Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  geotechnicznych bez odpływu    2.4.    Metoda półempiryczna    3.    Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich     3.1.    Zasady ogólne    3.2.    Wymiary fundamentu   ... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7' »

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7. Książka będzie pierwszą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Autorami następnych części będą dr inż. Jarosław Rybak oraz dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała. Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów. Spis treści Przedmowa do wydania II Wykaz zastosowanych oznaczeń 1.    Fundamenty bezpośrednie - stan graniczny nośności    1.1.    Wstęp    1.2.    Rozpoznanie geotechniczne    1.3.    Ustalanie częściowych współczynników bezpieczeństwa    1.3.1.    Sprawdzanie stanów granicznych nośności    1.3.2.    Parametry gruntowe    1.3.3.    Wymiary fundamentu    1.3.4.    Oddziaływania    1.4.    Podejścia obliczeniowe    2.    Obliczanie oporu podłoża    2.1.    Metoda analityczna - podłoże jednorodne    2.2.    Metoda analityczna - podłoże uwarstwione    2.3.    Metoda analityczna dla warunków geotechnicznych bez odpływu    2.4.    Metoda półempiryczna    3.    Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich    3.1.    Zasady ogólne    3.2.    Wymiary fundamentu    3.3.    Zalecenia konstrukcyjne    3.3.1.    Zalecenia ogólne    3.3.2.    Fundamenty betonowe    3.3.2.1.    Ławy fundamentowe    3.3.2.2.    Stopy betonowe    3.3.3.    Fundamenty żelbetowe    3.3.3.1.    Ławy fundamentowe    3.3.3.2.    Stopy fundamentowe    4.    Przykłady obliczeniowe    4.1. Ława fundamentowa obciążona pionowo na podłożu gruntowym uwarstwionym    4.1.1.    Założenia    4.1.2.    Oddziaływanie (obciążenia) 4.1.3.    Sprawdzanie warunku GEO według podejścia DA2 4.1.3.1    Własności materiałowe i wytrzymałościowe 4.1.3.2.    Sprawdzanie warunku GEO    4.1.4.    Nośność podłoża uwarstwionego    4.1.5. Sprawdzanie warunku GEO według podejścia DA1 4.1.5.1. Działania i skutki 4.1.5.2. Własności materiałowe i wytrzymałościowe 4.1.5.3. Nosność podłoża uwarstwionego 4.2.    Ława fundamentowa obciążona mimośrodowo    4.2.1.    Założenia    4.2.2.   Sprawdzenie warunku GEO dla podejścia DA2* 4.2.2.1. Obliczanie obciążeń 4.2.2.2. Obliczanie nośności podłoża 4.2.2.3. Sprawdzenie warunku GEO 4.2.4. Wymiarowanie ławy fundamentowej dla podejścia D2* 4.3. Stopa fundamentowa ociążona mimośrodkowo 4.3.1. Założenia 4.3.2. Wartości charakterystyczne oddziaływania (obciążenia) 4.3.3. Przyjęcie wymiarów fundamentu 4.3.3.1. Wyznaczenie dodatkowych stałych obciążeń 4.3.4. Sprawdzenie warunku nośnosci GEO według podejścia DA2* 4.3.4.1. Wyznaczenie mimośrodków od obciążeń charaktrystycznych stałych 4.3.4.2. Wyznaczenie mimośrodków od obciążeń charaktrystycznych stałych i zmiennych 4.3.4.3. Wyznaczenie mimośrodków od obciążeń charaktrystycznych stałych, zmiennych i wyjątkowych 4.3.4.4. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych 4.3.4.5. Wyznaczanie współczynników nosności granicznej 4.3.4.6. Wyznaczanie współczynników redukcji 4.3.4.7. Wyznaczanie współczynników kształtu 4.3.4.8. Nosność obliczeniowa dla warunków gruntowych z odpływem 4.3.5. Wymiarowanie stopy funadmetowej na zgiananie 4.3.5.1. Wyznaczanie momentów zginających dla maksymalnych naprężęń działających na wspornik 4.3.5.2. Wyznaczanie momentów zginających dla średnich naprężeń działających na wspornik 4.3.5.3. Wyznaczanie powierzchni zbrojenia dla średnich naprężęń działających na wspornik 4.3.6. Wymiarowanie stopy fundamentowej na przebicie 4.3.7. Sprawdzenie warunku nosności GEO według podejścia DA1 4.3.7.1. Oddziaływanie (obciążenie) 4.3.7.2. Wyznaczenie dodatkowych stałych obciążeń 4.3.7.3. Zestawienie obciążeń obliczeniowych 4.3.7.4. Wyznaczenie mimośrodków od obliczeniowych obciążęń stałych 4.2.7.5. Sprawdzenie położenia wypadkowej dla obciążeń obliczeniowych stałych i zmiennych, w poziomie posadownienia fundamentu, gdy oś słupa nie pokrywa się z osią stopy fundamentowej 4.3.7.6. Sprawdzenie położenia wypadkowej dla obciążeń obliczeniowych stałych i zmiennych oraz wyjątkowych, w poziomie posadownienia fundamentu, gdy oś słupa nie pokrywa się z osią stopy fundamentowej 4.3.7.7. Wybór najniekorzystniejszego schemtu obciążęnia 4.3.7.8. Wyznaczenie parametrów geotechnicznych obliczeniowych dla schemtu I 4.3.7.9. Wyznaczenie współczynników nośności granicznej 4.3.7.10. Wyznaczenie współczynników redukcyjnych w związku z działaniem sił poziomych w schemacie I 4.3.7.11. Współczynnik kształtu 4.3.7.12. Nośność obliczeniowa dla warunków gruntowych z odpywem 5.    Fundamenty bezpośrednie - stan graniczny użytkowalności    5.1.    Wstęp    5.2.    Stan graniczny użytkowalności    5.3.    Osiadania [s]    5.3.1.    Zasady ogólne    5.3.2.    Metody obliczania osiadań    5.3.2.1.    Metoda odkształceń jednoosiowych podłoża (metoda analogu edometrycznego)    5.3.2.2.    Metoda odkształceń trójosiowych podłoża (metoda analogu sprężystego) [7]    5.3.2.3.    Uproszczona metoda ośrodka sprężystego    5.4.    Różnica osiadań [6S]    5.5.    Przechylenie [w]    5.6.    Strzałka wygięcia [Amax] i odchylenie kątowe [as]    6.    Przykłady obliczeniowe dla stanu granicznego użytkowania    6.1.    Ława na podłożu uwarstwionym    6.1.1.    Wyznaczenie stanu naprężeń pionowych    6.1.2.    Obliczanie osiadania ławy fundamentowej B    6.2.    Sprawdzenie pochodnych efektów oddziaływań    6.2.1.    Średnie osiadanie budynku    6.2.2.    Przechylenie budynku [a>]    6.2.3.    Wygięcie budynku [as]    6.2.4.    Różnica osiadań [Aj//]    6.3. Obliczenie osiadania stopy fundamentowej uproszczoną metodą ośrodka sprężystego    7. Załączniki    7.1.    Tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych    7.2.    Parametry geotechniczne    7.3.    Nomogramy do wyznaczania naprężeń pionowych w podłożu gruntowym    Literatura   
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto... Pełen opis produktu 'Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami' »

