Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [PWRiL]

  Kategoria: Książki zoologiczne > Hodowla zwierząt

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk gene­tycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie... Pełen opis produktu 'Genetyka populacji i metody hodowlane' »

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk gene­tycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w hodowli zwierząt i roślin. Obecnie można mówić o trzech dyscyplinach, które wyłoniły się z pierwotnej genetyki populacji.Zakres klasycznej genetyki populacji zwyczajowo ogranicza się do opisu konsekwencji działania pojedynczych genów. Opisem struktury genetycznej po­pulacji ze względu na cechy warunkowane wieloma genami zajmuje się genetyka cech ilościowych, natomiast wykorzystanie wiedzy genetycznej w praktycznej hodowli nosi nazwę metod hodowlanych, w których szczególne znaczenie (przynajmniej w hodowli zwierząt) mają metody oceny wartości hodowlanej.Podręcznik adresowany jest głównie do studentów kierunków biologia i zootech­nika, studiujących na uczelniach o profilu biologiczno-rolniczym (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). Może on być również pomocny dla studentów innych kie­runków studiów, w ramach których wykładana jest genetyka populacji i cech ilościo­wych.W prezentowanej książce przedstawiony jest szeroki wachlarz zagadnień genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej).Ponieważ podstawowych narzędzi do opisu populacji dostarcza statystyka matema­tyczna oraz rachunek prawdopodobieństwa i bez ich znajomości nie sposób zrozumieć większość tematów poruszanych w podręczniku, dlatego też pierwsza część podręczni­ka Podstawy matematyczne poświęcona jest tym podstawowym przedmiotom ze wzglę­du na niewystarczające często przygotowanie studentów z tego zakresu.Druga część podręcznika, Genetyka populacji, dotyczy podstaw klasycznej genetyki populacji i krok po kroku pozwala analizować strukturę populacji ze względu na dzia­łanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od sformułowania podstawowego dla gene­tyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, a następnie rozpatrywane są konsekwen­cje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu informacji genetycznej do określenia dystansu genetycznego między po­pulacjami.W trzeciej części podręcznika, Metody hodowlane, przedstawione są zagadnienia związane ze strukturą populacji pod względem cech ilościowych oraz z wykorzystaniem genetyki cech ilościowych w pracy hodowlanej. Omawiane są w niej, między innymi, podstawy szacowania wartości hodowlanej oraz ocena skuteczności zastosowanej se­lekcji.Podręcznik ten stanowi ważne uzupełnienie rynku podręczników akademickich, na którym brakuje obecnie pozycji obejmującej poruszaną w nim tematykę. Ostatnia książka z tego zakresu ukazała się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a od tego cza­su pojawiło się wiele nowych zagadnień, rozwinęły się nowe metody badawcze, a nie­które problemy ujmowane są w całkiem inny sposób.Spis treści:PrzedmowaPODSTAWY MATEMATYCZNE1. Rachunek macierzowy i rachunek różniczkowy1.1. Rodzaje macierzy i podstawowe operacje na macierzach1.2. Rząd macierzy1.3. Macierz odwrotna1.4. Pochodna i całka1.4.1. Działania na pochodnych1.4.2. Druga pochodna i pochodna cząstkowa1.4.3. Ekstrema funkcji1.4.4. Całka nieoznaczona i oznaczona2. Podstawy probabilistyczne2.1. Zdarzenie losowe i prawdopodobieństwo zdarzenia2.1.1. Definicja aksjomatyczna prawdopodobieństwa2.1.2. Definicja klasyczna prawdopodobieństwa2.1.3. Definicja empiryczna (statystyczna) prawdopodobieństwa2.2. Zdarzenia losowe niezależne i zależne2.2.1. Prawdopodobieństwo warunkowe2.2.2. Twierdzenie Bayesa2.3. Zmienna losowa2.3.1. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta2.3.2. Zmienna losowa ciągła2.3.3. Parametry charakteryzujące zmienną losową2.4. Rozkład zmiennej losowej2.4.1. Rozkład dwumianowy2.4.2. Rozkład Poissona2.4.3. Rozkład normalny2.5. Zmienne losowe zależne2.5.1. Korelacja i regresja2.5.2. Zmienna losowa dwuwymiarowa2.5.3. Zależności przyczynowo-skutkowe3. Podstawy statystyczne3.1. Populacja i próba3.2. Parametr populacji i jego estymator3.2.1. Estymatory podstawowych parametrów3.2.2. Cechy estymatora3.2.3. Estymacja przedziałowa3.3. Metody wyznaczania estymatorów3.3.1. Metoda najmniejszych kwadratów3.3.2. Metoda największej wiarogodności3.4. Test statystyczny3.4.1. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja3.4.2. Błędy związane z weryfikacją hipotez3.5. Model klasyfikacyjny3.5.1. Rodzaje klasyfikacji3.5.2. Typy modeli klasyfikacyjnych3.5.3. Układ próby ortogonalny i nieortogonalny3.5.4. Metoda Monte Carlo3.6. Ocena efektów modelu klasyfikacyjnego3.6.1. Model stały3.6.2. Model losowy3.6.3. Model mieszanyGENETYKA POPULACJI4. Genetyczna struktura populacji4.1. Frekwencja genotypu i allelu4.2. Kojarzenie losowe w dużej populacji4.2.1. Jedna para alleli4.2.2. Seria alleli4.2.3. Niezależne pary alleli4.2.4. Nierówne frekwencje alleli samców i samic4.2.5. Geny sprzężone z płcią4.3. Kojarzenie nielosowe4.3.1. Kojarzenie osobników podobnych4.3.2. Kojarzenie osobników niepodobnych5. Zmiana frekwencji allelu5.1. Migracja5.2. Mutacja5.3. Selekcja5.3.1. Wartość selekcyjna i współczynnik selekcji5.3.2. Frekwencja allelu5.3.3. Genetyczna równowaga przy selekcji5.4. Selekcja i mutacja5.4.1. Dominowanie kompletne - selekcja przeciw genotypowi recesywnemu5.4.2. Dominowanie kompletne - selekcja faworyzująca genotyp recesywny6. Kojarzenie w pokrewieństwie6.1. Współczynnik inbredu i współczynnik pokrewieństwa6.2. Frekwencje genotypów6.3. Zależności między gametami i zygotami6.4. Systemy kojarzeń w pokrewieństwie6.4.1. Kojarzenia nieregularne6.4.2. Kojarzenia regularne7. Małe populacje7.1. Współczynnik inbredu7.2. Frekwencje alleli7.3. Frekwencje genotypów7.4. Efektywna wielkość populacji8. Dystans genetyczny8.1. Markery genetyczne i ich wykorzystanie w genetyce populacji8.2. Heterozygotyczność i polimorficzność markerów genetycznych8.2.1. Współczynnik heterozygotyczności8.2.2. Współczynnik polimorficzności8.3. Szacowanie dystansu genetycznego na podstawie różnych źródeł informacji8.4. Metody konstruowania drzew filogenetycznychMETODY HODOWLANE9. Cecha ilościowa9.1. Wartość cechy ilościowej; składniki wartości fenotypowej9.2. Zmienność cechy ilościowej; komponenty wariancji fenotypowej9.3. Podobieństwo fenotypowe krewnych9.4. Depresja inbredowa i heterozja9.4.1 . Depresja inbredowa9.4.2. Heterozja9.5. Loci cech ilościowych – QTL9.5.1. Poligeny a geny o dużych efektach9.5.2. Detekcja QTL9.5.3. Zaawansowanie detekcji QTL9.6. Transformacja danych - sposoby normalizacji rozkładu10. Parametry genetyczne10.1 . Parametry jednej cechy10.1.1. Odziedziczalność10.1.2. Powtarzalność10.2. Związki między cechami11 . Szacowanie parametrów genetycznych11.1. Estymatory parametrów genetycznych11.1.1. Odziedziczalność i powtarzalność11.1 .2. Korelacja genetyczna, środowiskowa, fenotypowa11.2. Ocena parametrów genetycznych oparta na modelu mieszanym11.3. Dokładność parametrów genetycznych11.4. Próbkowanie Gibbsa12. Ocena wartości hodowlanej12.1. Źródła informacji o wartości hodowlanej12.2. Efektywność różnych źródeł informacji o wartości hodowlanej12.3. Łączenie źródeł informacji - indeks selekcyjny12.3.1. Ocena wartości hodowlanej jednej cechy12.3.2. Ocena wartości hodowlanej na podstawie cech skorelowanych12.3.3. Ocena łącznej wartości hodowlanej12.3.4. Określenie współczynników indeksu selekcyjnego z zastosowaniem zapisu irachunku macierzowego12.3.5. Wyznaczanie wag ekonomicznych12.4. Eliminowanie systematycznych wpływów środowiskowych12.4.1. Metody równoczesnego porównania12.5. Ocena wartości hodowlanej metodą BLU12.5.1. Macierz spokrewnień addytywnych12.5.2. Obliczenia metodą BLUP na podstawie różnych modeli12.5.3. Analiza jednocechowa - model ojcowski (BLUP SM)12.5.4. Analiza jednocechowa - model osobniczy (BLUP AM)12.5.5. Analiza wielocechowa12.5.6. Inne modele mieszane w metodzie BLUP12.5.7. Dokładność ocen BLUP12.6. Ocena wartości hodowlanej z wykorzystaniem markerów genetycznych (MAS)12.7. Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej13. Cechy o zmienności fenotypowej nieciągłej13.1. Cecha progowa13.2. Modele analizy cech progowych13.2.1. Model liniowy13.2.2. Model logitowy13.2.3. Model probitowy13.3. Przekształcenie parametrów genetycznych cech progowych13.4. Ocena wartości hodowlanej cechy progowej14. Selekcja cech ilościowych14.1. Reakcja populacji na selekcję-postęp hodowlany14.2. Genetyczna i fenotypowa różnica selekcyjna14.3. Optymalna wielkość grup potomstwa14.4. Zrealizowany postęp hodowlany14.5. Biotechniki rozrodu a postęp hodowlanyIndeksAngielsko-polski słownik terminów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanychPolsko-angielski słownik terminów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka populacji i metody hodowlane

 • Genetyka i genomika zwierząt w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >WeterynariaWysyłka: od ręki

  Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki... Pełen opis produktu 'Genetyka i genomika zwierząt' »

  Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych. Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione o zagadnienia związane z:·organizacją i funkcjonowaniem genomu·epigenetycznymi mechanizmami regulującymi ekspresję genów·technikami stosowanymi w genetyce molekularnej i genomie·genetyczną kontrolą rozwoju ontogenetycznego, w tym z determinacją i różnicowaniem płci·podłożem molekularnym chorób dziedzicznych oraz wrodzonych wad rozwojowych·polimorfizmami genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych (produkcyjnych) i jakościowych (np. umaszczeń)·wykorzystaniem wiedzy o polimorfizmie DNA w analizach genetycznych·znaczeniem zwierząt domowych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka, w tym terapii genowej tych chorób. Wymienione problemy omówiono przede wszystkim na przykładzie zwierząt domowych, takich jak: bydło, świnia, koń, owca, koza, pies, kot, kura, a także pszczoła miodna. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi schematami, mikrofotografiami i zdjęciami. W wielu miejscach można znaleźć odwołanie do wybranych, najważniejszych prac źródłowych i przeglądowych.Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także dla osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka i genomika zwierząt

 • Psychologia Etologia Genetyka Tom 29 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  18,90 zł
  21,00 zł

  [scholar]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Janusz Rybakowski, Daria Dembińska-Krajewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Hauser: Cechy schizotypii w skali O-LI FE a polimorfizm genów układu dopaminergicznego oraz rytmów okołodobowych w chorobie... Pełen opis produktu 'Psychologia Etologia Genetyka Tom 29' »

  Janusz Rybakowski, Daria Dembińska-Krajewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Hauser: Cechy schizotypii w skali O-LI FE a polimorfizm genów układu dopaminergicznego oraz rytmów okołodobowych w chorobie afektywnej dwubiegunowej [Schizotypic traits measured with O-LI FE and polymorphism of genes of dopaminergic system and circadian rhythms in bipolar aff ective illness]Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Ł. Dragan, Joanna Piłat , Edyta Gogół: Regulacyjna teoria temperamentu: profile cech temperamentu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i uzależnionych od alkoholu [Regulative theory of temperament: Profiles of the temperament traits in patients with bipolar disorder and alcohol dependence],Marcin Rzeszutek: PT SD i psychospołeczne uwarunkowania nasilenia bólu w przewlekłych zespołach bólowych: przegląd badań [PT SD and psychosocial factors as determinants of the intensity of pain in chronic pain syndromes: Research review]Michał H. Chruszczewski: Biopsychologia twórczości [Biopsychology of creativity]....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia Etologia Genetyka Tom 29

 • [Wydawnictwo lekarskie PZWL]

  Kategoria: Zdrowie, medycynaWysyłka: do 3 dni

  Jest to atlas genetyki, w którym w zwięzły i niezwykle przystępny sposób przedstawiono zarówno reguły genetyki klasycznej, jak i najnowsze osiqgnięcia naukowe z zakresu genomiki i genetyki... Pełen opis produktu 'Genetyka- ilustrowany przewodnik' »

  Jest to atlas genetyki, w którym w zwięzły i niezwykle przystępny sposób przedstawiono zarówno reguły genetyki klasycznej, jak i najnowsze osiqgnięcia naukowe z zakresu genomiki i genetyki klinicznej. Ksiqżka ukazała się w kilku językach, m. in. angielskim, francuskim, włoskim i japońskim. Tłumaczenie na język polski jest dziełem zespołu klinicystów i pracowników naukowych Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.<p> NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Najnowocześniejsze techniki badania genomu (różnych organizmów)<br> Program Sekwencjonowania Genomu Człowieka <br>Chromosomowa lokalizacja genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne człowieka<br> Specyficzne odmienności zasad dziedziczenia w aspekcie klinicznym <br>Diagnostyka w chorobach genetycznych<p> Skondensowany tekst zilustrowano kolorowymi rycinami i schematami. Zamieszczony słownik terminów genetycznych ułatwia przyswojenie specjalistycznej terminologii, a szczegółowy indeks pomaga w szybkim odnalezieniu potrzebnych informacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka- ilustrowany przewodnik

 • [Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne]

  Kategoria: Literatura > Przyroda

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie... Pełen opis produktu 'Genetyka populacji i metody hodowlane' »

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w hodowli zwierząt i roślin. Obecnie można mówić o trzech dyscyplinach, które wyłoniły się z pierwotnej genetyki populacji. Zakres klasycznej genetyki populacji zwyczajowo ogranicza się do opisu konsekwencji działania pojedynczych genów. Opisem struktury genetycznej populacji ze względu na cechy warunkowane wieloma genami zajmuje się genetyka cech ilościowych, natomiast wykorzystanie wiedzy genetycznej w praktycznej hodowli nosi nazwę metod hodowlanych, w których szczególne znaczenie (przynajmniej w hodowli zwierząt) mają metody oceny wartości hodowlanej. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów kierunków biologia i zootechnika, studiujących na uczelniach o profilu biologiczno-rolniczym (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). Może on być również pomocny dla studentów innych kie­runków studiów, w ramach których wykładana jest genetyka populacji i cech ilościo­wych. W prezentowanej książce przedstawiony jest szeroki wachlarz zagadnień genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej). Ponieważ podstawowych narzędzi do opisu populacji dostarcza statystyka matema­tyczna oraz rachunek prawdopodobieństwa i bez ich znajomości nie sposób zrozumieć większość tematów poruszanych w podręczniku, dlatego też pierwsza część podręczni­ka Podstawy matematyczne poświęcona jest tym podstawowym przedmiotom ze wzglę­du na niewystarczające często przygotowanie studentów z tego zakresu. Druga część podręcznika, Genetyka populacji, dotyczy podstaw klasycznej genetyki populacji i krok po kroku pozwala analizować strukturę populacji ze względu na dzia­łanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od sformułowania podstawowego dla gene­tyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, a następnie rozpatrywane są konsekwen­cje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu informacji genetycznej do określenia dystansu genetycznego między po­pulacjami. W trzeciej części podręcznika, Metody hodowlane, przedstawione są zagadnienia związane ze strukturą populacji pod względem cech ilościowych oraz z wykorzystaniem genetyki cech ilościowych w pracy hodowlanej. Omawiane są w niej, między innymi, podstawy szacowania wartości hodowlanej oraz ocena skuteczności zastosowanej se­lekcji. Podręcznik ten stanowi ważne uzupełnienie rynku podręczników akademickich, na którym brakuje obecnie pozycji obejmującej poruszaną w nim tematykę. Ostatnia książka z tego zakresu ukazała się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a od tego cza­su pojawiło się wiele nowych zagadnień, rozwinęły się nowe metody badawcze, a nie­które problemy ujmowane są w całkiem inny sposób.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka populacji i metody hodowlane

