Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Monografia ?RURY KANALIZACYJNE" jest pierwszą w kraju tak obszerną publikacją podejmującą problem rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur kanalizacyjnych oraz metod ich wymiarowania... Pełen opis produktu 'Rury kanalizacyjne, tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej' »

  Monografia ?RURY KANALIZACYJNE" jest pierwszą w kraju tak obszerną publikacją podejmującą problem rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur kanalizacyjnych oraz metod ich wymiarowania z uwzględnieniem zmian w projektowaniu i konstruowaniu rur z nowych materiałów lub nowymi technologiami, jakie zaistniały w kraju i za granicą na przełomie XX i XXI wieku. W roku 2001 ukazał się tom I monografii pt.: ?Własności materiałowe", w którym dokonano prezentacji i analizy właściwości materiałowych rur. Podano przegląd specyficznych właściwości rur z tworzyw sztucznych, w tym omówiono problematykę ich trwałości. Przeprowadzono analizę współczynnika bezpieczeństwa rur wykonanych z różnych materiałów oraz sformułowano kryteria doboru rozwiązań materiałowych rur. W oparciu o wyniki własnych wieloletnich badań przewodów kanalizacyjnych w kraju techniką video dokonano analizy ich stanu technicznego. Przeprowadzono także analizę wpływu czynników zewnątrz- i wewnątrzkanałowych na trwałość przewodów kanalizacyjnych. W roku 2004 ukazał się tom II monografii pt.: ?Projektowanie konstrukcji", w którym dokonano analizy problematyki doboru obciążeń dla rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, ustalania wielkości sił wewnętrznych oraz wymiarowania konstrukcji kanałowych. Poddano krytycznej analizie metody wcześniej stosowane przy obliczeniach konstrukcji kanałowych, a następnie przedstawiono metody obecnie stosowane. Podano metody umożliwiające projektowanie kanałów o dowolnych przekrojach (kołowe, jajowe, dzwonowe, prostokątne) o konstrukcjach sztywnych i podatnych. Zaprezentowano metodę obliczeń konstrukcji kanałów dawno ułożonych w gruncie, przydatną przy dokonywaniu ekspertyz konstrukcyjnych kanałów już eksploatowanych. W związku z dynamicznym rozwojem bezwykopowych technologii budowy i odnowy kanałów podano także metody wymiarowania konstrukcji kanałowych budowanych lub odnawianych bezwykopowo. Zamieszczono w nim także metodykę umożliwiającą optymalizację nośności i konstrukcji monolitycznych kanałów żelbetowych. Na zakończenie tomu II została zaproponowana trzeciej generacji metoda projektowania konstrukcji kanałowych. Odróżnia się ona od pozostałych metod: a) projektowaniem konstrukcji kanałowej na ściśle określony prognozowany okres jej eksploatacji b) uwzględnieniem w toku obliczeniowym czynników eksploatacyjnych destrukcyjnie oddziałujących na konstrukcję kanałową w trakcie jej eksploatacji. W tomie III pt.: ?Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej" dokonano prezentacji następujących rur kanalizacyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych: rurdawniej używanych (drewnianych, kamiennych i ceglanych), rur kamionkowych, bazaltowych, betonowych i żelbetowych, z betonu sprężonego, polimerobetonowych, rur azbestowo-cementowych, fibrobetonowych, stalowych oraz z żeliwa szarego i sferoidalnego. Pokazano rozwiązania wcześniej stosowane z niektórych materiałów np. betonu czy kamionki, obecnie będące przedmiotem eksploatacji, a także rozwiązania z tych samych materiałów najnowszej generacji, obecnie stosowane, o zdecydowanie korzystniejszych parametrach materiałowo-konstrukcyjnych oraz zdecydowanie trwalszych sposobach ich łączenia. Niektóre z prezentowanych rozwiązań np. rury bazaltowe czy fibrobetonowe nie są w chwili obecnej produkowane w kraju, inne np. rury azbestowo-cementowe nie są już produkowane, ale nadal są eksploatowane. W monografii dokonano także prezentacji rur stosowanych w bezwykopowej budowie i bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych. W prezentowanej monografii zestawiono własności tych rur, opisano technologie ich produkcji, ich asortyment, sposoby łączenia, wymagania dotyczące parametrów rur i zakresu niezbędnych badań, a także dokonano prezentacji innych wyrobów kanalizacyjnych wykonywanych z tego samego materiału co rury. Tom III stanowi zatem vademecum rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur o konstrukcjach sztywnych i sprężystych umożliwiający projektantom dobór najbardziej efektywnych rozwiązań dla konkretnych warunków ich wbudowania. W tomie III pominięto prezentację rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologii budowy wielkowymiarowych betonowych kolektorów kanalizacyjnych monolitycznych z zastosowaniem technologii tradycyjnych, form pneumatycznych, betonu odpowietrzanego, technologii monolityczno-prefabrykowanych, czy prefabrykowanych o przekrojach niekołowych dwu- lub trzyczęściowych. Rozwiązania te zostały już wcześniej zaprezentowane w książce: Kuliczkowski A.: ?Projektowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych ", skrypt nr 356, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000, s. 290. Stanowią one alternatywę głównie dla wielkowymiarowych kolektorów kanalizacyjnych z niektórych materiałów opisanych w prezentowanym tomie III monografii ?Rury kanalizacyjne". Informacje zawarte łącznie w tomach I, II i III monografii ?Rury kanalizacyjne" umożliwiają wykonywanie przez projektantów dowolnych projektów konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych budowanych tradycyjną metodą w wykopie jak również metodami bezwykopowymi, a także bezwykopowo odnawianych. W chwili obecnej istnieje pilna potrzeba opracowania IV tomu monografii dotyczącego prezentacji aktualnie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur podatnych, wykonywanych z tworzyw sztucznych, których niektóre własności opisane zostały już w tomie I. U w a g a: Ze względu na dynamiczny rozwój technologii produkcji rur oraz kilkuletni okres przygotowywania monografii do druku, aktualny (w chwili jej czytania) asortyment rur i ich parametry techniczne mogą różnić się od zamieszczonych w tej monografii. Spis treści: Przedmowa Rozdział 1. RURY I KANAŁY DAWNIEJ STOSOWANE 1.1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji 1.2. Rury i kanały drewniane 1.3. Kanały ceglane 1.4. Kanały kamienne Literatura Rozdział 2. RURY KANALIZACYJNE KAMIONKOWE 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Technologia produkcji rur 2.2.1. Surowce do produkcji rur 2.2.2. Cykl produkcyjny z charakterystyką surowców podstawowych 2.2.3. Przygotowanie mas na ?mokro" 2.2.4. Przygotowanie mas na ?sucho" na wydziały produkcyjne 2.2.5. Formowanie i suszenie wyrobów 2.2.6. Szkliwienie i wypalanie wyrobów 2.2.7. Kontrola jakości i wymiarów rur, montaż uszczelek oraz przechowywanie wyrobów 2.3. Własności materiałowe kamionki i rur kamionkowych 2.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności 2.3.2. Odporność chemiczna i biologiczna 2.3.3. Odporność na ścieranie 2.3.4. Szczelność 2.3.5. Chropowatość 2.3.6. Wytrzymałość mechaniczna i nośność rur 2.4. Asortyment rur produkowanych w kraju 2.5. Asortyment rur produkowanych za granicą 2.5.1. Uwagi wstępne 2.5.2. Rury kielichowe 2.5.3. Rury kamionkowe bezkielichowe 2.6. Asortyment rur stosowanych w metodach bezwykopowych 2.6.1. Asortyment rur stosowanych w bezwykopowej budowie kanałów 2.6.2. Asortyment rur stosowanych w bezwykopowej odnowie kanałów 2.7. Sposoby łączenia rur 2.7.1. Złącza dawniej stosowane 2.7.2. Złącza obecnie stosowane 2.7.2. L Złącza rur kamionkowych kielichowych układanych w wykopach 2.7.2.2. Złącza rur kamionkowych bezkielichowych układanych w wykopach 2.7.2.3. Złącza rur kamionkowych układanych metodami bezwykopowymi 2.7.2.4. Inne połączenia 2.8. Inne kamionkowe wyroby kanalizacyjne 2.9. Wymagania i zalecane badania rur 2.9.1. Wymagania stawiane rurom kamionkowym 2.9.2. Zalecane badania rur Literatura Rozdział 3. RURY BAZALTOWE 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Technologia produkcji rur 3.3. Własności materiałowe bazaltu i rur bazaltowych 3.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności 3.3.2. Odporność chemiczna 3.3.3. Chropowatość i ścieralność 3.4. Asortyment rur 3.5. Sposoby łączenia rur 3.6. Inne wyroby kanalizacyjne z zastosowaniem bazaltu 3.7. Wymagania stawiane rurom oraz rodzaj zalecanych badań Literatura Rozdział 4. RURY BETONOWE I ŻELBETOWE 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Technologia produkcji rur 4.2. L Surowce do produkcji rur betonowych i żelbetowych 4.2.1.1. Cement 4.2.1.2. Kruszywo 4.2.1.3. Woda 4.2.1.4. Stal 4.2.2. Cykl produkcyjny 4.3. Własności materiałowe betonu i rur betonowych 4.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności 4.3.1.1. Ciężar objętościowy 4.3.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 4.3.1.3. Współczynnik sprężystości podłużnej 4.3.1.4. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu oraz granica plastyczności 4.3.1.5. Przewodność cieplna i wydłużenie termiczne 4.3.1.6. Oporność elektryczna 4.3.1.7. Ścieralność 4.3.1.8. Odporność chemiczna 4.3.1.9. Nośność rur 4.4. Asortyment rur betonowych i żelbetowych 4.4.1. Asortyment rur według BN-83/8971-06.00 4.4.2. Rury oferowane przez firmę PV Prefabet Kluczbork 4.4.3. Rury oferowane przez firmę Betras 4.4.4. Rury oferowane przez firmę Hume Rohr 4.4.5. Rury oferowane przez firmę Risse Beton 4.4.6. Rury oferowane przez firmę Haba-Beton 4.4.7. Rury betonowe i żelbetowe z wewnętrznymi wykładzinami ochronnymi z PVC i PE-HD 4.5. Sposoby łączenia rur 4.5.1. Stosowane wcześniej złącza rur według normy BN-83/8971-06.00 4.5.2. Połączenia rur i elementów studni za pomocą systemów uszczelnień oferowanych przez firmę Steinhoff 4.5.2. L Połączenia rur za pomocą uszczelki Ankerplus 4.5.2.2. Połączenia rur za pomocą uszczelki LK 4.5.2.3. Połączenia rur za pomocą uszczelki Rollring 4.5.2.4. Połączenia rur za pomocą systemu AF 150 4.5.2.5. Połączenia rur za pomocą uszczelki dodatkowej Pressprofil 4.5.2.6. Połączenia rur stosowanych w metodach bezwykopowych za pomocą uszczelki dodatkowej Rund-Pressprofil 4.5:2.7. Połączenia elementów studni za pomocą uszczelki SD-Victory 4.5.2.8. Połączenia elementów studni za pomocą innych uszczelek 4.5.3. Połączenia rur i elementów studni za pomocą systemów uszczelnień oferowanych przez firmę Forsheda 4.5.4. Połączenia rur Hume Rohr 4.5.5. Złącza rur przeciskowych firm PV Prefabet Kluczbork i Betras 4.6. Inne wyroby kanalizacyjne 4.6.1. Produkty firmy BS 4.6.1.1. Typoszereg studzienek kanalizacyjnych BS 4.6.1.2. Opis elementów wyposażenia studzienki 4.7. Wymagania stawiane rurom oraz rodzaj zalecanych badań Literatura Rozdział 5. RURY Z BETONU SPRĘŻONEGO 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Technologia produkcji rur 5.2.1. Idea sprężania konstrukcji 5.2.2. Surowce 5.2.3. Technologia produkcji rur 5.2.3.1. Wiadomości wstępne 5.2.3.2. Metody hydrauliczne 5.2.3.3. Metody termiczne 5.2.3.4. Rury samosprężne 5.2.3.5. Metody mechaniczne 5.3. Własności materiałowe betonu sprężonego i rur z betonu sprężonego 5.4. Asortyment rur 5.4.1. Rury dawniej stosowane 5.4.2. Rury produkowane w kraju 5.5. Sposoby łączenia rur 5.5.1. Sposoby łączenia dawniej stosowane 5.5.2. Połączenia rur krajowych Betras 5.6. Wymagania i zalecane badania rur Literatura Rozdział 6. RURY POLIMEROBETONOWE 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Technologia produkcji rur 6.2. L Surowce do produkcji rur z polimerobetonu 6.2.2. Cykl produkcyjny rur 6.3. Własności polimerobetonu i rur polimerobetonowych 6.3.1. Podstawowe własności polimerobetonu 6.3.2. Odporność chemiczna rur 6.3.3. Ścieralność 6.3.4. Chropowatość 6.3.5. Nasiąkliwość 6.3.6. Nośność 6.3.7. Porównanie wybranych własności mechanicznych i fizycznych rur polimerobetonowych i betonowych 6.4. Asortyment rur 6.4.1. Rury kanalizacyjne układane tradycyjnymi metodami w wykopie 6.4.1.1. Rury o przekroju kołowym 6.4.1.2. Rury o przekroju jajowym 6.4.2. Rury kanalizacyjne stosowane w metodach bezwykopowych 6.4.2.1. Rury przeciskowe o przekroju kołowym 6.4.2.2. Rury przeciskowe stosowane w metodach bezwykopowych 6.4.2.3. Rury stosowane do bezwykopowej odnowy kanałów 6.5. Sposoby łączenia rur 6.6. Inne wyroby kanalizacyjne 6.6. L Studnie kanalizacyjne i zbiorniki 6.6.2. Kształtki siodłowe 6.6.3. Elementy połączeniowe rur ze studzienkami 6.7. Wymagania i zalecane badania 6.7.1. Zakres badań Literatura Rozdział 7. RURY AZBESTOWO-CEMENTOWE 7.1. Uwagi wstępne 7.2. Technologia produkcji rur 7.2.1. Surowce do produkcji rur 7.2.1.1. Surowce do produkcji rur azbestowo-cementowych 7.2.1.2. Azbest 7.2.1.3. Cement 7.2.1.4. Woda 7.2.2. Technologia produkcji 7.2.2.1. Uwagi wstępne 7.2.2.2. Produkcja rur ciśnieniowych bezkielichowych 7.2.2.3. Produkcja rur bezciśnieniowych 7.3. Własności materiałów i rur azbestowo-cementowych 7.3.1. Ciężar objętościowy 7.3.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 7.3.3. Wytrzymałość na zginanie i uderzenia 7.3.4.' Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 7.3.5. Granica plastyczności oraz współczynnik sprężystości podłużnej 7.3.6. Przewodność cieplna oraz wydłużenie termiczne 7.3.7. Oporność elektryczna 7.3.8. Odporność termiczna 7.3.9. Odporność chemiczna 7.3.10. Chropowatość 7:3.11. Ścieralność 7.4. Asortyment rur 7.4.1. Uwagi wstępne 7.4.2. Rury ciśnieniowe 7.4.3. Rury bezciśnieniowe 7.4.4. Rury stosowane do budowy płaszczy i filtrów studziennych 7.4.5. Izolacje rur azbestowo-cementowych 7.5. Sposoby łączenia rur 7.5.1. Uwagi wstępne 7.5.2. Złącza typu ?Simplex" 7.5.3. Złącza typu ?Gibault" 7.5.4. Złącza klinowe 7.6. Wymagania i zalecane badania 7.7. Regulacje prawne dotyczące azbestu i rur azbestowo-cementowych 7.7.1. Uwagi ogólne 7.7.2. Regulacje prawne 7.7.3. Koszty i sposoby utylizacji rur azbestowo-cementowych Literatura Rozdział 8. RURY FIBROBETONOWE 8.1. Uwagi wstępne 8.2. Surowce stosowane w procesie produkcji rur 8.3. Technologia produkcji 8.4. Własności fibrobetonu i rur fibrobetonowych 8.4.1. Uwagi wstępne 8.4.2. Ciężar objętościowy 8.4.3. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 8.4.4. Wytrzymałość na zginanie 8.4.5. Udarność 8.4.6. Wytrzymałość zmęczeniowa 8.4.7. Odporność na pękanie 8.4.8. Współczynnik odkształcalności termicznej 8.4.9. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 8.4.10. Odkształcalność pod wpływem obciążenia 8.4.11. Moduł sprężystości 8.4.12. Przewodność cieplna 8.4.13. Odporność chemiczna 8.4.14. Odporność na wysoką temperaturę 8.4.15. Ścieralność 8.4.16. Chropowatość 8.4.17. Nasiąkliwość 8.4.18. Mrozoodporność 8.5. Asortyment rur 8.6. Sposoby łączenia rur 8.7. Inne wyroby kanalizacyjne 8.8. Wymagania i zalecane badania Literatura Rozdział 9. RURY STALOWE 9.1. Uwagi wstępne 9.2. Surowce do produkcji rur 9.2.1. Niestopowe stale stosowane w rurach 9.2.2. Stale niskostopowe drobnoziarniste 9.2.3. Stale niskostopowe obrabiane cieplno-plastycznie 9.2.4. Stale niskostopowe ulepszane cieplnie 9.3. Technologia produkcji rur stalowych 9.3.1. Uwagi wstępne 9.3.2. Rury stalowe spawane wzdłużnie 9.3.3. Spawanie spiralne 9.3.4. Zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości 9.4. Własności materiałowe stali 9.4.1. Podstawowe własności stali 9.4.1.1. Ciężar objętościowy 9.4.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 9.4.1.3. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 9.4.1.4. Granica plastyczności 9.4.1.5. Współczynnik sprężystości podłużnej 9.4.1.6. Przewodność cieplna 9.4.1.7. Wydłużenie termiczne 9.4.1.8. Oporność elektryczna 9.4.2. Własności stali istotne przy stosowaniu rur stalowych 9.5. Asortyment rur stalowych 9.5.1. Uwagi wstępne 9.5.2. Asortyment rur dawniej stosowanych 9.5.2.1. Rury stalowe wzdłużnie spawane 9.5.2.2. Rury stalowe spiralnie spawane 9.5.3. Asorryment rur obecnie stosowanych 9.5.3.1. Rury stalowe wzdłużnie spawane 9.5.3.2. Rury stalowe spiralnie spawane 9.5.3.3. Rury stalowe zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości 9.5.3.4. Rury stalowe z wewnętrzną powłoką cementową 9.6. Zabezpieczenia antykorozyjne rur 9.6.1. Uwagi wstępne 9.6.2. Asfaltowanie rur 9.6.3. Powłoki zewnętrzne polietylenowe 9.6.3.1. Uwagi wstępne 9.6.3.2. Izolacja rur taśmami polietylenowymi na zimno 9.6.3.3. Izolacja rur taśmami polietylenowymi na gorąco - metoda Synergy 9.6.3.4. Polietylenowa izolacja rur metodą wytłaczania 9.6.4. Cynkowanie powłoki zewnętrznej rur 9.6.5. Zewnętrzna powłoka z zaprawy cementowej 9.6.6. Zróżnicowane rozwiązania powłok zewnętrznych na wybranych przykładach 9.6.7. Powłoki wewnętrzne poliuretanowe i epoksydowe 9.6.8. Powłoki wewnętrzne z zaprawy cementowej 9.7. Sposoby łączenia rur 9.8. Wymagania i zalecane badania rur Literatura Rozdział 10. RURY ŻELIWNE 10.1. Uwagi wstępne 10.2. Surowce do produkcji rur 10.2.1. Uwagi ogólne 10.2.2. Żeliwo szare 10.2.2.1. Struktura żeliwa szarego 10.2.2.2. Gatunki żeliwa szarego 10.2.2.3. Modyfikacja żeliwa szarego 10.2.3. Żeliwo sferoidalne 10.2.3.1. Struktura żeliwa sferoidalnego 10.2.3.2. Skład chemiczny żeliwa sferoidalnego 10.3. Technologie produkcji rur żeliwnych 10.3.1. Podział stosowanych technologii 10.3.2. Technologia odlewania odśrodkowego z zastosowaniem kokil 10.3.3. Technologia odlewania grawitacyjnego w formach piaskowych 10.3.4. Technologia odlewania półciągłego 10.4. Własności materiałowe żeliwa i rur żeliwnych 10.5. Asortyment rur żeliwnych 10.5.1. Rury kanalizacyjne stosowane w metodach wykopowych 10.5.1. L Rury kanalizacyjne z żeliwa szarego produkcji krajowej 10.5.1.2. Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego produkcji krajowej 10.5.1.3. Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego produkcji zagranicznej 10.5.1.3.1. Uwagi ogólne 10.5.1.3.2. Grawitacyjne rury kielichowe systemu INTEGRAL 10.5.1.4. Ciśnieniowe rury kielichowe systemu INTEGRAL 10.5.2. Rury z żeliwa sferoidalnego stosowane w technologiach bezwykopowych 10.5.3. Powłoki ochronne rur żeliwnych 10.5.3.1. Zewnętrzne powłoki ochronne 10.5.3.2. Wewnętrzne powłoki ochronne 10.6. Sposoby łączenia rur żeliwnych 10.6.1. Złącza kołnierzowe 10.6.2. Złącza kielichowe 10.6.2.1. Złącza kielichowe doszczelniane 10.6.2.2. Złącza kielichowe gwintowane 10.6.2.3. Złącza kielichowe dławicowe 10.6.2.4. Złącza kielichowe systemu TYTON nieblokowane 10.6.2.5. Złącza kielichowe systemu TYTON blokowane 10.6.3. Rodzaje uszczelek stosowanych w połączeniach rur żeliwnych 10.7. Inne wyroby kanalizacyjne 10.8. Wymagania i zalecane badania 10.8.1. Wymagania stawiane rurom z żeliwa sferoidalnego 10.8.1.1. Wymagania techniczne 10.8.1.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności 10.8.2. Wymagania stawiane rurom z żeliwa szarego 10.8.3. Badania rur z żeliwa sferoidalnego 10.8.4. Badania rur z żeliwa szarego Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rury kanalizacyjne, tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej

 • []

  Kategoria: INSTALACJE > KanalizacjaWysyłka: do 3 dni

  redukcja kanalizacyjna 110 x 75 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha   Rury i kształtki HTplus Magnaplast to kompleksowa oferta wewnętrznej instalacji... Pełen opis produktu 'redukcja kanalizacyjna 110 x 75 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha' »

  redukcja kanalizacyjna 110 x 75 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha   Rury i kształtki HTplus Magnaplast to kompleksowa oferta wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Elementy systemu wytwarzane są z polipropylenu o innowacyjnym składzie, co daje systemowi znakomite właściwości odpornościowe na wysokie temperatury i środki chemiczne. Cały system może być w 100% podany recyklingowi. Dla ułatwienia montażu na rurach wykonany jest nadruk długości co znacznie skraca proces montażu instalacji.     Główne cechy systemu:   • Materiał jednolity o zmodernizowanym składzie. • Obniżenie szumów i hałasu. • Gładka powierzchnia zapobiegająca przyklejaniu się osadów. • Materiał w 100% mozna poddać recyklingowi. • Wszystkie elementy systemu posiadają fabrycznie zamontowane uszczelki wargowe. • Pełny asortyment produkowany w zakresie średnic od 32mm do 160mm. • System można łaczyć z innymi systemami kanalizacji wewnętrznej. • Wytrzymije temperaturę ścieków 90 o C (chwilowo do 95 o C).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o redukcja kanalizacyjna 110 x 75 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha

 • []

  Kategoria: INSTALACJE > KanalizacjaWysyłka: do 3 dni

  redukcja kanalizacyjna 110 x 50 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha   Rury i kształtki HTplus Magnaplast to kompleksowa oferta wewnętrznej instalacji... Pełen opis produktu 'redukcja kanalizacyjna 110 x 50 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha' »

  redukcja kanalizacyjna 110 x 50 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha   Rury i kształtki HTplus Magnaplast to kompleksowa oferta wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Elementy systemu wytwarzane są z polipropylenu o innowacyjnym składzie, co daje systemowi znakomite właściwości odpornościowe na wysokie temperatury i środki chemiczne. Cały system może być w 100% podany recyklingowi. Dla ułatwienia montażu na rurach wykonany jest nadruk długości co znacznie skraca proces montażu instalacji.     Główne cechy systemu:   • Materiał jednolity o zmodernizowanym składzie. • Obniżenie szumów i hałasu. • Gładka powierzchnia zapobiegająca przyklejaniu się osadów. • Materiał w 100% mozna poddać recyklingowi. • Wszystkie elementy systemu posiadają fabrycznie zamontowane uszczelki wargowe. • Pełny asortyment produkowany w zakresie średnic od 32mm do 160mm. • System można łaczyć z innymi systemami kanalizacji wewnętrznej. • Wytrzymije temperaturę ścieków 90 o C (chwilowo do 95 o C).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o redukcja kanalizacyjna 110 x 50 Magnaplast wewnętrzna do rury bez kielicha

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  W monografii ?Rury kanalizacyjne" tom 11 ?Projektowanie konstrukcji" dokonano analizy problematyki doboru obciążeń dla rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, ustalenia wielkości... Pełen opis produktu 'Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji' »

  W monografii ?Rury kanalizacyjne" tom 11 ?Projektowanie konstrukcji" dokonano analizy problematyki doboru obciążeń dla rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, ustalenia wielkości sił wewnętrznych oraz wymiarowania konstrukcji kanałowych. Poddano krytycznej analizie metody wcześniej używane przy obliczeniach konstrukcji kanałowych, a następnie przedstawiono metody obecnie stosowane. Podano metody umożliwiające projektowanie kanałów o dowolnych przekrojach (kołowe, jajowe, dzwonowe, prostokątne) o konstrukcjach sztywnych i podatnych. Zaprezentowano metodę obliczeń konstrukcji kanałów dawno ułożonych w gruncie, przydatną przy dokonywaniu ekspertyz konstrukcyjnych kanałów już eksploatowanych.    Spis treści: PRZEDMOWA    Rozdział 1. OBCIĄŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH  1.1. Klasyfikacja obciążeń  1.1.1. Podział obciążeń  1.1.2. Obciążenia stałe  1.1.3. Obciążenia zmienne i wyjątkowe  1.1.4. Obciążenia charakterystyczne i obliczeniowe. Współczynniki obciążeń  1.1.5. Współczynnik dynamiczny  1.1.6. Współczynnik redukcyjny uwzględniający odciążające oddziaływanie nawierzchni ulicznej  1.1.7. Kombinacje obciążeń  1.2. Obciążenia pionowe stałe od nadsypki gruntu  1.3. Pozostałe obciążenia pionowe stałe  1.3.1. Obciążenia pionowe od naziomu w postaci równomiernej warstwy nasypu  1.3.2. Obciążenia pionowe od obiektów posadowionych w sąsiedztwie kanału  1.3.3. Wpływ wielowarstwowości nadsypki na wielkość obciążeń pionowych  1.4. Obciążenia pionowe zmienne od taboru-samochodowego  1.4.1. Propozycje obliczania obciążeń zmiennych od taboru samochodowego  1.4.2. Własna metoda obliczania obciążeń pionowych w gruncie od ruchomych drogowych obciążeń użytkowych  1.5. Pozostałe obciążenia pionowe zmienne  1.5.1. Obciążenia zmienne od taboru tramwajowego  1.5.2. Obciążenia zmienne od taboru kolejowego  1.5.3. Obciążenia zmienne tłumem pieszych  1.5.4. Obciążenia zmienne od taboru lotniczego  1.6. Parcie poziome gruntu  1.6.1. Rodzaje parcia gruntu  1.6.2. Parcie poziome oddziałujące na kanał o przekroju kołowym  1.6.3. Parcie poziome oddziałujące na kanał o przekroju prostokątnym  1.6.3.1. Uwagi wstępne  1.6.3.2. Parcie graniczne gruntu (parcie czynne)  1.6.3.3. Parcie spoczynkowe gruntu  1.6.3.4. Parcie pośrednie gruntu  1.6.4. Parcie na kanał o przekroju kołowym częściowo lub całkowicie zanurzonym w wodzie gruntowej  1.6.4.1. Uwagi wstępne  1.6.4.2. Parcie wody z zewnątrz  1.6.4.3. Parcie gruntu nawodnionego z uwzględnieniem wyporu wody  1.6.4.4. Wypór konstrukcji kanału posadowionego poniżej zwierciadła wody gruntowej  1.6.5. Parcie działające na kanał o przekroju prostokątnym częściowo lub całkowicie zanurzonym w wodzie gruntowej  1.6.6. Parcie gruntu uwarstwionego  1.7. Pionowy odpór gruntu  1.7.1. Pionowy odpór gruntu pod kanałem o przekroju kołowym  1.7.2. Dno kanału o przekroju prostokątnym na podłożu sprężystym  1.8. Warianty obciążeń konstrukcji kanałowych na przykładzie kanału o przekroju prostokątnym    Rozdział 2. SIŁY WEWNĘTRZNE W KANAŁACH O PRZEKROJU KOŁOWYM  2.1. Przegląd metod  2.2. Metoda wieloboku na sprężystych podporach  2.3. Metoda pierścienia kołowego wspartego na ciągłym podłożu sprężystym  2.4. Metoda pierścienia kołowego wspartego na odcinkowych strefach współpracy z gruntem  2.5. Przykład obliczania sił wewnętrznych  2.5.1. Założenia  2.5.2. Obliczenia dla schematu obciążeń ?A"  2.5.3. Obliczenia dla schematu obciążeń ?B"  2.6. Siły wewnętrzne w kołowym przekroju kanału dla różnych schematów obciążeń    Rozdział 3. SIŁY WEWNĘTRZNE W KANAŁACH O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM  3.1. Metoda sił  3.1.1. Przykład zastosowania metody sił dla kanału prostokątnego w postaci zamkniętej ramy  3.1.2. Przykład zastosowania metody sił dla kanału prostokątnego z wydzieloną płytą denną  3.2. Metoda Crossa  3.3. Przykłady obliczeniowe  3.3.1. Przykład 1  3.3.1.1. Zakres obliczeń  3.3.1.2. Obciążenia stałe stropu kanału  3.3.1.3. Obciążenie zmienne stropu kanału od taboru samochodowego  3.3.1.4. Parcie poziome  3.3.1.5. Schemat obciążeń obliczeniowych  3.3.1.6. Obliczenia statyczne płyty stropowej i ściany bocznej  3.3.1.7. Obliczenia statyczne płyty dennej  3.3.2. Przykład 2    Rozdział 4. WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH  4.1. Uwagi wstępne  4.2. Analiza naprężeń  4.3. Analiza nośności  4.4. Analiza odkształceń  4.5. Analiza wydłużeń  4.6. Analiza stateczności  4.6.1. Uwagi ogólne  4.6.2. Stateczność w przypadku obciążeń wywołujących wyboczenie  4.6.2.1. Stateczność przy całkowitym pionowym obciążeniu  4.6.2.2. Stateczność w przypadku oddziaływania zewnętrznego ciśnienia wody  4.6.2.3. Stateczność w przypadku jednoczesnego oddziaływania całkowitego obciążenia pionowego i zewnętrznego ciśnienia wody  4.6.3. Stateczność nieliniowa    Rozdział 5. WCZEŚNIEJ STOSOWANE METODY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH  5.1. Uwagi wstępne  5.2. Metoda Wetzorke  5.3. Metoda według tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur wipro  5.3.1. Uwagi ogólne  5.3.2. Ustalenie obciążeń  5.3.3. Sumowanie obciążeń  5.3.4. Współczynniki podłoża  5.3.5. Dobór klasy wytrzymałości konstrukcji kanałowej  5.4. Metoda Marguardta    Rozdział 6. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE KANAŁÓW SZTYWNYCH I PODATNYCH O PRZEKROJU KOŁOWYM WEDŁUG WYTYCZNYCH ATV  6.1. Uwagi wstępne  6.2. Obciążenie pionowe  6.2.1. Obciążenie gruntem i naziomem stałym  6.2.2. Obciążenie użytkowe od taboru samochodowego  6.3. Rozkład naprężeń pionowych  6.3.1. Moduł odkształcenia gruntu  6.3.2. Wskaźnik sztywności  6.3.3. Współczynnik koncentracji naprężeń  6.3.4. Sumaryczne obciążenie pionowe  6.4. Pionowy odpór i parcie poziome gruntu  6.5. Siły wewnętrzne  6.6. Naprężenia, nośność, odkształcenia i stateczność  6.7. Przykład obliczeniowy kanału o konstrukcji sztywnej  6.7.1. Sprawdzenie nośności kanału betonowego  6.7.2. Obliczanie sił wewnętrznych w kanale betonowym  6.8. Przykład obliczeniowy kanału o konstrukcji podatnej    Rozdział 7. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE KANAŁÓW SZTYWNYCH 0 PRZEKROJU KOŁOWYM, JAJOWYM I DZWONOWYM WEDŁUG NETZERA  7.1. Uwagi wstępne  7.2. Współczynnik sztywności  7.3. Rozkład obciążeń pionowych  7.4. Parcie poziome gruntu  7.5. Siły wewnętrzne i odkształcenia  7.6. Naprężenia i nośność  7.7. Przykład obliczeniowy    Rozdział 8. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE KOŁOWYCH KANAŁÓW PODATNYCH WEDŁUG METODY SKANDYNAWSKIEJ  8.1. Uwagi wstępne  8.2. Obciążenie gruntem  8.3. Obciążenie ruchem kołowym  8.4. Ugięcie krótkotrwałe  8.5. Ugięcie długotrwałe  8.6. Odkształcenia  8.7. Wyboczenie  8.8. Kryteria projektowe w metodzie skandynawskiej  8.8.1. Uwagi wstępne  8.8.2. Obciążenia  8.8.3. Ugięcie  8.8.4. Odkształcenie względne ścianki kanału  8.8.5. Wyboczenie  8.9. Przykład obliczeniowy    Rozdział 9. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE KANAŁÓW DAWNO UŁOŻONYCH W GRUNCIE  9.1. Uwagi wstępne  9.2. Zmiany obciążeń kanału gruntem w funkcji czasu  9.3. Kierunki oddziaływania obciążeń gruntu na konstrukcję kanału  9.4. Odciążające działanie sklepienia gruntowego  9.5. Uwagi końcowe  9.6. Przykład obliczeniowy    Rozdział 10. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE KANAŁÓW BUDOWANYCH METODAMI BEZWYKOPOWYMI  10.1. Uwagi wstępne  10.1.1. Zakres zastosowania metody  10.1.2. Warunki gruntowe  10.1.3. Parametry niezbędne do wykonania obliczeń  10.2. Obciążenia  10.3. Siły wewnętrzne  10.3.1. Siły wewnętrzne w konstrukcji kanałowej w okresie budowy wywołane zjawiskiem zakleszczenia  10.3.2. Siły wewnętrzne w przekroju poprzecznym konstrukcji kanałowej  10.3.2.1. Siły wewnętrzne od ciężaru konstrukcji kanałowej  10.3.2.2. Siły wewnętrzne od obciążenia gruntem i równomiernie rozłożonego naziomu  10.3.2.3. Siły wewnętrzne od obciążeń spowodowane taborem samochodowym  10.3.2.4. Siły wewnętrzne od innych obciążeń  10.4. Wymiarowanie konstrukcji kanału w przekroju poprzecznym  10.4.1. Zakres obliczeń  10.4.2. Wymiarowanie żelbetowych konstrukcji kanałowych  10.4.3. Wymiarowanie kanałów kamionkowych  10.4.4. Wymiarowanie kanałów stalowych  10.4.4.1. Analiza naprężeń  10.4.4.2. Analiza ugięć  10.4.4.3. Analiza stateczności  10.4.4.4. Analiza naprężeń dodatkowych  10.5. Wymiarowanie konstrukcji kanału w kierunku podłużnym  10.5.1. Uwagi wstępne  10.5.2. Wymiarowanie kanałów o złączach przenoszących wyłącznie siły ściskające  10.5.3. Wymiarowanie kanałów o złączach przenoszących siły ściskające i rozciągające  10.6. Współczynniki bezpieczeństwa  10.7. Przykład obliczeniowy    Rozdział 11. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE KANAŁÓW ODNAWIANYCH METODAMI BEZWYKOPOWYMI  11.1. Uwagi wstępne  11.2. Metoda zalecana przez wytyczne ATV  11.2.1. Uwagi wstępne  11.2.2. Dane wyjściowe do obliczeń  11.2.3. Analiza deformacji początkowych powłoki odnowieniowej  11.2.3.1. Stan I i II kanału  11.2.3.2. Stan III kanału  11.2.4. Rozkład obciążeń w kanale z powłoką  11.2.5. Stan bezpieczeństwa układu kanał-ośrodek gruntowy  11.2.6. Siły wewnętrzne w powłokach kanałów o I i II stanie technicznym od ciśnienia zewnętrznego wody  11.2.7. Naprężenia  11.2.8. Siły wewnętrzne w powłoce kanału o III stanie technicznym od obciążenia gruntem  11.2.9. Odkształcenia powłoki  11.2.10. Stateczność powłoki  11.2.11. Przykład obliczeniowy  11.3. Metoda Insituforn  11.3.1. Uwagi wstępne  11.3.2. Obliczenia kanałów grawitacyjnych częściowo uszkodzonych  11.3.2.1. Ustalanie wyboczenia nieusztywnionego  11.3.2.2. Obliczanie wyboczenia nieusztywnionego  11.3.2.3. Przykład obliczeniowy  11.3.3. Obliczenia kanałów grawitacyjnych całkowicie zniszczonych  11.3.3.1. Poprawiony wzór AWWA  11.3.3.2. Obliczanie obciążeń  11.3.3.3. Przykład obliczeniowy  11.3.4. Obliczenia stosowane w przypadku rurociągów ciśnieniowych  11.3.4.1. Zalecenia i sposób obliczeń  11.3.4.2. Przykład obliczeniowy    Rozdział 12. OPTYMALIZACJA WARIANTÓW NOŚNOŚCI I KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH KANAŁÓW ŻELBETOWYCH  12.1. Ustalanie optymalnej liczby wariantów nośności kanału żelbetowego oraz obciążeń na które należy go zaprojektować  12.1.1. Uwagi wstępne  12.1.2. Wielkości wejściowe i wyjściowe  12.1.3. Założenia  12.1.4. Funkcja celu  12.1.5. Opis zapisu matematycznego modelu  12.1.6. Przykład obliczeniowy  12.1.6.1. Uwagi ogólne  12.1.6.2. Wielkości wejściowe  12.1.6.3. Wielkości wyjściowe  12.2. Sposób doboru optymalnej konstrukcji monolitycznego kanału żelbetowego o przekroju kołowym  12.2.1. Uwagi wstępne  12.2.2. Wielkości wejściowe i wyjściowe  12.2.3. Założenia  12.2.4. Funkcja celu  12.2.5. Warunki ograniczające  12.2.6. Opis zapisu matematycznego modelu  12.2.7. Przykład obliczeniowy  12.2.8. Wnioski    Rozdział 13. PROPOZYCJA NOWEJ METODY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH  13.1. Uwagi wstępne  13.2. Uwagi dotyczące istniejących metod  13.3. Zapotrzebowanie na metodę projektowania konstrukcji przewodów kanalizacyjnych III generacji  13.4. Zapotrzebowanie na metodę obliczeń konstrukcji kanałowych na zadany - ściśle określony w latach - okres ich eksploatacji  13.4.1. Zapotrzebowanie na metodę obliczeń uwarunkowane względami technicznymi  13.4.2. Zapotrzebowanie na metodę obliczeń uwarunkowane względami ekonomicznymi  13.4.3. Zapotrzebowanie na metodę obliczeń uwarunkowane względami prawno-organizacyjnymi  13.5. Propozycja nowej metody III generacji projektowania konstrukcji kanałowych dla zadanego czasookresu ich eksploatacji  13.6. Uwagi końcowe  13.7. Przykład obliczeniowy    LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  W niniejszej monografii pt. ?Rury kanalizacyjne" (tom 1) dokonano analizy własności materiałowych aktualnie stosowanych rur kanalizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań... Pełen opis produktu 'Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe' »

  W niniejszej monografii pt. ?Rury kanalizacyjne" (tom 1) dokonano analizy własności materiałowych aktualnie stosowanych rur kanalizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań materiałowych rur najnowszej generacji. Przedstawiono wyniki własnych badań stanu technicznego sieci kanalizacyjnych przy wykorzystaniu techniki video. Przeanalizowano także czynniki zewnątrz- i wewnątrzkanałowe mające wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji kanałów w oparciu m.in. o wyniki własnych prac badawczych.    Spis treści: PRZEDMOWA    Rozdział 1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE RUR KANALIZACYJNYCH  1.1. Analiza porównawcza własności materiałowych rur stalowych, żeliwnych, betonowych, azbesto-cementowych, z PVC i PE  1.1.1. Ciężar objętościowy  1.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie  1.1.3. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu  1.1.4. Granica plastyczności  1.1.5. Współczynnik sprężystości podłużnej  1.1.6. Przewodność cieplna  1.1.7. Wydłużenie termiczne  1.1.8. Oporność elektryczna  1.2. Własności innych materiałów stosowanych do konstruowania rur  1.2.1. Uwagi wstępne  1.2.2. Rury kamionkowe  1.2.3. Rury polimerobetonowe  1.2.4. Rury polipropylenowe  1.2.5. Rury żelbetowe  1.2.6. Rury z betonu sprężonego  1.2.7. Rury betonowe kompozytowe z włóknami stalowymi  1.2.8. Rury żywiczne wzmacniane włóknem szklanym  1.2.8.1. Uwagi ogólne  1.2.8.2. Własności materiałowe rur  1.2.8.3. Technologie wytwarzania rur  1.2.8.3.1. Technologia odlewania odśrodkowego  1.2.8.3.2. Technologia nawojowa  1.2.9. Rury tworzywowe profilowane  1.3. Specyficzne własności rur z tworzyw sztucznych  1.3.1. Uwagi wstępne  1.3.2. Lepkosprężystość rur z tworzyw sztucznych  1.3.3. Wymiarowanie rur z uwzględnieniem zachodzących w nich procesów starzeniowych  1.3.4. Zjawisko powolnego wzrostu pęknięć i szybkiej propagacji pęknięć  1.3.5. Odporność chemiczna rur z tworzyw sztucznych  1.3.6. Odkształcalność rur z tworzyw sztucznych  1.3.6.1. Odkształcalność a uszkodzenia mechaniczne  1.3.6.2. Analiza statyki rur sztywnych i podatnych w kierunku podłużnym  1.3.6.3. Odkształcenia rur podatnych w trakcie budowy oraz w czasie odtwarzania się naturalnego środowiska gruntowego  1.3.6.4. Dopuszczalne odkształcenia rur  1.3.6.5. Zachowanie się rur tworzywowych przy zmianach w ośrodku gruntowym  1.3.6.6. Odkształcenie parametrem oceny jakości wbudowania rur z tworzyw sztucznych  1.3.6.7. Podsumowanie  1.3.7. Zestawienie własności rur z tworzyw sztucznych stosowanych do konstruowania rurociągów  1.4. Analiza badań dotyczących trwałości rur termoplastycznych na przykładzie rur z PVC  1.4.1. Uwagi wstępne  1.4.2. Czynniki wpływające na trwałość rur tworzywowych ułożonych w gruncie  1.4.2.1. Wprowadzenie  1.4.2.2. Warunki stabilności rury  1.4.2.3. Starzenie się materiału tworzywa  1.4.2.3.1. Współzależność pomiędzy odkształceniem a naprężeniem  1.4.2.3.2. Efekty starzenia się tworzyw sztucznych  1.4.2.3.3. Wpływ wielkości ugięcia na trwałość rur  1.4.2.4. Awarie rurociągów z tworzyw sztucznych  1.4.2.5. Odporność PVC na działanie wybranych czynników zewnętrznych  1.4.3. Prognozowanie trwałości rur w oparciu o badania poligonowe  1.4.3.1. Badania poligonowe nr 1  1.4.3.2. Badania poligonowe nr 2  1.4.3.3. Podsumowanie  1.4.4. Wnioski  1.5. Współczynniki bezpieczeństwa  1.5.1. Uwagi wstępne  1.5.2. Dotychczas przyjmowane wartości współczynników bezpieczeństwa  1.5.3. Analiza parametrów materiałowych niezbędnych do ustalenia współczynników bezpieczeństwa rur  1.5.3.1. Zasoby pracy różnych materiałów  1.5.3.2. Prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej  1.5.4. Analiza współczynników bezpieczeństwa rur wykonanych z różnych materiałów  1.6. Kryteria doboru i trwałość rozwiązań materiałowych rur  1.6.1. Uwagi wstępne  1.6.2. Kryteria wyboru rozwiązań materiałowych rur  1.6.3. Trwałość rozwiązań materiałowych rur    Rozdział 2. BADANIE STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACYJNYCH  2.1. Uwagi wstępne  2.2. Technika video w kanalizacji  2.2.1. Aparatura badawcza z zaleceniami jej doboru  2.2.1.1. Rys historyczny rozwoju kamer kanalizacyjnych  2.2.1.2. Systemy urządzeń kamerowych  2.2.1.3. Kamery  2.2.1.4. Zasady doboru optymalnego wyposażenia badawczego  2.2.2. Zalecane częstotliwości badań przewodów kanalizacyjnych techniką video  2.2.3. Możliwości oceny bezpieczeństwa konstrukcji kanału badanego techniką video  2.2.4. Badanie, diagnozowanie i odnowa kanałów na przykładzie niektórych krajów  2.3. Stan techniczny sieci kanalizacyjnych  2.3.1. Uwagi wstępne  2.3.2. Analiza stanu technicznego polskiej kanalizacji  2.3.2.1. Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych  2.3.2.2. Wyniki badań kamionkowych przewodów kanalizacyjnych  2.3.2.3. Analiza wyników badań krajowych  2.3.3. Zestawienie i analiza wyników prowadzonych w RFN  2.3.3.1. Wyniki badań  2.3.3.2. Analiza wyników badań  2.3.4. Analiza porównawcza badań krajowych i niemieckich  2.3.5. Uwagi końcowe    Rozdział 3. CZYNNIKI WEWNĄTRZKANAŁOWE WPŁYWAJĄCE NA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH  3.1. Uwagi wstępne  3.2. Korozja wewnętrzna przewodów kanalizacyjnych  3.2.1. Wprowadzenie  3.2.2. Korozja siarczanowa  3.2.3. Sposoby obliczania rozmiaru korozji  3.3. Ścieralność dna przewodów kanalizacyjnych  3.3.1. Uwagi wstępne  3.3.2. Podstawy teoretyczne zjawiska ścieralności przewodów kanalizacyjnych  3.3.3. Badania laboratoryjne ścieralności  3.3.4. Funkcja ścieralności  3.3.5. Uwagi końcowe    Rozdział 4. CZYNNIKI ZEWNĄTRZKANAŁOWE MAJĄCE WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH  4.1. Uwagi wstępne  4.2. Wpływ technologii budowy na bezpieczeństwo konstrukcji