia. W zaułkach słychać krzyki konających i jęki rozkoszy. Ślad białego proszku ciągnie się przez wszystkie dzielnice. Zmarli wracają do życia...Ścigany przez duchy Mock jest bliski obłędu. Prowadzi śledztwo, w które nagle wkracza piękna rudowłosa fordanserka. Miłość w objęciach śmierci nabiera zupełnie innego smaku. Nazwa - Widma w mieście Breslau Autor - Marek Krajewski Oprawa - Miękka Wydawca - Znak Kod ISBN - 9788324027798 Kod EAN - 9788324027798 Wydanie - 1 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 13.5x21.0cm Ilość stron - 312 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-09-11
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Widma w mieście Breslau - Marek Krajewski


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161580
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161580
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, cambridge university press, zielona sowa, helion, muza, bellona
Produkty w ofercie: 221072
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Xjoy.pl

Gry planszowe i karciane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.10.2012
games workshop, galakta, rebel, fantasy flight games, g3 poland, wizkids games, egmont, granna, ultra pro, portal
Produkty w ofercie: 2547
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, helion, wolters kluwer, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 115084
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 115084
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1159319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 147891
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 174273
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 312051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 312051
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2