Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [CeDeWu]

  Kategoria: Socjologia. SpołeczeństwoWysyłka: od ręki

  DESIGN, de­si­gner­ski, to po­ję­cia ro­bią­ce współ­cze­śnie spek­ta­ku­lar­ną ka­rie­rę, przy­pi­sy­wa­ne do wie­lu aspek­tów ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, po­cząw­szy od sztu­ki, ar­chi­tek­tu­ry,... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, de­si­gner­ski, to po­ję­cia ro­bią­ce współ­cze­śnie spek­ta­ku­lar­ną ka­rie­rę, przy­pi­sy­wa­ne do wie­lu aspek­tów ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, po­cząw­szy od sztu­ki, ar­chi­tek­tu­ry, prze­my­słu, a skoń­czyw­szy na mul­ti­me­diach, mo­dzie, a na­wet je­dze­niu. Współ­cze­śnie nie­mal wszyst­ko na­zwać moż­na mia­nem de­si­gner­skie, lub nie­de­si­gner­skie, stąd po­jem­ność te­go po­ję­cia zda­je się być nie­wy­czer­pa­na.  Czy rze­czy­wi­ście po­ję­cie de­sign jest aż tak po­jem­ne? Czy prze­do­sta­nie się te­go po­ję­cia do świa­do­mo­ści spo­łecz­nej jest wy­ra­zem wzra­sta­ją­cej świa­do­mo­ści w za­kre­sie wzor­nic­twa, czy ra­czej bra­kiem świa­do­mo­ści co do kry­ją­cej się za tym po­ję­ciem tre­ści? Wresz­cie, czy nie war­to ogło­sić na­ro­dzin so­cjo­lo­gii de­si­gnu, któ­ra pod­ję­ła­by pró­bę zro­zu­mie­nia re­la­cji na li­nii de­sign – spo­łe­czeń­stwo? So­cjo­lo­gię de­si­gnu moż­na zde­fi­nio­wać ja­ko spo­łecz­ny aspekt kształ­to­wa­nia wzor­nic­twa.  Wśród ob­sza­rów za­in­te­re­so­wa­nia so­cjo­lo­gii de­si­gnu na­le­ży wy­eks­po­no­wać na­stę­pu­ją­cą pro­ble­ma­ty­kę: • Funk­cjo­no­wa­nia de­si­gnu w spo­łecz­nej świa­do­mo­ści; • Od­dzia­ły­wa­nia de­signu na spo­łe­czeń­stwo (Czy i jak de­sign od­dzia­łu­je na spo­łe­czeń­stwo? Dla­cze­go nie­któ­re pro­jek­ty prze­do­sta­ją się do ma­so­wej wy­obraź­ni, a in­ne nie? W ja­ki spo­sób de­sign kształ­tu­je gu­sta, upodo­ba­nia, a tak­że ge­ne­ru­je w da­nym czło­wie­ku po­trze­bę po­sia­da­nia ja­kie­goś do­bra?); • Od­dzia­ły­wa­nia spo­łe­czeń­stwa na de­sign (Czy i na ile spo­łecz­ne po­trze­by prze­kła­da­ją się na two­rzo­ne pro­jek­ty? Czy i w ja­kim stop­niu two­rzo­ne pro­jek­ty są uży­tecz­ne dla spo­łe­czeń­stwa?); • Re­la­cji mię­dzy ma­so­wo­ścią a eli­tar­no­ścią de­si­gnu.  Książ­ka ta mo­że być in­te­re­su­ją­cą lek­tu­rą nie tyl­ko dla osób za­in­te­re­so­wa­nych so­cjo­lo­gią, ale rów­nież dla de­si­gne­rów i wszyst­kich, któ­rzy do­strze­ga­ją zna­cze­nie spo­łecz­ne­go two­rze­nia rze­czy­wi­sto­ści.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • Socjologia designu w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  30,83 zł
  33,20 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Książki naukowe>SocjologiaWysyłka: od ręki

  za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana. Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świadomości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa. Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę:• Funkcjonowania designu w społecznej świadomości;• Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wyobraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?);• Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?);• Relacji między masowością a elitarnością designu. Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura > Socjologia

  za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana.  Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świadomości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa.  Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę: • Funkcjonowania designu w społecznej świadomości, • Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wyobraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?), • Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?), • Relacji między masowością a elitarnością designu.  Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Lideria.pl &qt; Książki &qt; Lit. Pop.-nauk. &qt; Naukowe &qt; SocjologiaWysyłka: od ręki

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na... Pełen opis produktu 'Socjologia designu (Piłat-Borcuch Magdalena)' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designers
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu (Piłat-Borcuch Magdalena)


Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 304792
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 304792
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: