Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [PWRiL]

  Kategoria: Książki zoologiczne > Hodowla zwierząt

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk gene­tycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie... Pełen opis produktu 'Genetyka populacji i metody hodowlane' »

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk gene­tycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w hodowli zwierząt i roślin. Obecnie można mówić o trzech dyscyplinach, które wyłoniły się z pierwotnej genetyki populacji.Zakres klasycznej genetyki populacji zwyczajowo ogranicza się do opisu konsekwencji działania pojedynczych genów. Opisem struktury genetycznej po­pulacji ze względu na cechy warunkowane wieloma genami zajmuje się genetyka cech ilościowych, natomiast wykorzystanie wiedzy genetycznej w praktycznej hodowli nosi nazwę metod hodowlanych, w których szczególne znaczenie (przynajmniej w hodowli zwierząt) mają metody oceny wartości hodowlanej.Podręcznik adresowany jest głównie do studentów kierunków biologia i zootech­nika, studiujących na uczelniach o profilu biologiczno-rolniczym (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). Może on być również pomocny dla studentów innych kie­runków studiów, w ramach których wykładana jest genetyka populacji i cech ilościo­wych.W prezentowanej książce przedstawiony jest szeroki wachlarz zagadnień genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej).Ponieważ podstawowych narzędzi do opisu populacji dostarcza statystyka matema­tyczna oraz rachunek prawdopodobieństwa i bez ich znajomości nie sposób zrozumieć większość tematów poruszanych w podręczniku, dlatego też pierwsza część podręczni­ka Podstawy matematyczne poświęcona jest tym podstawowym przedmiotom ze wzglę­du na niewystarczające często przygotowanie studentów z tego zakresu.Druga część podręcznika, Genetyka populacji, dotyczy podstaw klasycznej genetyki populacji i krok po kroku pozwala analizować strukturę populacji ze względu na dzia­łanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od sformułowania podstawowego dla gene­tyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, a następnie rozpatrywane są konsekwen­cje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu informacji genetycznej do określenia dystansu genetycznego między po­pulacjami.W trzeciej części podręcznika, Metody hodowlane, przedstawione są zagadnienia związane ze strukturą populacji pod względem cech ilościowych oraz z wykorzystaniem genetyki cech ilościowych w pracy hodowlanej. Omawiane są w niej, między innymi, podstawy szacowania wartości hodowlanej oraz ocena skuteczności zastosowanej se­lekcji.Podręcznik ten stanowi ważne uzupełnienie rynku podręczników akademickich, na którym brakuje obecnie pozycji obejmującej poruszaną w nim tematykę. Ostatnia książka z tego zakresu ukazała się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a od tego cza­su pojawiło się wiele nowych zagadnień, rozwinęły się nowe metody badawcze, a nie­które problemy ujmowane są w całkiem inny sposób.Spis treści:PrzedmowaPODSTAWY MATEMATYCZNE1. Rachunek macierzowy i rachunek różniczkowy1.1. Rodzaje macierzy i podstawowe operacje na macierzach1.2. Rząd macierzy1.3. Macierz odwrotna1.4. Pochodna i całka1.4.1. Działania na pochodnych1.4.2. Druga pochodna i pochodna cząstkowa1.4.3. Ekstrema funkcji1.4.4. Całka nieoznaczona i oznaczona2. Podstawy probabilistyczne2.1. Zdarzenie losowe i prawdopodobieństwo zdarzenia2.1.1. Definicja aksjomatyczna prawdopodobieństwa2.1.2. Definicja klasyczna prawdopodobieństwa2.1.3. Definicja empiryczna (statystyczna) prawdopodobieństwa2.2. Zdarzenia losowe niezależne i zależne2.2.1. Prawdopodobieństwo warunkowe2.2.2. Twierdzenie Bayesa2.3. Zmienna losowa2.3.1. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta2.3.2. Zmienna losowa ciągła2.3.3. Parametry charakteryzujące zmienną losową2.4. Rozkład zmiennej losowej2.4.1. Rozkład dwumianowy2.4.2. Rozkład Poissona2.4.3. Rozkład normalny2.5. Zmienne losowe zależne2.5.1. Korelacja i regresja2.5.2. Zmienna losowa dwuwymiarowa2.5.3. Zależności przyczynowo-skutkowe3. Podstawy statystyczne3.1. Populacja i próba3.2. Parametr populacji i jego estymator3.2.1. Estymatory podstawowych parametrów3.2.2. Cechy estymatora3.2.3. Estymacja przedziałowa3.3. Metody wyznaczania estymatorów3.3.1. Metoda najmniejszych kwadratów3.3.2. Metoda największej wiarogodności3.4. Test statystyczny3.4.1. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja3.4.2. Błędy związane z weryfikacją hipotez3.5. Model klasyfikacyjny3.5.1. Rodzaje klasyfikacji3.5.2. Typy modeli klasyfikacyjnych3.5.3. Układ próby ortogonalny i nieortogonalny3.5.4. Metoda Monte Carlo3.6. Ocena efektów modelu klasyfikacyjnego3.6.1. Model stały3.6.2. Model losowy3.6.3. Model mieszanyGENETYKA POPULACJI4. Genetyczna struktura populacji4.1. Frekwencja genotypu i allelu4.2. Kojarzenie losowe w dużej populacji4.2.1. Jedna para alleli4.2.2. Seria alleli4.2.3. Niezależne pary alleli4.2.4. Nierówne frekwencje alleli samców i samic4.2.5. Geny sprzężone z płcią4.3. Kojarzenie nielosowe4.3.1. Kojarzenie osobników podobnych4.3.2. Kojarzenie osobników niepodobnych5. Zmiana frekwencji allelu5.1. Migracja5.2. Mutacja5.3. Selekcja5.3.1. Wartość selekcyjna i współczynnik selekcji5.3.2. Frekwencja allelu5.3.3. Genetyczna równowaga przy selekcji5.4. Selekcja i mutacja5.4.1. Dominowanie kompletne - selekcja przeciw genotypowi recesywnemu5.4.2. Dominowanie kompletne - selekcja faworyzująca genotyp recesywny6. Kojarzenie w pokrewieństwie6.1. Współczynnik inbredu i współczynnik pokrewieństwa6.2. Frekwencje genotypów6.3. Zależności między gametami i zygotami6.4. Systemy kojarzeń w pokrewieństwie6.4.1. Kojarzenia nieregularne6.4.2. Kojarzenia regularne7. Małe populacje7.1. Współczynnik inbredu7.2. Frekwencje alleli7.3. Frekwencje genotypów7.4. Efektywna wielkość populacji8. Dystans genetyczny8.1. Markery genetyczne i ich wykorzystanie w genetyce populacji8.2. Heterozygotyczność i polimorficzność markerów genetycznych8.2.1. Współczynnik heterozygotyczności8.2.2. Współczynnik polimorficzności8.3. Szacowanie dystansu genetycznego na podstawie różnych źródeł informacji8.4. Metody konstruowania drzew filogenetycznychMETODY HODOWLANE9. Cecha ilościowa9.1. Wartość cechy ilościowej; składniki wartości fenotypowej9.2. Zmienność cechy ilościowej; komponenty wariancji fenotypowej9.3. Podobieństwo fenotypowe krewnych9.4. Depresja inbredowa i heterozja9.4.1 . Depresja inbredowa9.4.2. Heterozja9.5. Loci cech ilościowych – QTL9.5.1. Poligeny a geny o dużych efektach9.5.2. Detekcja QTL9.5.3. Zaawansowanie detekcji QTL9.6. Transformacja danych - sposoby normalizacji rozkładu10. Parametry genetyczne10.1 . Parametry jednej cechy10.1.1. Odziedziczalność10.1.2. Powtarzalność10.2. Związki między cechami11 . Szacowanie parametrów genetycznych11.1. Estymatory parametrów genetycznych11.1.1. Odziedziczalność i powtarzalność11.1 .2. Korelacja genetyczna, środowiskowa, fenotypowa11.2. Ocena parametrów genetycznych oparta na modelu mieszanym11.3. Dokładność parametrów genetycznych11.4. Próbkowanie Gibbsa12. Ocena wartości hodowlanej12.1. Źródła informacji o wartości hodowlanej12.2. Efektywność różnych źródeł informacji o wartości hodowlanej12.3. Łączenie źródeł informacji - indeks selekcyjny12.3.1. Ocena wartości hodowlanej jednej cechy12.3.2. Ocena wartości hodowlanej na podstawie cech skorelowanych12.3.3. Ocena łącznej wartości hodowlanej12.3.4. Określenie współczynników indeksu selekcyjnego z zastosowaniem zapisu irachunku macierzowego12.3.5. Wyznaczanie wag ekonomicznych12.4. Eliminowanie systematycznych wpływów środowiskowych12.4.1. Metody równoczesnego porównania12.5. Ocena wartości hodowlanej metodą BLU12.5.1. Macierz spokrewnień addytywnych12.5.2. Obliczenia metodą BLUP na podstawie różnych modeli12.5.3. Analiza jednocechowa - model ojcowski (BLUP SM)12.5.4. Analiza jednocechowa - model osobniczy (BLUP AM)12.5.5. Analiza wielocechowa12.5.6. Inne modele mieszane w metodzie BLUP12.5.7. Dokładność ocen BLUP12.6. Ocena wartości hodowlanej z wykorzystaniem markerów genetycznych (MAS)12.7. Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej13. Cechy o zmienności fenotypowej nieciągłej13.1. Cecha progowa13.2. Modele analizy cech progowych13.2.1. Model liniowy13.2.2. Model logitowy13.2.3. Model probitowy13.3. Przekształcenie parametrów genetycznych cech progowych13.4. Ocena wartości hodowlanej cechy progowej14. Selekcja cech ilościowych14.1. Reakcja populacji na selekcję-postęp hodowlany14.2. Genetyczna i fenotypowa różnica selekcyjna14.3. Optymalna wielkość grup potomstwa14.4. Zrealizowany postęp hodowlany14.5. Biotechniki rozrodu a postęp hodowlanyIndeksAngielsko-polski słownik terminów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanychPolsko-angielski słownik terminów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka populacji i metody hodowlane

 • Genetyka i genomika zwierząt w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >WeterynariaWysyłka: od ręki

  Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki... Pełen opis produktu 'Genetyka i genomika zwierząt' »

  Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych. Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione o zagadnienia związane z:·organizacją i funkcjonowaniem genomu·epigenetycznymi mechanizmami regulującymi ekspresję genów·technikami stosowanymi w genetyce molekularnej i genomie·genetyczną kontrolą rozwoju ontogenetycznego, w tym z determinacją i różnicowaniem płci·podłożem molekularnym chorób dziedzicznych oraz wrodzonych wad rozwojowych·polimorfizmami genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych (produkcyjnych) i jakościowych (np. umaszczeń)·wykorzystaniem wiedzy o polimorfizmie DNA w analizach genetycznych·znaczeniem zwierząt domowych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka, w tym terapii genowej tych chorób. Wymienione problemy omówiono przede wszystkim na przykładzie zwierząt domowych, takich jak: bydło, świnia, koń, owca, koza, pies, kot, kura, a także pszczoła miodna. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi schematami, mikrofotografiami i zdjęciami. W wielu miejscach można znaleźć odwołanie do wybranych, najważniejszych prac źródłowych i przeglądowych.Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także dla osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka i genomika zwierząt

 • Psychologia Etologia Genetyka Tom 29 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  18,90 zł
  21,00 zł

  [scholar]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Janusz Rybakowski, Daria Dembińska-Krajewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Hauser: Cechy schizotypii w skali O-LI FE a polimorfizm genów układu dopaminergicznego oraz rytmów okołodobowych w chorobie... Pełen opis produktu 'Psychologia Etologia Genetyka Tom 29' »

  Janusz Rybakowski, Daria Dembińska-Krajewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Hauser: Cechy schizotypii w skali O-LI FE a polimorfizm genów układu dopaminergicznego oraz rytmów okołodobowych w chorobie afektywnej dwubiegunowej [Schizotypic traits measured with O-LI FE and polymorphism of genes of dopaminergic system and circadian rhythms in bipolar aff ective illness]Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Ł. Dragan, Joanna Piłat , Edyta Gogół: Regulacyjna teoria temperamentu: profile cech temperamentu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i uzależnionych od alkoholu [Regulative theory of temperament: Profiles of the temperament traits in patients with bipolar disorder and alcohol dependence],Marcin Rzeszutek: PT SD i psychospołeczne uwarunkowania nasilenia bólu w przewlekłych zespołach bólowych: przegląd badań [PT SD and psychosocial factors as determinants of the intensity of pain in chronic pain syndromes: Research review]Michał H. Chruszczewski: Biopsychologia twórczości [Biopsychology of creativity]....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia Etologia Genetyka Tom 29

 • [Wydawnictwo lekarskie PZWL]

  Kategoria: Zdrowie, medycynaWysyłka: do 3 dni

  Jest to atlas genetyki, w którym w zwięzły i niezwykle przystępny sposób przedstawiono zarówno reguły genetyki klasycznej, jak i najnowsze osiqgnięcia naukowe z zakresu genomiki i genetyki... Pełen opis produktu 'Genetyka- ilustrowany przewodnik' »

  Jest to atlas genetyki, w którym w zwięzły i niezwykle przystępny sposób przedstawiono zarówno reguły genetyki klasycznej, jak i najnowsze osiqgnięcia naukowe z zakresu genomiki i genetyki klinicznej. Ksiqżka ukazała się w kilku językach, m. in. angielskim, francuskim, włoskim i japońskim. Tłumaczenie na język polski jest dziełem zespołu klinicystów i pracowników naukowych Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.<p> NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Najnowocześniejsze techniki badania genomu (różnych organizmów)<br> Program Sekwencjonowania Genomu Człowieka <br>Chromosomowa lokalizacja genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne człowieka<br> Specyficzne odmienności zasad dziedziczenia w aspekcie klinicznym <br>Diagnostyka w chorobach genetycznych<p> Skondensowany tekst zilustrowano kolorowymi rycinami i schematami. Zamieszczony słownik terminów genetycznych ułatwia przyswojenie specjalistycznej terminologii, a szczegółowy indeks pomaga w szybkim odnalezieniu potrzebnych informacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka- ilustrowany przewodnik

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: BIOLOGIA

  ) 22.2.4. Wirus HIV (rodzina Rełroviridae) 22.2.5. Wirusy hepatotrop 22.3. Priony 23. Biologia molekularna i genetyka w medycynie Wybór piśmiennictwa Pełen opis produktu 'Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi' »

  Opracowanie dotyczy podstaw genetycznych i biochemicznych zaburzeń towarzyszących wielu jednostkom chorobowym, włączając poza "klasycznymi" chorobami genetycznymi również nowotwory, choroby wywołane infekcjami bakteryjnymi, wirusami czy prionami. W części I omówiono budowę genomu ludzkiego (jądrowego i mitochondrialnego), jego ekspresję oraz wybrane zagadnienia z immunologii. Część II traktuje o chorobach genetycznych, które stanowią największe obciążenie mutacyjne populacji ludzkiej. Pracę uzupełniają liczne schematy i rysunki. Spis treści: I. Wprowadzenie CZYŚĆ I. MOLEKULARNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMÓW 1. Struktura chromosomów 1.1. Wybarwianie chromosomów 2. Replikacja DNA 2.1. Zaburzenia w strukturze i liczbie chromosomów 3. Od DNA do białka 3.1. Synteza białek (translacja) 3.2. Właściwości kodu genetycznego 3.2.1. Odstępstwa od kodu uniwersalnego 3.2.2. Zasada tolerancji Cricka 4. Mutacje 5. Apoptoza 6. Układ odpornościowy organizmu 7. Polimorfizm DNA 8. Genom mitochondrialny człowieka CZĘŚĆ II. CHOROBY GENETYCZNE - NAJWIĘKSZE OBCIĄŻENIE MUTACYJNE POPULACJI LUDZKIEJ 9. Choroby genetyczne 9.1. Obciążenie mutacyjne 9.2. Obciążenie genetyczne 9.3. Równowaga genetyczna Hardy-Weinberga 9.4. Pula genowa 9.5. Równowaga mutacyjna 9.6. Dryf genetyczny 9.7. Śmierć genetyczna albo wykluczenie genetyczne 10. Podział chorób genetycznych 10.1. Choroby związane z zaburzeniami w strukturze i liczbie chromosomów 10.1.1. Zespół Downa 10.1.2. Zespół Edwardsa 10.1.3. Zespół Patau (trisomia chromosomu 13) 10.1.4. Zespół Klinefeltera 10.1.5. Inne trisomie chromosomów autosomalnych 10.1.6. Zespół Turnera 10.1.7. Zespół łamliwego chromosomu X 11. Piętnowanie genów 12. Lionizacja 13. Uszkodzenia genów autosomalnych 13.1. Choroba Huntingtona (HD) 13.2. Choroba Alzheimera 13.3. Mukowiscydoza 13.4. Zespół ciężkich złożonych niedoborów immunologicznych (SCID) 13.5. Hemoglobinopatie 13.5.1. Anemia sierpowata 14. Zaburzenia metaboliczne ustroju 14.1. Choroby związane z zaburzeniami w przemianie aminokwasów 14.1.1. Fenyloketonuria 14.1.2. Albinizm (bielactwo całkowite) 14.1.3. Choroby tarczycy 14.1.4. Alkaptonuria 14.1.5. Tyrozynemia 14.1.6. Choroba Parkinsona 14.2. Choroby spowodowane zaburzeniami w przemianie lipidów (zmiany miażdżycowe) 14.2.1. Rodzinna hipercholesterolemia 14.2.2. Patogeneza miażdżycy 14.2.2.1. Czynniki genetyczne odpowiedzialne za zmiany miażdżycowe 14.3. Choroby spowodowane zaburzeniami w przemianie węglowodanów 14.3.1. Galaktozemia 14.3.2. Choroby spowodowane zaburzeniami w przemianie mukopolisa charydów (mukopolisacharydozy) 14.3.3. Cukrzyca 15. Zaburzenia sprzężone z chromosomami płciowymi 15.1. Krzywica hipofosfatemiczna 15.2. Zespół Blocha i Sulzbergera 15.3. Heterotropia okolokomorowa mózgu 15.4. Skazy krwotoczne 15.5. Hemofilie 15.5.1. Hemofilia A 15.5.2. Hemofilia B 15.6. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) 15.7. Zespół ciężkich złożonych niedoborów immunologicznych (X-SCID) 15.8. Agammaglobulinemia Brutona 15.9. Daltonizm 16. Zaburzenia ekogenetyczne 16.1. Anemia hemolityczna 16.2. Nadwrażliwość na sukcynylocholinę 16.3. Porfiria przerywana 17. Dziedziczenie wieloczynnikowe 17.1. Wady wrodzone 18. Choroby mitochondrialne 18.1. Mitochondrialna teoria starzenia się 19. Choroby autoimmunizacyjne 19.1. Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex; SM - rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego) 19.2. Reumatoidalne zapalenie stawów (polyarthritis rheumatoidea) 20. Alergie 21. Geny a nowotwory 21.1. Molekularny mechanizm procesu nowotworzenia (kancerogeneza = karcinogeneza) 21.2. Mutacje w nowotworach 21.2.1. Aberracje chromosomowe 21.3. Geny biorące bezpośredni udział w kancerogenezie 21.3.1. Protoonkogeny komórkowe 21.3.2. Geny supresorowe 21.3.3. Geny związane z przerzutowaniem 21.3.4. Udział onkogenów i genów supresorowych w indukcji apoptozy 21.4. Wybrane najczęściej występujące złośliwe nowotwory ludzkie 21.4.1. Czerniak złośliwy 21.4.2. Nowotwory układu oddechowego 21.4.2.1. Rak krtani 21.4.2.2. Rak płuc 21.4.3. Nowotwory przewodu pokarmowego 21.4.3.1. Rak żołądka 21.4.3.2. Rak jelita grubego 21.4.3.3. Pierwotny rak wątroby 21.4.4. Nowotwory układu moczowego 21.4.4.1. Rak nerki 21.4.4.2. Rak pęcherza moczowego 21.4.5. Nowotwory narządów płciowych kobiety 21.4.5.1. Rak szyjki macicy 21.4.5.2. Rak jajnika 21.4.5.3. Inne złośliwe nowotwory jajnika 21.4.5.4. Rak błony śluzowej jamy macicy (endometrium) 21.4.6. Nowotwory narządów płciowych męskich 21.4.6.1. Nowotwory jądra 21.4.6.2. Rak gruczołu krokowego 21.4.7. Rak sutka 21.4.8. Patologiczne rozrosty i nowotwory trofoblastu 21.4.8.1. Zaśniad groniasty kompletny 21.4.8.2. Rak kosmówki 21.4.8.3. Guz płyty podstawnej łożyska 21.4.9. Białaczki 21.4.9.1. Białaczki ostre 21.4.9.2. Białaczki przewlekle 21.4.10. Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) 21.4.11. Nowotwór gałki ocznej - siatkówczak 21.5. Leczenie nowotworów złośliwych 22. Choroby zakaźne 22.1. Zakażenia bakteryjne 22.1.1. Borelioza 22.1.2. Infekcja Helicobacter pylori 22.2. Zakażenia wirusowe 22.2.1. Wirus opryszczki (rodzina Herpesviridae typ 1 i typ 2, HSV) 22.2.2. Wirus wścieklizny (rodzina Rhnbdoviridae) 22.2.3. Wirus grypy (rodzina Orthoinyxoviridae) 22.2.4. Wirus HIV (rodzina Rełroviridae) 22.2.5. Wirusy hepatotrop 22.3. Priony 23. Biologia molekularna i genetyka w medycynie Wybór piśmiennictwa
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi

 • [Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne]

  Kategoria: Literatura > Przyroda

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie... Pełen opis produktu 'Genetyka populacji i metody hodowlane' »

  Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w hodowli zwierząt i roślin. Obecnie można mówić o trzech dyscyplinach, które wyłoniły się z pierwotnej genetyki populacji. Zakres klasycznej genetyki populacji zwyczajowo ogranicza się do opisu konsekwencji działania pojedynczych genów. Opisem struktury genetycznej populacji ze względu na cechy warunkowane wieloma genami zajmuje się genetyka cech ilościowych, natomiast wykorzystanie wiedzy genetycznej w praktycznej hodowli nosi nazwę metod hodowlanych, w których szczególne znaczenie (przynajmniej w hodowli zwierząt) mają metody oceny wartości hodowlanej. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów kierunków biologia i zootechnika, studiujących na uczelniach o profilu biologiczno-rolniczym (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). Może on być również pomocny dla studentów innych kie­runków studiów, w ramach których wykładana jest genetyka populacji i cech ilościo­wych. W prezentowanej książce przedstawiony jest szeroki wachlarz zagadnień genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej). Ponieważ podstawowych narzędzi do opisu populacji dostarcza statystyka matema­tyczna oraz rachunek prawdopodobieństwa i bez ich znajomości nie sposób zrozumieć większość tematów poruszanych w podręczniku, dlatego też pierwsza część podręczni­ka Podstawy matematyczne poświęcona jest tym podstawowym przedmiotom ze wzglę­du na niewystarczające często przygotowanie studentów z tego zakresu. Druga część podręcznika, Genetyka populacji, dotyczy podstaw klasycznej genetyki populacji i krok po kroku pozwala analizować strukturę populacji ze względu na dzia­łanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od sformułowania podstawowego dla gene­tyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, a następnie rozpatrywane są konsekwen­cje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu informacji genetycznej do określenia dystansu genetycznego między po­pulacjami. W trzeciej części podręcznika, Metody hodowlane, przedstawione są zagadnienia związane ze strukturą populacji pod względem cech ilościowych oraz z wykorzystaniem genetyki cech ilościowych w pracy hodowlanej. Omawiane są w niej, między innymi, podstawy szacowania wartości hodowlanej oraz ocena skuteczności zastosowanej se­lekcji. Podręcznik ten stanowi ważne uzupełnienie rynku podręczników akademickich, na którym brakuje obecnie pozycji obejmującej poruszaną w nim tematykę. Ostatnia książka z tego zakresu ukazała się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a od tego cza­su pojawiło się wiele nowych zagadnień, rozwinęły się nowe metody badawcze, a nie­które problemy ujmowane są w całkiem inny sposób.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka populacji i metody hodowlane

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: BIOLOGIA

  ustalili, że geny zbudowane są z DNA, ale dopiero słynna podwójna helisa, zaproponowany przez Watsona i Cricka model budowy i replikacji DNA, rozpoczęła erę biologii molekularnej. Genetyka stała... Pełen opis produktu 'Genetyka molekularna' »

  Kilka lat temu odwiedziłem klasztor w Brnie, w którym w połowie XIX wieku zakonnik Grzegorz Mendel krzyżował swoje groszki. Patrząc na utrzymywany z wielką pieczołowitością ogródek i na stare mury klasztorne, nie można się oprzeć zdumieniu, że właśnie tu rozpoczęto badania, które 100 lat później zaowocowały rewolucją w naukach przyrodniczych i wywarły tak wielki wpływ na wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Grzegorz Mendel odkrył, że dziedziczenie ma charakter jednostkowy i że istnieją ?zawiązki dziedziczności", których przekazywanie z pokolenia na pokolenie rządzi się określonymi prawami. Owe ?zawiązki" nazwano później genami, a zasługą Thomasa Morgana było umieszczanie ich w konkretnych strukturach komórkowych, chromosomach. Kilkadziesiąt lat później (1940) Avery, McLeod i McCarthy ustalili, że geny zbudowane są z DNA, ale dopiero słynna podwójna helisa, zaproponowany przez Watsona i Cricka model budowy i replikacji DNA, rozpoczęła erę biologii molekularnej. Genetyka stała się i pozostaje do dziś osią całej biologii molekularnej. Dzieje się tak z prostej przyczyny: w zbudowanych z DNA genach zawarta jest informacja o budowie białek, od których, jak wiadomo, zależą wszystkie właściwości organizmu. Sposób zapisania w DNA informacji o budowie białek, czyli kod genetyczny, poznano w latach 60. W połowie lat 70. opanowano techniki rekombinowania i klonowania DNA, powstał nowy dział genetyki - inżynieria genetyczna. Stało się możliwe wyodrębnianie i powielanie genów, co z kolei otwarło drogę do poznania ich struktury pierwszorzędowej. Powstał kolejny, nowy dział genetyki - genomika. Genetycy zajęli się sekwencjonowaniem najpierw genów, a później całych genomów. Ukoronowaniem tego etapu prac było poznanie w roku 2001 pełnej sekwencji genomu ludzkiego, liczącego 3,3 miliarda nukleotydów. Obecnie trwają prace nad przypisaniem wszystkim genom określonych funkcji - jest to tzw. genomika funkcjonalna. Konsekwencją powstania genomiki było zapoczątkowanie proteomiki - działu, który zajmuje się identyfikacją białek występujących w danym organizmie. Czy od momentu rozszyfrowania kodu genetycznego, a później poznania pełnej sekwencji genomu człowieka wiemy już wszystko o najważniejszych procesach zachodzących w komórkach i całych organizmach? Z pewnością nie. Ciągle pozostaje wiele do wyjaśnienia w obszarze regulacji działania genów. Minęło prawie 50 lat od czasów, gdy Jacob i Monod zaproponowali model operonu opisujący działanie kilku genów związanych z metabolizmem laktozy u bakterii Eschetichia coli. W późniejszych latach poznano wiele innych systemów regulacji ekspresji genów, ale ciągle wykrywa się nowe, na przykład oparte na oddziaływaniach pomiędzy cząsteczkami RNA, które mają prawdopodobnie ogromne znaczenie dla regulowania funkcji genów. Dowiedzieliśmy się wiele o genach i białkach odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów w komórkach i pomiędzy komórkami, ale ciągle też jeszcze wiemy bardzo mało o funkcjonowaniu genów odpowiedzialnych za pamięć, inteligencję, działanie mózgu i całego układu nerwowego. Z całą pewnością można twierdzić, że genetykom nie grozi bezrobocie, zwłaszcza że rozwinęła się ogromna sfera praktycznych zastosowań genetyki. Spis treści: Wstęp - PIOTR WĘGLEŃSKI Wykaz skrótów 1. Podstawowe koncepcje genetyczne i wybrane metody analizy genetycznej u różnych grup organizmów - PIOTR WĘGLEŃSKI 1.1. Dziedziczenie ma charakter jednostkowy 1.2. Geny mieszczą się w chromosomach 1.3. Geny zajmują stałe miejsca w chromosomach i mogą rekombinować 1.4. Rekombinacja może zachodzić również i wewnątrz genu 1.5. Mutacje w różnych genach uzupełniają się (komplementują), a w jednym (na ogół) nie 1.6. Analiza genetyczna bakterii 1.6.1. Koniugacja 1.6.2. Transformacja 1.6.3. Transdukcja 1.7. Nie wszystkie geny lokują się w chromosomach 2. Struktura, replikacja i naprawa materiału genetycznego KRZYSZTOF STAROŃ 2.1. Budowa, struktura i fizyczna organizacja materiału genetycznego 2.1.1. Ogólna budowa podwójnej helisy oparta jest na kilku prostych regułach 2.1.2. Niektóre zasady azotowe w DNA są zmetylowane 2.1.3. Polimorfizm strukturalny cząsteczek DNA ma znaczenie biologiczne 2.1.4. Z dwuniciowej budowy cząsteczki DNA wynikają problemy topologiczne, rozwiązywane przez topoizomerazy 2.1.5. W upakowaniu bakteryjnego DNA mają udział topoizomerazy oraz białka wiążące się do DNA 2.1.6. DNA archeonów jest owinięty wokół struktur przypominających eukariotyczne nukleosomy 2.1.7. Nukleosomy są podstawową strukturą organizującą eukariotyczny DNA 2.1.8. Włókno nukleosomowe zwija się w struktury wyższego rzędu 2.1.9. Jądro komórkowe zawiera odrębne kompartmenty 2.1.10. Struktura jądra komórkowego jest dynamiczna 2.1.11. Podczas mitozy chromosomy ulegają kondensacji 2.2. Mechanizm replikacji DNA 2.2.1. Replikacja DNA polega na dołączaniu nukleotydów w kierunku 5'-> 3' 2.2.2. Replikacja bakteryjna rozpoczyna się w pojedynczym miejscu inicjacji replikacji (ori) 2.2.3. Replikacja eukariotyczna jest kontrolowana przez cykl komórkowy 2.2.4. Wierność replikacji zależy od polimerazy DNA 2.2.5. U eukariotów replikacji ulega chromatyna 2.2.6. Replikacja telomerów wymaga wyjątkowych enzymów 2.3. Rekombinacje, mutacje, naprawa uszkodzeń DNA i niestabilność genomu 2.3.1. Podczas rekombinacji homologicznej pośrednim stadium na poziomie DNA są struktury Hollidaya 2.3.2. W rekombinacji homologicznej bierze udział wiele białek 2.3.3. Większość dwuniciowych pęknięć DNA ssaków jest usuwana przez rekombinację niehomologiczną 2.3.4. Wyróżnia się wiele rodzajów mutacji 2.3.5. W komórce zachodzą spontaniczne mutacje 2.3.6. Czynniki mutagenne zwiększają częstość mutacji 2.3.7. Uszkodzenia DNA są w większości naprawiane 2.3.8. Niestabilność genomu jest przyczyną wielu chorób 3. Kod genetyczny i biosynteza białek WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI-OSTOJA 3.1. Cząsteczka adaptorowa, pojęcie antykodonu 3.2. Schemat translacji 3.3. Struktura rybosomu 3.4. Rybosomowe kwasy rybonukleinowe (rRNA) 3.5. Białka rybosomowe 3.6. Rybosom - maszyna molekularna 3.7. Odstępstwa od kodu uniwersalnego 3.8. Kod nie musi być odczytany w jednej fazie 3.9. Zapis w mRNA może się różnić od zapisu w DNA 3.10. Redagowanie może wprowadzić dodatkowy kodon terminalny 3.11. Redagowanie może kreować kodon inicjacyjny 3.12. Redagowanie może przywrócić treść kodu uniwersalnego 3.13. Redagowanie może nadać sens informacji, kreując otwarte ramki odczytu w rezultacie licznych rozrzuconych insercji 3.14. Redagowanie może nadać sens informacji na skutek blokowych insercji urydyn i delecji urydyn 3.15. Transferowy RNA (tRNA) 3.16. Swoistość aminoacylacji tRNA 3.17. Supresorowe tRNA 3.18. Swoistość aminoacylacji może być określona przez nietypową parę zasad umieszczoną w ramieniu aminokwasowym 3.19. Supresja może zachodzić w wyniku ?omyłek" rybosomów. Dwuznaczność translacji 3.20. Modyfikacje reszt aminokwasowych w aminoacylo-tRNA zmieniają znaczenie kodonów 4. Inżynieria genetyczna - PIOTR WĘGLEŃSKI, PAWEŁ GOLIK 4.1. Klonowanie genów 4.2. Enzymy restrykcyjne 4.3. Mapy restrykcyjne 4.4. Wektory 4.4.1. Bakteryjne wektory plazmidowe 4.4.2. Wektory pochodne bakteriofagów 4.4.3. Wektory drożdżowe 4.4.4. Wektory stosowane do wyższych eukariotów 4.4.5. Wektory ekspresyjne 4.5. Wprowadzanie DNA do komórek i całych organizmów 4.6. Sklonowany gen może ulegać ekspresji w komórkach gospodarza 4.7. Technika PCR pozwala na namnożenie dowolnego fragmentu DNA bez konieczności klonowania 4.8. Hybrydyzacja pozwala na identyfikację określonych sekwencji nukleotydowych 4.8.1. Sondami w technikach hybrydyzacji są wyznakowane cząsteczki kwasów nukleinowych 4.8.2. Metoda Southerna służy do identyfikacji fragmentów DNA 4.8.3. Hybrydyzacja northern wykrywa określone cząsteczki RNA 4.8.4. Technika western i inne techniki immunologiczne służą do badania białek 4.9. Mikromacierze pozwalają na analizę tysięcy genów jednocześnie 4.9.1. Mikromacierze cDNA służą do porównywania ekspresji genów w dwóch próbkach 4.9.2. Mikromacierze oligonukleotydowe służą do badania RNA i DNA 4.9.3. Wyniki doświadczeń wykorzystujących mikromacierze są analizowane za pomocą odpowiednich metod bioinformatycznych 4.10. Sekwencjonowanie DNA 4.11. Badanie oddziaływań białek z DNA umożliwia identyfikację sekwencji odpowiedzialnych za regulację ekspresji genów 4.12. Badanie białek 4.13. Ukierunkowana mutageneza pozwala wytwarzać dowolne allele sklonowanego genu 4.14. Odwrotna genetyka - poszukiwanie funkcji genu 4.14.1. Rekombinację można wykorzystać do trwałego rozbicia genu 4.14.2. Interferencja RNA pozwala na epigenetyczne wyciszenie ekspresji wybranego genu 4.15. Metody bioinformatyczne 4.15.1. Analiza sekwencji dostarcza wielu informacji 4.15.2. Sekwencja pozwala niekiedy na modelowanie struktury przestrzennej 4.15.3. Bazy danych są jednym z najważniejszych narzędzi w biologii 5. Budowa i działanie genów prokariotycznych - ELŻBIETA K. JAGUSZTYN-KRYNICKA 5.1. Organizacja i ekspresja materiału genetycznego bakterii 5.1.1. Genomy bakteryjne są dynamicznymi, stale ewoluującymi strukturami Jak zdefiniować podstawowe elementy materiału genetycznego bakterii? 5.2. Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji jest głównym mechanizmem regulującym skład proteomu bakteryjnego 5.2.1. Podjednostka sigma (ß) RNAP odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznaniu sekwencji promotorowych 5.2.2. Inicjacja transkrypcji wymaga aktywności czynników transkrypcyjnych 5.2.3. Przykłady negatywnej i pozytywnej regulacji inicjacji transkrypcji - operon laktozowy, galaktozowy i arabinozowy 5.2.4. Fosforylacja białek odpowiada za procesy transdukcji sygnału i modulowanie aktywności wielu czynników transkrypcyjnych 5.2.5. Metylacja DNA reguluje inicjację transkrypcji wielu genów bakteryjnych i wpływa na poziom wirulencji bakterii patogennych 5.3. Kontrola ekspresji genów jest także modulowana potranskrypcyjnie 5.3.1. Stabilność bakteryjnego mRNA decyduje o poziomie ekspresji genów 5.3.2. Zadziwiająco wiele mechanizmów moduluje strukturę drugorzędową obszaru liderowego RNA warunkując przedwczesną terminację transkrypcji 5.3.3. Regulatorowe małe cząsteczki RNA kontrolują potranskrypcyjnie ekspresję genów także w komórkach prokariotycznych 5.4. Potranslacyjne modyfikacje białek oraz właściwa lokalizacja decydują o ich aktywności 5.4.1. Fosforylacja i glikozylacja białek decydują o ich funkcji 5.4.2. Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych zachodzące na terenie peryplazmy jest etapem niezbędnym do prawidłowego zwijania wielu białek 5.4.3. Modyfikacja prekursorów lipoprotein oraz ich sortowanie decydują o właściwościach tej klasy białek 5.4.4. Potranslacyjne modyfikacje wielu białek bakterii patogennych zachodzą na terenie komórek eukariotycznych 5.4.5. Proteoliza bialek jest procesem decydującym o aktywności białek strukturalnych i efektorowych, regulującym poziom białek regulatorowych oraz kontrolującym jakość wytwarzanych protein 5.4.6. Pasożytniczy, samolubny DNA obecny jest w komórkach prokariotycznych - introny i inteiny 5.5. Globalne systemy regulacji, regulony, zapewniają szybką adaptację ekspresji wielu operonów do zmieniających się warunków środowiska 5.5.1. Kaskadowy model regulacji ekspresji czynników wirulencji warunkuje precyzję odpowiedzi 5.5.2. W populacji bakteryjnej poszczególne komórki wykazują różne właściwości fenotypowe 5.6. Analiza transkryptomów i proteomów bakteryjnych dostarcza wielu nowych informacji, których często nie potrafimy wytłumaczyć 6. Budowa i działanie genów eukariotycznych - ANDRZEJ JERZMANOWSKI 6.1. Budowa genów eukariotycznych 6.1.1. Rodzaje sekwencji występujące w genomach eukariotycznych 6.1.2. Geny nieciągle 6.2. Transkrypcja 6.2.1. Ogólna charakterystyka transkrypcji u eukariotów 6.2.2. Rodzaje jądrowych polimeraz RNA i transkrybowane przez nie geny 6.2.3. Sekwencje regulatorowe 6.2.4. Merylacja DNA, wyspy CpG i transkrypcja 6.2.5. Składniki kompleksu transkrypcyjnego i ich działanie w trakcie inicjacji transkrypcji 6.2.6. Dalszy przebieg transkrypcji z udziałem pol RNA IL elongacja i terminacja oraz ochrona początku i końca transkryptu 6.3. Mechanizm wycinania intronów i spajania eksonów (splicing) 6.4. Chromatyna i regulacja transkrypcji 6.4.1. Euchromatyna i heterochromatyna 6.4.2. Potranslacyjne modyfikacje histonów (kod histonowy) i metylacja DNA 6.4.3. Mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie heterochromatyny 6.4.4. Zjawisko interferencji RNA 6.4.5. Warianty histonów 6.4.6. Białka Polycomb i Trithorax 6.5. Geny związane z regulacją cyklu komórkowego 6.6. Geny związane z apoptozą 6.7. Geny związane z przewodzeniem sygnałów 6.8. Geny związane z uczeniem się i pamięcią 7. Genomika - PAWEŁ GOLIK 7.1. Od genów do genomów 7.2. Główne działy współczesnej genomiki 7.3. Sekwencje i genomy 7.3.1. Pierwszymi poznanymi genomami były genomy mikoplazm 7.3.2. Genomy bakterii sekwencjonowane są z wykorzystaniem metody losowej fragmentacji 7.3.3. Do sekwencjonowania pierwszych złożonych genomów eukariotycznych zastosowano metodę hierarchiczną 7.3.4. Zastosowanie metody losowej fragmentacji przyspieszyło prace nad sekwencją genomu człowieka 7.3.5. Identyfikacja genów w genomach wyższych eukariotów nie jest oczywista 7.3.6. Genom człowieka zawiera zaskakująco niewiele genów 7.3.7. Genomy wyższych eukariotów zawierają wiele sekwencji repetytywnych 7.4. Genomika porównawcza i ewolucja 7.4.1. Analiza genomów pozwala odtwarzać najwcześniejsze etapy ewolucji życia 7.4.2. Genomika porównawcza ujawnia przystosowania genomu do zajmowanej przez organizm niszy ewolucyjnej 7.4.3. Analiza genomów bakterii ujawnia wiele przypadków horyzontalnego transferu genów 7.4.4. Genomika środowiskowa analizuje całe zbiorowiska mikroorganizmów 7.4.5. Genomy eukariotyczne zawierają wiele wspólnych genów 7.4.6. Porównanie genomu człowieka i szympansa jest drogą do wyjaśnienia ewolucji człowieka 7.5. Genomika funkcjonalna i pokrewne dziedziny 7.5.1. Poznanie sekwencji genomów zmienia strategię badania funkcji genów 7.5.2. Analiza porównawcza dostarcza wstępnych hipotez odnośnie do funkcji genu 7.5.3. Odwrotna genetyka i transkryptomika to dwie główne strategie analizy funkcjonalnej 7.5.4. Analiza funkcjonalna genomu drożdży jest bardzo zaawansowana 7.5.5. Proteomika bada białka kodowane przez geny zawarte w genomie 7.6. Genomika różnic indywidualnych i farmakogenomika 7.6.L Średnio 1 na 300 nukleotydów w genomie wykazuje zmienność 7.6.2. Niektóre zmiany nukleotydowe są przyczyną chorób genetycznych 7.6.3. Zmienność nukleotydowa ma znaczenie medyczne 7.6.4. Zmienność genetyczna pozwala na odtworzenie historii populacji 7.7. Przyszłość genomiki - nadzieje i obawy 8. Geny a różnicowanie się i rozwój - PIOTR BĘBAS 8.1. Różnicowanie się komórek jest związane ze zmianą ich potencji rozwojowej 8.2. Skierowanie komórek na określony szlak rozwoju zależy od materiału odziedziczonego od komórki macierzystej lub jest wynikiem oddziaływań międzykomórkowych 8.3. Istnieją trzy mechanizmy, poprzez które dochodzi do ustalenia losów komórek w rozwijającym się organizmie 8.4. Genetyczna kontrola determinacji i rozwoju płci u zwierząt 8.4.1. Mechanizm kompensacyjny odpowiada za regulację poziomu transkrypcji genów położonych na chromosomach X 8.4.2. W różnicowaniu płci somatycznej u ssaków bierze udział czynnik TDF 8.4.3. Sry determinuje płeć męską komórek somatycznych jąder oraz odpowiada za przebieg różnicowania się pierwszorzędowych cech płciowych u ssaków 8.4.4. Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów jest głównym elementem szlaku różnicowania się płci somatycznej u D. melanogaster 8.4.5. Osiąganie stanu przeznaczenia komórek rozrodczych 8.5. Wybrane zagadnienia z zakresu genetycznej kontroli embriogenezy zwierząt 8.5.1. Hierarchiczny system działania genów podczas rozwoju D. melanogaster 8.5.2. Geny matczyne odpowiadają za wczesne etapy kształtowania planu budowy zarodka wzdłuż jego osi przednio-tylnej poprzez regulację aktywności genów ubytku 8.5.3. Geny segmentacji 8.5.4. Rozwój zarodka wzdłuż jego osi grzbietowo-brzusznej również zależy od genów matczynych 8.5.5. Pierwsze z genów zarodkowych aktywowanych podczas rozwoju owada wzdłuż osi grzbietowo-brzusznej wzajemnie regulują swą aktywność (analogicznie do genów ubytku) 8.5.6. Geny homeotyczne 8.5.7. Inicjacja oraz utrzymywanie ekspresji genów homeotycznych 8.5.8. Homeoboksy, homeodomeny oraz geny Hox 8.6. Wybrane zagadnienia z zakresu genetycznej kontroli rozwoju roślin 8.6.1. Geny zaangażowane w rozwój siewki 8.6.2. Genetyczna kontrola rozwoju kwiatu 8.6.3. Rola genów homeotycznych w tworzeniu wzoru kwiatu 9. Molekularne podstawy procesów odpornościowych - BARBARA LIPIŃSKA, MARTA NUREK 9.1. Antygeny wywołują odpowiedź immunologiczną humoralną i komórkową 9.2. Przeciwciała wiążą się z determinantami antygenowymi 9.3. Przeciwciała dzielą się na klasy pełniące różne funkcje 9.4. Przeciwciała są wytwarzane przez limfocyty B 9.5. Odpowiednie przeciwciała wytwarzane są dzięki selekcji określonych klonów limfocytów B 9.6. Układ odpornościowy ma pamięć immunologiczną 9.7. Limfocyty T są podstawą odpowiedzi komórkowej i niezbędnym elementem odpowiedzi humoralnej 9.8. Makrofagi są ważnymi komórkami wspomagającymi odpowiedź immunologiczną 9.9. Komórki układu immunologicznego krążą po całym organizmie 9.10. Przeciwciała mają wspólny plan budowy, lecz są bardzo różnorodne 9.11. Potrafimy wytwarzać przeciwciała monoklonalne 9.12. Są dwa zasadnicze mechanizmy prowadzące do różnorodności przeciwciał 9.13. Geny immunoglobulin ulegają somatycznej rekombinacji 9.14. Regulacja transkrypcji genów immunoglobulin 9.15. Limfocyty T mają receptory TCR 9.16. Receptory komórek T wiążą antygeny prezentowane na powierzchni komórki 9.17. Białka MHC uczestniczą w odrzucaniu przeszczepów 9.18. Białka MHC uczestniczą w stymulacji syntezy immunoglobulin 9.19. Białka MHC są polimorficzne i należą do nadrodziny immunoglobulin 9.20. Geny MHC mają bardzo wiele alleli 9.21. Edukacja grasicowa uczy komórki T reagować z obcymi białkami i tolerować własne 9.22. Odpowiedź immunologiczna zależna od antygenu 9.23. Antygeny stymulujące syntezę przeciwciał niezależnie od komórek T 9.24. Zaktywowana komórka B wydziela przeciwciała 9.25. Zaktywowany limfocyt B wytwarza wtórne przeciwciała 9.26. Geny immunoglobulin ulegają somatycznym mutacjom 9.27. Tolerancja komórek B wobec własnych antygenów organizmu 9.28. Wirus HIV wywołuje AIDS 10. Genetyczne podłoże chorób nowotworowych - JANUSZ LIMON 10.1. Wprowadzenie do procesu transformacji nowotworowej 10.2. Większość czynników rakotwórczych pośrednio lub bezpośrednio uszkadza DNA 10.3. Rozwój nowotworów złośliwych może być współuwarunkowany przez czynniki, które nie uszkadzają DNA 10.4. Udział wirusów i innych czynników infekcyjnych w indukcji nowotworów złośliwych 10.5. Promieniowania jonizujące i nadfioletowe wywołują liczne uszkodzenia DNA 10.6. Większość raków powstaje z jednej nieprawidłowej komórki 10.7. Nowotwory są bardzo różnorodnymi chorobami 10.8. Geny związane z procesem powstawania i rozwoju nowotworów 10.8.1. Protoonkogeny a onkogeny 10.8.2. Geny supresorowe 10.8.3. Geny ochraniające integralność genomu 10.9. Czym różnią się nowotwory uwarunkowane mutacjami somatycznymi od nowotworów powstających na podłożu mutacji germinalnych? 10.10. Tylko nieliczne raki są wywoływane mutacjami germinalnymi - większość indukujących mutacji zachodzi w komórkach somatycznych podczas życia osobniczego 10.11. Uszkodzenia DNA i chromosomów występujące w komórkach rakowych są złożone 10.11.1. Zaburzenia liczby chromosomów, czyli aneuploidie 10.11.2. Translokacje chromosomowe 10.11.3. Amplifikacje genów 10.12. Metody identyfikacji uszkodzeń genomu komórek nowotworowych 11. Ewolucja molekularna - PAWEŁ GOLIK 11.1. Homologia i zmienność sekwencji 11.1.1. Podobieństwo sekwencji świadczy o ich homologii 11.1.2. Przyrównywanie jest konieczne do porównywania sekwencji 11.1.3. Zmienność sekwencji białkowych 11.1.4. Zmienność sekwencji nukleotydowych 11.2. Tworzenie nowej informacji i ewolucja genomów 11.2.1. Ekspansja rodzin paralogicznych może prowadzić do powstawania nowych genów 11.2.2. Duplikacje genów homeotycznych leżały u podstaw ewolucji planów budowy zwierząt 11.2.3. Duplikacje wewnątrzgenowe i tasowanie domen umożliwiły powstawanie bardziej złożonych białek 11.2.4. Introny ułatwiały ewolucję białek 11.2.5. Duplikacje i fuzje całych genomów powodowały przyrost złożoności organizmów 11.2.6. Horyzontalny transfer genów odegrał ważną rolę w ewolucji bakterii 11.3. Filogenetyka molekularna 11.3.1. Wybór i przygotowanie sekwencji 11.3.2. Drzewa filogenetyczne - rodzaje i terminologia 11.3.3. Filogenetyka a taksonomia 11.3.4. Metody odległościowe 11.3.s. Metoda parsymonii (oszczędnościowa) 11.3.6. Metoda największej wiarygodności i inne metody statystyczne 11.3.7. Analiza statystyczna wiarygodności drzew i drzewa uzgodnione 11.3.8. Filogenetyka molekularna pozwala odtwarzać historię człowieka 11.4. Powstanie życia na Ziemi 11.4.1. Związki organiczne powstawały na Ziemi w procesach prebiotycznych 11.4.2. Replikacja pojawiła się w świecie RNA 11.4.3. Od świata RNA do komórek współczesnych 12. Nowy wspaniały świat biotechnologii - MAGDALENA FIKUS 12.1. Zakres stosowania technik inżynierii genetycznej w projektach biotechnologicznych 12.1.1. Badania dla biotechnologii 12.1.2. Przemysł biotechnologiczny 12.2. Problematyka podejmowana w badaniach i produkcji biotechnologicznej 12.2.1. Czerwona biotechnologia - badania 12.2.2. Czerwona biotechnologia - przemysł 12.2.3. Zielona biotechnologia 12.2.4. Biała biotechnologia 12.3. Biotechnologia a bioinformatyka 12.4. Niektóre aspekty etyczne biotechnologii 12.5. Biotechnologia w Polsce Słownik wybranych terminów Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Genetyka molekularna

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera rozdziały takie jak : Radość mówienia prawdy : Uśmiech Duchennea a różnice indywidualne w osobowości Makiawelicznej, temperament a funkcjonowanie wolicjonalne, genetyczne i środowiskowe... Pełen opis produktu 'Psychologia Etologia Genetyka' »

  Książka zawiera rozdziały takie jak : Radość mówienia prawdy : Uśmiech Duchennea a różnice indywidualne w osobowości Makiawelicznej, temperament a funkcjonowanie wolicjonalne, genetyczne i środowiskowe źródła kształtowania się cechy lęku : studia rodzinne na przykładzie powodzian, temperament a strategia radzenia sobie ze stresem skoczków spadochronowych, przemiany technologiczne jako źródło informacji i stymulacji : funkcjonalne znaczenie temperamentu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia Etologia Genetyka

 • Psychologia Etologia Genetyka 30/2014 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  18,90 zł
  21,00 zł

  [scholar]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Psychologia-Etologia-Genetyka jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: mechanizmy zac... Pełen opis produktu 'Psychologia Etologia Genetyka 30/2014' »

  Psychologia-Etologia-Genetyka jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: mechanizmy zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym człowieka), zastosowania psychologii, etologii i genetyki zachowania. Publikowane są wyniki badań, osiągnięcia teoretyczne oraz propozycje zastosowań w działalności praktycznej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia Etologia Genetyka 30/2014

 • Genetyka tekstów w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  31,50 zł
  35,00 zł

  [instytut badań literackich pan]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >LiteraturoznawstwoWysyłka: do 3 dni

  Pierre-Marc de Biasi (ur. 1950), literaturoznawca, filozof, malarz i rzeźbiarz. Od stycznia 2006 dyrektor naukowy Instytutu Tekstów i Rękopisów Współczesnych (ITEM) w paryskim CNRS, wykładowca uniwersytetów... Pełen opis produktu 'Genetyka tekstów' »

  Pierre-Marc de Biasi (ur. 1950), literaturoznawca, filozof, malarz i rzeźbiarz. Od stycznia 2006 dyrektor naukowy Instytutu Tekstów i Rękopisów Współczesnych (ITEM) w paryskim CNRS, wykładowca uniwersytetów Paris 7 i Paris 4, współpracownik wydawnictw naukowych, członek redakcji pisma „Genesis”. Pierre-Marc de Biasi jest współtwórcą francuskiej krytyki genetycznej, autorem wielu książek i rozpraw dotyczących tej dziedziny, jak również historii pisma, papieru i nowych technologii. Znawca twórczości Flauberta, przygotował kilka nowych edycji jego dzieł (m.in. Trois Contes, GF Flammarion, 1985; Voyage en Egypte, Grasset 1991; Madame Bovary, Seuil 1992; Bouvard et Pécuchet, Classiques de poche, 1999; L’Education sentimentale, Classiques de poche, 2002). W galeriach całego świata pokazano także kilkanaście jego indywidualnych wystaw plastycznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka tekstów

 • Genetyka medyczna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  179,10 zł
  199,00 zł

  [pzwl]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  Publikacja jest znakomitym przewodnikiem po najnowszych osiągnięciach genetyki medycznej. Czytelnik znajdzie informacje przede wszystkim o: budowie genomu ludzkiego; zmianach materiału Pełen opis produktu 'Genetyka medyczna' »

  Publikacja jest znakomitym przewodnikiem po najnowszych osiągnięciach genetyki medycznej. Czytelnik znajdzie informacje przede wszystkim o: budowie genomu ludzkiego; zmianach materiału genetycznego prowadzących do chorób genetycznych; nowych technikach diagnostyki molekularnej i cytogenetycznej; podłożu genetycznym nowotworów. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematyką genetyki medycznej powstała strona internetowa www.wiley.com/go/tobias, stale aktualizowana. Dostępne są na niej prezentacje oraz pytania sprawdzające wiedzę.Publikacja skierowana jest do studentów medycyny, analityki medycznej i biotechnologii, a także do osób które prowadzą badania nad chorobami genetycznymi człowieka....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka medyczna

 • [Meridian]

  Kategoria: Pomoce dydaktyczne

  Komplet foliogramów do genetyki. Kolorowe schematy ułatwią zapamiętywanie budowy DNA, chromosomu i innych podstaw z genetyki.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka - foliogramy - zestaw 10 szt.

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze i najnowsze zagadnienia w obrębie każdego z omawianych działów, dodano rozdział poświęcony genomice i proteomice, uzupełniono rozdział omawiający inżynierię... Pełen opis produktu 'Genetyka molekularna' »

  W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze i najnowsze zagadnienia w obrębie każdego z omawianych działów, dodano rozdział poświęcony genomice i proteomice, uzupełniono rozdział omawiający inżynierię genetyczną o najnowsze techniki przenoszenia genów oraz uruchamiania bądź wygaszania ich ekspresji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka molekularna

 • [Meridian]

  Kategoria: Pomoce dydaktyczne

  Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca budowę chromosomu i rozwiniętej nici DNA oraz podstawy procesu replikacji DNA.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy genetyki DNA - tablica ścienna

 • [ŻAK Wydawnictwo]

  Kategoria: BiologiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biologia Podręcznik Część 2. Genetyka i ewolucja a różnorodność biologiczna. Zakres podstawowy

 • Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,50 zł
  55,00 zł

  [termedia]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: do 3 dni

  , w którym autorzy omówili genetykę, zalecenia diagnostyczne, leczenie oraz rolę przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w procesie leczenia tego nowotworu, prezentując stan wiedzy... Pełen opis produktu 'Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL)' »

  Chłoniak rozlany z dużych komórek B stanowi 30–40% wszystkich przypadków chłoniaków nieziarniczych i jest najczęstszym chłoniakiem rozpoznawanym u dorosłych. Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, w którym autorzy omówili genetykę, zalecenia diagnostyczne, leczenie oraz rolę przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w procesie leczenia tego nowotworu, prezentując stan wiedzy na 2015 rok....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL)

 • [PZWL]

  Kategoria: Zdrowie, medycynaWysyłka: do 3 dni

  Większość chorób jest uwarunkowana genetycznie. Ich rozpoznanie i klasyfikacja są determinowane metodami obrazowania fenotypu chorobowego, ten zaś wynika z genotypu organizmu.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych

 • [Scholar Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  W numerze: Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau, Adam Sobolewski: Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza; Piotr Pawłowski, łukasz Zawadzki, Bogdan Zawadzki:... Pełen opis produktu 'Psychologia - etologia - genetyka. Tom 9. 2004.' »

  W numerze: Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau, Adam Sobolewski: Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza; Piotr Pawłowski, łukasz Zawadzki, Bogdan Zawadzki: Dynamika związków pomiędzy traumą, reaktywnością emocjonalną i nasileniem objawów PTSD po doświadczeniu kataklizmu powodzi; Tytus Sosnowski: Zastosowanie analizy wielokrotnej regresji liniowej do analizy danych eksperymentalnych; Sergei B. Malykh, Nikita V. Iskoldsky, Elena D. Gindina: Genetic analysis of extraversion and neuroticism in young adult Russian twins; Lech Konopski: Feromony w kontekście zachowań seksualnych człowieka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Psychologia - etologia - genetyka. Tom 9. 2004.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  bądź biologiczne, przygotować się do matury lub zwyciężyć w olimpiadzie biologicznej, koniecznie sięgnij po książkę "Genetyka. Wydanie III". W kolejnym wydaniu tego bestselleru znajdziesz ws... Pełen opis produktu 'Genetyka. Wydanie III - Grzegorz Nalepa' »

  Opis - Wszystkie niezbędne informacje zebrane w jednym miejscu Mechanizmy dziedziczenia Struktura DNA i RNA Biotechnologia Jeśli chcesz bez problemu zdać egzamin na studia medyczne bądź biologiczne, przygotować się do matury lub zwyciężyć w olimpiadzie biologicznej, koniecznie sięgnij po książkę "Genetyka. Wydanie III". W kolejnym wydaniu tego bestselleru znajdziesz wszystkie informacje z dziedziny genetyki, których znalezienie w innych źródłach zajęłoby Ci mnóstwo czasu. Książka "Genetyka. Wydanie III" przedstawia zagadnienia związane z cytologią, embriologią, prawami dziedziczenia, budową kwasów nukleinowych, syntezą białek, mechanizmami regulacji genów, chorobami genetycznymi i biotechnologiami. Na końcu książki zamieszczony jest słowniczek zawierający objaśnienia wielu pojęć związanych z genetyką. Nazwa - Genetyka. Wydanie III Oryginalny tytuł - Being Geek: The Software Developer's Career Handbook Autor - Grzegorz Nalepa Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 8373612556 Kod EAN - 9788373612556 Rok wydania - 2005 Język - PL Tłumacz - Tomasz Walczak Format - B5 Ilość stron - 160 Podatek VAT - 5% Premiera - 2005-12-21
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka. Wydanie III - Grzegorz Nalepa

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: BiologiaWysyłka: od ręki

  jego wydanie zostało znacznie rozszerzone i uzupełnione m.in. o zagadnienia genomiki. Autorzy to znani specjaliści w genetyce populacyjnej o znaczących własnych dokonaniach badawczych i duży... Pełen opis produktu 'Podstawy genetyki populacyjnej' »

  Znakomicie skonstruowany podręcznik dla studentów biologii, biotechnologii, medycyny i rolnictwa, prezentujący aktualny stan wiedzy w tej niezwykle szybko rozwijającej się dziedzinie nauki. Kolejne jego wydanie zostało znacznie rozszerzone i uzupełnione m.in. o zagadnienia genomiki. Autorzy to znani specjaliści w genetyce populacyjnej o znaczących własnych dokonaniach badawczych i dużym doświadczeniu dydaktycznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy genetyki populacyjnej


Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Przyrodnicze.pl

Ksiązki i artykuły użytkowe i dekoracyjne o tematyce przyrodniczej oraz multimedia i przewodniki turystyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.02.2007
kera, the mountain, multico, pwn, iop pan, ib pan, afw mazury, visualsystem, sbm, olesiejuk
Produkty w ofercie: 8914
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 10
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Marlon24.pl

Książki zoologiczne i ogrodnicze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2010
galaktyka, delta, multico, mako, akademia jeździecka, rm, pwril, Świadome jeździectwo, rebis, egros
Produkty w ofercie: 289
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

edupomoce.pl

Pomoce dla edukacji.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2012
novum, levenhuk, folia bringmann, meridian, adamigo, wader, epideixis, handelhaus, erzi, salamandra
Produkty w ofercie: 6870
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, wilga
Produkty w ofercie: 122869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122869
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2