Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.]

  Kategoria: Różne

  0.4400Celem pracy jest identyfikacja i analiza przemian zachodzących w systemie transportowym ukazanym na tle zmian przestrzennych i funkcjonalnych charakterystycznych dla dużej aglomeracji miejskiej,... Pełen opis produktu 'Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych przykład aglomeracji poznańskiej. Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych' »

  0.4400Celem pracy jest identyfikacja i analiza przemian zachodzących w systemie transportowym ukazanym na tle zmian przestrzennych i funkcjonalnych charakterystycznych dla dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest aglomeracja poznańska. Problematyka transportu aglomeracyjnego analizowana jest w nawiązaniu do podejścia systemowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych przykład aglomeracji poznańskiej. Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych

 • [Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.]

  Kategoria: Różne

  0.3300W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów liniowych... Pełen opis produktu 'Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna.' »

  0.3300W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów liniowych o bardzo nieregularnych kształtach, rola heksagonów i krat heksagonalnych w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, związek pomiędzy geometrią fraktalną a Składnią Przestrzeni (Space Syntax), dynamiczne modelowanie złożonych systemów przestrzennych oraz zagadnienie identyfikacji atraktorów grawitacyjnych miast. Atraktory grawitacyjne miast są oryginalnym dorobkiem tej pracy i stanowią źródło inspiracji do dalszych badań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna.

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  0.3200Re­duk­cja kosz­tów przed­się­biorstw i łań­cu­chów do­staw przy za­cho­wa­niu za­ło­żo­ne­go po­zio­mu ob­słu­gi klien­ta to pod­sta­wo­wy cel opty­ma­li­za­cji funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów i re­ali­za­cji... Pełen opis produktu 'Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Optymalizacja systemów i procesów logistycznych.' »

  0.3200Re­duk­cja kosz­tów przed­się­biorstw i łań­cu­chów do­staw przy za­cho­wa­niu za­ło­żo­ne­go po­zio­mu ob­słu­gi klien­ta to pod­sta­wo­wy cel opty­ma­li­za­cji funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów i re­ali­za­cji pro­ce­sów lo­gi­stycz­nych. Osią­ga­nie za­ło­żo­nych re­zul­ta­tów w sfe­rze efek­tyw­no­ści i sku­tecz­no­ści wy­ma­ga ca­ło­ścio­we­go po­dej­ścia do pro­blemu opty­ma­li­za­cji dzia­łań lo­gi­stycz­nych. Pro­ces ten nie mo­że być trak­to­wa­ny w spo­sób wy­cin­ko­wy, gdyż sub­op­ty­ma­li­za­cja re­ali­zo­wa­na w jed­nym seg­men­cie łań­cu­cha do­staw za­wsze po­wo­du­je wzrost kosz­tów w in­nym je­go ogni­wie. Dla­te­go też, na­le­ży na ten pro­blem pa­trzeć prze­kro­jo­wo w aspek­cie re­la­cji tra­de off a su­ma­rycz­ne kosz­ty lo­gi­stycz­ne, któ­re są efek­tem opty­ma­li­za­cji mu­szą być niż­sze niż przed roz­po­czę­ciem przedmio­to­we­go pro­ce­su. Spoj­rze­nie ca­ło­ścio­we na pro­blem opty­ma­li­za­cji wy­ma­ga od lo­gi­sty­ków du­żej wie­dzy me­ry­to­rycz­nej. Oczy­wi­ście na­le­ży pa­mię­tać, że ope­ra­cja opty­ma­li­za­cji ma swo­je ogra­ni­cze­nia, prze­kro­cze­nie któ­rych mo­że skut­ko­wać kosz­ta­mi utra­co­nej sprze­da­ży, mo­gą­cy­mi przy­bie­rać róż­ne for­my, nie­mniej za­wsze skut­ku­ją­ce stra­ta­mi dla przed­się­bior­stwa i łań­cu­cha do­staw. Z lo­gi­stycz­ne­go punk­tu wi­dze­nia opty­ma­li­za­cja to nie tyl­ko sta­ra­nia w ob­sza­rze re­duk­cji kosz­tów, to tak­że spo­sób na zwięk­sze­nie obro­tu po­przez wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści w da­nym seg­men­cie ryn­ku przy za­cho­wa­niu ak­cep­to­wal­nej do­stęp­no­ści pro­duk­tu, nie­za­leż­nie czy jest on to­wa­rem czy usłu­gą. W dzia­ła­niach lo­gi­stycz­nych, któ­rych ce­lem jest opty­ma­li­za­cja kosz­tów na­le­ży pa­mię­tać, że po­ziom ob­słu­gi klien­ta, obro­ty i kosz­ty lo­gi­stycz­ne to sys­tem ,,na­czyń po­łą­czo­ny­ch", któ­ry okre­śla gra­ni­ce opła­cal­no­ści te­go pro­ce­su w opar­ciu o ,,swo­isty próg ren­tow­no­ści", wy­zna­czo­ny stan­dar­da­mi re­ali­za­cji do­staw ak­cep­to­wa­ny­mi przez klien­ta, po­ni­żej któ­rych od­cho­dzi on do kon­ku­ren­cji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Optymalizacja systemów i procesów logistycznych.

 • [Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych]

  Kategoria: Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  1.2200Filozofia dramy to obszerna, dwutomowa praca o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka postawiła sobie za cel zrekonstruowanie znaczenia, jakie drama posiada dla artystycznego procesu Pełen opis produktu 'Filozofia dramy w procesie twórczym, t. 1-2. Filozofia dramy w procesie twórczym, t. 1-2. Filozofia dramy w procesie twórczym, t. 1-2.' »

  1.2200Filozofia dramy to obszerna, dwutomowa praca o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka postawiła sobie za cel zrekonstruowanie znaczenia, jakie drama posiada dla artystycznego procesu twórczego. Z tego względu tematyka ta obejmuje zarówno estetykę, filozofię, a także - po części - antropologię kultury, psychologię i socjologię, literaturoznawstwo, teatr (...). Autorka rekonstruuje w nim znaczenie dramy w procesie twórczym artysty, by w II części refleksję teoretyczną umieścić w perspektywie historii sztuki. (...) zawiera szerokie omówienie twórczości artystycznej, a także analizy wybranych obrazów malarstwa. (...) Prowadzenie analizy oparte na dobrej znajomości tematu (...) na uznanie zasługuje dobre ugruntowanie teoretyczne poruszanych zagadnień i duża erudycja (...)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Filozofia dramy w procesie twórczym, t. 1-2. Filozofia dramy w procesie twórczym, t. 1-2. Filozofia dramy w procesie twórczym, t. 1-2.

 • [Instytut Logistyki i Magazynowania]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  do ostatecznych odbiorców. Takie podejście wymaga stosowania odpowiedniej technologii oraz sprawnej organizacji i monitorowania procesów magazynowania. Podręcznik został opracowany zgodnie z... Pełen opis produktu 'Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2' »

  0.8400Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania magazynów trudno sobie wyobrazić sprawny przepływ towarów w łańcuchach dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Takie podejście wymaga stosowania odpowiedniej technologii oraz sprawnej organizacji i monitorowania procesów magazynowania. Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w części kwalifikacji A.30 ,,Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania". W podręczniku Czytelnik znajdzie m.in.: ponad 70 przykładów ilustrujących opisywane zagadnienia teoretyczne, aż 180 pytań testowych sprawdzających umiejętności i wiedzę, słowniczek ważniejszych terminów w językach angielskim i niemieckim.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu</... Pełen opis produktu 'Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym - Iwona Nasiłowska' »

  Opis - Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego jak i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będącego w istocie "rozwodem" kościelnym. W publikacji omówiono funkcje i cele obu procesów a także zasady odnoszące się do postępowania dowodowego na obu obszarach. Na ile było to możliwe omówiono zarówno cywilne, jak i kościelne postępowanie dowodowe w aspekcie porównawczym w odniesieniu do obu procesów małżeńskich przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Odrębnie też omówiono poszczególne środki dowodowe, wskazując na podobieństwa jak i różnice zachodzące między omawianymi w monografii procesami.Autorka nie tylko starała się możliwie szeroko przedstawić opisywane zagadnienie, ale również zaprezentować swoje stanowisko de lege ferenda, które ma walor uniwersalny, odnoszące się praktycznie do każdego procesu.Prezentowana monografia zasługuje na uwagę teoretyków i praktyków zarówno prawa świeckiego, jak i kanonicznego, a także odgrywa rolę w perspektywie prac nad powstaniem nowego Kodeksu postępowania cywilnego. Nazwa - Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym Autor - Iwona Nasiłowska Oprawa - Miękka Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325598938 Kod EAN - 9788325598938 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 270 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym - Iwona Nasiłowska

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: RodzinaWysyłka: od ręki

  Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego... Pełen opis produktu 'Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym' »

  Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego jak i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będącego w istocie „rozwodem” kościelnym. W publikacji omówiono funkcje i cele obu procesów a także zasady odnoszące się do postępowania dowodowego na obu obszarach. Na ile było to możliwe omówiono zarówno cywilne, jak i kościelne postępowanie dowodowe w aspekcie porównawczym w odniesieniu do obu procesów małżeńskich przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Odrębnie też omówiono poszczególne środki dowodowe, wskazując na podobieństwa jak i różnice zachodzące między omawianymi w monografii procesami.Autorka nie tylko starała się możliwie szeroko przedstawić opisywane zagadnienie, ale również zaprezentować swoje stanowisko de lege ferenda, które ma walor uniwersalny, odnoszące się praktycznie do każdego procesu.Prezentowana monografia zasługuje na uwagę teoretyków i praktyków zarówno prawa świeckiego, jak i kanonicznego, a także odgrywa rolę w perspektywie prac nad powstaniem nowego Kodeksu postępowania cywilnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rodzina. MałżeństwoWysyłka: od ręki

  Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego... Pełen opis produktu 'Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym' »

  Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego jak i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będącego w istocie ?rozwodem? kościelnym. W publikacji omówiono funkcje i cele obu procesów a także zasady odnoszące się do postępowania dowodowego na obu obszarach. Na ile było to możliwe omówiono zarówno cywilne, jak i kościelne postępowanie dowodowe w aspekcie porównawczym w odniesieniu do obu procesów małżeńskich przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Odrębnie też omówiono poszczególne środki dowodowe, wskazując na podobieństwa jak i różnice zachodzące między omawianymi w monografii procesami.Autorka nie tylko starała się możliwie szeroko przedstawić opisywane zagadnienie, ale również zaprezentować swoje stanowisko de lege ferenda, które ma walor uniwersalny, odnoszące się praktycznie do każdego procesu.Prezentowana monografia zasługuje na uwagę teoretyków i praktyków zarówno prawa świeckiego, jak i kanonicznego, a także odgrywa rolę w perspektywie prac nad powstaniem nowego Kodeksu postępowania cywilnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Psychologia. Psychoterapia/Rodzina. Małżeństwo
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym

 • [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  0.4800W książce przedstawiono: problem różnicowania rachunkowości na świecie w dobie globalizacji, procesy zmierzające do ujednolicenia rozwiązań z jej zakresu w skali międzynarodowej oraz wy... Pełen opis produktu 'Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy,zmiany. Systemy, procesy,zmiany.' »

  0.4800W książce przedstawiono: problem różnicowania rachunkowości na świecie w dobie globalizacji, procesy zmierzające do ujednolicenia rozwiązań z jej zakresu w skali międzynarodowej oraz wybrane problemy międzynarodowej rachunkowości zarządczej. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się problemami rachunkowości, w tym: pracowników naukowych i wykładowców uczelni ekonomicznych, doktorantów i studentów oraz osób zawodowo związanych z rachunkowością. Liczba stron 318 Rok wydania 2013 Miejsce wydania Warszawa Wydanie I Oprawa miękka Format B5 Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I ZRÓŻNICOWANIE RACHUNKOWOŚCI NA ŚWIECIE 1. Wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości (Marcin Kędzior) 2. Czynniki kształtujące systemy rachunkowości (Joanna Krasodomska, Konrad Grabiński) 3. Klasyfikacja systemów rachunkowości (Marcin Kędzior) CZĘŚĆ II PROCESY ZMIERZAJĄCE DO UJEDNOLICENIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ 4. Standaryzacja, harmonizacja, unifikacja czy konwergencja? (Joanna Krasodomska) 5. Działalność Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i wydawane przez nią Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (Joanna Krasodomska) 6. Unia Europejska i dyrektywy z zakresu rachunkowości (Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska) 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w porządku prawnym Unii Europejskiej (Joanna Krasodomska, Marcin Kędzior) 8. Współpraca Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Rady Standardów Sprawozdawczości Finansowej na rzecz opracowania globalnych standardów (Konrad Grabiński) 9. Ujednolicenie rachunkowości na świecie w świetle badań empirycznych (Marcin Kędzior) CZĘŚĆ III MIĘDZYNARODOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA 10. Polityka cen transferowych międzynarodowych podmiotów gospodarczych (Marcin Kędzior) 11. Ocena inwestycji międzynarodowych jednostek gospodarczych (Marcin Kędzior) 12. Międzynarodowa struktura kapitału jednostek gospodarczych (Marcin Kędzior) 13. Koszt kapitału przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym (Marcin Kędzior) 14. Ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym (Konrad Grabiński)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy,zmiany. Systemy, procesy,zmiany.