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera rozdziały takie jak : Radość mówienia prawdy : Uśmiech Duchennea a różnice indywidualne w osobowości Makiawelicznej, temperament a funkcjonowanie wolicjonalne, genetyczne i środowiskowe... Pełen opis produktu 'Psychologia Etologia Genetyka' »

  Książka zawiera rozdziały takie jak : Radość mówienia prawdy : Uśmiech Duchennea a różnice indywidualne w osobowości Makiawelicznej, temperament a funkcjonowanie wolicjonalne, genetyczne i środowiskowe źródła kształtowania się cechy lęku : studia rodzinne na przykładzie powodzian, temperament a strategia radzenia sobie ze stresem skoczków spadochronowych, przemiany technologiczne jako źródło informacji i stymulacji : funkcjonalne znaczenie temperamentu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia Etologia Genetyka

 • Psychologia Etologia Genetyka 30/2014 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  18,90 zł
  21,00 zł

  [scholar]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Psychologia-Etologia-Genetyka jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: mechanizmy zac... Pełen opis produktu 'Psychologia Etologia Genetyka 30/2014' »

  Psychologia-Etologia-Genetyka jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: mechanizmy zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym człowieka), zastosowania psychologii, etologii i genetyki zachowania. Publikowane są wyniki badań, osiągnięcia teoretyczne oraz propozycje zastosowań w działalności praktycznej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia Etologia Genetyka 30/2014

 • Genetyka tekstów w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  31,50 zł
  35,00 zł

  [instytut badań literackich pan]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >LiteraturoznawstwoWysyłka: do 3 dni

  Pierre-Marc de Biasi (ur. 1950), literaturoznawca, filozof, malarz i rzeźbiarz. Od stycznia 2006 dyrektor naukowy Instytutu Tekstów i Rękopisów Współczesnych (ITEM) w paryskim CNRS, wykładowca uniwersytetów... Pełen opis produktu 'Genetyka tekstów' »

  Pierre-Marc de Biasi (ur. 1950), literaturoznawca, filozof, malarz i rzeźbiarz. Od stycznia 2006 dyrektor naukowy Instytutu Tekstów i Rękopisów Współczesnych (ITEM) w paryskim CNRS, wykładowca uniwersytetów Paris 7 i Paris 4, współpracownik wydawnictw naukowych, członek redakcji pisma „Genesis”. Pierre-Marc de Biasi jest współtwórcą francuskiej krytyki genetycznej, autorem wielu książek i rozpraw dotyczących tej dziedziny, jak również historii pisma, papieru i nowych technologii. Znawca twórczości Flauberta, przygotował kilka nowych edycji jego dzieł (m.in. Trois Contes, GF Flammarion, 1985; Voyage en Egypte, Grasset 1991; Madame Bovary, Seuil 1992; Bouvard et Pécuchet, Classiques de poche, 1999; L’Education sentimentale, Classiques de poche, 2002). W galeriach całego świata pokazano także kilkanaście jego indywidualnych wystaw plastycznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka tekstów

 • Genetyka medyczna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  179,10 zł
  199,00 zł

  [pzwl]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  Publikacja jest znakomitym przewodnikiem po najnowszych osiągnięciach genetyki medycznej. Czytelnik znajdzie informacje przede wszystkim o: budowie genomu ludzkiego; zmianach materiału Pełen opis produktu 'Genetyka medyczna' »

  Publikacja jest znakomitym przewodnikiem po najnowszych osiągnięciach genetyki medycznej. Czytelnik znajdzie informacje przede wszystkim o: budowie genomu ludzkiego; zmianach materiału genetycznego prowadzących do chorób genetycznych; nowych technikach diagnostyki molekularnej i cytogenetycznej; podłożu genetycznym nowotworów. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematyką genetyki medycznej powstała strona internetowa www.wiley.com/go/tobias, stale aktualizowana. Dostępne są na niej prezentacje oraz pytania sprawdzające wiedzę.Publikacja skierowana jest do studentów medycyny, analityki medycznej i biotechnologii, a także do osób które prowadzą badania nad chorobami genetycznymi człowieka....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka medyczna

 • [Meridian]

  Kategoria: Pomoce dydaktyczne

  Komplet foliogramów do genetyki. Kolorowe schematy ułatwią zapamiętywanie budowy DNA, chromosomu i innych podstaw z genetyki.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka - foliogramy - zestaw 10 szt.

