Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  ­cow­ni­ków in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych dą­żą­cych do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań kon­ku­ren­cyj­nych wza­kre­sie przy­cią­ga­nia oszczęd­no­ści. Nazwa - Konkurencja na... Pełen opis produktu 'Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik' »

  Opis - Książ­ka sta­no­wi stu­dium przed­sta­wia­ją­ce sy­tu­ację podmio­tów na ryn­ku oszczęd­no­ści in­dy­wi­du­al­nych wPol­sce - za­rów­no go­spo­darstw do­mo­wych re­pre­zen­tu­ją­cych po­daż środ­ków fi­nan­so­wych, jak iin­sty­tu­cji fi­nan­so­wych zgła­sza­ją­cych po­pyt na te środ­ki.Część ana­li­zy do­ty­czą­ca go­spo­darstw do­mo­wych obej­mu­je po­dej­mo­wa­ne przez nie de­cy­zje fi­nan­so­we, ce­le imo­ty­wy dzia­ła­nia na tle teo­rii do­ty­czą­cych kon­sump­cji ioszczę­dza­nia. Przed­sta­wio­ne zmia­ny wsy­tu­acji do­cho­do­wej go­spo­darstw do­mo­wych wPol­sce oraz ich po­sta­wach iskłon­no­ści do oszczę­dza­nia znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie wzmie­nia­ją­cej się wiel­ko­ści istruk­tu­rze oszczę­dza­nia. In­te­re­su­ją­ce wnio­ski pły­ną zpo­rów­na­nia skłon­no­ści do oszczę­dza­nia go­spo­darstw do­mo­wych wróż­nych kra­jach.Książ­ka za­wie­ra rów­nież ana­li­zę sy­tu­acji in­sty­tu­cji ry­wa­li­zu­ją­cych ooszczęd­no­ści, tj. ban­ków, to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych, to­wa­rzystw fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, podmio­tów ma­kler­skich ito­wa­rzystw eme­ry­tal­nych oraz oce­nę ipo­rów­na­nie ich si­ły ipo­zy­cji kon­ku­ren­cyj­nej. Po­nad­to prze­pro­wa­dzo­no roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu iza­kre­su, wja­ki in­sty­tu­cje fi­nan­so­we wy­ko­rzy­stu­ją po­szcze­gól­ne na­rzę­dzia kon­ku­ro­wa­nia, tj. dy­wer­sy­fi­ka­cję ofer­ty, ce­nę, dys­try­bu­cję, pro­mo­cję iczyn­ni­ki nie­ma­te­rial­ne - per­so­nel iwi­ze­ru­nek.Oce­nę sku­tecz­no­ści in­stru­men­tów sto­so­wa­nych przez kon­ku­ru­ją­ce na ryn­ku oszczęd­no­ści in­sty­tu­cje prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie ana­li­zy wy­ni­ków ba­da­nia an­kie­to­we­go, któ­re­go ce­lem by­ła m.in. iden­ty­fi­ka­cja czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na de­cy­zje iza­cho­wa­nia klien­tów do­ty­czą­ce oszczę­dza­nia, wtym de­ter­mi­nant wy­bo­ru po­szcze­gól­nych form lo­ko­wa­nia nadwy­żek fi­nan­so­wych.Książ­ka mo­że sta­no­wić war­to­ścio­we źró­dło in­for­ma­cji za­rów­no dla stu­den­tów uczel­ni eko­no­micz­nych pra­gną­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę zza­kre­su kon­ku­ren­cji iryn­ku oszczęd­no­ści, jak też dla pra­cow­ni­ków na­uko­wych wyż­szych uczel­ni. Po­win­na rów­nież za­in­te­re­so­wać pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych dą­żą­cych do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań kon­ku­ren­cyj­nych wza­kre­sie przy­cią­ga­nia oszczęd­no­ści. Nazwa - Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Autor - Ewa Wójcik Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375566253 Kod EAN - 9788375566253 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 283 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedsiębiorczość, Ekonomia Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: