Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Opolski]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  w procesie kształcenia dzieci niepełnosprawnych 4. Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym   Rozdział IV. Założenia metodologiczne badań własnych 1. Przedmiot i cele badań 2. Problemy... Pełen opis produktu 'Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim' »

  Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, umożliwiających im wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników. W tym kontekście integracyjna forma edukacji jest postrzegana jako nowy model oświaty, ma być przeciwieństwem segregacji, formą alternatywą dla rozdziału pedagogiki ogólnej od specjalnej oraz izolowania dzieci niepełnosprawnych od zdrowych. Niniejsza publikacja pozwoli na uzyskanie wiedzy dotyczącej: interdyscyplinarnego ujęcia integracji, jej wielorakich znaczeń i płaszczyzn postrzegania; koncepcji, w jakich było rozpatrywane integracyjne kształcenie osób niepełnosprawnych; różnic w modernistycznym i postmodernistycznym rozumieniu kategorii „inności” będącej cechą wyróżniającą z danej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; spotykanych obecnie typologii niepełnosprawności; rozwoju kształcenia integracyjnego w Polsce oraz doświadczeń integracyjnych w innych krajach Europy i świata; instytucjonalnego i strukturalnego wymiaru realizacji kształcenia integracyjnego; celów i zadań kształcenia integracyjnego zawartych w Podstawie programowej I etapu edukacyjnego; miejsca i znaczenia planów oraz programów kształcenia integracyjnego; funkcji i pełnionych l przez nauczyciela ról oraz znaczenie jego właściwego przygotowania w zakresie realizacji procesu kształcenia dzieci niepełnosprawnych; sytuacji ucznia niepełnosprawnego w środowisku szkolnym oraz aspektów jego funkcjonowania. W książce podano także bogate informacje dotyczące: infrastruktury szkolnictwa integracyjnego; kadry pedagogicznej realizującej założenia integracyjnego systemu kształcenia; wykorzystywanych przez nauczycieli programów nauczania i podręczników kształcenia zintegrowanego stosowanych w nauczaniu integracyjnym; sposobów prowadzenia zajęć w oddziałach integracyjnych, uwzględniające specyficzne potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz zagadnienia dotyczące współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów;  postaw, jakie reprezentują rodzice wobec dzieci zdrowych i niepełnosprawnych uczących się w klasach integracyjnych; sposobów funkcjonowania oraz rodzajów zachowań przejawianych przez uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz stosunku nauczycieli do swoich uczniów w badanych klasach integracyjnych; rodzaju postaw reprezentowanych przez uczniów w klasie integracyjnej wobec jednostek niepełnosprawnych oraz dylematów nauczycieli prowadzących i wspomagających w zakresie efektów osiąganych w nauczaniu integracyjnym. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – do dyrektorów szkół, nauczycieli, decydentów oświatowych, rodziców uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, a także studentów. Treści w niej zawarte pozwolą Czytelnikom nabrać przekonania o szczególnym znaczeniu idei wspólnego kształcenia uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych w środowisku otwartym, a tym samym pozyskać ich jako gorących orędowników integracji, wprowadzających do rzeczywistości jej założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne.     Spis treści:   Wstęp   Rozdział I. Teoretyczny kontekst procesu integracji 1. Integracja – jej zakres i wymiary w ujęciu interdyscyplinarnym 2. Koncepcje (modele) postrzegania procesów integracyjnych 3. Kategoria inności wobec problemów integracji 4. Stada i typologie niepełnosprawności   Rozdział II. Kształcenie integracyjne i jego założenia 1. Rozwój kształcenia integracyjnego w Polsce i za granicą 2. Stan prawny funkcjonowania systemu kształcenia integracyjnego w Polsce 3. Instytucjonalny i strukturalny wymiar realizacji kształcenia integracyjnego   Rozdział III. Istota kształcenia integracyjnego w edukacji wczesnoszkolnej 1. Cele i zadania kształcenia integracyjnego w Podstawie programowej I etapu edukacyjnego 2. Plany i programy nauczania integracyjnego 3. Nauczyciel w procesie kształcenia dzieci niepełnosprawnych 4. Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym   Rozdział IV. Założenia metodologiczne badań własnych 1. Przedmiot i cele badań 2. Problemy badawcze 3. Zmienne i wskaźniki 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 5. Metody opracowania materiału badawczego 6. Teren i organizacja badań 7. charakterystyka badanych grup   Rozdział V. Czynniki determinujące jakość kształcenia integracyjnego w województwie opolskim 1. Infrastruktura szkolnictwa integracyjnego w województwie opolskim 2. Kadra pedagogiczna kształcenia integracyjnego w województwie opolskim 3. Programy i podręczniki kształcenia zintegrowanego a potrzeby edukacji integracyjnej 4. Sposoby prowadzenia zajęć a specyficzne potrzeby dzieci niepełnosprawnych w opinii badanych pedagogów oraz analiza z obserwacji standaryzowanej 5. Współpraca nauczycieli realizujących kształcenie integracyjne z rodzicami uczniów   Rozdział VI. Psychospołeczne funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w nauczaniu integracyjnym 1. Podstawy rodziców wobec dzieci zdrowych i niepełnosprawnych uczących się w klasach integracyjnych 2. Funkcjonowanie i wzajemna akceptacja dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w klasie szkolnej 3. Podstawy uczniów w klasie integracyjnej wobec jednostek niepełnosprawnych 4. Osiągane efekty w nauczaniu integracyjnym – dylematy nauczycieli   Uogólnienia i wnioski Aneksy Bibliografia  
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim

 • [Instytut Spraw Publicznych]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003

 • [WAiP]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  uczy szkoła, jak kierować uczeniem się, jak poznać osiągnięcia szkolne ucznia. Książka przydatna zarówno dla studentów pedagogiki, młodych nauczycieli, jak i doświadczonych pedagogów. Pełen opis produktu 'Kształcenie szkolne Podręcznik skutecznej dydaktyki' »

  Podręcznik wybitnego dydaktyka polskiego pokazuje proces nabywania wiedzy i kompetencji dydaktycznych przez nauczyciela. Autor umiejętnie łączy teorię i praktykę, aby odpowiedzieć na pytania czego uczy szkoła, jak kierować uczeniem się, jak poznać osiągnięcia szkolne ucznia. Książka przydatna zarówno dla studentów pedagogiki, młodych nauczycieli, jak i doświadczonych pedagogów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kształcenie szkolne Podręcznik skutecznej dydaktyki

 • [Impuls]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala... Pełen opis produktu 'Szkolne standardy jakości procesu kształcenia' »

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie uzyskiwanych wyników kształcenia. Standardy te bowiem, dotyczące tego ?co się dzieje w klasie szkolnej", tworzą możliwości do uzyskiwania satysfakcjonującej oceny pracy dydaktycznej przez ?dobrych" nauczycieli, którzy pracują w środowisku uczniów mających duże trudności w nauce i nie odnoszących spektakularnych sukcesów. Standardy te, tworzone przez nauczycieli ?dla siebie" i wykorzystywane w samoocenie oraz modyfikacji ich pracy, a przez dyrektorów szkół w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, mogą się znacznie przyczynić do rozwoju jakości pracy dydaktycznej w szkołach.W książce przedstawiona jest autorska koncepcja standardów jakości procesu kształcenia, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki oraz wynikających z zaleceń współczesnej teorii jakości dla edukacji. Standardy te odnoszą się następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia.Książka zawiera także opis badań przeprowadzonych w wybranych szkołach, które pozwoliły zdiagnozować w jakim stopniu proces uczenia się uczniów przebiega zgodnie ze wskaźnikami wyznaczonych standardów jakości procesu kształcenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

 • [Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.]

  Kategoria: Poradniki metodyczneWysyłka: od ręki

  Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej,... Pełen opis produktu 'Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia' »

  Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej, a także problemów funkcjonowania w bibliotece szkolnej ucznia zarówno zdolnego, jak i trudnego i niepełnosprawnego. Książka zawiera ciekawe i nowatorskie pomysły do wykorzystania w praktyce zawodowej bibliotekarzy szkolnych. "Biblioteka szkolna" jest znakomitym, praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy szkolnych; może też byc swoistym kompendium dla studentów pedagogiki i innych nauk humanistycznych. Spis treści 1. Wprowadzenie do Poradnika 2. Wstęp 3. Zasady organizacji, cele, zadania i funkcje biblioteki szkolnej 4. Jakość w bibliotece szkolnej. Standardy mierzenia jakości pracy biblioteki szkolnej (TQM - Total Quality Managment) 5. Bibliotekarz kreatywny 6. Uczeń zdolny i uczeń trudny w bibliotece szkolnej 7. Komputer i internet w pracy bibliotekarza 8. Pomocnik bibliotekarza szkolnego - Bank pomysłów - Kilka pomysłów na doraźne zastępstwo - Zestawienie bibliograficzne scenariuszy i imprez czytelniczych dla uczniów nauczania początkowego i szkoły podstawowej w czasopiśmie "Biblioteka w Szkole" (lata 1995-2006) - Praktyczny przewodnik po internecie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych 9. Bibliografia 10. Sieciografia (strony internetowe wykorzystywane w pracy).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia

 • [Łośgraf]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  Niniejsza publikacja będzie przydatna zarówno dla studentów pedagogiki oraz młodych nauczycieli, jak i dla doświadczonych pedagogów.Umiejętnie łączy teorię z praktyką, by odpowiedzieć na pytania:- czego... Pełen opis produktu 'Kształcenie szkolne' »

  Niniejsza publikacja będzie przydatna zarówno dla studentów pedagogiki oraz młodych nauczycieli, jak i dla doświadczonych pedagogów.Umiejętnie łączy teorię z praktyką, by odpowiedzieć na pytania:- czego uczy szkoła?- jak kierować uczeniem się?- jak poznawać osiągnięcia ucznia?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kształcenie szkolne

 • [IMPULS]

  Kategoria: Podręczniki akademickie / Pedagogika

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala... Pełen opis produktu 'Szkolne standardy jakości procesu kształcenia' »

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie uzyskiwanych wyników kształcenia. Standardy te bowiem, dotyczące tego ?co się dzieje w klasie szkolnej, tworzą możliwości do uzyskiwania satysfakcjonującej oceny pracy dydaktycznej przez ?dobrych nauczycieli, którzy pracują w środowisku uczniów mających duże trudności w nauce i nie odnoszących spektakularnych sukcesów. Standardy te, tworzone przez nauczycieli ?dla siebie i wykorzystywane w samoocenie oraz modyfikacji ich pracy, a przez dyrektorów szkół w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, mogą się znacznie przyczynić do rozwoju jakości pracy dydaktycznej w szkołach.W książce przedstawiona jest autorska koncepcja standardów jakości procesu kształcenia, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki oraz wynikających z zaleceń współczesnej teorii jakości dla edukacji. Standardy te odnoszą się następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia.Książka zawiera także opis badań przeprowadzonych w wybranych szkołach, które pozwoliły zdiagnozować w jakim stopniu proces uczenia się uczniów przebiega zgodnie ze wskaźnikami wyznaczonych standardów jakości procesu kształcenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

 • []

  Kategoria: Pedagogika/Edukacja/Przedszkolna

  uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne. Ukazuje także istotę edukacji dziecka w wybranych koncepcjach pedagogicznych, kolejne stopnie realizacji kształcenia zintegrowanego oraz rolę nauczyciela... Pełen opis produktu 'Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym' »

  Rzeszów 2005, wydanie 1, format 165 x 240, objętość 188 str., oprawa miękka Książka przedstawia kolejno: rozważania nad współczesnymi tendencjami w edukacji wczesnoszkolnej, ideę integracji oraz jej uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne. Ukazuje także istotę edukacji dziecka w wybranych koncepcjach pedagogicznych, kolejne stopnie realizacji kształcenia zintegrowanego oraz rolę nauczyciela w tym procesie i sposoby planowania działalności edukacyjnej. Składa...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym

 • [Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.]

  Kategoria: Poradniki metodyczne

  Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej,... Pełen opis produktu 'Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia' »

  Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej, a także problemów funkcjonowania w bibliotece szkolnej ucznia zarówno zdolnego, jak i trudnego i niepełnosprawnego. Książka zawiera ciekawe i nowatorskie pomysły do wykorzystania w praktyce zawodowej bibliotekarzy szkolnych."Biblioteka szkolna" jest znakomitym, praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy szkolnych; może też byc swoistym kompendium dla studentów pedagogiki i innych nauk humanistycznych.Spis treści1. Wprowadzenie do Poradnika2. Wstęp3. Zasady organizacji, cele, zadania i funkcje biblioteki szkolnej4. Jakość w bibliotece szkolnej. Standardy mierzenia jakości pracy biblioteki szkolnej (TQM - Total Quality Managment)5. Bibliotekarz kreatywny6. Uczeń zdolny i uczeń trudny w bibliotece szkolnej7. Komputer i internet w pracy bibliotekarza8. Pomocnik bibliotekarza szkolnego- Bank pomysłów- Kilka pomysłów na doraźne zastępstwo- Zestawienie bibliograficzne scenariuszy i imprez czytelniczych dla uczniów nauczania początkowego i szkoły podstawowej w czasopiśmie "Biblioteka w Szkole" (lata 1995-2006)- Praktyczny przewodnik po internecie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych9. Bibliografia10. Sieciografia (strony internetowe wykorzystywane w pracy).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  szkolna. I i II etap kształcenia Autor - Bogumiła Konieczny - Rozenfeld Oprawa - Miękka Wydawca - Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o. Kod ISBN - 9788388839542 ... Pełen opis produktu 'Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia - Bogumiła Konieczny - Rozenfeld' »

  Opis - Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej, a także problemów funkcjonowania w bibliotece szkolnej ucznia zarówno zdolnego, jak i trudnego i niepełnosprawnego. Książka zawiera ciekawe i nowatorskie pomysły do wykorzystania w praktyce zawodowej bibliotekarzy szkolnych. "Biblioteka szkolna" jest znakomitym, praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy szkolnych; może też byc swoistym kompendium dla studentów pedagogiki i innych nauk humanistycznych. Spis treści 1. Wprowadzenie do Poradnika 2. Wstęp 3. Zasady organizacji, cele, zadania i funkcje biblioteki szkolnej 4. Jakość w bibliotece szkolnej. Standardy mierzenia jakości pracy biblioteki szkolnej (TQM - Total Quality Managment) 5. Bibliotekarz kreatywny 6. Uczeń zdolny i uczeń trudny w bibliotece szkolnej 7. Komputer i internet w pracy bibliotekarza 8. Pomocnik bibliotekarza szkolnego - Bank pomysłów - Kilka pomysłów na doraźne zastępstwo - Zestawienie bibliograficzne scenariuszy i imprez czytelniczych dla uczniów nauczania początkowego i szkoły podstawowej w czasopiśmie "Biblioteka w Szkole" (lata 1995-2006) - Praktyczny przewodnik po internecie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych 9. Bibliografia 10. Sieciografia (strony internetowe wykorzystywane w pracy). Nazwa - Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia Autor - Bogumiła Konieczny - Rozenfeld Oprawa - Miękka Wydawca - Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o. Kod ISBN - 9788388839542 Kod EAN - 9788388839542 Rok wydania - 2011 Format - 21x29 cm Ilość stron - 79 Typ podręcznika - Poradnik metodyczny Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia - Bogumiła Konieczny - Rozenfeld

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Otrzymują oni racjonalną propozycję do samokontroli i samooceny oraz do obserwowania działań uczniów oraz osiąganych efektów edukacyjnych. Nazwa - Szkolne standardy jakości procesu... Pełen opis produktu 'Szkolne standardy jakości procesu kształcenia - Maria Koszmider' »

  Opis - Przedstawiony w książce zestaw standardów i wskaźników stanowi pełną, przemyślaną propozycję, dającą nauczycielom znakomite spojrzenie na jakość ich pracy i jakość uczenia się uczniów. Otrzymują oni racjonalną propozycję do samokontroli i samooceny oraz do obserwowania działań uczniów oraz osiąganych efektów edukacyjnych. Nazwa - Szkolne standardy jakości procesu kształcenia Autor - Maria Koszmider Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788375870145 Kod EAN - 9788375870145 Wydanie - 1 Rok wydania - 2008 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 116 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2008-09-26
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia - Maria Koszmider

 • [impuls]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Pedagogika. Oświata i szkolnictwo>Oświata. Szkoły. Organizacje wychowawczeWysyłka: od ręki

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala... Pełen opis produktu 'Szkolne standardy jakości procesu kształcenia' »

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie uzyskiwanych wyników kształcenia. Standardy te bowiem, dotyczące tego „co się dzieje w klasie szkolnej", tworzą możliwości do uzyskiwania satysfakcjonującej oceny pracy dydaktycznej przez „dobrych" nauczycieli, którzy pracują w środowisku uczniów mających duże trudności w nauce i nie odnoszących spektakularnych sukcesów. Standardy te, tworzone przez nauczycieli „dla siebie" i wykorzystywane w samoocenie oraz modyfikacji ich pracy, a przez dyrektorów szkół w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, mogą się znacznie przyczynić do rozwoju jakości pracy dydaktycznej w szkołach.W książce przedstawiona jest autorska koncepcja standardów jakości procesu kształcenia, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki oraz wynikających z zaleceń współczesnej teorii jakości dla edukacji. Standardy te odnoszą się następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia.Książka zawiera także opis badań przeprowadzonych w wybranych szkołach, które pozwoliły zdiagnozować w jakim stopniu proces uczenia się uczniów przebiega zgodnie ze wskaźnikami wyznaczonych standardów jakości procesu kształcenia....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

 • []

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

 • [Oficyna Wydawnicza Łośgraf]

  Kategoria: Książki/Nauka/PedagogikaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki

 • [Impuls]

  Kategoria: PedagogikaWysyłka: od ręki

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala... Pełen opis produktu 'Szkolne standardy jakości procesu kształcenia' »

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie uzyskiwanych wyników kształcenia. Standardy te bowiem, dotyczące tego ?co się dzieje w klasie szkolnej, tworzą możliwości do uzyskiwania satysfakcjonującej oceny pracy dydaktycznej przez ?dobrych nauczycieli, którzy pracują w środowisku uczniów mających duże trudności w nauce i nie odnoszących spektakularnych sukcesów. Standardy te, tworzone przez nauczycieli ?dla siebie i wykorzystywane w samoocenie oraz modyfikacji ich pracy, a przez dyrektorów szkół w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, mogą się znacznie przyczynić do rozwoju jakości pracy dydaktycznej w szkołach.W książce przedstawiona jest autorska koncepcja standardów jakości procesu kształcenia, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki oraz wynikających z zaleceń współczesnej teorii jakości dla edukacji. Standardy te odnoszą się następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia.Książka zawiera także opis badań przeprowadzonych w wybranych szkołach, które pozwoliły zdiagnozować w jakim stopniu proces uczenia się uczniów przebiega zgodnie ze wskaźnikami wyznaczonych standardów jakości procesu kształcenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

 • [Impuls]

  Kategoria: Podręczniki /Podręczniki akademickie/Pedagogika

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala... Pełen opis produktu 'Szkolne standardy jakości procesu kształcenia' »

  Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie uzyskiwanych wyników kształcenia. Standardy te bowiem, dotyczące tego ?co się dzieje w klasie szkolnej, tworzą możliwości do uzyskiwania satysfakcjonującej oceny pracy dydaktycznej przez ?dobrych nauczycieli, którzy pracują w środowisku uczniów mających duże trudności w nauce i nie odnoszących spektakularnych sukcesów. Standardy te, tworzone przez nauczycieli ?dla siebie i wykorzystywane w samoocenie oraz modyfikacji ich pracy, a przez dyrektorów szkół w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, mogą się znacznie przyczynić do rozwoju jakości pracy dydaktycznej w szkołach.W książce przedstawiona jest autorska koncepcja standardów jakości procesu kształcenia, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki oraz wynikających z zaleceń współczesnej teorii jakości dla edukacji. Standardy te odnoszą się następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia.Książka zawiera także opis badań przeprowadzonych w wybranych szkołach, które pozwoliły zdiagnozować w jakim stopniu proces uczenia się uczniów przebiega zgodnie ze wskaźnikami wyznaczonych standardów jakości procesu kształcenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

 • [Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.]

  Kategoria: Poradniki/Metodyczne

  Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej,... Pełen opis produktu 'Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia' »

  Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej, a także problemów funkcjonowania w bibliotece szkolnej ucznia zarówno zdolnego, jak i trudnego i niepełnosprawnego. Książka zawiera ciekawe i nowatorskie pomysły do wykorzystania w praktyce zawodowej bibliotekarzy szkolnych. "Biblioteka szkolna" jest znakomitym, praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy szkolnych; może też byc swoistym kompendium dla studentów pedagogiki i innych nauk humanistycznych. Spis treści 1. Wprowadzenie do Poradnika 2. Wstęp 3. Zasady organizacji, cele, zadania i funkcje biblioteki szkolnej 4. Jakość w bibliotece szkolnej. Standardy mierzenia jakości pracy biblioteki szkolnej (TQM - Total Quality Managment) 5. Bibliotekarz kreatywny 6. Uczeń zdolny i uczeń trudny w bibliotece szkolnej 7. Komputer i internet w pracy bibliotekarza 8. Pomocnik bibliotekarza szkolnego - Bank pomysłów - Kilka pomysłów na doraźne zastępstwo - Zestawienie bibliograficzne scenariuszy i imprez czytelniczych dla uczniów nauczania początkowego i szkoły podstawowej w czasopiśmie "Biblioteka w Szkole" (lata 1995-2006) - Praktyczny przewodnik po internecie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych 9. Bibliografia 10. Sieciografia (strony internetowe wykorzystywane w pracy).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, muza, zielona sowa, mega creative, wsip, trefl, znak, wilga, edycja Świętego pawła
Produkty w ofercie: 148895
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6587
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat, trefl, wilga, impuls
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163500
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, edycja Świętego pawła, wilga, trefl, skrzat
Produkty w ofercie: 108380
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1