Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramac... Pełen opis produktu 'Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia' »

  Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnych W skrypcie podano rozwiązania zadań dotyczących wybranych problemów z zakresu pomiarów geodezyjnych. Dodatkowo, w pierwszym rozdziale podano zasady obliczeń rachunkowych, wzory pomocnicze i określenia używane w obliczeniach geodezyjnych i matematycznych, a także obowiązujące i dawne jednostki miar, stosowane na terenach Polski. W dalszych rozdziałach przedstawiono rozwiązania zadań z zagadnień omawianych podczas wykładów oraz ćwiczeń na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dotyczą one przeliczania jednostek i miar kątowych, obliczania współrzędnych punktów, długości odcinków, azymutów i powierzchni działek o różnym kształcie, obliczania ciągów poligonowych i ciągów niwelacyjnych oraz przenoszenia wysokości. Zamieszczono przykłady obliczeń związanych m.in. z tyczeniem elementów tras komunikacyjnych. Łącznie przedstawiono ponad 100 rozwiązanych przykładów liczbowych oraz kilkanaście zaleconych do indywidualnego rozwiązania, przeanalizowania lub sprawdzenia inna metodą. Zadania i rysunki do samodzielnego rozwiązania oznaczono gwiazdką (*). Zaleca się, aby do każdego zadania wykonać samodzielne obliczenia sprawdzające inna metodą niż podano w skrypcie oraz sporządzić rysunek w przyjętej skali lub z zachowaniem proporcji.   Spis treści   Wybrane symbole, określenia i wzory stosowane w podstawowych obliczeniach geodezyjnych Alfabet grecki Stałe geodezyjne, fizyczne, astronomiczne i matematyczne Jednostki miar i definicje Zasady obliczeń rachunkowych Bradisa-Kryłowa (reguły Bradisa-Kryłowa) Ogólne zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych Obliczanie powierzchni Przeliczenie miar kątowych Wzory pomocnicze Geodezyjny układ współrzędnych Równanie prostych i współrzędne punktów Długość linii pochyłej zredukowanej do poziomu Obliczanie długości odcinka na podstawie współrzędnych punktu końcowego i początkowego Obliczanie współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych Równanie okręgu o znanych współrzędnych środka Równanie elipsy (w odniesieniu do osi) Funkcje trygonometryczne Wzory do obliczania powierzchni wieloboków Rachunek błędów Azymuty obliczane ze współrzędnych Algebra wektorów Działania na macierzach Oznaczenia pomierzonych kątów poziomych   Podstawowe obliczenia geodezyjne Przeliczanie miar kątowych Obliczanie kątów poziomych i pionowych na podstawie pomierzonych kierunków Obliczanie azymutów, odległości i współrzędnych x, y, punktów   Wyznaczanie powierzchni różnymi metodami Obliczanie powierzchni metodami: mechaniczną, analityczną i graficzną   Ciągi sytuacyjne i poligonowe Obliczanie elementów ciągów sytuacyjnych i poligonowych   Pomiary niwelacyjne Przenoszenie wysokości – ciągi niwelacyjne Niwelacja powierzchniowa   Geodezyjne pomiary inżynieryjne – wybrane przykłady   Przykłady opracowania sprawozdań technicznych wybranych ćwiczeń terenowych – zadań geodezyjnych   Przebieg głównych czynności podczas wybranych prac terenowych i kameralnych – przykłady ćwiczeń   Pytania kontrolne do ćwiczeń kameralnych i terenowych wykonywanych zespołowo
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Skrypt skierowany jest do studentów, którzy w swym programie mają przedmiot geodezja, ale nie są studentami kierunku geodezji i kartografii. Są to głównie studenci wydziałów budowlanych... Pełen opis produktu 'Podstawy geodezji' »

  Skrypt skierowany jest do studentów,którzy w swym programie mają przedmiot geodezja, ale nie sąstudentami kierunku geodezji i kartografii. Są to głównie studenciwydziałów budowlanych (inżynieria lądowa) i inżynieriiśrodowiska. Zamierzeniem autora jest dostarczenie im elementarnejwiedzy z geodezji, która nie tylko pozwoli im nawiązać zawodowykontakt z geodetą na budowie, ale również dostrzec w niejdyscyplinę dostarczającą wszechstronnej informacji, zwanejgeoinformacją. Teoria ilustrowana jest przykładami, którychautorami są dydaktycy z Zakładu Inżynierskich PomiarówGeodezyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. Spis treści: WSTĘP 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE 1.1. KSZTAŁT ZIEMI 1.2. POWIERZCHNIAODNIESIENIA W POMIARACH INŻYNIERSKICH 1.3. GEODEZYJNE UKŁADYWSPÓŁRZĘDNYCH 1.4. SIECI GEODEZYJNE 1.4.1. Poziome siecigeodezyjne 1.4.2. Wysokościowe sieci geodezyjne 1.4.3.Satelitarne sieci geodezyjne 1.5. MAPA 1.5.1. Odwzorowaniakartograficzne 1.5.2. Rodzaje map 1.5.3. Nomenklatura map 1.6.JEDNOSTKI MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU SI 2. ELEMENTY TEORIIBŁĘDÓW 2.1. BŁĄD POMIARU 2.2. BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE WPOMIARACH 2.2.1. Błędy grube 2.2.2. Błędysystematyczne 2.2.3. Błędy przypadkowe i ich oszacowanie /ocenadokładności/ 2.3. PRAWO PRZENOSZENIA SIĘ BŁĘDÓW 2.4.DZIAŁANIA NA LICZBACH PRZYBLIŻONYCH 3. POMIARYGEODEZYJNE 3.1. POMIARY WYSOKOŚCIOWE 3.1.1. Niwelacjageometryczna 3.1.2. Metody niwelacji geometrycznej 3.1.3.Przykfady niwelacyjnych pomiarów realizacyjnych 3.2. POMIARYKĄTOWE 3.2.1. Pomiar kąta poziomego i pionowego 3.3. POMIARYLINIOWE 3.3.1. Bezpośrednie pomiary długości 3.3.2.Pośrednie pomiary długości 3.3.3. Pomiary pośrednie za pomocądalmierzy optycznych 3.3.4. Elektromagnetyczny pomiarodległości 3.4. WYZNACZANIE POZYCJI TECHNIKĄ SATELITARNĄGPS 4. OBLICZENIA GEODEZYJNE NA PŁASZCZYŹNIE 4.1.AZYMUT I DŁUGOŚĆ ZE WSPÓŁRZĘDNYCH 4.2. WYZNACZANIEWSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW W TYPOWYCH ZADANIACH GEODEZYJNYCH 4.2.1.Obliczanie współrzędnych punktu następnego 4.2.2. Współrzędnepunktu na linii 4.2.3. Współrzędne punktu na prostopadlej dolinii 4.2.4. Wcięcie kątowe 4.2.5. Wcięcie liniowe 4.2.6.Współrzędne punktu wyznaczone metodą biegunową 4.3.WYZNACZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH GRUPY PUNKTÓW 4.3.1. Ciągpoligonowy dwustronnie nawiązany 4.3.2. Ciąg poligonowyzamknięty 5. POMIARY SYTUACYJNE 5.1. POMIARSZCZEGÓŁÓW SYTUACYJNYCH METODA ORTOGONALNA 5.2. POMIARSZCZEGÓŁÓW SYTUACYJNYCH METODĄ BIEGUNOWĄ 5.3. ZWIĄZEKLINIOWY 6. POMIAR RZEŹBY TERENU 6.1. NIWELACJAREPERÓW 6.2. NIWELACJA OSNOWY POMIAROWEJ 6.3. NIWELACJATERENOWA 6.3.1. Niwelacja przekrojów 6.3.2. Zasady opracowaniatrasy nieprostoliniowej 6.3.3. Niwelacja siatkowa 6.3.4.Niwelacja powierzchniowa metodą punktów rozproszonych 6.4.TACHIMETRIA, CZYLI POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE 7.WIZUALIZACJA WYNIKÓW POMIARÓW GEODEZYJNYCH 7.1. MAPAZASADNICZA 7.2. SKALA I PODZIAŁKA 7.3. PRAKTYCZNE ZASADYTWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ 7.4. KREŚLENIE WARSTWIC 8.PLANIMETRIA 8.1. OBLICZANIE POWIERZCHNI METODĄANALITYCZNĄ 8.2. METODA GRAFICZNA 8.3. METODA MECHANICZNA 9.SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 9.1. BUDOWA SIT 9.2.OBIEKT JAKO JEDNOSTKA PRZESTRZENNA 9.3. BAZA DANYCH GIS 9.4.MAPA CYFROWA 9.5. FORMATY MAPY CYFROWEJ 9.6. NUMERYCZNY MODELTERENU 9.7. PODSTAWOWE ZALETY ORAZ OBSZARY ZASTOSOWAŃ MAPCYFROWYCH Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy geodezji

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i Pełen opis produktu 'GEODEZJA I' »

  Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych stosowanych w geodezji na płaszczyźnie. Spis treści: Przedmowa 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Z GEODEZJI 1.1. Wiadomości wstępne 1.2. Ogólne zadania geodezji wyższej i geodezji na płaszczyźnie 1.2.1. Zadania geodezji wyższej 1.2.2. Maksymalne dokładności osiągane współcześnie przy typowych pracach geodezy nych 1.2.3. Wpływ zakrzywienia powierzchni ziemskiej na pomiary liniowe oraz na wyznaczi nie pola powierzchni 1.2.4. Zadania geodezji na płaszczyźnie 1.3. Miary kątowe 1.3.1. Podział stopniowy 1.3.2. Podział gradowy 13.3. Miara tokowa kąta 1.3.4. Zamiana miar kątowych 1.3.5. Funkcje małych kątów 3.4. Mapy 1.5. Skale i podziałki 1.5.1. Skale 1.5.2. Podziałki 2. POMIARY LINIOWE (DŁUGOŚCI) 2.1. Pomiar długości taśmą stalową 2.2. Błędy występujące przy pomiarze taśmą 20-metrową ze szpilkami 2.2.1. Błąd spowodowany nieuwzględnieniem komparacji 2.2.2. Błąd spowodowany zmianami temperatury 2.Z3. Błąd spowodowany zwisem taśmy 2.2.4. Błąd spowodowany niewłaściwym naciągiem taśmy 2.2.5. Błąd spowodowany niedokładnym układaniem taśmy w linii 2.1.6. Błąd spowodowany nierównościami terenu 2.2.7. Ocena błędów pomiaru taśmą 2.Z8. Redukcja pomierzonej taśmą długości do poziomu 2.3. Pomiar długości dalmierzem elektrooptycznym 3. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z TEORII BŁĘDÓW 3.1. Klasyfikacja błędów spostrzeżeń 3.2. Spostrzeżenia bezpośrednie jednakowo dokładne 3.2.1. Wartość najprawdopodobniejsza - średnia arytmetyczna 3.2.2. Własności średniej arytmetycznej i błędów pozornych 3.2.3. Błędy średnie spostrzeżeń jednakowo dokładnych 3.2.4. Krzywa błędów Gaussa 3.Z5. Inne miary dokładności 3.3. Błędy średnie funkcji spostrzeżeń bezpośrednich (przenoszenie się błędów) 3.3.1. Przypadek ogólny wyznaczania błędu średniego funkcji 3.3.2. Przypadki szczególne wyznaczania błędów średnich funkcji pomiarów bezpośrednich 3.3.3. Ustalenie zależności średniego błędu średniej arytmetycznej od liczby spostrzeżeń 3.4. Spostrzeżenia bezpośrednie niejednakowo dokładne. Wagi spostrzeżeń 3.4.1. Wagi obserwacji tej samej wielkości 3.4.2. Spostrzeżenia typowe oraz błędy średnie spostrzeżenia typowego i grupowego. 3.4.3. Wagi spostrzeżeń złożonych 3.4.4. Ogólna średnia arytmetyczna 3.4.5. Własności i błąd średni ogólnej średniej arytmetycznej 3.4.6. Wagi funkcji spostrzeżeń bezpośrednich 3.5. Pomiary podwójne (parami) 3.5.1. Pomiary podwójne jednakowo dokładne 3.5.2. Pomiary podwójne niejednakowo dokładne 3.6. Błąd względny 4. ZASTOSOWANIE RACHUNKU WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH DO NAJPROSTSZYCH OBLICZEŃ GEODEZYJNYCH 4.1. Dwa podstawowe zadania na obliczenie współrzędnych punktów 42. Wcięcie kątowe w przód 4.3. Wcięcie liniowe w przód 4.4. Obliczanie współrzędnych punktów leżących na domiarach prostokątnych 4.5. Ciągi poligonowe zamknięte i otwarte 4.5.1. Ciąg poligonowy zamknięty i jego warunki geometryczne 4.5.2. Ciąg poligonowy otwarty i jego warunki geometryczne 4.5.3. Wyrównanie ścisłe ciągów poligonowych 4.5.4. Wyrównanie elementarnych ciągów poligonowych metodą przybliżoną 5. SIECI POLIGONOWE I ICH WYRÓWNYWANIE SPOSOBEM PUNKTÓW WĘZŁOWYCH 5.1. Wiadomości ogólne o osnowach geodezyjnych 52. Sieci poligonowe 5.3. Przybliżone wyrównanie niezależnej (lokalnej) sieci poligonowej sposobem punktów węzłowych 5.3.1. Wprowadzenie 5.3.2. Wyrównanie kątów (etap I) i przyrostów współrzędnych (etap II) 6. SPORZĄDZANIE MAP SYTUACYJNYCH 6.1. Sporządzanie map na podstawie współrzędnych prostokątnych 6.2. Kartowanie szczegółów sytuacyjnych 6.3. Kartowanie ciągów sytuacyjnych i busolowych bez obliczania współrzędnych 6.4. Automatyzacja sporządzania map 7. OBLICZANIE PÓL FIGUR GEOMETRYCZNYCH 7.1. Obliczanie pól figur metodą analityczną 7.1.1. Obliczanie pola trójkąta 7.1.2. Obliczanie pola czworoboku 7.1.3. Obliczanie pola figury na podstawie współrzędnych prostokątnych 7.1.4. Obliczanie pola figury na podstawie współrzędnych biegunowych 7.2. Obliczanie pól figur metodą graficzną, 7.2.1. Wzory empiryczne na błędy średnie graficznego wyznaczenia pola, 7.2.2. Zamiana figur na równoważne trójkąty 7.3. Obliczanie pól figur metodą analityczno-graficzną (kombinowaną) 7.4. Obliczanie pól figur metodą mechaniczną 7.4.1. Wyprowadzenie wzorów na pole wyznaczone planimetrem biegunowym . . . 7.4.2. Interpretacja geometryczna stałych planimetru C i C1 7.4.3. Wyznaczenie stałej mnożenia C 7.4.4. Wyznaczenie stałej dodawania C1 7.4.5. Zastosowanie metody mechanicznej 7.5. Dokładność wyznaczania pól figur geometrycznych 7.5.1. Dokładność metody analitycznej 7.5.2. Dokładność metody graficznej i kombinowanej 7.5.3. Dokładność metody mechanicznej 7.5.4. Skurcz mapy 7.6. Obliczanie pola powierzchni całego obszaru, pól działek i konturów użytków rolnycl oraz ułożenie rejestru pomiarowego 7.7. Automatyzacja obliczania pól 8. NIWELACJA TECHNICZNA 8.1. Wiadomości ogólne z niwelacji 8.1.1. Klasyfikacja niwelacji 8.1.2. Podział niwelacji geometrycznej 8.1.3. Metody niwelacji geometrycznej 8.1.4. Podział niwelacji technicznej 8.2. Niwelacja podłużna i poprzeczna trasy 8.2.1. Niwelacja podłużna trasy 8.2.2. Niwelacja poprzeczna trasy 8.2.3. Obliczenie dziennika niwelacji podłużnej 8.2.4. Niwelacja techniczna reperów 8.3. Wyrównanie niwelacji technicznej (podłużnej) 8.3.1. Ogólne wiadomości o błędach niwelacji technicznej 8.3.2. Wyrównanie ciągów niwelacji technicznej wg instrukcji G-2 8.3.3. Odchyłki teoretyczne w niwelacji technicznej 8.3.4. Wyrównanie zamkniętych i otwartych ciągów niwelacyjnych 8.4. Niwelacja terenowa (powierzchniowa) 8.4.1. Niwelacja siatkowa 8.4.2. Niwelacja sposobem punktów rozproszonych 9. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Z OPTYKI INSTRUMENTALNEJ 9.1. Prawa odbicia i załamania promieni świetlnych 9.1.1. Prawa odbicia światła 9.1.2. Prawa załamania światła 9.1.3. Kąt graniczny i całkowite odbicie 9.2. Klin optyczny 9.3. Płytka płasko-równoległa 9.4. Soczewki 9.4.1. Wiadomości ogólne 9.4.2. Zasady tworzenia obrazów przez soczewki 9.4.3. Aberracje optyczne 9.4.4. Soczewka ekwiwalentna (równoważna) 9.5. Oko ludzkie i jego własności 9.6. Lupa 9.7. Mikroskop 10. INSTRUMENTY GEODEZYJNE 10.1. Luneta 10.1.1. Płytka ogniskowa z siatką kresek 10.1.2. Powstawanie obrazów w lunecie 10.1.3. Powiększenie lunety 10.1.4. Pole widzenia lunety 10.1.5. Jasność lunety 10.1.6. Luneta z okularem Ramsdena 10.1.7. Luneta z soczewką ogniskującą 10.1.8. Luneta starego typu a luneta z soczewką ogniskującą 10.2. Libela 10.2.1. Libela pudełkowa 10.2.2. Libela rurkowa 10.2.3. Przewaga libeli 10.2.4. Rodzaje libel 10.3. Urządzenia odczytowe 10.3.1. Noniusze 10.3.2. Mikroskopy odczytowe 10.3.3. Mikrometr optyczny 10.4. Układy osiowe 10.4.1. Układy osi pionowej 10.4.2. Układ osi poziomej 10.5 Niwelatory 10.5.1. Niwelatory z libelami 10.5.2. Niwelatory automatyczne (samopoziomujące) 10.6 Błędy występujące przy wykonywaniu niwelacji technicznej 10.6.1. Zakrzywienie powierzchni ziemskiej 10.6.2. Refrakcja pionowa astronomiczna 10.6.3. Refrakcja pionowa przyziemna 10.6.4. Osiadanie instrumentu i łat w czasie pomiaru 10.6.5. Nierównoległość osi celowej lunety do osi libeli 10.6.6. Niejednakowo umieszczony początek podziału obu łat 10.6.7. Błędny podział łaty wskutek naniesienia niewłaściwej jednostki długości na łatę 10.6.8. Odchylenie łaty od pionu 10.6.9. Błąd przypadkowy podziału łaty 10.6.10. Błąd poziomowania osi celowej 10.6.11. Błąd odczytu z łaty 10.6.12. Podsumowanie 10.7. Teodolity 10.8. Błędy instrumentalne teodolitu przy pomiarze kątów poziomych 10.8.1. Paralaksa siatki kresek 10.8.2. Nieprostopadłość osi libeli alidadowej do pionowej osi obrotu instrumentu (II/vv) 10.8.3. Nieprostopadłość osi celowej do poziomej osi obrotu lunety (cc /hh), czyli kolimacja 10.8.4. Nieprostopadłość poziomej osi obrotu lunety do pionowej osi obrotu instru-mentu (hh/vv), czyli inklinacja 10.8.5. Mimośród alidady, czyli mimośrodowe osadzenie alidady względem limbusa 10.8.6. Mimośrodowe położenie osi celowej 10.8.7. Nieregularność podziału limbusa 10.8.8. Nieprostopadłość płaszczyzny alidady do pionowej osi obrotu instrumentu (aa / vv) 10.8.9. Wichrowatość osi obrotu alidady i osi obrotu limbusa 10.8.10. Błąd centrowania teodolitu nad punktem 10.8.11. Błędy centrowania sygnałów (tyczek) nad punktami 10.8.12. Błąd celowania 10.8.13. Błąd odczytu limbusa 11. POMIAR KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH TEODOLITEM 11.1. Pomiar kątów poziomych 11.1.1. Metoda kierunkowa 11.1.2. Metoda pojedynczego pomiaru kątów 11.1.3. Metoda repetycyjna pomiaru kątów 11.2. Analiza błędów występujących przy pomiarze kątów poziomych 11.3. Pomiar kątów pionowych 11.3.1. Koło pionowe teodolitu 11.3.2. Błąd indeksu 11.3.3. MimoŚród limbusa koła pionowego 12. OPTYCZNY POMIAR ODLEGŁOŚCI 12.1. Ogólne wiadomości o dalmierzach 12.2. Dalmierze kreskowe 12.2.1. Dalmierz nitkowy Reichenbacha 12.22. Dalmierz kreskowy w lunecie z soczewką ogniskową 12.2.3. Wyznaczanie odległości za pomocą dalmierza kreskowego przy osi celowej nachylonej do poziomu pod kątem a 12.2.4. Wyznaczanie stałej mnożenia k dalmierza 12.3. Analiza błędów występujących przy pomiarze odległości dalmierzami kreskowym 12.3.1. Wpływ błędu wyznaczenia stałej mnożenia k na pomiar odległości 123.2. Wpływ błędu odczytu odcinka ma łacie na pomiar odległości 12.3.3. Wpływ błędu pionowania łaty na pomiar odległości 12.3.4. Wpływ refrakcji przyziemnej na pomiar odległości 12.4. Dalmierze diagramowe 12.5. Paralaktyczny pomiar odległości 12.6. Dalmierze dwuobrazowe z łatą ustawioną poziomo nad punktem celu 12.6.1. Zasada działania dalmierza 12.6.2. Ogólne zasady konstrukcji dalmierza redukcyjnego Redta 002 12.6.3. Dokładność pomiaru odległości i zastosowanie tachymetru Redta 002 12.7. Dalmierze dwuobrazowe z bazą wbudowaną w instrument - tachymetr redukcyjn BRT 006 12.7.1. Ogólne zasady konstrukcji i działania dalmierza 12.7.2. Dokładność pomiaru odległości i zastosowanie tachymetru BRT 006 13. POMIAR SZCZEGÓŁÓW 13.1. Osnowa pomiarowa 13.2. Pomiar szczegółów 13.3. Orientowanie pomiarów 13.3.1. Południki jako kierunki odniesienia 13.3.2. Zależności między azymutem geograficznym, magnetycznym i typogra-ficznym 13.4. Pomiar busolowy Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o GEODEZJA I

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia... Pełen opis produktu 'Geodezja fizyczna' »

  Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelitarnych metod wyznaczania wysokości względem średniego poziomu morza. W publikacji zaprezentowano teorię potencjału grawitacyjnego, normalnego i zakłócającego, redukcje przyspieszenia siły ciężkości na geoidę, statystyczny opis pola siły ciężkości, pojęcie lokalnej i globalnej funkcji kowariancji anomalii grawimetrycznych, jak również podstawowe wiadomości dotyczące kolokacji metodą najmniejszych kwadratów.  W kolejnych rozdziałach podano definicję geoidy, średniego poziomu morza i wysokości geopotencjalnych, dynamicznych, ortometrycznych i normalnych. Opisano metody badania przebiegu geoidy z odchyleń pionu, z danych grawimetrycznych, modeli geopotencjału i kombinacji różnych typów danych. Na koniec przedstawiono podstawy absolutnych i względnych pomiarów grawimetrycznych, grawimetrycznych układów odniesienia oraz zasad zakładania, pomiaru i opracowania sieci grawimetrycznych, tudzież praktyczne zasady wykonywania regionalnych i lokalnych pomiarów grawimetrycznych. Z tych względów książka ta powinna zainteresować także studentów innych wydziałów, np. geologii czy geofizyki. Spis treści: 1. Wstęp 2. Grawitacja i siła ciężkości 2.1. Siła grawitacji 2.2. Potencjał grawitacyjny 2.3. Sferyczny model Ziemi 2.3.1.  Właściwości potencjału grawitacyjnego kuli jednorodnej 2.4. Potencjał grawitacyjny Ziemi 2.5. Rozwinięcie potencjału w szereg funkcji kulistych 2.5.1. Geometryczna interpretacja powieerzchniowych harmonik srerystycznych 2.5.2. Fizyczna interpretacja współczynników harmonik 2.6. Właściwości potencjału grawitacyjnego 2.7. Przyspieszenie odśrodkowe i potencjał siły ciężkości 2.8. Geometra pola siły ciężkości 2.9. Opis lokalnego pola siły ciężkości 3. Normalne pole siły ciężkopści i potencjał zakłócający 3.1. Elispoida poziomowa 3.2. Normalne pole siły ciężkości 3.3. Geodezyjne systemy odniesienia 3.4. Potencjał zakłócający 3.5. Anomalia grawimetryczna 3.6. Odchylenie piony 3.7. Potencjał zakłócający 4. Przyspieszenie siły ciężkości i topografia 4.1. Redukcje przyspieszenia siły ciężkości do geoidy 4.2. Anomalia wolnopowietrzna 4.3. Poprawka terenowa 4.4. Średnie anomalie grawimetryczne 4.4.1. Średnie anomalie Faye'a w węzłach siatki 5'x5; dla obszaru Polski 5. Statystyczny opis pola siły ciężkości 5.1. Lokalna funkcja kowariancji 5.1.1. Praktyczne wyznaczenie empirycznej funkcji kowiariancji metodą całkowania numerycznego 5.1.2. Dopasowywanie modelu do danych empirycznych 5.2. Globalna funkcja kowariancji 5.2.7.  Kowariancje między wyborami charakterystykami potencjału zakłócającego 5.3. Kolokacja metodą najmniejszych kwadratów 6. Geoida, średni poziom morza, wysokości 6.1. Definicja geoidy 6.2. Średni poziom morza 6.3. Wysokości dynamiczne, ortometryczne i normalne 6.3.1.  Zależność między wysokościami normalnymi a ortometrycznymi 6.4. Wysokości z niwelacji geometrycznej 6.4.1. Poprawka dynamiczna 6.4.2. Poprawka ortometryczna 6.4.3. Poprawka normalna 6.5.  Wysokości z satelitarnych pomiarów GPS 7. Niwelacja astronomiczno-geodezyjna 7.1. Metoda Helmetra 7.2. Niwelacja astronomiczno-geodezyjna metodą kolokacji 7.3. Geoida astronomiczno-geodezyjna w Polsce 8. Geoida z danych grawimetrycznych 8.1. Całka Stokesa 8.2. Wpływ przyciągania atmosferycznego 8.3. Wpływ przyciągania topograficznego 8.4. Metoda Helmerta kondensacji i poprawka terenowa 8.5. Efekt pośredni 8.6. Wpływ odległych stref 8.7. Praktyczna ocena całki Stokesa 8.8. Szybka transformata Fouriera 8.9. Metoda kolokacji 9. Geoida, anomalie grawimetryczne i odchylenie pionu z modelu geopotencjału 9.1. Geoida 9.2. Anomalie grawimetryczne 9.3. Odchylenie pionu 9.4. Wielkości pomocnicze 9.5. Obliczanie funkcji Legendre'a 10. Modele geopotencjału 10.1. Wstęp 10.2. Wariancja stopnia 10.3. Błędy wyznaczenia i pominięcia współczynników modelu 10.4. Środek mas Ziemi 10.5. Krótka charakterystyka wybranych współczynników modelu 11.Wyznaczenie przebiegu geoidy z połączenia różnych typów danych 11.1. Wstęp 11.2. Rodzaje danych i ich właściwości spektralne 11.3. Podstawowe wzory metody kombinowanej 11.4. Wymagania stawiane danym oraz osiągani stopień dokładności 12. Geoida grawimetryczna w Polsce 12.1. Wstęp 12.2. Metoda liczenia grawimetrycznej quasi-geoidy w Polsce 12.3. Dane wykorzystywane do obliczania quasi-geoidy 12.4. Ocena dokładności quasi-geoidy 12.5. Dopasowanie modelu quasi-geoidy do układu wysokościowego 12.5.1. Związki między wysokościami 12.5.2. Niespójność wysokościowych układów odniesienia 12.5.3. Metoda otrzymywania przekształconej powierzchni 13. Podstawowe wiadomości z grawimetrii 13.1 Absolutne pomiary przyspieszenia siły ciężkości 13.2. Względne pomiary przyspieszenia siły ciężkości 13.2.1. Dryft grawimetru 13.2.2. Funkcja kalibracyjna 13.2.3. Ocena błędów 13.3. Podstawowe wiadomości z teorii pływów 13.4. Grawimetryczne układy odniesienia 13.5. Sieci grawimetryczne 13.5.1. Wstęp 13.5.2. Wyrównanie sieci grawimetrycznej metodą najmniejszych kwadratów 13.5.3. Wyrównanie sieci grawimetrycznej metodą kolokacji najmniejszych kwadratów 13.5.4. Pierwsza podstawowa sieć grawimetryczna w Polsce 13.5.5. Obecna grawimetryczna podstawowa sieć grawimetryczna w Polsce 14. Pomiary grawimetryczne regionalne i lokalne 14.1. Wstęp 14.2. Procedury prowadzenia pomiarów i obliczeń 14.3. Określanie pozycji punktu grawimetrycznego 14.4. Pierwsze pomiary grawimetryczne na obszarze Polski 14.5. Pomiary grawimetryczne na obszarze Polski w okresie międzywojennym 14.6. Pomiary grawimetryczne na obszarze polski po II wojnie światowej Literatura Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Geodezja fizyczna

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji<... Pełen opis produktu 'Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej' »

  Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji inżynieryjnej. Sieci neuronowe są techniką modelowania, która pozwala na odwzorowanie nadzwyczaj złożonych funkcji. Jako wygodne narzędzie o charakterze nieliniowym są stosowane w rozwiązywaniu problemów występujących w odległych sobie dziedzinach, takich jak: finanse, medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia, fizyka i wielu innych. Sieci neuronowe doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie do opisu zjawisk nie znajduje zastosowania aproksymacja liniowa, ponieważ tworzone z zastosowaniem sieci neuronowych modele bez trudu odwzorowują zależności nieliniowe. Spis treści: 1. Przedmowa 2. Sztuczne sieci neuronowe - pojęcia podstawowe 2.1. Modele neuronów 2.2. Charakterystyka sztucznych sieci neuronowych 2.3. Algorytm realizacji sieci jednokierunkowych 2.3.1. Wstępna analiza danych 2.3.2. Architektura sieci 2.3.3. Wstępny dobór wag sieci 2.3.4. Optymalny dobór parametrów uczenia 2.3.5. Kryterium zatrzymania algorytmu 2.4. Algorytmy gradientowe uczenia sieci jednokierunkowych 2.4.1. Algorytm największego spadku 2.4.2. Algorytm zmiennej metryki 2.4.3. Algorytm Levenberga-Marquardta 2.4.4. Algorytm gradientów sprzężonych 2.4.5. Algorytm Resilient Backpropagation 2.4.6. Metoda RLS 2.5. Porównanie efektywności algorytmów uczenia 3. Sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych 3.1. Radialne funkcje bazowe 3.2. Metody uczenia sieci neuronowych radialnych 4. Sieć o propagacji przeciwnej 5. Sieć kaskadowa rekurencyjna 6. Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda 7. Kilka informacji na temat systemów neuronowo-rozmytych i przybliżonego wnioskowania 8. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne 8.1. Metody selekcji chromosomów 8.2. Operacje genetyczne 8.3. Optymalizacja funkcji za pomocą algorytmów genetycznych 8.4. Strategia ewolucyjna 8.5. Zastosowanie strategii ewolucyjnej 9. Problemy praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w geodezji inżynieryjnej 9.1. Układy równań liniowych 9.2. Standardowe operacje macierzowe 9.3. Zagadnienie estymacji mocnych 9.4. Analiza składników głównych i niezależnych. Kompresja wyników eksperymentu 9.5. Transformacja współrzędnych 9.6. Wyznaczenie przemieszczeń punktów kontrolowanych uszkodzonych bądź zniszczonych 9.7. Definiowanie geometrycznego modelu przemieszczeń z wykorzystaniem sieci Hopfielda 9.7.1. Wyznaczenie przemieszczeń sieci kontrolno-pomiarowej 9.7.2. Wyznaczeni ugięć przęsła mostowego pod wpływem próbnych obciążeń 9.8. Odwzorowanie rzeźby terenu 9.9. Aproksymacja funkcji 9.10. Predykcja szeregu czasowego 9.11. Sieci SVM 10. Podsumowanie i wnioski 11. Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Spis skrótów
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek Pełen opis produktu 'Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)' »

  Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów obowiązujących studentów i mogą zainteresować doktorantów oraz innych pracowników naukowych, specjalizujących się w zakresie metod obliczeń. W podręczniku omówiono metody wyrównania oraz oceny dokładności wyników pomiarów geodezyjnych. Metody te objaśniono z zastosowaniem współczesnej algebry macierzy i w nawiązaniu do teorii estymacji. Znajomość tych działów matematyki jest więc konieczna do zrozumienia przedstawionych założeń, wyprowadzeń i algorytmów obliczeniowych. W celu ułatwienia studiowania, omówienie zasadniczych problemów jest poprzedzone rozdziałami dotyczącymi algebry macierzy, rachunku prawdopodobieństwa oraz elementów wnioskowania statystycznego (w zastosowaniu do rachunku wyrównawczego). W takiej też sekwencji są na ogół realizowane przedmioty, których ten podręcznik dotyczy. Przedstawione metody wyrównań i oceny dokładności wchodzą w zakres współczesnego rachunku wyrównawczego. Omówiono więc nie tylko metody klasyczne (metodę parametryczną i metodę warunkową), lecz także metody mieszane (metodę parametryczną z warunkami wiążącymi parametry i metodę warunkową z parametrami), wyrównanie sekwencyjne, metodę wyrównania odporną na błędy grube (w nawiązaniu do M-estymacji), wyrównanie swobodne oraz odporne wyrównanie swobodne. Praktyczne sposoby realizacji każdej z tych metod są objaśnione na przykładach mających związek z podstawowymi (niekiedy elementarnymi) zadaniami geodezji. Czytelnik po zapoznaniu się z teoretycznymi założeniami omawianych metod może jednak znaleźć dużo szersze ich zastosowanie. Jeden z recenzentów podręcznika, prof. dr hab. Witold Prószyński, m.in. tak pisze: ?Wśród funkcjonujących u nas w kraju rodzimych opracowań dydaktycznych z zakresu geodezyjnego rachunku wyrównawczego (trzeba przyznać, że niewielu) nie dopatrzyłem się takiego, które by spełniało wymogi zarówno kompleksowości i ścisłości wykładu, jak i poglądowości poprzez ilustrowanie rozważań teoretycznych na szczegółowo objaśnianych przykładach zaczerpniętych bezpośrednio z praktyki geodezyjnej lub z nią w jakiś sposób związanych. W lukę w tym właśnie zakresie trafia przedłożone mi do zaopiniowania opracowanie autorstwa prof. Z. Wiśniewskiego?. Według drugiego recenzenta, prof. dr. hab. inż. Romana Kadaja, ?... treść książki daje czytelnikowi możliwość uzupełnienia wiedzy podstawowej najnowszymi osiągnięciami w zakresie teorii i praktyki wyrównania obserwacji. Dzięki temu książka może być pomocną lekturą na poziomie zaawansowanym, także dla wszystkich, którzy chcą rozwijać odpowiednią problematykę od strony naukowej lub aplikacyjnej?. Spis treści: OD AUTORA 1. ALGEBRA MACIERZY 1.1. Podstawowe działania na macierzach 1.2. Odwrotności nieosobliwych macierzy kwadratowych 1.3. Układy równań liniowych o kwadratowej i nieosobliwej macierzy współczynników 1.4. Uogólnione odwrotności macierzy i ich zastosowanie do rozwiązywania układów równań liniowych 1.5. Ślad macierzy, forma kwadratowa, elementy analizy macierzowej, specjalne iloczyny i specjalne operacje na macierzach Przykłady 2. PROBABILISTYCZNE PODSTAWY METOD WYRÓWNANIA 2.1. Zmienne losowe jednowymiarowe 2.1.1. Dystrybuanta. Funkcja zmiennej losowej. Kompozycja rozkładów prawdopodobieństw 2.1.2. Niektóre rozkłady zmiennych losowych 2.1.3. Parametry opisowe zmiennej losowej 2.2. Zmienne losowe dwuwymiarowe 2.3. Wielowymiarowe zmienne losowe 2.4. Formy kwadratowe wektorów losowych Przykłady 3. ELEMENTY WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO W RACHUNKU WYRÓWNAWCZYM 3.1. Założenia podstawowe 3.2. Estymacja punktowa 3.2.1. Estymacja punktowa wartości oczekiwanej 3.2.2. Estymacja punktowa współczynnika wariancji 3.3. Estymacja przedziałowa 3.3.1. Estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej E(xob) = x 3.3.2. Estymacja przedziałowa współczynnika wariancji Przykłady 4. PROPAGACJA WEKTORA WARTOŚCI OCZEKIWANYCH ORAZ MACIERZY KOWARIANCJI, KOFAKTORÓW I WAG Przykłady 5. KLASYCZNE METODY WYRÓWNANIA I ANALIZY DOKŁADNOŚCI 5.1. Metoda parametryczna 5.1.1. Zadanie wyrównawcze i jego rozwiązanie 5.1.2. Ocena dokładności 5.1.3. Ocena dokładności w sieciach geodezyjnych realizowanych w układzie (X, Y) 5.1.4. Streszczenie procedury wyrównania i oceny dokładności 5.1.5. Podstawowe zastosowania Przykłady 5.2. Metoda warunkowa 5.2.1. Założenia 5.2.2. Zadanie wyrównawcze i jego rozwiązanie 5.2.3. Ocena dokładności Przykłady 6. METODY MIESZANE 6.1. Metoda parametryczna z warunkami wiążącymi parametry 6.2. Metoda warunkowa z parametrami Przykłady 7. WYRÓWNANIE SEKWENCYJNE Przykłady 8. WYRÓWNANIE ODPORNE NA BŁĘDY GRUBE 8.1. Założenia podstawowe 8.2. Wybrane funkcje tłumienia 8.3. Algorytm wyrównania odpornego (zmodyfikowana metoda NK) Przykłady 9. WYRÓWNANIE SWOBODNE 9.1. Idea wyrównania swobodnego 9.2. Teoria wyrównania swobodnego 9.3. Macierz kowariancji wyrównanych parametrów Przykłady 10. ODPORNE WYRÓWNANIE SWOBODNE 10.1. Założenia podstawowe 10.2. Ekwiwalentne zadanie w odpornym wyrównaniu swobodnym Przykład TABLICE STATYSTYCZNE LITERATURA SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjny... Pełen opis produktu 'Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka' »

  Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych.    W pierwszych rozdziałach przedstawiono elementy teorii potencjału siły grawitacji (Newtona), siły odśrodkowej i siły ciężkości. Podano sposób określenia natężenia normalnej siły ciążenia ziemskiego i elementy aproksymacji figury Ziemi przez wirujące sferoidalne bryły pozostające w stanie równowagi. Przedstawiono pojęcie i sposób określenia potencjału zakłócającego normalne pole siły ciężkości Ziemi przez zastosowanie redukcji grawimetrycznych do zaobserwowanego przyspieszenia ziemskiej siły ciężkości. Kolejne partie książki dotyczą współcześnie wykonywanych pomiarów grawimetrycznych ? absolutnych i względnych, a także problematyki wykorzystania informacji grawimetrycznych w procesie wyznaczania kształtu Ziemi oraz przy opracowaniu pomiarów geodezyjnych w ziemskim polu siły ciężkości.    Książka obejmuje zagadnienia zawarte w programie nauczania na wyższych semestrach studiów na wydziałach geodezyjnych politechnik, uniwersytetów przyrodniczych i akademii rolniczo-technicznych. Z opracowania mogą także skorzystać inżynierowie zajmujący się pomiarami grawimetrycznymi przy zakładaniu osnów geodezyjnych, w opracowaniach geodezyjnych pomiarów inżynierskich, jak też przy poszukiwaniach geofizycznych metodami grawimetrycznymi.    Spis treści: PRZEDMOWA    1. ELEMENTY TEORII POTENCJAŁU SIŁY CIĘŻKOŚCI  1.1. Prawo powszechnego ciążenia. Potencjał Newtona  1.2. Potencjał grawitacyjny ciał o prostej formie geometrycznej  1.2.1. Przyciąganie płaskiej warstwy pojedynczej  1.2.2. Przyciąganie pojedynczej warstwy sferycznej  1.2.3. Przyciąganie jednorodnej kuli i warstwy kulistej  1.2.4. Przyciąganie walca kołowego, stożka i czaszy kulistej  1.3. Potencjał siły odśrodkowej, siły przyciągania i siły ciężkości  1.4. Zagadnienia wartości brzegowych teorii potencjału w geodezji fizycznej    2. NORMALNE PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE  2.1. Rozwinięcie potencjału siły ciężkości w szereg funkcji kulistych  2.1.1. Własności wielomianów Legendre'a  2.1.2. Rozwinięcie potencjału grawitacyjnego w szereg funkcji kulistych  2.2. Normalny potencjał siły ciężkości Ziemi  2.2.1. Parametry normalnego potencjału siły ciężkości Ziemi  2.2.2. Zależności między dynamicznymi a geometrycznymi parametrami figury Ziemi  2.2.3. Konstrukcja prawa na normalne przyspieszenie ziemskie  2.2.4. Wyższe pochodne potencjału normalnego Ziemi  2.3. Aproksymacja Ziemi normalnej przez figury równowagi wirujących ciał ciekłych  2.3.1. Elipsoidalne figury równowagi  2.3.2. Model sferoidy Roche'a  2.3.3. Sferoidalne figury równowagi w ziemskim polu siły ciężkości    3. POTENCJAŁ ZAKŁÓCAJĄCY SIŁY CIĘŻKOŚCI. REDUKCJE I ANOMALIE GRAWIMETRYCZNE  3.1. Podstawowy warunek graniczny geodezji fizycznej  3.2. Redukcje i anomalie grawimetryczne  3.2.1. Redukcja i anomalia wolnopowietrzna przyspieszenia ziemskiego  3.2.2. Poprawki topograficzne przyspieszenia siły ciężkości. Redukcja i anomalia Faye'a  3.2.3. Redukcja Bouguera  3.2.4. Redukcja Poincarégo?Preya  3.2.5. Redukcje izostatyczne  3.2.6. Redukcja Rudzkiego  3.3. Mapy grawimetryczne  3.3.1. Graficzna prezentacja anomalii grawimetrycznych  3.3.2. Dokładność map anomalii grawimetrycznych  3.4. Funkcja kowariancji anomalii przyspieszenia  3.5. Zasada kolokacji elementów pola siły ciężkości. Predykcja anomalii grawimetrycznych    4. POMIARY GRAWIMETRYCZNE  4.1. Podział metod i instrumentów do pomiarów przyspieszenia i wyższych pochodnych potencjału siły ciężkości  4.2. Zasady absolutnych pomiarów balistycznych  4.2.1. Poprawki i błędy pomiarów balistycznych  4.2.2. Opis budowy i działania grawimetru balistycznego  4.3. Względne pomiary wahadłowe  4.4. Grawimetry strunowe  4.5. Grawimetry statyczne  4.5.1. Rektyfikacja i badanie grawimetrów statycznych  4.5.2. Metody pomiarów grawimetrami statycznymi  4.5.3. Poprawki do obserwacji wykonywanych grawimetrami statycznymi  4.5.4. Wspomaganie komputerowe pomiarów grawimetrycznych  4.5.5. Budżet błędów w pomiarach grawimetrycznych  4.6. Poprawka pływowa przyspieszenia ziemskiego  4.7. Pomiary drugich pochodnych potencjału siły ciężkości    5. BADANIE KSZTAŁTU ZIEMI METODAMI GRAWIMETRYCZNYMI  5.1. Wyznaczanie odstępu geoidy od elipsoidy na podstawie anomalii grawimetrycznych  5.2. Wyznaczanie odchyleń pionu na podstawie anomalii grawimetrycznych  5.3. Funkcje kowariancji odstępów geoidy i składowych odchyleń pionu  5.4. Interpolacja i predykcja składowych odchyleń pionu  5.5. Krzywizna linii pionu i powierzchni ekwipotencjalnej  5.6. Niwelacja astronomiczno?grawimetryczna    6. WYKORZYSTANIE DANYCH GRAWIMETRYCZNYCH W OPRACOWANIU POMIARÓW GEODEZYJNYCH  6.1. Poprawki grawimetryczne w systemach wysokości niwelacji precyzyjnej  6.2. Pływowa poprawka niwelacyjna  6.3. Wykorzystanie informacji grawimetrycznych w opracowaniu wyników niwelacji trygonometrycznej  6.4. Redukcje obserwacji geodezyjnych i astronomicznych w polu siły ciężkości  6.4.1. Metody redukcji elementów geodezyjnych na powierzchnię odniesienia  6.4.2. Redukcje współrzędnych astronomicznych  6.4.3. Redukcje obserwacji kątów poziomych i azymutów  6.4.4. Redukcje obserwacji liniowych na geoidę i elipsoidę odniesienia w polu siły ciężkości  6.4.5. Redukcje inżynierskich pomiarów geodezyjnych w polu siły ciężkości    BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego ki... Pełen opis produktu 'Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS' »

  Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środowiska, Urbanistyka i architektura, Transport oraz Geodezja i kartografia. Układ podręcznika, począwszy od rysu historycznego rozwoju geodezji, przez podstawę prawną i miejsce geodezji w procesie inwestycyjnym, obowiązujące prawo geodezyjne, wykaz standardów technicznych i rachunek geodezyjny, pozwala studentom metodycznie poznać problematykę geodezyjno-kartograficzną w zastosowaniu do potrzeb szeroko rozumianego budownictwa. W pracy kolejno opisano sposoby i wymagania dotyczące prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych przy użyciu tradycyjnego i nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. Przedstawiono układy odniesienia oraz zwięźle opisano współczesne systemy satelitarne i systemy informacji, coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko w geodezji, ale i w budownictwie, transporcie i inżynierii środowiska. W pracy zacytowano fragmenty instrukcji technicznych wydanych przez Głównego Geodetę Kraju oraz wzory wybranych dokumentów i formularzy używanych przez firmy wykonawcze albo przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Szczególne podziękowania autor przekazuje recenzentowi, Panu dr. hab. inż. Krzysztofowi Świątkowi, prof. nadzw. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za cenne uwagi i wskazówki przekazane podczas edycji podręcznika. Ponadto autor dziękuje studentom: Grzegorzowi Mrzygłockiemu, Marcinowi Motyewskiemu i Arkadiuszowi P. Lew-Kiedrowskiemu z WILiŚ za pomoc techniczną Spis treści 1.    Wprowadzenie      2.    Rys historyczny geodezji      3.    Miejsce i zadania geodezji w procesie inwestycyjnym oraz dokumenty geodezyjne ... 3.1.    Podstawa prawna czynności geodezyjnych     3.2.    Szczegółowy opis wykonywania prac geodezyjnych i podstawowe dokumenty .. 4.    Elementy prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego      4.1.    Elementy prawa geodezyjnego     4.2.    Elementy prawa budowlanego     5.    Wybrane geodezyjne standardy techniczne      6.    Jednostki miar i błędy w pomiarach geodezyjnych      6.1.    Miary długości, powierzchni i kątów      6.2.    Błędy w pomiarach geodezyjnych     7.    Skala, podziałka, noniusz     8.    Mapa jako produkt pracy geodety i współpracy z geodetą     9.    Osnowa pomiarowa i metody pomiaru szczegółów sytuacyjnych     9.1.    Zakładanie osnowy pomiarowej (według Instrukcji Technicznej G-4)     9.2.    Metody bezpośredniego pomiaru szczegółów terenowych      9.3.    Utrwalanie punktów osnowy sytuacyjnej      10.    Pomiary terenowe - pomiary sytuacyjne i grupy dokładnosciowe pomiaru     10.1.    Charakterystyka pomiarów terenowych     10.2.    Zasady postępowania podczas pomiarów terenowych     10.3.    Opis kolejnych czynności wykonywanych podczas prac terenowych      10.4.    Grupy dokładnosciowe pomiaru      10.5.    Dokładność pomiaru      11.    Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości     11.1.    Pomiar długości za pomocą taśmy     11.2.    Błędy występujące przy pomiarze długości taśmą     11.3.    Pośredni pomiar długości przez przeszkodę      11.4.    Elektroniczne pomiary długości za pomocą dalmierzy     12.    Znaki wysokościowe - repery     13.    Instrumenty do pomiarów wysokościowych - niwelator     13.1.    Charakterystyka niwelatorów      13.2.    Charakterystyka szczegółowa libelli     13.3.    Charakterystyka lunety      13.4.    Sprawdzenie niwelatora      13.5.    Rodzaje łat niwelacyjnych i odczyty z łat     14.    Pomiary wysokościowe i rodzaje niwelacji      14.1.    Rodzaje niwelacji wysokości      14.2.    Sposób przedstawiania wyników pomiarów wysokościowych     14.3.    Metody niwelacji powierzchniowej      14.4.    Pomiary ukształtowania dna i spadku zwierciadła wody cieków wodnych     15.    Ciągi niwelacyjne      15.1.    Rodzaje ciągów niwelacyjnych i metody niwelacji      15.2.    Technika pomiaru ciągu niwelacyjnego metodą ze środka     16.    Instrumenty do mierzenia kierunków - teodolit      16.1.    Charakterystyka instrumentów kątomierczych      16.2.    Warunki geometryczne układu osi w teodolicie      16.3.    Ustawianie teodolitu nad punktem     16.4.    Urządzenia odczytowe w teodolitach     17.    Obliczanie kątów na podstawie pomierzonych kierunków     17.1.    Wyznaczanie kątów poziomych     17.2.    Wyznaczanie kątów pionowych     18.    Obliczenia geodezyjne - podstawowy rachunek geodezyjny      18.1.    Geodezyjny układ współrzędnych      18.2.    Obliczenia geodezyjne - rachunek geodezyjny      19.    Zakładanie osnowy pomiarowej za pomocą ciągów sytuacyjnych     19.1.    Kolejność czynności podczas wykonywania prac geodezyjnych w terenie     19.2.    Kolejność obliczeń ciągu poligonowego - przykłady obliczeniowe     20.    Obliczanie powierzchni      20.1. Metody obliczeń powierzchni (pola)      21.    Przeliczanie współrzędnych     21.1. Transformacja Helmerta      22.    Odwzorowania kartograficzne      23.    Układy współrzędnych stosowane w Polsce     24.    Zastosowanie geodezji w budownictwie - przykłady geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych ...  24.1. Geodezyjne pomiary inżynieryjne  25.    Współczesny sprzęt i technologie w geodezji     25.1.    Podstawowy podział i charakterystyka dalmierzy oraz tachimetrów     25.2.    Współczesne systemy informacji - GIS, SIP i SIT     25.3.    Współczesne systemy satelitarne - GPS, GLONASS, GALILEO      25.4.    Działanie i obsługa odbiorników geodezyjnych GPS      Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

 • Geodezja inżynieryjno-drogowa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >GeografiaWysyłka: od ręki

  przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych.Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także... Pełen opis produktu 'Geodezja inżynieryjno-drogowa' »

  Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu: kształtowanie geometryczne dróg – podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne, sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za pomocą techniki komputerowej, pomiary realizacyjne przy budowie dróg, kształtowanie geometryczne lotnisk, pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych.Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także projektantów oraz inżynierów praktyków zatrudnionych przy realizacji projektów drogowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja inżynieryjno-drogowa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  geometryczne lotnisk, * pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury... Pełen opis produktu 'Geodezja inżynieryjno-drogowa' »

  Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu: * kształtowanie geometryczne dróg ? podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne, * sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za pomocą techniki komputerowej, * pomiary realizacyjne przy budowie dróg, * kształtowanie geometryczne lotnisk, * pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także projektantów oraz inżynierów praktyków zatrudnionych przy realizacji projektów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja inżynieryjno-drogowa

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Słownik ten jest najszerszym opracowaniem z tego zakresu w Polsce, nowe wydanie zawiera 35 tys. haseł. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja dwóch tomów poprzedniego wydania połączonego w jedną całość.... Pełen opis produktu 'Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości - wyd. 2010' »

  Słownik ten jest najszerszym opracowaniem z tego zakresu w Polsce, nowe wydanie zawiera 35 tys. haseł. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja dwóch tomów poprzedniego wydania połączonego w jedną całość. Poprzednie wydanie: " Angielsko-polski słownik dla geodetów" tom I oraz "Polsko-angielski słownik dla specjalistów z zakresu pomiarów geodezyjnych, map, planów i nieruchomości" tom II zostały wyczerpane.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości - wyd. 2010

