Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  do czynienia specjaliści z różnych gałęzi przemysłu. Spis treści: PRZEDMOWA Rozdział 1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Rozdział 2. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH   2.1. Reakcja... Pełen opis produktu 'Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym' »

  W książce przedstawiono zasady, na których opierają się współczesne metody organizacji procesów technologicznych w typowych instalacjach przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu nieorganicznego i niektórych dziedzin pokrewnych. Omówienie wybranych działów produkcji chemicznej, stanowiących znaczną część materiału, służy wyjaśnieniu podstawowych problemów technologicznych, z którymi mają do czynienia specjaliści z różnych gałęzi przemysłu. Spis treści: PRZEDMOWA Rozdział 1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Rozdział 2. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH  2.1. Reakcja chemiczna i proces chemiczny  2.2. Niektóre wielkości stosowane do opisu procesów chemicznych  2.3. Stopień przemiany, wydajność surowcowa  2.4. Stany układów reagujących  2.5. Termodynamiczna charakterystyka układu reagentów w stanie równowagi  2.6. Kinetyczna charakterystyka układu reagentów w stanie reakcji  2.6.1. Szybkość reakcji  2.6.2. Równanie kinetyczne  2.7. Wpływ temperatury na szybkość reakcji  2.8. Wpływ ciśnienia na szybkość reakcji  2.9. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji  2.10. Zasady organizacji procesu w reaktorze  2.10.1. Model reaktora zbiornikowego zamkniętego, o zupełnym wymieszaniu reagentów  2.10.2. Model reaktora zbiornikowego przepływowego, o zupełnym wymieszaniu reagentów  2.10.3. Model reaktora rurowego przepływowego, o przepływie tłokowym  2.11. Czas przebywania w reaktorze przepływowym  2.12. Wpływ dyfuzji na przebieg procesu w reaktorze przepływowym  2.14. Procesy w układach niejednorodnych  2.15. Rozpuszczanie materiału stałego w cieczy  2.16. Krystalizacja z roztworów ciekłych  2.17. Reakcja z udzialem reagentów stałych i gazowych  2.18. Proces absorpcji; absorbery  2.19. Równanie operacyjne procesu wymiany masy w układzie współprądowym i przeciwprądowym Rozdział 3. GOSPODARKA ENERGIA W PRZEMYŚLE  3.1. Zasady gospodarki ciepłem w procesach produkcyjnych  3.2. Wymiennik ciepła. Równanie operacyjne  3.3. Równanie operacyjne adiabatycznego reaktora przepływowego  3.4. Wytwarzanie energii w procesach chemicznych. Spalanie. Wybuchy  3.4.1. Płomień. Deflagracja  3.4.2. Wybuchy. Mechanizm detonacji  3.5. Spalanie paliw gazowych  3.6. Spalanie paliw stałych  3.7. Spalanie paliw ciekłych  3.8. Wykorzystywanie ciepła spalania w instalacjach przemysłowych Rozdział 4. WODA W GOSPODARCE  4.1. Zasoby wodne  4.2. Charakterystyka wody jako surowca  4.3. Oczyszczanie wody  4.3.1. Sedymentacja  4.3.2. Filtracja  4.3.3. Flotacja  4.3.4. Adsorpcja  4.3.5. Ultrafiltracja i odwrócona osmoza  4.3.6. Wymiana jonowa  4.3.7. Zmiękczanie wody  4.3.8. Koagulacja zanieczyszczeń koloidalnych  4.3.9. Oczyszczanie i dezynfekcja wody za pomocą utleniaczy  4.3.10. Procesy biochemiczne w oczyszczaniu wody  4.4. Oczyszczanie ścieków Rozdział 5. TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA  5.1. Zagrożenia środowiska  5.2. Gazy spalinowe z palenisk energetycznych. Odsiarczanie gazów  5.3. Usuwanie tlenków azotu ze spalin i gazów poprodukcyjnych Rozdział 6. PRODUKCJA KWASU SIARKOWEGO  6.1. Surowce siarkonośne  6.2. Metody wytwarzania kwasu siarkowego  6.3. Utlenianie siarki  6.4. Utlenianie SO2 do SO3  6.5. Absorpcja SO3  6.6. Wytwórnia kwasu siarkowego Rozdział 7. ZWIĄZKI AZOTOWE  7.1. Synteza amoniaku  7.2. Reaktory do syntezy amoniaku  7.3. Synteza amoniaku w układzie obiegu powrotnego (cyrkulacyjnym)  7.4. Wytwarzanie kwasu azotowego  7.5. Katalizatory do utleniania amoniaku  7.6. Reaktory do utleniania amoniaku (tzw. utleniacze)  7.7. Przetwarzanie tlenków azotu w kwas azotowy  7.8. Wytwarzanie azotanu amonu (saletry amonowej) z kwasu azotowego i amoniaku  7.9. Synteza mocznika  7.10. Melamina Rozdział 8 . GAZY SYNTEZOWE  8.1. Konwersja metanu z parą wodną, czyli reforming parowy  8.2. Inne metody wytwarzania gazów syntezowych z węglowodorów  8.3. Zgazowanie paliw stałych  8.4. Generator ciśnieniowy systemu Lurgi  8.5. Generatory fluidalne  8.6. Generatory zgazowujące paliwo stałe w zawiesinie  8.7. Konwersja tlenku węgla z parą wodną  8.8. Wydzielanie dwutlenku węgla z gazów  8.9. Usuwanie związków siarki z gazów syntezowych (odsiarczanie) Rozdział 9. PRZEMYSŁOWE PROCESY ELEKTROLIZY  9.1. Elektroliza  9.2. Elektroliza NaCl  9.3. Elektrolizery z przeponą (diafragmą) filtrującą  9.4. Elektrolizery membranowe  9.5. Elektrolizery z katodą rtęciową  9.6. Elektroliza NaCI środowisku stopionego elektrolitu  9.7. Aluminium  9.8. Wytwarzanie tlenku glinu  9.9. Elektroliza Al2O3 Rozdział 10. WYBRANE PROCESY METALURGICZNE - MIEDŹ, CYNK, OŁÓW, KADM  10.1. Wytwarzanie i rafinacja miedzi  10.2. Przetwarzanie rud miedzi metodą hutniczą  10.3. Elektrolityczna rafinacja miedzi  10.4. Wytwarzanie cynku  10.5. Prażenie utleniające blendy cynkowej  10.6. Piece fluidalne do utleniającego prażenia blendy cynkowej  10.7. Aparaty (piece) z ruchomym rusztem taśmowym  10.8. Wytwarzanie cynku przez wysokotemperaturową redukcję ZnO  10.9. Elektrolityczne wytwarzanie cynku  10.10. Wytwarzanie ołowiu  10.11. Wytwarzanie kadmu Rozdział 11. PROCESY ELEKTROPLAZMOWE I ELEKTROTERMICZNE  11.1. Zjawiska zachodzące w plazmie  11.2. Plazma równowagowa i nierównowagowa  11.3. Wyładowania elektryczne w gazach  11.4. Synteza tlenków azotu  11.5. Przetwarzanie węglowodorów. Synteza acetylenu  11.6. Wytwarzanie ozonu  11.7. Elektrostatyczne oczyszczanie gazów  11.8. Plazmowa obróbka powierzchni i osadzanie powłok  11.9. Procesy elektrotermiczne  11.10. Wyroby węglowe i grafitowe  11.11. Węglik krzemu (karborund)  11.12. Karbid Rozdział 12. KWAS FOSFOROWY I NAWOZY FOSFOROWE  12.1. Wytwarzanie kwasu fosforowego metodą roztworową (tzw. ekstrakcyjną)  12.2. Wytwarzanie superfosfatu potrójnego i nawozów wieloskładnikowych Rozdział 13. PRODUKCJA SODY  13.1. Proces Solvaya  13.2. Karbonizacja, czyli absorpcja CO2 w solance zalkalizowanej amoniakiem  13.3. Regeneracja amoniaku. Odpady produkcyjne Rozdział 14. BUDOWLANE MATERIAŁY WIĄŻĄCE. WAPNO I CEMENT  14.1. Rodzaje materiałów wiążących  14.2. Wapno  14.3. Proces wypalania wapna  14.4. Wodorotlenek wapnia - wapno gaszone  14.5. Cement portlandzki  14.6. Przygotowywanie surowców do produkcji cementu  14.7. Wypalanie klinkieru portlandzkiego  14.8. Gospodarka ciepłem gazów piecowych w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego w piecu obrotowym  14.9. Wytwarzanie cementu budowlanego  14.10. Wiązanie i twardnienie zaczynu cementowego Rozdział 15. CERAMIKA  15.1. Tworzywa ceramiczne  15.2. Surowce do wyrobu ceramiki tradycyjnej i zaawansowanej  15.3. Materiały pomocnicze  15.4. Formowanie wyrobów ceramicznych  15.4.1. Przygotowanie mas do formowania  15.4.2. Metody formowania wyrobów  15.4.3. Formowanie wyrobów ceramiki zaawansowanej  15.5. Procesy cieplne w technologii ceramiki  15.5.1. Suszenie  15.5.2. Wypalanie wyrobów ceramicznych  15.6. Procesy wykończeniowe  15.6.1. Obróbka mechaniczna  15.6.2. Szkliwienie i dekorowanie  15.6.3. Metalizacja i łączenie ceramiki z metalami  15.7. Materiały drobnoziarniste (proszki)  15.7.1. Wytwarzanie i stosowanie materiałów drobnoziarnistych  15.7.2. Materiały proszkowe otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  W książce omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze... Pełen opis produktu 'Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych' »

  W książce omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze ogólnym, np.: mechanizm i makrokinetyka procesów chemicznych, organizacja procesu chemicznego w reaktorze, zasady organizacji złożonych układów technologicznych, zasady ekonomicznej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych, oddziaływanie chemicznych instalacji produkcyjnych na środowisko. Zagadnienia te zostały rozwinięte w dalszych rozdziałach przy omawianiu wybranych procesów przemysłu chemicznego (syntezy chemicznej i produktów nieorganicznych). Spis treści: Przedmowa    1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ    2. NIEKTÓRE WIELKOŚCI STOSOWANE W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ  2.1. Stopień przemiany, wydajność surowcowa  2.2. Charakterystyka układów reagujących    3. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH  3.1. Zasady organizacji procesu w reaktorze  3.2. Reaktor w układzie technologicznym    4. PROCESY W UKŁADACH NIEJEDNORODNYCH  4.1. Właściwości układów niejednorodnych  4.2. Rozpuszczanie materiału stałego w cieczy  4.3. Krystalizacja z roztworów ciekłych  4.4. Absorpcja  4.5. Współprąd i przeciwprąd. Równanie operacyjne procesu wymiany masy    5. ZASADA GOSPODARKI CIEPŁEM W PROCESACH PRODUKCYJNYCH    6. SPALANIE PALIW  6.1. Mechanizm spalania  6.2. Palniki i paleniska    7. SPALANIE PALIWA JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH  7.1. Wytwarzanie ciepła spalania w urządzeniach technicznych  7.2. Przykład wykorzystania ciepła spalania w procesie technologicznym    8. PRODUKCJA KWASU SIARKOWEGO  8.1. Surowce siarkonośne  8.2. Wytwarzanie kwasu siarkowego  8.3. Utlenianie siarki  8.4. Utlenianie SO2 do SO3  8.5. Absorpcja SO3    9. ZWIĄZKI AZOTOWE  9.1. Syntezy związków azotowych  9.2. Synteza amoniaku  9.3. Reaktory do syntezy amoniaku  9.4. Synteza amoniaku w układzie obiegu powrotnego (cyrkulacyjnym)  9.5. Wytwarzanie kwasu azotowego  9.6. Katalizatory do utleniania amoniaku  9.7. Reaktory do utleniania amoniaku (tzw. utleniacze)  9.8. Przetwarzanie tlenków azotu w kwas azotowy    10. ZWIĄZKI FOSFORU. WYTWARZANIE KWASU FOSFOROWEGO  10.1. Nawozy fosforowe  10.2. Wytwarzanie kwasu fosforowego metodą roztworową (tzw. ekstrakcyjną)    11. PRODUKCJA SODY  11.1. Proces Leblanca i proces Solvaya  11.2. Karbonizacja (czyli absorpcja CO2 w solance zalkalizowanej amoniakiem)  11.3. Regeneracja amoniaku. Odpady produkcyjne
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: CHEMIA

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych wydziału chemicznego. Książka ma na celu poszerzenie i unowocześnienie wiadomości z przedmiotu - technologia ... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej Surowce i procesy cz. II' »

  Podręcznik jest przeznaczony dlastudentów studiów dziennych i zaocznych wydziału chemicznego.Książka ma na celu poszerzenie i unowocześnienie wiadomości zprzedmiotu - technologia chemiczna. Całość składa się z XI rozdziałów,z których pierwsze dwa obejmują jednostki i podstawowe procesytechnologiczne, a pozostałe omawiają poszczególne procesytechnologiczne, np. alkilowanie, sulfonowanie, nitrowanie,utlenianie, itd. Każdy rozdział zawiera podstawowe wiadomościteoretyczne, opisy ćwiczeń laboratoryjnych oraz obliczeniainżynierskiej dla przeprowadzonego procesu. W ramach każdegoprocesu przedstawiono kilka ćwiczeń, a dobór odpowiedniegoćwiczenia będzie zależał od takich czynników jak: dostępnośćodczynników, czas przeznaczony na zajęcia oraz warunki bhp wlaboratorium. Spis ćwiczeń Rozdział I Jednostki i przeliczniki występującew ćwiczeniach Analiza wybranych procesów chemicznychz elementami bilansowania Rozdział II Pojęcie procesu technologii chemicznej Rozdział III Sulfonowanie Ciągły proces otrzymywaniadetergentów na bazie kwasów alkilobenzenosulfonowych Otrzymywanie kwasu sulfanilowego Otrzymywanie benzenosulfonianu sodu Otrzymywanie p-toluenosulfonianu sodu Otrzymywanie kwasu2-hydroksynaftaleno-6-sulfonowego Otrzymywanie 2-naftalenosulfonianu sodu Otrzymywanie 2 antrachinonosulfonianusodu Otrzymywanie kwasu1-amino-2naftolo-4-sulfonowego Otrzymywanie p-toluenosulfonisnu butylu Otrzymywanie kwasu2,5-dimetylobenzesosulfonowego Proces otrzymywania kwasu metanilowego Proces otrzymywania kwasup-toluenosulfonowego Proces otrzymywania kwasu pikrynowego Rozdział IV Alkilowanie Otrzymywanie ketonu butylo-metylowego(2-heksanonu) Otrzymywanie n-oktanu Otrzymywanie etylobenzenu Otrzymywanie difenylu Proces otrzymywania acetonyloacetonu Proces otrzymywania beznoiloactonu Otrzymywanie acetofenonu Otrzymywanie kwasuo-benzoilobenzoesowego otrzymywanie benzanilid Otrzymywanie acetanilidu Proces otrzymywania acylowanychpochodnych acetylooctanu Proces otrzymywaniabta-pantaacetyloglukozy Rozdział V Utlenianie Otrzymywanie 2-mtylonaftochinonu Otrzymywanie kwasu D-galaktonowego Otrzymywanie kwasu-o-bromobenzoesowego Otrzymywanie aldehydu maslowego Otrzymywanie aldehydu propionowego Otrzymywanie aldehydu octowego poprzezdepolimryzację paraldehydu Otrzymywanie ketonuheksylowo-metylowego Otrzymywanie cykloheksanonu Otrzymywanie kwasu p-nitrobenzoesowego Otrzymywanie kwasu benzoesowego Proces otrzymywania sacharyny zo-toluenosulfanoamidu Proces utleniania metylopirydyn(pikolin) do kwasów pirydynokarboksylowych Otrzymywanie acetonu i fenolu z kumenu Rozdział VI Uwodornienie i odwodornienie Uwodornienie benzenu do cykloheksanu Otrzymywanie 2-heptanolu Otrzymywanie 1,6-heksanodialu Uwodornienie tłuszczów (utwardzanie) Otrzymywanie heksanlu Odwodornienie izopropylenu doalfa-metastyrenu Rozdział VII Nitrowanie Proces otrzymywania triazotanu celulozy Roślinki morskie w zlewce Proces otrzymywania nitroalkanów Proces otrzymywania aromatycznychzwiązków nitrowych Proces otrzymywania aromatycznychzwiązków nitrowych Proces otrzymywania aromatycznychzwiązków nitrowych Proces otrzymywania aromatycznychzwiązków nitrowych Rozdział VIII Estryfikacja Synteza estrów – estryfikacja Estryfikacja kwasem siarkowym wyższegoalkoholu alifatyczngo (dodecylowego lub mistrynowego) Kinetyka reakcji odwracalnej(estryfikacji) Analiza składu strukturalno-grupowegofrakcji ropy naftowej statystyczną metodą „n-d-M” Destylacja jako metoda regeneracjizużytych rozpuszczalników Usuwanie lotnych substancjiorganicznych z roztworów wodnych przez przeparowanie Rozdział IX Ekstrakcja Badanie równowagi ekstrakcyjnej Rafinacja selektywna destylatówolejowych fenolem/furfuralem Rozdzielanie p-dwumetoksybenzenu ip-metoksyfenolu Rozdział X Woda i ścieki Uzdatnianie wody Oczyszczanie ścieków Zastosowanie metod membranowych dooczyszczania ścieków olejowych Wyznaczanie stałej szybkości reakcjiutleniania jonów tiosiarczanowych Rozdział XI Ćwiczenia do podstawtechnologii chemicznej Otrzymywanie superfosfatu zwyczajnego Otrzymywanie chlorku potasu z sylwinitu Flotacyjne wzbogacanie rudy siarczkowejmiedzi lub żelaza Oznaczanie lepkości za pomocąlepkościomierza Hopplera Oznaczanie lepkości za pomocąreowiskozymetru Hopplera Oznaczanie wskaźnika lepkości olejów Oznaczanie zawartości suchejsubstancji za pomocą pomiaru współczynnika załamania światłaroztworów polimerów Wyznaczanie momentu dipolowego (drugametoda Debye'a) Wyznaczanie współczynnika załamaniaświatła Wyznaczanie współczynników refrakcjiroztworów i składu procentowego mieszanin
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej Surowce i procesy cz. II

 • [WNT]

  Kategoria: NaukaWysyłka: do 3 dni

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych, - analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych, - analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych, - metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów, - problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe, - elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych, - kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych. Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym. Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności. Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • Technologia chemiczna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,91 zł
  59,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >ChemiaWysyłka: od ręki

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybr... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna' »

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono:-wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych-zasady sporządzania bilansów technologicznych-podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych-charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych-przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych-zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych-zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu-problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna

 • Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,91 zł
  39,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >ChemiaWysyłka: od ręki

  Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych modeli... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe' »

  Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych modeli reaktorów chemicznych i układów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym i dziedzinach pokrewnych.Część wstępna obejmuje podstawowe informacje o przebiegu procesów w reaktorach chemicznych, właściwościach typowych modeli reaktorów oraz układach technologicznych złożonych z reaktorów i innych aparatów. Przedstawiono w niej również przykłady typowych charakterystyk termodynamicznych i kinetycznych układów reagentów w stanie równowagi i w stanie reakcji. Omówiono zasady sporządzania bilansów technologicznych instalacji produkcyjnych, obejmujących strumienie masy i entalpii. Podano przykłady obliczania i interpretacji równań operacyjnych procesów chemicznych.Część szczegółowa zawiera zestaw zadań, których celem jest przedstawienie metod rozwiązywania następujących problemów:• Sporządzanie bilansów masy i entalpii poszczególnych aparatów i złożonych układów technologicznych• Obliczanie równań operacyjnych procesów w reaktorach chemicznych• Wyznaczanie zależności opisujących makrokinetykę reakcji prowadzonych w reaktorach przemysłowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  podstawowej syntezy organicznej i najważniejszych procesów katalitycznych, wytwarzania środków leczniczych i tworzyw syntetycznych.Pozycję polecamy uczniom techników chemicznych. Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna Podręcznik' »

  Książka zawiera opis podstawowych operacji i procesów technologicznych, takich jak: otrzymywanie kwasu siarkowego i nawozów fosforowych, przerób węgla i ropy naftowej, a także opis procesów podstawowej syntezy organicznej i najważniejszych procesów katalitycznych, wytwarzania środków leczniczych i tworzyw syntetycznych.Pozycję polecamy uczniom techników chemicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna Podręcznik

 • Podstawy teoretyczne technologii chemicznej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  99,23 zł
  110,25 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >ChemiaWysyłka: do 3 dni

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Chemia

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybr... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna' »

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono: - wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych - zasady sporządzania bilansów technologicznych - podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych - charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych - przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych - zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych - zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu - problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko. W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy' »

  Opis - Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach. Nazwa - Podstawy teoretyczne technologii chemicznej Autor - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy Oprawa - Twarda Wydawca - WNT Kod ISBN - 9788320435801 Kod EAN - 9788320435801 Wydanie - 1 Rok wydania - 2010 Język - polski Seria wydawnicza - Inżynieria Chemiczna Format - 17.0x24.5cm Ilość stron - 630 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Chemia Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Inne

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej.

 • [WNT]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna

  "Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  "Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych, - analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych, - analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych, - metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów, - problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe, - elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych, - kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych. Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym. Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności. Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia > Chemia > Chemia nieorganiczna

  "Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wyb... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna' »

  "Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono: - wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych - zasady sporządzania bilansów technologicznych - podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych - charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych - przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych - zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych - zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu - problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko. W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe.

