Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  17,10 zł
  19,00 zł

  [cedewu]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: od ręki

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich,... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku' »

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kompleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji. Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzymania i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpoznania tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania.Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

 • [CeDeWu]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich,... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku' »

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kompleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji. Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzymania i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpoznania tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania.Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

 • [CeDeWu]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Biznes, nauki ekonomiczne

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich,... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku' »

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Historia Polski 1990Wysyłka: od ręki

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich,... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku' »

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kompleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji. Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzymania i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpoznania tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania.Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  iOch­ro­ny Za­byt­ków Urzę­du Miej­skie­go wGdań­sku oraz Wyż­szej Sz­ko­ły Ban­ko­wej wGdań­sku. Nazwa - Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku - Praca zbiorowa' »

  Opis - Kwe­stia za­le­gło­ści we wno­sze­niu opłat zwią­za­nych zużyt­ko­wa­niem miesz­kal­nych lo­ka­li ko­mu­nal­nych jest bar­dzo waż­nym iak­tu­al­nym pro­ble­mem. Do­ty­czy ona wszcze­gól­no­ści ob­sza­rów miej­skich, któ­re wwy­ni­ku zróż­ni­co­wa­nych prze­mian zna­la­zły się wsy­tu­acji kry­zy­so­wej iwy­ma­ga­ją pod­ję­cia kom­plek­so­wych izin­te­gro­wa­nych pro­gra­mów re­wi­ta­li­za­cji.Po­wyż­szy pro­blem zwią­za­ny jest przede wszyst­kim zutrzy­mu­ją­cym się bez­ro­bo­ciem wśród spo­łecz­no­ści lo­kal­nych oraz ro­sną­cym kosz­tem utrzy­ma­nia ieks­plo­ata­cji za­so­bu miesz­ka­nio­we­go. Do­świad­cze­nia Gmi­ny Mia­sta Gdań­ska wtym za­kre­sie wska­zu­ją na ko­niecz­ność szcze­gó­ło­we­go roz­po­zna­nia te­go zja­wi­ska oraz wpro­wa­dze­nia zróż­ni­co­wa­nych inie­stan­dar­do­wych form je­go roz­wią­za­nia.Ce­lem ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia jest cha­rak­te­ry­sty­ka efek­tyw­no­ści do­tych­cza­so­wej miej­skiej po­li­ty­ki zmniej­sza­nia za­dłu­że­nia oraz wska­za­nie no­wych spo­so­bów roz­wią­za­nia te­go zło­żo­ne­go pro­ble­mu wopar­ciu olo­kal­ny ka­pi­tał spo­łecz­ny. Ana­li­zy te opar­to na ba­da­niach prze­pro­wa­dzo­nych wobrę­bie Dol­ne­go Mia­sta iOru­ni wGdań­sku wra­mach part­ner­skie­go pro­jek­tu zudzia­łem Gdań­skie­go Za­rzą­du Nie­ru­cho­mo­ści Ko­mu­nal­nych S.Z.B., Re­fe­ra­tu Re­wi­ta­li­za­cji Wy­dzia­łu Ur­ba­ni­sty­ki, Ar­chi­tek­tu­ry iOch­ro­ny Za­byt­ków Urzę­du Miej­skie­go wGdań­sku oraz Wyż­szej Sz­ko­ły Ban­ko­wej wGdań­sku. Nazwa - Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563160 Kod EAN - 9788375563160 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 14.5x21.0cm Ilość stron - 76 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku - Praca zbiorowa

 • [cedewu]

  Kategoria: Książki naukowe>Ekonomia>Gospodarka>NieruchomościWysyłka: od ręki

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich,... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku' »

  Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kompleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji. Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzymania i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpoznania tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania.Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Książki > Prawo i administracja > Administracja. Samorząd terytorialny

  "Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich,... Pełen opis produktu 'Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku' »

  "Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Dotyczy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kompleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji.  Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzymania i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpoznania tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 167252
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 167252
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, pzwl, trefl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, egmont, clementoni
Produkty w ofercie: 94838
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, zysk i s-ka, helion, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 109573
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 109573
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, czytelnik warszawa, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, wolters kluwer, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 172290
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, helion, wydawnictwo olesiejuk, egmont, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, c.h. beck, bellona, muza, prószyński i s-ka, amber
Produkty w ofercie: 191227
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 191227
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: