Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [C.H. Beck]

  Kategoria: nieruchomości

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzes... Pełen opis produktu 'Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • [Wydawnictwo Gall]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Wydana w 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomości wymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany,... Pełen opis produktu 'Podziały nieruchomości' »

  Wydanaw 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarcenieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomościwymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany, jakie zaszły wregulacjach ustawowych. Kolejnanowelizacja tych regulacji dokonana ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianieniektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218), która weszła wżycie z dniem 22 października 2007 r., wprowadziła zmiany, którew znaczącym stopniu upraszczają procedury dokonywania podziałównieruchomości. Zmianyte dotyczą w szczególności: -rozszerzenia zakresu oraz katalogu celów podziałów nieruchomości,których dokonywanie jest niezależne od ustaleń planu miejscowego,a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkachzabudowy i zagospodarowania terenu, Określenia zasad podziałów budynków, Uproszczeń w zakresie opiniowania podziałów nieruchomości wprzypadku braku planów miejscowych Obniżenia kosztów postępowania podziałowego Obniżenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ztytułu podziału nieruchomości oraz doprecyzowania warunków,stanowiących podstawę do ustalenia tej opłaty, Możliwości uiszczenia opłaty adiacenckiej w „naturze” Naszczególne podkreślenie zasługują te zmiany w przepisach, którepowodują znaczne skrócenie procedury podziałowej. Dzieje się takgłównie na skutek wprowadzonych ułatwień dokonania podziałównieruchomości w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego. Faktem bowiem jest, że w wielu gminach do chwiliobecnej nie zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowaniaprzestrzennego. Naskutek dokonanych zmian w przepisach również wtedy dokonywaniepodziałów będzie możliwe, nawet wówczas gdy rozpoczęte będąprace nad opracowaniem nowego planu miejscowego. Będzieto możliwe w półrocznym okresie od dnia podjęcia przez radęgminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego,jeżeli w tym czasie nie nastąpi wyłożenie projektu planu dopublicznego wglądu. Dalszakorzystna zmiana polega na tym, że jeżeli dojdzie do zawieszeniapostępowania podziałowego, to okres trwania tego zawieszenia będzieznacznie krótszy, gdyż może on trwać do czasu uchwalenia nowegoplanu miejscowego, ale jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dniazłożenia wniosku o podział, a nie jak dawniej postępowanie tomogło być zawieszone na okres 12 miesięcy. Spistreści I.Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 1.Uwagi ogólne 2.Rys historyczny podziałów nieruchomości 3.Aktualne źródła prawne w zakresie podziałów nieruchomości 3.1.Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3.2.Z ustawy o gospodarce nieruchomościami 3.3.Z ustawy – Prawo geodezyjne o kartograficzne 4.Udział organów i przedstawicieli zawodów uczestniczących wrealizacji zadań występujących w toku podziałów nieruchomości 5.Konkluzja II.Podziały nieruchomości według przepisów o gospodarcenieruchomościami 1.Obszary wyłączone z przepisów o podziałach nieruchomości 1.1.Zakres stosowania przepisów o podziale nieruchomości 1.2.Nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne 2.Zakres obowiązywania przepisów o podziałach w odniesieniu odgruntów rolnych i leśnych 3.Opiniowanie wniosków o podział nieruchomości 4.Dostęp wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej 5.Podział wykonywane niezależnie od ustaleń planu miejscowego 5.1.Uwagi ogólne 5.2.Celepodziałów nieruchomości, których realizacja jest możliwaniezależnie od ustaleń planu miejscowego 5.2.1.Podział nieruchomości w celu wydzielenia budynków przy zniesieniuwspółwłasności nieruchomości (art. 95 pkt 1) 5.2.2.Podział nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanejzabudowanej budynkiem przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze 5.2.3.Podział nieruchomości w celu wydzielenia części nieruchomości,której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocyprawa 5.2.4.Podział nieruchomości w celu realizacji roszczeń do częścinieruchomości (wynikających z przepisów niniejszej ustawy lubodrębnych ustaw) 5.2.5.Podział nieruchomości w celu realizacji przepisów dotyczącychprzekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstwpaństwowych lub samorządowych 5.2.6.Podziały nieruchomości w celu wydzielenia części nieruchomościobjętej decyzją o ustalaniu lokalizacji drogi publicznej 5.2.7.Podziały nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanejniezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego 5.2.8.Podział nieruchomości w celu wydzielenia działek gruntu naterenach zamkniętych 6.Podziały nieruchomości z urzędu 7.Szczególne przypadki występujące przy podziale nieruchomości 7.1.Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej 7.2.Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości,której podział został dokonany na wniosek właściciela 7.3.Wydzielenie działek gruntu zajętych pod drogi publiczne przed dniem1 stycznia 1999 r. 7.4.Wydzielenie części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonejnieruchomości 7.5.Odszkodowanie za działki gruntu, których własność zostałanabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosekwłaściciela 7.6.Wydzielenie działki gruntu o powierzchni do 33% powierzchnipodlegającej podziałowi 7.7.Połączenie i ponowny podział nieruchomości na działki gruntu nazgodny wniosek właścicieli albo użytkowników wieczystych tychnieruchomości 7.8.Ustalenie linii brzegów dla cieków naturalnych jezior oraz innychnieruchomości 7.9.Podział działki stanowiącej drogę przebiegającą przez bramęprzejazdową w budynku 8.Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomościspowodowanego ich podziałem 9.Dokumenty do wniosku o podział nieruchomości 9.1.Uwagi ogólne 9.2.Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości 9.3.wypis z rejestru gruntów i kopia mapy katastralnej 9.4.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 9.5.Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podziałnieruchomości 9.6.Wstępny projekt podziału nieruchomości 9.7.Dokumentacja geodezyjna sporządzana przy podziale nieruchomości 9.7.1.Protokół z przyjęcia granic nieruchomości 9.7.2.Mapa z projektem podziału nieruchomości 9.7.3.Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny 9.7.4.Operat podziału nieruchomości 10.Zatwierdzenie podziału nieruchomości 10.1.Uwagi ogólne 10.2.Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 10.3.Załączniki do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości orazdokumenty podlegające przejściu do państwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego 10.4.Wykonanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 11.Postępowanie administracyjne w sprawie podziałów nieruchomości 12.Aktualizacja operatu ewidencyjnego w wyniku podziału nieruchomości 13.Podział obowiązków i kompetencji przy podziałach nieruchomości III.Scalenia i podziały nieruchomości 1.Uwagiogólne 2.Istota instytucji scaleń i podziałów nieruchomości 3.Regulacje prawne w zakresie scalania i podziału nieruchomości 3.1.Obowiązujące przepisy i zakres ich stosowania 3.2.Czynności wstępne, poprzedzające podjęcie uchwały rady gminy wsprawie scalenia i podziału nieruchomości 3.3.Rada uczestników scalenia 4.Geodezyjna dokumentacja projektowa scalenia i podziału nieruchomości 5.Sytuacja prawna działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi albo podposzerzenie dróg istniejących 6.Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości 7.Skutki wejścia w życiu uchwały rady gminy o scaleniu i podzialenieruchomości 8.Ustalenie opłat adiacenckiej z tytułu wzrostu wartościnieruchomości spowodowanego ich scaleniem i podziałem IV.Wzory pism i dokumentów V.Problematyka dotycząca podziałów nieruchomości i przekształceńwłasnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych 1.Uwagi ogólne 2.Ogólny zakres zadań wynikających z ustawy o spółdzielniachmieszkaniowych 3.Formy nabywania gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe 3.1.Formy i podstawy prawne nabywania gruntów przed 1961 r. 3.2.Przekazywanie nieruchomości spółdzielniom mieszkaniowym wużytkowanie wieczyste 4.Stan prawny i struktura przestrzenna gruntów realizacjeurbanistyczne osiedli mieszkaniowych 5.Nabycie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych działek budowlanychlub ich części, zabudowanych przez spółdzielnie budynkamiusytuowanymi na cudzych gruntach 5.1.Warunki nabycia działek budowlanych 5.2.Różne stany prawne gruntów zajętych przez spółdzielcze budynki 6.Wynagrodzenie z tytułu nabycia przez spółdzielnie mieszkaniowąpraw do gruntu (działek budowlanych) 6.1.Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia 6.2.Ustalanie wysokości wynagrodzenia 7.Opinia o sposobie podziału nieruchomości w spółdzielniachmieszkaniowych 8.Wydzielenie nieruchomości pozostających w całości własnościąspółdzielni mieszkaniowej 8.1.Uwagi ogólne 8.2.Procedura związana z podziałem nieruchomości 9.Czynności geodezyjne niezbędne do oznaczenia przedmiotu odrębnejwłasności lokali oraz właściwego ukształtowania działekbudowlanych pod istniejącymi budynkami. 9.1.Uwagi ogólne 9.2.Dostosowanie istniejących działek gruntu do wymogów przewidzianychdla działek budowlanych 9.3.Koszty związane z podziałem nieruchomości oraz wykonaniemczynności niezbędnych do oznaczenia przedmiotu odrębnej własnościlokali 10.Oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali 10.1.Dokumentacja niezbędna do oznaczenia przedmiotu odrębnej własnościlokali 10.2.Określanie powierzchni użytkowej lokali 10.3.Określenie wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnejzwiązanych z odrębną własnością każdego lokalu 10.4.Inne informacje i uwagi dotyczące uchwał zarządu spółdzielnimieszkaniowych 11.Podsumowanie i wnioski końcowe Literatura Ustawao gospodarce nieruchomości (wyciąg) RozporządzenieRady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałównieruchomości RozporządzenieRady Ministrów w sprawie scalenia i podziału nieruchomości Ustawao planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyciąg) Ustawao spółdzielniach mieszkaniowych Ustawao zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianieniektórych innych ustaw (wyciąg) Ustawa– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracjępubliczną (wyciąg) Ustawa– Prawo wodne (wyciąg) Ustawao szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wzakresie dróg publicznych (wyciąg)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podziały nieruchomości