 • [WNT]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  pierwszych lat kierunków chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna na uczelniach technicznych. Informacje w nim zawarte z pewnością przydadzą się także pracownikom... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna - Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan' »

  Opis - Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono:- wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych- zasady sporządzania bilansów technologicznych- podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych- charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych- przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych- zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych- zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu- problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pierwszych lat kierunków chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna na uczelniach technicznych. Informacje w nim zawarte z pewnością przydadzą się także pracownikom placówek badawczych i projektowych prowadzących prace w dziedzinie technologii chemicznej.Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran jest specjalistą z dziedziny technologii zaawansowanych tworzyw ceramicznych opartych m. in. na chemii organicznej, chemii polimerów i chemii koloidów. Jest uznanym ekspertem w zakresie badań nad nowymi metodami formowania tworzyw ceramicznych, a także w dziedzinie projektowania i otrzymywania kompozytów ceramika-metal i ceramika-polimer o osnowie polimerowej i o osnowie z ceramicznych tworzyw porowatych. Jest także autorem nowatorskich w skali międzynarodowej badań nad syntezą i zastosowaniem nowych, rozpuszczalnych w wodzie i przyjaznych dla środowiska monomerów na podstawie mono-, di- i oligosacharydów. Od 2008r jest Kierownikiem Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki na Wydziale Chemiczny PW.Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski, emeryt. profesor Politechniki Warszawskiej. W okresie 1981 - 1987 oraz 1995 - 1997 kierował Zakładem Technologii Nieorganicznej i Ceramiki PW. Prowadzi prace badawcze w zakresie procesów katalitycznych i elektroplazmowych. Prowadzi wykłady z podstaw technologii chemicznej, zastosowania procesów elektroplazmowych i elektrochemicznych oraz procesów chemicznych w ochronie środowiska.Dr inż. Jan Sentek w roku 1966 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Pracując w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki bierze czynny udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - ćwiczeń laboratoryjnych, wykładów. Jest współautorem szeregu publikacji i patentów związanych z technologią chemiczną, katalizą, preparatyką węglowych sorbentów dla potrzeb medycyny oraz zastosowaniem plazmy do prowadzenia procesów chemicznych. Mgr inż. Ewa Bobryk ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w 1978r. uzyskując I Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę dyplomowa z dziedziny materiałów dla elektroniki. Jest wybitnym specjalistą z dziedziny projektowania zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz z dziedziny archeometrii. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji i patentów z dziedziny technologii ceramicznej. Nazwa - Technologia chemiczna Autor - Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301172695 Kod EAN - 9788301172695 Wydanie - 1 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.8x23.8cm Ilość stron - 508 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-03-01
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna - Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe - Schmidt-Szałowski Krzysztof, Krawczyk Krzysztof, Petryk Jan' »

  Opis - Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych modeli reaktorów chemicznych i układów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym i dziedzinach pokrewnych.Część wstępna obejmuje podstawowe informacje o przebiegu procesów w reaktorach chemicznych, właściwościach typowych modeli reaktorów oraz układach technologicznych złożonych z reaktorów i innych aparatów. Przedstawiono w niej również przykłady typowych charakterystyk termodynamicznych i kinetycznych układów reagentów w stanie równowagi i w stanie reakcji. Omówiono zasady sporządzania bilansów technologicznych instalacji produkcyjnych, obejmujących strumienie masy i entalpii. Podano przykłady obliczania i interpretacji równań operacyjnych procesów chemicznych.Część szczegółowa zawiera zestaw zadań, których celem jest przedstawienie metod rozwiązywania następujących problemów:" Sporządzanie bilansów masy i entalpii poszczególnych aparatów i złożonych układów technologicznych" Obliczanie równań operacyjnych procesów w reaktorach chemicznych? Wyznaczanie zależności opisujących makrokinetykę reakcji prowadzonych w reaktorach przemysłowych. Nazwa - Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe Autor - Schmidt-Szałowski Krzysztof, Krawczyk Krzysztof, Petryk Jan Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301173630 Kod EAN - 9788301173630 Wydanie - 1 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.5x24.0cm Ilość stron - 306 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-10-01
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe - Schmidt-Szałowski Krzysztof, Krawczyk Krzysztof, Petryk Jan

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybr... Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna' »

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono:-wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych-zasady sporządzania bilansów technologicznych-podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych-charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych-przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych-zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych-zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu-problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technologia chemiczna

 • [WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN]

  Kategoria: Nauka / Chemia

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesĂłw technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmujÄ Pełen opis produktu 'Technologia chemiczna' »

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono: -wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych -zasady sporządzania bilansów technologicznych -podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych -charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych -przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych -zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych -zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu -problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko. W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Technologia chemiczna


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, c.h. beck, bellona, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 143524
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143524
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2