Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Salma Press (Witkom)]

  Kategoria: INFORMATYKA

  inwestycji rzeczowych takich, jak np. inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje w nowe technologie. Kolejnym zagadnieniem, które utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest ... Pełen opis produktu 'Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym. Zastosowania praktyczne w Microsoft Excel' »

  Dynamika i złożoność współczesnego otoczenia gospodarczego coraz bardziej utrudnia podejmowanie decyzji inwestycji zarówno na poziomie instrumentów finansowych np. akcje, obligacje, waluty, jak i inwestycji rzeczowych takich, jak np. inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje w nowe technologie. Kolejnym zagadnieniem, które utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest występowanie kryzysów ekonomicznych. W szczególności ostatni kryzys finansowy, który rozpoczął się od upadku banku Lemhan Brother. Spis treści: Wprowadzenie 1. Metoda Monte Carlo1.1. Pochodzenie Metody Monte Carlo 1.2. Metoda Monte Carlo w finansach 2. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa 2.1. Rozkład normalny 2.2. Rozkład log-normalny 2.3. Rozkład t-studenta 2.4. Rozkład jednostajny 2.5. Rozkład trójkątny 3. Metoda Monte Carlo w biznes planie i analizie sprawozdań finansowych spółek3.1. Zastosowanie symulacji Monte Carlo w biznes planie 3.2. Zastosowanie symulacji Monte Carlo do analizy sprawozdań finansowych 3.3. Zadania 4. Zastosowanie metody Monte Carlo w NPV4.1. Symulacja Monte Carlo przepływów pieniężnych 4.2. Symulacja Monte Carlo w ocenie portfela projektów inwestycyjnych 4.3. Zadania 5. Zastosowanie metody Monte Carlo w drzewach decyzyjnych5.1. Drzewa decyzyjne 5.2. Symulacja Monte Carlo dla drzewa decyzyjnego w projekcie inwestycyjnym 6. Zastosowanie symulacji Monte Carlo na rynkach finansowych6.1. Kursy notowań akcji i indeksów giełdowych 6.2. Kursy notowań walutowych 6.3. Kursy notowań surowców 6.4. Opcje 6.5. Wycena opcji modelem Blacka-Scholesa 6.6. Wycena modelem dwumianowym 6.7. Zadania 7. Zastosowanie metody Monte Carlo w optymalizacji dynamicznej7.1. Optymalizacja portfela akcji 7.2. Optymalizacja portfela inwestycji rzeczowych 7.3. Zadania 8. Zastosowanie metody Monte Carlo do wartości zagrożonej - Value at Risk8.1. Symulacja akcji a VaR portfela akcji 8.2. VaR a model GARCH 8.3. Zadania 9. Zastosowanie metody Monte Carlo w bankowości9.1. Ryzyko kredytowe 9.2. Kredytowe instrumenty pochodne 9.3. Zadania Bibliografia Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym. Zastosowania praktyczne w Microsoft Excel

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ARCHITEKTURA

  Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ... Pełen opis produktu 'Proces inwestycyjny dla architektów' »

  Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ekonomicznej, konieczne jest dobre rozeznanie rynku (marketing), właściwa technologia, organizacja, staranna analiza opłacalności ekonomicznej oraz zachowanie zgodności z normami prawa. Tym pięciu problemom poświęcono kolejne rozdziały książki, umownie porządkując obszerną tematykę.  W obecnym, drugim, wydaniu podręcznika dokonano uaktualnień w związku z istotnymi zmianami przepisów prawnych i techniczno-budowlanych oraz rozszerzono pewne rozdziały. Spis treści: Wprowadzenie    Część 1. MARKETING  1.1. Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycyjne  1.2. Marketing w działalności inwestycyjnej  1.3. Strategia inwestora  1.4. Inwestycyjna gra rynkowa    Część 2. TECHNOLOGIA  2.1. Decyzje technologiczne w procesie inwestycyjnym  2.2. Mechanizacja procesów budowlanych  2.3. Zagospodarowanie placu budowy    Część 3. ORGANIZACJA  3.1. Podstawy organizacji i zarządzania  3.2. Struktury organizacyjne  3.3. Organizacja realizacji inwestycji  3.4. Menedżeryzm w pracy architekta    Część 4. EKONOMIKA  4.1. Ekonomiczne kryteria projektowania  4.2. Koszt inwestycji  4.3. Bilans i rachunek wyników  4.4. Wycena nieruchomości  4.5. Studium możliwości realizacyjnych    Część 5. LEGISLACJA  5.1. Uwarunkowania prawne inwestowania  5.2. Procedury inwestowania  5.3. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej  5.4. Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego    Bibliografia  Indeks  Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Proces inwestycyjny dla architektów

