Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: ELEKTRO

  . STABILNOŚĆ KĄTOWA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1.1. Wstęp 1.2. Ogólny model matematyczny SEE, określenie stabilność kątowej 1.3. Rozwiązanie równań stanu i równań wyjścia SEE 1.4. Wskaźniki... Pełen opis produktu 'Wybrane metody oceny i poprawy stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego' »

  W monografii przedstawiono wybrane metody oceny stabilności kątowej SSE oraz metody poprawy tej stabilności, związane ze zwiększeniem tłumienia kołysań elektromagnetycznych. Przedstawiono zastosowanie dwuwejściowych stabilizatorów systemowych typu PSS3B oraz opracowano metodę optymalizacji wielokryterialnej parametrów stabilizatorów systemowych. Spis treści: SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1.STABILNOŚĆ KĄTOWA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1.1. Wstęp 1.2.Ogólny model matematyczny SEE, określenie stabilność kątowej 1.3. Rozwiązanie równań stanu i równań wyjścia SEE 1.4.Wskaźniki stabilności kątowej SEE 1.5. Określenieelektromechanicznych wartości własnych 2. ESTYMACJA PARAMETRÓWMODELI MATEMATYCZNYCH ELEMENTÓW ZESPOŁÓW WYTWÓRCZYCH 2.1.Wstęp 2.2. Estymacja parametrów modeli matematycznychgeneratorów synchronicznych 2.2.1. Metoda estymacji parametrówmodelu generatora synchronicznego przy wykorzystaniu równań polaelektromagnetycznego maszyny 2.2.2. Metoda estymacji parametrówgeneratora przy wykorzystaniu przebiegów uzyskiwanych przyuruchomieniach bloków w elektrowni 2.2.3. Metoda estymacjiparametrów elektromagnetycznych generatora pracującego wwielomaszynowym systemie elektroenergetycznym 2.3. Estymacjaparametrów modeli matematycznych układów wzbudzenia 2.3.1.Estymacja parametrów elektromaszynowego układu wzbudzeniaEXAC1 2.3.2. Estymacja parametrów krajowego elektromaszynowegoukładu wzbudzenia 2.3.3. Estymacja parametrów krajowegostatycznego układu wzbudzenia 2.4. Estymacja parametrów modelimatematycznych turbin i ich układów regulacji 2.4.1. Estymacjaparametrów modelu matematycznego turbiny wodnej 2.4.2. Estymacjaparametrów modelu matematycznego turbiny parowej 3. OCENASTABILNOŚCI KĄTOWEJ SEE NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH STANÓWZAKŁÓCENIOWYCH 3.1. Wstęp 3.2. Obliczanie przebiegówwielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu systemu 3.3.Wyznaczenie elektromechanicznych wartości własnych 3.4.Przykładowe obliczenia 3.4.1. Analiza układu4-maszynowego 3.4.2. Analiza układu 7-maszynowego 3.5.Podsumowanie 4. ZASTOSOWANIE STABILIZATORÓW SYSTEMOWYCH PSS2A DOTŁUMIENIA KOŁYSAŃ ELEKTROMECHANICZNYCH 4.1. Wstęp 4.2.Wyprowadzenie struktury dwuwejściowego stabilizatora PSS2A 4.3.Metoda wyznaczania parametrów stabilizatora PSS2A i przykładowewyniki obliczeń dla układu jednomaszynowego typu generator - siećsztywna 4.4. Optymalizacja parametrów stabilizatora systemowegoPSS2A dla układu jednomaszynowego typu generator - siećsztywna 4.5. Optymalizacja parametrów stabilizatorów systemowychPSS2A dla wielomaszynowego systemu elektroenergetycznego 4.6.Zastosowanie stabilizatorów systemowych PSS2A - podsumowanie iwnioski 5. ZASTOSOWANIE STABILIZATORÓW SYSTEMOWYCH PSS3B DOPOPRAWY STABILNOŚCI KĄTOWEJ SEE 5.1. Wstęp 5.2.Optymalizacja parametrów stabilizatora systemowego PSS3B dla układujednomaszynowego typu generator - sieć sztywna 5.3. Optymalizacjaparametrów stabilizatorów systemowych PSS3B dla wielomaszynowegosystemu elektroenergetycznego 5.4. Zastosowanie metody obliczeńoptymalizacyjnych w KSE 5.5. Zastosowanie stabilizatorówsystemowych PSS3B - podsumowanie 6. POLIOPTYMALIZACJA PARAMETRÓWSTABILIZATORÓW SYSTEMOWYCH 6.1. Wstęp 6.2. Wektorowekryterium jakości przy polioptymalizacji stabilizatorów systemowych 6.3. Przykładowe obliczenia 6.4. Wybór rozwiązaniakompromisowego i deformacja zbioru kompromisów 6.5.Podsumowanie 7. REGULATOR ELEKTROWNI WIRTUALNEJ 7.1. Wstęp 7.2.Analiza możliwości stosowania regulatora elektrowni wirtualnej 7.3.Optymalizacja parametrów regulatora elektrowni wirtualnej źródełrozproszonych w SEE 8. PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI Zl.Model generatora synchronicznego GENROU Z2. Warunki początkowegeneratora przy zrzutach mocy Z3. Model układu wzbudzeniaEXAC1 Z4. Model krajowego elektromaszynowego układuwzbudzenia Z5. Model turbiny wodnej HYGOV Z6. Model turbinyparowej IEEEG1 Z7. Model stabilizatora systemowego PSS2A Z8.Model stabilizatora systemowego PSS3B STRESZCZENIE
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane metody oceny i poprawy stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: ELEKTRO

  W systemach elektroenergetycznych zachodzą wielkie i nie mniemające precedensu zmiany. Dotyczy to zarówno zakresu zmian, jak i ich skali. Zmiany te równocześnie dokonują się wewnątrz... Pełen opis produktu 'Systemy elektroenergetyczne Wyznaczanie impedancji przebiegów wolnozmiennych' »

  Wsystemach elektroenergetycznych zachodzą wielkie i nie mniemająceprecedensu zmiany. Dotyczy to zarówno zakresu zmian, jak i ichskali. Zmiany te równocześnie dokonują się wewnątrz systemówjako naturalna konsekwencja ich rozwoju (wielkie systemy połączone)i rozwoju nowoczesnych technologii (HVDC, FACTS), ale takżewymuszone są z zewnątrz pod hasłami urynkowienia i demonopolizacjielektroenergetyki oraz zaostrzających się kryteriów ochronyśrodowiska. Po okresie względnie ustabilizowanego rozwoju systemówelektroenergetycznych wydaje się, że doszły one do pewnych barierrozwojowych. Rosnąca złożoność wielkich systemów, ilość mocyinstalowanych i przesyłanych w połączeniach międzysystemowychspowodował, że wypracowane ponad trzydzieści lat temu zasadywspółpracy międzysystemowej nie są już niestety wystarczającedo bezpiecznego prowadzenia ruchu systemów. Awarie latsześćdziesiątych i siedemdziesiątych doprowadziły dowypracowania metod i kryteriów, które uczyniły systemyelektroenergetyczne bardzo niezawodnymi na następne trzy dekady.Względy bezpieczeństwa systemowego spowodowały wówczas zmianęfilozofii zabezpieczeń systemu, sprowadzającą do lepszej ochronygeneratorów i sieci, aby można było po awarii szybko przywrócićzasilanie. Jako środek zapobiegawczy całkowitemu rozpadowi systemuzastosowano samoczynne częstotliwościowe odciążenie SCO. Zasada n– 1 stała się bezwzględnie obowiązującą w planowaniu rozwojui pracy systemu, a dla większego bezpieczeństwa dokonywano jeszczeanalizy słabych miejsc w systemie i wypadnięć wielokrotnych wedługnajgorszego scenariusza. Uwypuklono istotne znaczenie właściwejkoordynacji zabezpieczeń w celu zapobiegania kaskadom wyłączeń.Zdefiniowano zlecenie równomiernego rozłożenia mocy regulacyjnej wsystemie i na koniec rekomendowano konieczność wzmacniania połączeńmiędzysystemowych jak najsłabszych ogniw w systemów wielkich wstanach przejściowych. Działanie te zaowocowały zdecydowanąpoprawą niezawodności. Niestety formuły te są jużniewystarczające, przy rosnącej ciągle wielkości systemów, gdzienie ma praktycznie dziedzin gospodarki i życia, które niezależałyby od elektroenergetyki. Ta forma przesyłu energiiwyraźnie dominuje we współczesnym świecie. Konkurencyjny rynekświatowego handlu wymusza zaś od gospodarek poszczególnych krajówposzukiwania sposobów obniżenia kosztów, w których energiastanowi istotny składnik. Demonopolizacja elektroenergetyki ma byćdrogą do wymuszenia jej efektywności i obniżenia cen. Rządyposzczególnych krajów wspierają czynniki decydujące okonkurencyjności własnej gospodarki. Unia Europejska wyznaczyłarok 2006 jako moment liberalizacji rynku energii, co przyspieszyłoprzygotowania w poszczególnych krajach. Trend ten nałożył się nawspomniane bariery samorozwoju i upoważnia do stwierdzenia, żeelektroenergetyka znalazła się na ważnym zakręcie rozwoju. Nie mawątpliwości, że zarówno wymienione czynniki wewnętrzne, jak izewnętrzne ekonomiczne w sposób istotny rzutują i będą wymuszałyzmiany sposobu rozwoju systemów, ale przede wszystkim prowadzeniajego ruchu. Obecne zasady sterowania systemem wymagać będą rewizjii być może zupełnie nowe cele sterowania będą określone. Jużobecnie można spotkać prace kwestionujące zasadność sterowaniasystemem na podstawie bardzo ścisłego utrzymywania częstotliwości.Postuluje się odejście od bardzo wąskiej regulacji częstotliwościlub opracowanie alternatywnych celów sterowania. Szczególnie poutworzeniu wielu połączeń międzysystemowych i rozwojumiędzynarodowego handlu energią elektryczną na pierwszy planwyszedł problem skutecznego kontrolowania nieplanowych wymianpomiędzy systemami. Z drugiej strony to właśnie nieplanowe wymianypozwalają utrzymać częstotliwość z mniejszym udziałem własnegosystemu. Rewizji wymagać będą więc również zasada udziału wregulacji każdego z systemów. Globalizacja handlu międzynarodowegopowoduje, że poszczególne regiony świata przywiązują ogromnąwagę do konkurencyjności i elektroenergetyka jest jednym zostatnich monopoli, w których rozbiciu, sprywatyzowaniu iurynkowieniu rządy poszczególnych krajów upatrują niższychkosztów, większej efektywności i w sumie obniżenia cen energii.Niższe ceny energii to lepsze pozycja na konkurencyjnym rynkuwymiany międzynarodowej. Omówione w tym rozdziale problemy związanez tempem przekształceń elektroenergetycznego sektora są pochodnąrozdźwięku pomiędzy entuzjazmem ekonomistów a troskąelektroenergetyków o utrzymanie dotychczasowych wysokich standardówniezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej w nowym,konkurencyjnym środowisku elektroenergetyczny. Z pewnością wysokiestandardy bezpiecznej pracy systemu, jako niezawodności i utrzymanieuznanych norm jakościowych nie mogą być przedmiotem dyskusji ikompromisu w procesie transformacji całego sektora. W przeciwnymrazie jest bardzo prawdopodobne, że w dłuższym horyzoncie czasowymnie zostanie osiągnięty oczekiwany efekt ekonomiczny obniżeniakosztów, a wręcz przeciwnie koszty per saldo mogą wzrosnąć. Aprzecież, to właśnie obniżka kosztów jest jednym znajważniejszych argumentów we wprowadzeniu elementów konkurencjina rynku energii elektrycznej. Otwarcie rynku energii elektrycznej, awięc otwarcie systemów, nie jest tak proste jak to niekiedy możnausłyszeć. Jeśli wziąć dosłownie nieograniczony dostęp do sieciwszystkich podmiotów na rynku, to tylko nieograniczone zdolnościsieci przesyłowej i rozdzielczej są w stanie zagwarantować zasadęwolnego rynku. Ponieważ istniejące systemy mają ograniczonązdolność przesyłową, a także zasięg terytorialny oraz inneograniczenia techniczne, tak naprawdę otwarty dostęp do wszystkichpodmiotów nie jest po prostu technicznie możliwy. Stąd teżniektóre z podmiotów mogą się spotkać z odmową dostępu dosieci, a zarządzanie ograniczeniami stanowi już obecnie zasadniczątroskę operatorów i planistów. W okresie przejściowym niezbędnebędą rozwiązania częściowe, jak na przykład rekompensatyfinansowe za odmowę dostępu dla niezależnych producentów. Równieżpartycypacja w rozbudowie sieci przesyłowych i stacjielektroenergetycznych wymagać będzie uzgodnień na pewnym poziomiekoordynacji przez niezależnych operatorów systemu. A nawet jakdojdzie do otwarcia sieci i rzeczywistego rynku energii elektrycznej,to niezbędne staną się prawne zabezpieczenia przed tendencjami,których zagrożenie dostrzegają oponenci w niektórych krajach:fuzje firm, nieformalne porozumienia przeciw konkurencji czy teżtendencje monopolistyczne. To wszystko pokazuje, że będą musiałysię ukształtować odpowiednie organy oraz struktury nadzoru ikoordynacji na rynku energii elektrycznej. Dodatkowymi wyzwaniami sąponadto poprawa zdolności systemu do sprostania rosnącym kryteriomochrony środowiska jak i uzyskiwania akceptacji środowisk lokalnychna nowe inwestycje. Wielką pomocą w trudnym okresie przekształceńelektroenergetyki i ujawnionych barier rozwojowych (systemy wielkie,trudności z uzyskaniem koncesji dla nowych inwestycji, normyekologiczne) mogą okazać się innowacyjne technologie wytwarzania,przesyłu i dystrybucji. Ta dziedzina jest wielce obiecująca i możewkrótce zrewolucjonizować tradycyjne systemy elektroenergetyczne.Wśród nowych technologii, czy też wykorzystaniu już istniejącychkoncepcji, można umieścić idee magazynowania energii elektrycznejw rożnej formie. Rzeczywiste rozwiązanie tego problemu, ale naskale systemową (a nie laboratoryjną czy lokalną), mogłobycałkowicie zmienić logikę systemów przesyłowych idystrybucyjnych jako nie tylko transportowych. Przy rosnącej jednakskali systemów wydaje się mało prawdopodobne, żeby w najbliższejprzyszłości było możliwe zbudowanie i zastosowanie zasobnikówenergii takiej mocy, aby miały realne znaczenie systemowe. Kierunekten jest i powinien być kontynuowany z myślą o dalszejperspektywie elektroenergetyki. Wielce obiecujące są perspektywyszerokiego wprowadzenia wodoru jako nowego w skali systemowej nośnikaenergii. „Gospodarka wodorowa” daje szanse nowej jakościzintegrowanych systemów zaopatrzenia w energię. Ostatnim, ale nienajmniej ważnym, zagadnieniem staje się gwałtowna potrzebarozbudowy systemów informatycznych we wszystkich aspektach:przesyłu, dostępu i przetwarzania informacji. Przyjęcie standardóww tym zakresie, aktualizacja baz danych i dostęp bezpośredni dowszystkich informacji niezbędnych dla sterowania systemem, jak iotwarty dostęp informacji do uczestników rynku energii już obecnienabiera szczególnego znaczenia, a w przyszłości będzie decydowaćo prowadzeniu omówionych już przemian w systemachelektroenergetycznych. Wielkie systemy wymagać będą zbieraniainformacji nie tylko z własnego obszaru, ale wymiany i dostępu doinformacji z dużo większego systemu. Zapewnić to powinno nie tylkobezpieczeństwo systemu własnego ale i bezpieczeństwo systemówpołączonych. W tym zakresie nadrzędny operator sieci połączonycho bezpośrednim (on-line) dostępie do informacji pomiarowych wydajesię absolutnie niezbędny. Dostęp do bieżącej i spójnejinformacji nie jest jednak wszystkim. Modelowanie systemu w czasierzeczywistym, a więc niezawodne odtwarzanie parametrów i stanówpracy systemów na podstawie danych stałych i pomiarowych nabieraćbędzie coraz większego znaczenia. Ponadto komputerowe systemysterowania dyspozytorskiego muszą być nadal rozwijane zarówno wkierunku autentycznych funkcji doradczych, jak i bieżącej symulacjimożliwości zdarzeń w systemie. W świecie otwartego sektoraelektroenergetycznego energia elektryczna będzie sprzedawana ikupowana (podrozdz. 19.7). Być może wszystkie usługi, jakutrzymanie elementów systemu i sieci, planowanie i sterowanie stanąsię takimi samymi towarami na konkurencyjnym rynku i będą równieżkupowane i sprzedawane jak każdy rodzaj usług. Czy potrafimywłaściwie wykorzystać to co już obecnie oferuje nam technika itechnologia, czy wzrośnie efektywność całego sektora i czy takżezapewniona zostanie przede wszystkim bezpieczna i niezawodna pracasystemu elektroenergetycznego pokaże przyszłość i to z pewnościąnie tak odległa. Niezależnie od znacznych zmian, którychdoświadcza SEE (restrukturyzacja, liberalizacja, urynkowienie,…)pozostały w mocy podstawowe prawa fizyki rządzące tym najbardziejzłożonym obiektem technicznym. Gruntowna zmiana poglądów naenergoelektrykę (traktowaną dziś jako towar/usługa) nie możeunieważnić podstawowych formuł Ohma i Kirchhoffa. Mimo żerozważania na temat impedancji systemów mają za sobą przeszłopółwieczną historię – stanowią one nadal ważny element analizsystemowych w warunkach pracy normalnej i zakłóceniowej. Nazakończenie pragnę zwrócić uwagę, że występujące corazwiększe wyczulenie społeczne na dowiedzione i hipotetyczneinterakcje pomiędzy środowiskiem a infrastrukturą technicznąnadało nową wagę problemom oddziaływania linii napowietrznych naotoczenie. Doceniając tę sytuację i jej wpływ na przyszłościoweinwestycje liniowe, autor jednak ograniczył własne rozważania dozagadnień związanych z fizycznymi aspektami funkcjonowania systemuelektroenergetycznego. Warto także podkreślić, że mimobezspornych i szerokich zalet układów FACTS, o czym traktuje tenrozdział, problematyka tych układów, jako energoelektronicznychregulatorów szybko reagujących i mogących spełnić wielekorzystnych funkcji w stanach nieustalonych pracy systemuelektroenergetycznego nie była przedmiotem badań opisanych wmonografii. Istnieje w tym zakresie obszerna literatura zagraniczna ikrajowa, którą częściowo przytoczono w tym rozdziale. Spistreści Wykazważniejszych oznaczeń Wprowadzenie 1.Sporządzenie schematów zastępczych .podsystemówelektroenergetycznych 1.1.Wstęp 1.2.Obliczanie impedancji i admitancji 1.2.1.Sposób superpozycji 1.2.2.Sposób transformacji 1.2.3.Sposób prądów jednostkowych 1.2.4.Sposób macierzowego wyznaczania admitancji własnych i wzajemnych 1.3.Studium przypadku 1.4.Obliczanie impedancji w systemie elektroenergetycznym 1.5.Impedancja zwarciowa 2.Przegląd metod pośredniego wyznaczenia impedancji zwarciowej 2.1.Wprowadzenie 2.2.Metody stosowane w sieciach różnych napięć 2.2.1.Metoda H. Rosera 2.2.2.Metoda O. L. Jesteda 2.3.Metody stosowane w sieciach niskich napięć 2.3.1.Metoda Kellera 2.3.2.Metoda Teresiaka 2.3.3.Metoda wielkoprądowa Teresiaka 2.3.4.Metoda Hartmana 2.3.5.Metoda Denzela i Vierfussa 2.3.6.Metoda wielkoprądowa Kanasińskiego 2.3.7.Metoda różnicowa Bielańskiego 2.3.8.Metoda różnicowa Ter Oganesjana 2.3.9.Metoda Havelki 2.3.10.Metoda różnicowa Sawickiego 2.3.11.Metoda Willimziga 2.3.12.Metoda Streubera 2.4.Metody stosowane w sieciach wyższych napięć 2.4.1Uwaga wstępna 2.4.2.Metoda Slettenmarka 2.4.3.Metoda Richarda 3.Dyskusja opisanych metod 4.Postawa dalszych badań 4.1.Metoda pośredniego pomiaru impedancji zwarciowej 4.1.1.Wprowadzenie 4.1.2.Podstawy teoretyczne metody 4.1.3.Proponowane rozwiązania 4.1.4.Podsumowanie 4.2.Wpływ niejednorodności sieci na wyniki obliczeń mocy zwarciowejmetodą pośrednią 4.2.1.Wstęp 4.2.2.Określenie stosunku R/X dla sieci różnych napięć 4.2.3.Analiza wyników 4.2.4.Wnioski 4.3.Analiza mocy zwarć trójfazowych metodą pośredniego pomiaruimpedancji zwarciowej 4.3.1.Układ pomiarowy 4.3.2.Dane dotyczące pomiarów 4.3.3.Analiza wyników 4.3.4.Wnioski końcowe 5.Obliczenia wielkości zwarciowych w systemach elektroenergetycznych 5.1.Wprowadzenie 5.2.Obliczeniawielkości zwarciowych dla systemów krajowych 5.3.Badania dla typowych układów uproszczonych 5.3.1.Założenia 5.3.2.Uwzględnienie wpływu kołysań SEM 5.3.3.Uwzględnienie przekładni transformatorów 5.3.4.Uwzględnienie regulacji wzbudzenia 5.3.5.Uwzględnienie charakterystyk obciążeń 5.3.6.Uwzględnienie regulacji pierwotnej turbin 5.4.Wyniki obliczeń 5.5.Wnioski 6.Uwzględnianie nieliniowości charakterystyki napięciowej przywyznaczaniu mocy zwarciowej metodą pośredniego pomiaru 6.1.Wprowadzenie 6.2.Podstawa teoretyczna badań 6.3.Analiza wyników pomiarów i obliczeń 6.4.Wnioski 7.Uwzględnianie wahań napięcia przy wyznaczaniu impedancjizwarciowej metodą pośredniego pomiaru 7.1.Wprowadzenie 7.2.Metoda badań 7.3.Analiza wyników 7.4.Wnioski 8.Wyznaczenie impedancji zastępczej systemu elektroenergetycznego wwarunkach ruchowych 8.1.Wprowadzenie 8.2.Teoretyczne podstawy metod 8.2.1.Wyjaśnienia ogólne 8.2.2.Uwzględnienie współczynnika mocy 8.2.3.Wiadomości podstawowe do obliczeń statystycznych 8.2.4.Opis programu 9.Zastosowanie metody stochastycznej do wyznaczania impedancji 9.1.Stadium przypadku 9.1.1.Układ przesyłowy 9.1.2.Układ węzłowy 10.Weryfikacja w warunkach laboratoryjnych 10.1.Badania laboratoryjne 10.1.1.Zakres badań i ich wyniki 10.1.2.Pomiary chwilowych zmian fazy 11.Pomiary w systemie elektroenergetycznym 11.1.Nieciągłe pomiary procesów zmian prądu i napięcia 11.2.Ciągłe pomiary procesów zmian napięcia i prądu 12.Analiza wyników 12.1.Wyniki obliczeń procesów pomiarów nieciągłych 12.1.1.Opis tabeli wyników 12.1.2.Opis rysunków 12.1.3.Wnioski 12.2.Wyniki obliczeń procesów z pomiarów ciągłych 12.3.Porównanie wyników metod 12.4.Podsumowanie 12.5.Wnioski końcowe 13.Metoda maksymalizacji zawartości systemu elektroenergetycznego 13.1.Wstęp 13.2.Podstawy teoretyczne metody 13.3.Algorytm obliczeń 13.4.Wnioski 14.Metoda doskonalenia konfiguracji układów w stanach pozaburzeniowych 14.1.Wstęp 14.2.Charakterystyka stanu pozaburzeniowego 14.3.Założenia metody 14.4.Podstawowe zależności 14.5.Przykład obliczeniowy 14.6.Uwagi dotyczące opisanej metody 14.7.Wnioski 15.Ocena pewności ruchowej systemu elektroenergetycznego w stanachpozaburzeniowych 15.1.Wstęp 15.2.Zależność między nieregularnością napięcia a stabilnością 15.3.Wyznaczanie nieregularności napięcia w systemieelektroenergetycznym 15.4.Wnioski 16.Modelsystemu elektroenergetycznego dla potrzeb weryfikacji topologiisystemu 16.1.Wprowadzenie 16.2.Pojęcie błędu topologii 16.3.Proponowany opis magnetyczny systemu elektroenergetycznego 16.4.Zachowanie się proponowanego opisu matematycznego systemuelektroenergetycznego przy różnych błędach topologii 16.4.1.Przypadek braku błędów obarczających dane telemetryczne –przypadek idealny 16.4.2.Przypadek małych błędów obarczających dane telemetryczne(przypadek danych poprawnych) 16.4.3.Przypadek dużych błędów obarczających dane telemetryczne 16.5.Wnioski 17.Impedancyjny model węzła elektroenergetycznego zastosowany do badaństabilności napięciowej 17.1.Wprowadzenie 17.2.Impedancyjny model sieci elektroenergetycznej 17.3.Wyznaczanie impedancji własnej węzła na podstawie ciągłychpomiarów napięcia i prądu w badanym węźle 17.4.Wyznaczanie zapasu stabilności węzła odbiorczego na podstawiewartości zespolonej impedancji własnej węzła 17.4.1.Węzłowy układ jednostek względnych 17.4.2.Osobliwe rozwiązania równań węzłowych i krzywa P-Q 17.4.3.Zapas mocy biernej w węźle odbiorczym 17.4.4.Krytyczna czynna i bierna moc odbioru 17.4.5.Współczynnik stabilności napięciowej węzła odbiorczego 17.5.Badanie stabilności napięciowej systemu CIGRE za pomocą krzywychP-Q 17.6.Perspektywy zastosowanie metody krzywych P-Q do badanie stabilnościnapięciowej 17.7.Uwagi końcowe 18.Przegląd piśmiennictwa 19.Systemy elektroenergetyczne – teraźniejszość i przyszłość 19.1.Wprowadzenie 19.2Restrukturyzacja elektroenergetyki 19.3.Nowoczesne technologie w systemach elektroenergetycznych 19.4.Sterowanie systemami elektroenergetycznymi 19.4.1.Decentralizacja struktury a dekompozycja zadań 19.4.2.Bezpieczeństwo i niezawodność pracy systemu 19.4.3.Udział w sterowaniu 19.4.4.Nadzór nad wytwórcami i odbiorcami z pozycji sterowania systememelektroenergetycznym 19.5.Wielkie awarie w systemach współczesnych 19.6.Uwarunkowania przyszłościowe 19.7.Globalna wizja zmieniającego się systemy elektroenergetycznego 19.7.1.Globalna wizja zmieniającego się systemy elektroenergetycznego 19.7.2.Przemiany 19.8.Bariery rynku energii 19.9.Energetyczna strategia UE 19.10.Perspektywy sektora energii 19.11.Wnioski końcowe 20.Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Systemy elektroenergetyczne Wyznaczanie impedancji przebiegów wolnozmiennych

