Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  MOSTY DLA PIESZYCH Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych... Pełen opis produktu 'MOSTY DLA PIESZYCH' »

  MOSTY DLA PIESZYCH Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy książki: Projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury. MOSTY DLA PIESZYCH SPIS TREŚCI Przedmowa 12 1. Wstęp  2. Wymagania ogólne stawiane mostom dla pieszych 2.1. Wstęp 31 2.2. Wymagania zabezpieczenia ruchu oraz wymagania geometryczne i funkcjonalne stawiane mostom dla pieszych wg przepisów krajowych 31 2.3. Wytyczne projektowania mostów dla pieszych wg BD 29/03 (2003) 36 2.4. Obciążenia statyczne mostów dla pieszych spowodowane tłumem pieszych i innymi oddziaływaniami ruchomymi 42  3. Architektura i estetyka współczesnych mostów dla pieszych 3.1. Wstęp 46 3.2. Elementy architektury, estetyki i piękna w projektowaniu mostów dla pieszych 47 3.3. Integracja z otoczeniem 48 3.4. Oświetlenie i kolorystyka 50 3.5. Elegancja i czytelność formy 56 3.6. Proporcje i harmonia 57 3.7. Dodatkowe elementy architektoniczne wpływające na estetykę mostów dla pieszych 59 3.8. Uwagi dodatkowe 63 4. Nowoczesne materiały konstrukcyjne i rozwiązania elementów konstrukcyjnych 4.1. Uwagi wstępne 70 4.2. Betony nowej generacji 71 4.3. Kompozyty polimerowe 73 4.4. Materiały metalowe 81 4.4.1. Informacje wstępne 81 4.4.2. Właściwości mechaniczne lin stalowych 86 4.4.3. Cięgna stalowe we współczesnych, odpowiedzialnych mostach dla pieszych 92 4.5. Drewno i materiały drewnopodobne 100 5. Przykłady współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych 5.1. Uwagi wstępne 105 5.2. Realizacje zagraniczne 105 5.3. Realizacje krajowe 152 5.4. Inne ciekawe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne 175  6. Mechanika mostów dla pieszych w ujęciu systemowym 6.1. Pojęcie systemu i modelu matematycznego systemu. Schemat statyczny/dynamiczny układu 201 6.2. Podstawowe założenia i metody normalizacji wielkości (parametrów) występujących w blokach wejścia WE, układu U i wyjścia WY oraz wzajemnych relacji miedzy nimi, przyjęte w eurokodach 204 6.2.1. Informacje wstępne 204 6.2.2. Przyjęta metoda oraz podstawowe założenia 206 6.3. Blok wejścia WE - oddziaływań (obciążeń, wymuszeń) na obiekty (konstrukcje, ustroje) mostowe 207 6.3.1. Uwagi wstępne 207 6.3.2. Klasyfikacja ogólna (mechaniczna) oddziaływań na obiekty budowlane 208 6.3.3. Obciążenia własne i użytkowe 212 6.3.4. Oddziaływania stałe i zmienne 212 6.3.5. Oddziaływania statyczne i dynamiczne 213 6.3.6. Oddziaływania deterministyczne i losowe (przypadkowe) 213 6.3.7. Modele normowe oddziaływań na obiekty budowlane 215 6.3.8. Podstawowe zasady ustalania wartości oddziaływań i ich rozmieszczenia na konstrukcji 215 6.4. Blok układu U - obiektów (konstrukcji, ustrojów) mostowych 223 6.4.1. Modele właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów konstrukcyjnych - modele więzów wewnętrznych w materiałach konstrukcyjnych 223 6.5. Blok wyjścia WY - odpowiedzi obiektów (konstrukcji, ustrojów) mostowych 241 6.5.1. Charakterystyka ogólna bloku wyjścia 241 6.5.2. Podstawowe przypadki statyki wybranych ustrojów płaskich 243 6.6. Warunki (stany graniczne) nośności i użytkowalności 258 6.6.1. Według norm krajowych PN i prac związanych 258 6.6.2. Według PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (2004) 260  7. Charakterystyki dynamiczne 7.1. Wprowadzenie 265 7.2. Badania własne charakterystyk dynamicznych różnych mostów dla pieszych 274 7.2.1. Informacje wstępne 274 7.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne badanych mostów dla pieszych 275 7.2.3. Częstotliwości i postaci drgań własnych 275 7.2.4. Logarytmiczne dekrementy tłumienia drgań 281 7.2.5. Wnioski z badań i obliczeń 282 7.3. Porównanie charakterystyk dynamicznych różnych mostów dla pieszych 283  8. Oddziaływania dynamiczne na mosty dla pieszych spowodowane przez pojedynczego człowieka 8.1. Geometria ruchu człowieka podczas chodu i biegu oraz ogólna analiza sił i momentów spowodowanych chodem lub biegiem 294 8.1.1. Przypadek nieruchomego podłoża lub zaniedbywanie małych drgań podłoża 294 8.1.2. Przypadek ruchomego (drgającego) podłoża przy małych amplitudach drgań 299 8.2. Oddziaływania dynamiczne generowane przez człowieka w różnych warunkach jego aktywności, wynikające z podstawowych zasad mechaniki 300 8.2.1. Podstawowe zasady i twierdzenia dynamiki (kinetyki) układu punktów materialnych 300 8.2.2. Przypadek podłoża nieruchomego lub zaniedbywanie małych drgań konstrukcji podtrzymującej 302 8.2.3. Przypadek znaczących drgań konstrukcji podtrzymującej 304 8.3. Przegląd wyników badań dynamicznych podstawowych modeli dotyczących oddziaływań dynamicznych generowanych przez jedną osobę, bez uwzględnienia wpływu sprzężenia zwrotnego drgający most - poruszający się człowiek 305 8.3.1. Urządzenia i stanowiska pomiarowe 305 8.3.2. Modele oddziaływania dynamicznego przyjmowane zwykle w badaniach 310 8.3.3. Chód i bieg 312 8.3.5. Zestawienia porównawcze wartości współczynników αij 337 8.3.4. Rytmiczne podskoki (skoki w miejscu) 328 8.3.6. Rytmiczne przysiady 339 8.3.7. Rytmiczne kołysanie się 344 8.4. Wymuszenia intencjonalne, złośliwe 345 8.5. Metody wyznaczania odpowiedzi mostów dla pieszych przy różnych formach aktywności pojedynczego człowieka 347 8.5.1. Wyznaczanie odpowiedzi mostów dla pieszych z wykorzystaniem programów MES 347 8.5.2. Przybliżone metody szacowania maksymalnych wartości amplitud przyspieszeń drgań generowanych przez pojedynczego człowieka 349  9. Podstawowe przypadki oddziaływania zbiorowego ludzi na pomost bez uwzględnienia interakcji drgająca konstrukcja - poruszający się ludzie 9.1. Uwagi wstępne 351 9.2. Współczynnik zwiększający M uwzględniający efekt dynamicznego oddziaływania więcej niż jednej osoby 355  10. Oddziaływania dynamiczne generowane przez jedną lub więcej osób z uwzględnieniem interakcji drgająca konstrukcja - poruszający się człowiek lub interakcji ludzi między sobą 10.1. Zjawisko synchronizacji (dostosowania się) poruszającego się człowieka po drgającej konstrukcji 362 10.2. Wyniki badan´ i obserwacji zjawiska synchronizacji 364 10.2.1. Badania laboratoryjne na ruchomych (drgających) platformach 364 10.2.2. Badania i obserwacje na obiektach zrealizowanych 371 10.3. Modele zjawiska synchronizacji (dostosowania się) opracowane przez różnych autorów 376 10.3.1. Model Grundmanna i in. uwzględniający prawdopodobieństwo zaistnienia danej sytuacji 376 10.3.2. Model Dallarda i in. dla mostu Millennium Bridge przy drganiach bocznych 378 10.3.3. Model Nakamury dla mostu T-bridge przy drganiach bocznych 379 10.3.4. Model liniowego sprzężenia zwrotnego Tadli (2004) - drgania boczne 383 10.3.5. Model Newlanda - drgania boczne o małych amplitudach 385 10.3.6. Model Robertsa 388 10.3.7. Liczba Scrutona zjawiska synchronizacji w warunkach interakcji drgający most - piesi 390 10.3.8. Model Żółtowskiego – drgania pionowe 392 10.3.9. Modele własne zjawiska interakcji drgający most - poruszający się człowiek 397  11. Oddziaływanie wiatru na mosty dla pieszych 11.1. Struktura wiatrów silnych