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  Podział nieruchomości to publikacja, w której obok administracyjnej procedury podziałowej przedstawiono sądowe procedury prowadzące do wyjścia ze wspólnego prawa. Zagadnienia uzupełniono... Pełen opis produktu 'Podział nieruchomości' »

  Podział nieruchomości to publikacja, w której obok administracyjnej procedury podziałowej przedstawiono sądowe procedury prowadzące do wyjścia ze wspólnego prawa. Zagadnienia uzupełniono o zasady, sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń między współwłaścicielami. Omówiono uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli, a także kwestie związane z zarządem nieruchomością stanowiącą współwłasność. W książce podjęto zagadnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej, zgodności projektu podziału z planem miejscowym, odszkodowań za działki wydzielane pod drogi oraz kwestie dotyczące opłat adiacenckich. Równolegle opisano sądowe zasady podziału nieruchomości w naturze, a także inne sposoby zniesienia współwłasności, działu spadku i podziału majątku wspólnego. Publikacja adresowana jest do sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, geodetów, pracowników organów administracji oraz samych właścicieli nieruchomości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podział nieruchomości

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właści... Pełen opis produktu 'Podziały i scalenia nieruchomości' »

  Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań.Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały i scalenia nieruchomości

 • [Gall]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  W publikacji autor w sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. W sposób jasny i czytelny ukazuje relacje przepisów z zakresu... Pełen opis produktu 'Podziały nieruchomości' »

  W publikacji autor w sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. W sposób jasny i czytelny ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami w tym z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych spółdzielni mieszkaniowych, własności lokali. Autor w sposób szczególny traktuje problematykę związaną z podziałem nieruchomości w spół- dzielniach mieszkaniowych. Uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszły w życie 31 lipca 2007 r. i wprowadziły zasadnicze zmiany, nie tylko w zasadach przekształcania praw spółdzielczych do lokali w odrębną własność tych lokali, ale również w porządkowaniu stosunków własnościowych w odniesieniu do gruntów, na których usytuowane są spółdzielcze budynki mieszkalne. Komentarz jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na 2008 rok. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218). Zmiany te w znacznym stopniu upraszczają procedury dokonywania podziałów nieruchomości. Książka zawiera wzory niezbędnych dokumentów wykorzystywanych przy podziałach nieruchomości. W publikacji zamieszczono wyciągi i teksty ujednolicone aktów prawnych niezbędnych do zrozumienia poruszonej tematyki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały nieruchomości

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły ... Pełen opis produktu 'Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne' »

  Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), a także zagadnień w zakresie scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy.Prezentowana publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.:Pojęcie nieruchomości (definicje w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami),Pojęcie działki gruntu (definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o planowaniu przestrzennym, a także w ustawie o gospodarce nieruchomościami),Pojęcie działki budowlanej (definicje w ustawie o planowaniu przestrzennym, w Prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, oraz w Prawie geodezyjnym i kartograficznym),Podziału nieruchomości.Podziału nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Scalenia i podziały nieruchomości.Rozgraniczania nieruchomości.Ewidencji gruntów i budynków ? podstawy prawne prowadzenia i aktualizacji danych.Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:rodzaje i cel Pełen opis produktu 'Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:rodzaje i cel podziałów nieruchomości, podział nieruchomości leśnych i rolnych, podział nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział nieruchomości na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział budynków i nieruchomości zabytkowych, podział nieruchomości bez decyzji podziałowej, wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne, połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia, przedmiot scalenia i podziału nieruchomości, warunki scalania i podziału nieruchomości, postępowanie scaleniowo-rozdziałowe uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości. Wyjaśniono również prawne kryteria dopuszczalności tworzenia działek gruntu nadających się do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami ich nabywców. Uwzględniając orzecznictwo SN i NSA oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie nieruchomości, autor przedstawił reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości, a także scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy a także rozgraniczenia nieruchomości. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Na tle zmieniających się przepisów... Pełen opis produktu 'Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności' »

  Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Na tle zmieniających się przepisów dotyczących tego zagadnienia w literaturze i orzecznictwie wyrażane były odmienne zapatrywania co do sposobu rozstrzygnięcia poszczególnych kwestii.Pierwsze trzy rozdziały opracowania poświęcone zostały dokonaniu założeń niezbędnych dla analizy głównej problematyki pracy. Wyjaśniono w nich charakter prawny współwłasności, kwestie związane z udziałem we współwłasności jako przedmiotem hipoteki, a także opisano zagadnienie podziału nieruchomości. W rozdziale czwartym zaprezentowana została ewolucja regulacji wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności. Rozważania w rozdziale piątym i szóstym dotyczą aktualnie obowiązujących przepisów określających losy hipoteki na udziale we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Przedstawiono w nich środki ochrony wierzyciela hipotecznego, wyjaśniono pojawiające się problemy intertemporalne oraz określono losy hipoteki na udziale po podziale nieruchomości zarówno w ramach zniesienia współwłasności, jak i wskutek innych zdarzeń prawnych niż zniesienie współwłasności. W rozdziale siódmym monografii sformułowana została ocena obowiązujących przepisów oraz przedstawione zostały postulaty de lege ferenda.W okresie, gdy brak było wyraźnej regulacji wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności, wyrażone zostały w doktrynie i orzecznictwie różne koncepcje rozwiązania tego problemu. Jedna z nich znalazła odzwierciedlenie w art. 76 ust. 1 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (KWU), który stanowił, że w razie podziału nieruchomości hipoteka na udziale przekształcała się w hipotekę łączną na udziałach w prawie własności nieruchomości utworzonych przez podział. Po stwierdzeniu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. P 15/12 niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP wprowadzono regulację określającą wpływ podziału nieruchomości dokonanego w ramach zniesienia współwłasności na hipotekę na udziale oraz środki mające chronić wierzycieli hipotecznych (art. 76 ust. 11-14 KWU), nie określając konsekwencji podziału nieruchomości wskutek innych zdarzeń prawnych niż zniesienie współwłasności. Zgodnie z tymi przepisami w razie zniesienia współwłasności hipoteka obciąża nieruchomość otrzymaną przez współwłaściciela, na którego udziale ustanowiona została hipoteka. W przypadku, gdy powinny zostać przyznane temu współwłaścicielowi spłaty lub dopłaty, na przysługujących mu z tego tytułu wierzytelnościach wierzyciel hipoteczny uzyskuje ustawowe prawo zastawu. Spłaty lub dopłaty nie mogą zostać wyłączone. Przepisy art. 76 ust. 11-14 KWU zostały sformułowane niezbyt precyzyjnie, co wywołało rozmaite wątpliwości interpretacyjnie, które stały się przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu.Monografia zawiera szczegółową analizę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012. r. Wskazano w niej wady rozwiązań przyjętych w art. 76 ust. 11-14 KWU w ślad za propozycją przedstawioną przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego wyroku. Ważnym dla praktyki aspektem monografii jest przedstawienie zagadnień intertemporalnych, które powstały w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. Konieczne stało się rozwiązanie problemu wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności przed wprowadzeniem art. 76 ust. 11-14 KWU. Zagadnienie to zostało przedstawione w kilku okresach. Pierwszy z nich to czas między ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego a wejściem w życie nowych przepisów (art. 76 ust. 11-14 KWU), następnie okres obowiązywania art. 76 ust. 1 zd 2 KWU i okres przed wprowadzeniem tego przepisu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Nieruchomości. MieszkaniaWysyłka: od ręki

  Prezentowana monografia ?Podział quoad usum nieruchomości rolnej? autorstwa dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim... Pełen opis produktu 'Podział quoad usum nieruchomości rolnej' »

  Prezentowana monografia ?Podział quoad usum nieruchomości rolnej? autorstwa dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim jest podział quoad usum. W pracy skupiono się na podziale specyficznego przedmiotu jakim jest nieruchomość rolna ? składnik gospodarstwa rolnego. Stąd też pojęcie nieruchomości rolnej zostało omówione bardzo szczegółowo. Bardzo wnikliwie został przedstawiony podział nieruchomości, jego rodzaje i procedury z tym związane. Omówiono istotę tego podziału, cechy charakterystyczne i zasady podziału oraz jego skutki przez pryzmat współwłasności. Poruszony został również temat podziału do korzystania nieruchomości rolnej będącej przedmiotem wspólnych praw innych niż własność, co obecnie ? kiedy gospodarstwo rolne jest często zorganizowane na nieruchomościach rolnych, których prowadzący gospodarstwo rolne nie jest właścicielem ? jest niezmiernie ważne. W niniejszej monografii zostały omówione szczególne podziały nieruchomości rolnych lub ich części, tj. podziału quoad usum w ramach prawa rodzinnego i spadkowego. Warto podkreślić, że charakterystyka podziału quoad usum nieruchomości rolnej jest dokonywana na kanwie zagadnień bardziej ogólnych.Dotychczas na rynku wydawniczym brak było pozycji kompleksowo omawiających tę problematykę.Monografia składa się z 5 rozdziałów, w których Czytelnik ma możliwość zapoznania się m.in. z: nieruchomością rolną jako składnikiem gospodarstwa rolnego; zagadnieniami dotyczącymi współwłasności nieruchomości rolnej podziału quoad usum nieruchomości rolnej; podziałem do korzystania nieruchomości rolnej będącej przedmiotem wspólnych praw innych niż własność, oraz zagadnieniami szczególnych podziałów quoad usum nieruchomości rolnej lub ich części.Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę powództwa o ukształtowanie, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa ? notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podział quoad usum nieruchomości rolnej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły ... Pełen opis produktu 'Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne' »

  Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), a także zagadnień w zakresie scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy.Prezentowana publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.:Pojęcie nieruchomości (definicje w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami),Pojęcie działki gruntu (definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o planowaniu przestrzennym, a także w ustawie o gospodarce nieruchomościami),Pojęcie działki budowlanej (definicje w ustawie o planowaniu przestrzennym, w Prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, oraz w Prawie geodezyjnym i kartograficznym),Podziału nieruchomości.Podziału nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Scalenia i podziały nieruchomości.Rozgraniczania nieruchomości.Ewidencji gruntów i budynków – podstawy prawne prowadzenia i aktualizacji danych.Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły ... Pełen opis produktu 'Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne [Wolanin Marian]' »

  Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), a także zagadnień w zakresie scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy. Prezentowana publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.: Pojęcie nieruchomości (definicje w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami), Pojęcie działki gruntu (definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o planowaniu przestrzennym, a także w ustawie o gospodarce nieruchomościami), Pojęcie działki budowlanej (definicje w ustawie o planowaniu przestrzennym, w Prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, oraz w Prawie geodezyjnym i kartograficznym), Podziału nieruchomości. Podziału nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Scalenia i podziały nieruchomości. Rozgraniczania nieruchomości. Ewidencji gruntów i budynków – podstawy prawne prowadzenia i aktualizacji danych. Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Tytuł oryginału: U Seria cyklu: NIERUCHOMOŚCI ISBN: 9788325588816 Kod paskowy: 9788325588816 Autorzy: Wolanin Marian Wydanie: 3 Rok wydania: 2016 Kod wydawcy: 25291 Liczba stron: 980 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 21.9x14.2 Głębokość (mm): 45 Waga: 1.085 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne [Wolanin Marian]

 • [GALL]

  Kategoria: Nieruchomości

  W swojej najnowszej publikacji autor w sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. Jasno i czytelnie ukazuje relacje przepisów... Pełen opis produktu 'Podziały nieruchomości - komentarz' »

  W swojej najnowszej publikacji autor w sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. Jasno i czytelnie ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami, w tym z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz własności lokali. Prezentowane, trzecie już wydanie tej publikacji uzupełnione zostało o nowe regulacje prawne, które ukazały się od czasu poprzednich wydań. Jest to m.in. rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). Istotnym zagadnieniem, które zawiera obecne wydanie książki, jest również sprawa przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, a w szczególności prawidłowe oznaczenie przyjęcia jej granic zewnętrznych. Autor wysunął propozycję, która może przyczynić się do zbliżenia stanowisk w tej, tak ważnej, sprawie. Szeroko uzasadnił zaproponowane rozwiązanie oraz opracował wzór protokołu przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, uwzględniając zarówno przepisy w zakresie tych podziałów, jak i standardy techniczne obowiązujące obecnie w geodezji. Do publikacji dodany został ponadto osobny rozdział dotyczący podziałów nieruchomości rolnych i leśnych. Tak jak w wydaniach poprzednich istotna część książki poświęcona jest zagadnieniom spółdzielczości mieszkaniowej, gdzie uwzględniona została nie tylko specyfika jaka występuje przy podziałach nieruchomości stanowiących własność lub prawo użytkowania wieczystego przysługujące spółdzielniom mieszkaniowym, ale autor omawia również szczegółowo całokształt ogólnej, skomplikowanej problematyki związanej z porządkowaniem stanów prawnych, która determinuje możliwość realizacji przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych. Przedstawiona w książce problematyka podziałów nieruchomości spotka się z pewnością ze szczególnym zainteresowaniem ze strony geodetów, a także właścicieli nieruchomości, członków spółdzielni mieszkaniowych, jak również ze strony organów administracji publicznej. Zygmunt Bojar jest geodetą i rzeczoznawcą majątkowym z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem zarówno w wykonawstwie, jak i administracji geodezyjnej. Od wielu lat zajmuje się tematyką podziałów oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości związanych z wyodrębnianiem własności lokali, zwłaszcza w spółdzielniach mieszkaniowych. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Prowadzi kursy i zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach fachowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały nieruchomości - komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: nieruchomości

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Rozgraniczenie i podział nieruchomości w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Rozgraniczenie i podział nieruchomości' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Rozgraniczenie i podział nieruchomości w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rozgraniczenie i podział nieruchomości

 • [c.h. beck]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:rodzaje i cel Pełen opis produktu 'Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:rodzaje i cel podziałów nieruchomości, podział nieruchomości leśnych i rolnych, podział nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział nieruchomości na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział budynków i nieruchomości zabytkowych, podział nieruchomości bez decyzji podziałowej, wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne, połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia, przedmiot scalenia i podziału nieruchomości, warunki scalania i podziału nieruchomości, postępowanie scaleniowo-rozdziałowe uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości. Wyjaśniono również prawne kryteria dopuszczalności tworzenia działek gruntu nadających się do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami ich nabywców. Uwzględniając orzecznictwo SN i NSA oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie nieruchomości, autor przedstawił reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości, a także scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy a także rozgraniczenia nieruchomości. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

 • [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia>GospodarkaWysyłka: do 3 dni

  decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:rodzaje i cel Pełen opis produktu 'Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości' »

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:rodzaje i cel podziałów nieruchomości, podział nieruchomości leśnych i rolnych, podział nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział nieruchomości na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział budynków i nieruchomości zabytkowych, podział nieruchomości bez decyzji podziałowej, wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne, połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia, przedmiot scalenia i podziału nieruchomości, warunki scalania i podziału nieruchomości, postępowanie scaleniowo-rozdziałowe uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości. Wyjaśniono również prawne kryteria dopuszczalności tworzenia działek gruntu nadających się do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami ich nabywców. Uwzględniając orzecznictwo SN i NSA oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie nieruchomości, autor przedstawił reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości, a także scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy a także rozgraniczenia nieruchomości. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

 • [lexisnexis]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia>GospodarkaWysyłka: od ręki

  Podział nieruchomości to publikacja, w której obok administracyjnej procedury podziałowej przedstawiono sądowe procedury prowadzące do wyjścia ze wspólnego prawa. Zagadnienia uzupełniono... Pełen opis produktu 'Podział nieruchomości' »

  Podział nieruchomości to publikacja, w której obok administracyjnej procedury podziałowej przedstawiono sądowe procedury prowadzące do wyjścia ze wspólnego prawa. Zagadnienia uzupełniono o zasady, sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń między współwłaścicielami. Omówiono uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli, a także kwestie związane z zarządem nieruchomością stanowiącą współwłasność. W książce podjęto zagadnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej, zgodności projektu podziału z planem miejscowym, odszkodowań za działki wydzielane pod drogi oraz kwestie dotyczące opłat adiacenckich. Równolegle opisano sądowe zasady podziału nieruchomości w naturze, a także inne sposoby zniesienia współwłasności, działu spadku i podziału majątku wspólnego. Publikacja adresowana jest do sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, geodetów, pracowników organów administracji oraz samych właścicieli nieruchomości....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podział nieruchomości

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podział nieruchomości

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały i scalenia nieruchomości

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Trzecie Wydanie Publikacji Podziały, Scalenia I Rozgraniczenia Nieruchomości Oraz Procedury Ewidencyjne, Wzbogacone O Najnowsze Orzecznictwo SN I NSA Stanowi Bogate Omówienie Reguły ... Pełen opis produktu 'Podziały, Scalenia I Rozgraniczenia Nieruchomości Oraz Procedury Ewidencyjne' »

  Trzecie Wydanie Publikacji Podziały, Scalenia I Rozgraniczenia Nieruchomości Oraz Procedury Ewidencyjne, Wzbogacone O Najnowsze Orzecznictwo SN I NSA Stanowi Bogate Omówienie Reguły Wykładni Przepisów Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 201
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podziały, Scalenia I Rozgraniczenia Nieruchomości Oraz Procedury Ewidencyjne


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Maklerska.pl

Książki o tematyce inwestycyjnej i grze na giełdzie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.05.2007
onepress, mt biznes, wolters kluwer, złote myśli, cedewu, wig press, difin, pwn, polskie wydawnictwo ekonomiczne, studio emka
Produkty w ofercie: 1568
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3081391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 136987
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0