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym.Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system... Pełen opis produktu 'Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym' »

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym.Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane są możliwości oraz konieczność sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po Black out?cie ( pouczający jest przebieg awarii systemowej z dnia 4 listopada 2006 r.).Przedstawiona jest także analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  Prezentowany w książce materiał zawiera całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w przypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu Pełen opis produktu 'Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych' »

  Prezentowany w książce materiał zawiera całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w przypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze ? nowoczesną technikę cyfrową coraz powszechniej realizowaną w praktyce. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych. Książka jest przeznaczona zarówno dla inżynierów elektryków zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej, jak i dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: ELEKTRO

  Po krótkim omówieniu prac nad technicznymi i ekonomicznymi aspektami racjonalnej eksploatacji stalowniczych pieców łukowych, oraz wprowadzonych, podczas kilkudziesięciu minionych lat, ulepszeń konstrukcyjnych... Pełen opis produktu 'Dopasowanie trójfazowego urządzenie łukowego do systemu elektroenergetycznego' »

  Pokrótkim omówieniu prac nad technicznymi i ekonomicznymi aspektamiracjonalnej eksploatacji stalowniczych pieców łukowych, orazwprowadzonych, podczas kilkudziesięciu minionych lat, ulepszeńkonstrukcyjnych i technologicznych, jak też zalecanych kryteriówoptymalizacji procesu wytopu stali: maksymalizacja mocy łuków lubsprawności ogólnej (elektrotermicznej), minimalizacja jednostkowegokosztu produkcji stali lub maksymalizacja zysku, autor skoncentrowałsię na rozważeniu wpływu warunków pracy przy roztapianiu złomu,na maksymalizację mocy łuków i wydajność procesu wytopu stali(MG/h). Szerzejomówił prace nad wpływem asymetrii konstrukcyjnej toruwielkoprądowego na stany pracy urządzenia łukowego i na moc łukóworaz prace nad symetryzacją tych torów. Wobecobserwowanej od wielu lat tendencji budowy pieców z pomijalnąasymetrią toru, autor ograniczył badania wpływu rzeczywistychwarunków eksploatacyjnych podczas roztapiania złomu na moc łuków,do pieców symetrycznych. Symulacyjneobliczenia komputerowe były prowadzone dla fazy roztapiania złomu wwybranym piecu o pojemności 50 Mg i skoncentrowane na alternatywnymoszacowaniu wpływu asymetrii i zmienności prądów, na wartośćprądu maksymalnej przelotności pieca i na maksimum mocy wydzielanejw łukach. W porównaniu do pracy stabilnej przy symetrii prądowej,stwierdzono obniżenie wartości prądu maksymalnej przelotnościpieca o kilka % i maksymalnej mocy łuków o blisko 10%. Spistreści Ważniejszeoznaczenia 1.Wstęp 1.1.Uwagi ogólne 1.2.Dopasowanie odbiornika do źródła 1.3.Specyfika prac urządzenia łukowego 1.4.Cel i plan pracy 2.Tradycyjna metoda wyznaczania charakterystyk roboczych i doborupunktu pracy urządzenia łukowego 2.1.Jednofazowy schemat zastępczy i charakterystyki robocze 2.2.Kryteria optymalizacji pracy urządzenia łukowego 2.2.1.Kryteria techniczne 2.2.2.Kryteria ekonomiczne 3.Uwzględnienie zjawiska asymetrii 3.1.Przyczyny i skutki występowania asymetrii w urządzeniach łukowych 3.2.Metody analizy niesymetrycznych stanów pracy urządzenia łukowego 3.2.1.Metody tradycyjne 3.2.2.Wykorzystanie metody współczynników różnicowo-kątowychasymetrii 3.3.Wyznaczanie asymetrii mocy łuków i warunków ich symetryzacji 3.3.1.Asymetria mocy łuków powstająca podczas pracy urządzenia łukowego 3.3.2.Tradycyjne sposoby doboru asymetrii prądowej symetryzującej mocełuków 3.3.3.Iteracyjna metoda doboru asymetrii prądowej warunkującej pracę zsymetrią lub pożądaną asymetrią mocy łuków 3.4.Wpływ asymetrii prądowej na maksymalną wartość mocy łuków 3.4.1.Urządzenie łukowe z niesymetrycznym torem wielkoprądowym 3.4.2.Wpływ asymetrii prądowej na charakterystyki robocze mocy łuków 4.Uwzględnieniełącznego wpływu asymetrii i zmienności prądów fazowych na mocyłuków 4.1.Wpływ zmienności składowej zgodnej prądów 4.2.Łączny wpływ zmienności składowej zgodnej i przeciwnej prądów 4.3.Podsumowanie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Dopasowanie trójfazowego urządzenie łukowego do systemu elektroenergetycznego

 • [Wydawnictwo Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: ELEKTRO

  W książce podano podstawowe wiadomości dotyczące różnych stanów pracy elektrowni w systemie elektroenergetycznym. Szczegółowo omówiono charakterystyki energetyczne i optymalizację pracy... Pełen opis produktu 'Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym' »

  W książce podano podstawowe wiadomości dotyczące różnych stanów pracy elektrowni w systemie elektroenergetycznym. Szczegółowo omówiono charakterystyki energetyczne i optymalizację pracy elektrowni w systemie w warunkach hurtowego rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska (nowy rozdz. 7). Przedstawiono najnowsze tendencje związane z zastosowaniem komputerów w elektrowniach. Podano zasady obliczeń i metody optymalizacji, stosowane już w praktyce, jak i metody zasługujące na wdrożenie w najbliższych latach. Książka jest przeznaczona zarówno dla inżynierów elektryków, jak i studentów specjalizujących się w elektroenergetyce. Może być bardzo przydatna dla specjalistów zajmujących się hurtowym rynkiem energii elektrycznej. Spis treści: Przedmowa do wydania trzeciego  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 1. System elektroenergetyczny i jego ogólna charakterystyka  2. Charakterystyki i właściwości eksploatacyjne elektrowni  3. Optymalizacja pracy elektrowni w systemie elektroenergetycznym  4. Niezawodność wytwarzania energii elektrycznej  5. Równowaga współpracy elektrowni (stabilność systemu elektroenergetycznego)  6. Kierowanie i zarządzanie praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym  7. Praca elektrowni w warunkach hurtowego rynku energii elektrycznej (HREE) Literatura  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych,... Pełen opis produktu 'Zwarcia w systemach elektroenergetycznych' »

  W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych. Omówiono zalecenia norm międzynarodowych odnośnie do wyznaczania wielkości zwarciowych oraz określania skutków zwarć. Podano wiele przykładów obliczeniowych związanych z praktycznymi problemami dotyczącymi doboru aparatury łączeniowej oraz nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przedstawiono algorytmy i metody numeryczne stosowane w programach komputerowych oraz przykłady programów komputerowych używanych do wykonywania obliczeń zwarciowych. Podano także metody ograniczania prądów zwarciowych oraz omówiono metody i urządzenia do ich pomiaru i rejestracji.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, a także dla inżynierów (projektujących i eksploatujących te systemy).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

 • Zwarcia w systemach elektroenergetycznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  54,00 zł
  60,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych,... Pełen opis produktu 'Zwarcia w systemach elektroenergetycznych' »

  W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych. Omówiono zalecenia norm międzynarodowych odnośnie do wyznaczania wielkości zwarciowych oraz określania skutków zwarć. Podano wiele przykładów obliczeniowych związanych z praktycznymi problemami dotyczącymi doboru aparatury łączeniowej oraz nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przedstawiono algorytmy i metody numeryczne stosowane w programach komputerowych oraz przykłady programów komputerowych używanych do wykonywania obliczeń zwarciowych. Podano także metody ograniczania prądów zwarciowych oraz omówiono metody i urządzenia do ich pomiaru i rejestracji.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, a także dla inżynierów (projektujących i eksploatujących te systemy)....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

 • Zwarcia w systemach elektroenergetycznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  54,00 zł
  60,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych,... Pełen opis produktu 'Zwarcia w systemach elektroenergetycznych' »

  W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych. Omówiono zalecenia norm międzynarodowych odnośnie do wyznaczania wielkości zwarciowych oraz określania skutków zwarć. Podano wiele przykładów obliczeniowych związanych z praktycznymi problemami dotyczącymi doboru aparatury łączeniowej oraz nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przedstawiono algorytmy i metody numeryczne stosowane w programach komputerowych oraz przykłady programów komputerowych używanych do wykonywania obliczeń zwarciowych. Podano także metody ograniczania prądów zwarciowych oraz omówiono metody i urządzenia do ich pomiaru i rejestracji.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, a także dla inżynierów (projektujących i eksploatujących te systemy)....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

 • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,10 zł
  59,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego.... Pełen opis produktu 'Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych' »

  Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi.Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii.Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono w niej klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze - nowoczesną technikę cyfrową. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych.Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego.... Pełen opis produktu 'Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych' »

  Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi. Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii. Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono w niej klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze - nowoczesną technikę cyfrową. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych. Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych źródeł energii na sys... Pełen opis produktu 'Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym - Zbigniew Lubośny' »

  Opis - W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych źródeł energii na system elektroenergetyczny, wskazane możliwości sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po black out?cie. Przedstawiona jest również analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową. Nazwa - Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym Autor - Zbigniew Lubośny Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301187873 Kod EAN - 9788301187873 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 348 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym - Zbigniew Lubośny

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych źródeł energii na system elektroenergetyczny,... Pełen opis produktu 'Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym' »

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych źródeł energii na system elektroenergetyczny, wskazane możliwości sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po black out’cie. Przedstawiona jest również analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych,... Pełen opis produktu 'Zwarcia w systemach elektroenergetycznych - Kacejko Piotr, Machowski Jan' »

  Opis - W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych. Omówiono zalecenia norm międzynarodowych odnośnie do wyznaczania wielkości zwarciowych oraz określania skutków zwarć. Podano wiele przykładów obliczeniowych związanych z praktycznymi problemami dotyczącymi doboru aparatury łączeniowej oraz nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przedstawiono algorytmy i metody numeryczne stosowane w programach komputerowych oraz przykłady programów komputerowych używanych do wykonywania obliczeń zwarciowych. Podano także metody ograniczania prądów zwarciowych oraz omówiono metody i urządzenia do ich pomiaru i rejestracji.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, a także dla inżynierów (projektujących i eksploatujących te systemy). Nazwa - Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Autor - Kacejko Piotr, Machowski Jan Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301193058 Kod EAN - 9788301193058 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 482 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zwarcia w systemach elektroenergetycznych - Kacejko Piotr, Machowski Jan

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  elektroenergetycznego uzyskuje sie m.in. przez wprowadzenie do pracy odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, które w najbliżyszym czasie mogą przynieść największy przyrost mocy... Pełen opis produktu 'Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym - Zbigniew Lubośny' »

  Opis - W gospodarkach rozwiniętych wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest zbliżony do 1 % rocznie. W Polsce w ostatnich latach wyniósł 2 %. Zwiększenie mocy systemu elektroenergetycznego uzyskuje sie m.in. przez wprowadzenie do pracy odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, które w najbliżyszym czasie mogą przynieść największy przyrost mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym. W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane są możliwości sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych realizowanych w tych systemach, zagadnienia związane z udziałem elektrowni i farm wiatrowych w ochronie oraz odbudowie systemu po black out`cie. Przedstawiona jest także analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową. Wydawnictwo WNT poleca tę unikalną na rynku polskim książkę studentom wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych uczelni technicznych, inżynierom w zakładach energetycznych i firmach konsultingowych opracowujących analizy wpływu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny, wymagane w procesie uzyskiwania zgody na przyłaczenie elektrowni do systemu elektroenergetycznego. Ponadto książka bedzie cennym źródłem wiedzy dla operatorów różnych systemów wykorzystywanych w elektrowniach i farmach wiatrowych oraz inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Nazwa - Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym Autor - Zbigniew Lubośny Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 9788379260256 Kod EAN - 9788379260256 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.0x23.5cm Ilość stron - 348 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym - Zbigniew Lubośny

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego.Książka... Pełen opis produktu 'Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych' »

  Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi.Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii.Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego.Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroe... Pełen opis produktu 'Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych - Winkler Wilibald, Wiszniewski Andrzej' »

  Opis - Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi.Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii.Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono w niej klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze - nowoczesną technikę cyfrową. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych.Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej. Nazwa - Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych Autor - Winkler Wilibald, Wiszniewski Andrzej Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301190828 Kod EAN - 9788301190828 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 452 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych - Winkler Wilibald, Wiszniewski Andrzej

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system... Pełen opis produktu 'Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym' »

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane są możliwości oraz konieczność sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po Black out?cie ( pouczający jest przebieg awarii systemowej z dnia 4 listopada 2006 r.). Przedstawiona jest także analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

 • [WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN]

  Kategoria: Nauka / Technika

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych ĹşrĂłdeł energii na system... Pełen opis produktu 'Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym' »

  W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych źródeł energii na system elektroenergetyczny, wskazane możliwości sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po black out’cie. Przedstawiona jest również analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3081391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 136987
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180737
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2