w warstwie przyziemnej 428 11.1.1. Wstęp 428 11.1.2. Właściwości powietrza 428 11.1.3. Prędkość wiatru 429 11.1.4. Prędkość charakterystyczna wiatru - makrorejonizacja wiatrowa 431 11.1.5. Pionowy profil wiatru i kategorie chropowatości terenu 432 11.1.6. Ciśnienie prędkości wiatru i współczynnik ekspozycji 437 11.1.7. Parametry fluktuacji prędkości wiatru 438 11.1.8. Ustalenia Eurokodu PN-EN 1991-1-4 (2008) w zakresie struktury i parametrów charakteryzujących wiatr w warstwie przyziemnej 441 11.1.9. Funkcje korelacji 447 11.1.10. Funkcje gęstości widmowej mocy 449 11.2. Krótka charakterystyka oddziaływania wiatru na obiekty mostowe 456 11.3. Statyczne oddziaływania wiatru na smukłe elementy konstrukcyjne obiektów mostowych 457 11.4. Buffeting i jego ujęcie obliczeniowe 462 11.4.1. Uwagi wstępne 462 11.4.2. Modelowanie oddziaływania wiatru wg teorii quasi-ustalonej 463 11.4.3. Podstawowe modele ujęcia obliczeniowego oddziaływania wiatru spowodowanego turbulencją atmosferyczną spotykane najczęściej w normach i dokumentach normalizacyjnych 475 11.5. Wybrane modele sprzężeń aerodynamicznych na przykładzie jednoprzęsłowych, smukłych obiektów poziomych, przy ustalonym napływie powietrza atmosferycznego 488 11.5.1. Model quasi-ustalony 488 11.5.2. Klasyczne zagadnienie flatteru giętego, skrętnego lub giętno-skrętnego przęsła mostu wiszącego lub podwieszonego w modelach Scanlana 492 11.5.3. Wzory uproszczone na wyznaczenie prędkości krytycznej flatteru Vcf  495 11.6. Wzbudzenie wirowe obiektów smukłych i jego ujęcie obliczeniowe 497 11.6.1. Uwagi wstępne 497 11.6.2. Wybrane modele własne krytycznego wzbudzenia wirowego obiektów smukłych o przekrojach poprzecznych zwartych 506 11.6.3. Odpowiedź konstrukcji prostej lub złożonej z konstrukcji prostych w warunkach krytycznego wzbudzenia wirowego 511 11.7. Inne zagadnienia związane z oddziaływaniem wiatru na obiekty mostowe 515 11.7.1. Wzbudzenie wiatrowo-deszczowe 515 11.7.2. Interferencja aerodynamiczna 516 11.7.3. Procedura postępowania w pracach studialnych, dotyczących wpływów wiatru na obiekty mostowe podatne na dynamiczne oddziaływanie wiatru 516  12. Kryteria komfortu użytkowania 12.1. Wstęp 517 12.2. Problematyka oceny wpływu drgań na ludzi 517 12.2.1. Zakres częstotliwości drgań 1 – 80 Hz 517 12.2.2. Zakres częstotliwości drgań 0,063U – 1,0 Hz 523 12.3. Specyfika oceny wpływu drgań na ludzi w przypadku mostów i mostów dla pieszych 524 12.4. Kryteria komfortu wibracyjnego dla mostów 526 12.5. Kryteria komfortu wibracyjnego i statycznego w odniesieniu do mostów dla pieszych 528 12.5.1. Przegląd kryteriów komfortu spotykanych w literaturze i dokumentach normalizacyjnych do 2005 roku 528 12.5.2. Kryteria komfortu wibracyjnego wg innych norm i dokumentów normalizacyjnych 532 12.5.3. Własne kryteria komfortu wibracyjnego dla pieszych na mostach z uwzględnieniem prawdopodobieństwa generowania drgań 541 12.5.4. Przykłady oceny spełnienia kryteriów komfortu wibracyjnego różnych mostów dla pieszych przy wpływach wiatru 557 12.6. Wnioski i uwagi końcowe 564 13. Tłumiki drgań 13.1. Mechaniczne i aerodynamiczne sposoby redukcji drgań budowli i konstrukcji 566 13.2. Tłumiki wiskotyczne (hydrauliczne, lepkie) pasywne 567 13.3. Tłumiki wiskotyczne półaktywne 570 13.4. Strojone tłumiki masowe(STM) 574 13.4.1. Podstawy teorii strojonego tłumika masowego 574 13.4.2. Model matematyczny układu ze strojonymi tłumikami masowymi 577 13.4.3. Podstawowe zależności dla pojedynczego STM przy jednej postaci drgań własnych 582 13.4.4. Wielokrotne strojone tłumiki masowe (WSTM) 584 13.5. Strojone tłumiki wahadłowe 591 13.6. Tłumiki lepkosprężyste 594 13.7. Przykłady zrealizowanych mechanicznych tłumików drgań 596 14. Przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badań modelowych mostów dla pieszych 14.1. Analiza komfortu wibracyjnego jednoprzęsłowych mostów dla pieszych o konstrukcji kratownicowej w funkcji rozpiętości przęsła 604 14.1.1. Uwagi wstępne 604 14.1.2. Opis techniczny i modele obliczeniowe analizowanych mostów 605 14.1.3. Charakterystyki dynamiczne przedmiotowych mostów dla pieszych 607 14.1.4. Wybrane wyniki odpowiedzi dynamicznych badanych konstrukcji wywołanych oddziaływaniem ludzi 609 14.1.5. Sprawdzenie kryteriów komfortu 610 14.1.6. Wnioski dla praktyki inżynierskiej 611 14.2. Analiza drgań mostu dla pieszych nad Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, spowodowanych przez ludzi w różnych warunkach ich aktywności 612 14.2.1. Wstęp 623 14.2.2. Krótki opis techniczny i przyjęty model obliczeniowy mostu 613 14.2.3. Charakterystyki dynamiczne mostu 614 14.2.4. Drgania mostu spowodowane przez ludzi 614 14.2.5. Ocena skuteczności działania mechanicznego tłumika drgań 619 14.2.6. Wnioski 622 14.3. Ocena skuteczności działania wielokrotnych strojonych tłumików masowych zainstalowanych na różnych mostach dla pieszych 623 14.3.1. Wstęp 623 14.3.2. Projektowany most dla pieszych w Katowicach 626 14.3.3. Most dla pieszych o konstrukcji kratownicowej i długości przęsła 50 m 637 14.3.4. Wnioski końcowe 644 14.4. Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne projektowanego mostu dla pieszych w Katowicach 645 14.4.1. Wstęp 645 14.4.2. Badania aerodynamiczne modelu sekcyjnego mostu w tunelu aerodynamicznym 646 14.4.3. Obliczenia aerodynamiczne 648 14.4.4. Badania modelowe modelu aeroelastycznego mostu w tunelu aerodynamicznym 654 14.5. Analiza podatności aerodynamicznej różnych mostów dla pieszych 661 14.5.1. Wstęp 661 14.5.2. Opis konstrukcji analizowanych mostów dla pieszych 663 14.5.3. Charakterystyki dynamiczne analizowanych mostów 665 14.5.4. Wyniki obliczeń aerodynamicznych 666 14.5.5. Wnioski 670 14.6. Analiza wpływu sprzężeń aerodynamicznych na odpowiedź dynamiczną dwóch wiszących mostów dla pieszych 672 14.6.1. Wprowadzenie 672 14.6.2. Wyniki analiz 673 14.6.3. Wnioski 674 14.7. Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu pieszo-rowerowego Kazimierz – Podgórze przez Wisłę w Krakowie 676 14.7.1. Wstęp 676 14.7.2. Krótki opis techniczny mostu 676 14.7.3. Stanowisko pomiarowe, czujniki pomiarowe, aparatura pomiarowa, tory pomiarowe 679 14.7.4. Opis modeli do badań aerodynamicznych 683 14.7.5. Współczynniki aerodynamiczne segmentów przęsła nawietrznego i zawietrznego 686 14.7.6. Współczynniki aerodynamiczne globalnego, sumarycznego oddziaływania wiatru na most 689 14.7.7. Model MES mostu 690 14.7.8. Analiza modalna 693 14.7.9. Modelowanie oddziaływania wiatru 694 14.7.10. Obliczenia aerodynamiczne mostu 698 14.7.11. Analiza wzbudzenia wirowego 700 14.7.12. Komfort pieszych 701 14.8. Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu pieszo-rowerowego Kazimierz – Ludwinów przez rzekę Wisłę w Krakowie 706 14.8.1. Wstęp 706 14.8.2. Opis konstrukcji mostu 706 14.8.3. Modele do badań 711 14.8.4. Procedura badawcza 712 14.8.5. Wyniki pomiarów 713 14.8.6. Model MES konstrukcji 717 14.8.7. Analiza modalna 718 14.8.8. Modelowanie oddziaływania wiatru 722 14.8.9. Obliczenia aerodynamiczne mostu 726 14.8.10. Wnioski 727 Literatura 729 naprawczych. Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MOSTY DLA PIESZYCH

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MotoryzacjaWysyłka: od ręki

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla p... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • Mosty dla pieszych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  89,46 zł
  99,40 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: BudownictwoWysyłka: od ręki

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych - Andrzej Flaga' »

  Opis - Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury. Nazwa - Mosty dla pieszych Autor - Andrzej Flaga Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Kod ISBN - 9788320617771 Kod EAN - 9788320617771 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.6cm Ilość stron - 754 Podatek VAT - 5% Premiera - 2011-04-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych - Andrzej Flaga

 • [WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WKŁ]

  Kategoria: Nauka / Architektura

  dla pieszych. Opisano w niej ogĂłlne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektĂłw. DuĹźy nacisk połoĹźono na zaprezentowanie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Literatura / Nauka i technika

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika techniczna>BudownictwoWysyłka: od ręki

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki/Nauka/ArchitekturaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [WKŁ]

  Kategoria: Budownictwo lądowe

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych - Andrzej Flaga' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych - Andrzej Flaga

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Nauka i technikaWysyłka: od ręki

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych WKŁ' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych WKŁ

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Architektura, budownictwo

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki > Poradniki > MotoryzacjaWysyłka: od ręki

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla p... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Technika>BudownictwoWysyłka: do 3 dni

  Pierwsza W Polskiej Literaturze Przedmiotu Bardzo Bogato Ilustrowana Kolorowymi Zdjęciami Monografia Uwzględniająca Najważniejsze Zagadnienia Dotyczące Budowy Współczesnych Mostów Dla Pie... Pełen opis produktu 'Mosty Dla Pieszych' »

  Pierwsza W Polskiej Literaturze Przedmiotu Bardzo Bogato Ilustrowana Kolorowymi Zdjęciami Monografia Uwzględniająca Najważniejsze Zagadnienia Dotyczące Budowy Współczesnych Mostów Dla Pieszych. Opisano W Niej Ogólne Wymagania, Architekturę I Estetykę Oraz Przegląd Materiałów Konstrukcyjnych Wykorzystywanych Do Budowy Tych Obiektów. Duży Nacisk Położono Na Zaprezentowanie Bardzo Wielu Różnorodnych Przykładów Współczesnych Rozwiązań Architektonicznych, Materiałowych I Konstrukcyjnych Mostów Dla Pieszych Zbudowanych Na Całym świecie. Obszernie Przedstawiono Również Mechanikę Tych Budowli, Ich Dynamikę I Aerodynamikę, Kryteria Komfortu Ich Użytkowania Oraz Wykorzystanie Różnych Rodzajów Tłumików Drgań Do Ograniczenia Wahań, A Także Przykłady Obliczeń Dynamicznych I Aerodynamicznych Oraz Badania Modelowe Mostów Dla Pieszych.Odbiorcy: Projektanci (konstruktorzy I Architekci) Mostów Dla Pieszych, Studenci Wydziałów Inżynierii Lądowej Wyższych Uczelni Technicznych O Specjalności Mostowej Oraz Słuchacze Studiów Podyplomowych O Tym Kierunku, Jak Również Studenci Wydziałów Architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty Dla Pieszych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Literatura/Nauka i technika

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pie... Pełen opis produktu 'Mosty dla pieszych' »

  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mosty dla pieszych


Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, wsip, muza, mega creative, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat
Produkty w ofercie: 94994
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Rema.com.pl

Książki i albumy oraz kalendarze i gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.03.2009
zysk i s-ka, bellona, greg, wilga, skrzat, amber, aksjomat - krakĂłw, ameet, kos, debit
Produkty w ofercie: 28306
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 28306
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, buk rower, wydawnictwo zp grupa, wydawnictwa naukowo-techniczne
Produkty w ofercie: 1077
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat, trefl, wilga, impuls
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
naxos classical, universal music, warner music, sony music entertainment, chandos, warner music poland, universal music / deutsche grammophon, hyperion, orfeo, harmonia mundi
Produkty w ofercie: 315773
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 27887
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 180657
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, edycja Świętego pawła, wilga, trefl, skrzat
Produkty w ofercie: 108380
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1