Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Nomos Zakład Wydawniczy]

  Kategoria: Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  , społecznie i instytucjonalnie uwarunkowane procesy formowania się tożsamości badanych oraz przeanalizować je w kontekście różnych typów pracy biograficznej. [...] Praca stanowi novum w literaturze... Pełen opis produktu 'Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.' »

  0.5300Autorka postawiła sobie ambitne zadanie: zrekonstruowanie strategii tożsamościowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zostali naznaczeni podwójnym piętnem dysfunkcyjnej rodziny pochodzenia i instytucjonalizacji, jakiej podlegali w najbardziej dla nich formatywnym okresie życia. [...] Udało się też autorce przełamać negatywny stereotyp wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych i negatywny stereotyp tychże placówek.Z recenzji prof. dr hab. Marioli FlisKonsekwentne realizowanie perspektywy socjologii interpretatywnej pozwoliło autorce pokazać różne, biograficznie, społecznie i instytucjonalnie uwarunkowane procesy formowania się tożsamości badanych oraz przeanalizować je w kontekście różnych typów pracy biograficznej. [...] Praca stanowi novum w literaturze przedmiotu, zwłaszcza tej traktującej o placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ich podopiecznych w okresie PRL-u [...]. Jestem przekonana, że spotka się z zainteresowaniem osób zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego, dzieciństwa, procesów socjalizacyj-nych czy też badaczy biografii. Znajdzie czytelników nie tylko wśród socjologów, ale i pedagogów, psychologów oraz osób interesujących się historią społeczną PRL-u.Z recenzji prof. dr hab. Kai Kaźmierskiej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: SOCJOLOGIA

  między lokalnością a globalnością i przypisaniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, pociągającą za sobą wzajemne zmiany w obu sferach. W tym kontekście zapewne rację mają ci, którzy uważają, że to... Pełen opis produktu '"Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych' »

  Chińskie powiedzenie: „Obyś żył w ciekawych czasach" czerpie swą żywotność z podstawowej własności czasu, jaką jest ruch generujący zmianę. Zawsze zatem z perspektywy posługujących się nim czasy, w których przyszło im żyć, są niezwykle interesujące. Skoro w każdym momencie rozwoju ludzkości możemy odnaleźć elementy walki „starego" z „nowym", to dlaczego akurat nam daną rzeczywistość miałoby się uznawać za takowe „ciekawe czasy"? Uzasadnień możemy spotkać wiele, choć najczęściej powtarzane odnosi się do niespotykanej szybkości, skali i zasięgu zmian, które naruszają podstawy nawet tych struktur, których stabilność i niezmienność wydawała się do tej pory niepodważalna. Mówiąc słowami Z. Baumana, życie we współczesnym, zmiennym świecie „jest jak rozpędzony moloch", którego dynamiki zmian nie tylko jednostka, ale także pojedyncze grupy społeczne (jak chociażby naród) nie są w stanie samodzielnie kontrolować. Kategorią pojęciową aspirującą do miana kluczowej w wyjaśnianiu wszelkich dokonujących się przemian jest przede wszystkim globalizacja - pojęcie „skrót", oznaczające zarówno procesy dzielenia, jak i jednoczenia, a w każdym razie odejścia od dominacji dotychczasowych struktur politycznych, gospodarczych, kulturowych, społecznych, uwikłanych w „Wielką Walkę o Niezależność Przestrzenną". Ta metaforyczna walka toczy się także w obrębie dwóch kluczowych kategorii tej pracy, uwikłanych w dialektykę między lokalnością a globalnością i przypisaniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, pociągającą za sobą wzajemne zmiany w obu sferach. W tym kontekście zapewne rację mają ci, którzy uważają, że tożsamość przestała być „skrzyżowaniem kompasu i kotwicy". „Wyzwolona" z ograniczeń przypisaniowości (warunkowanej zarówno ramami grupowymi, kulturowymi, jak i położeniem społeczno-ekonomicznym) stała się „przedmiotem pożądania", „celem, na który skierowane są wysiłki poszukiwawcze" jednostek i grup. Spis treści Wstęp 1. Specyfika kształtowania społeczności lokalnych na ziemi lubuskiej - podstawowe wymiary     1.1.    Lokalność i społeczność lokalna - rozważania terminologiczne     1.2.    Przemiany ludnościowe na ziemi lubuskiej po zakończeniu II wojny światowej     1.2.1.    Ludność rodzima polskiego pochodzenia     1.2.2.    Wysiedlenia ludności niemieckiej     1.2.3.    Przesiedlenia ludności na ziemi lubuskiej     1.2.4.    Reemigranci 1.3 Społeczne konsekwencje przesiedleń i wysiedleń ludności - czynniki warunkujące postmigracyjność społeczności lokalnych ziemi lubuskiej 2. Tożsamość zbiorowa jako kategoria pojęciowa i jej korelaty     2.1.    Tożsamość - ujęcie interdyscyplinarne     2.2.    Tożsamość zbiorowa     2.3.    Przeszłość, pamięć społeczna a tożsamość zbiorowa     2.4.    Rola terytorium i przestrzeni w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnych     2.5.    Opozycja „my - oni" jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową      2.6.    Pokolenie jako kategoria różnicująca tożsamość zbiorową 3. Kwestie metodologiczne i charakterystyka terenu badań     3.1.    Metody i techniki badań     3.2.    Dobór osób do badań i charakterystyka badanych     3.3 Charakterystyka terenu badań     4. Tożsamość jako odmienność i podobieństwo - percepcja „innych" i wizerunek własny w doświadczeniu grupowym     4.1. Doświadczenie wojny jako determinanta wyobrażeń grupowych najstarszego pokolenia     4.1.1. Rosjanie     4.1.2.    Żydzi      4.1.3.    Ukraińcy     4.2.    Niemcy - wrogowie, sąsiedzi czy przyjaciele? Zmiana czy kontynuacja stereotypu     4.2.1.    Spuścizna przeszłości - stereotypowe wyobrażenie Niemców w wypowiedziach najstarszego pokolenia     4.2.2.    Niemcy w oczach najmłodszego pokolenia - stopniowa zmiana sposobu postrzegania     4.3.    Zróżnicowanie regionalne jako podstawa wzajemnego postrzegania wewnątrzgrupowego     4.4.    58 lat po rozpoczęciu osadnictwa - czy istnieje autostereotyp grupowy 5. Poczucie przynależności terytorialnej i samoidentyfikać ja     5.1.    Ojczyzna prywatna najstarszego pokolenia - „utracona ojczyzna" czy obecne miejsce zamieszkania?     5.2.    „Prawo trzeciej generacji" czy zerwane związki? Ojczyzna prywatna najmłodszego pokolenia     5.3.    Miasto w świadomości - element poczucia przynależności lokalnej     Zakończenie     Bibliografia     „Broken" identity. Reproduktion and shaping identity in the postmigration conununity (Summary)    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o "Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: PSYCHOLOGIA

