Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: FIZYKA

  Spis treści: 1. Regulamin ćwiczeń 2. Uwaga techniczna WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ ĆWICZENIE NR 1 BADANIE WYPŁYWU CIECZY ZE ZBIORNIKA ĆWICZENIE NR 2 POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU... Pełen opis produktu 'Mechanika płynów II. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych' »

  Spis treści: 1. Regulamin ćwiczeń 2. Uwaga techniczna WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ ĆWICZENIE NR 1 BADANIE WYPŁYWU CIECZY ZE ZBIORNIKA ĆWICZENIE NR 2 POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POWIETRZA ZA POMOCĄ KRYZY ISA WG PN-93/M-53950/01 ĆWICZENIE NR 3 WYZNACZANIE PROFILU PRĘDKOŚCI W RUROCIĄGU O PRZEKROJU KOŁOWYM I OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA CORIOLISA ĆWICZENIE NR 4 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LINIOWYCH ĆWICZENIE NR 5 BADANIE STRUMIENICY ĆWICZENIE NR 6 NIEUSTALONY WYPŁYW GAZU ZE ZBIORNIKA ĆWICZENIE NR 7 WZORCOWANIE DANAIDY ĆWICZENIE NR 8 BADANIE CHARAKTERYSTYKI POMPY ĆWICZENIE NR 9 BADANIE CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA ĆWICZENIE NR 10 PRZEBIEG LINII ENERGII I LINII CIŚNIEŃ WZDŁUŻ RUROCIĄGU ĆWICZENIE NR 11 BADANIE PÓL PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE ZAKRZYWIONYM ĆWICZENIE NR 12 WIZUALIZACJA OPŁYWU CIAŁ W TUNELIKU WODNYM ĆWICZENIE NR 13 POWIERZCHNIA SWOBODNA CIECZY W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ PIONOWEJ OSI ĆWICZENIE NR 14 WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ LICZBY REYNOLDSA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Mechanika płynów II. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: BIOTECHNOLOGIA

  procesy enzymatyczne. Druga część zawiera natomiast przykłady ćwiczeń laboratoryjnych, niezbędnych dla zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się... Pełen opis produktu 'Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne' »

  Skryptprzygotowano dla studentów kierunku Biotechnologia realizowanego wróżnych szkołach wyższych. Absolwent takich studiów powinienzdobyć przydatną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę w zakresiemożliwości praktycznego stosowania rozpowszechnionych obecnietechnologii enzymatycznych. Warunkiem ich racjonalnego wykorzystaniajest dobra znajomość rodzajów, charakterystyki, sposobówwytwarzania oraz możliwych zastosowań dostępnych w handlupreparatów enzymatycznych. Poszerzenie wiedzy w tym zakresieumożliwia lektura pierwszej części skryptu, użytecznej równieżdla pracowników firm wykorzystujących procesy enzymatyczne. Drugaczęść zawiera natomiast przykłady ćwiczeń laboratoryjnych,niezbędnych dla zdobycia przez studentów praktycznych umiejętnościw zakresie posługiwania się enzymami. W niniejszym opracowaniupominięto dostępne w wielu podręcznikach informacje dotyczącesposobu działania i budowy poszczególnych enzymów. Zrezygnowanoteż z cytowania artykułów źródłowych, zamieszczając jednak pokażdym rozdziale zestaw literatury uzupełniającej, która umożliwiczytelnikom pogłębianie wiedzy w zakresie poszczególnychzagadnień. Zasady ogólne (Izabela Sinkiewicz) Bezpieczeństwo pracy w laboratorium (Katarzyna Grubiak) Zasady ogólne Postępowanie w nagłych wypadkach Bezpieczeństwo pracy z preparatami enzymatycznymi Znaczenie i przykłady technologii enzymatycznych (Józef Synowiecki) Charakterystyka enzymów i ich podział Budowa enzymów Inhibitory i ich działanie optymalne warunki działania enzymów Klasyfikacja enzymów Warunki i przykłady oznaczenia aktywności enzymów Źródła i kryteria wyboru enzymów Źródła enzymów Ulepszanie szczepów drobnoustrojowych Zalety i wady technologii enzymatycznych Preparaty enzymatyczne stosowane w przemyśle i analityce Rodzaje preparatów enzymatycznych Przykłady zastosowań Modyfikacje i hodowla drobnoustrojów wykorzystywanych do produkcji enzymów (Paweł Filipkowski) Surowce do przygotowania podłoży Skład i przygotowania podłoży Zalety i wady różnych sposobów hodowli Indukowanie syntezy enzymów Selekcja i doskonalenie drobnoustrojów Wytwarzanie enzymów rekombinowanych Izolowanie i oczyszczanie enzymów (Izabela Sinkiewicz, Katarzyna Grubiak) Wybór źródła enzymu Przechowywanie materiału wyjściowego Wyodrębnianie enzymów Dezintegracja komórek Ekstrakcja enzymu Przeciwdziałanie stratom aktywności enzymu podczas ekstrakcji Zagęszczanie ekstraktu Wstępne oczyszczanie przez precypitację Oczyszczanie techniką ekstrakcji dwufazowej Odsalanie i wymiana buforu Wybór sposobu chromatograficznego oczyszczania Chromatografia jonowymienna Chromatografia wykluczania Chromatografia oddziaływań hydrofobowych Chromatografia powinowactwa Otrzymywanie i zastosowania immobilizowanych enzymów (Józef Synowiecki) Rodzaje i charakterystyka preparatów Sposoby immobilizacji Stosowane nośniki Niektóre zastosowania Bioreaktory stosowane w procesach enzymatycznych (Paweł Filipkowski, Józef Synowiecki) Ogólna charakterystyka Rodzaje bioreaktorów Usuwanie produktów z przestrzeni reaktora Reaktory do katalizowania reakcji w apolarnym środowisku Ćwiczenie 1/2 Biosynteza, izolowanie i oznaczanie aktywności rekombinowanej β - galaktozydazy ze zmodyfikowanej genetycznie Escherichia coli (Paweł Filipkowski) Ćwiczenie 3 Wyznaczenie optymalnych warunków działania i cieplnej stabilności α – amylazy z Aspergillus oryzae (Izabela Sinkiewicz) Ćwiczenie 4 Wpływ α – amylazy i glukoamylazy na zdolność skrobi do tworzenia kompleksów z jodem (Izabela Sinkiewicz) Ćwiczenie 5 Immobilizacja β –fruktofuranozydazy na chitynie (Katarzyna Grubiak) Ćwiczenie 6 Zastosowanie komórek drobnoustrojów do katalizowania reakcji enzymatycznych (Katarzyna Grubiak) Ćwiczenie 7 Wyznaczanie zmian stopnia hydrolizy białek podczas reakcji katalizowanych alkalazą
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: FIZYKA

  do przeprowadzenia 15 ćwiczeń laboratoryjnych, w zamyśle autorów mają być pomocne w samodzielnym opanowaniu materiału i przygotowaniu do zajęć programowych.  Program ćwiczeń... Pełen opis produktu 'Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych' »

