Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  0.5900We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyk... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie. Logistyka w przedsiębiorstwie. Logistyka w przedsiębiorstwie.' »

  0.5900We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych.Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne i ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz słownik ważniejszych terminów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie. Logistyka w przedsiębiorstwie. Logistyka w przedsiębiorstwie.

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: TRANSPORT

  do dyskusji Rozdział 2. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie 2.1.    Charakterystyka procesu zaopatrzenia 2.2.    Logistyczna koncepcja zaopatrzenia 2.3.    Organizacja podsystemu logistyki... Pełen opis produktu 'Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie' »

  Termin - łańcuch dostaw - rozumiany jest jako działalność związana z przepływem produktów i usług od ich oryginalnego źródła, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta. Warunkiem koniecznym utworzenia łańcucha dostaw jest łańcuch magazynowo-transportowy, zwany także łańcuchem logistycznym. Łańcuch dostaw to przepływ produktów logistycznych w ściśle określonej konfiguracji sieci logistycznej. Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa pomocne jest spojrzenie na łańcuch dostaw jak na system logistyczny. System ten może być analizowany w różnych przekrojach. Każdy analizowany przekrój służy innemu celowi. W praktyce spotyka się podziały z punktu widzenia: •    zarządzania materiałami i dystrybucją fizyczną •    istniejących centrów kosztów, •    podziału na węzły, ścieżki i kanały logistyczne. Niniejszy podręcznik poświęcony jest problemom logistyki zaopatrzenia. Organizacyjna rzeczywistość uwidocznia różnice między systemami zaopatrzenia materiałowego w organizacjach przemysłowych, np.: kopalniach węgla, hutach, montowniach, zakładach produkujących żywność, sklepach detalicznych oraz hurtowniach. Logistyka zaopatrzenia jest interesująca z kilku powodów. Zaopatrzenie poprzedza procesy produkcyjne działalności podstawowej. Tradycyjne zaopatrzenie obejmuje: •    określenie i ocenę potrzeb, wymagań, •    analizę dostawców, rynku, źródeł zaopatrzenia, •    zarządzanie procesami zakupu, •    transport zaopatrzeniowy, •    odbiór materiałów. Analizując logistyczne systemy zaopatrzenia trzeba zwrócić uwagę na ich złożoność i zróżnicowanie (w procesach produkcyjnych ciągłych i dyskretnych). Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga bardzo uważnej koordynacji. Badacze i praktycy zwracają uwagę na związek logistyki zaopatrzenia i logistyki dystrybucji. Przepływ informacji jest tym istotnym elementem, który umożliwia koordynację w systemach. Efektywne zaopatrzenie w surowce, towary, usługi ma wpływ na uzyskanie przez daną organizację pozytywnych czynników finansowych. Proces zaopatrzenia łączy uczestników łańcucha dostaw i wykracza poza granice przedsiębiorstwa. Składa się z działań, które są realizowane: - wewnątrz organizacji, między - - różnymi organizacjami. Wymagają zaangażowania się wszystkich stron uczestniczących w transakcjach. Procesy zaopatrzenia są silnie powiązane z planowaniem i sterowaniem produkcją. Z kolei efektywne, sprawne i skuteczne zarządzanie zapasami jest najważniejszym zadaniem, aby wszystkie funkcje logistyczne w przedsiębiorstwie były wykonane na zadowalającym poziomie. Zapasy mają także znaczenie ekonomiczne dla pojedynczej organizacji. Stąd drugim ważnym zagadnieniem w przedsiębiorstwie jest gospodarka magazynowa, a więc: •    zapasy w systemie logistycznym, •    sterowanie zapasami, •    decyzje dotyczące magazynowania. Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu zaopatrzenia, którą można ująć w następujące części: •    charakterystyka procesu zaopatrzenia oraz miejsce logistyki zaopatrzenia w łańcuchu dostaw, •    zakupy zaopatrzeniowe, relacje dostawca - odbiorca, •    zagadnienia magazynowania, •    decyzje podejmowane w procesie zaopatrzenia, metody, koszty logistyczne, •    centra logistyczne jako element łańcuchów zaopatrzeniowych. Podręcznik zawiera siedem studiów przypadków opisujących realistyczne sytuacje. Celem przedstawionych przypadków jest między innymi nabywanie umiejętności przekształcania podręcznikowej wiedzy menedżerskiej w umiejętności praktyczne. Studia przypadków zostały oparte na wykonanych pracach dyplomowych studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. SPIS TREŚCI Wstęp 1.    Rozwinięcie pojęcia logistyka 2.    Układ podręcznika Rozdział 1. Miejsce zaopatrzenia w łańcuchu dostaw 1.1.    Zaopatrzenie jako element łańcucha dostaw 1.2.    Strategiczne znaczenie zaopatrzenia 1.3.    Komunikacja i informacja w zaopatrzeniowym łańcuchu dostaw 1.4.    Koordynacja działań w łańcuchu dostaw 1.5.    Analiza łańcucha wartości 1.6.    Kształtowanie łańcucha podaży 1.6.1.    Kompleksowe ujęcie procesów zaopatrzenia 1.6.2.    Zaopatrzenie „odchudzone" 1.6.3.    Zaopatrzenie „elastyczne" 1.6.4.    Zaopatrzenie ukierunkowane na ekologię 1.7.    Podsumowanie 1.8.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 2. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie 2.1.    Charakterystyka procesu zaopatrzenia 2.2.    Logistyczna koncepcja zaopatrzenia 2.3.    Organizacja podsystemu logistyki zaopatrzenia 2.3.1.    Zasady zewnętrznego zaopatrzenia 2.3.2.    Koordynacja zadań zaopatrzeniowych 2.3.3.    Organizacja służb zaopatrzeniowych 2.4.    System informacyjny zaopatrzenia 2.4.1.    Charakterystyka systemu informacyjnego 2.4.2.    Systemy informatyczne 2.4.3.    Systemy komunikacji 2.5.    Kierunki zmian w procesie zaopatrzeniowym przedsiębiorstwa 2.6.    Podsumowanie 2.7.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 3. Zakupy zaopatrzeniowe 3.1.    Proces zakupu. Kierunki zmian 3.2.    Organizacja procesu zakupów 3.2.1.    Przebieg procesu zakupów 3.2.2.    Procedury zakupów 3.2.3.    Proces zamawiania materiałów 3.2.4.    Import materiałów 3.3.    Analiza rynku zaopatrzenia 3.3.1.    Marketing zaopatrzenia 3.3.2.    Wpływ globalizacji na rynek zaopatrzenia 3.4.    Kształtowanie stosunków dostawca - odbiorca 3.4.1.    Procesy negocjacji 3.4.2.    Współpraca partnerska 3.5.    Podsumowanie 3.6.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 4. Magazynowanie 4.1.    Magazyn jako ogniwo łańcucha dostaw 4.2.    Infrastruktura magazynowania i manipulacji 4.3.    Organizacja przepływu materiałów przez magazyn 4.4.    Charakterystyka procesu magazynowania 4.5.    Dokumentacja obrotów magazynowych 4.6.    Opakowania 4.7.    Zarządzanie zapasami 4.8.    Podsumowanie 4.9.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 5. Koszty logistyczne zaopatrzenia 5.1.    Koszty procesów w łańcuchu dostaw 5.2.    Wpływ kosztów logistycznych zaopatrzenia na wyniki przedsiębiorstwa 5.3.    Metody kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie 5.4.    Analiza kosztów zaopatrzenia 5.5.    Kontroling logistyczny 5.6.    Podsumowanie 5.7.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 6. Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zaopatrzeniu 6.1.    Metody klasyfikacji materiałów zaopatrzeniowych 6.2.    Analiza potrfolio rynku zaopatrzenia 6.3.    Metoda wyboru źródeł zakupu 6.4.    Planowanie potrzeb materiałowych 6.5.    Metoda Just-in-Time (JIT) 6.6.    Metody sterowania zapasami 6.7.    Analiza wskaźnikowa 6.8.    Podsumowanie 6.9.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 7. Centrum logistyczne - element łańcuchów zaopatrzeniowych 7.1.    Ogólne wiadomości o centrach logistycznych 7.1.1.    Powody budowy centrów logistycznych 7.1.2.    Definicje terminu - centrum logistyczne 7.1.3.    Cele i zadania centrów logistycznych 7.1.4.    Funkcje centrum logistycznego 7.2.    Intermodalność transportu 7.2.1.    Podstawowe określenia. Cechy transportu intermodalnego 7.2.2.    Transport intermodalny w relacji do wybranych gałęzi transportu 7.2.3.    Korytarze transportowe 7.3.    Planowanie budowy centrum logistycznego 7.3.1.    Decyzje dotyczące budowy centrum logistycznego 7.3.2.    Wybór lokalizacji 7.4.    Modele inicjacji i realizacji centrów logistycznych 7.4.1.    Modele inicjacji 7.4.2.    Modele realizacji 7.5.    Modele finansowania inwestycji 7.6.    Podsumowanie 7.7.    Pytania i problemy do dyskusji Rozdział 8. Studia przypadku - logistyka zaopatrzenia 8.1.    Klasyfikacja materiałów zaopatrzeniowych metodą ABC 8.2.    Klasyfikacja materiałów zaopatrzeniowych metodą ABC i XYZ 8.3.    Analiza portfolio rynku zaopatrzeniowego 8.4.    Metoda wyboru źródeł zakupu 8.5.    Planowanie potrzeb materiałowych. Procesy dyskretne 8.6.    Zarządzanie zapasami 8.7.    Gospodarka magazynowa 8.7.1.    Rozmieszczenie materiałów w magazynie 8.7.2.    Przepływy informacyjne
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: LOGISTYKA

  hierarchicznych szczeblach zarządzania w gospodarce, ale niniejsza praca koncentruje się głównie na logistyce w przedsiębiorstwie. Spis treści: 1. Istota logistyki 1.1. Logistyka... Pełen opis produktu 'Podstawy teorii logistyki w przedsiębiorstwie' »

  Logistyka jest nową dziedziną nauki, której teoria i praktyka ciągle się rozwija. Autorzy podręcznika uważają, że logistyka jest nauką o sterowaniu przepływami i łańcuchami, która jest częścią cybernetyki. Treść opracowania jest ukierunkowana na teoretyczne podstawy logistyki, czyli nauki o zarządzaniu przepływami dóbr materialnych i łańcuchami dostaw. Logistyka występuje na wszystkich hierarchicznych szczeblach zarządzania w gospodarce, ale niniejsza praca koncentruje się głównie na logistyce w przedsiębiorstwie. Spis treści: 1. Istota logistyki 1.1. Logistyka jako akcelerator światowej gospodarki 1.2. Cybernetyczne zasady kierowania procesami logistycznymi 1.3. Zasady logistyki 1.4. Relacje zarządzania, logistyki i kontroli 2. Definicja logistyki 2.1. Charakterystyka logistyki 2.2. Składniki procesów logistycznych 2.3. Przepływy logistyczne 2.4. Modele podstawowych elementów logistycznych 2.5. Podstawowe operacje w procesach logistycznych 3. Hierarchiczne poziomy logistyki 3.1. Przedsiębiorstwo jako element łańcucha logistycznego 3.2. Wewnętrzne modele przedsiębiorstwa 3.3. Funkcjonowanie makrologistycznego modelu przedsiębiorstwa (MMP) 3.4. Funkcjonowanie mikrologistycznego modelu przedsiębiorstwa 4. Kierunki rozwoju logistyki 4.1. Determinanty zmian w logistyce 4.2. Rozwój logistyki globalnej 4.3. Rozwój logistyki produkcji (Lean Production) 4.4. Rozwój informatyki w logistyce Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy teorii logistyki w przedsiębiorstwie

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: LOGISTYKA

  Opracowanie ma na celu przedstawienie w sposób zwarty roli logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szczególna uwagę poświęcono procesowi dystrybucji wyrobów i obsłudze klientów.... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym' »

  Opracowanie ma na celu przedstawienie w sposób zwarty roli logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szczególna uwagę poświęcono procesowi dystrybucji wyrobów i obsłudze klientów. Jako studium przypadku posłużyły przedsiębiorstwa polskiego sektora hutniczego. W zakresie tematyki optymalizacji logistycznej przedstawiono wybrane metody stosowane w logistyce produkcji, magazynowania i transportu. Zaproponowano metody pozwalające na zastosowanie prostych narzędzi obliczeń komputerowych. Podręcznik polecany jest studentom wyższych uczelni, wydziałów technicznych i zarządzania oraz menedżerom wszystkich szczebli zarządzania, zwłaszcza logistykom w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Logistyka - Geneza,Definicje,Istota,Zakres 1.1. Rys historyczny powstania logistyki 1.2. Definicje logistyki 1.3. Istota i cele logistyki 1.4. Zakres działalności logistycznej w przedsiębiorstwie 1.5. Koncepcja łańcuchowa wartości Rozdział 2. Koncepcja logistyczno - marketingowa w przedsiębiorstwie 2.1. Założenia koncepcji logistyczno - marketingowej 2.2. Proces dystrybucji wyrobów przemysłowych 2.3. Obsługa klienta w ujęciu logistyczno - marketingowym 2.4. Zarządzanie kluczowymi klientami 2.5. Benchmarking w koncepcji logistyczno - marketingowej  przedsiębiorstw Rozdział 3.Logistyczne Centra Dystrybucji 3.1. Istota Logistycznych Centrów Dystrybucji 3.2. Geneza powstawania centrów serwisowych w przemyśle metalurgicznym 3.3. Rola centrów serwisowych w branży hutniczej 3.4. Usługi oferowane przedsiębiorstwom hutniczym Rozdział 4. Systemy Informatyczne Wspomagające Zarządzanie Logistyczne 4.1. Wykorzystanie teorii gier w logistyce 4.2. Make-or-by i BEP w logistyce produkcji 4.3. Optymalizacja stanu minimalnego i wielkości zamówienia 4.4. Optymalizacja zadań transportowych i przydziału Bibliografia  
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym

 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: INNE

  funkcjonowania controllingu logistyki niezbędny jest system informacyjny, który zintegruje poszczególne działy przedsiębiorstwa. Działania takie związane są z inwestowaniem środków finansowych... Pełen opis produktu 'Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie' »

  Aby dokonać identyfikacji, a następnie rejestracji tej grupy kosztów, konieczne jest przypisanie ich do poszczególnych procesów logistycznych. Jest to jednak zadanie bardzo trudne ze wzglądu na ich silne powiązania z innymi kosztami gospodarczymi. Wiele z nich powstaje łącznie z kosztami różnych komórek organizacyjnych, a tradycyjne rachunki kosztów grupują je w ramach innych działów. Istniejące plany kont w przedsiębiorstwach powinno się więc tak przebudować, aby zapewniały dokładną identyfikację i rejestrację kosztów powstających w związku z poszczególnymi procesami logistycznymi. Im bardziej dokładne jest wyodrębnienie i poznanie struktury kosztów występujących w tych obszarach działania, tym bardziej możliwa jest racjonalizacja procesów w obszarze logistyki. Należy zaznaczyć, że do sprawnego funkcjonowania controllingu logistyki niezbędny jest system informacyjny, który zintegruje poszczególne działy przedsiębiorstwa. Działania takie związane są z inwestowaniem środków finansowych w zakup rozbudowanych, zintegrowanych systemów zarządzania, na co stać tylko bardzo duże przedsiębiorstwa. W związku z tym należy szukać innych, tańszych rozwiązań opartych na już istniejących systemach, pozwalających na sprawniejsze zarządzanie. Podstawę systemu informacyjnego controllingu logistyki może więc stanowić integracja z systemami finansowo-księgowym i magazynowym oraz kasami fiskalnymi, co zapewni bieżący dopływ rzeczywistych danych, które po przetworzeniu umożliwią optymalne podejmowanie decyzji zarządczych. SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Koszty logistyki w przedsiębiorstwie 1.1.    Poj ecie kosztu w przedsiębiorstwie 1.2.    Różnorodność i klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie 1.3.    Istota i terminologia kosztów logistyki 1.4.    Problematyczność kosztów logistyki 1.5.    Klasyfikacja kosztów logistyki Rozdział 2. Rachunek kosztów logistyki 2.1.    Pojęcie i rodzaje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie 2.2.    Zasady rachunku kosztów logistyki 2.3.    Ewidencja kosztów logistyki Rozdział 3. Teoretyczne podstawy controUingu logistyki w przedsiębiorstwie 3.1.    Pojęcie controUingu 3.2.    Podział controUingu 3.3.    Zadania i zakres controUingu 3.4.    Istota i funkcje controUingu logistyki 3.5.    Mierniki i wskaźniki logistyczne 3.6.    Miejsce controUingu logistyki w strukturze organizacyjnej 3.7.    Wpływ controUingu na poziom obsługi klienta Rozdział 4. Informacyjne potrzeby controUingu logistyki 4.1.    Pojęcie i źródła informacji dla controUingu logistyki 4.2.    Rachunkowość jako źródło informacji 4.3.    Informatyczne systemy obsługi przedsiębiorstwa 4.4.    Zadania systemów informatycznych w controUingu logistyki 4.5.    Ewolucja informatycznych systemów zarządzania Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MARKETING

