Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  do czynienia specjaliści z różnych gałęzi przemysłu. Spis treści: PRZEDMOWA Rozdział 1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Rozdział 2. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH   2.1. Reakcja... Pełen opis produktu 'Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym' »

  W książce przedstawiono zasady, na których opierają się współczesne metody organizacji procesów technologicznych w typowych instalacjach przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu nieorganicznego i niektórych dziedzin pokrewnych. Omówienie wybranych działów produkcji chemicznej, stanowiących znaczną część materiału, służy wyjaśnieniu podstawowych problemów technologicznych, z którymi mają do czynienia specjaliści z różnych gałęzi przemysłu. Spis treści: PRZEDMOWA Rozdział 1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Rozdział 2. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH  2.1. Reakcja chemiczna i proces chemiczny  2.2. Niektóre wielkości stosowane do opisu procesów chemicznych  2.3. Stopień przemiany, wydajność surowcowa  2.4. Stany układów reagujących  2.5. Termodynamiczna charakterystyka układu reagentów w stanie równowagi  2.6. Kinetyczna charakterystyka układu reagentów w stanie reakcji  2.6.1. Szybkość reakcji  2.6.2. Równanie kinetyczne  2.7. Wpływ temperatury na szybkość reakcji  2.8. Wpływ ciśnienia na szybkość reakcji  2.9. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji  2.10. Zasady organizacji procesu w reaktorze  2.10.1. Model reaktora zbiornikowego zamkniętego, o zupełnym wymieszaniu reagentów  2.10.2. Model reaktora zbiornikowego przepływowego, o zupełnym wymieszaniu reagentów  2.10.3. Model reaktora rurowego przepływowego, o przepływie tłokowym  2.11. Czas przebywania w reaktorze przepływowym  2.12. Wpływ dyfuzji na przebieg procesu w reaktorze przepływowym  2.14. Procesy w układach niejednorodnych  2.15. Rozpuszczanie materiału stałego w cieczy  2.16. Krystalizacja z roztworów ciekłych  2.17. Reakcja z udzialem reagentów stałych i gazowych  2.18. Proces absorpcji; absorbery  2.19. Równanie operacyjne procesu wymiany masy w układzie współprądowym i przeciwprądowym Rozdział 3. GOSPODARKA ENERGIA W PRZEMYŚLE  3.1. Zasady gospodarki ciepłem w procesach produkcyjnych  3.2. Wymiennik ciepła. Równanie operacyjne  3.3. Równanie operacyjne adiabatycznego reaktora przepływowego  3.4. Wytwarzanie energii w procesach chemicznych. Spalanie. Wybuchy  3.4.1. Płomień. Deflagracja  3.4.2. Wybuchy. Mechanizm detonacji  3.5. Spalanie paliw gazowych  3.6. Spalanie paliw stałych  3.7. Spalanie paliw ciekłych  3.8. Wykorzystywanie ciepła spalania w instalacjach przemysłowych Rozdział 4. WODA W GOSPODARCE  4.1. Zasoby wodne  4.2. Charakterystyka wody jako surowca  4.3. Oczyszczanie wody  4.3.1. Sedymentacja  4.3.2. Filtracja  4.3.3. Flotacja  4.3.4. Adsorpcja  4.3.5. Ultrafiltracja i odwrócona osmoza  4.3.6. Wymiana jonowa  4.3.7. Zmiękczanie wody  4.3.8. Koagulacja zanieczyszczeń koloidalnych  4.3.9. Oczyszczanie i dezynfekcja wody za pomocą utleniaczy  4.3.10. Procesy biochemiczne w oczyszczaniu wody  4.4. Oczyszczanie ścieków Rozdział 5. TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA  5.1. Zagrożenia środowiska  5.2. Gazy spalinowe z palenisk energetycznych. Odsiarczanie gazów  5.3. Usuwanie tlenków azotu ze spalin i gazów poprodukcyjnych Rozdział 6. PRODUKCJA KWASU SIARKOWEGO  6.1. Surowce siarkonośne  6.2. Metody wytwarzania kwasu siarkowego  6.3. Utlenianie siarki  6.4. Utlenianie SO2 do SO3  6.5. Absorpcja SO3  6.6. Wytwórnia kwasu siarkowego Rozdział 7. ZWIĄZKI AZOTOWE  7.1. Synteza amoniaku  7.2. Reaktory do syntezy amoniaku  7.3. Synteza amoniaku w układzie obiegu powrotnego (cyrkulacyjnym)  7.4. Wytwarzanie kwasu azotowego  7.5. Katalizatory do utleniania amoniaku  7.6. Reaktory do utleniania amoniaku (tzw. utleniacze)  7.7. Przetwarzanie tlenków azotu w kwas azotowy  7.8. Wytwarzanie azotanu amonu (saletry amonowej) z kwasu azotowego i amoniaku  7.9. Synteza mocznika  7.10. Melamina Rozdział 8 . GAZY SYNTEZOWE  8.1. Konwersja metanu z parą wodną, czyli reforming parowy  8.2. Inne metody wytwarzania gazów syntezowych z węglowodorów  8.3. Zgazowanie paliw stałych  8.4. Generator ciśnieniowy systemu Lurgi  8.5. Generatory fluidalne  8.6. Generatory zgazowujące paliwo stałe w zawiesinie  8.7. Konwersja tlenku węgla z parą wodną  8.8. Wydzielanie dwutlenku węgla z gazów  8.9. Usuwanie związków siarki z gazów syntezowych (odsiarczanie) Rozdział 9. PRZEMYSŁOWE PROCESY ELEKTROLIZY  9.1. Elektroliza  9.2. Elektroliza NaCl  9.3. Elektrolizery z przeponą (diafragmą) filtrującą  9.4. Elektrolizery membranowe  9.5. Elektrolizery z katodą rtęciową  9.6. Elektroliza NaCI środowisku stopionego elektrolitu  9.7. Aluminium  9.8. Wytwarzanie tlenku glinu  9.9. Elektroliza Al2O3 Rozdział 10. WYBRANE PROCESY METALURGICZNE - MIEDŹ, CYNK, OŁÓW, KADM  10.1. Wytwarzanie i rafinacja miedzi  10.2. Przetwarzanie rud miedzi metodą hutniczą  10.3. Elektrolityczna rafinacja miedzi  10.4. Wytwarzanie cynku  10.5. Prażenie utleniające blendy cynkowej  10.6. Piece fluidalne do utleniającego prażenia blendy cynkowej  10.7. Aparaty (piece) z ruchomym rusztem taśmowym  10.8. Wytwarzanie cynku przez wysokotemperaturową redukcję ZnO  10.9. Elektrolityczne wytwarzanie cynku  10.10. Wytwarzanie ołowiu  10.11. Wytwarzanie kadmu Rozdział 11. PROCESY ELEKTROPLAZMOWE I ELEKTROTERMICZNE  11.1. Zjawiska zachodzące w plazmie  11.2. Plazma równowagowa i nierównowagowa  11.3. Wyładowania elektryczne w gazach  11.4. Synteza tlenków azotu  11.5. Przetwarzanie węglowodorów. Synteza acetylenu  11.6. Wytwarzanie ozonu  11.7. Elektrostatyczne oczyszczanie gazów  11.8. Plazmowa obróbka powierzchni i osadzanie powłok  11.9. Procesy elektrotermiczne  11.10. Wyroby węglowe i grafitowe  11.11. Węglik krzemu (karborund)  11.12. Karbid Rozdział 12. KWAS FOSFOROWY I NAWOZY FOSFOROWE  12.1. Wytwarzanie kwasu fosforowego metodą roztworową (tzw. ekstrakcyjną)  12.2. Wytwarzanie superfosfatu potrójnego i nawozów wieloskładnikowych Rozdział 13. PRODUKCJA SODY  13.1. Proces Solvaya  13.2. Karbonizacja, czyli absorpcja CO2 w solance zalkalizowanej amoniakiem  13.3. Regeneracja amoniaku. Odpady produkcyjne Rozdział 14. BUDOWLANE MATERIAŁY WIĄŻĄCE. WAPNO I CEMENT  14.1. Rodzaje materiałów wiążących  14.2. Wapno  14.3. Proces wypalania wapna  14.4. Wodorotlenek wapnia - wapno gaszone  14.5. Cement portlandzki  14.6. Przygotowywanie surowców do produkcji cementu  14.7. Wypalanie klinkieru portlandzkiego  14.8. Gospodarka ciepłem gazów piecowych w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego w piecu obrotowym  14.9. Wytwarzanie cementu budowlanego  14.10. Wiązanie i twardnienie zaczynu cementowego Rozdział 15. CERAMIKA  15.1. Tworzywa ceramiczne  15.2. Surowce do wyrobu ceramiki tradycyjnej i zaawansowanej  15.3. Materiały pomocnicze  15.4. Formowanie wyrobów ceramicznych  15.4.1. Przygotowanie mas do formowania  15.4.2. Metody formowania wyrobów  15.4.3. Formowanie wyrobów ceramiki zaawansowanej  15.5. Procesy cieplne w technologii ceramiki  15.5.1. Suszenie  15.5.2. Wypalanie wyrobów ceramicznych  15.6. Procesy wykończeniowe  15.6.1. Obróbka mechaniczna  15.6.2. Szkliwienie i dekorowanie  15.6.3. Metalizacja i łączenie ceramiki z metalami  15.7. Materiały drobnoziarniste (proszki)  15.7.1. Wytwarzanie i stosowanie materiałów drobnoziarnistych  15.7.2. Materiały proszkowe otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  W książce omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze... Pełen opis produktu 'Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych' »