kanałowych  4.2.1. Uwagi wstępne  4.2.2. Rodzaj gruntu i stopień jego zagęszczenia  4.2.3. Posadowienie kanału  4.2.4. Rodzaj deskowania ścian wykopu i sposób jego usuwania  4.2.5. Analiza wpływu czynników zewnątrzkanałowych na wielkość naprężeń w konstrukcji kanału  4.3. Przeciążenia konstrukcji kanałowych  4.3.1. Uwagi wstępne  4.3.2. Błędy metod dawniej stosowanych  4.3.3. Błędy Tymczasowej Instrukcji Projektowania Rur Wipro  4.3.4. Błędy metody skandynawskiej w zakresie ustalania obciążeń od taboru samochodowego  4.3.5. Analizy porównawcze metod obliczeniowych stosowanych obecnie w kraju  4.3.5.1. Uwagi wstępne  4.3.5.2. Zestawienie wyników obliczeń statyczne-wytrzymałościowych wykonanych zgodnie z zaleceniami poszczególnych metod  4.3.5.2.1. Dane wejściowe do obliczeń  4.3.5.2.2. Obciążenia pionowe stałe i zmienne  4.3.5.2.3. Wielkości parcia poziomego  4.3.5.2.4. Wielkości ugięcia wierzchołka rury  4.3.5.3. Analiza porównawcza  4.3.5.3.1. Zestawienie otrzymanych wielkości obciążeń stałych, zmiennych i sumy obciążeń pionowych  4.3.5.3.2. Zestawienie wielkości parcia poziomego  4.3.5.3.3. Zestawienie wielkości ugięć  4.3.5.4. Wnioski  4.3.6. Wpływ czynników liniowych i reologicznych w gruncie na zmiany obciążeń zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych  4.4. Korozja zewnętrznych ścian kanału  4.4.1. Przyczyny korozji  4.4.2. Agresywność gruntu i wody gruntowej  4.4.3. Wpływ innych agresywnych substancji wprowadzonych do gruntu lub wody gruntowej  4.5. Destrukcyjny wpływ korzeni drzew    LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 2,7 - Długość [m]: 0,25 - DN [mm]: 110 - Ilość... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 110, L = 0,25 m [5100050]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 2,7 - Długość [m]: 0,25 - DN [mm]: 110 - Ilość w opakowaniu: 15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 110, L = 0,25 m [5100050]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 0,15 - DN [mm]: 50 - Ilość w... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 50, L = 0,15 m [5100017]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 0,15 - DN [mm]: 50 - Ilość w opakowaniu: 100
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 50, L = 0,15 m [5100017]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,9 - Długość [m]: 0,25 - DN [mm]: 75 - Ilość w... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 75, L = 0,25 m [5100040]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,9 - Długość [m]: 0,25 - DN [mm]: 75 - Ilość w opakowaniu: 40
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 75, L = 0,25 m [5100040]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 0,5 - DN [mm]: 40 - Ilość w... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 40, L = 0,5 m [5101020]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 0,5 - DN [mm]: 40 - Ilość w opakowaniu: 100
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 40, L = 0,5 m [5101020]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 1,0 - DN [mm]: 40 - Ilość w... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 40, L = 1,0 m [5102020]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 1,0 - DN [mm]: 40 - Ilość w opakowaniu: 20
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 40, L = 1,0 m [5102020]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 0,25 - DN [mm]: 40 - Ilość w... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 40, L = 0,25 m [5100020]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,8 - Długość [m]: 0,25 - DN [mm]: 40 - Ilość w opakowaniu: 100
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 40, L = 0,25 m [5100020]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 2,7 - Długość [m]: 0,15 - DN [mm]: 110 - Ilość... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 110, L = 0,15 m [5100015]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 2,7 - Długość [m]: 0,15 - DN [mm]: 110 - Ilość w opakowaniu: 20
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 110, L = 0,15 m [5100015]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 2,7 - Długość [m]: 0,315 - DN [mm]: 110 - Ilość... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 110, L = 0,315 m [5100150]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 2,7 - Długość [m]: 0,315 - DN [mm]: 110 - Ilość w opakowaniu: 15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 110, L = 0,315 m [5100150]

 • [Dyka]

  Kategoria: Systemy instalacyjne - złączki, rury > Dyka - złączki kanalizacyjne

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,9 - Długość [m]: 0,315 - DN [mm]: 75 - Ilość... Pełen opis produktu 'DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 75, L = 0,315 m [51000140]' »

  Rura szara kanalizacji wewnętrznej z PP PN-EN 1451-1:2001; AT/ 2006-02-1613. Pipes - grey     Dane techniczne: - Grubość ścianki [mm]: 1,9 - Długość [m]: 0,315 - DN [mm]: 75 - Ilość w opakowaniu: 30
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o DYKA Rury kanalizacyjne wewnętrzne z PP/ pipes, DN 75, L = 0,315 m [51000140]


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kociolkowo.pl

Technika grzewcza i sanitarna.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.09.2011
valvex, armatura kraków, perfexim, zawiercie, fitting, krÓĆce, detalmet, viega, kospel, spiroflex
Produkty w ofercie: 3573
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kotlownie.com

Kompleksowe zaopatrzenie inwestycji w instalacje sanitarne, grzewcze oraz wentylacyjne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.08.2011
red
Produkty w ofercie: 5573
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 1601
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0