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Geologia. Mineralogia. Meteorologia. Hydrologia. GeodezjaWysyłka: od ręki

  Podręcznik dotyczy pomiarów geodezyjnych i geomatyki. Autor przedstawił zarówno znane - od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jak i nowoczesne metody. Szczególny nacisk położył na wykorzystanie najnowszego... Pełen opis produktu 'Geodezja z płytą CD' »

  Podręcznik dotyczy pomiarów geodezyjnych i geomatyki. Autor przedstawił zarówno znane - od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jak i nowoczesne metody. Szczególny nacisk położył na wykorzystanie najnowszego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja z płytą CD

 • Geodezja z płytą CD w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  62,10 zł
  69,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >GeografiaWysyłka: od ręki

  zarys geodezji, podstawy kartografii, regulacje prawne dotyczące pomiarów, sprzęt wykorzystywany w geodezji, techniki pomiarowe: sytuacyjne, wysokościowe, wysokościowo-sytuacyjne... Pełen opis produktu 'Geodezja z płytą CD' »

  Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi i geomatyką. W przystępny sposób opisane zostały zarówno znane i od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jak i nowoczesne metody. Szczególny nacisk został położony na wykorzystanie najnowszego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania komputerowego.W książce przedstawiono m.in.: historię rozwoju i zarys geodezji, podstawy kartografii, regulacje prawne dotyczące pomiarów, sprzęt wykorzystywany w geodezji, techniki pomiarowe: sytuacyjne, wysokościowe, wysokościowo-sytuacyjne oraz realizacyjne, metody obliczeniowe, sposoby sporządzania map wielkoskalowych, praktyczne zastosowanie geodezyjnych programów komputerowych (GEO-INFO, GEO-MAP, C-GEO).Dołączona do podręcznika płyta CD zawiera pełną wersję uniwersalnego systemu wspomagającego pracę geodetów i projektantów - program C-GEO z dwuletnią licencją. Materiał umieszczony na płycie służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie pytania związane z oprogramowaniem i licencją prosimy kierować do firmy Softline Plus (dane kontaktowe znajdują się w książce oraz na stronie internetowej producenta).Publikacja przeznaczona jest dla studentów geodezji i kartografii, geografii, budownictwa, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska i leśnictwa, może także służyć jako pomoc dla wykładowców wyższych uczelni i praktyków....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja z płytą CD

 • Geodezja współczesna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  71,91 zł
  79,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >GeografiaWysyłka: od ręki

  Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.Książka obejmuje tematykę geodezji podstawow... Pełen opis produktu 'Geodezja współczesna' »

  Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły ciężkości Ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej, wyznaczanie figury Ziemi metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi, geodezyjny system odniesienia i realizacja europejskiego układu odniesienia EUREF, systemy obserwacyjne globalnego geodezyjnego systemu obserwacyjnego GGOS, globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS) i systemy wspomagające (SBAS), wybrane zagadnienia geodezji wyższej w epoce satelitarnego wyznaczania pozycji, geodezja współczesna, a problematyka badań geodynamicznych.W obecnym wydaniu uwzględniono niezbędne zmiany i uzupełnienia wynikające z rozwoju systemów obserwacji i opracowań geodezyjnych.Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, geografii, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, budownictwa a także dla wykładowców i wykonawców prac geodezyjnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja współczesna

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  , pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska,... Pełen opis produktu 'Geodezja inżynieryjno-drogowa' »

  Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu: kształtowanie geometryczne dróg - podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne, sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za pomocą techniki komputerowej, pomiary realizacyjne przy budowie dróg, kształtowanie geometryczne lotnisk, pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także projektantów oraz inżynierów praktyków zatrudnionych przy realizacji projektów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja inżynieryjno-drogowa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Geografia

  Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane. Książka obejmuje tematykę geodezji podstawo... Pełen opis produktu 'Geodezja współczesna' »

  Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane. Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły ciężkości Ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej, wyznaczanie figury Ziemi metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi, geodezyjny system odniesienia i realizacja europejskiego układu odniesienia EUREF, systemy obserwacyjne globalnego geodezyjnego systemu obserwacyjnego GGOS, globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS) i systemy wspomagające (SBAS), wybrane zagadnienia geodezji wyższej w epoce satelitarnego wyznaczania pozycji, geodezja współczesna, a problematyka badań geodynamicznych. W obecnym wydaniu uwzględniono niezbędne zmiany i uzupełnienia wynikające z rozwoju systemów obserwacji i opracowań geodezyjnych. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, geografii, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, budownictwa a także dla wykładowców i wykonawców prac geodezyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja współczesna

 • [Oficyna Wydawnicza PW]

  Kategoria: Anglia / Słowniki językowe

  Słownik polsko-angielski i angielsko-polski terminów z zakresu geodezji, map, planów i nieruchomości jest rozszerzoną wersją edycji z 1997 roku. Aktualna edycja słownika zawiera około 35 tys... Pełen opis produktu 'Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie' »

  Słownik polsko-angielski i angielsko-polski terminów z zakresu geodezji, map, planów i nieruchomości jest rozszerzoną wersją edycji z 1997 roku. Aktualna edycja słownika zawiera około 35 tysięcy haseł z 17 specjalistycznych działów. Będzie pomocna nie tylko studentom, ale geodetom, inżynierom budownictwa, architektom, planistom i osobom zajmującym się nieruchomościami, którzy swoją działalność prowadzą nie tylko w Polsce, ale rozszerzają ją na inne podmioty i kraje.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Atlasy. Mapy. Przewodniki turystyczne

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja współczesna.

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Geologia. Mineralogia. Meteorologia. Hydrologia. GeodezjaWysyłka: od ręki

  przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych.Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także... Pełen opis produktu 'Geodezja inżynieryjno-drogowa' »

  Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu: kształtowanie geometryczne dróg ? podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne, sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za pomocą techniki komputerowej, pomiary realizacyjne przy budowie dróg, kształtowanie geometryczne lotnisk, pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych.Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także projektantów oraz inżynierów praktyków zatrudnionych przy realizacji projektów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja inżynieryjno-drogowa

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane. Książka obejmuje tematykę geodezji</... Pełen opis produktu 'Geodezja współczesna - Kazimierz Czarnecki' »

  Opis - Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły ciężkości Ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej, wyznaczanie figury Ziemi metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi, geodezyjny system odniesienia i realizacja europejskiego układu odniesienia EUREF, systemy obserwacyjne globalnego geodezyjnego systemu obserwacyjnego GGOS, globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS) i systemy wspomagające (SBAS), wybrane zagadnienia geodezji wyższej w epoce satelitarnego wyznaczania pozycji, geodezja współczesna, a problematyka badań geodynamicznych.W obecnym wydaniu uwzględniono niezbędne zmiany i uzupełnienia wynikające z rozwoju systemów obserwacji i opracowań geodezyjnych.Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, geografii, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, budownictwa a także dla wykładowców i wykonawców prac geodezyjnych. Nazwa - Geodezja współczesna Autor - Kazimierz Czarnecki Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301183806 Kod EAN - 9788301183806 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.0x23.5cm Ilość stron - 496 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-09-24
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodezja współczesna - Kazimierz Czarnecki


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, bellona
Produkty w ofercie: 134757
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 134757
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, wilga, oficyna wydawnicza impuls, skrzat
Produkty w ofercie: 108071
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107706
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, level trading, wiedza powszechna, rea, marksoft, pwn s.a., lingea, cztery głowy, pearson
Produkty w ofercie: 12387
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2