  W książce omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze ogólnym, np.: mechanizm i makrokinetyka procesów chemicznych, organizacja procesu chemicznego w reaktorze, zasady organizacji złożonych układów technologicznych, zasady ekonomicznej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych, oddziaływanie chemicznych instalacji produkcyjnych na środowisko. Zagadnienia te zostały rozwinięte w dalszych rozdziałach przy omawianiu wybranych procesów przemysłu chemicznego (syntezy chemicznej i produktów nieorganicznych). Spis treści: Przedmowa    1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ    2. NIEKTÓRE WIELKOŚCI STOSOWANE W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ  2.1. Stopień przemiany, wydajność surowcowa  2.2. Charakterystyka układów reagujących    3. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH  3.1. Zasady organizacji procesu w reaktorze  3.2. Reaktor w układzie technologicznym    4. PROCESY W UKŁADACH NIEJEDNORODNYCH  4.1. Właściwości układów niejednorodnych  4.2. Rozpuszczanie materiału stałego w cieczy  4.3. Krystalizacja z roztworów ciekłych  4.4. Absorpcja  4.5. Współprąd i przeciwprąd. Równanie operacyjne procesu wymiany masy    5. ZASADA GOSPODARKI CIEPŁEM W PROCESACH PRODUKCYJNYCH    6. SPALANIE PALIW  6.1. Mechanizm spalania  6.2. Palniki i paleniska    7. SPALANIE PALIWA JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH  7.1. Wytwarzanie ciepła spalania w urządzeniach technicznych  7.2. Przykład wykorzystania ciepła spalania w procesie technologicznym    8. PRODUKCJA KWASU SIARKOWEGO  8.1. Surowce siarkonośne  8.2. Wytwarzanie kwasu siarkowego  8.3. Utlenianie siarki  8.4. Utlenianie SO2 do SO3  8.5. Absorpcja SO3    9. ZWIĄZKI AZOTOWE  9.1. Syntezy związków azotowych  9.2. Synteza amoniaku  9.3. Reaktory do syntezy amoniaku  9.4. Synteza amoniaku w układzie obiegu powrotnego (cyrkulacyjnym)  9.5. Wytwarzanie kwasu azotowego  9.6. Katalizatory do utleniania amoniaku  9.7. Reaktory do utleniania amoniaku (tzw. utleniacze)  9.8. Przetwarzanie tlenków azotu w kwas azotowy    10. ZWIĄZKI FOSFORU. WYTWARZANIE KWASU FOSFOROWEGO  10.1. Nawozy fosforowe  10.2. Wytwarzanie kwasu fosforowego metodą roztworową (tzw. ekstrakcyjną)    11. PRODUKCJA SODY  11.1. Proces Leblanca i proces Solvaya  11.2. Karbonizacja (czyli absorpcja CO2 w solance zalkalizowanej amoniakiem)  11.3. Regeneracja amoniaku. Odpady produkcyjne
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych

 • [WNT]

  Kategoria: NaukaWysyłka: do 3 dni

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych, - analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych, - analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych, - metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów, - problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe, - elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych, - kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych. Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym. Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności. Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • Podstawy teoretyczne technologii chemicznej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  99,23 zł
  110,25 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >ChemiaWysyłka: do 3 dni

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  politechnikach i uniwersytetach. Nazwa - Podstawy teoretyczne technologii chemicznej Autor - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy Oprawa - Twarda ... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy' »

  Opis - Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach. Nazwa - Podstawy teoretyczne technologii chemicznej Autor - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy Oprawa - Twarda Wydawca - WNT Kod ISBN - 9788320435801 Kod EAN - 9788320435801 Wydanie - 1 Rok wydania - 2010 Język - polski Seria wydawnicza - Inżynieria Chemiczna Format - 17.0x24.5cm Ilość stron - 630 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Chemia Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej - Szarawara Józef, Piotrowski Jerzy

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Inne

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej.

