Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: DEITERMANN PRODUKTY > Weber DEITERMANN > Izolacje bitumiczne

  międzywarstwowych   (pod jastrychem) : w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach. weber.tec Supeflex 100 S  może być stosowany na... Pełen opis produktu ' odwróconych i dachów zielonych, na balkonach, na tarasach.' »

  Opis produktu weber.tec Superflex 100 S jest elastyczną, dwuskładnikową bitumiczną masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał może być nakładany natryskowo, nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko. Najważniejsze właściwości produktu przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników elastyczna, mostkująca rysy o wysokiej zawartości części stałych dobra przyczepność do podłoża odporna na starzenie się, wodęi normalnie występujące w gruncie substancje agresywne do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych może być stosowany na nieotynkowanym murze krótki czas całkowitego wysychania wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz ze względu na możliwość nakładania natryskowego pozwala na szybkie wykonywanie prac Zastosowanie produktu Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem: ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, ścian piwnic, stropów garaży podziemnych, w tym dachów odwróconych i dachów zielonych. Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem): w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach. weber.tec Supeflex 100 S może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.Obciążenie wilgocią/wodą Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych. a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą/nienapierającą wodą opadową Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). W przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100 S. Odstęp pomiędzy pierwszym a drugim przejściem nie powinien być dłuższy niż 24 godziny. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm. b) Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą rozbryzgową (norma DIN 18195-5 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100 S. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm . W narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. c) Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej. Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100 S. Przed nałożeniem ostatniej warstwy w świeżo nałożoną pierwszą warstwę weber.tec Superflex 100 S wtopić wkładkę zbrojącą  i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4 mm. d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Dla tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych, dachów odwróconych i dachów zielonych warstwę hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia napierającą wodą opadową. Dane techniczne Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  Rozpuszczalniki: brak Konsystencja gotowej do nakładania masy: pastowata, natryskiwalna Kolor: czarny Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 1 kg/dm3 Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2 Sucha pozostałość: 85% Magazynowanie i transport weber.tec Superflex 100 S można składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, przez co najmniej 6 miesięcy. Uwaga: chronić przed mrozem. W myśl przepisów ADR weber.tec Superflex 100 S jest ładunkiem bezpiecznym w transporcie. Zużycie Zużycie weber.tec Superflex 100 S obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w kg/m2 obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową- norma DIN 18195-4 fundamenty w dwóch procesach roboczych 3 3,5 obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia DIN 18195-5 balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,5 obciążenie zalegającą wodą opadową DIN 18195-6 fundamenty  w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7 obciążenie wodą pod ciśnieniem DIN 18195-6 fundamenty w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7   Opakowania:   30 kilogramowe Przygotowanie podłoża Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich powłoki hydroizolacyjnej. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się jako podłoże pod hydroizolację. weber.tec Superflex 100 S można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte. Gruntowanie Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber.tec 901 (Eurolan 3 K), rozcieńczonym wodą w stosunku 1:15 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 15 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić wtedy natryskowo (aparat typu „airless”). Przy gruntowaniu podłoża ręcznie (szczotka, pędzel) proporcje rozcieńczenia wynoszą (objętościowo) – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber.prim 801 (Eurolan TG 2). Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Uwaga: należy zapoznać się z karta techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber.prim 801. Przygotowanie produktu Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin. Gotowa do użytku masa może być pobierana (zasysana) bezpośrednio z opakowania przez agregat natryskowy, ewentualnie należy ją dostarczyć do pojemnika podawczego agregatu natryskowego. Aplikacja czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +3ºC do +35ºC temperatura materiału podczas aplikacji: od +10ºC do +30ºC sposób nanoszenia: agregat natryskowy Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza: ok. 3 dni. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki. Zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm. Wskazówki wykonawcze   Szpachlowanie wypełniające (drapane) Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy weber.tec Superflex 100 S. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nieprzekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem weber.tec Superflex 100 S. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy większe ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.  Agregaty natryskowe Do nakładania natryskowego stosować agregaty natryskowe takie jak np. Wagner HP 1200 G lub GP 3000. Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian) weber.tec Superflex 100 S nakładać przynajmniej w dwóch procesach roboczych. Drugi powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym.  W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy ( przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. Hydroizolacja z weber.tec Superflex 100 S osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych) W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej weber.tec Superflex 100 S nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na w pełni związanej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE, a następnie wykonuje się jastrych ochronny (pływający lub na warstwie poślizgowej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając weber.tec Superflex 100 S na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym (ważne zwłaszcza dla strefy brzegowej płyty). W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z weber.tec Superflex 100 S musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie maksymalnie do górnego poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w drugiej operacji roboczej zatopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. Jako warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 30 cm powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem np. weber.tec Superflex D 2, łączonym z weber.tec Superflex 100 S na zakład (materiał bitumiczny na mineralny). Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2uszczelnianej powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie. Wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji wodochronnej zaleca się dokumentować. Hydroizolacja pod ścianami Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu ław/płyty fundamentowej a przed postawieniem ścian fundamentowych. Izolację poziomą zaleca się wykonać z elastycznego szlamu uszczelniającego, np. weber.tec Superflex D 2. Izolację poziomą należy wyprowadzić co najmniej 10 cm poza lico (obrys) ścian piwnicznych (fundamentowych) (zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz na odsadzkę fundamentową i jej czoło również na co najmniej 10 cm. Aplikacja weber.tec Superflex D 2 wykonywana jest w dwóch procesach roboczych, a całkowite zużycie wynosi ok. 2,5 kg/m2 (należy zapoznać się z kartą techniczną stosowanego szlamu). Uszczelnianie dylatacji Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy weber.tec Superflex B 400 lubweber.tec Superflex B 240 (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one wklejane na weber.tec Superflex 100 S, a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę weber.tec 827 S (Superflex 40 S) w stanie świeżym posypaną piaskiem kwarcowym weber Hartquarzmaterial o uziarnieniu 0,7-1,2 mm i później łączone z izolacją powierzchniową. Uszczelnianie przejść rurowych Zgodnie z normą DIN 18195-4, wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung” uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno być wykonywane w postaci wyoblenia. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy weber.tec Superflex 100 S wraz z zatopioną wkładką zbrojącą np. siatką z włókna nr 2 należy nałożyć na kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obciążenia wodą zalecamy stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z weber.tec Superflex 100 S. Uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem należy wykonywać wyłącznie za pomocą kołnierzy zaciskowych. Połączenia z izolacją poziomą oraz izolacją cokołu, fasety Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu, np. weber.tec Superflex D 2. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw należy wykonać izolację ze szlamu, po jego związaniu nałożyć weber.tec Superflex 100 S). Unika się w ten sposób wnikania wilgoci w konstrukcję i w konsekwencji szkód mrozowych. Hydroizolacja z masyweber.tec Superflex 100 S nie może wychodzić powyżej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku ściana fundamentowa-płyta (zwłaszcza z betonu wodonieprzepuszczalnego) należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne przygotowanie podłoża w tym obszarze. Hydroizolacja musi być wykonana na płycie przynajmniej na 10 cm poza obrys ściany, dla płyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm. Masa weber.tec Superflex 100 S umożliwia wykonanie bezszwowego połączenia izolacji różnych płaszczyzn (np. izolacji poziomej z izolacją pionową) poprzez wykonanie fasety. Izolacja ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o szerokości przynajmniej 10 cm od lica ściany. Do wykonania wyobleń (faset) na styku ściana/płyta lub ława można zastosować weber.tec Superflex 100 S nakładany za pomocą specjalnej, wyoblonej kielni. Promień fasety powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Po przeschnięciu ewentualnego szpachlowania drapanego, należy wykonać właściwą warstwę weber.tec Superflex 100 S. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża (naporu wilgoci od strony podłoża) do wykonania fasety zaleca się stosować zaprawę uszczelniającą weber.tec 933. Uwaga: jeżeli wcześniej wykonano fasetę z zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. Do ochrony faset najlepiej zalecamy stosowanie prefabrykowanych wyobleń, przyklejanych do wyschniętej hydroizolacji za pomocą weber.tec Superflex 100 S. Warstwy ochronne/drenujące Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu specjalne płyty ochronno-drenujące. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Do wykonywania warstw ochronnych można  także stosować polistyren ekstrudowany - styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji. Warstwy termoizolacyjno-ochronne Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody.  Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego – styroduru (XPS). Cechują się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 2 kg weber.tec Superflex 100 S na 1 m2. W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy weber.tec Superflex 100 S. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą weber.tec Superflex 100 S. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą weber.tec Superflex 100 S. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską. Czyszczenie narzędzi Przed związaniem masy – wodą. Po związaniu masy – rozpuszczalnikiem do substancji bitumicznych. Pielęgnacja Czas pełnego związania powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki. Karta techniczna produktu   Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: styrbud@interia.pl
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o odwróconych i dachów zielonych, na balkonach, na tarasach.

 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: DEITERMANN PRODUKTY > Weber DEITERMANN > Izolacje bitumiczne

  podziemnych. Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem): w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach. weber.tec Supeflex 10... Pełen opis produktu ', na balkonach, na tarasach.' »

  Opis produktu weber.tec Supeflex 10 to dwuskładnikowa masa uszczelniająca, przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko. Najważniejsze właściwości produktu przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% dobra przyczepność do podłoża odporny na starzenie się, wodę i normalnie wystepujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia mocno agresywne wg. normy DIN 4030 do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych może być stosowany na nieotynkowanym murze wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz Zastosowanie produktu Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem: ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, ścian piwnic, stropów garaży podziemnych. Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem): w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach. weber.tec Supeflex 10 może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). weber.tec Supeflex 10 może być stosowany do punktowego lub całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), sytroduru (XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.  Obciążenie wilgocią/wodą Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych. a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). W przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu zgodnie z normą DIN 4095 „Draenung baulicher Anlagen”. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 10. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3 mm. b) Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą rozbryzgową (norma DIN 18195-5 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 10. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3 mm. W narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą weber.sys 981(Glasseidengewebe nr 2). c) Obciążenie zalegającą wodą opadową Obciążenie zalegającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej. Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 10. W środek warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą weber.sys 981 – przed nałożeniem ostatniej warstwy w świeżo nałożoną warstwę weber.tec Superflex 10 wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 4 mm. d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Dla tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych warstwę hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia zalegającą wodą opadową. Dane techniczne Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze Rozpuszczalniki: brak Konsystencja gotowej do nakładania masy: pastowata Kolor: czarny Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3 Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2 Temperatura mięknięcia (metoda pierścienia i kuli): ok. 130ºC Sucha pozostałość: 90% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm)   Opakowania Opakowanie 30 l, paleta 540 l Magazynowanie i transport Masę uszczelniającą weber.tec Superflex 10 można składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, przez przynajmniej 9 miesięcy. Uwaga: chronić przed mrozem. W myśl przepisów ADR weber.tec Superflex 10 jest w transporcie ładunkiem bezpiecznym. Zużycie Zużycie weber.tec Superflex 10 wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2. obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w litrach/m2 Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową- norma DIN 18195-4 fundamenty w dwóch przejściach 3 3,5 Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia DIN 18195-5 balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,5 Obciążenie zalegającą wodą opadową DIN 18195-6 fundamenty w dwóch przejściach + wkładka zbrojąca 4 4,5 Obciążenie wodą pod ciśnieniem DIN 18195-6 fundamenty w dwóch przejściach + wkładka zbrojąca 4 4,5   Przygotowanie podłoża Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec Superflex 10. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod weber.tec Superflex 10. weber.tec Superflex 10 można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte.   Gruntowanie Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber.tec 901 (Eurolan 3 K), rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber.prim 801 (Eurolan TG 2). Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber.prim 801. Przygotowanie produktu Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nałożenia produktu polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadła nr 4. Aplikacja czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm Wskazówki wykonawcze   Szpachlowanie wypełniające (drapane) Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy weber.tec Superflex 10. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem weber.tec Superflex 10. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej. Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian) weber.tec Superflex 10 nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą weber.sys 981 (Glasseidengewebe nr 2). weber.tec Superflex 10 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy czy zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych) W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej weber.tec Superflex 10 nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE a następnie wykonuje się jastrych (pływający lub na warstwie rozdzielającej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając weber.tec Superflex 10 na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym (ważne dla strefy brzegowej płyty). W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z weber.tec Superflex 10 musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w 2 przejściu zatopić wkładkę zbrojącą weber.sys 981. Jako warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem np. weber.tec Superflex D 2, łączonym z weber.tec Superflex 10 na zakład (materiał bitumiczny na mineralny). Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni, Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej „świadek” poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie, Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung” wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji wodochronnej powinny być dokumentowane. Hydroizolacja pod ścianami Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu ław/płyty fundamentowej a przed postawieniem ścian fundamentowych. Izolacje poziomą zaleca się wykonać z elastycznego szlamu uszczelniającego, np. weber.tec Superflex D 2. Izolację poziomą należy wyprowadzić co najmniej 10 cm poza lico ścian piwnicznych (zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz na odsadzkę fundamentową i jej czoło również na co najmniej 10 cm. Aplikacja weber.tec Superflex D 2 wykonywana jest w dwóch procesach roboczych, a całkowite zużycie wynosi ok. 2,5 kg/m2 (należy zapoznać się z karta techniczna stosowanego szlamu). Uszczelnianie dylatacji Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy weber.tec Superflex B 400 lubweber.tec Superflex B 240 wraz z kształtkami weber.tec Superflex B 240 Endstuckband (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm) wklejane na weber.tec Superflex 10 i później łączone z izolacją powierzchniową. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocąweber.tec Superflex 10, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką z weber.sys 982(Montaplast B) o szerokości 30 cm. Podłoże zagruntować preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Dla przypadku obciążenia wilgocią alternatywnie można zastosować wkładkę zbrojącą weber.sys 981. Grubość wyschnie tej warstwy weber.tec Superflex 10 powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa masy weber.tec Superflex 10, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Uszczelnianie przejść rurowych Zgodnie z normą DIN 18195-4, wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung” uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno być wykonywane w postaci wyoblenia lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść rurowych DEITERMANN/Doyma 3101. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masyweber.tec Superflex 10 wraz z zatopioną wkładką zbrojącą weber.sys 981 należy nałożyć na kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obciążenia wodą zalecamy wbudowanie systemu DEITERMANN/Doyma 3101 lub stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z weber.tec Superflex 10. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej należy wykonywać wyłącznie za pomocą kołnierzy zaciskowych. Połączenia z izolacją poziomą oraz izolacją cokołu, fasety Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu, np. weber.tec Superflex D 2. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw należy wykonać izolację ze szlamu, po jego związaniu nałożyć weber.tec Superflex 10). Unika się w ten sposób wnikania wilgoci w konstrukcję i w konsekwencji szkód mrozowych. Hydroizolacja z masyweber.tec Superflex 10 nie może wychodzić powyżej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku ściana fundamentowa-płyta (zwłaszcza z betonu wodonieprzepuszczalnego) należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne przygotowanie podłoża w tym obszarze. Hydroizolacja musi być wykonana na płycie przynajmniej na 10 cm poza lico ściany, dla płyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm. weber.tec Superflex 10 umożliwia wykonanie bezszwowego połączenia izolacji różnych płaszczyzn (np. izolacji poziomej z izolacją pionową) poprzez wykonanie fasety. Izolacja ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o szerokości przynajmniej 10 cm od lica ściany. Do wykonania wyobleń (faset) na styku ściana/płyta lub ława można zastosować weber.tec Superflex 10 nakładany za pomocą specjalnej, wyoblonej kielni. Promień fasety powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Po przeschnięciu szpachlowania drapanego, należy wykonać właściwą warstwę weber.tec Superflex 10. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża (naporu wilgoci od strony podłoża) do wykonania fasety zaleca się stosować zaprawę uszczelniającą weber.tec 933. Uwaga: jeżeli wcześniej wykonano fasetę z zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. Do ochrony faset najlepiej zalecamy stosowanie prefabrykowanych wyobleń, przyklejanych do wyschniętej hydroizolacji za pomocą weber.tec Superflex 10. Hydroizolacje na istniejących podłożach z mas i roztworów bitumicznych weber.tec Superflex 10 może być stosowany na istniejących hydroizolacjach z mas bitumicznych i roztworów (zarówno nakładanych na zimno jak i na gorąco) o ile ich o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec Superflex 10, dlatego też miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże podweber.tec Superflex 10. Bezwzględnym wymogiem jest dobra przyczepność istniejących powłok hydroizolacyjnych do podłoża. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem, starannie usunąć niestabilne fragmenty, luźne i niezwiązane cząstki, itp. Wykonać szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec Superflex D 2. Obszary, gdzie stare powłoki usunięto całkowicie zabezpieczyć przez dwukrotne nałożenie weber.tec Superflex D 2. Podłoża mineralne zwilżyć, na bitumicznych wykonać szpachlowanie drapane (zużycie weber.tec Superflex D 2 ok. 2,5 kg w obszarze ściana/posadzka, ok. 0,7 kg/m2 na powierzchniach pionowych) Warstwy ochronne/drenujące Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej proponujemy płyty ochronno-drenujące weber.sys 983. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Dla przypadku z obciążeniem niezalegającą wodą opadową i drenażem weber.sys 983 może być stosowany do wykonania pionowych warstw drenująco-ochronych. Alternatywnie można stosować polistyren ekstradowany (XPS) oraz płyty Perimate DS lub DI. W czasie wykonywania warstw ochronnych należy uwzględniać wytyczne normy DIN 18195-10 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”. Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń. Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt styropianowych (EPS) jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji W wątpliwych przypadkach należy stosować płyty ochronno-drenujące weber.sys 983. Warstwy termoizolacyjno-ochronne Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Płyty z polistyrenu ekstradowanego produkcji firmy DOW Chemical (w kolorze niebieskim) cechują się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy humusowe. Do oczyszczonego podłoża z konstrukcyjnego betonu podkładowego (np. C12/15 – dawny B15 o grubości 10 cm) za pomocą weber.tec Superflex 10 przykleja się płyty Roofmate SL-A, punktowo (na 10 „placków” lub całopowierzchniowo. Na ścianach płyty typu XPS, np. Perimate DI lub Roofmate SLA przykleja się punktowo do wyschniętej powłoki hydroizolacyjnej. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są nakładane na izolację bądź klejone na niej pionowo. Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 2 l weber.tec Superflex 10 na 1 m2. W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy weber.tec Superflex 10. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą weber.tec Superflex 10. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne Styrofoam IB (1250×600 mm; producent DOW Chemical) ułożone poprzecznie (600 mm wysokość) za pomocą weber.tec Superflex 10. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską. Pielęgnacja Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki. Czyszczenie narzędzi Przed związaniem masy – wodą. Po związaniu masy – preparatem weber.sys 992 (Verduennung TE). Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber.tec Superflex 10 Wyślij lub pobierz dokumentację Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio. Wyślij dokumentację na e-mailaWiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana Pobierz bezpośrednioJeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, zostanie utworzone archiwum zip zawierające wybraną dokumentację.       Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: styrbud@interia.pl
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o , na balkonach, na tarasach.

 • [Buchmann]

  Kategoria: Książki / Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja / Dom. Gospodarstwo domowe / Ogród

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pnącza i żywopłoty. Pomysły na balkony, tarasy i do ogrodów

 • [BUCHMANN]

  Kategoria: Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / OgrĂłd

  znajdzie pomysł do wykorzystania w swoim ogrodzie, na balkonie lub tarasie. W książce tej czytelnik znajdzie praktyczne porady m.in. o prowadzeniu pnączy na siatkach... Pełen opis produktu 'PnÄ cza i Ĺźywopłoty. Pomysły na balkony, tarasy i do ogrodĂłw' »

  Pnącza i żywopłoty to szybka i naturalna ochrona do zastosowania na ogrodzeniach, pergolach i kratkach. Delikatne powojniki, romantyczne róże, dzikie winorośla – w tym poradniku każdy znajdzie pomysł do wykorzystania w swoim ogrodzie, na balkonie lub tarasie. W książce tej czytelnik znajdzie praktyczne porady m.in. o prowadzeniu pnączy na siatkach i pergolach i cięciu żywopłotów jak również pozna najładniejsze i najodporniejsze rośliny pnące i żywopłoty.
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o PnÄ cza i Ĺźywopłoty. Pomysły na balkony, tarasy i do ogrodĂłw

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  znajdzie pomysł do wykorzystania w swoim ogrodzie, na balkonie lub tarasie. W książce tej czytelnik znajdzie praktyczne porady m.in. o prowadzeniu pnączy na siatkach... Pełen opis produktu 'Pnącza i żywopłoty. Pomysły na balkony, tarasy i do ogrodów - Tanja Ratsch' »

  Opis - Pnącza i żywopłoty to szybka i naturalna ochrona do zastosowania na ogrodzeniach, pergolach i kratkach. Delikatne powojniki, romantyczne róże, dzikie winorośla - w tym poradniku każdy znajdzie pomysł do wykorzystania w swoim ogrodzie, na balkonie lub tarasie.W książce tej czytelnik znajdzie praktyczne porady m.in. o prowadzeniu pnączy na siatkach i pergolach i cięciu żywopłotów jak również pozna najładniejsze i najodporniejsze rośliny pnące i żywopłoty. Nazwa - Pnącza i żywopłoty. Pomysły na balkony, tarasy i do ogrodów Autor - Tanja Ratsch Oprawa - Miękka Wydawca - Buchmann Kod ISBN - 9788328010826 Kod EAN - 9788328010826 Rok wydania - 2014 Język - polski Tłumacz - Lipnicki Sergiusz Format - 16.5x21.0cm Ilość stron - 96 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-04-03
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pnącza i żywopłoty. Pomysły na balkony, tarasy i do ogrodów - Tanja Ratsch

 • [Gardena]

  Nawadnianie ogrodu GARDENA - Microdrip - zestaw na balkon i taras. Zawartość: 1 reduktor ciśnienia 1000, 15 m rury montażowej, 15 m rury rozdzielczej, 20 kroplowników... Pełen opis produktu 'Microdrip - zestaw na balkon i taras' »

  Nawadnianie ogrodu GARDENA - Microdrip - zestaw na balkon i taras. Zawartość: 1 reduktor ciśnienia 1000, 15 m rury montażowej, 15 m rury rozdzielczej, 20 kroplowników rzędowych 2 I, 10 regulowanych kroplowników końcowych, 10 rozdzielaczy redukcyjnych, 5 korków zamykających 13 mm (1/2"), 2 korki zamykające 4,6 mm (3/16), 10 szpilek utrzymujących rury 4,6 mm (3/16), igła czyszcząca. Uniwersalny zestaw do wykorzystania na balkonie, tarasie. Możliwość podłączenia do 5 skrzynek balkonowych lub do 10 donic, 10 bylin / krzewów lub 20 roślin uprawnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Microdrip - zestaw na balkon i taras

 • [MULTICO]

  Kategoria: Książki ogrodnicze > Kwiaty

  Katalog ten przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym językiem i przejrzysty. Ma... Pełen opis produktu 'Najlepsze rośliny na balkon i taras' »

  Katalog ten przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym językiem i przejrzysty. Ma nowoczesny layout oraz bliski kwadratu, poręczny format. Składa się z trzech głównych części: Poradnika, który radzi, jak kupować, sadzić i pielęgnować rośliny balkonowe i tarasowe Zestawień, pozwalających Czytelnikowi wybrać roślinę idealną do swoich potrzeb Katalogu 80 najlepszych zdaniem Autora gatunków   Katalog ułożono alfabetycznie. Każdy gatunek opatrzono krótkim, treściwym opisem, piktogramami oraz pięknym zdjęciem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Najlepsze rośliny na balkon i taras

 • [Multico]

  Kategoria: Dom. Gospodarstwo domoweWysyłka: od ręki

  Jak atrakcyjnie ozdobić balkon, taras lub wejście do domu roślinami w donicach?Które kwiaty letnie, byliny, pnącza i karłowate krzewy najlepiej nadają się do posadzenia w pojemnikach?Jak... Pełen opis produktu 'Kompozycje roślinne na balkon i taras' »

  Jak atrakcyjnie ozdobić balkon, taras lub wejście do domu roślinami w donicach?Które kwiaty letnie, byliny, pnącza i karłowate krzewy najlepiej nadają się do posadzenia w pojemnikach?Jak właściwie łączyć ze sobą kolory kwiatów i donic, aby uzyskać kompozycje kontrastowe, stonowane lub harmonijne?Jak zestawić rośliny o różnych kształtach w efektowne grupy przestrzenne?Poznaj zasady tworzenia miniaturowych kompozycji roślinnych, dzięki którym nawet miejski krajobraz można zmienić w przytulne otoczenie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kompozycje roślinne na balkon i taras

 • [SELENA]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Hydroizolacje, materiały uszczelniające

  SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml UST-TB-BI-031 Materiały Budowlane Gliwice Pełen opis produktu 'SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml' »

  SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml UST-TB-BI-031 Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml

 • [Multico]

  Kategoria: PoradnikiWysyłka: do 3 dni

  Pierwszy katalog roślin z nowej serii Wydawnictwa MULTICO. Przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym... Pełen opis produktu 'Najlepsze rośliny na taras i balkon' »

  Pierwszy katalog roślin z nowej serii Wydawnictwa MULTICO. Przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym językiem i przejrzysty. Ma nowoczesny layout oraz bliski kwadratu, poręczny format. Składa się z trzech głównych części: poradnika, który radzi, jak kupować, sadzić i pielęgnować rośliny balkonowe i tarasowe, katalogu 80 najlepszych zdaniem Autora gatunków oraz zestawień, pozwalających Czytelnikowi wybrać roślinę idealną do swoich potrzeb. Katalog ułożono alfabetycznie. Każdy gatunek opatrzono krótkim, treściwym opisem, piktogramami oraz pięknym zdjęciem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Najlepsze rośliny na taras i balkon

 • [Multico Oficyna Wydawnicza]

  Kategoria: Dom, ogród, roślinyWysyłka: od ręki

  Pierwszy katalog roślin z nowej serii Wydawnictwa MULTICO. Przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym... Pełen opis produktu 'Najlepsze rośliny na balkon i taras' »

  Pierwszy katalog roślin z nowej serii Wydawnictwa MULTICO. Przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym językiem i przejrzysty. Ma nowoczesny layout oraz bliski kwadratu, poręczny format. Składa się z trzech głównych części: poradnika, który radzi, jak kupować, sadzić i pielęgnować rośliny balkonowe i tarasowe, katalogu 80 najlepszych zdaniem Autora gatunków oraz zestawień, pozwalających Czytelnikowi wybrać roślinę idealną do swoich potrzeb. Katalog ułożono alfabetycznie. Każdy gatunek opatrzono krótkim, treściwym opisem, piktogramami oraz pięknym zdjęciem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Najlepsze rośliny na balkon i taras

 • [Olesiejuk Sp. z o.o.]

  Kategoria: Dom, ogród, roślinyWysyłka: od ręki

  sprawdzonych porad na temat doboru i pielęgnacji tych roślin, a także uczy właściwego komponowania pięknych zapachów. Pełen opis produktu 'Rośliny zapachowe na balkony i tarasy' »

  Krzewy, byliny, rośliny jednoroczne czy bulwiaste - paleta pachnących roślin jest tak duża i różnorodna, że każdy znajdzie tu coś do swojej prywatnej zapachowej oazy. W tym poradniku autorka udziela sprawdzonych porad na temat doboru i pielęgnacji tych roślin, a także uczy właściwego komponowania pięknych zapachów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rośliny zapachowe na balkony i tarasy

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Wydanie 2012r. Oprawa broszurowa. Strony 64. Format 16,5x20cm. Miejsce na pachnącą oazę znajdzie się na każdym balkonie i na każdym tarasie.... Pełen opis produktu 'Rośliny zapachowe na balkony i tarasy. - Heide Bergmann' »

  Opis - Wydanie 2012r.Oprawa broszurowa.Strony 64.Format 16,5x20cm.Miejsce na pachnącą oazę znajdzie się na każdym balkonie i na każdym tarasie. W zależności od doboru roślin i ich aranżacji możecie mieć baśniową oazę spokoju, pełen uwodzicielskich zapachów balkon, idealny na romantyczne wieczory, czy też śródziemnomorski taras pełen aromatów.Piękno, barwy i kształty roślin są wspaniałym darem natury, ale dopiero ich zapach porusza do głębi. Wśród roślin zapachowych każdy znajdzie coś dla siebie! Nazwa - Rośliny zapachowe na balkony i tarasy. Autor - Heide Bergmann Oprawa - Miękka Wydawca - Olesiejuk Kod ISBN - 9788377709641 Kod EAN - 9788377709641 Rok wydania - 2012 Seria wydawnicza - Ogrodnik amator Format - 16.5x20 cm Ilość stron - 64 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-01-16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rośliny zapachowe na balkony i tarasy. - Heide Bergmann

 • []

  Kategoria: Książki/Rośliny ozdobne/

  Krzewy, byliny, rośliny jednoroczne czy bulwiaste - paleta pachnących roślin jest tak duża i różnorodna, ...

  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Rośliny zapachowe na balkony i tarasy

 • [Wydawnictwo Olesiejuk]

  Kategoria: Dom. Gospodarstwo domoweWysyłka: od ręki

  sprawdzonych porad na temat doboru i pielęgnacji tych roślin, a także uczy właściwego komponowania pięknych zapachów. Pełen opis produktu 'Rośliny zapachowe na balkony i tarasy' »

  Krzewy, byliny, rośliny jednoroczne czy bulwiaste - paleta pachnących roślin jest tak duża i różnorodna, że każdy znajdzie tu coś do swojej prywatnej zapachowej oazy. W tym poradniku autorka udziela sprawdzonych porad na temat doboru i pielęgnacji tych roślin, a także uczy właściwego komponowania pięknych zapachów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rośliny zapachowe na balkony i tarasy

 • [SELENA]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Hydroizolacje, materiały uszczelniające

  SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml UST-TB-BI-031 Materiały Budowlane Gliwice Pełen opis produktu 'SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml' »

  SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml UST-TB-BI-031 Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o SELENA TYTAN USZCZ.NA TARASY I BALKONY BIAŁY 310ml

 • [Multico]

  Kategoria: Dom. Gospodarstwo domoweWysyłka: od ręki

  Aby mieć świeże zioła z własnej uprawy od wiosny do późnej jesieni, nie trzeba być właścicielem ogrodu. Pojemniki z roślinami przyprawowymi można z powodzeniem postawić nawet na balkonie... Pełen opis produktu 'Zioła na balkonie i tarasie' »

  Aby mieć świeże zioła z własnej uprawy od wiosny do późnej jesieni, nie trzeba być właścicielem ogrodu. Pojemniki z roślinami przyprawowymi można z powodzeniem postawić nawet na balkonie czy tarasie. W tej książce znajdą Państwo wiele praktycznych rad i ciekawych pomysłów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zioła na balkonie i tarasie

 • [Multico]

  Kategoria: Dom. Gospodarstwo domoweWysyłka: od ręki

  Pierwszy katalog roślin z nowej serii Wydawnictwa MULTICO. Przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym... Pełen opis produktu 'Najlepsze rośliny na balkon i taras' »

  Pierwszy katalog roślin z nowej serii Wydawnictwa MULTICO. Przeznaczony dla wszystkich, zainteresowanych zdobieniem roślinami swoich balkonów i tarasów. Przyjazny, napisany przystępnym językiem i przejrzysty. Ma nowoczesny layout oraz bliski kwadratu, poręczny format.Składa się z trzech głównych części: poradnika, który radzi, jak kupować, sadzić i pielęgnować rośliny balkonowe i tarasowe, katalogu 80 najlepszych zdaniem Autora gatunków oraz zestawień, pozwalających Czytelnikowi wybrać roślinę idealną do swoich potrzeb. Katalog ułożono alfabetycznie. Każdy gatunek opatrzono krótkim, treściwym opisem, piktogramami oraz pięknym zdjęciem.Z serii "Katalog roślin" w roku 2007 ukażą się jeszcze "Rośliny wieloletnie" oraz "Rośliny pokojowe".
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Najlepsze rośliny na balkon i taras

 • [Multico]

  Kategoria: Książki ogólne / dom i ogród

  Nie masz ogrodu, a chcesz otaczać się zielenią i kwiatami? Nic prostszego - ustaw na balkonie lub tarasie kilka doniczek i posadź w nich byliny, kwiaty jednoroczne... Pełen opis produktu 'Ogród w pojemnikach. Poradnik pielęgnacji, zasady komponowania, katalog roślin na taras i balkon' »

  Nie masz ogrodu, a chcesz otaczać się zielenią i kwiatami? Nic prostszego - ustaw na balkonie lub tarasie kilka doniczek i posadź w nich byliny, kwiaty jednoroczne lub krzewy. Przekonaj się, jak szybko i łatwo można stworzyć barwny zakątek. Spis treści: Dlaczego warto uprawiać rośliny w pojemnikach Zalety miniogrodu w pojemnikach Rośliny na taras i balkon Zielone parawany Rośliny domowe Owoce, warzywa, zioła w pojemnikach Ozdoby w miniogrodzie Półki, kwietniki, ample Ozdoba balustrad Pnącza w pojemnikach Pomocne urządzenia Zima w miniogrodzie Wykorzystanie roślin w pojemnikach w przydomowym ogrodzie Miniogród warzywno-ziołowy Miniogród tematyczny Materiały konstrukcyjne Jak zaprojektować ogród w pojemnikach Na co należy zwrócić uwagę Intymny zakątek na balkonie Zasady projektowania ogrodu Typy kompozycji Układy kompozycji Dobór kolorów Charakterystyka kolorów Zestawienia kolorystyczne Koło barw Tło dla barwnych kompozycji Balkony i tarasy z charakterem Kompozycje jednogatunkowe Kompozycje wielogatunkowe Rośliny jednoroczne i wieloletnie Dobór pojemników Typy ogrodów Ogrody sensoryczne Ogród japoński Ogród zimowy Ogrody wertykalne Rośliny i pojemniki Wybieramy gatunki i odmiany Rośliny jednoroczne i dwuletnie Rośliny wieloletnie Formy karłowe i szczepione na pniu Rośliny wrzosowate Rośliny wieloletnie niezimujące w gruncie Pnącza Byliny i trawy Rośliny cebulowe Zioła, warzywa i rośliny owocowe Rośliny do zadań specjalnych Zestawienia tematyczne Donice, skrzynie, pojemniki Rodzaje donic Donice ceramiczne Donice terakotowe Donice plastikowe Drewno, beton, metal Pielęgnacja roślin w pojemnikach Sadzenie, nawożenie, podlewanie, ochrona, zimowanie Rodzaje podłoży i drenaż Sadzenie i przesadzanie Pikowanie Sadzenie cebul Nawożenie Nawożenie mineralne Nawożenie organiczne Podlewanie Sposoby podlewania Podpieranie Cięcie Cięcie zależne od okresu kwitnienia Cięcie różnych form roślinnych Cięcie pnączy Cięcie róż Cięcie roślin sezonowych Cięcie roślin wieloletnich Cięcie drzew i krzewów owocowych Ochrona przed szkodnikami i chorobami Szkodniki Choroby Zimowanie Pielęgnacja roślin w pojemnikach w czterech porach roku Wiosna (marzec, kwiecień, maj) Lato (czerwiec, lipiec, sierpień) Jesień (wrzesień, październik, listopad) Zima (grudzień, styczeń, luty) Katalog roślin
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ogród w pojemnikach. Poradnik pielęgnacji, zasady komponowania, katalog roślin na taras i balkon

 • [RESOL]

  Kategoria: KrzesłaWysyłka: do 30 dni

  trwałością dzięki czemu jest często rekomendowany przez architektów i projektantów wnętrz. Może być użytkowany także na zewnątrz lokalu: na balkonie tarasie... Pełen opis produktu 'Krzesło do domu, ogrodu, na taras i balkon Resol Lisboa czerwone' »

  Ponadczasowy projekt znanego designera Joana Gaspara.  Krzesło Lisboa stylizowane na klasyczny model z drewna to przede wszystkim lekkość, prostota i ergonomia. Dzięki tym cechom i możliwości sztaplowania (10szt.) to idealnie rozwiązanie dla obiektów komercyjnych: restauracji, kawiarni, food courtów również na zewnątrz. Bestseller marki Resol na świecie!!! Produkt charakteryzuje się niebywałą wręcz trwałością dzięki czemu jest często rekomendowany przez architektów i projektantów wnętrz. Może być użytkowany także na zewnątrz lokalu: na balkonie tarasie czy w ogrodzie. Certyfikowana wytrzymałość do 180 kg, Gwarancja 3 lata, Certyfikat TÜV i CATAS. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Występuje w wersji z i bez podłokietnika. Wymiary: wys. całk. 82cm, wys. siedziska 49cm, szer. 48cm, głęb. 52cm Waga: 3,36 kg Kolory:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Krzesło do domu, ogrodu, na taras i balkon Resol Lisboa czerwone


HomeGardenArt

Meble ogrodowe oraz relaksacyjne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.03.2010
siesta exclusive, papatya, fermob, resol, nardi, pedrali, casella, muno, mazzivo, newgarden
Produkty w ofercie: 1127
Promocje: 117
Wysyłka do 3 dni: 207
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, harmonia, lektorklett
Produkty w ofercie: 95279
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161580
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161580
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

MatBud.pl

Materiały ogólnobudowlane oraz maszyny i narzędzia wykorzystywane w budownictwie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.02.2008
roca, paradyĹť grupa, opoczno, nowa gala, cerrol, cersanit, paradyĹť kwadro, domino, soudal, polcolorit
Produkty w ofercie: 8494
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ocieplam.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.04.2016
weber, info-system ii, kosbud, weber deitermann, majster-pol, ceresit, termo organika, genderka, sigma, thermica
Produkty w ofercie: 1045
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 208
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

24zakupy.com

Artykuły ogrodnicze firmy Gardena.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.02.2010
gardena, \"js\"z.p.w.o., ekobat
Produkty w ofercie: 910
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, cambridge university press, zielona sowa, helion, muza, bellona
Produkty w ofercie: 221072
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Marlon24.pl

Książki zoologiczne i ogrodnicze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2010
galaktyka, delta, multico, mako, akademia jeździecka, rm, pwril, Świadome jeździectwo, rebis, egros
Produkty w ofercie: 289
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

sklep.transpal.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2016
Produkty w ofercie: 27223
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Przyrodnicze.pl

Ksiązki i artykuły użytkowe i dekoracyjne o tematyce przyrodniczej oraz multimedia i przewodniki turystyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.02.2007
kera, the mountain, multico, pwn, iop pan, afw mazury, ib pan, grupa zbiorcza, olesiejuk, isez pan
Produkty w ofercie: 9196
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 10
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, helion, wolters kluwer, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 115084
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 115084
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

MATBUD

Materiały budowlane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.05.2012
roca, paradyĹť grupa, opoczno, nowa gala, cerrol, cersanit, paradyĹť kwadro, domino, soudal, polcolorit
Produkty w ofercie: 8494
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1159319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 147891
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, olesiejuk, level trading, wiedza powszechna, rea, arti, multico, marksoft, lingea
Produkty w ofercie: 14930
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 312051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 312051
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, trefl, zielona sowa, muza, wilga, edycja Świętego pawła, wam, wsip, prószyński i s-ka
Produkty w ofercie: 96576
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1