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ARCHITEKTURA

  Opracowanie stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Stanowi po... Pełen opis produktu 'Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego' »

  Opracowanie stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Stanowi podstawę, dla kontynuowania nauczania z zakresu środowiska zrównoważonego i jego rozwoju dla dyscyplin związanych z tworzeniem i realizacją otaczającego nas środowiska zurbanizowanego, ze szczególnym uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy procesem projektowym, a pozostałymi obszarami związanych z budownictwem. Spis treści: WSTĘP ROZDZIAŁ 1 Elementy ekonomii środowiskowej    1.1.Zagadnienia ekologiczne w teorii ekonomii. Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska (ujęcie neoklasyczne oraz keynesowskie)    1.2.Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi ROZDZIAŁ 2 Zagadnienie środowiska w budowlanym procesie inwestycyjnym    2.1.Prawodawstwo Unii Europejskiej    2.2.Kierunek przemian polskiego prawodawstwa    2.3.Strategia przemysłu budowlanego w kształtowaniu zrównoważonego środowiska ROZDZIAŁ 3 Możliwości wdrażania zrównoważonego rozwoju w przemyśle budowlanym    3.1.Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w produkcji materiałów budowlanych    3.2.Strategia organizacyjna budowlanego procesu inwestycyjnego ROZDZIAŁ 4 Miejsce i rola projektanta w środowiskowym budowlanym procesie inwestycyjnym    4.1.Uwzględnienie zagadnień środowiskowych w procesie projektowym    4.2.Wpływ decyzji projektowych na kształtowanie zrównoważonego środowiska    4.3.Architekt jako koordynator procesu inwestycyjnego - strategia prośrodowiskowa w menedżerskim ujęciu zawodu architekta BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: EKONOMIA

  Celem pracy była ocena działalności inwestycyjnej w zakresie inwestycji rzeczowych wybranych gospodarstw rolniczych województwa podkarpackiego, które w działalności inwestycyjnej kor... Pełen opis produktu 'Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej' »

  Celempracy była ocena działalności inwestycyjnej w zakresie inwestycjirzeczowych wybranych gospodarstw rolniczych województwapodkarpackiego, które w działalności inwestycyjnej korzystały zewsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych UniiEuropejskiej. Stwierdzono, że zrealizowane inwestycje miały głowniecharakter modernizacyjny i rozwojowy. Taki charakter zrealizowanychinwestycji może wskazywać, że głównymi celami inwestowania były,chęć obniżenia jednostkowych kosztów produkcji oraz wzrost skaliprodukcji. W wyniku obserwowanego w rolnictwie spadku jednostkowejopłacalności produkcji rolniczej realizacja inwestycji ocharakterze rozwojowym wydaje się być szczególnie ważna, gdyżpozwalają one zwiększyć potencjał produkcyjny gospodarstwarolniczego i poprawić sytuację dochodową rolników. Wbadanych gospodarstwach rolniczych daje się zauważyć następującąhierarchię źródeł finansowania działalności inwestycyjnej:największe znaczenie miały środki finansowe pozyskane w ramachfunduszy strukturalnych UE, w dalszej kolejności rolnicy korzystaliz kapitału własnego oraz kredytów komercyjnych, niewielkieznaczenie miały zaś kredyty preferencyjne i pożyczki. Takastruktura finansowa inwestycji może być konsekwencją doboru próbybadawczej, lecz może też wynikać z dążenia rolników doizolowania gospodarstw rolniczych od rynku kredytowego chęcipozyskania kapitału o możliwie niskich kosztach. Charakterzrealizowanych inwestycji, jak i ich źródła finansowania wskazują,że rolnicy w działalności inwestycyjnej starają sięminimalizować ryzyko. Spistreści Inwestycje rzeczowe w rolnictwie Inwestycje – podstawowe pojęcia i ich klasyfikacja Inwestycje rzeczowe – ich rodzaje i znaczenie Determinanty działalności inwestycyjnej Ryzyko inwestycyjne w rolnictwie Źródła ryzyka inwestycyjnego Ryzyko w rolnictwie Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w gospodarstwie rolniczym Finansowanie działalności inwestycyjnej Podstawowe metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowych Kryteria rachunku oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowych Metody statyczne Metody dynamiczne Inwestycje rzeczowe w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Charakterystyka badanych gospodarstw rolniczych Działalność inwestycyjna badanych gospodarstw rolniczych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: InwestycjeWysyłka: od ręki

  Rys historyczny reklamy i jej formPrawo reklamy zewnętrznej - zagadnienia ogólneMaterialne prawo reklamy zewnętrznejReklama w świetle przepisów o drogach i ruchu drogowymReklama w świetle przepisów o planowaniu... Pełen opis produktu 'Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym' »

  Rys historyczny reklamy i jej formPrawo reklamy zewnętrznej - zagadnienia ogólneMaterialne prawo reklamy zewnętrznejReklama w świetle przepisów o drogach i ruchu drogowymReklama w świetle przepisów o planowaniu przestrzennymNiektóre cywilno-prawne uwarunkowania reklamy zewnętrznej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MARKETING

  Książka wiąże się merytorycznie z treścią podręcznika "Proces inwestycyjny dla architektów" tegoż Autora. Praca przybliża i konkretyzuje teoretyczne zagadnienia omawiane w podręczniku.... Pełen opis produktu 'Proces inwestycyjny. Studium przypadku' »

  Książka wiąże się merytorycznie z treścią podręcznika "Proces inwestycyjny dla architektów" tegoż Autora. Praca przybliża i konkretyzuje teoretyczne zagadnienia omawiane w podręczniku. Przebieg symulowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego został przedstawiony na przykładzie o cechach i uwarunkowaniach wyimaginowanych, lecz reprezentatywnych dla wielu rzeczywistych przedsięwzięć, osadzonych w bardzo ściśle sprecyzowanych realiach prawnych i ekonomicznych z przełomu lat 80. i 90. Spis treści: Wprowadzenie  1. Biznesplan (plan działalności gospodarczej)  2. Studium możliwości (feasibility study)  3. Informacja o przeznaczeniu terenu  4. Raport wyceny działki  5. Umowa kupna-sprzedaży działki  6. Umowa inwestora z architektem  7. Wskazanie lokalizacyjne  8. Plan zagospodarowania terenu oraz projekt koncepcyjny  9. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  10. Projekt techniczny i plan realizacyjny  11. Kosztorys budowlany i zbiorcze zestawienie kosztów  12. Przetarg na wykonanie robót budowlanych  13. Umowa inwestora z wykonawcą  14. Projekt organizacji budowy  15. Umowa o kredyt budowlany  16. Realizacja inwestycji - dziennik budowy  17. Zakończenie i przekazanie inwestycji do użytkowania  18. Przekształcenie własnościowe (prywatyzacja)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Proces inwestycyjny. Studium przypadku

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MARKETING

  Autor książki w sposób klarowny i dojrzały przedstawia syntezę dorobku nauk o zarządzaniu w powiązaniu z problematyką procesów inwestycyjnych, traktując je nie tylko jako wyodrębnione... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w procesie inwestycyjnym' »

  Autor książki w sposób klarowny i dojrzały przedstawia syntezę dorobku nauk o zarządzaniu w powiązaniu z problematyką procesów inwestycyjnych, traktując je nie tylko jako wyodrębnione organizacyjnie przedsięwzięcia, lecz również jako jedno z działań gospodarczych przedsiębiorstwa. Zakres tematyczny pracy obejmuje najważniejsze problemy dotyczące podejmowania decyzji we wszystkich formach procesu inwestycyjnego, przed nim i po nim, opis możliwości skorzystania z różnych strategii inwestycyjnych oraz dostosowania metod i technik zarządzania do konkretnych sytuacji decyzyjnych. Podręcznik ten może służyć nie tylko studentom politechnik, ale również studentom uniwersytetów i uczelni ekonomicznych. Spis treści:  Wprowadzenie    1. Przedmiot i zakres nauk o organizacji i zarządzaniu  2. Ewolucja teorii i podejścia do organizacji i zarządzania  3. Organizowanie i kierowanie biznesem  4. Projektowanie struktury organizacyjnej  5. Planowanie strategiczne w zarządzaniu firmą  6. Style kierowania i podejmowanie decyzji  7. Zatrudnianie i zarządzanie personelem  8. Rachunkowość zarządcza  9. Ryzyko w zarządzaniu firmą i projektem inwestycyjnym  10. Etyka w biznesie    Bibliografia  Indeks nazwisk i pojęć
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zarządzanie w procesie inwestycyjnym

 • Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  94,50 zł
  105,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >BiologiaWysyłka: od ręki

  Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych.... Pełen opis produktu 'Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym' »

  Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje prawne, jak i praktykę administracyjną czy wręcz szeroko pojętą kulturę prawa. Przekształcenia te dotyczą w szczególności obserwowalnego wzrostu - na niespotykaną dotąd skalę - znaczenia organów wyspecjalizowanych, przed którymi toczą się postępowania subsydiarne względem postępowań o ustalenie warunków zabudowy lub wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, realizacja bieżących polityk unijnych wymusza internalizację szeregu nowych pojęć i rozwiązań z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Stąd autorzy niniejszej publikacji zdecydowali się właśnie te dwie dziedziny potraktować priorytetowo.Z recenzji Prof. UKSW dr. hab. Zbigniewa CieślakaStan prawny na 30 września 2010 roku...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

 • [Wydawnictwo SGGW]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Spis treściWstęp .................................................................................................................... 71. Wiadomości ogólne o procesie inwestycyjnym w... Pełen opis produktu 'Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych' »

  Spis treściWstęp .................................................................................................................... 71. Wiadomości ogólne o procesie inwestycyjnym w budownictwie– Mieczysław Połoński ................................................................................... 91.1. Pojęcie budowlanego procesu inwestycyjnego ......................................... 91.2. Klasyfi kacja obiektów budowlanych i ich udział w gospodarcenarodowej ............................................................................................... 121.3. Specyfi ka procesu inwestycyjnego w budownictwie .............................. 161.4. Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego i cyklu życia inwestycji ..... 201.5. Aspekty prawne procesu inwestycyjnego w budownictwie ................... 262. Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego– Mieczysław Połoński ................................................................................... 302.1. Wprowadzenie ........................................................................................ 302.2. Bezpośredni uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego ............ 302.2.1. Inwestor ......................................................................................... 302.2.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ................................................. 322.2.3. Projektant ....................................................................................... 362.2.4. Kierownik budowy ........................................................................ 362.3. Nadzór budowlany .................................................................................. 382.4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ................................. 453. Budowlany proces inwestycyjny a ochrona środowiska– Waldemar Misiak ........................................................................................ 523.1. Wprowadzenie ........................................................................................ 523.2. Rodzaje przedsięwzięć z punktu widzenia ich wpływu na środowisko .... 533.3. Procedura oceny oddziaływania na środowisko ..................................... 553.4. Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ................. 573.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia ....................................................................................... 583.6. Raport o oddziaływaniu na środowisko .................................................. 593.7. Konsultacje społeczne ............................................................................. 613.8. Obszary chronione Natura 2000 ............................................................. 6343.9. Techniczne, technologiczne i organizacyjne aspekty realizacji robótprzyjaznych środowisku ......................................................................... 654. Działania poprzedzające realizację obiektu budowlanego– Waldemar Misiak, Mieczysław Połoński .................................................. 694.1. Programowanie i planowanie .................................................................. 694.2. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i wiarygodnościszacowanych kosztów planowanych inwestycji ..................................... 714.3. Wybór lokalizacji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu ...................................................................................................... 754.4. Projektowanie ......................................................................................... 794.5. Pozwolenie na budowę ........................................................................... 874.6. Zgłoszenie robót budowlanych ............................................................... 914.7. Przekazanie i przygotowanie terenu budowy ......................................... 924.8. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót ....................................................... 934.9. Bariery utrudniające przygotowanie inwestycji do realizacji ................ 945. Realizacja inwestycji budowlanej– Mieczysław Połoński, Kamil Pruszyński .................................................. 965.1. Przedsiębiorstwo budowlane .................................................................. 965.1.1. Formy prawne przedsiębiorstw ..................................................... 965.1.2. Funkcje przedsiębiorstw budowlanych ....................................... 1025.1.3. Organizacja przedsiębiorstw budowlanych ................................. 1055.1.4. Systemy płac w budownictwie .................................................... 1085.1.5. Zaplecza i dostawcy ......................................................................1115.1.6. Dokumenty budowy .....................................................................1145.2. Systemy realizacji inwestycji ................................................................ 1235.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 1235.2.2. Wykonawstwo własne ................................................................. 1245.2.3. Generalny wykonawca ................................................................ 1255.2.4. Inwestor zastępczy ....................................................................... 1265.2.5. Generalny realizator inwestycji ................................................... 1285.2.6. Manager projektu ......................................................................... 1315.2.7. Partnerstwo publiczno-prywatne ................................................. 1316. Użytkowanie obiektów budowlanych – Jolanta Nagraba ........................ 1366.1. Pozwolenie na użytkowanie obiektu ..................................................... 1366.2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ........................... 1386.3. Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanietechnicznym .......................................................................................... 140Spis treści 56.4. Dokumentacja użytkowania obiektu budowlanego .............................. 1426.5. Przeglądy okresowe .............................................................................. 1446.6. Kontrole obiektów budowlanych wykonywane przez organy nadzorubudowlanego ......................................................................................... 1466.6.1. Prowadzenie czynności kontrolnych ........................................... 1466.6.2. Obowiązek wykonania dodatkowej kontroli nałożony przeznadzór budowlany ....................................................................... 1476.6.3. Nakazy ......................................................................................... 1486.7. Usunięcie usterek pokontrolnych .......................................................... 1496.8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu .................................................. 1496.9. Wyłączenie obiektu z użytkowania ....................................................... 1516.10. Likwidacja obiektu budowlanego ....................................................... 1526.11. Środki zabezpieczające usunięcie niebezpieczeństwa ........................ 1547. Katastrofy budowlane – Jolanta Nagraba, Mieczysław Połoński .......... 1557.1. Rejestr katastrof budowlanych .............................................................. 1557.2. Statystyka katastrof budowlanych ........................................................ 1567.3. Przyczyny katastrof ............................................................................... 1587.4. Postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej .............................. 1608. Słownik terminów i skrótów związanych z budowlanym proceseminwestycyjnym – Mieczysław Połoński ...................................................... 163Literatura ........................................................................................................... 176
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych

 • Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym.Z recenzji prof. PWr dr hab. Tadeusza DudyczaKsiążka... Pełen opis produktu 'Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa' »

  Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym.Z recenzji prof. PWr dr hab. Tadeusza DudyczaKsiążka jest adresowana do praktyków zajmujących się profesjonalnie analizą projektów inwestycyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i wyceny, studentów starszych lat kierunków ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne > Ekonomia > Organizacja i zarządzanie. Biznes

  narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym. Z recenzji prof. PWr dr hab. Tadeusza Dudycza... Pełen opis produktu 'Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa' »

  "Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym. Z recenzji prof. PWr dr hab. Tadeusza Dudycza Książka jest adresowana do praktyków zajmujących się profesjonalnie analizą projektów inwestycyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i wyceny, studentów starszych lat kierunków ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych. Nazwa - Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Autor - Mielcarz Paweł,... Pełen opis produktu 'Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - Mielcarz Paweł, Paszczyk Paweł' »

  Opis - Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym.Z recenzji prof. PWr dr hab. Tadeusza DudyczaKsiążka jest adresowana do praktyków zajmujących się profesjonalnie analizą projektów inwestycyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i wyceny, studentów starszych lat kierunków ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych. Nazwa - Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Autor - Mielcarz Paweł, Paszczyk Paweł Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301160593 Kod EAN - 9788301160593 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 242 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-06-03
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - Mielcarz Paweł, Paszczyk Paweł

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć... Pełen opis produktu 'Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - Cherka Maksymilian, Elżanowski Filip M., Swora Mariusz, Wąsowski Krzysztof Andrzej' »

  Opis - Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje prawne, jak i praktykę administracyjną czy wręcz szeroko pojętą kulturę prawa. Przekształcenia te dotyczą w szczególności obserwowalnego wzrostu - na niespotykaną dotąd skalę - znaczenia organów wyspecjalizowanych, przed którymi toczą się postępowania subsydiarne względem postępowań o ustalenie warunków zabudowy lub wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, realizacja bieżących polityk unijnych wymusza internalizację szeregu nowych pojęć i rozwiązań z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Stąd autorzy niniejszej publikacji zdecydowali się właśnie te dwie dziedziny potraktować priorytetowo.Z recenzji Prof. UKSW dr. hab. Zbigniewa CieślakaStan prawny na 30 września 2010 roku Nazwa - Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym Autor - Cherka Maksymilian, Elżanowski Filip M., Swora Mariusz, Wąsowski Krzysztof Andrzej Oprawa - Twarda Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788326404764 Kod EAN - 9788326404764 Wydanie - 1 Rok wydania - 2010 Język - polski Seria wydawnicza - Monografie Format - 15.0x21.0cm Ilość stron - 408 Podatek VAT - 5% Premiera - 2010-11-03
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - Cherka Maksymilian, Elżanowski Filip M., Swora Mariusz, Wąsowski Krzysztof Andrzej

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Poradniki

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: InwestycjeWysyłka: od ręki

  Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ... Pełen opis produktu 'Proces inwestycyjny dla architektów' »

  Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ekonomicznej, konieczne jest dobre rozeznanie rynku (marketing), właściwa technologia, organizacja, staranna analiza opłacalności ekonomicznej oraz zachowanie zgodności z normami prawa. Tym pięciu problemom poświęcono kolejne rozdziały książki, umownie porządkując obszerną tematykę.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Proces inwestycyjny dla architektów

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Opracowanie stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Stanowi po... Pełen opis produktu 'Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego' »

  Opracowanie stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Stanowi podstawę, dla kontynuowania nauczania z zakresu środowiska zrównoważonego i jego rozwoju dla dyscyplin związanych z tworzeniem i realizacją otaczającego nas środowiska zurbanizowanego, ze szczególnym uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy procesem projektowym, a pozostałymi obszarami związanych z budownictwem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ... Pełen opis produktu 'Proces inwestycyjny dla architektów' »

  Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ekonomicznej, konieczne jest dobre rozeznanie rynku (marketing), właściwa technologia, organizacja, staranna analiza opłacalności ekonomicznej oraz zachowanie zgodności z normami prawa. Tym pięciu problemom poświęcono kolejne rozdziały książki, umownie porządkując obszerną tematykę.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Proces inwestycyjny dla architektów

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Autor książki w sposób klarowny i dojrzały przedstawia syntezę dorobku nauk o zarządzaniu w powiązaniu z problematyką procesów inwestycyjnych, traktując je nie tylko jako wyodrębnione... Pełen opis produktu 'Zarządzanie w procesie inwestycyjnym' »

  Autor książki w sposób klarowny i dojrzały przedstawia syntezę dorobku nauk o zarządzaniu w powiązaniu z problematyką procesów inwestycyjnych, traktując je nie tylko jako wyodrębnione organizacyjnie przedsięwzięcia, lecz również jako jedno z działań gospodarczych przedsiębiorstwa. Zakres tematyczny pracy obejmuje najważniejsze problemy dotyczące podejmowania decyzji we wszystkich formach procesu inwestycyjnego, przed nim i po nim, opis możliwości skorzystania z różnych strategii inwestycyjnych oraz dostosowania metod i technik zarządzania do konkretnych sytuacji decyzyjnych. Podręcznik ten może służyć nie tylko studentom politechnik, ale również studentom uniwersytetów i uczelni ekonomicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie w procesie inwestycyjnym

 • [WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN]

  Kategoria: Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / Poradniki inne

  . Tadeusza Dudycza Książka jest adresowana do praktykĂłw zajmujących się profesjonalnie analizą projektĂłw inwestycyjnych, słuchaczy studiĂłw podyplomowych z zakresu finansĂłw i wyceny,... Pełen opis produktu 'Analiza projektĂłw inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa' »

  Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym. Z recenzji prof. PWr dr hab. Tadeusza Dudycza Książka jest adresowana do praktyków zajmujących się profesjonalnie analizą projektów inwestycyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i wyceny, studentów starszych lat kierunków ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Analiza projektĂłw inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3081391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 136987
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2