Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [WSPOL]

  Kategoria: Książki ogólne / prawo

  WSTĘP Korupcja jest przejawem przestępczej działalności odnotowywanej we wszystkich państwach. Za stanowiskiem tym przemawiają chociażby coroczne fora na temat zwalczania korupcji w Unii... Pełen opis produktu 'Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji. Stop korupcji' »

  WSTĘP Korupcja jest przejawem przestępczej działalności odnotowywanej we wszystkich państwach. Za stanowiskiem tym przemawiają chociażby coroczne fora na temat zwalczania korupcji w Unii Europejskiej. W 2011 r. takie forum odbyło się 10-11 lutego w Trewirze pod hasłem „Jak najlepiej zapewnić ochronę demaskatorom?" W ramach wspomnianego spotkania wiodącym był temat poświęcony przeglądowi europejskiego i światowego prawodawstwa antykorupcyjnego. Rozważania na temat korupcji trwale zagościły także w polskim dyskursie publicznym. Transformacja ustrojowa przyniosła możliwość prowadzenia otwartej dyskusji na temat zagrożeń wywołanych zachowaniami korupcyjnymi. Wiele uwagi poświęcono wypracowaniu właściwych sposobów jej zapobiegania i eliminacji. Ciężar przeciwdziałania korupcji spoczywa przede wszystkim na państwie, które posiada właściwe do tego celu instrumenty. Zapobieganiem korupcji zajmują się również organizacje pozarządowe i ośrodki akademickie. Organizacje pozarządowe realizują przede wszystkim zadania polegające na prowadzeniu badań ukazujących rozmiary i mechanizmy zachowań korupcyjnych. Tematyka zapobiegania tej patologii jest także przedmiotem zainteresowania ośrodków naukowych, które prowadzą szeroki dyskurs na temat metod ujawniania, eliminacji i zwalczania korupcji. Niniejsza publikacja jest owocem dyskusji przedstawicieli instytucji i ośrodków akademickich nad możliwością ograniczenia zjawiska korupcji. Pracę poprzedzoną wprowadzeniem Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie płka SG Andrzeja Rytwińskiego podzielono na trzy części. Część pierwszą poświęcono społeczno-etycznym aspektom korupcji. Autorzy odnieśli się przede wszystkim do określenia postawy człowieka w świetle zachowań korupcyjnych. W filozoficznym opracowaniu ppłk SG dr Beata Ewa Szachowicz określiła motywy zachowań korupcyjnych oraz czynniki wpływające na godność człowieka. W kolejnym rozdziale ppor. SG dr Lucyna Sikorska wskazała negatywny wpływ anomii na zachowania społeczne. Zdaniem autorki brak drogowskazu prawidłowego działania prowadzi do zatarcia granicy między tym, co dobre, a tym, co złe, i w konsekwencji może przyczynić się do zachowań korupcyjnych. Ksiądz płk dr Zbigniew Kępa zauważył, iż w procesie kształtowania postawy antykorupcyjnej należy wykorzystywać dostępne środki, które wpływają na wewnętrzną motywację, decydującą podczas określenia moralnej wartości podjętych działań. Zdaniem autora Biblia posiadająca wiele przekazów o zachowaniach moralnych stanowi pomoc w kształtowaniu postawy antykorup-cyjnej. Doktor hab. Piotr Majer przedstawił zasady profilowania w kodeksach etycznych pożądanych postaw poszczególnych grup zawodowych. Autor dokonał podziału wskazanego profilowania na dwie kategorie: grupę zwięzłych zbiorów zasad, odwołujących się głównie do sfery moralności oraz grupę kodeksów technokratycznych, definiujących precyzyjny sposób postępowania w sytuacjach korupcjogennych. Major SG dr Piotr Kozłowski przedstawił pogląd o konieczności stworzenia szkolenia urzędniczego, opierającego się na systemie trenerskim oddziałującym na świadomość poprzez kreowanie postaw etycznych, zgodnych z zasadami funkcjonowania państwa demokratycznego, które byłoby skutecznym środkiem ograniczającym korupcję. Podpułkownik SG Jacek Guz określił mechanizmy korupcji mające miejsce w poszczególnych sektorach społecznych. Autor zaprezentował ponadto wyniki badań ośrodków zajmujących się badaniem korupcji, tj. Transparency International czy Fundacja im. Stefana Batorego. Część druga publikacji Korupcja a funkcjonowanie państwa poświęcona została rozważaniom nad mechanizmami funkcjonowania podmiotów świadczących usługi publiczne, które są szczególnie zagrożone zachowaniami korupcyjnymi. Niniejszą część otwiera opracowanie drą Lecha Grochowskiego, w którym podniesiono szczególną odpowiedzialność pracowników administracji w budowaniu właściwej postawy antykorupcyjnej. Zdaniem autora od sposobu traktowania interesantów zależy wizerunek instytucji - samorządu. Dodatkowo podkreślono, że podstawową wartością w walce z korupcją na każdym szczeblu jest zmiana świadomości społecznej poprzez odrzucenie korupcji jako sposobu załatwienia sprawy. Nadkomisarz Jacek Bil ukazał problem zachowań korupcyjnych w świetle relacji państwo - korupcja. Autor przedstawił regulacje prawne 1 aspekty społeczne przyczyniające się do powstawania zachowań korupcyjnych. W opracowaniu wskazano sektory społeczne szczególnie zagrożone omawianym zjawiskiem, jak też określono sylwetkę kryminalistyczną sprawcy tego rodzaju czynów. Opracowanie ppłka SG drą Wojciecha Grobelskiego oraz kpt. SG Anetty Kiszczak nawiązuje do wciąż aktualnego problemu, obecnego w wielu dziedzinach życia, jakim jest korupcja. Autorzy zwracają uwagę, że zjawiska tego nie należy bagatelizować, lecz podjąć skuteczne działania antykorupcyjne prowadzące do ograniczenia i zwalczania korupcji. Problem korupcji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiony został przez Rafała Drączkowskiego. Autor, wskazując przyczyny korupcji w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON), przedstawił stanowisko, iż dotykają one przede wszystkim problemu wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa przez żołnierzy zawodowych wyższych szczebli dowodzenia. Opracowania drą Radosława Patermana oraz dr Anny Marcinkiewicz-Kaczmarczyk przedstawiają instytucje mające przeciwdziałać zachowaniom korupcyjnym w okresie PRL-u. Doktor Radosław Paterman, podejmując się opisu Wojskowych Służb Wewnętrznych Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nakreślił strukturę oraz zadania wskazanego podmiotu, jak też odniósł się do oceny podejmowanych przez jego przedstawicieli przedsięwzięć. Przywołany artykuł wskazuje na niezgodność podejmowanych działań z założeniami przypisanymi wspomnianej instytucji. W tonie dalszych rozważań historycznych dr Anna Marcinkiewicz-Kacz-marczyk przedstawiła instytucję Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy (ZOF). Autorka podjęła się wskazania przyczyn powołania struktur organizacyjnych oraz działalności ZOF, uwzględniając jego szczególny udział w walce z korupcją. Doktor Adam Hołub przedstawił zachowania korupcyjne, jakie odnotowano w czasach bezkrólewia w Polsce po śmierci Jana III Sobieskiego. Autor naświetlił w szczegółowy sposób reguły gry politycznej, w ramach której korupcja stała się koniecznym instrumentem do uzyskania zamierzonych przedsięwzięć. Ostatnim elementem drugiej części jest opracowanie płka SG Mirosława Hakiela, przedstawiające mechanizmy wytwarzane przez wspólnotę powiązaną więzami zobowiązań, w których dochodziło do zachowań przestępczych. Na przykładzie korupcyjnej postawy gen. bryg. Eugeniusza Dostojewskiego wskazano stabilność systemu wzajemnych usług, w którym uprzywilejowani uczestnicy mogli liczyć na bezkarność. Autor uwidocznił jednak, że sytuacje konfliktowe zachodzące między osobami skłonnymi do zachowań korupcyjnych prowadziły do ujawniania popełnianych przestępstw. W trzeciej części, poświęconej karno-prawnym aspektom przeciwdziałania korupcji, autorzy przedstawili praktyczne metody związane z identyfikacją, zapobieganiem i zwalczaniem korupcji. W prezentowanych opracowaniach szeroko rozwinięto problem wykorzystania niezbędnych narzędzi koniecznych do skutecznego przeciwdziałania opisywanej przestępczości. Grzegorz Kobuszewski określił podstawy prawne stosowania ofensywnych metod zwalczania korupcji. Autor, dokonując analizy obowiązujących przepisów, wskazał m.in. na konieczność stworzenia jednolitego modelu uprawnień i obowiązków (w postaci aktu prawnego) regulującego pracę operacyjną wszystkich służb. Jarosław Żywica podjął się próby usystematyzowania i ujednolicenia czynności wykrywczych w tego rodzaju sprawach oraz zaproponował algorytm prawidłowego sposobu wykonywania czynności procesowych. Doktor Piotr Starzyński nawiązał do konieczności przestrzegania zapisów konstytucyjnych w ramach prowadzonych spraw dotyczących korupcji. W podjętych rozważaniach dr Starzyński przedstawił m.in. stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie określenia zgodności definicji legalnej korupcji (zawarte w ustawie o Centralnym Biurze Antyko-rupcyjnym2) z konstytucyjnymi wymogami poprawnej legislacji. Podinspektor Kamila Zimoń zwróciła uwagę na obowiązek przestrzegania postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w trakcie prowadzenia czynności wykrywczych. Autorka wiele uwagi poświęciła problemowi stosowania środków techniki operacyjnej wobec osób podejrzewanych o popełnienie tego rodzaju przestępstw. Wspólne opracowanie dr Krystyny Czechowicz oraz dr Bogny Orłowskiej-Zielińskiej ukazuje poziom implementacji polskich przepisów prawa antykorupcyjnego do unormowań zawartych w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Ostatnie opracowanie niniejszej publikacji, autorstwa por. SG Tomasza Rewerskiego, poświęcone zostało problemowi psychologicznych uwarunkowań osób poddanych badaniom poligraficznym, które ubiegają się o służbę w Straży Granicznej. Zdaniem autora badanie poligraficzne jest użytecznym elementem rekrutacji, dzięki któremu istnieje możliwość zdemaskowania oraz eliminacji osób podatnych na zachowania korupcyjne. Przedłożony zbiór opracowań z pewnością wzbogaca dorobek naukowy poświęcony zagadnieniom korupcyjnym mającym miejsce w przeszłości oraz tym obecnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji. Stop korupcji

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Socjologia

  Książka Paulina Polak jest bardzo dobrą i nowatorską monografią korupcji przemysłowej. O ile dotychczas zwracano uwagą na indywidualne interakcje korupcyjne, o tyle tym razem korumpujące lek... Pełen opis produktu 'Paulina Polak NOWE FORMY KORUPCJI. ANALIZA SOCJOLOGICZNA SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W POLSCE' »

  Książka Paulina Polak jest bardzo dobrą i nowatorską monografią korupcji przemysłowej. O ile dotychczas zwracano uwagą na indywidualne interakcje korupcyjne, o tyle tym razem korumpujące lekarzy jednostki są związane oficjalnie umową o pracę z legalnie istniejącym podmiotem, jakimi są koncerny farmaceutyczne. Skala zjawiska jest prawdopodobnie masowa a zakres globalny. […] Książka jest napisana jasnym językiem, a nawet bardziej teoretyczne fragmenty nie popadają w tak powszechny w tego typu opracowaniach żargon socjologiczny. Z recenzji prof. dra hab. Jacka Kurczewskiego Autorka wykazuje, że w stosunkach między przemysłem farmaceutycznym a lekarzami dominuje często motyw zysku finansowego, bez względu na interes pacjenta. Korporacja zawodowa, podobnie jak i powołane do tego instytucje państwa, w najlepszym wypadku przymykają na to oczy, a w najgorszym – czynnie w tym procederze uczestniczą. […] Książka może w sposób istotny przyczynić się do skonkretyzowania i ukierunkowania aktualnych debat na temat stanu państwa i społeczeństwa w Polsce. Jej potencjalnymi odbiorcami są nie tylko socjolodzy, politolodzy, ekonomiści i politycy społeczni, ale także przedstawiciele środowiska lekarskiego i przemysłu farmaceutycznego. Z recenzji prof. dra hab. Antoniego Kamińskiego O autorze Paulina Polak, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się socjologią prawa, badaniem różnych patologii sfery publicznej, m.in. upolitycznieniem prokuratury oraz badaniem korupcji w sektorze farmaceutycznym, służbie zdrowia i administracji publicznej. Uczestniczyła w badaniach nad działalnością polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej oraz wykorzystaniem funduszy unijnych w Polsce. W latach 2007-2008 przebywała na stypendium w European University Institute we Fiesole pod Florencją.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Paulina Polak NOWE FORMY KORUPCJI. ANALIZA SOCJOLOGICZNA SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W POLSCE

 • [Nomos]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Filozofia i socjologia/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowe formy korupcji

 • [NOMOS]

  Kategoria: Historia Polski 1990Wysyłka: od ręki

  Autorka wykazuje, że w stosunkach między przemysłem farmaceutycznym a lekarzami dominuje często motyw zysku finansowego, bez względu na interes pacjenta. Korporacja zawodowa, podobnie jak i powołane do... Pełen opis produktu 'Nowe formy korupcji' »

  Autorka wykazuje, że w stosunkach między przemysłem farmaceutycznym a lekarzami dominuje często motyw zysku finansowego, bez względu na interes pacjenta. Korporacja zawodowa, podobnie jak i powołane do tego instytucje państwa, w najlepszym wypadku przymykają na to oczy, a w najgorszym ? czynnie w tym procederze uczestniczą. [?] Książka może w sposób istotny przyczynić się do skonkretyzowania i ukierunkowania aktualnych debat na temat stanu państwa i społeczeństwa w Polsce. Jej potencjalnymi odbiorcami są nie tylko socjolodzy, politolodzy, ekonomiści i politycy społeczni, ale także przedstawiciele środowiska lekarskiego i przemysłu farmaceutycznego.Z recenzji prof. dra hab. Antoniego Kamińskiego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowe formy korupcji

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  Książka jest jedyną na rynku pozycją szczegółowo omawiającą problematykę korupcji urzędniczej. Autor przedstawia w niej m.in.: sposoby walki z korupcją, specyfikę działań wywiadowczych,... Pełen opis produktu 'Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową' »

  Książka jest jedyną na rynku pozycją szczegółowo omawiającą problematykę korupcji urzędniczej. Autor przedstawia w niej m.in.: sposoby walki z korupcją, specyfikę działań wywiadowczych, instrumenty prawne służące ujawnianiu i zapobieganiu korupcji oraz problematykę wykorzystywania materiałów operacyjnych jako dowodu w sprawie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową

 • [Salwator]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Autorka porządkuje pojęcia i twierdzenia o korupcji opierając się na polskich i światowych badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wiedzy i doświadczeniach gromadzonych Pełen opis produktu 'Nędza korupcji' »

  Autorka porządkuje pojęcia i twierdzenia o korupcji opierając się na polskich i światowych badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wiedzy i doświadczeniach gromadzonych kumulatywnie od najdawniejszych czasów. Korupcja okazuje się złożonym, występującym w wielu formach zjawiskiem, które nie powinno być redukowane do przekupstwa. W książce zwrócono uwagę na rozmaite rodzaje korupcji, pokazano jej przyczyny i skutki oraz możliwe sposoby przeciwdziałania tej patologii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nędza korupcji

 • [Warszawska Firma Wydawnicza]

  Kategoria: Science-fictionWysyłka: od ręki

  XXIII wiek. W niepoznanej dotychczas części galaktyki krąży przestarzała fregata o nazwie ?Vallignance?. Dowodzi nią Sagner Demnitz, oficer pochodzący z wymierającego gatunku Akhetów. Pod swoją komendą... Pełen opis produktu 'Real Fiction: Ręce korupcji Tom 1' »

  XXIII wiek. W niepoznanej dotychczas części galaktyki krąży przestarzała fregata o nazwie ?Vallignance?. Dowodzi nią Sagner Demnitz, oficer pochodzący z wymierającego gatunku Akhetów. Pod swoją komendą ma nieliczną niewykwalifikowaną i kosmopolityczną załogę, która zmierza do nieistniejącego celu. Może to doprowadzić tylko do jednego ? katastrofy, która wpłynie na losy skorumpowanego i pełnego skrajności świata przyszłości, w którym ludzkość może oglądać Ziemię tylko za pośrednictwem elektronicznych obrazów. Świata, gdzie zagadką jest wszystko, nawet to, kim sam jesteś.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Real Fiction: Ręce korupcji Tom 1

 • [Sonia Draga]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Benjamin Weaver, były błyskotliwy pięściarz, który zarabia na życie jako prywatny detektyw, bohater Spisku papierowego powraca w drugiej części powieści Davida Lissa. Benjamina Weavera spotykamy tym razem... Pełen opis produktu 'Spektakl Korupcji' »

  Benjamin Weaver, były błyskotliwy pięściarz, który zarabia na życie jako prywatny detektyw, bohater Spisku papierowego powraca w drugiej części powieści Davida Lissa. Benjamina Weavera spotykamy tym razem na sali sądowej, gdzie zapada wyrok skazujący go na powieszenie za morderstwo, którego nie popełnił. Chwilę później piękna nieznajoma wsuwa mu do ręki wytrych pilnik. W jednej chwili do Weavera docierają dwie rzeczy: że ktoś zadał sobie mnóstwo trudu, by zobaczyć go na szubienicy i że ktoś równie tajemniczy za wszelką cenę chce pomóc mu w odzyskaniu wolności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Spektakl Korupcji

 • [Księgarnia Akademicka]

  Kategoria: Książki / Historia i archeologia

  " Ranga korupcji w dzisiejszej Rosji jest nierozłącznie związana z pytaniami o przyszłość państwa i narodu rosyjskiego, o szansę dla tamtejszej demokracji, dla wolnego rynku i swobód obywat... Pełen opis produktu 'Andrzej Chwalba IMPERIUM KORUPCJI W ROSJI I W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1861-1917 [antykwariat]' »

  "Ranga korupcji w dzisiejszej Rosji jest nierozłącznie związana z pytaniami o przyszłość państwa i narodu rosyjskiego, o szansę dla tamtejszej demokracji, dla wolnego rynku i swobód obywatelskich. Trudno więc nie postawić pytania o to, czy głośne defraudacje i malwersacje z ostatnich lat są ceną, jaką musiało i musi zapłacić tamtejsze społeczeństwo za koszty ustrojowej, politycznej i ekonomicznej transformacji. Czy korupcja jest czymś przynależącym tylko do bieżącego czasu historycznego i wkrótce zaniknie, gdy tylko Rosja stanie się krajem wolnorynkowym i demokratycznym? Trudno w tym momencie o ostateczną odpowiedź, lecz z pewnością można powiedzieć, iż korupcja ostatnich lat nie jest czymś oryginalnym w dziejach tego kraju, że miała swoje antecedencje". Podniszczona okładka. Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Andrzej Chwalba IMPERIUM KORUPCJI W ROSJI I W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1861-1917 [antykwariat]

 • [LTW]

  Kategoria: Społeczno-obyczajowaWysyłka: od ręki

  Dariusz Kozłowski jest warszawskim wydawcą książek naukowych, nauczycielem akademickim, a okresowo także muzealnikiem i antykwariuszem. Jest też blogerem wykazującym temperament polityczny z zacięciem... Pełen opis produktu 'Cała nadzieja w korupcji' »

  Dariusz Kozłowski jest warszawskim wydawcą książek naukowych, nauczycielem akademickim, a okresowo także muzealnikiem i antykwariuszem. Jest też blogerem wykazującym temperament polityczny z zacięciem satyrycznym ? bywa na portalu Salon24.pl. Pisuje felietony, opowiadania i humoreski oraz rysuje. Niniejsza książka prezentuje wszystkie te rodzaje twórczości. Zawiera nie tylko utwory, które budzić mają wesołość, lecz także skłaniające do refleksji. Ku zabawie i ku przestrodze. Porusza w nich tematy jak najbardziej życiowe i aktualne, jednak kluczową kwestią jest dla niego wolność jednostki w świecie zdominowanym przez wspieraną nowymi technologiami politykę.Trzeba też zaznaczyć, iż do współpracy przy tworzeniu tej książki autor nakłonił dwie nieprzeciętne osobistości ? Arnolda i Polinezję.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cała nadzieja w korupcji

 • [KSIEGARNIA AKADEMICKA]

  Kategoria: Historia Polski 1795-1918Wysyłka: od ręki

  "Ranga" korupcji w dzisiejszej Rosji jest nierozłącznie związana z pytaniami o przyszłość państwa i narodu rosyjskiego, o szansę dla tamtejszej demokracji, dla wolnego rynku i swobód obywatel... Pełen opis produktu 'Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917' »

  "Ranga" korupcji w dzisiejszej Rosji jest nierozłącznie związana z pytaniami o przyszłość państwa i narodu rosyjskiego, o szansę dla tamtejszej demokracji, dla wolnego rynku i swobód obywatelskich. Trudno więc nie postawić pytania o to, czy głośne defraudacje i malwersacje z ostatnich lat są ceną, jaką musiało i musi zapłacić tamtejsze społeczeństwo za koszty ustrojowej, politycznej i ekonomicznej transformacji. Czy korupcja jest czymś przynależącym tylko do bieżącego czasu historycznego i wkrótce zaniknie, gdy tylko Rosja stanie się krajem wolnorynkowym i demokratycznym? Trudno w tym momencie o ostateczną odpowiedź, lecz z pewnością można powiedzieć, iż korupcja ostatnich lat nie jest czymś oryginalnym w dziejach tego kraju, że miała swoje antecedencje.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Pakiet dwóch tytułów - Druga książka 50% taniej !Defraudacja i korupcja - Nigel Lyer, Samociuk Martin - Zapobieganie i wykrywanie : Jak bronić się przed korupcją.Bajki w świecie biznesu... Pełen opis produktu 'Defraudacja i korupcja Bajki w świecie biznesu' »

  Pakiet dwóch tytułów - Druga książka 50% taniej !Defraudacja i korupcja - Nigel Lyer, Samociuk Martin - Zapobieganie i wykrywanie : Jak bronić się przed korupcją.Bajki w świecie biznesu - Cecil W.Jackson - Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Defraudacja i korupcja Bajki w świecie biznesu

 • [Wydawnictwo Poznańskie]

  Kategoria: Prawo karneWysyłka: od ręki

  Zjawisko korupcji w sporcieEtyczna ocena korupcji w sporcieKształtowanie postaw wobec korupcji w sporcieOrganizacyjne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji... Pełen opis produktu 'Korupcja w sporcie t.12' »

  Zjawisko korupcji w sporcieEtyczna ocena korupcji w sporcieKształtowanie postaw wobec korupcji w sporcieOrganizacyjne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji w sporcieOdpowiedzialność karna za praktyki korupcyjne w sporcie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Korupcja w sporcie t.12

 • [OSSOLINEUM]

  Kategoria: Historia NiemiecWysyłka: od ręki

  Korupcja na szczeblu samorządu terytorialnego. Doświadczenia Szwajcarii, Niemiec i PolskiKontekst okresu transformacjiKorupcja jako kwestia kulturowa i systemowaWybrane instytucje zaufania Pełen opis produktu 'Korupcja oblicza, uwarunkowania przeciwdziałanie' »

  Korupcja na szczeblu samorządu terytorialnego. Doświadczenia Szwajcarii, Niemiec i PolskiKontekst okresu transformacjiKorupcja jako kwestia kulturowa i systemowaWybrane instytucje zaufania publicznego wobec korupcji
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Korupcja oblicza, uwarunkowania przeciwdziałanie

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Pakiet dwóch tytułów - Druga książka 50% taniej !Defraudacja i korupcja - Nigel Lyer, Samociuk Martin - Zapobieganie i wykrywanie : Jak bronić się przed korupcją.Bajki w świecie biznesu... Pełen opis produktu 'Defraudacja i korupcja Bajki w świecie biznesu' »

  Pakiet dwóch tytułów - Druga książka 50% taniej !Defraudacja i korupcja - Nigel Lyer, Samociuk Martin - Zapobieganie i wykrywanie : Jak bronić się przed korupcją.Bajki w świecie biznesu - Cecil W.Jackson - Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Defraudacja i korupcja Bajki w świecie biznesu

 • [TRIO]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Celem autora jest analiza korupcji w perspektywie socjologii problemów społecznych, a dokładnie w optyce teorii konstruktywistycznych. Autor pyta dlaczego, skoro korupcja jest zjawiskiem... Pełen opis produktu 'Korupcja jako problem społeczny' »

  Celem autora jest analiza korupcji w perspektywie socjologii problemów społecznych, a dokładnie w optyce teorii konstruktywistycznych. Autor pyta dlaczego, skoro korupcja jest zjawiskiem tak trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, bywa zarazem przedmiotem tak kategorycznych sądów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Korupcja jako problem społeczny

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: FinanseWysyłka: od ręki

  Przeciętna organizacja ponosi straty finansowe na poziomie 6% rocznego przychodu, na skutek działań defraudacyjnych i korupcyjnych. Jak się przed tym bronić? Korupcja i defraudacja są jednym ... Pełen opis produktu 'Defraudacja i korupcja Zapobieganie i wykrywanie' »

  Przeciętna organizacja ponosi straty finansowe na poziomie 6% rocznego przychodu, na skutek działań defraudacyjnych i korupcyjnych. Jak się przed tym bronić? Korupcja i defraudacja są jednym z najmniej rozpoznanych i kontrolowanych form ryzyka, a prowadzą do wielomilionowych strat. Jeśli chcesz poznać:mechanizmy, które sprzyjają korupcji i defraudacji;narzędzia, które pomogą ocenić, na ile Twoja firma jest na nie narażona;praktyki, dzięki którym zbudujesz "system odporności" organizacji na defraudację i korupcję ? sięgnij po tę książkę.W pierwszej części autorzy przedstawiają proces dochodzeniowy, a w szczególności trudności na jakie jest on narażony. Świetnie skomponowana fabuła wprowadza czytelnika do korporacji, w której główny bohater prowadzi śledztwo mające wyjaśnić czy przy realizacji pewnego projektu, którego budżet został znacznie przekroczony, doszło do korupcji i defraudacji. Opowiadanie to znakomicie pokazuje techniczną stronę wykrywania, badania i zapobiegania takim zdarzeniom, ale także wzbudza apetyt na konkretne wskazówki ? jak firma może bronić się przed korupcją. Odpowiedź na to pytanie czytelnik znajdzie w drugiej części książki, która jest najlepszym podręcznikiem do zbudowania i wdrożenia "systemu odporności organizacji". System ten pomoże obniżyć poziom indywidualnej motywacji pracownika do popełnienia oszustwa, a także wprowadzi takie bariery, zabezpieczenia i rozwiązania organizacyjne, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu utrudnią przeprowadzenie działań korupcyjnych lub defraudacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Defraudacja i korupcja Zapobieganie i wykrywanie

 • [Wydawnictwo Olesiejuk]

  Kategoria: AlbumyWysyłka: od ręki

  najczęściej chroni je przed nimi samymi i przed publicznością. Jak naprawdę wyglądało prawdziwe życie prywatne Judy Garland, Marilyn Monroe, Clarka Gable’a, Franka Sinatry i Toma Cruise’a? KORUPCJA... Pełen opis produktu 'Mroczna historia Hollywood. Chciwość, korupcja i skandale za kulisami produkcji filmowych' »

  Hollywood liczy sobie sto lat i jest największym centrum przemysłu finansowego na świecie, a jego filmy podziwiane są dosłownie wszędzie. Ale dramaty rozgrywające się na ekranie często mają swoje dużo mroczniejsze odpowiedniki za kulisami produkcji. SKANDALE Historia Hollywood pełna jest skandalicznych afer miłosnych, przypadków przedawkowania narkotyków, niewyjaśnionych zgonów, a nawet morderstw: od Grubaska Arbuckle’a i Charliego Chaplina po Errola Flynna, od lany Turner i Ingrid Bergman po Romana Polańskiego. GWIAZDY Hollywood potrafi tworzyć gwiazdy, czasami jest w stanie je kontrolować, ale najczęściej chroni je przed nimi samymi i przed publicznością. Jak naprawdę wyglądało prawdziwe życie prywatne Judy Garland, Marilyn Monroe, Clarka Gable’a, Franka Sinatry i Toma Cruise’a? KORUPCJA Czy wytwórnie filmowe naprawdę miały w kieszeni policję i prasę? Jak mafia zdołała przeniknąć do związków zawodowych i wymuszać haracze od wytwórni? I dlaczego Hollywood tak łatwo popadło w paranoję antykomunistycznych polowań na czarownice?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mroczna historia Hollywood. Chciwość, korupcja i skandale za kulisami produkcji filmowych

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Bezpieczeństwo publiczne. Przestępczość. ZbrodnieWysyłka: od ręki

  Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja Pełen opis produktu 'Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia' »

  Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja :- w administracji - ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania przez obywatela, u którego rodzi się brak zaufania do prawa;- w ochronie zdrowia - gdzie jest bardziej etycznie naganna niż w innych branżach, bo jej stawką jest zdrowie i życie pacjenta.Doświadczenia krajów o niskiej korupcji wskazują, że walka z nią jest działaniem wielopłaszczyznowym, angażującym wszystkie instytucje państwa i całe społeczeństwo, a widoczne jej efekty mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Działania doraźne zamiast zmniejszyć mogą zwiększyć zjawisko korupcji.Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty przeciwdziałania korupcji można uzyskać szybciej w skali małej organizacji niż w skali całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu organizacji i instytucji, często o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.W opublikacji są pokazane te elementy i narzędzia "wpisane" w system zarządzania organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa organizacji zwiększa świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia

 • [Amax, Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł MIASTO KORUPCJI Autor Horace McCoy Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 156 Ciężar 0.14 kg Wydawnictwo Amax, Pełen opis produktu 'MIASTO KORUPCJI' »

  Tytuł MIASTO KORUPCJI Autor Horace McCoy Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 156 Ciężar 0.14 kg Wydawnictwo Amax,
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MIASTO KORUPCJI


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166441
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166441
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, olesiejuk, egmont, wolters kluwer polska, helion, cambridge university press, zielona sowa, trefl, muza
Produkty w ofercie: 209595
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, helion, wolters kluwer, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 114935
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 114935
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, level trading, wiedza powszechna, multico, arti, lingea, rea, marksoft
Produkty w ofercie: 15396
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, helion
Produkty w ofercie: 171506
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 308521
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 308521
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2