  Celem tego skryptu jest zapoznanie słuchaczy studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, kierunków elektronika i telekomunikacja - optoelektronika oraz elektrotechnika - technika świetlna z zagadnieniami dotyczącymi pojęć podstawowych, metod badawczych i technik pomiarowych z zakresu podstaw optyki technicznej, w tym pomiaru charakterystyk wybranych typów układów optycznych. Zarówno część pierwsza - przeznaczona do uzupełnienia wykładu z podstaw optyki oraz układów świetlnooptycznych w zakresie ćwiczeń rachunkowych, jak i część druga, zawierająca materiał do przeprowadzenia 15 ćwiczeń laboratoryjnych, w zamyśle autorów mają być pomocne w samodzielnym opanowaniu materiału i przygotowaniu do zajęć programowych.  Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje eksperymenty z zestawianiem podstawowych typów układów optycznych w zakresie optyki geometrycznej oraz falowej (interferometrii, dyfrakcji oraz przenoszenia informacji optycznej), pomiary wybranych parametrów materiałów, układów i elementów optycznych oraz podstawy eksploatacji wybranych przyrządów.  W skrypcie staramy się zwrócić uwagę na problemy przydatności opisywanych zjawisk w praktyce inżynierskiej.  Skrypt może być przydatny również dla osób pragnących zapoznać się z możliwościami wykorzystania metod optycznych w praktyce badawczej i pomiarowej. Spis treści: Przedmowa Część I. ĆWICZENIA RACHUNKOWE Z PODSTAW OPTYKI 1. GRAFICZNA KONSTRUKCJA OBRAZU W UKŁADZIE OPTYCZNYM  1.1. Zadania 2. ANALITYCZNE ZNAJDOWANIE OBRAZU W UKŁADZIE OPTYCZNYM  2.1. Zadania 3. OGRANICZENIA PĘKÓW PROMIENI W UKŁADZIE OPTYCZNYM  3.1. Zadania 4. INTERFERENCJA ŚWIATŁA  4.1. Przykłady interferencji dwuwiązkowej  4.2 Zadania 5. DYFRAKCJA ŚWIATŁA  5.1. Zadania Część II. LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI 1. PRZYRZĄDY POMOCNICZE W LABORATORIUM OPTYCZNYM  1.1. Lunetka pomocnicza i dioptryjna  1.2. Mikroskop pomocniczy  1.3. Kolimator  1.4. Lunetka autokolimacyjna  1.5. Okular mikrometryczny  1.6. Układy formowania wiązki lasera i kontrola kształtu wychodzącej fali świetlnej 2. BŁĘDY I RACHUNEK BŁĘDÓW 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ WSKAZANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH W LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI 4. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z PODSTAW OPTYKI  4.1. Pomiar ogniskowych i czołowych soczewki (układu optycznego)  4.1.1. Wprowadzenie  4.1.2. Cel ćwiczenia  4.1.3. Metoda badań  4.1.3.1. Pomiar metodą pomiaru powiększenia poprzecznego  4.1.3.2. Pomiar metodą Hartmanna - Porro  4.1.3.3. Pomiar metodą Cornu  4.1.3.4. Źródła błędów pomiarowych  4.1.4. Sprawozdanie studenckie  4.2. Pomiar współczynnika załamania  4.2.1. Wprowadzenie  4.2.1.1. Definicja współczynnika załamania ośrodka Dyspersja ośrodka  4.2.1.2. Metody pomiaru współczynnika załamania wykorzystujące istnienie zjawiska kąta granicznego  4.2.1.3. Pomiary kątów metodami optycznymi  4.2.1.4. Pomiary współczynnika załamania metodami spektrometrycznymi  4.2.1.5. Pomiary kątów dwuściennych i współczynnika załamania pryzmatów metodami goniometrycznymi  4.2.2. Cel ćwiczenia  4.2.3. Metoda badań  4.2.4. Sprawozdanie studenckie  4.3. Pomiar prostoliniowości ławy optycznej  4.3.1. Wprowadzenie  4.3.1.1. Zasada powstawania obrazu autokolimacyjnego  4.3.1.2. Dokładność pomiarów. Czułość lunety autokolimacyjnej  4.3.1.3. Układ oświetlający  4.3.2. Cel ćwiczenia  4.3.3. Metoda badań  4.3.4. Sprawozdanie studenckie  4.4. Zestawienie układu optycznego mikroskopu  4.4.1. Wprowadzenie  4.4.1.1. Przeznaczenie i cechy charakterystyczne układu optycznego typu mikroskopowego  4.4.1.2. Budowa układu optycznego mikroskopu złożonego  4.4.1.3. Telecentryczny bieg promieni głównych w pomiarowych układach optycznych  4.4.1.4. Podstawowe wielkości charakterystyczne mikroskopu. Definicje i wzory  4.4.2. Cel ćwiczenia  4.4.3. Metoda badań  4.4.3.1. Pomiar powiększenia poprzecznego obiektywu  4.4.3.2. Pomiar powiększenia wizualnego  4.4.3.3. Pomiar wielkości i położenia źrenicy wyjściowej  4.4.3.4. Pomiar przedmiotowego pola widzenia  4.4.3.5. Zestawienie układu z telecentrycznym biegiem promieni w przestrzeni przedmiotowej  4.4.4. Sprawozdanie studenckie  4.5. Zestawienie układu optycznego lunety  4.5.1. Wprowadzenie  4.5.1.1. Ogólne cechy układu lunetowego  4.5.1.2. Wielkości charakterystyczne lunety. Definicje i wzory  4.5.1.3. Rola kolektywu w układzie lunetowym  4.5.1.4. Sposób zestawienia układu ijustowanie  4.5.2. Cel ćwiczenia  4.5.3. Metoda badań  4.5.3.1. Obliczenia wstępne  4.5.3.2. Pomiar powiększenia kątowego lunety  4.5.3.3. Pomiar wielkości i położenia źrenicy wyjściowej lunety  4.5.3.4. Pomiar pola widzenia lunety  4.5.4. Sprawozdanie studenckie  4.6. Zestawienie projekcyjnego układu optycznego  4.6.1. Wprowadzenie  4.6.2. Cel ćwiczenia  4.6.3. Metoda badań  4.6.3.1. Obliczenia gabarytowe  4.6.3.2. Pomiary  4.6.4. Sprawozdanie studenckie  4.7. Zestawienie układu optycznego przekaźnika fotoelektrycznego  4.7.1. Wprowadzenie  4.7.1.1. Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego  4.7.1.2. Współpraca źródła światła z odbiornikiem  4.7.1.3. Układ optyczny fotoprzekaźnika  4.7.1.4. Obliczanie strumienia świetlnego przechodzącego przez układ  4.7.2. Cel ćwiczenia  4.7.3. Metoda badań  4.7.3.1. Zestawienie układu  4.7.3.2. Obliczenia i pomiary  4.7.4. Sprawozdanie studenckie  4.8. Badanie własności eksploatacyjnych mikroskopu biologicznego  4.8.1. Wprowadzenie  4.8.1.1. Budowa mikroskopu  4.8.1.2. Podstawowe wielkości charakterystyczne mikroskopu  4.8.2. Cel ćwiczenia  4.8.3. Metoda badań  4.8.3.1. Przygotowanie mikroskopu do pracy  4.8.3.2. Pomiar powiększenia wizualnego mikroskopu biologicznego  4.8.3.3. Pomiar powiększenia obiektywu mikroskopu  4.8.3.4. Pomiar wielkości liniowych  4.8.3.5. Pomiar apertury obiektywu mikroskopowego  4.8.4. Sprawozdanie studenckie  4.9. Badanie własności mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego Biolar PI  4.9.1. Wprowadzenie  4.9.1.1. Informacje ogólne  4.9.1.2. Mikroskop interferencyjny  4.9.2. Cel ćwiczenia  4.9.3. Metoda badań  4.9.4. Sprawozdanie studenckie  4.10. Badanie własności mikroskopu z kontrastem fazowym  4.10.1. Wprowadzenie  4.10.1.1. Ogólna zasada kontrastu fazowego  4.10.1.2. Budowa typowego mikroskopu fazowo-kontrastowego  4.10.1.3. Standardowe urządzenie kontrastowo fazowe  4.10.1.4. Właściwości odwzorowania fazowo-kontrastowego  4.10.1.5. Halo i cieniowanie  4.10.1.6. Urządzenie fazowe KFZ  4.10.1.7. Preparaty do obserwacji fazowo-kontrastowej  4.10.2. Cel ćwiczenia  4.10.3. Metoda badań  4.10.4. Sprawozdanie studenckie  4.11. Badanie funkcji przenoszenia kontrastu obiektywów projekcyjnych  4.11.1. Wprowadzenie  4.11.1.1. Obraz przedmiotów złożonych w świetle niekoherentnym. Optyczna funkcja przenoszenia w świetle niekoherentnym  4.11.1.2. Przeznaczenie przyrządu oraz opis techniczny urządzenia  4.11.1.3. Regulacja układu  4.11.2. Cel ćwiczenia  4.11.3. Metoda badań  4.11.3.1. Zasady i rodzaje pomiarów  4.11.3.2. Przebieg ćwiczenia  4.11.3.3. Opracowanie wyników  4.11.4. Sprawozdanie studenckie  4.12. Badanie elementów dwójłomnych  4.12.1. Wprowadzenie  4.12.1.1. Dwójłomne płytki fazowe  4.12.1.2. Zależności analityczne  4.12.1.3. Spektroskop  4.12.2. Cel ćwiczenia  4.12.3. Metoda badań  4.12.4. Sprawozdanie studenckie  4.13. Zjawiska dyfrakcji i elementy dyfrakcyjne  4.13.1. Wprowadzenie  4.13.1.1. Zasada Huygensa - Fresnela  4.13.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie bezaberracyjnym  4.13.1.3. Siatki dyfrakcyjne  4.13.1.4. Ogólna charakterystyka zagadnienia filtracji częstości przestrzennych w świetle koherentnym  4.13.2. Cel ćwiczenia  4.13.3. Metoda badań  4.13.3.1. Pomiar parametrów siatek dyfrakcyjnych  4.13.3.2. Filtracja częstości przestrzennych w świetle koherentnym  4.13.4. Sprawozdanie studenckie  4.14. Badanie zdolności rozdzielczej układów optycznych  4.14.1. Wprowadzenie  4.14.1.1. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie bezaberracyjnym  4.14.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie ze źrenicą kołową o małych aberracjach. Przypadek przeogniskowania  4.14.1.3. Obraz dwóch punktów. Zdolność rozdzielcza dwupunktowa  4.14.1.4. Obraz przedmiotów złożonych przy oświetleniu nie koherentnym  4.14.1.5. Metody badania zdolności rozdzielczej przyrządów optycznych  4.14.2. Cel ćwiczenia  4.14.3. Metoda badań  4.14.3.1. Pomiarprzeogniskowania granicznego  4.14.3.2. Pomiar zdolności rozdzielczej dwupunktowej w układzie  4.14.3.3. Filtracja częstości w świetle niekoherentnym  4.3.4. Sprawozdanie studenckie  4.15. Techniki interferometryczne  4.15.1. Wprowadzenie  4.15.1.1. Wiadomości ogólne  4.15.1.2. Kontrast (widzialność) prążków interferencyjnych  4.15.1.3. Szkolne interferometry laserowe: Twymana-Greena, Macha-Zehndera, Sagnaca  4.15.2. Cel ćwiczenia  4.15.3. Metoda badań  4.15.4. Sprawozdanie studenckie    LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  - Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej Autor - Jarosław Zalewski Oprawa - Miękka Wydawca - Oficyna... Pełen opis produktu 'Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej - Jarosław Zalewski' »

  Opis - Preskrypt zawiera materiały służące poznawaniu podstaw mechaniki w oparciu o program Robot Millenium przeznaczony do projektowania i obliczeń konstrukcji budowlanych i ich elementów. Przedmiotem rozważań są zagadnienia statystyki i elementy wytrzymałości materiałów w oparciu o zjawiska towarzyszące oddziaływaniu obciążeń na elementy konstrukcji. Preskrypt może być wykorzystany na innych wydziałach, szczególnie w przypadku realizowania przedmiotu Mechanika w oparciu o belki, ramy i kratownice, a także jako przewodnik po podstawach użytkowania programu Robot Millenium. Nazwa - Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej Autor - Jarosław Zalewski Oprawa - Miękka Wydawca - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Kod ISBN - 9788378140818 Kod EAN - 9788378140818 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 134 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej - Jarosław Zalewski

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Preskrypt zawiera materiały służące poznawaniu podstaw mechaniki w oparciu o program Robot Millenium przeznaczony do projektowania i obliczeń konstrukcji budowlanych i ich elementów. Przedmio... Pełen opis produktu 'Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej' »

  Preskrypt zawiera materiały służące poznawaniu podstaw mechaniki w oparciu o program Robot Millenium przeznaczony do projektowania i obliczeń konstrukcji budowlanych i ich elementów. Przedmiotem rozważań są zagadnienia statystyki i elementy wytrzymałości materiałów w oparciu o zjawiska towarzyszące oddziaływaniu obciążeń na elementy konstrukcji. Preskrypt może być wykorzystany na innych wydziałach, szczególnie w przypadku realizowania przedmiotu Mechanika w oparciu o belki, ramy i kratownice, a także jako przewodnik po podstawach użytkowania programu Robot Millenium.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Technika. Mechanika techniczna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  Preskrypt zawiera materiały służące poznawaniu podstaw mechaniki w oparciu o program Robot Millenium przeznaczony do projektowania i obliczeń konstrukcji budowlanych i ich elementów. Przedmio... Pełen opis produktu 'Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej [Zalewski Jarosław]' »

  Preskrypt zawiera materiały służące poznawaniu podstaw mechaniki w oparciu o program Robot Millenium przeznaczony do projektowania i obliczeń konstrukcji budowlanych i ich elementów. Przedmiotem rozważań są zagadnienia statystyki i elementy wytrzymałości materiałów w oparciu o zjawiska towarzyszące oddziaływaniu obciążeń na elementy konstrukcji. Preskrypt może być wykorzystany na innych wydziałach, szczególnie w przypadku realizowania przedmiotu Mechanika w oparciu o belki, ramy i kratownice, a także jako przewodnik po podstawach użytkowania programu Robot Millenium. ISBN: 9788378140818 Kod paskowy: 9788378140818 Autorzy: Zalewski Jarosław Rok wydania: 2013 Kod wydawcy: 20213 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 134 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.0x23.0cm Głębokość (mm): 6 Waga: 0.218 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej [Zalewski Jarosław]


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: