Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [CeDeWu]

  Kategoria: Socjologia. SpołeczeństwoWysyłka: od ręki

  DESIGN, de­si­gner­ski, to po­ję­cia ro­bią­ce współ­cze­śnie spek­ta­ku­lar­ną ka­rie­rę, przy­pi­sy­wa­ne do wie­lu aspek­tów ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, po­cząw­szy od sztu­ki, ar­chi­tek­tu­ry,... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, de­si­gner­ski, to po­ję­cia ro­bią­ce współ­cze­śnie spek­ta­ku­lar­ną ka­rie­rę, przy­pi­sy­wa­ne do wie­lu aspek­tów ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, po­cząw­szy od sztu­ki, ar­chi­tek­tu­ry, prze­my­słu, a skoń­czyw­szy na mul­ti­me­diach, mo­dzie, a na­wet je­dze­niu. Współ­cze­śnie nie­mal wszyst­ko na­zwać moż­na mia­nem de­si­gner­skie, lub nie­de­si­gner­skie, stąd po­jem­ność te­go po­ję­cia zda­je się być nie­wy­czer­pa­na.  Czy rze­czy­wi­ście po­ję­cie de­sign jest aż tak po­jem­ne? Czy prze­do­sta­nie się te­go po­ję­cia do świa­do­mo­ści spo­łecz­nej jest wy­ra­zem wzra­sta­ją­cej świa­do­mo­ści w za­kre­sie wzor­nic­twa, czy ra­czej bra­kiem świa­do­mo­ści co do kry­ją­cej się za tym po­ję­ciem tre­ści? Wresz­cie, czy nie war­to ogło­sić na­ro­dzin so­cjo­lo­gii de­si­gnu, któ­ra pod­ję­ła­by pró­bę zro­zu­mie­nia re­la­cji na li­nii de­sign – spo­łe­czeń­stwo? So­cjo­lo­gię de­si­gnu moż­na zde­fi­nio­wać ja­ko spo­łecz­ny aspekt kształ­to­wa­nia wzor­nic­twa.  Wśród ob­sza­rów za­in­te­re­so­wa­nia so­cjo­lo­gii de­si­gnu na­le­ży wy­eks­po­no­wać na­stę­pu­ją­cą pro­ble­ma­ty­kę: • Funk­cjo­no­wa­nia de­si­gnu w spo­łecz­nej świa­do­mo­ści; • Od­dzia­ły­wa­nia de­signu na spo­łe­czeń­stwo (Czy i jak de­sign od­dzia­łu­je na spo­łe­czeń­stwo? Dla­cze­go nie­któ­re pro­jek­ty prze­do­sta­ją się do ma­so­wej wy­obraź­ni, a in­ne nie? W ja­ki spo­sób de­sign kształ­tu­je gu­sta, upodo­ba­nia, a tak­że ge­ne­ru­je w da­nym czło­wie­ku po­trze­bę po­sia­da­nia ja­kie­goś do­bra?); • Od­dzia­ły­wa­nia spo­łe­czeń­stwa na de­sign (Czy i na ile spo­łecz­ne po­trze­by prze­kła­da­ją się na two­rzo­ne pro­jek­ty? Czy i w ja­kim stop­niu two­rzo­ne pro­jek­ty są uży­tecz­ne dla spo­łe­czeń­stwa?); • Re­la­cji mię­dzy ma­so­wo­ścią a eli­tar­no­ścią de­si­gnu.  Książ­ka ta mo­że być in­te­re­su­ją­cą lek­tu­rą nie tyl­ko dla osób za­in­te­re­so­wa­nych so­cjo­lo­gią, ale rów­nież dla de­si­gne­rów i wszyst­kich, któ­rzy do­strze­ga­ją zna­cze­nie spo­łecz­ne­go two­rze­nia rze­czy­wi­sto­ści.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura > Socjologia

  za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana.  Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świadomości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa.  Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę: • Funkcjonowania designu w społecznej świadomości, • Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wyobraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?), • Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?), • Relacji między masowością a elitarnością designu.  Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  wzor­nic­twa. Nazwa - Socjologia designu Autor - Magdalena Piłat-Borcuch Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375566192 ... Pełen opis produktu 'Socjologia designu - Magdalena Piłat-Borcuch' »

  Opis - DESIGN, de­si­gner­ski, to po­ję­cia ro­bią­ce współ­cze­śnie spek­ta­ku­lar­ną ka­rie­rę, przy­pi­sy­wa­ne do wie­lu aspek­tów ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, po­cząw­szy od sztu­ki, ar­chi­tek­tu­ry, prze­my­słu, a skoń­czyw­szy na mul­ti­me­diach, mo­dzie, a na­wet je­dze­niu. Współ­cze­śnie nie­mal wszyst­ko na­zwać moż­na mia­nem de­si­gner­skie, lub nie­de­si­gner­skie, stąd po­jem­ność te­go po­ję­cia zda­je się być nie­wy­czer­pa­na. Czy rze­czy­wi­ście po­ję­cie de­sign jest aż tak po­jem­ne? Czy prze­do­sta­nie się te­go po­ję­cia do świa­do­mo­ści spo­łecz­nej jest wy­ra­zem wzra­sta­ją­cej świa­do­mo­ści w za­kre­sie wzor­nic­twa, czy ra­czej bra­kiem świa­do­mo­ści co do kry­ją­cej się za tym po­ję­ciem tre­ści? Wresz­cie, czy nie war­to ogło­sić na­ro­dzin so­cjo­lo­gii de­si­gnu, któ­ra pod­ję­ła­by pró­bę zro­zu­mie­nia re­la­cji na li­nii de­sign - spo­łe­czeń­stwo? So­cjo­lo­gię de­si­gnu moż­na zde­fi­nio­wać ja­ko spo­łecz­ny aspekt kształ­to­wa­nia wzor­nic­twa. Nazwa - Socjologia designu Autor - Magdalena Piłat-Borcuch Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375566192 Kod EAN - 9788375566192 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 146 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu - Magdalena Piłat-Borcuch

 • Socjologia designu w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  30,83 zł
  33,20 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Książki naukowe>SocjologiaWysyłka: od ręki

  za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana. Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świadomości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design – społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa. Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę:• Funkcjonowania designu w społecznej świadomości;• Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wyobraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?);• Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?);• Relacji między masowością a elitarnością designu. Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Socjologia. Społeczeństwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu.

 • [CeDeWu]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Psychologia, socjologia

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począw­szy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począw­szy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura / Socjologia

  za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu wyd.2' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana.Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świadomości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa.Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę:Funkcjonowania designu w społecznej świadomości;Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wyobraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?);Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?);Relacji między masowością a elitarnością designu.Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu wyd.2

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Socjologia

  ‚eczeństwo? Socjologię designu moĹźna zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa. WśrĂłd obszarĂłw zainteresowania socjologii designu naleĹźy wyeksponować... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począw­szy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mia­nem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana. Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świado­mości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin so­cjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa. Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę: • Funkcjonowania designu w społecznej świadomości; • Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wy­obraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?); • Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projek­ty są użyteczne dla społeczeństwa?); • Relacji między masowością a elitarnością designu. Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: NaukaWysyłka: od ręki

  się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin so­cjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począw­szy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mia­nem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana.Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świado­mości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin so­cjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa.Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę:• Funkcjonowania designu w społecznej świadomości;• Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wy­obraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?);• Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projek­ty są użyteczne dla społeczeństwa?);• Relacji między masowością a elitarnością designu.Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu

 • []

  Kategoria: Książki
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Socjologia designu

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Literatura/Socjologia

  za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu wyd.2' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począwszy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mianem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana. Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świadomości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin socjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa. Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę: Funkcjonowania designu w społecznej świadomości; Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wyobraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?); Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?); Relacji między masowością a elitarnością designu. Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu wyd.2

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin so­cjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu... Pełen opis produktu 'Socjologia designu [Piłat-Borcuch Magdalena]' »

  DESIGN, designerski, to pojęcia robiące współcześnie spektakularną karierę, przypisywane do wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości, począw­szy od sztuki, architektury, przemysłu, a skończywszy na multimediach, modzie, a nawet jedzeniu. Współcześnie niemal wszystko nazwać można mia­nem designerskie, lub niedesignerskie, stąd pojemność tego pojęcia zdaje się być niewyczerpana. Czy rzeczywiście pojęcie design jest aż tak pojemne? Czy przedostanie się tego pojęcia do świadomości społecznej jest wyrazem wzrastającej świado­mości w zakresie wzornictwa, czy raczej brakiem świadomości co do kryjącej się za tym pojęciem treści? Wreszcie, czy nie warto ogłosić narodzin so­cjologii designu, która podjęłaby próbę zrozumienia relacji na linii design - społeczeństwo? Socjologię designu można zdefiniować jako społeczny aspekt kształtowania wzornictwa. Wśród obszarów zainteresowania socjologii designu należy wyeksponować następującą problematykę: • Funkcjonowania designu w społecznej świadomości; • Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddziałuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się do masowej wy­obraźni, a inne nie? W jaki sposób design kształtuje gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę posiadania jakiegoś dobra?); • Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne potrzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu tworzone projek­ty są użyteczne dla społeczeństwa?); • Relacji między masowością a elitarnością designu. Książka ta może być interesującą lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych socjologią, ale również dla designerów i wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie społecznego tworzenia rzeczywistości. ISBN: 9788381020596 Kod paskowy: 9788381020596 Autorzy: Piłat-Borcuch Magdalena Wydanie: 2 Rok wydania: 2018 Kod wydawcy: 31095 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 146 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 10 Waga: 0.244 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia designu [Piłat-Borcuch Magdalena]


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, edycja Świętego pawła, wilga, harmonia
Produkty w ofercie: 92884
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, helion, znak, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 121599
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121599
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 89359
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 89312
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 949565
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2328
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, mega creative, wsip, trefl, edycja Świętego pawła, harmonia, wilga
Produkty w ofercie: 104682
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1