Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności:... Pełen opis produktu 'Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnopra' »

  Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.Urzędnicy znajdą w publikacji wskazówki, jak unikać zdarzeń, w których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa i informacje o tym, jakie kary im grożą za błędne decyzje. Ponadto dowiedzą się jakie są ich prawa i obowiązki pracownicze.W książce opisano różne obszary odpowiedzialności? odpowiedzialność: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową. 1. Odpowiedzialność majątkowa Od 17 maja 2011 roku obowiązują przepisy ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na podstawie tych przepisów urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. 2. W dziale poświęconym odpowiedzialności służbowej wraz z przykładami opisano:?odpowiedzialność materialną pracowników m.in.: za szkodę wyrządzoną pracodawcy ? np. samowolne użycie samochodu służbowego ?odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ? np. sprzęt komputerowy ?odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (przez pracownika)?odpowiedzialność dyscyplinarną i porządkową ? ponoszenie przez urzędnika (mianowanego i niemianowanego) wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych w sytuacji związanej z zatrudnieniem; wymierzanie kar pracownikowi ? np. kiedy urzędnik ma prawo żądać usunięcia wzmianki o ukaraniu z akt osobowych lub kiedy może żądać dokonania tej czynności przed sądem pracy. ?Odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych ? np. udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, procedury postępowań wyjaśniających, orzeczenia dyscyplinarne ?Odpowiedzialność ze stosunku pracy (zakaz dyskryminacji, i skutki jego złamania, mobbing i odpowiedzialność za jego przejawy, przekazywanie istotnych informacji wynikających ze stosunku pracy ?W dziale poświeconemu odpowiedzialności cywilnoprawnej opisano:?zakres odpowiedzialności z szkody wyrządzone przy niezgodnym z prawem działaniu lub zaniechaniu przy wykonywaniu władzy publicznej m.in.: wystąpienia z roszczeniami przez osoby fizyczne i prawne ?zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone wydaniem lub niewydaniem orzeczenia lub decyzji ? m.in.: skargi o wymierzenie organowi grzywny, roszczenia odszkodowawcze 3. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa ? w tej części publikacji opisano odpowiedzialność za : ?przestępstwa urzędnicze ? sprzedajność i przekupstwo (łapownictwo bierne i czynne), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko ochronie informacji i ochronie danych osobowych, ?popełnienie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom dotacji i subwencji 4. Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej 11.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W skutek tej nowelizacji znacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponującymi środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ? w szczególności kierowników jednostek i głównych księgowych. Ponadto w tym dziale opisano odpowiedzialność wynikającą z obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej w tym wynikającą ze złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnopra

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności:... Pełen opis produktu 'Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna.' »

  Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.Urzędnicy znajdą w publikacji wskazówki, jak unikać zdarzeń, w których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa i informacje o tym, jakie kary im grożą za błędne decyzje. Ponadto dowiedzą się jakie są ich prawa i obowiązki pracownicze.W książce  opisano  różne obszary odpowiedzialności–odpowiedzialność: majątkową  służbową,cywilnoprawną, karną i karnoskarbową. 1. Odpowiedzialność majątkowa Od 17 maja 2011 rokuobowiązują przepisy ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialnościmajątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na podstawie tych przepisów urzędnikzapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lubzaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego zprawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. 2. W dziale poświęconym  odpowiedzialności służbowej wraz zprzykładami opisano:odpowiedzialność materialną pracownikówm.in.: za szkodę wyrządzoną pracodawcy – np. samowolne użycie samochodusłużbowego  odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi – np.  sprzęt komputerowy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej(przez pracownika)odpowiedzialność dyscyplinarną i porządkową– ponoszenie przez urzędnika (mianowanego i niemianowanego) wobec pracodawcykonsekwencji materialnych lub osobistych w sytuacji związanej z zatrudnieniem;wymierzanie kar pracownikowi – np. kiedy urzędnik ma prawo żądać usunięciawzmianki o ukaraniu z akt osobowych lub kiedy może żądać dokonania tejczynności przed sądem pracy. Odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych– np. udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, procedurypostępowań wyjaśniających, orzeczenia dyscyplinarne Odpowiedzialność ze stosunku pracy(zakaz dyskryminacji, i skutki jego złamania, mobbing i odpowiedzialność za jego przejawy, przekazywanie istotnych informacji wynikających ze stosunku pracyW dziale poświeconemu odpowiedzialnościcywilnoprawnej opisano:zakres odpowiedzialności z szkody wyrządzone przy niezgodnymz prawem działaniu lub zaniechaniu przy wykonywaniu władzy publicznej  m.in.: wystąpienia z roszczeniami przez osobyfizyczne i prawne zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone wydaniem lubniewydaniem orzeczenia lub decyzji – m.in.:  skargi o wymierzenie organowi grzywny,roszczenia odszkodowawcze  3. Odpowiedzialnośćkarna i karna skarbowa – wtej części publikacji opisano odpowiedzialność za :  przestępstwa urzędnicze –  sprzedajność i przekupstwo (łapownictwo biernei czynne),  przestępstwa przeciwkowiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko ochronie informacji iochronie danych osobowych, popełnienie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniomdotacji i subwencji  4. Odpowiedzialnośćw ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej 11.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych. W skutek tej nowelizacjiznacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponującymiśrodkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wszczególności kierowników jednostek i głównych księgowych. Ponadto w tym dziale opisano odpowiedzialność wynikającą zobowiązku wdrożenia kontroli zarządczej w tym wynikającą ze złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. W publikacji znajdziesz także  informacje:jakiesą przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, jakiedziałania lub zaniechania mogą wywołać odpowiedzialność majątkową zaszkodę wyrządzoną petentowi przy wykonywaniu władzy,kto wnioskuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie winy funkcjonariusza publicznego, jakie sankcje obejmą kierownika urzędu za nieskierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego,kto przeprowadza postępowanie wyjaśniające,kto ustala wysokość odszkodowania, jak wygląda odpowiedzialność solidarna urzędników.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna.

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Prawo/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. W publikacji znajdziesz informacje: ? jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych,... Pełen opis produktu 'Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej' »

  Od 17 maja 2011 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 20.1.2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34 poz. 173). Na jej podstawie urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. W publikacji znajdziesz informacje: ? jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, ? jakie działania lub zaniechania mogą wywołać odpowiedzialność majątkową za szkodę wyrządzoną petentowi przy wykonywaniu władzy, ? kto wnioskuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie winy funkcjonariusza publicznego, ? jakie sankcje obejmą kierownika urzędu za nieskierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, ? kto przeprowadza postępowanie wyjaśniające, ? kto ustala wysokość odszkodowania, ? jak wygląda odpowiedzialność solidarna urzędników. Książka omawia także następujące obszary odpowiedzialności: służbową, cywilnoprawną i karną. Wyjaśnia jaką odpowiedzialność można ponieść za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, np. w sytuacji przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków czy popełnienia przestępstwa urzędniczego. Poza tym porusza tematykę naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej

 • []

  Kategoria: Prawo i administracja > Prawo > Działy prawa > Prawo karne

  Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności:... Pełen opis produktu 'Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnopra' »

  Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.Urzędnicy znajdą w publikacji wskazówki, jak unikać zdarzeń, w których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa i informacje o tym, jakie kary im grożą za błędne decyzje. Ponadto dowiedzą się jakie są ich prawa i obowiązki pracownicze.W książce opisano różne obszary odpowiedzialności? odpowiedzialność: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową. 1. Odpowiedzialność majątkowa Od 17 maja 2011 roku obowiązują przepisy ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na podstawie tych przepisów urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. 2. W dziale poświęconym odpowiedzialności służbowej wraz z przykładami opisano:?odpowiedzialność materialną pracowników m.in.: za szkodę wyrządzoną pracodawcy ? np. samowolne użycie samochodu służbowego ?odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ? np. sprzęt komputerowy ?odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (przez pracownika)?odpowiedzialność dyscyplinarną i porządkową ? ponoszenie przez urzędnika (mianowanego i niemianowanego) wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych w sytuacji związanej z zatrudnieniem; wymierzanie kar pracownikowi ? np. kiedy urzędnik ma prawo żądać usunięcia wzmianki o ukaraniu z akt osobowych lub kiedy może żądać dokonania tej czynności przed sądem pracy. ?Odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych ? np. udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, procedury postępowań wyjaśniających, orzeczenia dyscyplinarne ?Odpowiedzialność ze stosunku pracy (zakaz dyskryminacji, i skutki jego złamania, mobbing i odpowiedzialność za jego przejawy, przekazywanie istotnych informacji wynikających ze stosunku pracy ?W dziale poświeconemu odpowiedzialności cywilnoprawnej opisano:?zakres odpowiedzialności z szkody wyrządzone przy niezgodnym z prawem działaniu lub zaniechaniu przy wykonywaniu władzy publicznej m.in.: wystąpienia z roszczeniami przez osoby fizyczne i prawne ?zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone wydaniem lub niewydaniem orzeczenia lub decyzji ? m.in.: skargi o wymierzenie organowi grzywny, roszczenia odszkodowawcze 3. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa ? w tej części publikacji opisano odpowiedzialność za : ?przestępstwa urzędnicze ? sprzedajność i przekupstwo (łapownictwo bierne i czynne), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko ochronie informacji i ochronie danych osobowych, ?popełnienie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom dotacji i subwencji 4. Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej 11.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W skutek tej nowelizacji znacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponującymi środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ? w szczególności kierowników jednostek i głównych księgowych. Ponadto w tym dziale opisano odpowiedzialność wynikającą z obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej w tym wynikającą ze złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnopra

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracja > Prawo > Działy prawa > Prawo karne

  dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. W publikacji znajdziesz informacje: ? jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy... Pełen opis produktu 'Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej' »

  Od 17 maja 2011 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 20.1.2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34 poz. 173). Na jej podstawie urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna. W publikacji znajdziesz informacje: ? jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, ? jakie działania lub zaniechania mogą wywołać odpowiedzialność majątkową za szkodę wyrządzoną petentowi przy wykonywaniu władzy, ? kto wnioskuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie winy funkcjonariusza publicznego, ? jakie sankcje obejmą kierownika urzędu za nieskierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, ? kto przeprowadza postępowanie wyjaśniające, ? kto ustala wysokość odszkodowania, ? jak wygląda odpowiedzialność solidarna urzędników. Książka omawia także następujące obszary odpowiedzialności: służbową, cywilnoprawną i karną. Wyjaśnia jaką odpowiedzialność można ponieść za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, np. w sytuacji przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków czy popełnienia przestępstwa urzędniczego. Poza tym porusza tematykę naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 303948
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 303948
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: