Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. BudżetoweWysyłka: od ręki

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. ? Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe. Komentarz' »

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. ? Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołuję się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego.Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.: ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy ? Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji ? wejście w życie 1.1.2015 r. ustawę z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 586), która zawiera zmiany definicji: instytucji dominującej w państwie członkowskim, podmiotu dominującego w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej spółki holdingowej o działalności mieszanej; zmiany dotyczące sprawowania nadzoru skonsolidowanego ? wejście w życie 23.5.2014 r., ustawę z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567), która zmienia terminologię, do ustawy wprowadzono sformułowanie ?zdolność kredytowa? ? wejście w życie 17.1.2014 r., ustawę z 6.11.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), zgodnie z którą bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego ? wejście w życie 21.11.2013 r., ustawę z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036), która wprowadza modyfikację określeń: ?karta płatnicza?, ?pieniądz elektroniczny?, ?instytucja finansowa? oraz ?instytucja kredytowa? ? wejście w życie 7.10.2013 r., ustawę z 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która doprecyzowuje przesłanki zachowania terminu przewidzianego dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu ? wejście w życie 1.1.2013 r.Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autor starał się przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe. Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PRAWO BANKOWE KOMENTARZ

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  Niniejszy komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym głównym zamiarem autora było przedstawienie możliwie najszerszego... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Niniejszy komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym głównym zamiarem autora było przedstawienie możliwie najszerszego spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. BudżetoweWysyłka: od ręki

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. ? Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. ? Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego ? przede wszystkim dotyczących zasad tworzenia i organizacji banków, podejmowanej i prowadzonej przez banki działalności, z uwzględnieniem szczególnych uprawnień i obowiązków tych instytucji, w tym prowadzenie rachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek. Wiele uwagi poświęcono także instytucjom gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz emisji bankowych papierów wartościowych. Przedstawiono także kwestie zrzeszania, łączenia się i podziału banków, szeroko rozumianego nadzoru oraz postępowania w przypadku upadłości, bądź likwidacji banku. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia 2.11.2012 r. tekstu jednolitego Prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) oraz wszelkie nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących poruszanych w komentarzu kwestii.Autorzy umiejętnie podzielili i wyważyli proporcje między teoretyczną i praktyczną sferą prawa bankowego, które łącznie stanowią o istocie funkcjonowania systemu bankowego. Wiele miejsca poświęcono unijnym regulacjom, których konieczność wdrożenia wynikła z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Omówiono przy tym poszczególne nowelizacje prawa bankowego, których przybliżenie i merytoryczna ocena są kluczowe dla stosowania ustawy w praktyce.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza obok omówienia poszczególnych przepisów, Autorzy cytują wypowiedzi doktryny oraz prezentowane i dyskutowane w literaturze kwestie sporne. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego ? ich zastosowanie, rozwój i ewolucję oraz kwestie praktyczne ich funkcjonowania.W związku z tym prezentowana publikacja stanowi bogate kompendium wiedzy z zakresu prawa bankowego, łączące zróżnicowane poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo sądowe. Autorzy niniejszej pozycji to autorytety i eksperci w swojej dziedzinie, praktycy w dziedzinie bankowości, których uwagi stanowią cenne źródło praktycznej wiedzy w przedmiocie niniejszego opracowania.Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autorzy starali się jak najdokładniej przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Komentarz pod redakcją prof. UW dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego WPiA UW. W latach 1992-2000 r. była Prezesem Narodowego Banku Polskiego. W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: BankowośćWysyłka: od ręki

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce.... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. W publikacji wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków. Ponadto w książce objaśniono również warunki podejmowania działalności bankowej (z uwzględnieniem zasady jednej licencji bankowej), zasady wykonywania tej działalności oraz sprawowania nadzoru nad bankami.Komentarz jest skierowany do osób i podmiotów stosujących prawo bankowe w praktyce, w szczególności pracowników banków, prawników zapewniających obsługę prawną banków i ich klientów, a także instytucji stosujących te przepisy. Stan prawny na 10 lutego 2013 roku Arkadiusz Kawulski- radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego (w latach 1998-2006 kierował wydziałem prawnym w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego), od 2008 r. zajmuje się obsługą prawna banków (obecnie w ramach własnej kancelarii prawnej), specjalizuje się w prawie bankowym i zagadnieniach ochrony konsumenta usług finansowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. BudżetoweWysyłka: od ręki

  w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej.... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). W książce omówiono m.in.:- problematykę tworzenia banków,- działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu),- specyfikę wykonywania czynności bankowych,- zakres nadzoru sprawowanego nad bankami.Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Komentarz szczegółowo prezentuje ustawę z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe ze szczegółowym omówieniem rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe. Komentarz' »

  Komentarz szczegółowo prezentuje ustawę z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe ze szczegółowym omówieniem rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego - przede wszystkim dotyczących tworzenia i organizacji banków, prowadzenia działalności bankowej, nadzoru bankowego oraz postępowania naprawczego i likwidacji banku.Autor omówił instytucje prawa bankowego uwzględniając zmiany wynikające z noweli z 26.1.2007 r. transponującej do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnych dyrektyw. Zmiany te dotyczą m.in. systemu zarządzania, koncentracji zaangażowań, tajemnicy bankowej, funduszy własnych banku.Oprócz wymienionej nowelizacji uwzględnione zastały zmiany wynikające z ustawy z 24.5.2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, wprowadzającej instytucję Komisji Nadzoru Finansowego, która przejęła kompetencje instytucji nadzorczych dotychczas istniejących.Książka zawiera ponadto szereg wzorów pism i umów przydatnych w bankowości np.: bankowy tytuł egzekucyjny, umowę o przystąpienie do długu, umowę rachunku bankowego, gwarancję bankową, deklarację wystawcy weksla in blanco, oświadczenie banku.Adresaci:Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych), oraz innych osób i organizacji, zajmujących się problemami bankowości w Polsce. Z tego względu zrezygnowano z obszernego cytowania wypowiedzi przedstawicieli doktryny oraz z prezentowania kwestii spornych, dyskutowanych w literaturze. Dużo miejsca poświęcono zaś omówieniu poszczególnych przepisów.Przedmowa:Od XIII w., kiedy to we Florencji powstały pierwsze wielkie domy bankowe, banki stały się jednym z najważniejszych elementów prawidłowo rozwijającej się gospodarki. Rola banków z upływem czasu wzrastała, albowiem obrót pieniężny oraz dysponowanie środkami umożliwiającymi prowadzenie szeroko zakrojonej polityki inwestycyjnej wywierały olbrzymi wpływ na system gospodarczy państw i decydowały o ich zamożności.Znaczenie gospodarcze banków trudne jest zatem do przecenienia. Niemniej jednak równie ważna wydaje się być rola banków jako podmiotów zaufania publicznego. Stwierdzenie, że coś jest "pewne jak w banku" nie powinno tracić swojej aktualności równieżdzisiaj. Banki, dysponujące określonymi przywilejami prawnymi, powinny zmierzać nie tylko do osiągania jak najlepszych wynikówfinansowych, lecz przede wszystkim tworzyć uzasadnione przekonanie, iż jednym z podstawowych celów ich działania jest ochrona interesów ich klientów. Tylko wówczas bank będzie rzeczywiście instytucją zaufania publicznego. Wtedy też dosyć szerokie przywileje prawne banków znajdą swoje uzasadnienie praktyczne a system prawa bankowego w Polsce nie musi być krytykowany lecz może stać się pewnym modelem obrazującym jedną z możliwości prawnej regulacji tworzenia i działalności banków.Gruntowna reforma Prawa bankowego, która realizowana jest od maja 2004 r. powoduje, iż ciągle brak jest należytego dystansu do nowych uregulowań oraz oceny ich funkcjonowania w dłuższej praktyce. Niemniej jednak członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność wdrożenia regulacji unijnych oraz praktyka stosowania przepisów ustawy i jej niedoskonałości w wielu zakresach powodowały, iż tak szeroka nowelizacja Prawa bankowego była konieczna i będzie zapewne nadal kontynuowana. Zmienione instytucje prawne oraz uregulowania stały się jednak w części zagadnieniami kluczowymi dla stosowania ustawy w praktyce a zatem próba ich przybliżenia i merytorycznej oceny jest konieczna choć trudna.Niniejszy komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym głównym zamiarem autora było przedstawienie możliwie najszerszego spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Autor ma również nadzieję, iż doświadczenie związane z zatrudnieniem w instytucjach bankowych oraz stosowaniem przepisów ustawy w ramach postępowań sądowych spowodowało, iż komentarz koncentruje się na ważnych zagadnieniach spornych, kontrowersyjnych, najczęściej pojawiających się podczas stosowania przepisów ustawy. Z tego też mwzględu znajdują się w nim wzory umów i oświadczeń stosowanychnajczęściej w praktyce bankowej oraz dosyć szerokie odniesienia mdo prawa wekslowego, czekowego, dewizowego, ksiąg wieczystychi hipoteki oraz zagadnień procesowych (zwłaszcza egzekucyjnych), które z prawem bankowym są niezwykle blisko związane i częstokroć warunkują jego prawidłowe i skuteczne stosowanie.Jastrzębie Zdrój, sierpień 2008 r. Leszek Mazur
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe. Komentarz

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe. Komentarz' »

  Komentarzdo ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienierozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucjiprawa bankowego – przede wszystkim dotyczących zasad tworzenia i organizacjibanków, podejmowanej i prowadzonej przez banki działalności, z uwzględnieniemszczególnych uprawnień i obowiązków tych instytucji, w tym prowadzenierachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek. Wieleuwagi poświęcono także instytucjom gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyworaz emisji bankowych papierów wartościowych. Przedstawiono także kwestiezrzeszania, łączenia się i podziału banków, szeroko rozumianego nadzoru orazpostępowania w przypadku upadłości, bądź likwidacji banku. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia 2.11.2012r. tekstu jednolitego Prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) orazwszelkie nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dlapraktyki funkcjonowania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniemnajnowszych zmian dotyczących m.in.:podmiotówupoważnionych do przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji objętychtajemnicą bankową (ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,Dz.U. z 2012 r. poz. 855 ze zm. – obowiązująca od 27.10.2012 r.);uszczegółowieniainstytucji zezwoleń wydawanych przez KNF dla banków i instytucji kredytowychotwierających swoje przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli iprzedsiębiorców, Dz.U. Nr 232, poz. 1378 – obowiązująca od 1.1.2012 r.);wprowadzeniado polskiego systemu prawa pojęcia usług płatniczych i zakwalifikowania bankówjako dostawców usług płatniczych, na mocy ustawy z 19.8.2011 r. o usługachpłatniczych, Dz. U. z 2011 r, Nr 199, poz. 1175 – obowiązująca od 24.10.2011 r.a w znaczniej części od 24.11.2012 r.;ustawaz 24.10.2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi orazniektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 1385).istotnych i licznych zmian w zakresie przepływu informacjii współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskimi Urzędami Nadzoru,wynikających z implementacji do prawa polskiego przepisów dyrektyw unijnych wodniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EuropejskiegoUrzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych orazEuropejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, obejmującychm.in.:obowiązki informacyjneKNF na rzecz Europejskich Urzędów Nadzoru,zobowiązanie KNF douwzględniania przy sprawowaniu nadzoru kwestii zbieżności praktyk nadzorczychna poziomie europejskim, w tym uwzględniania wytycznych i zaleceń EuropejskiegoUrzędu Nadzoru Bankowego na zasadzie complyor explain,możliwość, aby KNF, napodstawie porozumień zawieranych z organami nadzoru państw członkowskich, mogłaprzejąć zadania innego organu albo delegować na niego swoje zadania, wcelu skutecznego wykonywania zadań z zakresu nadzoru skonsolidowanego nadpodmiotem zależnym,proceduralne uregulowanie na okolicznośćoczekiwania na mediację Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.Celem niniejszego komentarza jest przybliżeniezasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie praktycznegowpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotówdziałających w sektorze bankowym.Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa sądówpowszechnych i administracyjnych, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszychwyroków dotyczących poruszanych w komentarzu kwestii.Autorzyumiejętnie podzielili i wyważyli proporcje między teoretyczną i praktycznąsferą prawa bankowego, które łącznie stanowią o istocie funkcjonowaniasystemu bankowego. Wiele miejsca poświęcono unijnym regulacjom, którychkonieczność wdrożenia wynikła z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Omówionoprzy tym poszczególne nowelizacje prawa bankowego, których przybliżenie imerytoryczna ocena są kluczowe dla stosowania ustawy w praktyce.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza obok omówienia poszczególnychprzepisów, Autorzy cytują wypowiedzidoktryny oraz prezentowane i dyskutowane w literaturze kwestie sporne. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy iwieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego – ichzastosowanie, rozwój i ewolucję oraz kwestie praktyczne ich funkcjonowania.W związku z tym prezentowana publikacja stanowi bogate kompendium wiedzy z zakresu prawabankowego, łączące zróżnicowane poglądy doktryny oraz najnowszeorzecznictwo sądowe. Autorzy niniejszej pozycji to autorytety i eksperci w swojej dziedzinie,praktycy w dziedzinie bankowości, których uwagi stanowią cenne źródłopraktycznej wiedzy w przedmiocie niniejszego opracowania.Prezentowanykomentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzieńprawo bankowe. W związku z tym Autorzy starali się jaknajdokładniej przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na tematinstytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Komentarz pod redakcją prof. UW dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz kierownik Zakładu PrawaAdministracyjnego Gospodarczego i Bankowego WPiA UW. W latach 1992-2000 r. była Prezesem Narodowego BankuPolskiego. W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy iRozwoju. Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiekz aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostaniezaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersjiujednoliconych zawierających te zmiany!Skorzystaj z dostępu do aktów prawnychon-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpiszkod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymaszpotwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.Jeżeli nie otrzymałeśkodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiemkoniecznym otrzymaniabezpłatnego kodu do serwisujest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.Dostęp trwa od 15 marca 2013 r. do 15 marca 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:Prawo bankowe,ustawy o usługach płatniczych,ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,ustawy o Narodowym Banku Polskim,ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczychwrazz aktami wykonawczymiorazdo publikacji:MichałaGrabowskiego, Ustawa ousługach płatniczych. Komentarz.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe. Komentarz

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz - Grzegorz Sikorski' »

  Opis - Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołuje się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:•ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji - wejście w życie 1.1.2015 r.•ustawę z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 586), która zawiera zmiany definicji: instytucji dominującej w państwie członkowskim, podmiotu dominującego w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej spółki holdingowej o działalności mieszanej; zmiany dotyczące sprawowania nadzoru skonsolidowanego - wejście w życie 23.5.2014 r.,•ustawę z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567), która zmienia terminologię, do ustawy wprowadzono sformułowanie 'zdolność kredytowa' - wejście w życie 17.1.2014 r.,•ustawę z 6.11.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), zgodnie z którą bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego - wejście w życie 21.11.2013 r., •ustawę z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036), która wprowadza modyfikację określeń: 'karta płatnicza', 'pieniądz elektroniczny', 'instytucja finansowa' oraz 'instytucja kredytowa' - wejście w życie 7.10.2013 r., •ustawę z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która doprecyzowuje przesłanki zachowania terminu przewidzianego dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu - wejście w życie 1.1.2013 r. W niniejszej publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak:•tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych, postępowanie przy tworzeniu banków, szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną),•podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in.: dopuszczalność, zawiadomienie Komisji Nadzoru, utrata zezwolenia, formy działalności, zakres czynności, okresowe sprawozdania, system gwarantowania, informacje),•rachunki bankowe (rodzaje, uprawnienia posiadacza, umowa rachunku bankowego, oprocentowanie, ochrona wkładów, rozwiązanie umowy, śmierć posiadacza rachunku),•rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków (formy, czek gotówkowy i rozrachunkowy, polecenie przelewu oraz zapłaty, karty płatnicze),•kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań (umowa kredytu, zdolność kredytowa, limity koncentracji wierzytelności, konsorcjum bankowe, termin spłaty kredytu, ochrona kredytobiorcy, oprocentowanie, kredyt konsumencki, zakaz uprzywilejowania, zasady udzielenia kredytu, powiadomienie Komisji Nadzoru Bankowego),•gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy (zlecenie, wykonanie zobowiązania, regwarancja, rodzaje akredytywy),•emisja bankowych papierów wartościowych (obowiązki przed emisją, cel, treść, rodzaje, zakaz kredytowania),•szczególne obowiązki i uprawnienia banków (przeniesienie wierzytelności na podmiot emisyjny, rejestr wierzytelności, skonsolidowane oprocentowanie, moc prawna dokumentów bankowych, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, tajemnica bankowa, obowiązek ujawnienia i odpowiedzialność, dopuszczalność przetwarzania danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, prowizje i opłaty),•zrzeszanie, łączenie się i podział banków (bankowe izby gospodarcze, umowa zrzeszenia banków, rada zrzeszenia, połączenie banków, nabycie przedsiębiorstwa bankowego, niepodleganie podziałowi, procedura podziału),•fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków (fundusze podstawowe i uzupełniające, wymogi kapitałowe, informowanie Komisji Nadzoru, wyłączenie z działalności banku, zgłoszenie zamiaru nabycia akcji, zgoda na wspólne metody statystyczne, gospodarka finansowa oraz rezerwa na ryzyko ogólne),•nadzór (bankowy, nad oddziałami instytucji kredytowych, skonsolidowany),•postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku (postępowanie naprawcze, likwidacja, przejęcie banku, upadłość banku).Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autor starał się przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Nazwa - Prawo bankowe Komentarz Oryginalny tytuł - U Autor - Grzegorz Sikorski Oprawa - Miękka Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325567415 Kod EAN - 9788325567415 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 14.0x22.0cm Ilość stron - 464 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-02-19
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz - Grzegorz Sikorski

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe. Nazwa - Prawo bankowe Komentarz ... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz - Zbigniew Ofiarski' »

  Opis - Stan prawny: 1.01.2013 r. Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych).W książce omówiono m.in.: problematykę tworzenia banków, działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu), specyfikę wykonywania czynności bankowych, zakres nadzoru sprawowanego nad bankami.Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe. Nazwa - Prawo bankowe Komentarz Autor - Zbigniew Ofiarski Oprawa - Twarda Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788326438493 Kod EAN - 9788326438493 Rok wydania - 2013 Język - polski Seria wydawnicza - Komentarz Lex Format - 17.0x25.0cm Ilość stron - 1154 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-03-13
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz - Zbigniew Ofiarski

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: prawo bankowe

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo bankowe. Komentarz 2013 w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Prawo bankowe. Komentarz 2013' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Prawo bankowe. Komentarz 2013 w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe. Komentarz 2013

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej.... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). W książce omówiono m.in.:- problematykę tworzenia banków,- działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu),- specyfikę wykonywania czynności bankowych,- zakres nadzoru sprawowanego nad bankami.Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [c.h. beck]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego – przede wszystkim dotyczących zasad tworzenia i organizacji banków, podejmowanej i prowadzonej przez banki działalności, z uwzględnieniem szczególnych uprawnień i obowiązków tych instytucji, w tym prowadzenie rachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek. Wiele uwagi poświęcono także instytucjom gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz emisji bankowych papierów wartościowych. Przedstawiono także kwestie zrzeszania, łączenia się i podziału banków, szeroko rozumianego nadzoru oraz postępowania w przypadku upadłości, bądź likwidacji banku. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia 2.11.2012 r. tekstu jednolitego Prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) oraz wszelkie nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących poruszanych w komentarzu kwestii.Autorzy umiejętnie podzielili i wyważyli proporcje między teoretyczną i praktyczną sferą prawa bankowego, które łącznie stanowią o istocie funkcjonowania systemu bankowego. Wiele miejsca poświęcono unijnym regulacjom, których konieczność wdrożenia wynikła z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Omówiono przy tym poszczególne nowelizacje prawa bankowego, których przybliżenie i merytoryczna ocena są kluczowe dla stosowania ustawy w praktyce.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza obok omówienia poszczególnych przepisów, Autorzy cytują wypowiedzi doktryny oraz prezentowane i dyskutowane w literaturze kwestie sporne. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego – ich zastosowanie, rozwój i ewolucję oraz kwestie praktyczne ich funkcjonowania.W związku z tym prezentowana publikacja stanowi bogate kompendium wiedzy z zakresu prawa bankowego, łączące zróżnicowane poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo sądowe. Autorzy niniejszej pozycji to autorytety i eksperci w swojej dziedzinie, praktycy w dziedzinie bankowości, których uwagi stanowią cenne źródło praktycznej wiedzy w przedmiocie niniejszego opracowania.Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autorzy starali się jak najdokładniej przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Komentarz pod redakcją prof. UW dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego WPiA UW. W latach 1992-2000 r. była Prezesem Narodowego Banku Polskiego. W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • Prawo bankowe Komentarz w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  167,77 zł
  180,69 zł

  [lexisnexis]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce.... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. W publikacji wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków. Ponadto w książce objaśniono również warunki podejmowania działalności bankowej (z uwzględnieniem zasady jednej licencji bankowej), zasady wykonywania tej działalności oraz sprawowania nadzoru nad bankami.Komentarz jest skierowany do osób i podmiotów stosujących prawo bankowe w praktyce, w szczególności pracowników banków, prawników zapewniających obsługę prawną banków i ich klientów, a także instytucji stosujących te przepisy. Stan prawny na 10 lutego 2013 roku Arkadiusz Kawulski- radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego (w latach 1998-2006 kierował wydziałem prawnym w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego), od 2008 r. zajmuje się obsługą prawna banków (obecnie w ramach własnej kancelarii prawnej), specjalizuje się w prawie bankowym i zagadnieniach ochrony konsumenta usług finansowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • Prawo bankowe Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  242,10 zł
  269,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej.... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). W książce omówiono m.in.:- problematykę tworzenia banków,- działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu),- specyfikę wykonywania czynności bankowych,- zakres nadzoru sprawowanego nad bankami.Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe , niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe. Komentarz' »

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. W publikacji wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków. Ponadto w książce objaśniono również warunki podejmowania działalności bankowej  (z uwzględnieniem zasady jednej licencji bankowej), zasady wykonywania tej działalności oraz sprawowania nadzoru nad bankami.  Komentarz jest skierowany do osób i podmiotów stosujących prawo bankowe w praktyce, w szczególności pracowników banków, prawników zapewniających obsługę prawną banków i ich klientów, a także instytucji stosujących te przepisy.   Stan prawny na 10 lutego 2013 roku. Arkadiusz Kawulski - radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego (w latach 1998-2006  kierował wydziałem  prawnym  w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego), od 2008 r. zajmuje się obsługą prawną banków (obecnie w ramach kancelarii prawa bankowego), specjalizuje się w prawie bankowym i zagadnieniach ochrony konsumenta usług finansowych.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe. Komentarz

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  W Procesie Dostosowywania Polskiego Prawa Bankowego Do Standardów Unijnych, Których Celem Jest Podniesienie Poziomu świadczenia Usług Bankowych W Warunkach Gospodarki Wolnorynkowej.... Pełen opis produktu 'Prawo Bankowe Komentarz' »

  Komentarz Jako Jedyny Na Rynku Zawiera Systematyczną I Wyczerpującą Analizę Wszystkich Przepisów Ustawy, W Tym Również Tych Uchylonych W Poszczególnych Latach. Umożliwia To Ocenę Działań Ustawodawcy W Procesie Dostosowywania Polskiego Prawa Bankowego Do Standardów Unijnych, Których Celem Jest Podniesienie Poziomu świadczenia Usług Bankowych W Warunkach Gospodarki Wolnorynkowej. Autor Z Jednakową Uwagą Omawia Zagadnienia Publicznego Oraz Prywatnego Prawa Bankowego, Przywołuje Najważniejsze Postanowienia Innych Ustaw Dotyczących Funkcjonowania Sektora Bankowego (np. Ustawy O Funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych, Ich Zrzeszaniu Się I Bankach Zrzeszających Czy Ustawy O Listach Zastawnych I Bankach Hipotecznych). W Książce Omówiono M.in.:- Problematykę Tworzenia Banków,- Działalność Banków W Tzw. Otoczeniu (np. Powierzanie Niektórych Usług Podmiotom Zewnętrznym Lub W Ramach Holdingu),- Specyfikę Wykonywania Czynności Bankowych,- Zakres Nadzoru Sprawowanego Nad Bankami.Praca Zawiera Przegląd Aktualnego Dorobku Judykatury Odnoszącego Się Do Poszczególnych Obszarów Działalności Bankowej Oraz Głównych Nurtów Doktryny Prawa Bankowego. Jest To Wieloaspektowa I Wyczerpująca Analiza Niezbędna Do Zrozumienia Złożonej Struktury Przedsiębiorstw Bankowych I Cech Ich Działalności, Której Towarzyszy Ryzyko Rynkowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Bankowe Komentarz

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołuję się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego.Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.: ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji – wejście w życie 1.1.2015 r. ustawę z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 586), która zawiera zmiany definicji: instytucji dominującej w państwie członkowskim, podmiotu dominującego w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej spółki holdingowej o działalności mieszanej; zmiany dotyczące sprawowania nadzoru skonsolidowanego – wejście w życie 23.5.2014 r., ustawę z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567), która zmienia terminologię, do ustawy wprowadzono sformułowanie „zdolność kredytowa” – wejście w życie 17.1.2014 r., ustawę z 6.11.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), zgodnie z którą bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego – wejście w życie 21.11.2013 r., ustawę z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036), która wprowadza modyfikację określeń: „karta płatnicza”, „pieniądz elektroniczny”, „instytucja finansowa” oraz „instytucja kredytowa” – wejście w życie 7.10.2013 r., ustawę z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która doprecyzowuje przesłanki zachowania terminu przewidzianego dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu – wejście w życie 1.1.2013 r.Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autor starał się przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz

 • Prawo bankowe Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  179,10 zł
  199,00 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe... Pełen opis produktu 'Prawo bankowe Komentarz' »

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego.Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołuję się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego.Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.: ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji – wejście w życie 1.1.2015 r. ustawę z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 586), która zawiera zmiany definicji: instytucji dominującej w państwie członkowskim, podmiotu dominującego w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej spółki holdingowej o działalności mieszanej; zmiany dotyczące sprawowania nadzoru skonsolidowanego – wejście w życie 23.5.2014 r., ustawę z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567), która zmienia terminologię, do ustawy wprowadzono sformułowanie „zdolność kredytowa” – wejście w życie 17.1.2014 r., ustawę z 6.11.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), zgodnie z którą bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego – wejście w życie 21.11.2013 r., ustawę z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036), która wprowadza modyfikację określeń: „karta płatnicza”, „pieniądz elektroniczny”, „instytucja finansowa” oraz „instytucja kredytowa” – wejście w życie 7.10.2013 r., ustawę z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która doprecyzowuje przesłanki zachowania terminu przewidzianego dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu – wejście w życie 1.1.2013 r.Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autor starał się przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo bankowe Komentarz


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161774
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161774
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, cherry red
Produkty w ofercie: 1318806
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146217
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, helion, cambridge university press, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, olesiejuk, bellona, trefl, zielona sowa
Produkty w ofercie: 212612
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 1

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 296847
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 296847
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 169572
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, zielona sowa, umcs, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91482
Promocje: 89618
Wysyłka do 3 dni: 91482
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, zielona sowa, wolters kluwer, bellona, olesiejuk, egmont, zysk i s-ka, helion, skrzat
Produkty w ofercie: 109261
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 109261
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, difin, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka, zysk i s-ka wydawnictwo
Produkty w ofercie: 5051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0