Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania' »

  Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gruntów budowlanych, które są niezbędne do ustalenia ich przydatności jako podłoża budowli lub jako materiału budowlanego.  Prezentowana publikacja powstała w oparciu o aktualnie obowiązujące normy: PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. Na początku skryptu podano podstawowe definicje parametrów geotechnicznych, z jakimi spotkać się można w trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń.    Spis treści: Wstęp  Podstawowe definicje cech fizycznych i mechanicznych gruntów    ĆWICZENIE 1  Badania makroskopowe gruntów budowlanych    ĆWICZENIE 2  Wyznaczanie gęstości właściwej i objętościowej szkieletu gruntowego oraz gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej gruntu    ĆWICZENIE 3  Stopień zagęszczenia gruntów sypkich ID    ĆWICZENIE 4  Skład granulometryczny gruntu    ĆWICZENIE 5  Oznaczanie granicy plastyczności gruntów spoistych Wp    ĆWICZENIE 6  Oznaczanie granicy płynności WL    ĆWICZENIE 7  Oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego    ĆWICZENIE 8  Ściśliwość gruntu. Moduły ściśliwości    ĆWICZENIE 9  Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie bezpośredniego ścinania    ĆWICZENIE 10  Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania    ĆWICZENIE 11  Badania polowe i pobieranie próbek gruntów    ĆWICZENIE 12  Mechanizmy kinematycznie dopuszczalne (wyznaczanie stateczności skarpy, wyznaczanie siły granicznej dla zagadnienia naporu płaskiej ściany)    ĆWICZENIE 13  Oznaczanie powierzchni właściwej i przybliżonego składu mineralnego metodą sorpcji pary wodnej
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Książka przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej.... Pełen opis produktu 'Mechanika gruntów' »

  Książka przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd. Spis treści: Przedmowa    1. WSTĘP  1.1. Określenie mechaniki gruntów  1.2. Krótki rys historyczny  1.3. Zadania mechaniki gruntów    2. OGÓLNE WIADOMOŚCI O GRUNTACH  2.1. Pochodzenie gruntów  2.2. Podział gruntów    3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GRUNTÓW  3.1. Skład mineralny gruntów  3.2. Powierzchnia graniczna i właściwa cząstek gruntów  3.3. Zjawiska fizykochemiczne gruntów  3.4. Kapilarność    4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I STANY GRUNTÓW  4.1. Skład granulometryczny gruntu  4.2. Krzywe uziarnienia i wskaźniki uziarnienia  4.3. Podział gruntów wg uziarnienia  4.4. Podstawowe cechy fizyczne gruntu  4.5. Cechy fizyczne pochodne od cech podstawowych  4.6. Stopień wilgotności i stany zawilgocenia gruntów  4.7. Stopień zagęszczenia i stany gruntów niespoistych  4.8. Granice konsystencji, wskaźnik i stopień plastyczności, stany gruntów spoistych  4.9. Zagęszczalność gruntów nasypowych i wskaźnik zagęszczenia  4.10. Zależność między wskaźnikiem zagęszczenia i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych    5. RUCH WODY W GRUNCIE  5.1. Rodzaje wody w gruncie  5.2. Podział wód podziemnych  5.3. Wodoprzepuszczalność gruntów  5.4. Wyznaczanie współczynnika filtracji  5.5. Podstawowe równania ruchu wody gruntowej  5.6. Siatka przepływu  5.7. Mechaniczne działanie wody na szkielet gruntowy    6. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GRUNTÓW  6.1. Wprowadzenie  6.2. Ściśliwość gruntów  6.3. Wytrzymałość gruntów na ścinanie    7. NAPRĘŻENIA W PODŁOŻU GRUNTOWYM  7.1. Hipotezy o rozkładzie naprężeń w gruncie  7.2. Naprężenia pierwotne w gruncie  7.3. Naprężenia w gruncie od siły skupionej  7.4. Naprężenia w gruncie od działania obciążenia ciągłego na obszarze prostokątnym  7.5. Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego  7.6. Metoda pól wpływowych (nomogram Newmarka)  7.7. Rozkład naprężeń pod fundamentami sztywnymi  7.8. Wyznaczanie naprężeń pod fundamentam  7.9. Podłoże budowli  7.10. Obliczanie naprężeń pod nasypami    8. NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO  8.1. Zagadnienie nośności podłoża gruntowego  8.2. Wyznaczanie naprężeń krytycznych  8.3. Wyznaczanie naprężeń granicznych podłoża gruntowego    9. ODKSZTAŁCALNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO  9.1. Wiadomości wprowadzające  9.2. Obliczanie osiadań fundamentów  9.3. Przebieg osiadań w czasie    10. PARCIE I ODPÓR GRUNTU  10.1. Pojęcia ogólne  10.2. Metoda Coulomba  10.3. Uogólnienie rozwiązania Coulomba  10.4. Wyznaczanie parcia gruntu na mury i ściany oporowe metodą stanu granicznego naprężenia  10.5. Zależność parcia czynnego i odporu od przemieszczeń i odkształceń ścian oporowych  10.6. Obliczanie parcia na obudowę wykopów    11. STATECZNOŚĆ ZBOCZY I SKARP  11.1. Ruch mas ziemnych  11.2. Podział osuwisk  11.3. Metody określania zagrożenia osuwiskami  11.4. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy  11.5. Badania terenów osuwiskowych  11.6. Zabezpieczanie stateczności zboczy i skarp nasypów    12. WPŁYW MROZU NA GRUNTY  12.1. Wiadomości ogólne  12.2. Tworzenie się wysadzin i przełomów  12.3. Określenie głębokości przemarzania gruntu  12.4. Kryteria wysadzinowości gruntów  12.5. Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami i przełomami    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika gruntów

