Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Impuls]

  Kategoria: PedagogikaWysyłka: od ręki

  zawarła wniej swoje kilkunastoletnie doświadczenia zprowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna wsystemie kształcenia zintegrowanego na uczelni ina platformie e-learningowej. Do kształcenia... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się wtym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła wniej swoje kilkunastoletnie doświadczenia zprowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna wsystemie kształcenia zintegrowanego na uczelni ina platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wWarszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) wykorzystała wtej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione izaktualizowane. W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak ina bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę ztekstami literackimi izdziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, atakże werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi. Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych imetod aktywizujących znalazła już swoje miejsce wdydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać. Wzakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, wktórych kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań. Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa ikreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale itwórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał ikształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, azczasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału. Wpodręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy wświetle badań iteorii uwzględniających współczesną wiedzę ouczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej

 • [Impuls]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Materiały metodyczne

  ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. Spis treści Wstęp   1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej   1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości.Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.Spis treściWstęp   1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej   1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka 1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania 1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej 1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego 1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej 1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji   2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym   2.1. Podział metod nauki czytania i pisania 2.2. Syntetyczne metody nauki czytania 2.3. Metody alfabetyczne 2.4. Metody fonetyczne 2.5. Metody sylabowe 2.6. Metody analityczne – ich wady i zalety 2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych 2.8. Metody globalne 2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania 2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana 2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori 2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta 2.9.4. Naturalna nauka języka 2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci   3. Proces nauki czytania   3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania 3.2. Istota nauki czytania 3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania 3.4. Kształtowanie umiejętności czytania 3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania 3.4.2. Treści programowe 3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania 3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery 3.7. Doskonalenie umiejętności czytania 3.7.1. Cechy dobrego czytania 3.7.2. Podstawowe formy czytania 3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem   4. Proces pisania   4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania 4.2. Nauka poprawnego pisania 4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery 4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu 4.4. Błędy graficzne w piśmie 4.5. Trudności w nauce czytania i pisania   5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym   5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania 5.2. Proces wielostronnego poznania a metody kształcenia sprawności językowej 5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy 5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi 5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych 5.5.1. Opowiadanie 5.5.2. Opis 5.5.3. Sprawozdanie 5.5.4. List i inne pisma użytkowe 5.6. Ćwiczenia kompozycyjne 5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych   6. Praca z tekstem literackim   6.1. Cele opracowywania utworów 6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury 6.3. Opracowywanie utworów literackich 6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem 6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich 6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich 6.5. Opracowywanie utworów poetyckich 6.6. Praca z lekturą   7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej   7.1. Cele kształcenia języka uczniów 7.2. Treści nauczania 7.3. Metody i organizacja materiału językowego 7.4. Konstruowanie zdań złożonych   8. Nauczanie ortografii i interpunkcji   8.1. Cele i zadania nauczania ortografii 8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych 8.3. Zasady nauczania ortografii 8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego 8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych   9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów   9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej 9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego 9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego 9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta   10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci 10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych 10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego 10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej   11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego   11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych 11.2. Rodzaje technik dramowych 11.3. Przykłady dramatyzacji   Bibliografia Aneks Przykład lekcji wprowadzającej nową literę Przykład lekcji z tekstem literackim
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Literatura > Pedagogika

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni ? Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) ? wykorzystała w tej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione i zaktualizowane.W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi.Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych i metod aktywizujących znalazła już swoje miejsce w dydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać.W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań.Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału.W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Językoznawstwo/Poszczególne języki/Język polski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni ? Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) ? wykorzystała w tej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione i zaktualizowane.W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi.Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych i metod aktywizujących znalazła już swoje miejsce w dydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać.W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań.Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału.W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej

 • [IMPULS]

  Kategoria: Nauka / Pedagogika

  jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobĂłw pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związkĂłw fra... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: Pedagogika>Edukacja>WczesnoszkolnaWysyłka: do 3 dni

  umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.Spis treściWstęp 1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej 1.1. Cele kształcenia... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Kraków 2012, wydanie 3, format 165 x 235, objętość 330 str., oprawa miękka Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.Spis treściWstęp 1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej 1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji 2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym 2.1. Podział metod nauki czytania i pisania2.2. Syntetyczne metody nauki czytania2.3. Metody alfabetyczne2.4. Metody fonetyczne2.5. Metody sylabowe2.6. Metody analityczne – ich wady i zalety2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych2.8. Metody globalne2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta2.9.4. Naturalna nauka języka2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci 3. Proces nauki czytania 3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania3.2. Istota nauki czytania3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania3.4. Kształtowanie umiejętności czytania3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania3.4.2. Treści programowe3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery3.7. Doskonalenie umiejętności czytania3.7.1. Cechy dobrego czytania3.7.2. Podstawowe formy czytania3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem 4. Proces pisania 4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania4.2. Nauka poprawnego pisania4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu4.4. Błędy graficzne w piśmie4.5. Trudności w nauce czytania i pisania 5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym 5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania5.2. Proces wielostronnego poznania a metody kształcenia sprawności językowej5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych5.5.1. Opowiadanie5.5.2. Opis5.5.3. Sprawozdanie5.5.4. List i inne pisma użytkowe5.6. Ćwiczenia kompozycyjne5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych 6. Praca z tekstem literackim 6.1. Cele opracowywania utworów6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury6.3. Opracowywanie utworów literackich6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich6.5. Opracowywanie utworów poetyckich6.6. Praca z lekturą 7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej 7.1. Cele kształcenia języka uczniów7.2. Treści nauczania7.3. Metody i organizacja materiału językowego7.4. Konstruowanie zdań złożonych 8. Nauczanie ortografii i interpunkcji 8.1. Cele i zadania nauczania ortografii8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych8.3. Zasady nauczania ortografii8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych 9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów 9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta 10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej 11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego 11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych11.2. Rodzaje technik dramowych11.3. Przykłady dramatyzacji BibliografiaAneksPrzykład lekcji wprowadzającej nową literęPrzykład lekcji z tekstem literackim ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [IMPULS]

  Kategoria: / Ebooki / Edukacja

  Tytuł Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor Danuta Czelakowska Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN 978-83-7850-296-8 Rok wydania 2013 Kraków... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym' »

  Tytuł Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor Danuta Czelakowska Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN 978-83-7850-296-8 Rok wydania 2013 Kraków Liczba
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • [IMPULS]

  Kategoria: / Ebooki / Pedagogika Oświata i szkolnictwo

  Tytuł Metodyka edukacji polonistycznej Podtytuł w okresie wczesnoszkolnym Autor Danuta Dobrowolska Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN 978-83-8095-085-6 Rok wydania 2015 Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym' »

  Tytuł Metodyka edukacji polonistycznej Podtytuł w okresie wczesnoszkolnym Autor Danuta Dobrowolska Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN 978-83-8095-085-6 Rok wydania 2015
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym

 • [Impuls]

  Kategoria: emptyWysyłka: od ręki

  w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania róż... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci..wyd. 2018' »

  Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci..wyd. 2018

 • [Oficyna Wydawnicza Impuls]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / Edukacja>Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczneWysyłka: do 3 dni

  Książka Ta Zrodziła Się Z Przekonania, że Będzie Potrzebna Studentom Pedagogiki Wczesnoszkolnej Oraz Studiującym Edukację Wczesnoszkolną Lub Dokształcającym Się W Tym Zakresie Nauczycielom. A... Pełen opis produktu 'Metodyka Edukacji Polonistycznej W Okresie Wczesnoszkolnym' »

  Książka Ta Zrodziła Się Z Przekonania, że Będzie Potrzebna Studentom Pedagogiki Wczesnoszkolnej Oraz Studiującym Edukację Wczesnoszkolną Lub Dokształcającym Się W Tym Zakresie Nauczycielom. Autorka Zawarła W Niej Swoje Kilkunastoletnie Doświadczenia Z Pro
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka Edukacji Polonistycznej W Okresie Wczesnoszkolnym

 • [Oficyna Wydawnicza Impuls]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / Edukacja>Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczneWysyłka: do 3 dni

  W Procesie Opanowywania Niezbędnej Wiedzy Polonistycznej, M.in. Na Temat Sposobów Pracy Z Tekstami Literackimi, Wzbogacania Słownictwa I Związków Frazeologicznych, Jak Również Stosowania Róż... Pełen opis produktu 'Metodyka Edukacji Polonistycznej Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym' »

  Niniejsza Publikacja Stanowi Szczególną Pozycję Wśród Książek Przedmiotowo-metodycznych Służących Kandydatom I Młodym Nauczycielom W Najwcześniejszym Okresie Ich Aktywności. Zawiera Ona Wiadomości Rzeczowe Z Różnych Działów Języka Polskiego Oraz Ogólne I Szczegółowe Treści I Metody Pracy, Przykłady Lekcji, A Także Wiele Informacji Bibliograficznych. Istotnym Walorem Opracowania Są Praktyczne Zalecenia I Uwagi Z Zakresu Nauki O Języku, Co Wiąże Się Z Dalszym Rozwojem Umysłowym Dzieci I Możliwością Doskonalszego Poznawania Rzeczywistości. Głównym Celem Książki Jest Pomoc Studentom I Nauczycielom W Procesie Opanowywania Niezbędnej Wiedzy Polonistycznej, M.in. Na Temat Sposobów Pracy Z Tekstami Literackimi, Wzbogacania Słownictwa I Związków Frazeologicznych, Jak Również Stosowania Różnorodnych Konstrukcji Składniowych W Nauczaniu Uczniów Formułowania Dłuższych Form Wypowiedzi Typu: Opowiadanie, Opis, Sprawozdanie, Notatka, List Itd. Ponadto Celem Książki Jest Uświadamianie I Przypominanie Niezbędnych Wiadomości Merytorycznych I Metodycznych Stanowiących Podstawę Zintegrowanej Wiedzy Polonistycznej, Umożliwiającej Właściwy Rozwój Języka Ojczystego Dzieci, Zgodnie Z Ich Psychofizjologicznymi Właściwościami. Celowi Temu Służą Między Innymi Rozdziały Poświęcone ćwiczeniom Gramatycznym I Ortograficznym, Rozwijaniu Aktywności Twórczej, Zabawom Dramatycznym I Dydaktycznym. Książka Ta Umożliwia Również Zapoznanie Się Z Najnowszymi Osiągnięciami Dydaktycznymi I Naukowymi Tej Dyscypliny Pedagogicznej. Istotną Jej Cechą Jest Możliwość Pogłębiania Wiedzy I Umiejętności Pedagogicznych Nauczycieli Oraz Inspirowanie Ich Do Doskonalenia Swego Warsztatu Zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka Edukacji Polonistycznej Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym

 • []

  Zawarła W Niej Swoje Kilkunastoletnie Doświadczenia Z Prowadzenia Przedmiotu Edukacja Polonistyczna W Systemie Kształcenia Zintegrowanego Na Uczelni I Na Platformie E-learningowej. Do...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka Edukacji Polonistycznej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor - Danuta Czelakowska Oprawa... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym - Danuta Czelakowska' »

  Opis - Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor - Danuta Czelakowska Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788380950634 Kod EAN - 9788380950634 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 15.5x23.5cm Ilość stron - 330 Typ podręcznika - Poradnik metodyczny Przedmiot - Nauczanie początkowe Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym - Danuta Czelakowska

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  zdolnościach oraz pracy mózgu. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym Autor - Danuta Dobrowolska Oprawa - Miękka ... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym - Danuta Dobrowolska' »

  Opis - Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się wtym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła wniej swoje kilkunastoletnie doświadczenia zprowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna wsystemie kształcenia zintegrowanego na uczelni ina platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wWarszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) wykorzystała wtej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione izaktualizowane. W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak ina bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę ztekstami literackimi izdziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, atakże werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi. Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych imetod aktywizujących znalazła już swoje miejsce wdydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać. Wzakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, wktórych kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań. Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa ikreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale itwórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał ikształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, azczasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału. Wpodręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy wświetle badań iteorii uwzględniających współczesną wiedzę ouczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu. Nazwa - Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym Autor - Danuta Dobrowolska Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788380953000 Kod EAN - 9788380953000 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.0x23.5 Ilość stron - 300 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-05-20
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym - Danuta Dobrowolska

 • [IMPULS]

  Kategoria: Podręczniki akademickie

  . Autorka zawarła wniej swoje kilkunastoletnie doświadczenia zprowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna wsystemie kształcenia zintegrowanego na uczelni ina platformie e-learningowej.... Pełen opis produktu 'Metodyka edukacji polonistycznej' »

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się wtym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła wniej swoje kilkunastoletnie doświadczenia zprowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna wsystemie kształcenia zintegrowanego na uczelni ina platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin wykładów, które za zgodą władz uczelni Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wWarszawie (obecnie im. Janusza Korczaka) wykorzystała wtej publikacji. Zostały one wchłonięte przez rozdziały książki, ale już jako treści mocno rozszerzone, zmienione izaktualizowane.W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak ina bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę ztekstami literackimi izdziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, atakże werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi.Autorka uważa, że metodyka edukacji wczesnoszkolnej uwzględniająca kształcenie literackie oparte na stosowaniu metod werbalno-czynnościowych, zadaniowych imetod aktywizujących znalazła już swoje miejsce wdydaktyce. Nie należy tego zaprzepaszczać.Wzakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, wktórych kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań.Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa ikreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale itwórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał ikształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, azczasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału.Wpodręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy wświetle badań iteorii uwzględniających współczesną wiedzę ouczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metodyka edukacji polonistycznej


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, level trading, rea, wiedza powszechna, pwn s.a., marksoft, lingea, egmont, pearson
Produkty w ofercie: 7449
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
wydawnictwo lekarskie pzwl, edra urban & partner, harmonia, impuls, pwn, medipage, vital, medpharm polska, difin, galaktyka
Produkty w ofercie: 5654
Promocje: 111
Wysyłka do 3 dni: 5654
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, storybox, olesiejuk sp. z o.o., wsip, znak, wolters kluwer, pearson, napoleon v, zielona sowa, edgard
Produkty w ofercie: 69998
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69998
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, wydawnictwo e-bookowo
Produkty w ofercie: 126045
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1