 • [WNT]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna

  "Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  "Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych, - analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych, - analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych, - metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów, - problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe, - elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych, - kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych. Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym. Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności. Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: /Książki/Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia/Chemia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Chemia, biochemia

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,-
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [wnt]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika technicznaWysyłka: do 3 dni

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak:- ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej- stechiometrię reakcji chemicznych,- zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych,- analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych,- analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych,- metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów,- problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe,- elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych,- kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych.Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym.Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności.Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: Książki/Nauka/Nauki ścisłeWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W skrypcie omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze... Pełen opis produktu 'Podstawy technologii chemicznej' »

  W skrypcie omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze ogólnym, np.: mechanizm i makrokinetyka procesów chemicznych, organizacja procesu chemicznego w reaktorze, zasady organizacji złożonych układów technologicznych, zasady ekonomicznej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych, oddziaływanie chemicznych instalacji produkcyjnych na środowisko. Zagadnienia te zostały rozwinięte w dalszych rozdziałach przy omawianiu wybranych procesów przemysłu chemicznego (syntezy chemicznej i produktów nieorganicznych).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy technologii chemicznej

 • [WNT]

  Kategoria: Nauka / Nauki ścisłe

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. OmĂłwiono w nim takie zagadnienia jak: - ogĂłlne zasady... Pełen opis produktu 'Podstawy teoretyczne technologii chemicznej' »

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych, - analizę termodynamiczną reakcji chemicznych i przemian fazowych, - analizę kinetyczną procesów chemicznych jedno- i wielofazowych ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki procesów kontaktowych, - metody modelowania matematycznego i analizy ilościowej procesów chemicznych w podstawowych typach reaktorów, - problematykę badania i oceny ilościowej wpływu rozkładów czasu przebywania płynu w reaktorach przepływowych na ich właściwości procesowe, - elementy autotermiczności i stabilności stanów stacjonarnych w obiektach autotermicznych, - kryteria wyboru typu reaktora chemicznego i ogólne zasady doboru warunków pracy reaktorów chemicznych. Po każdym rozdziale zamieszczono liczne przykłady rachunkowe będące cennym elementem dydaktycznym. Podręcznik ten będzie przydatny dla studentów technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz dla inżynierów i pracowników naukowych tych specjalności. Ponadto może stanowić literaturę uzupełniającą dla studiujących chemię, technologię paliw, ochronę środowiska na politechnikach i uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Książki>Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia>ChemiaWysyłka: do 3 dni

  Jest To Obszerne Opracowanie O Charakterze Podręcznika Akademickiego Z Zakresu Podstaw Teoretycznych Technologii Chemicznej. Omówiono W Nim Takie Zagadnienia Jak: - Ogólne Zasady Projektowania... Pełen opis produktu 'Podstawy Teoretyczne Technologii Chemicznej' »

  Jest To Obszerne Opracowanie O Charakterze Podręcznika Akademickiego Z Zakresu Podstaw Teoretycznych Technologii Chemicznej. Omówiono W Nim Takie Zagadnienia Jak:- Ogólne Zasady Projektowania I Realizacji Procesów Technologii Chemicznej- Stechiometrię Reakcji Chemicznych,- Zasady Tworzenia Globalnych Bilansów Masowych I Cieplnych Procesów Przebiegających W Reaktorach Chemicznych,- Analizę Termodynamiczną Reakcji Chemicznych I Przemian Fazowych,- Analizę Kinetyczną Procesów Chemicznych Jedno- I Wielofazowych Ze Szczególnym Uwzględnieniem Kinetyki Procesów Kontaktowych,- Metody Modelowania Matematycznego I Analizy Ilościowej Procesów Chemicznych W Podstawowych Typach Reaktorów,- Problematykę Badania I Oceny Ilościowej Wpływu Rozkładów Czasu Przebywania Płynu W Reaktorach Przepływowych Na Ich Właściwości Procesowe,- Elementy Autotermiczności I Stabilności Stanów Stacjonarnych W Obiektach Autotermicznych,- Kryteria Wyboru Typu Reaktora Chemicznego I Ogólne Zasady Doboru Warunków Pracy Reaktorów Chemicznych.Po Każdym Rozdziale Zamieszczono Liczne Przykłady Rachunkowe Będące Cennym Elementem Dydaktycznym.Podręcznik Ten Będzie Przydatny Dla Studentów Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej I Procesowej Oraz Dla Inżynierów I Pracowników Naukowych Tych Specjalności.Ponadto Może Stanowić Literaturę Uzupełniającą Dla Studiujących Chemię, Technologię Paliw, Ochronę środowiska Na Politechnikach I Uniwersytetach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy Teoretyczne Technologii Chemicznej


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
naxos classical, universal music, warner music, sony music entertainment, chandos, warner music poland, universal music / deutsche grammophon, hyperion, orfeo, harmonia mundi
Produkty w ofercie: 315773
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 27887
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 180657
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2