Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Prawo telekomunikacyjne Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  242,10 zł
  269,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i innych uczestników rynku w działalności telekomunikacyjnej. W książce przedstawiono m.in. zagadnienia związane z:- regulacją ex ante i deregulacją rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in. w kontekście problemów prawnych dotyczących stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 23 pr.tel.;- umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta oraz nowelizacji kodeksu cywilnego w tym zakresie;- zarządzaniem częstotliwościami, w tym problemy prawne dotyczące koordynacji międzynarodowej częstotliwości, problematykę postępowań selekcyjnych, współdzielenia częstotliwości, refarmingu częstotliwości oraz zmiany i cofania rezerwacji częstotliwości;- ochroną danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym danych osobowych, zwłaszcza w powiązaniu z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją do ustawy o ochronie danych osobowych; w kontekście problematyki retencji danych w komentarzu omówiono skutki prawne wynikające z najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;- problematyką stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 172 pr.tel....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - W dniu16 listopada 2012 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1445). Zmiany wprowadzone... Pełen opis produktu 'Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego - Zuzanna Łaganowska' »

  Opis - W dniu16 listopada 2012 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy- Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r.,poz. 1445). Zmiany wprowadzone tą nowelą weszły w życie w dniu 21 stycznia2012 r. z wyjątkiem kilkunastu przepisów. Projekt tej noweli został przyjętyprzez Radę Ministrów w dniu 10 lipca 2012 r. W dniu 23 lipca 2012 r. Projektuustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innychustaw został przesłany do Sejmu.W uzasadnieniu do Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjneoraz niektórych innych ustaw wyjaśniono, że jest kilka przyczynwprowadzenia w życie projektowanej ustawy. W wyniku przeprowadzeniaprzez Komisję Europejską przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących siecii usług łączności elektronicznej (komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2006 r.dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznegooraz Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnychUE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej) w dniu 25 listopada2009 r. zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę przepisy nowelizująceregulacje dotyczące rynku telekomunikacyjnego, tj.:1) dyrektywa 2009/140/WE zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawiewspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej,2002/19/ WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznejoraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń naudostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 337z 18.12.2009, str. 37),2) dyrektywa 2009/136/WE zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawieusługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznejpraw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzaniadanych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łącznościelektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współ-12 Słowo wstępnepracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanieprzepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337z 18.12.2009, str. 11)1.Rząd wskazał także, że Parlament Europejski i Rada (WE) przyjęły rozporządzenienr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające OrganEuropejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd.Zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/136/WE i 2009/140/WE z 2009 r.(pakiet łączności elektronicznej), państwa członkowskie miały obowiązekprzyjąć i opublikować do dnia 25 maja 2011 r. przepisy ustawowe, wykonawczei administracyjne niezbędne do ich wykonania, przekazując jednocześnietekst tych przepisów Komisji Europejskiej. Rząd wyjaśnił, że w zmienionychprzepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne uwzględnić należy:1) powołanie nowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej(dalej "BEREC"),2) zmiany wynikające z Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(trzecia izba) z dnia 11 marca 2010 r. (sprawa C-522/08), dotyczącegozakazu uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarciaumowy o świadczenie innych usług,3) konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrzWspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnychsieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 167 z 03.08.2004,str. 12),4) konieczność zmian przepisów ze względu na wdrożenie EuropejskiegoSystemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)/GSM-R2.Ponadto, Rząd zauważył, że w trakcie siedmioletniego okresu obowiązywaniaustawy z dnia 3 sierpnia 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, dostrzeżonopotrzebę nowelizacji niektórych jej przepisów, których stosowanie w praktycepowoduje trudności lub wątpliwości interpretacyjne. Wreszcie potrzeba zmianywynika także z postulatu usuwania barier inwestycyjnych w dziedzinie telekomunikacji,w tym także tych, które zostały wskazane w dokumencie "Czarnalista barier" ("Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2010" -dokument opracowany przez Polską Konfederację Pracodawców PrywatnychLewiatan). Osiągnięcie wymienionych celów, tj. dostosowanie prawa polskiego1 http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/296,Projekty-ustawprzeslane-do-Sejmu-RP.html2 Ibidem.Słowo wstępne 13do wyżej wymienionych aktów Unii Europejskiej oraz usunięcie przepisówpowodujących trudności w praktyce, wymaga zmian legislacyjnych. W konsekwencji,nie ma możliwości podjęcia, z wykorzystaniem istniejących rozwiązańi instytucji prawnych, alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanejustawy środków umożliwiających osiągnięcie wskazanych celów3.2. Przedmiotem opracowania jest omówienie zmian wprowadzonych noweląlistopadową, które mają najistotniejsze znaczenie dla praktyki funkcjonowaniarynku telekomunikacyjnego. W pracy przedstawione zostały więc następującezagadnienia: roaming, separacja funkcjonalna, umowa o świadczenie usługtelekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie,usługa powszechna, ochrona prywatności i danych osobowych, postępowanieodwoławcze od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Od wprowadzenia zmian minęło już prawie dwa lata. Okres ten pozwalana sformułowanie wniosków wynikających z praktyki stosowania przepisówi przyjętej wykładni ich stosowania. Nazwa - Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego Autor - Zuzanna Łaganowska Oprawa - Miękka Wydawca - Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki Kod ISBN - 9788364054211 Kod EAN - 9788364054211 Rok wydania - 2014 Ilość stron - 145 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego - Zuzanna Łaganowska

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo telekomunikacyjne, informatyczneWysyłka: od ręki

  Suplement zawiera komentarz do wszystkich nowelizacji ustawy z 16.7.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), które miały miejsce od ostatniego wydania dzieła... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Suplement' »

  Suplement zawiera komentarz do wszystkich nowelizacji ustawy z 16.7.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), które miały miejsce od ostatniego wydania dzieła ?Prawo telekomunikacyjne. Komentarz".Suplement uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708) oraz ustawą z 9.6.2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawą o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, póz. 711). W Suplemencie zamieszczono również projekty ustaw zmieniających PrTelekom, które są obecnie przedmiotem prac Sejmu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Suplement

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo telekomunikacyjne, informatyczneWysyłka: od ręki

  W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Nowe... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Nowelizacja ta wprowadziła również zmiany dotyczące obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.Stan prawny na 1 grudnia 2009 roku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo telekomunikacyjne, informatyczneWysyłka: od ręki

  Książka stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Pomimo zaledwie sześcioletniego okresu obowiązywania ustawa ta była już... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  Książka stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Pomimo zaledwie sześcioletniego okresu obowiązywania ustawa ta była już ponad dwudziestokrotnie nowelizowana. Komentarz oraz uwagi do przepisów uwzględniają wszystkie zmiany prawa telekomunikacyjnego uchwalone przed dniem 1 maja 2010 r. i ogłoszone przed dniem 1 czerwca 2010 r., w tym związane ze zmianą definicji abonenta. W komentarzu omówione zostały także postanowienia aktów wykonawczych do prawa telekomunikacyjnego. W zakresie literatury i orzecznictwa przywołane zostały pozycje opublikowane do dnia 1 czerwca 2010 r.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Nowe... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Nowelizacja ta wprowadziła również zmiany dotyczące obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stan prawny na 1 grudnia 2009 roku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • [WOLTERS KLUWER POLSKA]

  Kategoria: Prawo / Prawo - książki dla praktyków

  Komentarz zawiera szczegółowe omĂłwienie najwaĹźniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a takĹźe konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastos... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne' »

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i innych uczestników rynku w działalności telekomunikacyjnej. W książce przedstawiono m.in. zagadnienia związane z: regulacją ex ante i deregulacją rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in. w kontekście problemów prawnych dotyczących stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 23 pr.tel.; umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta oraz nowelizacji kodeksu cywilnego w tym zakresie; zarządzaniem częstotliwościami, w tym problemy prawne dotyczące koordynacji międzynarodowej częstotliwości, problematykę postępowań selekcyjnych, współdzielenia częstotliwości, refarmingu częstotliwości oraz zmiany i cofania rezerwacji częstotliwości; ochroną danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym danych osobowych, zwłaszcza w powiązaniu z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją do ustawy o ochronie danych osobowych; w kontekście problematyki retencji danych w komentarzu omówiono skutki prawne wynikające z najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; problematyką stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 172 pr.tel.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i innych uczestników rynku w działalności telekomunikacyjnej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo telekomunikacyjne, informatyczneWysyłka: od ręki

  telekomunikacyjnych oraz świadczeniu usług towarzyszących prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych; prawa i obowiązki abonentów i użytkowników... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  Prezentowany komentarz omawia takie zagadnienia jak: zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych oraz świadczeniu usług towarzyszących prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych; prawa i obowiązki abonentów i użytkowników końcowych oraz użytkowników urządzeń radiowych; zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych; zasady i procedury regulowania rynków telekomunikacyjnych; warunki świadczenia usługi powszechnej; wymagania dotyczące ochrony danych osobowych w telekomunikacji, zachowania bezpieczeństwa oraz integralności sieci i usług; warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją; warunki przetwarzania danych transmisyjnych i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej; zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji; wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe; funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji.W komentarzu omówione zostały szczególnie uważnie wszystkie zmiany Prawa telekomunikacyjne, dotyczące m.in.: obowiązku zapewnienia abonentom co najmniej trzech progów kwotowych oraz informowania o fakcie przekroczenia w przypadku usług o podwyższonej opłacie (ustawa z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381); postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, do których stosuje się teraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (ustawa z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381); wprowadzenia definicji multipleksu, odbiornika cyfrowego czy sygnału multipleksu (ustawa z 30.6.2011 r., Dz.U. Nr 153, poz. 903).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo telekomunikacyjne, informatyczneWysyłka: od ręki

  pierwsze na rynku tak szerokie monograficzne opracowanie zagadnień związanych z prawem telekomunikacyjnym i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Zawiera aktualne informacje... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne' »

  Autorami książki są pracownicy działów regulacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych ? prawnicy i ekonomiści posiadający wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Publikacja stanowi pierwsze na rynku tak szerokie monograficzne opracowanie zagadnień związanych z prawem telekomunikacyjnym i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Zawiera aktualne informacje dotyczące uregulowań sektorowych rynku telekomunikacyjnego oraz przykłady konkretnych rozwiązań funkcjonujących na rynku polskim i europejskim. Poszczególne zagadnienia opisane są w sposób przystępny, z licznymi odwołaniami do praktyki i orzecznictwa.Książka przeznaczona jest dla praktyków zajmujących się regulacją rynku telekomunikacyjnego, tj.:? pracowników działów regulacji i działów prawnych firm telekomunikacyjnych,? radców prawnych, adwokatów i sędziów,? pracowników urzędów, a w szczególności Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Opracowanie jest adresowane także do studentów i nauczycieli akademickich w ramach nauczania przedmiotu prawo publiczne gospodarcze.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  0x00d3aab200000000

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Telekomunikacyjne Komentarz

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: prawo handlowe i gospodarcze, spółki

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne. Komentarz' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: inne/prawo telekomomunikacyjne, internet, elektronika

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz 2013. Wydanie 3 w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne. Komentarz 2013. Wydanie 3' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz 2013. Wydanie 3 w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne. Komentarz 2013. Wydanie 3

 • [LexisNexis]

  Kategoria: inne/prawo telekomomunikacyjne, internet, elektronika

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne. Komentarz' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

 • Prawo telekomunikacyjne w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  78,24 zł
  84,27 zł

  [wolters kluwer polska]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  pierwsze na rynku tak szerokie monograficzne opracowanie zagadnień związanych z prawem telekomunikacyjnym i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Zawiera aktualne informacje... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne' »

  Autorami książki są pracownicy działów regulacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – prawnicy i ekonomiści posiadający wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Publikacja stanowi pierwsze na rynku tak szerokie monograficzne opracowanie zagadnień związanych z prawem telekomunikacyjnym i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Zawiera aktualne informacje dotyczące uregulowań sektorowych rynku telekomunikacyjnego oraz przykłady konkretnych rozwiązań funkcjonujących na rynku polskim i europejskim. Poszczególne zagadnienia opisane są w sposób przystępny, z licznymi odwołaniami do praktyki i orzecznictwa.Książka przeznaczona jest dla praktyków zajmujących się regulacją rynku telekomunikacyjnego, tj.:– pracowników działów regulacji i działów prawnych firm telekomunikacyjnych,– radców prawnych, adwokatów i sędziów,– pracowników urzędów, a w szczególności Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Opracowanie jest adresowane także do studentów i nauczycieli akademickich w ramach nauczania przedmiotu prawo publiczne gospodarcze....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: od ręki

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i innych uczestników rynku w działalności telekomunikacyjnej. W książce przedstawiono m.in. zagadnienia związane z:- regulacją ex ante i deregulacją rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in. w kontekście problemów prawnych dotyczących stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 23 pr.tel.;- umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta oraz nowelizacji kodeksu cywilnego w tym zakresie;- zarządzaniem częstotliwościami, w tym problemy prawne dotyczące koordynacji międzynarodowej częstotliwości, problematykę postępowań selekcyjnych, współdzielenia częstotliwości, refarmingu częstotliwości oraz zmiany i cofania rezerwacji częstotliwości;- ochroną danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym danych osobowych, zwłaszcza w powiązaniu z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją do ustawy o ochronie danych osobowych; w kontekście problematyki retencji danych w komentarzu omówiono skutki prawne wynikające z najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;- problematyką stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 172 pr.tel.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • Prawo telekomunikacyjne Komentarz w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  142,48 zł
  153,45 zł

  [lexisnexis]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Nowe... Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne Komentarz' »

  W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Nowelizacja ta wprowadziła również zmiany dotyczące obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.Stan prawny na 1 grudnia 2009 roku...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: prawo cywilne i rodzinne, postępowanie cywilne

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Prawo telekomunikacyjne. Komentarz' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo telekomunikacyjne. Komentarz w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Komentarz

 • []

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo telekomunikacyjne Suplement


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 137225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 137225
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, imports, universal music, warner music, sony music, essential media afw, sbme special mkts., egmont, helion, zielona sowa
Produkty w ofercie: 2814068
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122066
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 179130
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2