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze i najnowsze zagadnienia w obrębie każdego z omawianych działów, dodano rozdział poświęcony genomice i proteomice, uzupełniono rozdział omawiający inżynierię... Pełen opis produktu 'Genetyka molekularna' »

  W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze i najnowsze zagadnienia w obrębie każdego z omawianych działów, dodano rozdział poświęcony genomice i proteomice, uzupełniono rozdział omawiający inżynierię genetyczną o najnowsze techniki przenoszenia genów oraz uruchamiania bądź wygaszania ich ekspresji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka molekularna

 • [Meridian]

  Kategoria: Pomoce dydaktyczne

  Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca budowę chromosomu i rozwiniętej nici DNA oraz podstawy procesu replikacji DNA.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy genetyki DNA - tablica ścienna

 • [ŻAK Wydawnictwo]

  Kategoria: BiologiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biologia Podręcznik Część 2. Genetyka i ewolucja a różnorodność biologiczna. Zakres podstawowy

 • Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  [termedia]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: do 3 dni

  , w którym autorzy omówili genetykę, zalecenia diagnostyczne, leczenie oraz rolę przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w procesie leczenia tego nowotworu, prezentując stan wiedzy... Pełen opis produktu 'Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL)' »

  Chłoniak rozlany z dużych komórek B stanowi 30–40% wszystkich przypadków chłoniaków nieziarniczych i jest najczęstszym chłoniakiem rozpoznawanym u dorosłych. Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, w którym autorzy omówili genetykę, zalecenia diagnostyczne, leczenie oraz rolę przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w procesie leczenia tego nowotworu, prezentując stan wiedzy na 2015 rok....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL)

 • [PZWL]

  Kategoria: Zdrowie, medycynaWysyłka: do 3 dni

  Większość chorób jest uwarunkowana genetycznie. Ich rozpoznanie i klasyfikacja są determinowane metodami obrazowania fenotypu chorobowego, ten zaś wynika z genotypu organizmu.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych

 • [Scholar Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  W numerze: Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau, Adam Sobolewski: Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza; Piotr Pawłowski, łukasz Zawadzki, Bogdan Zawadzki:... Pełen opis produktu 'Psychologia - etologia - genetyka. Tom 9. 2004.' »

  W numerze: Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau, Adam Sobolewski: Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza; Piotr Pawłowski, łukasz Zawadzki, Bogdan Zawadzki: Dynamika związków pomiędzy traumą, reaktywnością emocjonalną i nasileniem objawów PTSD po doświadczeniu kataklizmu powodzi; Tytus Sosnowski: Zastosowanie analizy wielokrotnej regresji liniowej do analizy danych eksperymentalnych; Sergei B. Malykh, Nikita V. Iskoldsky, Elena D. Gindina: Genetic analysis of extraversion and neuroticism in young adult Russian twins; Lech Konopski: Feromony w kontekście zachowań seksualnych człowieka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia - etologia - genetyka. Tom 9. 2004.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  bądź biologiczne, przygotować się do matury lub zwyciężyć w olimpiadzie biologicznej, koniecznie sięgnij po książkę "Genetyka. Wydanie III". W kolejnym wydaniu tego bestselleru znajdziesz ws... Pełen opis produktu 'Genetyka. Wydanie III - Grzegorz Nalepa' »

  Opis - Wszystkie niezbędne informacje zebrane w jednym miejscu Mechanizmy dziedziczenia Struktura DNA i RNA Biotechnologia Jeśli chcesz bez problemu zdać egzamin na studia medyczne bądź biologiczne, przygotować się do matury lub zwyciężyć w olimpiadzie biologicznej, koniecznie sięgnij po książkę "Genetyka. Wydanie III". W kolejnym wydaniu tego bestselleru znajdziesz wszystkie informacje z dziedziny genetyki, których znalezienie w innych źródłach zajęłoby Ci mnóstwo czasu. Książka "Genetyka. Wydanie III" przedstawia zagadnienia związane z cytologią, embriologią, prawami dziedziczenia, budową kwasów nukleinowych, syntezą białek, mechanizmami regulacji genów, chorobami genetycznymi i biotechnologiami. Na końcu książki zamieszczony jest słowniczek zawierający objaśnienia wielu pojęć związanych z genetyką. Nazwa - Genetyka. Wydanie III Oryginalny tytuł - Being Geek: The Software Developer's Career Handbook Autor - Grzegorz Nalepa Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 8373612556 Kod EAN - 9788373612556 Rok wydania - 2005 Język - PL Tłumacz - Tomasz Walczak Format - B5 Ilość stron - 160 Podatek VAT - 5% Premiera - 2005-12-21
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka. Wydanie III - Grzegorz Nalepa

 • [Pozostałe]

  Kategoria: Antykwariat literacki / Botanika, ekologia i ochrona przyrody

  "Treścią niniejszej książki jest podsumowanie wyników wieloletnich prac naukowych nad ewolucją i przystosowaniem, prowadzonych metodą powiązania badań terenowych z laboratoryjnymi". Zniszczona obwoluta. Okładka... Pełen opis produktu 'Edmund Briscoe Ford GENETYKA EKOLOGICZNA [antykwariat]' »

  "Treścią niniejszej książki jest podsumowanie wyników wieloletnich prac naukowych nad ewolucją i przystosowaniem, prowadzonych metodą powiązania badań terenowych z laboratoryjnymi". Zniszczona obwoluta. Okładka i wnętrze książki - stan dobry.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edmund Briscoe Ford GENETYKA EKOLOGICZNA [antykwariat]

 • Genetyka molekularna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  71,10 zł
  79,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >BiologiaWysyłka: od ręki

  Zwięzły, przystępny i nowoczesny wykład genetyki.W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze i najnowsze zagadnienia w obrębie każdego z omawianych działów; dodano rozdział poświęcony genomice... Pełen opis produktu 'Genetyka molekularna' »

  Zwięzły, przystępny i nowoczesny wykład genetyki.W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze i najnowsze zagadnienia w obrębie każdego z omawianych działów; dodano rozdział poświęcony genomice i proteomice; uzupełniono rozdział omawiający inżynierię genetyczną o najnowsze techniki przenoszenia genów oraz uruchamiania bądź wygaszania ich ekspresjii. W dziedzinie praktycznych zastosowań genetyki przedstawiono najnowsze osiągnięcia, zwłaszcza w odniesieniu do medycyny (terapia genowa) i rolnictwa (GMO).Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów biologii, medycyny, rolnictwa, biotechnologii i innych pokrewnych kierunków, a także dla nauczycieli biologii. Jest również skierowana do wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym jest współczesna genetyka....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka molekularna

 • [...]

  Autor: Celebrat S. Wydawca: Kubajak Wydanie, Rok wyd: 2013 Ilość stron: 112 Format: 16,5 x 24,0 cm Oprawa: miękka ISBN: 9788362501144 Pełen opis produktu 'Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką' »

  Autor: Celebrat S. Wydawca: Kubajak Wydanie, Rok wyd: 2013 Ilość stron: 112 Format: 16,5 x 24,0 cm Oprawa: miękka ISBN: 9788362501144
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką


Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Marlon24.pl

Książki zoologiczne i ogrodnicze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2010
galaktyka, delta, multico, mako, akademia jeździecka, rm, pwril, Świadome jeździectwo, rebis, egros
Produkty w ofercie: 289
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Przyrodnicze.pl

Ksiązki i artykuły użytkowe i dekoracyjne o tematyce przyrodniczej oraz multimedia i przewodniki turystyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.02.2007
kera, pwn, the mountain, multico, iop pan, ib pan, visualsystem, afw mazury, sbm, olesiejuk
Produkty w ofercie: 8938
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 10
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

edupomoce.pl

Pomoce dla edukacji.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2012
novum, levenhuk, folia bringmann, meridian, adamigo, wader, epideixis, handelhaus, erzi, salamandra
Produkty w ofercie: 6870
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Medisquad.pl

Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz książki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.02.2012
..., aspel, seca, 3m, brael, anios, tera band, bremed, ecolab, riester
Produkty w ofercie: 1374
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, c.h. beck, helion, znak, lektorklett, wilga
Produkty w ofercie: 132266
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 132266
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2