  W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie. Spis treści: Przedmowa 1. FUNDAMENTY BUDOWLI - WIADOMOŚCI OGÓLNE 1.1. Wstęp 1.2. Rodzaje fundamentów 2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO 2.1. Schemat obliczeniowy podłoża 2.2. Zasady nowej klasyfikacji gruntów 2.3. Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoża 2.4. Kategorie geotechniczne 3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI 3.1. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu 3.2. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-81/B-03020 3.3. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-EN 1997-1 4. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH 4.1. Metody projektowania posadowień bezpośrednich 4.2. Stany graniczne 4.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych i przejściowych 4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu 4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie 4.4. Podejścia obliczeniowe 4.5. Stany graniczne użytkowalności 4.5.1. Wstęp 4.5.2. Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów 4.5.3. Zasada obliczania osiadań fundamentów 4.5.4. Maksymalna różnica osiadań 4.5.5. Strzałka wygięcia 4.5.6. Przechylenie budowli 5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE 5.1. Głębokość posadowienia fundamentów 5.2. Projektowanie ław fundamentowych 5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego 5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych 5.3. Projektowanie stóp fundamentowych 5.3.1. Zasady ogólne 5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego 5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych 6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH 6.1. Ława obciążona osiowo 6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej 6.1.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej 6.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 6.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej 6.2. Ława "przy sąsiedzie" obciążona mimośrodowo 6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej 6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej 6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej 7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH 7.1. Stopa fundamentowa obciążona osiowo 7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 7.2. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo - siła pionowa przyłożona w osi słupa i siła pozioma 7.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 7.2.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 7.2.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 7.2.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 7.3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo - dwa układy obciążeń działających w jednej płaszczyźnie 7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 7.3.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 7.3.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 7.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 7.4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w obu kierunkach 7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 7.4.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 7.4.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 7.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA 8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali 8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu 9. KONSTRUKCJE OPOROWE 9.1. Rodzaje konstrukcji oporowych 9.2. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu 9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu 9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu 9.3. Stany graniczne 9.3.1. Stan graniczny nośności 9.3.2. Stan graniczny użytkowania 9.4. Ściany oporowe płytowe - zasady obliczania i konstruowania 9.5. Ścianki szczelne stalowe - zasady obliczania (metody klasyczne) 10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ 10.1. Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki 10.2. Obciążenia działające na ścianę oporową 10.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntów 10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej 10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia 10.3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU) 10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej 10.4.1. Płyta pionowa 10.4.2. Płyta pozioma 11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH 11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona 11.1.1. Parametry geotechniczne podłoża 11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów 11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki 11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę 11.1.5. Dobór profilu ścianki 11.2. Ścianka szczelna zakotwiona 11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża 11.2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów 11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki 11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki 11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę 11.2.6. Dobór profilu ścianki Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna / Budownictwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7.

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: ProjektowanieWysyłka: od ręki

  Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7' »

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7.W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. ?W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7)(...)W obecnym wydaniu poprawiono również błędy, które znalazły się w tekście poprzedniego wydania.Fragment Przedmowy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: ProjektowanieWysyłka: od ręki

  budownictwa oraz projektantów.Spis Treści:1.Fundamenty bezpośrednie ? stan graniczny nośności2.Obliczanie oporu podłoża3.Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich4.Przykłady... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7' »

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7.Książka będzie pierwszą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Autorami następnych części będą dr inż. Jarosław Rybak oraz dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała. Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów.Spis Treści:1.Fundamenty bezpośrednie ? stan graniczny nośności2.Obliczanie oporu podłoża3.Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich4.Przykłady obliczeniowe5.Fundamenty bezpośrednie ? stan graniczny użytkowalności6.Przykłady obliczeniowe dla stanu granicznego użytkowania7.Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • []

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Technika. Mechanika techniczna/Budownictwo
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W skrypcie opisano zasady projektowania typowych fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie, ścian oporowych posadowionych bezpośrednio oraz fundamentów na palach. Zamieszczono... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów' »

  W skrypcie opisano zasady projektowania typowych fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie, ścian oporowych posadowionych bezpośrednio oraz fundamentów na palach. Zamieszczono przykłady obliczeniowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: ProjektowanieWysyłka: od ręki

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7' »

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7.Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Nazwa - Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 Autor - Olgierd Puła Oprawa - Miękka Wydawca - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne ... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - Olgierd Puła' »

  Opis - Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7.Książka jest pierwszą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Autorami następnych części będą dr inż. Olgierd Puła oraz dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała. Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów. W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7)(...) W obecnym wydaniu poprawiono również błędy, które znalazły się w tekście poprzedniego wydania. Nazwa - Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 Autor - Olgierd Puła Oprawa - Miękka Wydawca - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Kod ISBN - 9788371252457 Kod EAN - 9788371252457 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x24.0cm Ilość stron - 144 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Architektura Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-11-10
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - Olgierd Puła

 • [Arkady]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Architektura i budownictwo > Budownictwo i pozostałeWysyłka: do 3 dni

  Poradnik inżyniera i technika budowlanego. T. 4, Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty / Józef Pękała [et al.] ; Polski Związek Inżynierów i T... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera i technika budowlanego 4 Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty' »

  Poradnik inżyniera i technika budowlanego. T. 4, Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty / Józef Pękała [et al.] ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa   książka w oprawie twardej    stan b.dobry Adres wydawniczy Warszawa : "Arkady", 1983 (Pozn : PZGMK). Opis fizyczny 371 s. : rys., wykr. ; 21 cm. Temat Budownictwo Gatunek Poradniki Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Pękała, Józef. Wydawnictwo "Arkady". Nr bibliografii narodowej PB 1983/8042
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera i technika budowlanego 4 Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki/Nauka/TechnikaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • [PWE]

  Kategoria: Główna > Główna/Książki

  W skrypcie zawarto zasady projektowania typowych fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie, ścian oporowych posadowionych bezpośrednio oraz fundamentów na palach. Zamieszczono... Pełen opis produktu 'PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW' »

  W skrypcie zawarto zasady projektowania typowych fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie, ścian oporowych posadowionych bezpośrednio oraz fundamentów na palach. Zamieszczono przykłady obliczeniowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki/Nauka/TechnikaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

 • [OWPW]

  Kategoria: Budownictwo

  W skrypcie zawarto zasady projektowania typowych fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie, ścian oporowych posadowionych bezpośrednio oraz fundamentów na palach. Zamieszczono... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów. Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - I. Cios' »

  W skrypcie zawarto zasady projektowania typowych fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie, ścian oporowych posadowionych bezpośrednio oraz fundamentów na palach. Zamieszczono przykłady obliczeniowe.PRZEDMOWA FUNDAMENTY BUDOWLI - WIADOMOŚCI OGÓLNE 1.1. Wstęp 1.2. Rodzaje fundamentów 2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO 2.1. Schemat obliczeniowy podłoża 2.2. Metody ustalania parametrów geotechnicznych 3. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH 3.1. Obliczenia statyczne wg pierwszego stanu granicznego 3.2. Obliczenia statyczne wg drugiego stanu granicznego 4. FUNDAMENTY OPARTE BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE 4.1. Podział fundamentów bezpośrednich 4.2. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu 4.3. Projektowanie ław fundamentowych 4.4. Projektowanie stóp fundamentowych 5. ŚCIANY OPOROWE 5.1. Rodzaje konstrukcji ścian oporowych 5.2. Obciążenia ścian oporowych 5.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntu 5.4. Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji ściany oporowej 5.5. Przykład obliczeniowy 6. ZASADY PROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW OPARTYCH NA PALACH 6.1. Obliczanie nośności pali pojedynczych i grupy pali obciążonych siłą pionową wg stanu granicznego nośności 6.2. Obliczanie fundamentów na palach wg stanu granicznego użytkowania 6.3. Obliczenia wytrzymałościowe fundamentów na palach 6.4. Obliczenia wytrzymałościowe pali     
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów. Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - I. Cios

 • [DWE]

  Kategoria: Budownictwo

  budownictwa oraz projektantów. Spis Treści: 1.Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny nośności 2.Obliczanie oporu podłoża 3.Tok postępowania podczas projektowania fundamentów... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - Puła Olgierd' »

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7. Książka będzie pierwszą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Autorami następnych części będą dr inż. Jarosław Rybak oraz dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała. Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów. Spis Treści: 1.Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny nośności 2.Obliczanie oporu podłoża 3.Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich 4.Przykłady obliczeniowe 5.Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny użytkowalności 6.Przykłady obliczeniowe dla stanu granicznego użytkowania 7.Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - Puła Olgierd

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Technika>BudownictwoWysyłka: do 3 dni

  Do Studentów Budownictwa Oraz Projektantów. Spis Treści: Fundamenty Bezpośrednie - Stan Graniczny Nośności Obliczanie Oporu Podłoża Tok Postępowania Podczas Projektowania Fundamentów... Pełen opis produktu 'Projektowanie Fundamentów Bezpośrednich Według Eurokodu 7' »

  O Książce: Książka Przedstawia Zasady Sprawdzania Warunków I I II Stanu Technicznego Wg Eurocodu 7 Dla ław I Stóp Fundamentowych. Ilustracją Tych Zasad Są Zamieszczone Przykłady Obliczeń Nośności I Przemieszczeń Dla ławy Na Podłożu Jednorodnym I Uwarstwionym Oraz Nośności Stopy Od Obciążeń Działających W Dwóch Płaszczyznach. Przykłady Kończą Się Wymiarowaniem Według Eurocodu 7. Cykl Adresowany Jest Do Studentów Budownictwa Oraz Projektantów. Spis Treści: Fundamenty Bezpośrednie - Stan Graniczny Nośności Obliczanie Oporu Podłoża Tok Postępowania Podczas Projektowania Fundamentów Bezpośrednich Przykłady Obliczeniowe Fundamenty Bezpośrednie - Stan Graniczny Użytkowalności Przykłady Obliczeniowe Dla Stanu Granicznego Użytkowania Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie Fundamentów Bezpośrednich Według Eurokodu 7

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń... Pełen opis produktu 'Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 [Puła Olgierd]' »

  Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7. Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów. ISBN: 9788371252457 Kod paskowy: 9788371252457 Autorzy: Puła Olgierd Wydanie: 3 Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 20063 Miejscowość: Wrocław Liczba stron: 144 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 8 Waga: 0.256 Język oryginału: polski Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 [Puła Olgierd]


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, czytelnik, piw, kaw, harlequin, wydawnictwo mon, iskry, nasza księgarnia, książka i wiedza, pwn
Produkty w ofercie: 22651
Promocje: 16
Wysyłka do 3 dni: 22350
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

kup-ksiazke.pl

Podręczniki oraz beletrystyka.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2011
longman, wsip, nowa era, greg, operon, pwn szkolny, macmillan, zielona sowa, oxford university press, olesiejuk
Produkty w ofercie: 7389
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2