 • []

  Kategoria: Root> Oficyna wydawnicza

  format 150 x 210 oprawa twarda stron 576 cena 98 zł Pełen opis produktu 'Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody' »

  format 150 x 210 oprawa twarda stron 576 cena 98 zł
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: MECHANIKA

  , stworzyło potrzebę starannego opracowania procesów wytwarzania, zapewniających odpowiednią jakość wyrobów i możliwie dużą wydajność produkcji. Rozwój nauki i techniki pozwala obecnie na opracowanie... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu' »

  Sposoby wytwarzania różnych przedmiotów były doskonalone przez wieki. Postęp w tej dziedzinie był jednak stosunkowo wolny, gdyż opierał się na wiedzy rzemieślników, która przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Rosnące zapotrzebowanie na artykuły przemysłowe, które pojawiło się w ubiegłym stuleciu i w związku z tym wprowadzenie produkcji seryjnej w wielu dziedzinach przemysłu maszynowego, stworzyło potrzebę starannego opracowania procesów wytwarzania, zapewniających odpowiednią jakość wyrobów i możliwie dużą wydajność produkcji. Rozwój nauki i techniki pozwala obecnie na opracowanie maszyn i innych urządzeń o bardzo złożonej konstrukcji, które spełniają wysokie wymagania eksploatacyjne, a jednocześnie, z uwagi na konkurencję występującą na rynku, są wytwarzane przy możliwie niskich nakładach środków finansowych. Opracowaniem prawidłowych procesów ich wytwarzania zajmuje się technologia maszyn. Obecnie wielkie zakłady przemysłowe mają duże zaplecza badawcze, które zajmują się opracowaniem oraz wdrożeniem nowych procesów produkcyjnych dla wytwarzanych przez nie wyrobów, a unikatowe sposoby wytwarzania tzw. know-how często stanowią ściśle chronione tajemnice firmowe. Dobra znajomość zagadnień technologii maszyn powinna dotyczyć nie tylko technologów, którzy opracowują procesy technologiczne, lecz także konstruktorów. Dzięki temu opracowane przez nich konstrukcje będą „technologiczne", co oznacza, że ich wytworzenie będzie możliwie tanie i szybkie. W szerokim ujęciu technologia maszyn obejmuje nie tylko procesy wytwarzania elementów maszyn z półfabrykatów i łączenia ich w procesie montażu, lecz także procesy wytworzenia samych półfabrykatów. Niniejszy podręcznik dotyczy jedynie produkcji części maszyn. Jest on przeznaczony dla studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Zakłada się, że korzystający z niego znają podstawowe sposoby wykonywania półfabrykatów o różnej postaci, kształtowania części na drodze obróbki ubytkowej i plastycznej, a także posiadają znajomość podstaw teorii skrawania, miernictwa warsztatowego oraz budowy obrabiarek i narzędzi do obróbki skrawaniem. SPIS TREŚCI WSTĘP     1.    PROCES PRODUKCYJNY I PROCES TECHNOLOGICZNY     2.    ELEMENTY SKŁADOWE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 3.    DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO     3.1.    Dokumentacja konstrukcyjna     3.2.    Program produkcji     3.3.    Środki produkcji     4.    STRUKTURA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI.. 5.    DOKŁADNOŚĆ OBRÓBKI     5.1.    Dokładność ustalenia przedmiotu     5.2.    Dokładność obrabiarek     5.3.    Dokładność uchwytów obróbkowych     5.3.1.    Błąd zamocowania przedmiotu     5.3.2.    Błąd ustalenia uchwytu na obrabiarce     5.3.3.    Błąd ustalenia narzędzia względem uchwytu     5.3.4.    Błąd stały uchwytu     5.3.5.    Błąd podziału w uchwycie podziałowym     5.4.    Dokładność narzędzi     5.5.    Sztywność układu technologicznego     5.5.1.    Sztywność obrabiarki     5.5.2.    Sztywność uchwytu     5.5.3.    Sztywność przedmiotu     5.5.4.    Sztywność narzędzia     5.6.    Odkształcenia cieplne układu technologicznego     5.7.    Naprężenia własne     5.8.    Drgania     5.9.    Dokładność nastawienia obrabiarki     5.10.    Ekonomiczna dokładność obróbki     6.    NADDATKI NA OBRÓBKĘ     7.    SPOSOBY USTALANIA OBRABIANYCH PRZEDMIOTÓW     8.    ZASADY DOBORU BAZ OBRÓBKOWYCH      9.   PÓŁFABRYKATY 9.1.    Rodzaje półfabrykatów     9.1.1.    Półfabrykaty z materiałów hutniczych     9.1.2.    Odkuwki     9.1.3.    Odlewy     9.1.4.    Wykroje     9.1.5.    Półfabrykaty spajane     9.1.6.    Półfabrykaty otrzymane metodą obróbki plastycznej na zimno     9.1.7.    Półfabrykaty z tworzy w sztucznych     9.1.8.    Półfabrykaty otrzymane przez spiekanie proszków metali     9.2.    Zasady doboru półfabrykatów     9.3.    Przygotowanie półfabrykatów do obróbki     10.    ZASTOSOWANIE PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNEGO CZĘŚCI DO USPRAWNIENIA PROCESU WYTWARZANIA     10.1.    Podobieństwo technologiczne     10.2.    Obróbka grupowa     10.3.    Typizacja procesów technologicznych     11.    PRZYKŁADY RAMOWYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH     11.1.    Przykłady ramowych procesów technologicznych wałków stopniowanych 11.1.1.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bez obróbki cieplnej     11.1.2.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z hartowanymi powierzchniami     11.1.3.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z nawęglanymi i hartowanymi niektórymi powierzchniami     11.1.4.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bardzo dokładnego połączony z normalizowaniem i stabilizowaniem     11.1.5.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z otworem osiowym     11.1.6.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego niesztywnego 11.2.    Przykłady ramowych procesów technologicznych tulei     11.3.    Przykład ramowego procesu technologicznego dźwigni     11.4.    Przykłady ramowych procesów technologicznych kół zębatych     11.4.1.    Ramowy proces technologiczny koła zębatego bez obróbki cieplnej 11.4.2.    Ramowy proces technologiczny koła zębatego obróbką cieplną hartowaniem     11.4.3.    Ramowy proces technologiczny koła zębatego z obróbką cieplno-chemiczną     11.5.    Przykłady ramowych procesów technologicznych korpusów     11.5.1.    Ramowy proces technologiczny korpusu jednolitego     11.5.2.    Ramowy proces technologiczny korpusu dzielonego     12.    TECHNOLOGICZNOŚĆ KONSTRUKCJI    12.1     Reguły konstruowania ze względu na obróbkę skrawaniem 12.2.    Technologiczność konstrukcji części klasy wałek     12.3.    Technologiczność konstrukcji części klasy tuleja     12.4.    Technologiczność konstrukcji części klasy dźwignia     12.5.    Technologiczność konstrukcji części klasy korpus         13.    DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA     13.1.    Karta technologiczna     13.2.    Karta instrukcyjna obróbki     13.3.    Instrukcja uzbrojenia obrabiarki     13.4.    Karta normowania czasu obróbki     14.    NORMA CZASU PRACY     15.   PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAŻU 15.1. Montaż połączeń rozłączonych 15.2. Montaż połączeń  nierozłączonych 16. METODY MONTAŻU 16.1. Montaż z zamiennością całkowitą 16.2. Montaż z zamiennością warunkową 16.3. Montaż z zastosowaniem kompensacji technologicznej 16.4. Montaż z zastosowaniem selekcji 16.5. Montaż z zamiennością konstrukcyjną 17. FORMY ORGANIZACYJNE MONTAŻU 18. TECHNOLOGICZNE ŚRODKI MONTAŻU 18.1. Narzędzia, uchwyty i przyżądy montażowe 18.2. Maszyny montażowe 19.MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 19.1. Układy chwytające i orientujące przedmioty 19.1.1. Mechaniczne układy chwytające i orientujące przedmioty 19.1.2. bezkontaktowe układy  orientujące przedmioty 19.1.3. Wzajemne orientowanie łączonych przedmiotów w montażu automatycznym 19.2. Roboty i manipulatory przemysłowe w zautomatyzowanym montażu 20.TECHNOLOGICZNOŚĆ KONSKTRUKCJI ZE WZGLĘDU NA PROCES MONTAŻU 21. OPRACOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTAŻU 21.1. Podział procesu technologicznego montażu 21.2. Dokumentacja technologiczna montażu 21.2.1. Karta technologiczna montażu 21.2.2. Karta instrukcyjna montażu 21.2.3. Schemat montażu 22.    KOMPUTEROWEWSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH    22.1.    Klasyfikacja systemówkomputerowego wspomagania działań inżynierskich   22.2.    Udział systemów CAx wprojektowaniu procesu technologicznego    22.3.   Metody programowania obrabiarek sterowanych numerycznie    22.3.1.    Programowanie ręczne    22.3.2.    Programowanie zorientowanewarsztatowo    22.3.3.    Programowaniemaszynowe     23.WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PROCESUTECHNOLOGICZNEGO     23.1.    Jednostkowykoszt wytwarzania     23.2.    Podziałkosztów     23.3.    Obliczanieskładników kosztów     23.3.1.   Koszt materiałów podstawowych     23.3.2.   Koszt robocizny bezpośredniej     23.3.3.   Koszty spowodowane brakami     23.3.4.   Koszty ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych    23.3.5.    Koszty ogólnowydziałowe    23.3.6.    Koszty ogólnozakładowe    24.    PRZYKŁAD PROCESUTECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWANEGO    24.1.   Dobór półfabrykatu    24.2.   Plan obróbki    24.3.   Dokumentacja technologiczna   BIBLIOGRAFIA    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  sterowaniu procesami roboczymi w silnikach spalinowych 1.1. Powstawanie mieszanin palnych Wtórny rozpad kropel Wielkości charakteryzujące rozpyloną strugę paliwa Ruch swobodnego strumienia... Pełen opis produktu 'Zasilanie oraz sterowanie procesami roboczymi w silnikach spalinowych' »

  Skrypt zawiera podstawowe informacje z zakresu zasilania cylindrów silnika powietrzem oraz paliwem. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wysokociśnieniowego wielofazowego zasilania typu common rail. Omówiono także niektóre rozwiązania konstrukcyjne elementów oraz podzespołów wchodzących w skład układu zasilania.   Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w zakresie przedmiotu „silniki spalinowe”. Mogą z niego korzystać również studenci innych uczelni technicznych. SPIS TREŚCI: 1. Wiadomości ogólne o zasilaniu oraz sterowaniu procesami roboczymi w silnikach spalinowych 1.1. Powstawanie mieszanin palnych Wtórny rozpad kropel Wielkości charakteryzujące rozpyloną strugę paliwa Ruch swobodnego strumienia kropel po wyjściu z dyszy 2. Proces przepływu powierza przez układ dolotowy silnika oraz napełnianie cylindrów powietrzem 2.1. Zagadnienia związane z napełnianiem cylindrów 2.2. Straty lokalne w układzie dolotowym 3. Transport mieszaniny palnej przez układ dolotowy i jej rozdział do poszczególnych cylindrów silnika 4. Podzespoły układu dolotowego oraz ich charakterystyki 4.1. Charakterystyka przepływu płynu lepkiego przez odcinek prostej rury walcowej o przekroju kołowym 4.2. Odcinek przewodu dolotowego z rosnącym przekrojem poprzecznym 4.3. Odcinek przewodu lub kanału dolotowego o malejącym przekroju poprzecznym 4.4. Straty lokalne powstające w miejscu zakrzywienia przewodów dolotowych 5. Zespół przepustnicy Charakterystyka "konstrukcyjna" przepustnicy Charakterystyka przepływowa przepustnicy 6. Układ dolotowy z zespołem uwarstwiającym mieszaninę palną w cylindrach silników o zapłonie iskrowym [ZI] 7. Sterowanie prototypowego silnika za pomocą programu komputerowego 8. ZASILANIE WTRYSKOWE SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Zasilanie wtryskowe klasyczne Zespoły układu zasilania 8.1. Pompa wtryskowa rzędowa z własnym napędem 8.2. Regulatory prędkości obrotowej Regulatory mechaniczne Regulatory prędkości obrotowej sterowane elektronicznie 8.3. Wtryskiwacze silników klasycznych Rozpylacz czopikowy 8.4. Pompa wtryskowa rozdzielaczowa 8.5. Zasilanie za pomocą pompowtryskiwaczy 8.6. Pompowtryskiwacz z dawką wstępną 8.7. Układ wtryskowy wysokociśnieniowy o nazwie Common Rail (zasobnikowy lub kolektorowy) Sterownik elektroniczny 9. Zarys badań prędkości rozprzestrzeniania się strugi podczas wtrysku Badania rozpylenia oraz zasięgu strug paliwa wypływającego z rozpylacza w układzie zasobnikowym
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zasilanie oraz sterowanie procesami roboczymi w silnikach spalinowych

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Skrypt opracowany na potrzeby studiów zaocznych, dlatego omawiane zagadnienia sformułowano w sposób syntetyczny. Zawiera materiał do początkowego nauczania w zakresie automatyki procesów ci... Pełen opis produktu 'Automatyka procesów ciągłych' »

  Skrypt opracowany na potrzeby studiów zaocznych, dlatego omawiane zagadnienia sformułowano w sposób syntetyczny. Zawiera materiał do początkowego nauczania w zakresie automatyki procesów ciągłych. Problemy teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeniowymi, przy czym przedstawiono możliwości rozwiązań nie tylko tradycyjnymi metodami analitycznymi, lecz także z wykorzystaniem odpowiednich metod komputerowych.   Zawartość skryptu jest zgodna z programem nauczania podstaw automatyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Spis treści: Przedmowa 1.WPROWADZENIE . 1.1.Pojęcia podstawowe 1.2.Sygnały w układach automatyki 1.3.Klasyfikacja układów automatycznej regulacji (UAR) 2. WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI WYKORZYSTYWANE DO OPISU LINIOWYCH  UKŁADÓW AUTOMATYKI 2.1.Przekształcenie Laplace’a 2.2. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do rozwiązywanialiniowych zwyczajnych równańróżniczkowych o stałych współczynnikach. Rozkład transformatyna ułamki proste 2.3.Linearyzacja równań nieliniowych 3. METODY MATEMATYCZNEGO OPISU WŁAŚCIWOŚCI LINIOWYCH ELEMENTÓW  I UKŁADÓW AUTOMATYKI 3.1. Równanie dynamiki 3.2. Transmitancja operatorowa . 3.3. Charakterystyka statyczna i charakterystyki dynamiczne 3.3.1. Charakterystyka statyczna . 3.3.2. Charakterystyki dynamiczne . 3.4. Charakterystyki częstotliwościowe. Transmitancja widmowa 3.5. Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych 3.6. Charakterystyki częstotliwościowe szeregowego połączenia elementów 4. SCHEMATY BLOKOWE. ALGEBRA SCHEMATÓW BLOKOWYCH 5.LINIOWE CZŁONY DYNAMICZNE 5.1.Człony podstawowe (elementarne) 5.1.1.Człon proporcjonalny 5.1.2.Człon inercyjny .. 5.1.3.Człon całkujący 5.1.4.Człon różniczkujący idealny 5.1.5.Człon różniczkujący rzeczywisty . 5.1.6.Człon oscylacyjny . 5.1.7. Człon opóźniający 5.2. Człony korekcyjne (korektory) . 5.2.1.Idealny człon proporcjonalno-różniczkujący 5.2.2. Korektor dodatniofazowy 5.2.3. Korektor ujemnofazowy .. 5.3.Człony nieminimalnofazowe . 5.4.Elementy wielowejściowe 6. ZASTOSOWANIE METODY SCHEMATÓW BLOKOWYCH DO ANALIZY WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW AUTOMATYKI 7.OBIEKTY REGULACJI 7.1.Analiza właściwości przykładowych obiektów regulacji 7.2.Klasyfikacja obiektów regulacji . 7.3. Metody tworzenia matematycznego opisu właściwości obiektówregulacji 7.3.1 Modele matematyczne wykorzystywane do opisu statycznych obiektówregulacji 7.3.2. Modele matematyczne wykorzystywane do opisu astatycznych obiektówregulacji 7.3.3. Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk czasowych obiektówregulacji 7.3.4. Wyznaczanie parametrów modeli obiektów regulacji na podstawiecharakterystyk częstotliwych obiektów 8. REGULATORY 8.1. Miejsce i rola regulatora w układzie regulacji 8.2.Klasyfikacja regulatorów 8.3. Matematyczny opis regulatorów PID o działaniu ciągłym 8.3.1. Algorytm P . 8.3.2. Algorytm I . Algorytm PI 8.3.4. Idealny i rzeczywisty algorytm PD 8.3.5. Idealny algorytm PID . 8.3.6. Rzeczywisty algorytm PID . 8.4. Regulatory o niekonwencjonalnych algorytmach regulacji . 8.4.1. Regulator predykcyjny (PIR) 8.4.2. Nieliniowe algorytmy PID NL z progresją nastaw . 8.4.3. Regulator z algorytmem feedforward 8.4.4.Regulator PID Fuzzy Logic 8.5. Techniczna realizacja regulatorów PID. Regulatory mikroprocesorowe 8.6.Doświadczalna identyfikacja nastaw regulatorów PID 9.STABILNOŚĆ LINIOWYCH UKŁADÓW REGULACJI . 9.1. Ogólne warunki stabilności liniowych układów regulacji 9.2. Kryterium Hurwitza 9.3.Kryterium stabilności Nyquista. Zapasy stabilności 9.4.Analiza wpływu algorytmu regulatora i jego nastaw na stabilnośćukładu regulacji 9.5. Porównanie kryteriów stabilności 10. JAKOŚĆ LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI 10.1.Dokładność statyczna 10.2.Jakość dynamiczna 10.2.1.Wskaźniki przebiegu przejściowego 10.2.2. Częstotliwościowy wskaźnik regulacji 10.2.3. Pasmo przenoszenia i moduł rezonansowy 10.2.4.Całkowe wskaźniki jakości regulacji . 11. DOBÓR RODZAJU, ALGORYTMU I NASTAW REGULATORA 11.1.Zalecenia dotyczące doboru rodzaju i algorytmu regulatora 11.2. Dobór nastaw regulatorów o działaniu ciągłym 11.2.1. Metoda Zieglera-Nicholsa .. 11.2.2. Metoda Pessena .. 11.2.3. Metoda Hassena i Offereissena . 11.2.4. Metoda Cohena-Coona 11.2.5. Metoda Äströma-Hagglunda . 11.2.6. Tabelaryczny dobór nastaw .. 11.3. Dobór nastaw regulatorów mikroprocesorowych i sterowników PLC owyjściu ciągłym. 11.4. Samostrojenie i adaptacja 11.4.1. Metoda odpowiedzi skokowej 11.4.2. Metoda cyklu granicznego 12. STRUKTURY JEDNOWYMIAROWYCH UKŁADÓW REGULACJI 12.1. Struktura kaskadowa . 12.2.Struktura zamknięto-otwarta . 12.3.Układ regulacji stosunku .. 12.4.Układ regulacji stosunku o strukturze kaskadowej . 12.5.Układ regulacji z korekcją dynamiczną . 12.6. Struktura selekcyjna – układ regulacji z wybierakiem sygnałów 13. OPIS LINIOWYCH STACJONARNYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁRZĘDNYCH STANU 13.1. Porównanie modelu układu w postaci transmitancji z modelemwykorzystującym współrzędnestanu . 13.2. Tworzenie opisu jednowymiarowych układów dynamicznych zwykorzystaniem współrzędnychstanu na podstawie równania dynamiki lub transmitancji operatorowej 13.3. Formułowanie opisu układów dynamicznych z wykorzystaniemwspółrzędnychstanu. 14. REGULACJA DWU- I TRÓJSTAWNA 14.1. Regulacja dwustawna . 14.2. Regulacja dwustawna z korekcją przez podział mocy . 14.3. Regulacja dwustawna z korekcją przez sprzężenie zwrotne 14.4.Regulacja trójstawna – regulatory trójstawne 14.5. Regulatory mikroprocesorowe dwustawne (regulatory 2P) i trójstawne(regula-tory3P) 15.UKŁADY NIELINIOWE 15.1.Nieliniowości w układach dynamicznych 15.2.Stabilność układów nieliniowych 15.3.Metoda płaszczyzny fazowej . 15.4. Metoda funkcji opisującej 16. SYMBOLE I OZNACZENIA NA SCHEMATACH FUNKCJONALNYCH UKŁADÓW REGULACJI 17. OPIS ŚRODOWISKA MATLAB/SIMULINK STOSOWANEGO DO SYMULACJI ELEMENTÓWI UKŁADÓW REGULACJI 17.1.Opis środowiska MATLAB 17.1.1. Uruchomienie programu 17.1.2. Modele dynamiczne w programie MATLAB 17.1.3. Podstawowe funkcje grafi czne programu MATLAB . 17.2.Opis środowiska SIMULINK 17.2.1. Uruchamianie programu 17.2.2.Definiowanie modelu w środowisku SIMULINK 17.2.3.Symulacja rozwiązania w dziedzinie czasu 17.2.4. Analiza wyników symulacji Bibliografia 
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Automatyka procesów ciągłych

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  następnie wdrożenia elementów wpływających na intensyfikację procesów usuwania zanieczyszczeń. Znalezienie skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań jest niezmiernie istotne, gdyż... Pełen opis produktu 'Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych' »

  Badania prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie oraz poszukiwania użytkowników i eksploatatorów systemów oczyszczania ścieków zmierzają do zidentyfikowania, scharakteryzowania, a następnie wdrożenia elementów wpływających na intensyfikację procesów usuwania zanieczyszczeń. Znalezienie skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań jest niezmiernie istotne, gdyż liczba projektowanych, konstruowanych i eksploatowanych oczyszczalni ścieków systematycznie wzrasta, a jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiorników często nie odpowiada obowiązującym regulacjom prawnym. Alternatywą dla obecnie stosowanych metod mogą być nowatorskie techniki oparte na wykorzystaniu takich czynników fizycznych, jak elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe oraz stałe pole magnetyczne. Wieloletnie badania i doświadczenie zdobyte przez zespół autorów oraz uważna analiza dokonań innych badaczy pozwoliły na podsumowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu zastosowania tych dwóch czynników fizycznych w procesach oczyszczania ścieków. Opracowanie może stanowić cenne źródło wiedzy dla administratorów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków oraz może stać się inspiracją dla naukowców do prowadzenia bardziej zaawansowanych badań z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz stałego pola magnetycznego w technologii oczyszczania wody, ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Spis treści: Wstęp 1.Elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe 1.1. Podstawyteoretyczne 1.2. Generatory mikrofal 1.3. Zastosowanieogrzewania mikrofalowego 1.4. Możliwości zastosowania ogrzewaniamikrofalowego w procesach oczyszczania ścieków 1.5. Wyniki badańwłasnych 1.6. Propozycja praktycznego zastosowania energiipromieniowania mikrofalowego do wspomagania pracy biologicznego złożazraszanego 2. Stałe pole magnetyczne 2.1. Podstawyteoretyczne 2.2. Magnetyczne aktywatory płynów 2.3.Możliwości zastosowania stałego pola magnetycznego w procesachoczyszczania wody, ścieków i przeróbce osadów ściekowych 2.4.Wyniki badań własnych 2.4.1. Wpływ stałego pola magnetycznegona zmianę wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 2.4.2.Wpływ stałego pola magnetycznego na parametry osadówściekowych 2.4.3. Wpływ stałego pola magnetycznego na przebiegreakcji Fentona 2.4.4. Wpływ stałego pola magnetycznego naprzebieg procesu koagulacji 2.5. Propozycja zastosowaniamagnetycznych aktywatorów płynów w procesach oczyszczania ściekówi przeróbce osadówściekowych Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: MECHANIKA

  materiałów PCM na proces przepływu ciepła. Drugą istotną przyczyną hamującą przepływ ciepła jest sama warstwa przejściowa, która powstaje na granicy między krzepnącą cieczą a zimną ścianką. Analiza... Pełen opis produktu 'Opór cieplny warstwy przejściowej w procesie krzepnięcia' »

  Opór przepływu ciepła przez warstwę przejściową, występującą na granicy różnych stykających się ze sobą faz wymieniających ciepło, jest zjawiskiem często spotykanym w technice i przyrodzie. [...] Materiały PCM są przeważnie złymi przewodnikami ciepła i dlatego strumienie przepływającego ciepła z akumulatora do otoczenia nie są wysokie. Duży opór cieplny warstwy przejściowej w trakcie przemiany fazowej powoduje, że niezbędne jest względne zwiększania powierzchni przepływu ciepła, zależnie od geometrii układu faz podlegającej przemianie. Dlatego w niniejszej pracy rozważany jest wpływ geometrii zewnętrznej materiałów PCM na proces przepływu ciepła. Drugą istotną przyczyną hamującą przepływ ciepła jest sama warstwa przejściowa, która powstaje na granicy między krzepnącą cieczą a zimną ścianką. Analiza wpływu oporu cieplnego tej warstwy na przepływ ciepła między ścianką a cieczą stanowi główny przedmiot rozważań niniejszej pracy. [...] Praca składa się z sześciu rozdziałów i podsumowania. W rozdziale pierwszym omawiany jest ogólny model krzepnięcia cieczy z uwzględnieniem występującej warstwy przejściowej między ścianką a krzepnącą cieczą. Sformułowane są równania zachowania dotyczące zjawisk przepływu cieczy i ciepła, które poddane są odpowiedniej interpretacji fizycznej. Przedstawione są możliwe sposoby rozwiązywania tych równań. W rozdziale drugim i trzecim omówione są przykłady zjawiska krzepnięcia ciekłych materiałów PCM, przy czym w rozdziale drugim skupiono się na zjawisku krzepnięcia przepływającej cieczy będącej w kontakcie z zimną płytą. Omówiono tu przykłady krzepnięcia, zarówno dla cieczy przegrzanych, jak i nieprzegrzanych, znajdujących się w przestrzeniach zamkniętych o płaskich kształtach. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na krzepnięciu cieczy zamkniętych w pierścieniowych przestrzeniach walcowych. Krzepnięcie dynamiczne cieczy wypełniającej kanał chłodzący przedstawiono w rozdziale czwartym pracy. Rozdział piąty jest poświęcony badaniom wpływu oporu cieplnego warstwy kontaktu na proces krzepnięcia. W rozdziale szóstym przedstawiono koncepcję akumulatora fazowego. Niniejsza praca adresowana jest do naukowca-badacza, inżyniera energetyka czy też mechanika interesującego się zjawiskiem przepływu ciepła towarzyszącego przemianom fazowym oraz określeniem dynamiki krzepnięcia cieczy, czyli procesem rozwoju warstwy zakrzepłej i zależnością rozkładu temperatury i generowanego strumienia ciepła od czasu. Istotnym parametrem, oprócz ilości pochłanianego lub uwalnianego ciepła w trakcie przemiany fazowej, jest moc cieplna, która w prosty sposób zależy od wielkości powierzchni zewnętrznej materiału PCM oddającego lub pobierającego ciepło. W pracy przedstawiono podstawowe i przydatne w praktycznych zadaniach projektowych równania opisujące omawiane procesy transformacji energii. Spis treści:Wyka ważniejszych oznaczeńWstęp 1. Model krzepnięcia cieczy z uwzględnieniem warstwy przejściowej1.1. Magazynowanie ciepła oparte na zjawisku krzepnięcia 1.2. Kryteria wyboru konstrukcji akumulatora 1.3. Geometria zewnętrzna materiału PCM 1.4. Równania opisujące proces krzepnięcia 2. Krzepnięcie w przestrzeni płaskiej2.1. Krzepnięcie nieruchomej warstwy cieczy 2.2. Konwekcja wymuszona 2.2.1. Wpływ warstwy przyściennej na proces krzepnięcia 2.2.2. Krzepnięcie w kontakcie z płytą o zmiennej temperaturze 2.3. Konwekcja swobodna 2.3.1. Quasi-stacjonarna konwekcja swobodna w pionowym kanale płaskim 2.3.2. Quasi-stacjonarna konwekcja swobodna w poziomym kanale płaskim 2.3.3. Uproszczony model konwekcji swobodnej z krzepnięciem 2.3.3.1. Krzepnięcie w kanale o stałej temperaturze ścianki zewnętrznej 2.3.3.2. Krzepnięcie w kanale przy chłodzeniu zewnętrznym konwekcyjnym 3. Krzepnięcie w przestrzeni pierścieniowej3.1. Krzepnięcie cieczy nieprzegrzanej 3.2. Krzepnięcie w cieczy przegrzanej 3.2.1. Postawienie i rozwiązanie teoretyczne problemu 3.2.2. Początek procesu krzepnięcia - rozwiązanie asymptotyczne 3.3. Badania eksperymentalne cieczy przegrzanej 3.3.1. Aparatura badawcza 3.3.2. Przebieg eksperymentu 3.3.3. Wyniki badań i dyskusja 3.3.4. Wnioski z badań krzepnięcia cieczy przegrzanej 4. Krzepnięcie cieczy wpływającej do kanału4.1. Analiza ogólna 4.2. Krzepnięcie nieprzegrzanej cieczy wpływającej do kanału o ściankach słabo przewodzących ciepło 4.3. Krzepnięcie nieprzegrzanej cieczy wpływającej do kanału o ściankach dobrze przewodzących ciepło 5. Warstwa kontaktu w procesie krzepnięcia5.1. Badania oporu cieplnego warstwy kontaktu w procesie krzepnięcia w świetle badań 5.2. Opór cieplny warstwy kontaktu na płycie 5.3. Opór cieplny warstwy kontaktu na walcu 6. Fazowy akumulator ciepła6.1. Wybrany przegląd urządzeń stosowanych do akumulacji ciepła 6.2. Współpraca akumulatora ciepła z pompą ciepła 6.3. Przykładowe obliczenia Podsumowanie Bibliografia Załącznik Streszczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Opór cieplny warstwy przejściowej w procesie krzepnięcia

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: CHEMIA

  Badanie procesu korozji wżerowej stali stopowych i stopów aluminium metodą dynamicznej elektro-chemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz emisji akustyczne .Spis treści: 1. Wstęp 2. Korozja ... Pełen opis produktu 'Chemia nr 69. Badanie procesu korozji wżerowej stali stopowych i stopów aluminium metodą dynamicznej elektro-chemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz emisji akustyczne' »

  Badanie procesu korozji wżerowej stali stopowych i stopów aluminium metodą dynamicznej elektro-chemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz emisji akustyczne. Spis treści: 1. Wstęp 2. Korozja wżerowa2.1 Stan pasywny stali stopowych 2.2. Mechanizm korozji wżerowej 2.3. Lokalne zniszczenia warstwy pasywnej 2.4. Teorie zniszczenia warstwy pasywnej i inicjacji korozji wżerowej 2.4.1. Teoria konkurencyjnej adsorbcji 2.4.2. Teoria tworzenia jonów kompleksowych 2.4.3. Teoria penetracyjna 2.4.4. Model mechano-chemiczny 2.4.5. Mechanizm zagęszczania wakansji kationowych 2.4.6. Model struktury i zniszczenia warstw pasywnych na stalach stopowych 2.5. Mechanizm zagęszczania wakansji kationowych 2.6. Mechanizm rozwoju korozji wżerowej - autokataliczna natura procesu 3. poprawa odporności stali stopowych na korozję wżerową3. 1. Skład stopu 3.2. Zastosowanie inhibitorów korozji 3.3. Obróbka powierzchni 3.3.1. Mechaniczna obróbka powierzchni 3.3.2. Chemiczna obrobka powierzchni 3.3.2.1. Pasywacja 3.3.2.2. Trawienie 3.4. Ochrona elektromechaniczna 4. Metody badania korozji wżerowej4.1. Metody ekspozycyjne 4.2. Metody elektrochemiczne 4.2.1. Metoda potencjastatyczna 4.2.2. Metoda polaryzacji cyklicznej 4.2.3. Wyznaczenie krytycznej temperatury korozji wżerowej 4.2.4. Badania korozji wżerowej metodą enektromechanicznej spektroskopii impedancyjnej 4.3. Metoda emisji akustycznej w badaniu korozji wżerowej 4.4. Ocena wyników badań podatności stopów na korozję wżerową 5. Cel prowadzenia badań 6. Metodyka badawcza6.1. Dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedacyjna 6.2. elektrochemiczna spęktroskopia impedancyjna 6.3. Termometria cykliczna 6.4. Emisja akustyczna 6.5. Materiały do badań 7. Badania impedancyjne pasywności stali 1.4301 w stanie poprzedzającym inicjacię korozji wżerowej7.1. Elektryczny schemat zastępczy 8. Impedancja korozji wżerowej w zakresie metastabilnym 9. Badania impedancyjne stali 1.4301 w czasie tworzenia się wżerów 10. Termoimpedancyjna analiza warstwy pasywnej na aluminium 11. Porównanie odporności korozyjnej stopów aluminiom przy użyciu techniki deis 12. Monitorowanie procesów korozyjnych na stalach stopowych i stopach aluminium12.1. Badanie zjawiska korozji wżerowej metodą emisji akustycznej 12.2. Aktywność akustyczna stali stopowej 1.4301 w roztworze zawierającym jony chlorkowe 12.3. Badanie stopu aluminium 1050 metodą emisji akustycznej 13. Wnioski Bibliografia Streszczenie w języku angielskim
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Chemia nr 69. Badanie procesu korozji wżerowej stali stopowych i stopów aluminium metodą dynamicznej elektro-chemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz emisji akustyczne

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  łamach tej publikacji, stało się wielopłaszczyznowe podejście do owych problemów w celu ich bardziej efektywnego kognitywnie opisania i wyjaśnienia. W procesie resocjalizacji szczególnie istotne... Pełen opis produktu 'Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne' »

  Współczesność generuje wiele problemów tworzących kontekst działań dla specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Zamierzeniem autorów, prezentujących swoje przemyślenia w tym zakresie na łamach tej publikacji, stało się wielopłaszczyznowe podejście do owych problemów w celu ich bardziej efektywnego kognitywnie opisania i wyjaśnienia. W procesie resocjalizacji szczególnie istotne jest naśladowanie mechanizmów socjalizacji pierwotnej, której celem jest przemiana człowieka: wymazanie z jego świadomości dotychczasowych treści i wprowadzenie nowych, całkowite przekształcenie jego dotychczasowego obrazu świata oraz samego siebie, przebudowa osobowości i zmiana tożsamości. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni zamkniętej autorzy podjęli problematykę działalności w zakresie resocjalizacji instytucjonalnej. W części drugiej Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni otwartej autorzy pokusili się o refleksje nad uwarunkowaniami, przejawami, możliwościami prewencji socjalizacyjnej, wychowawczej wobec dzieci i młodzieży. Recenzent pracy, prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, podkreślił szeroki ogląd problematyki oraz nienaganną metodologię badawczą. Podjęte rozważania powinny zainteresować duże grono specjalistów w tym zakresie, pracowników systemu opiekuńczego, wychowawczego i resocjalizacyjnego.    Spis treści: Wprowadzenie od recenzenta (prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz) Wprowadzenie od redaktorów (Elżbieta Łuszczak, Sławomir Przybyliński, Joanna Żeromska - Charlińska) Część I. Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni zamkniętej Elżbieta Łuszczak, W poszukiwaniu dróg skutecznej resocjalizacji Justyna Siemionow, Analiza efektywności procesu resocjalizacji nieletnich w wymiarze społeczno - ekonomicznym Sławomir Przybyliński, Sakazany ze statusem "nebezpiecznego" - perspektywa izolacyjna Dariusz Sarzała, Resocjalizacyjne aspekty kary pozbawienia wolności Jerzy Czołoszewski, Klinika Penitancjarna. Praktyczny wymiar resocjalizacji Mariola Adamska, Formy duszpasterstwa więziennego na przykładzie Zakładu karnego w Iławie Dariusz Sarzała, Znaczenie pracy w resocjalizacji penitencjalnej więźniów Część II. Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni otwartej Joanna Żeromska - Charlińska, Świat wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy w kontekście definiowania sukcesu Ewa Wysocka, Model ryzyka i dobrego życia jako egzamplifikacja głównych idei w pedagogice resocjalizacyjnej w kontekście "resocjalizacji pozytywnej" Wojciech Kułak, Wychowanie religijne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych Aleksandra Lukasek, Handel kobietami - próba analizy problemu Maciej Muskała, Justyna Kusztal, Ośrodek Glen Mills School w amerykańskim systemie zapobiegania przestępczości młodzieży Marian Łakomski, Integralny program profilaktyki w szkole Monika Suska - Kuźmicka, Rola liderów i animatorów społecznych w rozwoju społeczności lokanych Marta Rukat, Jak walczyć z kompiuterowymi uzależnieniami, czyli... czy sprawdzałeś już dzisiej facebooka? Magdalena Jaworek, Stosowanie używek psychoaktywnych przez młodych sportowcó Magdalena Jankowska, Pracocholizm w kontekście niedostosowania społecznego.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne

 • [Nowik]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  methods in the process of educating 2. Kształcenie aktywizujące w perspektywie edukacyjnej Kształcenie aktywizujące w perspektywie edukacji jutra Uczeń i nauczyciel w procesie kształcenia aktywizującego... Pełen opis produktu 'Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole' »

  Współczesnemu człowiekowi towarzyszą intensywne ciągłe przemiany społecznej pojawiają się owe trendy, mody, określające, a także determinujące, jego zamierzenie i podejmowane przez niego role społeczne. Na drodze do takiej rzeczywistości, migoczącej wieloma znaczeniami, przepełnionej wielością pozytywnych i negatywnych ofert, pomysłów na spełnianie swojego życia, właśnie szkoła powinna przyjąć nowe zadania, stwarzać takie warunki nauczania i wychowania, by nauczyciele mogli wspólnie z rodziną przygotowywać do życia silne odporne, kreatywne jednostki, umiejące określić swoją przyszłość, stające się samodzielne, niezależne i odpowiedzialne. Spis treści: Wstęp 1. Teoretyczno-metodologiczne podstawy aktywnego kształceniaStructuralization in the process of teaching and learning The activating methods in the process of educating 2. Kształcenie aktywizujące w perspektywie edukacyjnejKształcenie aktywizujące w perspektywie edukacji jutra Uczeń i nauczyciel w procesie kształcenia aktywizującego 3. Aktywność i metody aktywizujące w ujęciu teoretyczno-metoducznymAktywność - ujęcie teoretyczne w zarysie pedagogicznym i psychologicznym W poszukiwaniu współczesnego rozumienia metod aktywizujących 4. Współczesne aspekty kształcenia aktywizującegoKształcenie transgresyjne w edukacji dzieci i młodzieży Aktywność młodzieży - przygotowanie do życia w społeczeństwie Media edukacyjne w kształceniu aktywizującym Rola bibliotek szkolnych w aktywizowaniu czytelnictwa czasopism dziecięcych Współczesna edukacja literacka dzieci wieku przedszkolnym Szkoła miejscem kształtowania postaw czytelniczych uczniów klas I-III Terapeutyczne aspekty twórczości literackiej publikowanej na blogach internetowych przez młodzież gimnazjalną licealną oraz studentow Drama i jej znaczenie we współczesnej edukacji Współczesne koncepcje  nauczania matematyki na etapie wczesnoszkolnym Z badań nad sprawdzianem osiągnięć z informatyki uczniów gimnazjalnych Monitoring pedagogiczny czyli o dylematach Nowoczesna szkoła u samorealizacja podstawą edukacji dzieci i młodzieży w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie Recenzje - opinieParadygmaty i historozofia pedagogiki Nauczyciel wczesnej edukacji Dawne i współczesne zabawki dziecięce
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji.... Pełen opis produktu 'Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów' »

  W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Informację tę niża przechowywa i udostępniać w postaci map wartości gruntów, które najczęściej wymienia się w kontekście masowej wyceny nieruchomości dla potrzeb podatkowych. Opracowanie takich map z reguły wymaga stosowania zasad ściśle określonych przez przepisy prawne obowiązujace w danym kraju, a także stosunkowo dużych nakłdów w celu pozyskania i przetwarzania znacznej liczby danych zarówno o charkaterze przestrzennym, jak i prawnym. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Wartość gruntów i jej kartograficzna wizualizacja 3. Charakterystyka danych źródłowych 4. zastosowanie estymatorów jądrowych do anlizy przestrzennej rynku nieruchomości 4.1. Estymacja jądrowa 4.2. Zróznicowanie przestrzenne aktywności rynku nieruchomości 4.3. Podsumowanie 5. Zjawisko autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych na rynku nieruchomości 5.1. Istota zjawiska autokorelacji przestrzennej 5.2. Miary autokorelacji przestrzennej 5.3. Specyfikacja badania zjawiska autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych na rynku nieruchomości 5.4. Konstrukcja macierzy struktury przestrzennej danych rynkowych 5.5. Badanie globalnej autokorelacji przestrzennej na rynku nieruchomości gruntowych 5.6. Badanie lokalnej autokorelacji przestrzennej na rynku nieruchomości gruntowych 5.7. Podsumowanie 6. Statystyczne modele przestrzenne 6.1. Przestrzenne modele regeresyjne 6.1.1. Modele opóżnienia przestrzennego (SLM - spatial log models) 6.1.2. Modele błędu przestrzennego (SEM - spatial error models) 6.1.3. Uogólnione modele przestrzenne 6.1.4. Testowanie postaci funkcyjnej modelu 6.1.5. Estymacja przestrennych modeli regresyjnych 6.2. Zastosowanie przestrzennych modeli regresyjnych do analizy rynku nieruchomości 6.3. Podsumowanie 7. Regresja ważona geograficznie 7.1. Budowa modeli regresji ważonej geograficznie 7.2. Zastosowanie modeli regresji ważonej do analizy cen transakcyjnych na rynku nieruchomości 7.3. Wykorzystanie moedelu GWR do określenia wzglądnego wpływu wybranych cech nieruchomości na poziom cen transkcji 7.4. Podsumowanie 8. Metody geostatyczne 8.1. Modelowanie struktury przestrzennej cen transkcyjnych nieruchomości gruntowych 8.2. Estymacja metodami krigingowymi 8.2.1. Estymacja metodą krigingu zwykłego 8.2.2. Inne metody krigingowe 8.2.3. Zastosowanie krigingu do interpolacji cen transakcyjnych 8.3. Medele regresja - kriging 8.3.1. Zasady budowy modeli regresja - kriging 8.3.2. Zastosowanie modeli regresja - kriging do analizy przestrzennej cen transakcyjnych 8.4. Podsumowanie 9. Opracowanie map wartości gruntów 9.1. Ogólna koncepcja opracowania map wartości gruntów 9.2. Oszacowanie dodatkowych informacji rynkowych 9.3. Opracowanie warstwy referencyjnych wartości gruntów 9.4. Oszacowanie i weryfikacja wartości gruntów 9.5. Podział obszaru rynku na strefy 9.6. Zawartość mapy wartości gruntów 9.7. Podsumowanie 10. Podsumowanie i wnioski końcowe Literatura Summary
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Projprzem Eko

kolektory słoneczne,technika fotowoltaiczna
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.12.2015
projprzemeko
Produkty w ofercie: 115
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, helion, znak, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 121599
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121599
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 89359
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 89312
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2