  , ryzykiem i permanentną zmianą, aktualizuje problem dynamiki zmiany natury złożonego fenomenu tożsamości oraz implikuje zmiany w tożsamościowych aspektach życia jednostkowego i społecznego. ... Pełen opis produktu 'Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym Między partykularyzmem a uniwersalizmem' »

  Społeczno-kulturowy charakter dynamicznych przemian rzeczywistości „kruchej teraźniejszości" (A. Melucci), utożsamianej z fragmentaryzacją, wieloznacznością, natychmiastowością, niepewnością, ryzykiem i permanentną zmianą, aktualizuje problem dynamiki zmiany natury złożonego fenomenu tożsamości oraz implikuje zmiany w tożsamościowych aspektach życia jednostkowego i społecznego. Permanentny charakter złożonej zmiany społecznej można próbować opisać, rozpoznać, zrozumieć i systematycznie wyjaśniać poprzez jakość konstruowanych możliwych (a nie powinnościowych) tożsamości i zawsze w trakcie krystalizowania się ich. Globalizacja utożsamiana z „wielością światów" (Z. Bauman), jak ujmuje B. Misztal, „zmieniła naturę tożsamości, obnażyła ją i wyłuskała z kontekstu roli społecznej, uwolniła od roli determinującego wpływu i odarła z pewności, jaka się wiązała z konstruowaniem tożsamości w warunkach społeczeństwa przemysłowego". Tożsamość ma charakter twórczy, a w warunkach „płynnej nowoczesności" (Z. Bauman) staje się elastycznym i otwartym procesem poszukiwania identyfikacji. Identyfikacja „realizuje się przez dyskurs, a tożsamości, jakie kształtują się w ten sposób, nie miałyby miejsca, gdyby nie ów dyskurs" właśnie. Tożsamość jako kategoria „chwytająca zarówno aspekt podobieństwa, jak i różnicy okazuje się trafiać w sedno toczącego się współcześnie teoretycznego dyskursu" nad tym, co globalne (uniwersalne) i lokalne (partykularne), albowiem „po raz pierwszy w historii ludzkości tożsamość i społeczeństwo połączone zostały w globalnej przestrzeni". W tym sensie dialektyka unifikacji i dywersyfikacji, właściwa dla kulturowej pluralizacji, wskazuje, iż są to procesy komplementarne, wzajemnie na siebie oddziałujące i kluczowe dla współczesnej fazy „unifikacji partykularyzmów i partykularyzacji uniwersalizmów" (R. Robertson). Jakość globalnej ekumeny kulturowej ujawnia się w binarnym układzie skrajności: dekontekstualizacją i rekontekstualizacją (oderwanie od kontekstu a poszukiwanie nowej jakości kontekstualnej), dekompozycją a rekompozycją (zdekom-ponowanie struktury kulturowej a tworzenie się nowych konstelacji kulturowych z wyabstrahowanych fragmentów rzeczywistości kulturowych), deterytorializacją a reterytorializacją (oderwanie od lokalnego kontekstu treści i formy kulturowej a poszukiwanie „zadomowienia" w innej kulturze), transkulturacją a internalizacją (kultura jako zespół zjawisk wzajemnie powiązanych, uwarunkowanych i oddziałujących ulega hybrydalnym przemieszczeniom się treści i form kulturowych a pragnieniem jej zinternalizowania przez jednostkę, która przetwarza zastany materiał kulturowy, nadaje mu sens, swoiste indywidualne znaczenie i wyraża w zachowaniu). Jednakże „kalejdoskop" płynnej nowoczesności (Z. Bauman) może również implikować uleganie tendencjom niezawierającym w sobie potencjału rozwojowego. W świecie zmiennych aksjologii może pojawić się swoista potrzeba zaprzestania poszukiwania, brak zgody na przeżywanie i doświadczanie ambiwalencji oraz trwanie przy nienaruszonej strukturze zintegrowania w ramach tożsamości. Szerokie spektrum zjawisk obrazujących wielość „kulturowych" narracji współczesności nie pozostaje bez wpływu na jakość humanistycznego dyskursu nad istotą intelektualnej konceptualizacji pedagogiki, której tożsamość kształtuje się w sposób dyskursywny. Wymaga on niekonwencjonalnego namysłu nad rozwojem myśli pedagogicznej i potrzebą generowania „podejść syntetycznych, które wyprowadzą teorie wychowania poza granice i ograniczenia cząstkowych paradygmatów", co akcentuje B. Śliwerski. Prezentowany tom to również zaproszenie do dyskursu nad jakością edukacji i przyczynek do zrozumienia istoty transformacji odbywającej się na przestrzeni edukacyjnej. W analizach wielu autorów można uchwycić jakościowe zróżnicowanie podejść do ujęcia problematyki tożsamości jako dyskursywnej praktyki odwołującej się do zagadnień podmiotowości, indywidualizmu, dialogu z „innością", orientacji temporalnej, sukcesu życiowego, społecznych konstrukcji tożsamości. W celu zobrazowania dyskursywnego charakteru tożsamości w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym oddaję niniejszą książkę w ręce otwartych na humanistyczny dialog Czytelników. Wyrażam nadzieję, iż podjęte przez Autorów artykułów narracje tworzące „formację dyskursywną" (M. Foucault) łączą w sobie implikacje interdyscyplinarnego dialogu nad jakością zmiany społecznej oraz stanowią zaproszenie do dalszych interpretacji fenomenu tożsamości w kulturze „zagęszczonej semiotyczności" (L. Witkowski). Spis treści Agnieszka CYBAL-MICHALSKA Wprowadzenie     Bogusław ŚLIWERSKI Odnajdywanie tożsamości pedagogiki w ponowoczesnym świecie i nauce       Aleksander ZANDECKI Demokratyczne zasady edukacji w realiach polskich -perspektywa dwóch dekad (1990-2010)        Andrzej ĆWIKLIŃSKI Demokracja podstawowym warunkiem przemian edukacyjnych w globalnym świecie        Agnieszka CYBAL-MICHALSKA Konsumpcjonizm jako główna oś narracji współczesnego społeczeństwa     Zbyszko MELOSIK Słoneczne (pozakulturowe) wakacje - tożsamość typu „all inclusive"     Piotr PETRYKOWSKI Tożsamość kulturowa a przestrzenie, miejsca, symbole      Agnieszka CYBAL-MICHALSKA „Indywidualizm etyczny" jako wzorzec orientacji normatywnej jednostek we współczesnym świecie      Iwona CHRZANOWSKA Osoba niepełnosprawna w przestrzeni społecznej     Mirosław KOWALSKI, Daniel FALCMAN Między podmiotowością a tożsamością (analiza rekonstrukcyjna oraz prezentacja wybranych pól aplikacji propozycji Ch. Taylora)     Bogusław ŚLIWERSKI Inność w uwięzieniu       Eva ZAMOJSKA Konstruowanie treści kształcenia w ponowoczesnym świecie     Magdalena PIORUNEK Młodzież wobec przyszłości w globalnym świecie. Selektywne wyniki badań komparatywnych młodzieży polskiej, niemieckiej i rosyjskiej       Identity in the educational and socio-cultural context. Between particulańsm and universalism (Summary)      
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym Między partykularyzmem a uniwersalizmem

 • [Nomos Zakład Wydawniczy]

  Kategoria: Ró?ne

  w krakowskim Zakładzie Antropologii Społecznej) Marcin Lubaś, Następstwa kreatywności. Przyczynek do antropologii przemian kulturowych W KRĘGU PROBLEMATYKI TOŻSAMOŚCI I PAMIĘCI SPOŁECZNEJ Sławomir... Pełen opis produktu 'Kultura, tożsamość i integracja europejska.' »

  O książce Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin. Spis treści Dariusz Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast wstępu ROZWAŻANIA O KULTURZE I JEJ BADANIU Jeremy Boissevain, Residential inversion: the changing use of social space in Malta Andrzej Flis, Początki chrześcijaństwa na ziemi faraona Marcin Galent, Wielokulturowość z kulturą czy bez? Chris Hann, Birds, Crowns and Christian Europe: the ritual symbolism of the postsocialist Hungarian nation-state Grażyna Kubica, Refleksyjność antykwaryczna, czyli kontekst badań nad historią antropologii (także w krakowskim Zakładzie Antropologii Społecznej) Marcin Lubaś, Następstwa kreatywności. Przyczynek do antropologii przemian kulturowych W KRĘGU PROBLEMATYKI TOŻSAMOŚCI I PAMIĘCI SPOŁECZNEJ Sławomir Kapralski, Dwa pomniki. Szkic z antropologii pamięci społecznej Jacek Nowak, Jedna tragedia i wiele pamięci Joanna Orzechowska-Wacławska, ,,Jestem Baskiem, gram w Athleticu!". O zmieniających się sposobach definiowania przynależności narodowej Barbara Törnquist-Plewa, Uniwersytet Latający i jego miejsce w polskiej pamięci zbiorowej Katarzyna Warmińska, ,,Pani tego nie zrozumie...". O konstruowaniu granic kaszubskiej wspólnoty Jonathan Webber, Making Sense of the Jewish Place in the World: A View from Present-Day Poland WSPÓŁCZESNE MIGRACJE Michał Buchowski, Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu Michał P. Garapich, Sprzątanie grobów, nacjonalizm diaspory i ciężka robota - tworzenie rytuałów cmentarnych wśród poakcesyjnej migracji w Wielkiej Brytanii Janusz Mucha i Kamil Łuczaj, O sposobach badania międzynarodowych migracji uczonych O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I TRANSFORMACJI SPOŁECZNEJ Paweł Czubik, Konsekwencje braku kota na pokładzie w świetle barcelońskiego Konsulatu Morskiego Krzysztof Koźbiał, Metodologiczne aspekty i wyzwania w badaniach nad europejskimi mikropaństwami Paweł Kubicki, Miejskość i europeizacja. Perspektywa polska Grzegorz Ekiert i Jan Kubik, Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego po upadku komunizmu Grzegorz Pożarlik, The social construction of threat in the era of permanent uncertainty or why do security studies require deeper sociologisation? Jacek Purchla i Agata Wąsowska-Pawlik, Kultura a pokomunistyczna transformacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura, tożsamość i integracja europejska.

 • [Uniwersytet Opolski]

  Kategoria: SOCJOLOGIA

  debaty nad pytaniem o tożsamość kobiety. Rozpatrywane jest ono tutaj w odniesieniu do sfery jej życia osobistego, mikroświata domu oraz przyjmowanych przez nią ról społecznych i publicznych ... Pełen opis produktu 'Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji' »

  Książka powstała w czasach, w których toczy się walka o globalną kulturę równości. Sedno ideologiczne owej kultury wyraża się w groźnym – z punktu widzenia zarówno społecznego, jak i jednostkowego – dążeniu do zatarcia ontologicznych różnic między kobietą i mężczyzną oraz w głoszeniu niezwykle kontrowersyjnych teorii na temat popędowej struktury bytu. W kontekście mnożących się w skali globalnej faktów kulturowych, obyczajowych, etycznych inspirowanych przez ideologię gender inicjatorzy i redaktorzy tego tomu postawili sobie za cel zaproszenie przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych do wspólnej debaty nad pytaniem o tożsamość kobiety. Rozpatrywane jest ono tutaj w odniesieniu do sfery jej życia osobistego, mikroświata domu oraz przyjmowanych przez nią ról społecznych i publicznych z uwzględnieniem perspektywy czasowej, historycznej, nadto przestrzenno-geograficznej, związanej ze specyfiką kultury, mentalności i tradycji narodowych. Odbiorcami poszczególnych tekstów mogą być nie tylko badacze specjalizujący się w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy też innych pokrewnych dziedzin, ale również studenci bądź „szeregowi” czytelnicy, którym książka może pomóc wejść w dialog z fundamentalnymi problemami naszej współczesności, gwałtownie burzącej dotychczasowy ład aksjologiczny i utrwalone przez tradycję systemy relacji międzyludzkich.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji

 • [LLS]

  Kategoria: Książki

  Tożsamość Lidera Program szkoleniowy tworzący osobowość lidera, oraz kształtujący profesjonalną postawę i kompetencje. Unikalna forma szkolenia polegająca na pracy nad sobą. Najtrudniejsze w... Pełen opis produktu 'Tożsamość Lidera - książka' »

  Tożsamość LideraProgram szkoleniowy tworzący osobowość lidera, oraz kształtujący profesjonalną postawę i kompetencje. Unikalna forma szkolenia polegająca na pracy nad sobą.Najtrudniejsze w życiu co jest, to zmienić zdanie o sobie - że MOGĘ. JA TO ZROBIŁEM. ZMIENIŁEM SIĘ.Stworzenie dobrej i bezpiecznej przyszłości, to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Wejście na swoją ścieżkę i samodzielne zarządzanie swoimi zasobami, wyznaczenie wizji i działanie z poczuciem misji, to fundamenty każdej rozwiniętej osobowo jednostki. JA TO ZROBIŁEM.Lider wyznacza kierunek w którym pragnie się rozwijać, towarzyszy innym i wspiera ich w działaniach. JA TO ROBIĘ. Tworzy i rozwija zespół partnerów i współpracowników, bo takie modele pracy przez następne lata będą kreowały przyszłość, dlatego umiejętności liderskie, zarządzanie zespołem, budowanie relacji, wyznaczanie i osiąganie celów to klucz do przywództwa. JA TO ROBIĘ.Dlatego powstał ten program rozwoju osobistego, abyś stał się dla siebie przywódcą i sobie całkowicie zaufał. Wiem też, że mówić jest każdemu łatwo, gorzej z realnym życiem. Jednak JA TO ZROBIŁEM. Zatem proszę Cię o zaufanie - poznaj ten wyjątkowy materiał, on naprawdę może ci pomóc stać się bardzo dobrym, wzorowym liderem, przełamać wewnętrzne opory i wejść na fantastyczną ścieżkę życia.Ten program nauczy Cię kompetencji i zadań lidera jak nabyć tożsamość i mentalność liderską jak zmienić oprogramowanie umysłu postawy - jak być wzorem dla innych wytyczania kierunku  działania i rozwoju organizacji głównych zadań lidera umiejętności budowania relacji z zespołem tworzenia i wdrażania planów rozwojowych posłuchaj fragmenty szkolenia w zakładce Klipy filmowe Jeżeli chcesz zacząć sobie ufać i na sobie polegać chcesz budować zespół, a nie wiesz jak się do tego zabrać; rozpadają Ci się relacje w zespole, nie dołączają do Ciebie wartościowi ludzie; nigdy nikomu nie przewodziłeś; jesteś Liderem, a chcesz wznieść się na najwyższy poziom; działasz w biznesie rekomendacyjnym, lub masz jakikolwiek zespół; nie wiesz jak zarządzać zespołem; chcesz się nauczyć jak dzielić podejście zadaniowe a relacyjne, to ten program jest absolutną koniecznością.   Dla kogo dla wszystkich ludzi którzy nie mieszkają na księżycu; dla liderów, kandydatów na liderów, kierowników, menadżerów; dla każdej osoby, która chce wziąć odpowiedzialność za siebie i tworzyć zespoły z innymi osobami, złączone we wspólnym celu. Fantastyczny program rozwojowy, obowiązkowy dla aktywnych i ambitnych ludzi, którzy pracują z innymi przy różnych projektach, przewodzą, zarządzają, rekrutują, podejmują ważne życiowe decyzje. Zamów teraz i zostań silną marką osobistą. Książka oprawa miękka Format 15x21cm Stron 174  Sławomir Luter
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość Lidera - książka

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Historia. Archeologia/Historia narodów, ludności. Mniejszości narodowe/Historia Polaków. Polonia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość rekonstruowana i znaczenie migracji w biografiach

 • [Bellona]

  Kategoria: Literatura/Historia

  Kolejna książka, z której Dan Brown zaczerpnął tezy stanowiące trzon "Kodu Leonarda da Vinci". Fascynujące śledztwo pary brytyjskich dziennikarzy ujawnia jedną z największych tajemnic w historii ludzkości.... Pełen opis produktu 'Templariusze tajemni strażnicy tożsamości Chrystus' »

  Kolejna książka, z której Dan Brown zaczerpnął tezy stanowiące trzon "Kodu Leonarda da Vinci". Fascynujące śledztwo pary brytyjskich dziennikarzy ujawnia jedną z największych tajemnic w historii ludzkości. Kim naprawdę był Jan Chrzciciel, Maria Magdalena i Jezus? Jakie łączyły ich związki? Czy dzieje urzędowego Kościoła opierają się na wielkim historycznym kłamstwie, a prawdę znali i zachowali jedynie prześladowani heretycy? Jakiej tajemnicy strzegą obrazy Leonarda da Vinci "Ostatnia wieczerza", "Pokłon trzech Króli", "Madonna wśród skał", krypty francuskich kościołów, tajemne stowarzyszenia czy sekty: czcicieli Izis i Ozyrysa, esseńczyków, katarów, templariuszy, masonów, Konwentu Syjonu? Czyja podobizna znajduje się na słynnym Całunie Turyńskim? Teoretycznie Picknett i Prince podążyli śladami autorów książki "Święty Graal, Święta Krew". Teoretycznie... Praktycznie dotarli do mroczniejszego sekretu chrześcijaństwa, pilniej strzeżonego niż małżeństwo Jezusa z Marią Magdaleną. Sekretu, do którego klucz znajduje się w pismach mandejczyków - niewielkiej sekty zagubionej w piaskach Iraku, pośród morza islamu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Templariusze tajemni strażnicy tożsamości Chrystus

 • [Czarne]

  Kategoria: Literatura/Nauki humanistyczne

  Peryferia jako najżyźniejsza gleba sztuki? W "Elementarzu tożsamości" Zbigniew Benedyktowicz, antropolog kultury, sięga po dzieła mistrzów kina: Federico Felliniego, Andrieja Tarkowskiego, Ga... Pełen opis produktu 'Elementarz tożsamości' »

  Peryferia jako najżyźniejsza gleba sztuki? W "Elementarzu tożsamości" Zbigniew Benedyktowicz, antropolog kultury, sięga po dzieła mistrzów kina: Federico Felliniego, Andrieja Tarkowskiego, Gabriela Axela, Romana Polańskiego, Wojciecha Jerzego Hasa, Zbigniewa Rybczyńskiego, a także twórczość Tadeusza Kantora, Brunona Schulza, Tadeusza Konwickiego, Czesława Miłosza, Mircei Eliadego, Osipa Mandelsztama i innych, by w ich uniwersalizmie odkryć archetypiczną siłę lokalności, prowincji i prowincjonalności. W globalnym świecie bez granic i historii pamięć, obrzędy, dom, z którego się wychodzi, do którego się tęskni i czasami wraca, mają zapładniającą moc i są źródłem odrodzenia mitu. Wspomnienia ukryte w figurze dziecinnego pokoju, szkolnej klasy, wiejskiego drewnianego domu, w obrzędzie dziadów, wieczerzy czy w figurze wędrownych cyrkowców stają się esencją żywej sztuki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementarz tożsamości

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: KulturaWysyłka: od ręki

  Czy można obronić pojęcie tożsamości? Czy może ono być jeszcze przydatne w stopniu, który uzasadniałby jego wykorzystanie pomimo kontrowersji, jakie wzbudza? Czy rzeczywiście kategoria ta jest... Pełen opis produktu 'Pejzaże tożsamości' »

  Czy można obronić pojęcie tożsamości? Czy może ono być jeszcze przydatne w stopniu, który uzasadniałby jego wykorzystanie pomimo kontrowersji, jakie wzbudza? Czy rzeczywiście kategoria ta jest tak nieprecyzyjna i ?rozmyta, że nie ma już żadnej wartości heurystycznej? Wreszcie, czy jej interdyscyplinarny charakter faktycznie stanowi przeszkodę, czy też przeciwnie ? istotny walor?Niniejsza publikacja to próba udzielenia odpowiedzi ?nie wprost na powyższe sformułowane pytania. Ze względu na szeroki zakres oraz wielowarstwowość omawianego zagadnienia wartościowe wydaje się zróżnicowanie pojęć teoretycznych oraz badawczych. Przy tak złożonej kategorii analitycznej, jaką jest tożsamość, heterogeniczność sposobów jej rozumienia okazuje się ? paradoksalnie ? wręcz pożądana, gdyż prowadzi do ciągłego jej pogłębiania i wskazuje na coraz to inne wymiary, na które ma wpływ oraz które ją determinują.Jesteśmy przekonani, że przy złożoności współczesnego świata oraz rosnącej specjalizacji dyscyplin i subdyscyplin naukowych, analizy drobnych wycinków świata społecznego ? czy mówimy o małych grupach społecznych, czy też o przypadkach typu case study ? mogą pomóc w odnalezieniu tego, co wspólne. Niniejsza książka prezentuje właśnie te niejednorodne, szkicowane z różnych perspektyw ?pejzaże tożsamości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pejzaże tożsamości

 • [Impuls]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  wiedzy teoretycznej i rozwiązań praktycznych niezbędnych do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad problematyką tożsamości grupowej dewiantów oraz kierunków działań opiekuńczych, wychowawczych... Pełen opis produktu 'Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna' »

  Książka powstała w gronie specjalistów podejmujących m.in. problemy resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych i ma na celu przybliżenie sytuacji społecznej osób zmarginalizowanych i wykluczonych, którzy nie mają podstawowych kwalifikacji i umiejętności, ani wiary oraz zwyczajnej zaradności potrzebnych w podejmowaniu codziennych zadań życiowych, co dodatkowo pogłębia się przez stygmatyzujące reakcje społeczeństwa, a także ukazanie trudności słabo jeszcze rozwiniętej pod tym względem działalności wspierającej i wzmacniającej.(…) Zasadne jest analizowanie tego problemu i opracowywanie określonych rozwiązań oraz wdrażanie ich w konkretnych społecznościach lokalnych, w codziennej praktyce profilaktyczno-resocjalizacyjnej i socjalnej.Zamieszczone w książce teksty wskazują na rozległe obszary wiedzy teoretycznej i rozwiązań praktycznych niezbędnych do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad problematyką tożsamości grupowej dewiantów oraz kierunków działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, jakie powinny być podejmowane w programach reintegracji społecznej byłych przestępców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

 • Tożsamość Rodneya Cullacka w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,91 zł
  39,90 zł

  []

  Kategoria: Literatura piękna>Powieść polskaWysyłka: od ręki

  Życie w Galaktyce zostaje zagrożone, Rządzący manipulują ludzkimi wspomnieniami i tworzą swym obywatelom takie profile tożsamości, jakie są im akurat potrzebne.Czy nikt nie jest tym, kim myśli,... Pełen opis produktu 'Tożsamość Rodneya Cullacka' »

  Życie w Galaktyce zostaje zagrożone, Rządzący manipulują ludzkimi wspomnieniami i tworzą swym obywatelom takie profile tożsamości, jakie są im akurat potrzebne.Czy nikt nie jest tym, kim myśli, że jest?Richard Zonga musi znaleźć sposób, by ludzie poznali prawdę. Ale najpierw musi dowiedzieć się, kim jest on sam.Przemek Angerman – reżyser i autor scenariuszy do filmów reklamowych, fabularnych, dokumentalnych oraz seriali, m.in. M jak Miłość, Jak to się robi z dziewczynami, Skazany na bluesa, Wyjazd integracyjny i Fala zbrodni. Stworzył teledyski dla takich zespołów jak Ich Troje czy Brathanki....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość Rodneya Cullacka

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Socjologia

  Józef Baniak, prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Socjologii Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w... Pełen opis produktu 'Józef Baniak MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ NA TLE KRYZYSU JEJ TOŻSAMOŚCI OSOBOWEJ' »

  Józef Baniak, prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Socjologii Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się: socjologia religii, moralności, zarządzania oraz katolicka nauka społeczna, a także filozofia religii, filozofia dialogu, etyka społeczno-gospodarcza i teologia praktyczna. Należy do zespołów redakcyjnych wielu czasopism, jak np.: „Socjologia Religii”, „Socjologia Moralności”, „Społeczeństwo i Kościół”, „Filozofia Religii”, „Filozofia Dialogu”. Jest autorem jedenastu książek oraz licznych artykułów z zakresu socjologii religii, filozofii religii oraz teologii pastoralnej. Prezentowana praca jest szeroką i głęboką analizą przemian w moralności współczesnej młodzieży polskiej, opartą na wynikach badań socjologicznych, przeprowadzonych przez autora w regionie Kalisza i okolic wiejskich wśród uczniów szkół gimnazjalnych w latach 2001-2004. W pracy tej autor poddaje naukowej weryfikacji stereotypowe i powszechne przekonanie o szerokim odrzucaniu przez młode pokolenie katolików polskich etycznych norm chrześcijańskich z zakresu moralności seksualnej i małżeńsko-rodzinnej. Badania prezentowane w książce wskazują na wpływ kilku czynników na przekonania i postawy gimnazjalistów dotyczące moralności małżeńskiej, rodzinnej i seksualnej. Jednocześnie z badań tych wynika, że mimo sygnalizowanych negatywnych zmian w postawach młodzieży wobec katolickiej moralności małżeńskiej i rodzinnej, a zarazem jej pozytywnego stosunku do alternatywnych form życia rodzinnego, dominujący odsetek ludzi młodych własne szczęście obecne i przyszłe lokuje właśnie w szczęśliwym związku małżeńskim i w spójnej, harmonijnie funkcjonującej rodzinie; ci respondenci także wysoko oceniają rolę dziecka w małżeństwie i rodzinie, której nic nie potrafi tu zastąpić.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Józef Baniak MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ NA TLE KRYZYSU JEJ TOŻSAMOŚCI OSOBOWEJ

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  zjawiska globalizacji i stanowi podstawę realizacji zasadniczego celu eksploracji badawczych, jakim jest zbadanie tożsamości młodzieży w perspektywie globa-lizującego się świata. Stricte globalny... Pełen opis produktu 'Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne' »

  Przełom wieków wydaje się czasem zmierzchu ustalonego porządku monoideologicznego. Nie istnieje już całościowy, skategoryzowany, jednoznaczny, budzący zaufanie, obraz świata1. Jesteśmy świadkami przejścia od świata ?poszatkowanego", uporządkowanego, do rzeczywistości wieloznacznej, niepewnej, różnorodnej, w której fundamentalną zasadą staje się przeżywanie ambiwalencji, albowiem współczesność to heterogeniczność, nieokreśloność, przypadkowość i chaos. Przeżywamy - jak ujmuje to J. Baudrillard - halucynację rzeczywistości, gdzie to co rzeczywiste i wyobrażone zaciera się, tworząc całość. Układem odniesienia dla rozważań nad przyszłością świata i kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w nieuporządkowanej strukturze globalnej, będzie omówienie istoty globalizacji, budzącej zarówno nadzieję, jak i niepokój. Globalna złożoność świata, jak i wielowymiarowość oraz niejednoznaczność samego pojęcia globalizacja zmusza do refleksji i pełniejszej odpowiedzi. Podjęta narracja odwołuje się do złożoności interpretacyjnej zjawiska globalizacji i stanowi podstawę realizacji zasadniczego celu eksploracji badawczych, jakim jest zbadanie tożsamości młodzieży w perspektywie globa-lizującego się świata. Stricte globalny dyskurs nad kondycją młodego człowieka, żyjącego w wieloznacznej rzeczywistości społeczno-kulturowej, skazanego na permanentną autokreację, skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące osobliwości młodego pokolenia, które jest jakościowo odmienne aniżeli pokolenia wcześniejsze, żyjące w zdecydowanie bardziej skategoryzowanej rzeczywistości społecznej, charakterystycznej dla, używając języka Z. Baumana, nowoczesnej konfiguracji organizacyjnej społeczeństwa. Stabilizowanie się tożsamości przypada na drugą fazę okresu adolescenti, zwaną młodzieńczością2. Dlatego, nie przez przypadek... The Youth's Identity in the Perspective of the Global World. Sociopedagogical study Thenarrative used in the work represents the ground for meeting thefundamental goal of the research explorations, which was theinvestigation of the youth's identity in the perspective of theglobalizing world. The results of the study inspire us to a humanisticreflection on the youth's autodefinition as the main actor ofprospective changes, the actor who seeks projections, shapes his ownreference, updates the knowledge of himself, the world and hisrelations with the globalizing world. The analysis and theinterpretation of the research led to a definition of the youth'sproprogressive orientation standing for the essence of an activeparticipation and co-operation in the global reality, helping maintainthe susceptibility to globalization processes in the world andcontributing to a critical and permanent thought and evaluation of thechanges taking place in the modem society. Spis treści: Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA - APOGEUM CZY ZMIERZCH CYWILIZACYJNY? 1.1. Globalizacja - rozważania o naturze pojęcia 1.2. Czynniki historyczne i źródła globalizacji 1.3. Polityczna i gospodarcza płaszczyzna globalizacji 1.4. Ruchy antyglobalizacyjne i krytyka globalizacji ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR PROCESÓW GLOBALIZACJI 2.1. Społeczeństwo współczesne - wyzwania dla przyszłości 2.2. Dylematy tożsamościowe w procesie zmiany kulturowej 2.3. Indywidualizm i kolektywizm jako kulturowe orientacje normatywne i wzory mentalności ROZDZIAŁ 3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ 3.1. Problemy i hipotezy badawcze 3.2. Zmienne i wskaźniki 3.3. Metoda i technika badawcza 3.4. Próba badawcza, teren i organizacja badań 3.5. Społeczna i demograficzna charakterystyka badanej populacji ROZDZIAŁ 4. INDYWIDUALNE (AUTO) DEFINICJE I INTERPRETACJE WYBRANYCH ASPEKTÓW ŚWIATA GLOBALNEGO Z PERSPEKTYWY BADANEJ MŁODZIEŻY 4.1.Subiektywny aspekt poczucia tożsamości młodzieży i ocena pokoleniarówieśników w sfragmentaryzowanym społeczeństwie globalnym 4.2. Orientacje normatywne badanej młodzieży skoncentrowane nadymensji indywidualizm v/s kolektywizm w kontekście procesówglobalizacji 4.3. Zjawisko globalizacji współczesnego świata w percepcji i ocenie badanej młodzieży ROZDZIAŁ 5. HOMO EXPLORENS JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEJ NARRACJI WSPÓŁCZESNOŚCI 5.1. Poszukiwanie prawdy przez człowieka późnej nowoczesności w procesie dialogowej relacji z "innością" 5.2. Tożsamość poszukująca jako wyraz zgody jednostki na "dezintegrację pozytywną" 5.3. "Etos demokratyczny" jako wzorzec mentalności jednostek we współczesnym świecie Bibliografia Aneks 2 The Youth's Identity in the Perspective of the Global World. Sociopedagogical Study (Summary)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne

 • [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk]

  Kategoria: HISTORIA

  o bardzo różnej proweniencji można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z nowym, niespotykanym wcześniej z taką intensywnością fenomenem kształtowania się regionalnej (ale też narodowej) t... Pełen opis produktu 'Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec' »

  Niniejsza książka wpisuje się w wolną przestrzeń badań nad przeszłością weimarskich Niemiec, a konkretniej Prus Wschodnich w latach 1914-1933. Studiując bogaty dorobek historiografii polskiej, niemieckiej i litewskiej, dostrzegałem coraz wyraźniej; że publikacje na temat Prus Wschodnich koncentrują się przeważnie na zagadnieniach politycznych (tu też problematyka mniejszości narodowych), społeczno-gospodarczych i wyznaniowych. Cała sfera historii kulturowej i codzienności pozostaje w tle. Moje pierwsze koncepcje też zmierzały w kierunku badań społeczno-politycznego przełomu, jaki przeżyły Prusy Wschodnie podczas I wojny światowej i wkrótce po jej zakończeniu. Ciekawą podstawę do zgłębienia tematu dawały chociażby opracowania monograficzne, poczynając od prac Fritza Gausego, Rudolfa Klatta aż do Dietera Hertz-Eichenrodego i Wojciecha Wrzesińskiego. Pytanie o?wschodniopruskość" zaczęło się, wyłaniać w miarę postępu kwerendy i powiększania się korpusu źródeł. Począwszy od podręcznikowego już przykładu plebiscytowych kartek do głosowania (1920) z nadrukiem Ostpreußen - Polen, poprzez masowe odwołania do ?wschodniopruskości" w tytułach gazet, czasopism, książek, nazwach instytucji i stowarzyszeń społecznych, czy wreszcie liczne debaty prowadzone głównie na łamach prasy, dawał się zauważyć wzrost zainteresowania ?wschodniopruskaścią" i wynikająca z tego publiczna obecność tematu. W trakcie analizy licznych źródeł o bardzo różnej proweniencji można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z nowym, niespotykanym wcześniej z taką intensywnością fenomenem kształtowania się regionalnej (ale też narodowej) tożsamości. Spis treści: Podziękowania 1. Wprowadzenie 1.1. Stan badań i źródła 1.2. Inspiracje i założenia metodologiczne 1.3. Struktura książki 2. CZĘŚĆ I. Rzeczywistość społeczna: zbiorowi aktorzy życia publicznego w Prusach Wschodnich 2.1. Ramy polityczne budowania regionalnej i narodowej tożsamości 2.1.1. Wojna 2.1.2. Państwo 2.1.3. Ruchy polityczne 2.1.4. Kościoły 2.2. Organizatorzy zbiorowej tożsamości: portret organizacji społecznych 2.2.1. Eksplozja społeczna 1914/1915 i 1918-1920 2.2.2. Unsere Heimat - ruch w obronie ?naszej ziemi ojczystej" 2.2.3. Instytucje oświatowe i organizacje młodzieżowe 2.2.4. Organizacje paramilitame i kombatanckie 3. CZĘŚĆ II. Rzeczywistość wyobrażona: w poszukiwaniu istoty ?wschodniopruskości" 3.1. Ziemia ojczysta (Heimat) - naród (Volk) 3.1.1. Konstrukcja pojęć 3.1.2. Interpretacje intelektualno-filozoficzne 3.1.3. Interpretacje literackie 3.1.4. Interpretacje edukacyjne 3.1.5. ?Inni"? Socjaldemokraci, Polacy, Litwini. Próba porównania 3.2. Bollwerk-przedmurze (anty-)cywilizacji/bastion niemieckości na Wschodzie 3.2.1. Konstrukcja pojęcia 3.2.2. Interpretacje intelektualno-filozoficzne 3.2.3. Interpretacje edukacyjne 3.2.4. Interpretacje: krajobraz i tożsamość zbiorowa 3.2.5. Płeć i ?wschodniopruskość". Próba podsumowania 3.3. Wojna - wróg 3.3.1. Konstrukcja pojęć 3.3.2. Interpretacje: historia przeżywana (pamiętniki, wspomnienia) 3.3.3. Interpretacje: edukacja i literatura piękna 3.3.4. Interpretacje: krajobraz kulturowy i ideowe zasady jego kształtowania 3.3.5. Interpretacje: ?wróg" - zmiana paradygmatu 4. CZĘŚĆ III. Społeczna inscenizacja ?wschodniopruskości" i narodowej jedności 4.1. Symbole i rytuały polityczne (1): polityczny kult poległych na polu chwały 4.1.1. Heldenhaine: inscenizacja ?bohaterskiej śmierci za Ojczyznę" 4.1.2. ?Wschodniopruskość" mogił wojennych 4.1.3. Ceremoniał żałobny 4.2. Symbole i rytuały polityczne (2): w hołdzie bohaterom bitwy pod Tannenbergiem i marszałkowi Hindenburgowi 4.2.1. Tannenberg: pierwsze próby kreowania nowego symbolu narodowego 4.2.2. Hindenburg: kult ?Męża Opatrznościowego" niemieckiego Wschodu 4.2.3. Tannenberg - Nationaldenkmal: sakralizacja zwycięstwa i bohaterstwa 4.2.4. ?Die Jugend voran!'/,,Młodzież naprzód!": kult tężyzny fizycznej w służbie narodu 4.2.5. Alternatywa? Narodowi socjaliści i socjaldemokraci 4.3. Symbole i rytuały polityczne (3): plebiscyty jako wschodniopruskie spełnienie idei ?jedności z Macierzą" 4.3.1. Kreowanie ceremoniału plebiscytowego 4.3.2. Apogeum: rok 1925 i 1930 4.3.3. Utrwalanie wartości 5. Zamiast zakończenia: kontynuacja i zmiana. ?Wschodniopruskość" w systemie totalitarnej III Rzeszy Bibliografia Zusammenfassung Inhaltsverzeichnis Konkordancja historycznych nazw instytucji, organizacji i stowarzyszeń Źródła ilustracji Indeks
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec

 • Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  27,72 zł
  30,80 zł

  [adam marszałek]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  Tożsamość narodowa jest dominującym elementem kształtującym politykę zagraniczną Indonezji. Państwo, to odzyskując niepodległość w 1945 roku, rozpoczęło proces „konstruowania" narodu, któremu... Pełen opis produktu 'Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji' »

  Tożsamość narodowa jest dominującym elementem kształtującym politykę zagraniczną Indonezji. Państwo, to odzyskując niepodległość w 1945 roku, rozpoczęło proces „konstruowania" narodu, któremu nie tylko sama koncepcja polityczna, jaką jest naród, była obca, ale również idea jedności, która jest warunkiem koniecznym stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej. Różnorodność kulturowa i etniczna stały się największym wyzwaniem dla państwa indonezyjskiego....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji

 • Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,28 zł
  39,20 zł

  [adam marszałek]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  kulturalizacyjne - poczucie tożsamości - dystans kulturowy.... Pełen opis produktu 'Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania' »

  Niniejszy zbiór jest drugim w kolejności raportem ze studiów i badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nt. Edukacja dzieci w polskich szkołach na obczyźnie: strategie kulturalizacyjne - poczucie tożsamości - dystans kulturowy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Etnologia i antropologia

  znaczeniach „uczestniczy”. W książce pokazano […] całą złożoność różnych światów i różnych tożsamości w kontekście życia i śmierci, starości i cielesności, a także instytucjonalne zróżnicowanie... Pełen opis produktu 'Anna Wiatr POMIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ. OPOWIEŚĆ O TOŻSAMOŚCI I UMIERANIU' »

  Jest to prawdziwa opowieść socjologiczna, wykorzystująca narracje i pokazująca jednocześnie rolę i dylematy badacza w procesie poznania. Badacza, który odkrywa świat znaczeń i jednocześnie w tych znaczeniach „uczestniczy”. W książce pokazano […] całą złożoność różnych światów i różnych tożsamości w kontekście życia i śmierci, starości i cielesności, a także instytucjonalne zróżnicowanie tych sytuacji. Z recenzji prof. dra hab. Jacka Leońskiego Książka mogłaby zainspirować uczonych i studentów, bowiem praca ta ma potencjał „otwierania” na ważne zjawiska […]. Autorka nie znajdując właściwego języka i gotowych kategorii buduje sposób narracji, który oddaje szczególność stanu liminalnego, zawieszenia między życiem a śmiercią i szczególność przypadku Polski, gdzie splatają się tradycja — nowoczesność — późna nowoczesność. Jest to propozycja języka warta kontynuowania i rozwijania. Z recenzji prof. dr hab. Anny E. Kubiak O autorze Anna Wiatr - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, badaczka jakościowa, felietonistka i reporterka. Właścicielka Pracowni Badań Jakościowych IN VIVO, w ramach której realizuje badania społeczne i marketingowe. Na łamach „Pulsu Medycyny” przybliża pracownikom i pracownicom służby zdrowia zagadnienia dotyczące społecznych aspektów medycyny. Stypendystka Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego — Herodot. Autorka książki Historie intymne. Odnajdując i tracąc siebie (Nomos 2010).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Anna Wiatr POMIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ. OPOWIEŚĆ O TOŻSAMOŚCI I UMIERANIU

 • [Zakład Wydawniczy NOMOS]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  W dzisiejszym świecie nic nie jest dane w sposób pewny. Także tożsamość staje się zadaniem, wyzwaniem, wyborem, konstrukcją. Nic więc dziwnego, że mówimy już nie tylko o tożsamości, ... Pełen opis produktu 'Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje' »

  W dzisiejszym świecie nic nie jest dane w sposób pewny. Także tożsamość staje się zadaniem, wyzwaniem, wyborem, konstrukcją. Nic więc dziwnego, że mówimy już nie tylko o tożsamości, ale o tożsamościach, a liczba mnoga ma odzwierciedlać fakt, że współczesny człowiek posiada ich wiele. W tych okolicznościach naukowa refleksja nad tożsamością staje się szczególnym interdyscyplinarnym wyzwaniem dla całej humanistyki. Książka niniejsza ma ukazać panoramę możliwych ujęć tej problematyki z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej i filologicznej. Jest to próba odpowiedzi na pytania, jak tożsamość rozumieć, jak się ona wyraża, w jakich obszarach się zakorzenia i jakim podlega zmianom.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje

 • [Wyd. Pomoc]

  Kategoria: Książki > DuchowośćWysyłka: od ręki

  „Kobieta wtedy jest wewnętrznie wolna, szczęśliwa, jest sobą, gdy we właściwej relacji do odmiennej płci realizuje swoje powołanie”. Tylko w ten sposób można stać się „kobietą silną”. Ingrid Trobisch, autorka... Pełen opis produktu 'Kobieta silna - Odkryj swoją tożsamość!' »

  „Kobieta wtedy jest wewnętrznie wolna, szczęśliwa, jest sobą, gdy wewłaściwej relacji do odmiennej płci realizuje swoje powołanie”. Tylko wten sposób można stać się „kobietą silną”.Ingrid Trobisch,autorka be...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kobieta silna - Odkryj swoją tożsamość!


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ABRAKADABRA

Pamiątki, upominki i artykuły ezoteryczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.11.2009
aztec, inny, vital, studio astropsychologii, organic life, natures design, mandragora, illuminatio, polska, zippo
Produkty w ofercie: 717
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, muza, zielona sowa, harmonia, edycja Świętego pawła, wsip, skrzat, znak, novae res
Produkty w ofercie: 69999
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69999
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wierzymy.pl

Literatura o tematyce religijnej i społeczno-historycznej oraz dewocjonalia, sprzęty liturgiczne i pomoce katechetyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2008
edycja Świętego pawła, esprit, wdid w sandomierzu, espe, wyd. księży marianów, wyd. karmelitów bosych, wyd. Św. wojciecha, wyd. aa, wam, w drodze
Produkty w ofercie: 3317
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 3317
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 132803
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 132803
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2