  logistycznych 3.2. Założenia współczesnej logistyki 3.3. Systemy logistyczne 4. LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 4.1. Logistyka w gospodarowaniu 4.2. Zadania logistyki... Pełen opis produktu 'Zarys logistyki przedsiębiorstwa' »

  Skrypt ujmuje problematykę zaopatrywania przedsiębiorstwa w zasoby niezbędne do produkcji oraz logistycznego wspomagania gospodarowania nimi. Scharakteryzowano zadania logistyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw, zarządzaniu produkcją i całą firmą, w tym wspomaganie gospodarowania zasobami kwalifikowanej pracy (zasobami ludzkimi) oraz wspomaganie polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Omówiono pakiety komputerowego oprogramowania do wspomagania wykonywania tych zadań, w tym MRP1 i MRP2, ERP, DRP oraz CILS. Omówiono zaopatrywanie linii wytwórczych w materiały, narzędzia, przyrządy oraz informacje, a także zadania logistyczne w sferze eksploatacji maszyn i urządzeń w gospodarce magazynowej i w marketingu. Uwzględniono dystrybucję wyrobów, logistyczne wspomaganie obsługi klientów i sprzedaży oraz serwisowej opieki producenta nad sprzedanymi wyrobami. Podano wybrane rozwiązania eurologistyki oraz logistyki globalnej i wynikające z nich wyzwania dla logistyki przedsiębiorstw w naszym kraju. Spis treści: PRZEDMOWA 1. WPROWADZENIE 2. ZARYS ROZWOJU LOGISTYKI 2.1. Rys historyczny 2.2. Przyczyny i uwarunkowania rozwoju logistyki 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOGISTYKI 3.1. Kształtowanie się zakresu zadań logistycznych 3.2. Założenia współczesnej logistyki 3.3. Systemy logistyczne 4. LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 4.1. Logistyka w gospodarowaniu 4.2. Zadania logistyki w przedsiębiorstwie 4.3. Koncepcja służby logistycznej przedsiębiorstwa 4.4. Projektowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa 4.5. Wdrażanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie 4.6. Ocena pracy służby logistycznej 5. LOGISTYKA ZAOPATRYWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Logistyka zaopatrywania w maszyny i urządzenia 5.3. Logistyka zaopatrywania materiałowego 5.4. Logistyka zaopatrywania w energię 5.5. Logistyka w sferze zasobów pracy kwalifikowanej 5.6. Logistyka zaopatrywania w usługi 5.7. Logistyka w sferze informacyjnej 5.8. Logistyka w sferze finansów przedsiębiorstwa 6. LOGISTYKA W PRZYGOTOWANIU WYTWARZANIA I W WYTWARZANIU WYROBÓW 6.1. Logistyka w sferze innowacji, badań i rozwoju 6.2. Logistyka w projektowaniu 6.3. Logistyka w wytwarzaniu wyrobów 6.4. Logistyka w eksploatacji maszyn i urządzeń 7. LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI WYROBÓW 7.1. Logistyka w planowaniu strefy dystrybucji wyrobów 7.2. Logistyka w procesach dystrybucji wyrobów 7.3. Aspekty logistyczne w problematyce magazynów w przestrzeni dystrybucji wyrobów 7.4. Logistyka w gospodarce magazynowej 8. LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW 8.1. Logistyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw 8.2. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 8.3. Logistyka w sterowaniu zapasami 8.4. Modele sterowania zapasami 8.5. Automatyczna identyfikacja materiałów i wyrobów 9. LOGISTYKA W MARKETINGU, OBSŁUDZE KLIENTÓW I SERWISOWEJ OPIECE NAD WYROBAMI 9.1. Logistyka w marketingu 9.2. Logistyka w obsłudze klientów i sprzedaży wyrobów 9.3. Logistyka w serwisowej opiece nad wyrobami 10. LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU OPAKOWANIAMI, ODPADAMI I ZWRACANYMI WYROBAMI 10.1. Logistyka w gospodarowaniu opakowaniami 10.2. Logistyka w gospodarowaniu odpadami 10.3. Zagospodarowanie zwrotów, zużytych maszyn i wyrobów 11. PERSPEKTYWY ROZWOJU LOGISTYKI W POLSCE 11.1. Logistyka w unii europejskiej i wyzwania dla polski 11.2. Uwarunkowania rozwoju logistyki w polsce 11.3. Automatyzacja urządzeń dla prac logistycznych BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zarys logistyki przedsiębiorstwa

 • [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne]

  Kategoria: Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LOGISTYKA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  58,41 zł
  64,90 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania... Pełen opis produktu 'Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem' »

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane w kolejnych rozdziałach problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

 • [PWE]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między ... Pełen opis produktu 'LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE' »

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie nauki, a zwłaszcza praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Globalizacja rynku towarów i usług oraz rewolucyjne zmiany w technice komunikowania się wymuszają zapewnienie sprawności fizycznych strumieni dostaw, które są warunkiem zachowania wymaganej ciągłości procesów gospodarczych.Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, ekonomizacja działalności i redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej każdej firmy.Piąte wydanie „Logistyki w przedsiębiorstwie” ukazuje się po szesnastu latach od wydania pierwszego. Był to okres dynamicznych zmian w gospodarce, zwłaszcza światowej, wywierających istotny wpływ także na procesy logistyczne. W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. Dane przytaczane w książce dotyczą 2009 r. i zostały zaczerpnięte głównie z Rocznika Statystycznego 2010, który ukazał się na początku 2011 r. W polskiej gospodarce — będącej pod wpływem gospodarki globalnej — w ostatnich latach zachodziły dynamiczne zmiany, światowy kryzys gospodarczy i finansowy lat 2008-2009 miał swoje odbicie także w naszym kraju. Autorzy zwrócili uwagę na te zjawiska i zdarzenia, które miały związek z logistyką. Treść książki oraz koncepcja jej ujęcia wskazują, że nie jest to ani klasyczna monografia, ani też wyłącznie podręcznik akademicki. Książka ta ma pewne cechy obu wymienionych typów publikacji. Może być wykorzystywana zarówno przez studentów, zwłaszcza kierunków ekonomii, zarządzania i marketingu wyższych uczelni wszystkich typów, jak i przez praktyków gospodarczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie - Skowronek Czesław, Sarjusz Wolski Zdzisław' »

  Opis - Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie nauki, a zwłaszcza praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Globalizacja rynku towarów i usług oraz rewolucyjne zmiany w technice komunikowania się wymuszają zapewnienie sprawności fizycznych strumieni dostaw, które są warunkiem zachowania wymaganej ciągłości procesów gospodarczych.Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, ekonomizacja działalności i redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej każdej firmy.Piąte wydanie "Logistyki w przedsiębiorstwie" ukazuje się po szesnastu latach od wydania pierwszego. Był to okres dynamicznych zmian w gospodarce, zwłaszcza światowej, wywierających istotny wpływ także na procesy logistyczne. W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. Dane przytaczane w książce dotyczą 2009 r. i zostały zaczerpnięte głównie z Rocznika Statystycznego 2010, który ukazał się na początku 2011 r. W polskiej gospodarce " będącej pod wpływem gospodarki globalnej " w ostatnich latach zachodziły dynamiczne zmiany, światowy kryzys gospodarczy i finansowy lat 2008-2009 miał swoje odbicie także w naszym kraju. Autorzy zwrócili uwagę na te zjawiska i zdarzenia, które miały związek z logistyką. Treść książki oraz koncepcja jej ujęcia wskazują, że nie jest to ani klasyczna monografia, ani też wyłącznie podręcznik akademicki. Książka ta ma pewne cechy obu wymienionych typów publikacji. Może być wykorzystywana zarówno przez studentów, zwłaszcza kierunków ekonomii, zarządzania i marketingu wyższych uczelni wszystkich typów, jak i przez praktyków gospodarczych. Nazwa - Logistyka w przedsiębiorstwie Autor - Skowronek Czesław, Sarjusz Wolski Zdzisław Oprawa - Miękka Wydawca - PWE Kod ISBN - 9788320820133 Kod EAN - 9788320820133 Wydanie - 5 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 348 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-02-15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie - Skowronek Czesław, Sarjusz Wolski Zdzisław

 • [PWE]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między ... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie [Skowronek Czesław, Sarjusz Wolski Zdzisław]' »

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych. Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami. Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie nauki, a zwłaszcza praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Globalizacja rynku towarów i usług oraz rewolucyjne zmiany w technice komunikowania się wymuszają zapewnienie sprawności fizycznych strumieni dostaw, które są warunkiem zachowania wymaganej ciągłości procesów gospodarczych. Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, ekonomizacja działalności i redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej każdej firmy. Piąte wydanie „Logistyki w przedsiębiorstwie” ukazuje się po szesnastu latach od wydania pierwszego. Był to okres dynamicznych zmian w gospodarce, zwłaszcza światowej, wywierających istotny wpływ także na procesy logistyczne. W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. Dane przytaczane w książce dotyczą 2009 r. i zostały zaczerpnięte głównie z Rocznika Statystycznego 2010, który ukazał się na początku 2011 r. W polskiej gospodarce — będącej pod wpływem gospodarki globalnej — w ostatnich latach zachodziły dynamiczne zmiany, światowy kryzys gospodarczy i finansowy lat 2008-2009 miał swoje odbicie także w naszym kraju. Autorzy zwrócili uwagę na te zjawiska i zdarzenia, które miały związek z logistyką. Treść książki oraz koncepcja jej ujęcia wskazują, że nie jest to ani klasyczna monografia, ani też wyłącznie podręcznik akademicki. Książka ta ma pewne cechy obu wymienionych typów publikacji. Może być wykorzystywana zarówno przez studentów, zwłaszcza kierunków ekonomii, zarządzania i marketingu wyższych uczelni wszystkich typów, jak i przez praktyków gospodarczych. ISBN: 9788320820133 Kod paskowy: 9788320820133 Autorzy: Skowronek Czesław, Sarjusz Wolski Zdzisław Wydanie: 5 Rok wydania: 2012 Kod wydawcy: 20234 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 348 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 20 Waga: 0.56 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie [Skowronek Czesław, Sarjusz Wolski Zdzisław]

 • [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między ... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie. Wydanie 5' »

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych. Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie. Wydanie 5

 • []

  Obecnie Rośnie świadomość Korzyści Związanych Z Kompleksowym I Odpowiednim Wkomponowaniem Logistyki W Strukturę I Mechanizm Zarządzania Przedsiębiorstwem Oraz W Proces Współdziałania...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka W Systemie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Relacje I Kierunki Zmian

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie - Praca zbiorowa' »

  Opis - Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie nauki, a zwłaszcza praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Globalizacja rynku towarów i usług oraz rewolucyjne zmiany w technice komunikowania się wymuszają zapewnienie sprawności fizycznych strumieni dostaw, które są warunkiem zachowania wymaganej ciągłości procesów gospodarczych.Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, ekonomizacja działalności i redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej każdej firmy.Piąte wydanie 'Logistyki w przedsiębiorstwie' ukazuje się po szesnastu latach od wydania pierwszego. Był to okres dynamicznych zmian w gospodarce, zwłaszcza światowej, wywierających istotny wpływ także na procesy logistyczne. W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. Dane przytaczane w książce dotyczą 2009 r. i zostały zaczerpnięte głównie z Rocznika Statystycznego 2010, który ukazał się na początku 2011 r. W polskiej gospodarce — będącej pod wpływem gospodarki globalnej — w ostatnich latach zachodziły dynamiczne zmiany, światowy kryzys gospodarczy i finansowy lat 2008-2009 miał swoje odbicie także w naszym kraju. Autorzy zwrócili uwagę na te zjawiska i zdarzenia, które miały związek z logistyką. Treść książki oraz koncepcja jej ujęcia wskazują, że nie jest to ani klasyczna monografia, ani też wyłącznie podręcznik akademicki. Książka ta ma pewne cechy obu wymienionych typów publikacji. Może być wykorzystywana zarówno przez studentów, zwłaszcza kierunków ekonomii, zarządzania i marketingu wyższych uczelni wszystkich typów, jak i przez praktyków gospodarczych. Nazwa - Logistyka w przedsiębiorstwie Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - PWE Kod ISBN - 9788320820416 Kod EAN - 9788320820416 Wydanie - 1 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.2x23.7cm Ilość stron - 380 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-10-17
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie - Praca zbiorowa

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia i Biznes>Organizacja i zarządzanie>Zarządzanie logistykąWysyłka: do 3 dni

  Celem Książki Jest Wskazanie Atrybutów Systemów Logistycznych W Przedsiębiorstwach Handlu Detalicznego Wielkopowierzchniowego Oraz Determinantów Ich Przepływów Strumieni Logistycznych. Na Tej Pełen opis produktu 'Audyt Logistyki W Przedsiębiorstwach Handlu Detalicznego Wielkopowierzchniowego' »

  Celem Książki Jest Wskazanie Atrybutów Systemów Logistycznych W Przedsiębiorstwach Handlu Detalicznego Wielkopowierzchniowego Oraz Determinantów Ich Przepływów Strumieni Logistycznych. Na Tej Podstawie Opracowanie Koncepcji Realizacji Procedury Audytu Log
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Audyt Logistyki W Przedsiębiorstwach Handlu Detalicznego Wielkopowierzchniowego

 • Logistyka w przedsiębiorstwie w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  47,35 zł
  50,99 zł

  [pwe]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między ... Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie' »

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie nauki, a zwłaszcza praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Globalizacja rynku towarów i usług oraz rewolucyjne zmiany w technice komunikowania się wymuszają zapewnienie sprawności fizycznych strumieni dostaw, które są warunkiem zachowania wymaganej ciągłości procesów gospodarczych.Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, ekonomizacja działalności i redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej każdej firmy.Piąte wydanie „Logistyki w przedsiębiorstwie” ukazuje się po szesnastu latach od wydania pierwszego. Był to okres dynamicznych zmian w gospodarce, zwłaszcza światowej, wywierających istotny wpływ także na procesy logistyczne. W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. Dane przytaczane w książce dotyczą 2009 r. i zostały zaczerpnięte głównie z Rocznika Statystycznego 2010, który ukazał się na początku 2011 r. W polskiej gospodarce — będącej pod wpływem gospodarki globalnej — w ostatnich latach zachodziły dynamiczne zmiany, światowy kryzys gospodarczy i finansowy lat 2008-2009 miał swoje odbicie także w naszym kraju. Autorzy zwrócili uwagę na te zjawiska i zdarzenia, które miały związek z logistyką. Treść książki oraz koncepcja jej ujęcia wskazują, że nie jest to ani klasyczna monografia, ani też wyłącznie podręcznik akademicki. Książka ta ma pewne cechy obu wymienionych typów publikacji. Może być wykorzystywana zarówno przez studentów, zwłaszcza kierunków ekonomii, zarządzania i marketingu wyższych uczelni wszystkich typów, jak i przez praktyków gospodarczych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie

 • Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  45,14 zł
  48,61 zł

  [pwe]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania... Pełen opis produktu 'Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem' »

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane w kolejnych rozdziałach problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Logistyka w przedsiębiorstwie w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  51,29 zł
  55,24 zł

  [pwe]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki Pełen opis produktu 'Logistyka w przedsiębiorstwie' »

  We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych. Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne i ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz słownik ważniejszych terminów.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studentów uczelni ekonomicznych na specjalności logistyka....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie

 • [OPRACOWANIE ZBIOROWE]

  Kategoria: Literatura popularnonaukowa>Prawo i administracjaWysyłka: do 7 dni

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania... Pełen opis produktu 'LOGISTYKA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM' »

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane w kolejnych rozdziałach problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LOGISTYKA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • [PWE]

  Kategoria: Książki/Nauka/Ekonomia, biznesWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Logistyka w przedsiębiorstwie


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Planetaksiazki.pl

Podręczniki, literatura popularnonaukowa oraz audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
opracowanie zbiorowe, pwm, edgard, nomos, opracowanie zbiorowe, pozostałe, contra, storybox, gamma, mck
Produkty w ofercie: 15278
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2