Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [INFOR Grupa]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  zarządczej dla sektora finansów publicznych standardy kontroli zarządczej zdefiniowały nowe obszary weryfikacji i oceny w podmiotach funkcjonujących w systemie... Pełen opis produktu 'Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych' »

  Wstęp Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. nowa ustawa o finansach publicznych wymusiła inne spojrzenie na system kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Aktualnie procesy kontrolne należy utożsamiać z zarządzaniem we wszystkich obszarach tematycznych i organizacyjnych jednostki. Dodatkowo wprowadzone komunikatem nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych standardy kontroli zarządczej zdefiniowały nowe obszary weryfikacji i oceny w podmiotach funkcjonujących w systemie finansowym państwa. ?Stara? ustawa o finansach publicznych nakazywała przeprowadzanie kontroli tylko w obszarze gospodarki finansowej i procesach decyzyjnych, które miały przede wszystkim wymiar finansowy. Ponadto w ramach nadzoru jednostki nadrzędne miały obowiązek weryfikować gospodarowanie środkami publicznymi przez jednostki podległe, skupiając się głównie na dokonywanych wydatkach budżetowych. W bieżącym stanie prawnym mamy do czynienia z całościowym procesem, którego istotą jest stworzenie rzetelnego systemu funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych składającego się z następujących elementów: - stabilnego podłoża organizacyjnego umocowanego w przepisach prawa, - jasno sprecyzowanych i zdefiniowanych celów do osiągnięcia, - mechanizmów monitorowania skuteczności sposobu zarządzania we wszystkich obszarach organizacyjnych, - metod prawidłowego i natychmiastowego reagowania na stwierdzone nieprawidłowości. Nowe pojęcia wprowadzone komunikatem nr 23 w sprawie standardów kontroli zarządczej spowodowały, że osoby funkcyjne i kierownicy wydziałów (samodzielnych komórek organizacyjnych) w jednostkach sektora finansów publicznych często nieprawidłowo i zbyt ogólnie traktują to zagadnienie. Dodatkowo stosowana terminologia sprawia wrażenie tematu o bardzo wysokim stopniu złożoności, wymagającym wiedzy fachowej w wielu różnorodnych obszarach tematycznych. Aby wdrożyć ten system w bieżącej działalności, należy przeprowadzić w pierwszej kolejności wiele czynności o charakterze organizacyjnym, legislacyjnym i weryfikacyjnym. Można stwierdzić, że niezbędne jest dokonanie oceny funkcjonowania jednostki. Dopiero w drugim etapie kierownictwo powinno opracować wraz z pozostałymi osobami sprawującymi funkcje nadrzędne w strukturach organizacyjnych system kontroli zarządczej według obowiązującego od 1 stycznia 2010 r. stanu wymaganego przepisami prawa. Poradnik pozwala na zrozumienie, czym jest kontrola zarządcza, jakie obowiązki spoczywają na kierownictwu jednostki sektora finansów publicznych. Dodatkowo szczegółowo omawia wszystkie standardy kontroli oraz zawiera propozycje sposobu ich wdrożenia i realizowania w jednostce sektora finansów publicznych. Scharakteryzowano też metody realizacji określonych celów oraz przedstawiono system nadzoru nad ich realizowaniem. Jako uzupełnienie opracowano wzorcową instrukcję w sprawie kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Poradnik może być wykorzystywany przez organy kontrolne przy wykonywaniu swoich obowiązków. Przy opracowywaniu Poradnika wykorzystano oprócz przepisów ustawowych i rozporządzeń wykonawczych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości następujące wydawnictwa: Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Marketing, Zarządzanie

  Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarządczej!... Pełen opis produktu 'Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych + CD. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań. Książka z suplementem elektronicznym.' »

  Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarządczej! W publikacji ? szczegółowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą. Każdy standard kontroli zarządczej scharakteryzowany odrębnie: * opis wg. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, * opis praktyczny (sposób realizacji standardu, problemy praktyczne przy jego stosowaniu), wskazanie działań, które powinny być podjęte w celu wdrożenia standardu w jednostce. Obszerna wzorcowa dokumentacja, w tym: * Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia * wzorcowy kodeks etyki zawodowej pracowników jednostki sektora finansów publicznych wg wymogów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji * szereg instrukcji pomagających wdrożyć system kontroli (np. dot. sposobu odbierania i potwierdzania jakości wykonanych dostaw, usług i robót budowlanych), * listy kontrolne (np. prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego), * rejestry (np. wydanych upoważnień i pełnomocnictw) * i inne dokumenty pomocne przy budowie systemu kontroli zarządczej. Zaproponowane przez autora wzory instrukcji i zarządzeń można łatwo dostosować do indywidualnych wymogów jednostki dzięki dołączonemu suplementowi elektronicznemu w formacie MS Word.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych + CD. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań. Książka z suplementem elektronicznym.

 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  89,10 zł
  99,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej.Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych.... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych' »

  Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej.Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rządowej ustawowo zostali zobligowani do oceny systemu kontroli zarządczej w swoich jednostkach, w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Również coraz więcej jednostek samorządowych sporządza to oświadczenie.Autorzy publikacji, pracownicy naukowi i praktycy sektora finansów publicznych, połączyli rozważania teoretyczne z praktycznymi wskazówkami. W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:- Co to jest kontrola zarządcza?- Jak ją zorganizować?- Jak określić cele kontroli i mierniki poziomu ich osiągnięcia?- Jak przygotować oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [difin]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych' »

  Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych.Analiza i synteza literatury dotyczącej sektora finansów publicznych w Polsce są przedmiotem rozdziału pierwszego. W rozdziale tym omówiono istotę polskiego sektora finansów publicznych, ustalono i scharakteryzowano podmioty sektora finansów publicznych na podstawie ustawodawstwa oraz literatury przedmiotu.Rozważania przedstawione w rozdziale drugim dotyczą kontroli zarządczej w kontekście nauk o zarządzaniu. Poddano tu analizie szczegółowy zakres kontroli w aspekcie nauk o zarządzaniu. Opisano elementy procesu zarządzania zarówno w odniesieniu do nauk o zarządzaniu, jak i kontroli zarządczej, takie jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Analizie poddano także instrumenty kontroli zarządczej w kontekście modeli, metod i technik stosowanych w naukach o zarządzaniu.Rozdział trzeci poświęcono wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W rozdziale tym objaśniono różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą finansową. Omówiono kwestie związane z wprowadzeniem do regulacji kontroli zarządczej oraz rolę kierownictwa w realizacji kontroli zarządczej.W rozdziale czwartym omówiono referencyjny model wdrażania kontroli zarządczej w urzędach jednostek sektora finansów publicznych. Omówiono budowę tego modelu oraz wykorzystanie samooceny w celu oceny kontroli zarządczej. Ponadto dokonano analizy wymagań procesów jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ich kluczowych podprocesów.Dokonano oceny wymagań realizacji kontroli zarządczej, takich jak: identyfikacja i analiza słabych stron jednostki z uwzględnieniem oceny realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu środowiska wewnętrznego, ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu wyznaczania celów, zadań, identyfikacjii analizy ryzyka związanego w osiąganiem celów oraz jego niwelowaniem, ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu monitorująco-kontrolnego oraz ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu informacyjno-komunikacyjnego....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli... Pełen opis produktu 'Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - Krzysztof Puchacz' »

  Opis - Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarządczej!W publikacji ? szczegółowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą. Każdy standard kontroli zarządczej scharakteryzowany odrębnie:- opis wg. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,- opis praktyczny (sposób realizacji standardu, problemy praktyczne przy jego stosowaniu), wskazanie działań, które powinny być podjęte w celu wdrożenia standardu w jednostce.Obszerna wzorcowa dokumentacja, w tym:- Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia- wzorcowy kodeks etyki zawodowej pracowników jednostki sektora finansów publicznych wg wymogów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji- szereg instrukcji pomagających wdrożyć system kontroli (np. dot. sposobu odbierania i potwierdzania jakości wykonanych dostaw, usług i robót budowlanych),- listy kontrolne (np. prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego),- rejestry (np. wydanych upoważnień i pełnomocnictw)- i inne dokumenty pomocne przy budowie systemu kontroli zarządczej.Zaproponowane przez autora wzory instrukcji i zarządzeń można łatwo dostosować do indywidualnych wymogów jednostki dzięki dołączonemu suplementowi elektronicznemu w formacie MS Word. Nazwa - Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych Autor - Krzysztof Puchacz Oprawa - Miękka Wydawca - ODDK Kod ISBN - 9788374266628 Kod EAN - 9788374266628 Rok wydania - 2010 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 196 Podatek VAT - 5% Premiera - 2010-02-20
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - Krzysztof Puchacz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Od 1.1.2010 r. wprowadzany został do sektora finansów publicznych system kontroli zarządczej. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych każda jednostka... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD' »

  Od 1.1.2010 r. wprowadzany został do sektora finansów publicznych system kontroli zarządczej. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych każda jednostka sektora finansów publicznych powinna zaprojektować i wdrożyć system kontroli zarządczej. Publikacja jest próbą kompleksowego zastosowania przepisów i standardów kontroli zarządczej w jednostce sektora publicznego.Przygotowanie niniejszej publikacji było zainspirowane wątpliwościami, jakie się zrodziły powstały z chwilą powstania obowiązku posiadania systemu kontroli zarządczej, w każdej jednostce sektora finansów publicznych, a także w skali działu administracji rządowej.Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla kierowników jednostek, którzy są odpowiedzialni są za wprowadzenie kontroli zarządczej w jednostce, jak i pracowników sektora publicznego, wykonujących zadania związane z przedmiotową a kontrolą. Książka zawiera praktyczne rozwiązania, które pozwolą szybko i systemowo ocenić istniejący w jednostkach system kontroli oraz zmodyfikować go zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD

 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarządczej!... Pełen opis produktu 'Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozyc' »

  Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarządczej! W publikacji – szczegółowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą. Każdy standard kontroli zarządczej scharakteryzowany odrębnie: * opis wg. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, * opis praktyczny (sposób realizacji standardu, problemy praktyczne przy jego stosowaniu), wskazanie działań, które powinny być podjęte w celu wdrożenia standardu w jednostce. Obszerna wzorcowa dokumentacja, w tym: * Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia * wzorcowy kodeks etyki zawodowej pracowników jednostki sektora finansów publicznych wg wymogów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji * szereg instrukcji pomagających wdrożyć system kontroli (np. dot. sposobu odbierania i potwierdzania jakości wykonanych dostaw, usług i robót budowlanych), * listy kontrolne (np. prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego), * rejestry (np. wydanych upoważnień i pełnomocnictw) * i inne dokumenty pomocne przy budowie systemu kontroli zarządczej. Zaproponowane przez autora wzory instrukcji i zarządzeń można łatwo dostosować do indywidualnych wymogów jednostki dzięki dołączonemu suplementowi elektronicznemu w formacie MS Word.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozyc

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  dokumentem na ten temat, który przygotował Minister Finansów są jak dotąd ?Standardy Kontroli Zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych?. Niestety ogólny... Pełen opis produktu 'Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD' »

  Stan prawny sierpień 2011 r.Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych samorządy mają obowiązek wdrażać zarządzanie ryzykiem, jako podstawowy element systemu kontroli zarządczej.Jedynym dokumentem na ten temat, który przygotował Minister Finansów są jak dotąd ?Standardy Kontroli Zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych?. Niestety ogólny charakter tego opracowania sprawił, że wiele osób odpowiedzialnych za system kontroli zarządczej, w tym system zarządzania ryzykiem, zadaje sobie pytanie, czy działania podejmowane do tej pory są właściwe, optymalne i czy istnieje konieczność przebudowania dotychczasowych rozwiązań.Nasza najnowsza książka:- ułatwi zorganizowanie systemu zarządzania ryzykiem w jsfp oraz określenie jego roli w systemie kontroli zarządczej,- zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych etapów wdrażania systemu zarządzania ryzkiem jak:? Organizacja procesu? Identyfikacja zdarzeń? Ocena ryzyka? Reakcja na ryzyko? Monitoring? Raportowanie? Ocena- jest opatrzona przykładami wzorów i regulacji do natychmiastowego wykorzystania,- została uzupełniona o szereg metod i narzędzi niezbędnych w procesie oceny i doskonalenia przyjętych rozwiązań we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem w jsfp.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD

 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  107,10 zł
  119,00 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  dokumentem na ten temat, który przygotował Minister Finansów są jak dotąd „Standardy Kontroli Zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych”. Niestety ogólny... Pełen opis produktu 'Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD' »

  Stan prawny sierpień 2011 r.Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych samorządy mają obowiązek wdrażać zarządzanie ryzykiem, jako podstawowy element systemu kontroli zarządczej.Jedynym dokumentem na ten temat, który przygotował Minister Finansów są jak dotąd „Standardy Kontroli Zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych”. Niestety ogólny charakter tego opracowania sprawił, że wiele osób odpowiedzialnych za system kontroli zarządczej, w tym system zarządzania ryzykiem, zadaje sobie pytanie, czy działania podejmowane do tej pory są właściwe, optymalne i czy istnieje konieczność przebudowania dotychczasowych rozwiązań.Nasza najnowsza książka:- ułatwi zorganizowanie systemu zarządzania ryzykiem w jsfp oraz określenie jego roli w systemie kontroli zarządczej,- zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych etapów wdrażania systemu zarządzania ryzkiem jak:• Organizacja procesu• Identyfikacja zdarzeń• Ocena ryzyka• Reakcja na ryzyko• Monitoring• Raportowanie• Ocena- jest opatrzona przykładami wzorów i regulacji do natychmiastowego wykorzystania,- została uzupełniona o szereg metod i narzędzi niezbędnych w procesie oceny i doskonalenia przyjętych rozwiązań we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem w jsfp....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym + CD

 • Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  107,10 zł
  119,00 zł

  [oficyna prawa polskiego]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych' »

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach sektora publicznego z działań skierowanych na kontrolę finansową funkcjonującą na gruncie poprzedniej ustawy, na działania związane z całokształtem zarządzania jednostką i zapewnieniem odpowiedniego realizowania jej celów. Dokonana została więc zmiana jakościowa spojrzenia na funkcjonowanie jednostek sektora publicznego. Wymagało to zmiany podejścia z nacisku kładzionego na aspekt finansowy i rozliczeniowy na zrozumienie jednostki jako całości działającej w systemie obejmującym wiele procesów wpływających na jakość gospodarowania środkami publicznymi.Niestety obszar kontroli zarządczej nadal spotyka się z niezrozumieniem problemu, jest traktowany jako konieczność wypełniania kolejnych dokumentów, a nie jako skuteczne zarządzanie jednostką. Co więcej, na funkcjonowanie kontroli zarządczej negatywnie wpływa sama nazwa pojęcia. Sformułowanie „kontrola” ugruntowane w sektorze publicznym jako działalność związana z wykrywaniem słabości i nieprawidłowości oraz ich korygowaniem powoduje zachwianie postrzegania kontroli zarządczej jako procesu stricte związanego z bieżącym zarządzaniem. Niniejsza publikacja ma pomóc osobom, które zajmują się zagadnieniami kontroli zarządczej, w praktycznym rozwiązywaniu problemów....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

 • []

  Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych....

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - Kulińska Ewa, Dornfeld Agnieszka' »

  Opis - Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych.Analiza i synteza literatury dotyczącej sektora finansów publicznych w Polsce są przedmiotem rozdziału pierwszego. W rozdziale tym omówiono istotę polskiego sektora finansów publicznych, ustalono i scharakteryzowano podmioty sektora finansów publicznych na podstawie ustawodawstwa oraz literatury przedmiotu.Rozważania przedstawione w rozdziale drugim dotyczą kontroli zarządczej w kontekście nauk o zarządzaniu. Poddano tu analizie szczegółowy zakres kontroli w aspekcie nauk o zarządzaniu. Opisano elementy procesu zarządzania zarówno w odniesieniu do nauk o zarządzaniu, jak i kontroli zarządczej, takie jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Analizie poddano także instrumenty kontroli zarządczej w kontekście modeli, metod i technik stosowanych w naukach o zarządzaniu.Rozdział trzeci poświęcono wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W rozdziale tym objaśniono różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą finansową. Omówiono kwestie związane z wprowadzeniem do regulacji kontroli zarządczej oraz rolę kierownictwa w realizacji kontroli zarządczej.W rozdziale czwartym omówiono referencyjny model wdrażania kontroli zarządczej w urzędach jednostek sektora finansów publicznych. Omówiono budowę tego modelu oraz wykorzystanie samooceny w celu oceny kontroli zarządczej. Ponadto dokonano analizy wymagań procesów jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ich kluczowych podprocesów.Dokonano oceny wymagań realizacji kontroli zarządczej, takich jak: identyfikacja i analiza słabych stron jednostki z uwzględnieniem oceny realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu środowiska wewnętrznego, ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu wyznaczania celów, zadań, identyfikacjii analizy ryzyka związanego w osiąganiem celów oraz jego niwelowaniem, ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu monitorująco-kontrolnego oraz ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu informacyjno-komunikacyjnego. Nazwa - Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Autor - Kulińska Ewa, Dornfeld Agnieszka Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788380850415 Kod EAN - 9788380850415 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 198 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-12-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - Kulińska Ewa, Dornfeld Agnieszka

 • [Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo wiedza i praktyka]

  Kategoria: Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • [Oficyna Prawa Polskiego]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Sprawdź, jak opracować w jednostce nowe procedury kontroli zarządczej. Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych' »

  W nowej ustawie o finansach publicznych wprowadzono nowy system kontroli, tj. kontrolę zarządczą, która obejmuje swym zakresem wszystkie aspekty działalności jednostki, kładąc duży nacisk przede wszystkim na element zarządzania jednostką. Kontrola zarządcza jest więc pojęciem szerszym niż kontrola finansowa, która w ?starej? ustawie (art. 47) dotyczyła procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Sprawdź, jak opracować w jednostce nowe procedury kontroli zarządczej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych - Maria Kucharska-Fiałkowska' »

  Opis - Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach sektora publicznego z działań skierowanych na kontrolę finansową funkcjonującą na gruncie poprzedniej ustawy, na działania związane z całokształtem zarządzania jednostką i zapewnieniem odpowiedniego realizowania jej celów. Dokonana została więc zmiana jakościowa spojrzenia na funkcjonowanie jednostek sektora publicznego. Wymagało to zmiany podejścia z nacisku kładzionego na aspekt finansowy i rozliczeniowy na zrozumienie jednostki jako całości działającej w systemie obejmującym wiele procesów wpływających na jakość gospodarowania środkami publicznymi.Niestety obszar kontroli zarządczej nadal spotyka się z niezrozumieniem problemu, jest traktowany jako konieczność wypełniania kolejnych dokumentów, a nie jako skuteczne zarządzanie jednostką. Co więcej, na funkcjonowanie kontroli zarządczej negatywnie wpływa sama nazwa pojęcia. Sformułowanie "kontrola" ugruntowane w sektorze publicznym jako działalność związana z wykrywaniem słabości i nieprawidłowości oraz ich korygowaniem powoduje zachwianie postrzegania kontroli zarządczej jako procesu stricte związanego z bieżącym zarządzaniem. Niniejsza publikacja ma pomóc osobom, które zajmują się zagadnieniami kontroli zarządczej, w praktycznym rozwiązywaniu problemów. Nazwa - Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych Autor - Maria Kucharska-Fiałkowska Oprawa - Miękka Wydawca - Oficyna Prawa Polskiego Kod ISBN - 9788326957741 Kod EAN - 9788326957741 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 1 x 1 Ilość stron - 140 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-12-12
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych - Maria Kucharska-Fiałkowska

 • [DIFIN]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych' »

  Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych.Analiza i synteza literatury dotyczącej sektora finansów publicznych w Polsce są przedmiotem rozdziału pierwszego. W rozdziale tym omówiono istotę polskiego sektora finansów publicznych, ustalono i scharakteryzowano podmioty sektora finansów publicznych na podstawie ustawodawstwa oraz literatury przedmiotu.Rozważania przedstawione w rozdziale drugim dotyczą kontroli zarządczej w kontekście nauk o zarządzaniu. Poddano tu analizie szczegółowy zakres kontroli w aspekcie nauk o zarządzaniu. Opisano elementy procesu zarządzania zarówno w odniesieniu do nauk o zarządzaniu, jak i kontroli zarządczej, takie jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Analizie poddano także instrumenty kontroli zarządczej w kontekście modeli, metod i technik stosowanych w naukach o zarządzaniu.Rozdział trzeci poświęcono wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W rozdziale tym objaśniono różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą finansową. Omówiono kwestie związane z wprowadzeniem do regulacji kontroli zarządczej oraz rolę kierownictwa w realizacji kontroli zarządczej.W rozdziale czwartym omówiono referencyjny model wdrażania kontroli zarządczej w urzędach jednostek sektora finansów publicznych. Omówiono budowę tego modelu oraz wykorzystanie samooceny w celu oceny kontroli zarządczej. Ponadto dokonano analizy wymagań procesów jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ich kluczowych podprocesów.Dokonano oceny wymagań realizacji kontroli zarządczej, takich jak: identyfikacja i analiza słabych stron jednostki z uwzględnieniem oceny realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu środowiska wewnętrznego, ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu wyznaczania celów, zadań, identyfikacjii analizy ryzyka związanego w osiąganiem celów oraz jego niwelowaniem, ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu monitorująco-kontrolnego oraz ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu informacyjno-komunikacyjnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych' »

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach sektora publicznego z działań skierowanych na kontrolę finansową funkcjonującą na gruncie poprzedniej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

 • [Infor Ekspert]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Książka poświęcona wdrożeniu systemu kontroli zarządczej. Jest to swego rodzaju ściągawka ukazująca w praktyczny sposób, jak wprowadzić w jednostkach sektora finansów publicznych... Pełen opis produktu 'Wprowadzanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych + CD' »

  Książka poświęcona wdrożeniu systemu kontroli zarządczej. Jest to swego rodzaju ściągawka ukazująca w praktyczny sposób, jak wprowadzić w jednostkach sektora finansów publicznych system kontroli zarządczej. Dla ułatwienia tego zadania w książce zawarte są wzory dokumentów przydatnych przy realizowaniu obowiązków związanych z kontrolą zarządczą. Może być ona pomocna na każdym etapie tworzenia i weryfikowania systemu kontroli zarządczej.Książka powinna być lekturą przede wszystkim dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz innych pracowników tych jednostek, którym powierzono obowiązki z zakresu kontroli zarządczej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych + CD

 • [Oficyna Prawa Polskiego]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych' »

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach sektora publicznego z działań skierowanych na kontrolę finansową funkcjonującą na gruncie poprzedniej ustawy, na działania związane z całokształtem zarządzania jednostką i zapewnieniem odpowiedniego realizowania jej celów. Dokonana została więc zmiana jakościowa spojrzenia na funkcjonowanie jednostek sektora publicznego. Wymagało to zmiany podejścia z nacisku kładzionego na aspekt finansowy i rozliczeniowy na zrozumienie jednostki jako całości działającej w systemie obejmującym wiele procesów wpływających na jakość gospodarowania środkami publicznymi.Niestety obszar kontroli zarządczej nadal spotyka się z niezrozumieniem problemu, jest traktowany jako konieczność wypełniania kolejnych dokumentów, a nie jako skuteczne zarządzanie jednostką. Co więcej, na funkcjonowanie kontroli zarządczej negatywnie wpływa sama nazwa pojęcia. Sformułowanie ?kontrola? ugruntowane w sektorze publicznym jako działalność związana z wykrywaniem słabości i nieprawidłowości oraz ich korygowaniem powoduje zachwianie postrzegania kontroli zarządczej jako procesu stricte związanego z bieżącym zarządzaniem. Niniejsza publikacja ma pomóc osobom, które zajmują się zagadnieniami kontroli zarządczej, w praktycznym rozwiązywaniu problemów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach... Pełen opis produktu 'Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych' »

  Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach sektora publicznego z działań skierowanych na kontrolę finansową funkcjonującą na gruncie poprzedniej ustawy, na działania związane z całokształtem zarządzania jednostką i zapewnieniem odpowiedniego realizowania jej celów. Dokonana została więc zmiana jakościowa spojrzenia na funkcjonowanie jednostek sektora publicznego. Wymagało to zmiany podejścia z nacisku kładzionego na aspekt finansowy i rozliczeniowy na zrozumienie jednostki jako całości działającej w systemie obejmującym wiele procesów wpływających na jakość gospodarowania środkami publicznymi.Niestety obszar kontroli zarządczej nadal spotyka się z niezrozumieniem problemu, jest traktowany jako konieczność wypełniania kolejnych dokumentów, a nie jako skuteczne zarządzanie jednostką. Co więcej, na funkcjonowanie kontroli zarządczej negatywnie wpływa sama nazwa pojęcia. Sformułowanie „kontrola” ugruntowane w sektorze publicznym jako działalność związana z wykrywaniem słabości i nieprawidłowości oraz ich korygowaniem powoduje zachwianie postrzegania kontroli zarządczej jako procesu stricte związanego z bieżącym zarządzaniem. Niniejsza publikacja ma pomóc osobom, które zajmują się zagadnieniami kontroli zarządczej, w praktycznym rozwiązywaniu problemów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 180657
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2