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Przykłady zamieszczone w książce obejmują m.in. następujące zagadnienia: wytrzymałość gruntów na ścinanie, obliczanie osiadań fundamentów, metody obliczania stateczności skarp i zboczy. Spis ... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki gruntów' »

  Przykłady zamieszczone w książce obejmują m.in. następujące zagadnienia: wytrzymałość gruntów na ścinanie, obliczanie osiadań fundamentów, metody obliczania stateczności skarp i zboczy. Spis treści: 1. OKREŚLANIE RODZAJU GRUNTÓW BUDOWLANYCH WG PN-86/B-02480 [10]  1.1. Wprowadzenie  1.2. Podział gruntów nieskalistych mineralnych ze względu na uziarnienie  1.3. Przykłady    2. PRZEPŁYW WODY W GRUNCIE  2.1. Wzór Darcy'ego  2.2. Przybliżone metody określania współczynnika filtracji (wzory empiryczne)  2.3. Ciśnienie spływowe i efektywny ciężar objętościowy gruntu  2.4. Siatka przepływu    3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GRUNTÓW  3.1. Wstęp  3.2. Nazwy, symbole, określenia i wzory [10]  3.3. Stany gruntów [10]  3.4. Przykłady    4. ŚCIŚLIWOŚĆ GRUNTÓW  4.1. Wprowadzenie  4.2. Przykłady    5. WYTRZYMAŁOŚĆ GRUNTU NA ŚCINANIE  5.1. Badania w aparacie bezpośredniego ścinania  5.2. Badania w aparacie trójosiowym  5.3. Przykłady    6. NAPRĘŻENIA W OŚRODKU GRUNTOWYM  6.1. Naprężenia pierwotne  6.2. Naprężenia pionowe wywołane siłą skupioną 1 oraz obciążeniem ciągłym 2  6.3. Rozkład naprężeń pod pojedynczym fundamentem    7. OBLICZANIE OSIADAŃ FUNDAMENTÓW  7.1. Obliczanie osiadań fundamentów wg PN-81/B-03020 [12]  7.2. Obliczanie osiadań wg wzoru Schleichera    8. KONSOLIDACJA GRUNTÓW  8.1. Wiadomości wstępne  8.2. Konsolidacja jednowymiarowa, metoda analityczna  8.3. Konsolidacja jednowymiarowa, metoda wykreślna  8.4. Przykłady    9. NAPRĘŻENIA KRYTYCZNE I GRANICZNE  9.1. Zależność odkształceń podłoża od obciążeń  9.2. Naprężenia krytyczne, podłoże jednorodne, obciążenie osiowe  9.3. Naprężenia graniczne, podłoże jednorodne, obciążenie osiowe  9.4. Naprężenia graniczne, podłoże uwarstwione, obciążenie osiowe  9.5. Naprężenia graniczne w przypadku sił działających na fundament ukośnie i mimośrodowo  9.6. Przykłady    10. PARCIE GRANICZNE GRUNTU NA ŚCIANY OPOROWE WG RANKINE'A  10.1. Rodzaje parcia  10.2. Wzory podstawowe wg Rankine'a  10.3. Grunt uwarstwiony  10.4. Naziom obciążony  10.5. Przykłady    11. METODY OBLICZANIA STATECZNOŚCI SKARP I ZBOCZY  11.1. Wprowadzenie  11.2. Stateczność skarp w gruntach niespoistych  11.3. Stateczność skarp w gruntach spoistych  11.4. Przykłady    12. MIESZANKI OPTYMALNE  12.1. Wprowadzenie  12.2. Mieszanki gliniasto-piaskowe z dwóch gruntów  12.3. Mieszanki gliniasto-piaskowe z trzech gruntów  12.4. Mieszanki gliniasto-żwirowe    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki gruntów

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  bezpieczeństwa, wybrane metody analizy  - losowość parametrów technicznych występujących w geotechnice.    Książka omawia podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów a zwłaszcza: ... Pełen opis produktu 'Problemy stochastycznej mechaniki gruntów. Ocena niezawodności' »

  Autor starał się uniknąć czysto teoretycznego podejścia jak i przedstawienia tylko praktycznych zastosowań omawianych metod odnoszących się do zagadnień geotechnicznych.  W swojej monografii przybliża i popularyzuje metody probabilistyczne, dotychczas niezbyt szeroko stosowane przez geotechników. Dzięki zawarciu najnowszych wyników badań w omawianej dziedzinie pracę można uznać za bardzo aktualną. Zawiera ona wiele ciekawych przykładów numerycznych dobrze ilustrujących przydatność omawianych metod.    Książka omawia następujące zagadnienia szczegółowe:  - wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej  - wprowadzenie do teorii funkcji losowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych, pól losowych i sposobów ich analizy  - elementy teorii niezawodności: miary bezpieczeństwa, wybrane metody analizy  - losowość parametrów technicznych występujących w geotechnice.    Książka omawia podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów a zwłaszcza:  - stan przemieszczenia i naprężenia  - nośność graniczna podłoża gruntowego pod fundamentem  - stateczność zboczy z uwzględnieniem występujących losowości Spis treści: WPROWADZENIE 1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI  1.1. Analiza danych  1.2. Liczebność próby  1.3. Zmienna losowa i rozkład prawdopodobieństwa  1.4. Funkcje zmiennych losowych 2. WPROWADZENIE DO TEORII FUNKCJI LOSOWYCH  2.1. Procesy stochastyczne - pola losowe  2.2. Teoria uśredniania  2.3. Rozwinięcia kanoniczne  2.4. Wielowymiarowa zmienna losowa  2.5. Analiza regresji 3. ELEMENTY TEORII NIEZAWODNOŚCI  3.1. Miary bezpieczeństwa  3.2. Metody analizy  3.3. Metoda estymacji rozkładem dyskretnym 4. LOSOWOŚĆ PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH  4.1. Cechy fizyczne i mechaniczne gruntu  4.2. Związki cech gruntu  4.3. Warunki wodne i czynniki atmosferyczne  4.4. Morfologia terenu i uwarstwienie podłoża  4.5. Inne czynniki 5. STAN PRZEMIESZCZENIA I NAPRĘŻENIA  5.1. Osiadania fundamentu  5.2. Równania losowej teorii sprężystości  5.3. Rozwiązania analityczne  5.3.1. Metoda perturbacji  5.3.2. Metoda dekompozycji Adomiana  5.4. Rozwiązania numeryczne 6. NOŚNOŚĆ GRANICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD FUNDAMENTEM  6.1. Analiza sprężysto-plastyczna  6.2. Metody równowagi granicznej  6.3. Metody granicznego stanu naprężenia  6.3.1. Metoda oszacowań  6.3.2. Metoda charakterystyk 7. STATECZNOŚĆ ZBOCZY  7.1. Zbocze o nieograniczonej wysokości  7.2. Zsuw konsekwentny  7.3. Skarpa pionowa  7.3.1. Metoda równowagi granicznej  7.3.2. Metoda oszacowań  7.4. Zbocze o dwóch płaszczyznach poślizgu  7.5. Zbocze uwarstwione - kołowa linia poślizgu  7.6. Analiza sprężysto-plastyczna LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Problemy stochastycznej mechaniki gruntów. Ocena niezawodności

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Przykłady zamieszczone w książce obejmują m.in. następujące zagadnienia: wytrzymałość gruntów na ścinanie, obliczanie osiadań fundamentów, metody obliczania stateczności skarp i zboczy. Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki gruntów' »

  Przykłady zamieszczone w książce obejmują m.in. następujące zagadnienia: wytrzymałość gruntów na ścinanie, obliczanie osiadań fundamentów, metody obliczania stateczności skarp i zboczy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki gruntów

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: FizykaWysyłka: od ręki

  analizylosowość parametrów technicznych występujących w geotechnice.Książka omawia podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów a zwłaszcza:stan przemieszczenia i naprężenianośność... Pełen opis produktu 'Problemy stochastycznej mechaniki gruntów' »

  Autor starał się uniknąć czysto teoretycznego podejścia jak i przedstawienia tylko praktycznych zastosowań omawianych metod odnoszących się do zagadnień geotechnicznych.W swojej monografii przybliża i popularyzuje metody probabilistyczne, dotychczas niezbyt szeroko stosowane przez geotechników. Dzięki zawarciu najnowszych wyników badań w omawianej dziedzinie pracę można uznać za bardzo aktualną. Zawiera ona wiele ciekawych przykładów numerycznych dobrze ilustrujących przydatność omawianych metod.Książka omawia następujące zagadnienia szczegółowe:wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznejwprowadzenie do teorii funkcji losowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych, pól losowych i sposobów ich analizyelementy teorii niezawodności: miary bezpieczeństwa, wybrane metody analizylosowość parametrów technicznych występujących w geotechnice.Książka omawia podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów a zwłaszcza:stan przemieszczenia i naprężenianośność graniczna podłoża gruntowego pod fundamentemstateczność zboczy z uwzględnieniem występujących losowości
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy stochastycznej mechaniki gruntów

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: Geologia. Mineralogia. Meteorologia. Hydrologia. GeodezjaWysyłka: od ręki

  Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono... Pełen opis produktu 'Mechanika gruntów' »

  Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika gruntów

 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki obcojęzyczne > Po rosyjskuWysyłka: do 3 dni

  Mechanika gruntów - N. Cytowicz PO ROSYJSKU   książka w oprawie twardej    Moskwa 1983, str. 288, stan dobry, małe przybrudzenia na okładce Pełen opis produktu 'Mechanika gruntów - N. Cytowicz PO ROSYJSKU' »

  Mechanika gruntów - N. Cytowicz PO ROSYJSKU   książka w oprawie twardej    Moskwa 1983, str. 288, stan dobry, małe przybrudzenia na okładce
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika gruntów - N. Cytowicz PO ROSYJSKU

 • [Arkady]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Architektura i budownictwo > Budownictwo i pozostałeWysyłka: do 3 dni

  Poradnik inżyniera i technika budowlanego. T. 4, Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty / Józef Pękała [et al.] ; Polski Związek Inżynierów i T... Pełen opis produktu 'Poradnik inżyniera i technika budowlanego 4 Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty' »

  Poradnik inżyniera i technika budowlanego. T. 4, Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty / Józef Pękała [et al.] ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa   książka w oprawie twardej    stan b.dobry Adres wydawniczy Warszawa : "Arkady", 1983 (Pozn : PZGMK). Opis fizyczny 371 s. : rys., wykr. ; 21 cm. Temat Budownictwo Gatunek Poradniki Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Pękała, Józef. Wydawnictwo "Arkady". Nr bibliografii narodowej PB 1983/8042
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik inżyniera i technika budowlanego 4 Projektowanie, mechanika gruntów, prace geodezyjne, roboty ziemne, fundamenty

 • [Arkady]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Architektura i budownictwo > Budownictwo i pozostałeWysyłka: do 3 dni

  Mechanika gruntów. T. 1 / T. William Lambe, Robert V. Whitman ; tł. z ang. Ryszard Biernacki oprawa twarda książka używana stan bardzo dobry - przybrudzenia oprawy Adres wydawniczy ... Pełen opis produktu 'Mechanika gruntów T1 - Lambe Whitman' »

  Mechanika gruntów. T. 1 / T. William Lambe, Robert V. Whitman ; tł. z ang. Ryszard Biernacki oprawa twarda książka używana stan bardzo dobry - przybrudzenia oprawy Adres wydawniczy Warszawa : "Arkady", 1977. Opis fizyczny 286, [2] s. : il. ; 25 cm. Wariant tytułu Tyt. oryg.: Soil mechanics, 1969 Temat Mechanika gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika gruntów T1 - Lambe Whitman

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy stochastycznej mechaniki gruntów

 • [dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia>Geografia>Geografia fizyczna. Kartografia. Geologia>Geologia. Mineralogia. Meteorologia. Hydrologia.Wysyłka: od ręki

  analizylosowość parametrów technicznych występujących w geotechnice.Książka omawia podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów a zwłaszcza:stan przemieszczenia i naprężenianośność... Pełen opis produktu 'Problemy stochastycznej mechaniki gruntów' »

  Autor starał się uniknąć czysto teoretycznego podejścia jak i przedstawienia tylko praktycznych zastosowań omawianych metod odnoszących się do zagadnień geotechnicznych.W swojej monografii przybliża i popularyzuje metody probabilistyczne, dotychczas niezbyt szeroko stosowane przez geotechników. Dzięki zawarciu najnowszych wyników badań w omawianej dziedzinie pracę można uznać za bardzo aktualną. Zawiera ona wiele ciekawych przykładów numerycznych dobrze ilustrujących przydatność omawianych metod.Książka omawia następujące zagadnienia szczegółowe:wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznejwprowadzenie do teorii funkcji losowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych, pól losowych i sposobów ich analizyelementy teorii niezawodności: miary bezpieczeństwa, wybrane metody analizylosowość parametrów technicznych występujących w geotechnice.Książka omawia podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów a zwłaszcza:stan przemieszczenia i naprężenianośność graniczna podłoża gruntowego pod fundamentemstateczność zboczy z uwzględnieniem występujących losowości...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Problemy stochastycznej mechaniki gruntów

 • [OWPW]

  Kategoria: Budownictwo

  Przykłady zamieszczone w książce obejmują m.in. następujące zagadnienia: wytrzymałość gruntów na ścinanie, obliczanie osiadań fundamentów, metody obliczania stateczności skarp i zboczy. Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki gruntów - M. Obrycki' »

  Przykłady zamieszczone w książce obejmują m.in. następujące zagadnienia: wytrzymałość gruntów na ścinanie, obliczanie osiadań fundamentów, metody obliczania stateczności skarp i zboczy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki gruntów - M. Obrycki

 • [OWPW]

  Kategoria: Budownictwo

  Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono... Pełen opis produktu 'Mechanika gruntów - S. Pisarczyk' »

  Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mechanika gruntów - S. Pisarczyk

 • [Instytut Budownictwa Wodnego PAN]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania: (-) rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca, (-) opis deformacji gruntu przed... Pełen opis produktu 'Zarys mechaniki gruntów sypkich' »

  Oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania: (-) rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca, (-) opis deformacji gruntu przed osiągnięciem stanu granicznego, (-) mechanika upłynnienia gruntu, (-) oddziaływanie obciążeń cyklicznych, (-) opis zjawiska, (-) elementy dynamiki dna morskiego. Przybliżenie ważnych pojęć: dylatywność, kontraktywność, stan ustalony, niestabilność, dylatancja, obciążenie i odciążenie, dokładność predykcji, entropia. Oryginalne dane empiryczne, które mogą być wykorzystane przy kalibracji i weryfikacji innych modeli gruntów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarys mechaniki gruntów sypkich


Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, czytelnik, piw, kaw, harlequin, wydawnictwo mon, iskry, nasza księgarnia, książka i wiedza, pwn
Produkty w ofercie: 22651
Promocje: 16
Wysyłka do 3 dni: 22350
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0