Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Państwowa Medyczna WSzZ w Opolu]

  Kategoria: Medycyna>PozostałeWysyłka: do 3 dni

  ) w Opolu, która od 10 lat prowadzi kierunek fizjoterapia jako studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stop­nia oraz podyplomowe, a od roku akademickiego 2017/2018 jednolite pięcioletnie s... Pełen opis produktu 'X-lecie Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu. Teoretyczno-praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii' »

  Rok 2016 jest czasem szczególnym dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i dla tych, którzy w przyszłości będą go wykonywać. Po długich zmaganiach z róż­nymi przeciwnościami fizjoterapeuci wywalczyli ustawę o swoim zawodzie (usta­wa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz. U. z 2015 r., poz. 1994). 31 maja 2016 roku weszła ona w życie, określając zawód fizjoterapeuty jako samo­dzielny zawód medyczny. Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeu­ty (prawa wykonywania zawodu i jego uzyskiwanie, kształcenia, odpowiedzialności zawodowej). Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów i zasady wpisu do niego. Szczególnego znaczenia nabierają artykuły 4, 6 i 7 tej ustawy, okre­ślające na czym polega wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i zwracające uwagę na to, że fizjoterapeuta stał się równorzędnym partnerem współpracującym z osoba­mi wykonującymi inne zawody medyczne, m.in. z lekarzami.Aby wszystkie podane w ustawie wymagania dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty były dostępne, trzeba zdobyć pełne kwalifikacje. Umożliwia to Pań­stwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa (PMWSZ) w Opolu, która od 10 lat prowadzi kierunek fizjoterapia jako studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stop­nia oraz podyplomowe, a od roku akademickiego 2017/2018 jednolite pięcioletnie studia magisterskie. Osiągnięcia i krótki rys historii powstania Instytutu Fizjotera­pii - obecnie Wydziału Fizjoterapii PMWSZ w Opolu, w ramach którego studenci i pracownicy zdobywają wiedzę i podnoszą swoje kwalifikacje - zostały przedsta­wione w artykule pt. X-lecie Instytutu Fizjoterapii. Właśnie dlatego rok 2016 jest też czasem szczególnym dla społeczności fizjoterapeutów PMWSZ w Opolu. Jest też okazją, aby przedstawić, przynajmniej w małym zarysie, część prac naukowych na­uczycieli akademickich i naszych studentów (oecnie już magistrów fizjoterapii).W zakresie zastosowania metod fizjoterapeutycznych zaprezentowano kilka ar­tykułów, które mogą zawierać przydatne wskazówki i informacje.W artykule pt. Masaż leczniczy w wybranych jednostkach chorobowych - prze­gląd piśmiennictwa autorzy przedstawiają najnowsze doniesienia na temat klinicz­nych możliwości zastosowania masażu terapeutycznego w usprawnianiu pacjentów w niektórych jednostkach chorobowych o różnej patogenezie i objawach. Wskazują na korzystny wpływ masażu na sferę mentalną i emocjonalną pacjentów, na istotne działanie przeciwbólowe oraz na, ogólnie rzecz ujmując, poprawę jakości życia, ale też wskazują na rozbieżności w ocenie skuteczności masażu leczniczego np. w przy­padku chorób onkologicznych. Podkreślają zastosowanie różnych metod służących do obiektywizacji efektów terapeutycznych zastosowanego masażu nie tyko w trak­cie klinicznych badań naukowych, ale i w codziennym postępowaniu fizjoterapeu­tycznym, zgodnie z międzynarodowymi zasadami medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine).W artykule pt. Masaż tensegracyjny autorzy przedstawili krótką historię ma­sażu tensegracyjnego opartego na koncepcji zależności strukturalnych pomiędzy mięśniami, powięziami i więzadłami. Wskazują na przykładach istotne zaburzenia tzw. homeostazy strukturalnej organizmu - zaburzenia napięcia spoczynkowego poszczególnych mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych i gładkich, pro­wadzące nie tylko do zmiany kształtu, ale i funkcji najbliższych tkanek i narządów, mogące rozprzestrzeniać się zgodnie z zasadą tensegracji na coraz bardziej odległe struktury ciała. Autorzy podkreślają rolę dokładnej analizy wzajemnych oddziały­wań struktur anatomicznych, która pozwala na opracowanie i zastosowanie bar­dziej efektywnego masażu.W pracy pt. Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe za pomocą rollera Blackroll i stretching statyczny - analiza skuteczności dwóch technik rozluźniających mięśnie autorzy potwierdzili zastosowanie tych metod w celu rozluźnienia mięśnia prostego uda, jednakże wskazali, że autorozluźnianie za pomocą rollera wydaje się być sku­teczniejszą metodą niż stretching statyczny, biorąc pod uwagę zwiększenie zakresu ruchu w stawie kolanowym i zmniejszenie spoczynkowej aktywności bioelektrycz­nej mięśnia prostego uda.Praca pt. Wpływ pozycji ulożeniowych na napięcie mięśnia prostownika grzbie­tu na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa podkreśla znaczenie pozycji leżenia przodem na średnie wartości napięcia spoczynkowego mięśni prostownika grzbie­tu w odcinku lędźwiowym, które były najniższe w porównaniu z wartościami uzy­skanymi w innych pozycjach ulożeniowych, chociaż odczucia pacjenta związane z pytaniem o komfort ułożenia nie były adekwatne do otrzymanych wyników.W artykule pt. Zastosowanie metody Feldenkraisa w rehabilitacji autorki przed­stawiają tę znaną od prawie 40 lat metodę, która obecnie znajduje coraz więcej te­rapeutycznych zastosowań, a opiera się, najogólniej określając, na kontroli ruchu przez układ nerwowy. Znajduje swoje zastosowanie w obszarach dotyczących dzia­łania przeciwbólowego, efektywności funkcjonalnej, służy poprawie jakości ruchów złożonych, wpływa na psychikę. Znajduje ona coraz szersze zastosowanie w działa­niach fizjoterapeutycznych. Obecnie prowadzone są badania.poszukujące nowych obszarów wykorzystania tej metody.Na prawidłowy rozwój kształtowania się postawy ciała mają wpływ wady stóp. W pracy pt. Analiza występowania nieprawidłowego ukształtowania stóp w warun­kach odciążenia i dociążenia masą ciała u dzieci w wieku 10-12 lat z'astosowano me­todę plantokonturograficzną oraz wyznaczono kąt Clarke’a i wskaźnik Wejsfloga. Stwierdzono, że najczęściej występującą wadą jest stopa z podwyższonym wyskle- pieniem. Autorzy postulują dalsze prowadzenie badań w celu określenia przyczyn kształtowania się tej wady u dzieci.W artykule pt. Ocena wpływu występowania wady paluch koślawy na stabil­ność postawy ciała zwrócono uwagę na deformację w postaci palucha koślawego, która dotyka obecnie w coraz większej mierze kobiety. Wada ta ma wpływ na sta­bilność posturalną osób w każdym wieku i staje się istotnym problemem społecz­nym. Pozyskanie wiedzy na ten temat może pozwolić na opracowanie standardów postępowania fizjoterapeutycznego, co być może będzie skutkować zmniejszeniem liczby dokonywanych operacji.Metoda z użyciem dwupłytowej platformy posturograficznej, oceniającej stabil­ność postawy, została opisana w pracy kazuistycznej pt. Ocena wybranych parame­trów stabilograjicznych u chorego po przebytym udarze (TIA) - opis przypadku. Na­leży podkreślić, że badania stabilograficzne wykonano dzień przed wystąpieniem udaru TIA (do udaru doszło najprawdopodobniej na skutek zabiegu angioplasty- ki wieńcowej), dzień po oraz po upływie sześciu tygodni od wystąpienia incyden­tu. Wyniki wskazały, że nie wszystkie badane parametry osiągnęły wartość sprzed wystąpienia przemijającego ataku niedokrwiennego. Autorzy w podsumowaniu za­stanawiają się, czy w rzeczywistości udar TIA był przemijający i czy nie należałoby poszerzyć diagnostyki o testy funkcjonalne. Autorzy stwierdzają, że temat incyden­tów naczyniowych mózgu wymaga szczegółowej i wnikliwej obserwacji oraz suge­rują, aby wyniki przedstawione w pracy rozpatrywać z pewną dozą ostrożności.Jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności na świecie jest obecnie go- nartoza, czyli zwyrodnienie stawu kolanowego. W artykule pt. Standard lecze­nia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w Opolskim Centrum Rehabilita­cji w Korfantowie autorka opisuje postępowanie fizjoterapeutyczne indywidualnie dobrane dla każdego pacjenta ze zmianami zwyrodnieniowymi m.in. stawu kola­nowego. Pacjenta prowadzi się w procesie usprawniania przez wiele miesięcy przed zabiegiem i po odpowiednio dobranym zabiegu.Niestabilność stawu kolanowego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego jest leczona najczęściej operacyjnie. Metoda neoligaments jest jedną z nowocześniej­szych metod operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, pozwalającą na najlepsze odtworzenie biomechaniki stawu kolanowego i umożliwiającą pacjen­towi szybki powrót do aktywności nie tylko zawodowej, ale też sportowej - zarów­no do uprawiania sportu wyczynowego, jak i rekreacyjnego. Zalety i postępowanie fizjoterapeutyczne tej metody przedstawia artykuł pt. Zastosowanie metody neoliga­ments w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji.Przydatne mogą być także informacje na temat sprawności ruchowej kobiet w wie­ku podeszłym zamieszkujących obszary wiejskie województwa opolskiego. W ar­tykule pt. Tor przeszkód jako narzędzie oceny sprawności ruchowej kobiet w wieku podeszłym mieszkanek wiosek województwa opolskiego - badania wstępne autorzy zastosowali zmodyfikowany tor przeszkód, który posłuży! do oceny sprawności ruchowej i dostarczył informacji o występujących u osób starszych dysfunkcjach w trakcie wykonywania codziennych czynności. Uzyskane wyniki wskazują na ni­ską sprawność fizyczną mieszkanek wiosek województwa opolskiego.Artykuły przedstawione w niniejszej publikacji prezentują możliwości fizjote­rapeutyczne (nowe metody, techniki) i mogą być źródłem praktycznych informacji przydatnych w codziennej pracy zawodowej, inspiracją i wsparciem w dalszych dzia­łaniach, które sprostają wyzwaniom współczesnej fizjoterapii oraz przede wszyst­kim doprowadzą do wyzdrowienia pacjenta i uzyskania stanu satysfakcjonującego zarówno jego, jak i osoby leczące (lekarza i fizjoterapeutę).Spis treści:Wprowadzenie X-lecie Instytutu FizjoterapiiMasaż leczniczy w wybranych jednostkach chorobowych - przegląd piśmiennictwa           Masaż tensegracyjnyAutorozluźnianie mięśniowo-powięziowe za pomocą rollera Blackroll i stretching statyczny - analiza skuteczności dwóch technik rozluźniających mięśnieWpływ pozycji ułożeniowych na napięcie mięśnia prostownika grzbietu na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa        Zastosowanie metody Feldenkraisa w rehabilitacji Analiza występowania nieprawidłowego ukształtowania stóp w warunkach odciążenia oraz dociążenia masą własną u dzieci w wieku 10-12 latOcena wpływu występowania wady paluch koślawy na stabilność postawy ciała   Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u chorego po przebytym udarze TIA: opis przypadku      Standard leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie   Zastosowanie metody „neoligaments” w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji   Tor przeszkód jako narzędzie do oceny sprawności ruchowej kobiet w wieku podeszłym, mieszkanek wiosek województwa opolskiego - badania wstępne...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o X-lecie Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu. Teoretyczno-praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii

 • [Kasper]

  Kategoria: Medycyna > Rehabilitacja i fizjoterapia

  "Pod tytułem Podstawy Fizjoterapii kryją się treści znacznie przekraczające ramy podstaw, obejmujące opis wybranych, ale w szerokim zakresie metod postępowania fizjoterapeutycznego. Przedstawiono... Pełen opis produktu 'Podstawy fizjoterapii. Część 3. Wybrane metody fizjoterapii' »

  "Pod tytułem Podstawy Fizjoterapii kryją się treści znacznie przekraczające ramy podstaw, obejmujące opis wybranych, ale w szerokim zakresie metod postępowania fizjoterapeutycznego. Przedstawiono tu zarówno metody powszechnie znane i uznane, jak również mniej znane lub wręcz dyskusyjne, kontrowersyjne. Podręcznik ma charakter wielotematyczny i wieloaspektowy, jednak dominują tu dwa zagadnienia - problematyka rehabilitacji neurologicznej oraz terapii manualnej. Podręcznik jest pomocny w uzyskaniu wiedzy o uzasadnieniu oraz ideologii tych metod i wskazań do klinicznego ich wykorzystania. Podręcznik nie tylko wzbogaci asortyment wiedzy studentów fizjoterapii, ale użyteczny będzie dla specjalizujących się zarówno w fizjoterapii, jak i rehabilitacji medycznej. Specjalista nie musi oczywiście umieć posługiwać się wszystkimi znanymi technikami terapeutycznymi, ale powinien znać uzasadnienie ich działania, wskazania do ich zastosowania." prof. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski SPIS TREŚCI XI. Metody terapeutyczne jako problem wspólczesnej fizjoterapii XII. Wybrane metody reedukacji nerwowo-mięśniowej Uwagi ogólne Przegląd wybranych metod reedukacji nerwowo-mięśniowej Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej ukierunkowane na łagodzenie pojedynczych objawów Prioprioceptywne torowanie (ułatwianie) nerwowo-mięśniowe Niektóre metody reedukacji nerwowo-mięśniowej stosowane w usprawnianiu osób z różnymi schorzeniami XIII. Wybrane metody neurorehabilitacji dzieci Uwagi ogólne Podstawowe metody terapeutyczne Metoda usprawniania neurorozwojowego wg Bobafh Ćwiczenia odruchowe wg V.Vojty Dodatkowe metody stosowane w usprawnianiu dzieci z m.p.dz. Sensoryczno integracyjna terapia wg A.J. Ayers (SI) Opieka domowa nad dzieckiem z porażeniem mózgowym wg N.R.Finnie Neuromotoryczna terapia rozwojowa wg R.C.Moralesa Pedagogika ruchu wg A.Peto i M.Hari Metoda T.Fay Alternatywne metody terapii Metoda G.Domana i C.Delacato Metoda W.Kozjawkina Dodatkowe środki wykorzystywane w terapii dzieci z m.p.dz. Kombinezon kosmiczny ADELI Urządzenie rehabilitacyjne PAJĄK i funkcjonalna orteza DUNAG 01 Hippoterapia Podkolanowe gipsowe opatrunki hamujące Toksyna botulinowa TbxA Nadzieje i granice terapii dzieci z m.p.dz. Niektóre aspekty funkcjonalne rehabilitacji dzieci z m.p.dz. XIV. Wybrane metody reedukacji postrualnej i tzw. szkoły pleców Kształtowanie prawidłowej postawy ciała Tzw."szkoły pleców" dla dzieci Podstawy reedukacji posturalnej Niektóre metody reedukacji posturalnej Metoda Klappa Metoda Lehnert-Schroth Metoda Majocha Metoda Klinkmann-Eggers Ćwiczenia korekcyjne w systemie stacyjnym wg Nowotnego Dbałość o postawę ciała w późniejszych okresach życia Tzw. "szkoły pleców" XV. Wybrane metody terapii manualnej i terapii przeciwbólowej Uwagi ogólne Wybrane metody terapii manualnej Metoda J.Cyriaxa Metoda J.Menella Metoda Kaltenborna-Evjenth'a Metoda G.Maitlanda Metoda R.Mc Kenzie'go Metoda Butlera Metoda Mulligana Tzw. "terapia kraniosakralna" Terapia przeciwbólowa Uwagi ogólne Fizykalne środki łagodzące ból Kinezyterapeutyczne sposoby łagodzenia bólu Metody terapii manualnej stosowane w łagodzeniu bólu XVI. Metody terapii w środowisku wodnym Uwagi ogólne Podstawowe metody terapii w wodzie Metoda Hallwick Bad Ragaz Ring Method (BRRM) Inne sposoby przeprowadzania ćwiczeń w wodzie Ćwiczenia specjalne w wodzie XVII. Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy fizjoterapii. Część 3. Wybrane metody fizjoterapii

 • [Górnicki]

  Kategoria: Książki / Zdrowie. Medycyna. Uroda / Medycyna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Podręcznik dla studentów licencjatów wydziałów fizjoterapii

 • [Górnicki]

  Kategoria: Książki / Zdrowie. Medycyna. Uroda / Medycyna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w chorobach układu ruchu. Podręcznik dla studentów licencjatów wydziałów fizjoterapii

 • [Górnicki]

  Kategoria: Książki / Zdrowie. Medycyna. Uroda / Medycyna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego. Podręcznik dla studentów licencjatów wydziałów fizjoterapii

 • [KASPER]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  ''Z treściami podręcznika zapoznałem się z zainteresowaniem, rosnącym wraz z jego czytaniem. Pod skromnym tytułem ''Podstawy Fizjoterapii'' kryją się treści znacznie przekraczające ramy podst... Pełen opis produktu 'Podstawy fizjoterapii - wybrane metody fizjoterapii Cz. III' »

  ''Z treściami podręcznika zapoznałem się z zainteresowaniem, rosnącym wraz z jego czytaniem. Pod skromnym tytułem ''Podstawy Fizjoterapii'' kryją się treści znacznie przekraczające ramy podstaw, obejmujące opis wybranych, ale w szerokim zakresie metod postępowania fizjoterapeutycznego. Przedstawiono tu zarówno metody powszechnie znane i uznane, jak również mniej znane lub wręcz dyskusyjne, kontrowersyjne. Podręcznik ma charakter wielotematyczny i wieloaspektowy, jednak dominują tu dwa zagadnienia-problematyka rehabilitacji neurologicznej oraz terapii manualnej. Podręcznik nie może służyć nauce praktycznego stosowania specjalistycznych metod terapeutycznych, co podkreślają autorzy opracowania. Niezwykle pomocny jest natomiast w uzyskaniu wiedzy o uzasadnieniu oraz ideologii tych metod i wskazań do klinicznego ich wykorzystania. Sądzę, że układ ten tłumaczy stwierdzenie prof. Nowotnego, że: ''nie pacjent jest dla metody, lecz terapia musi być podporządkowana potrzebom chorego''. Uważam, że podręcznik nie tylko wzbogaci asortyment wiedzy studentów fizjoterapii, ale użyteczny będzie dla specjalizujących się zarówno w fizjoterapii, jak i rehabilitacji medycznej. Specjalista nie musi oczywiście umieć posługiwać się wszystkimi znanymi technikami terapeutycznymi, ale powinien znać uzasadnienie ich działania, wskazania do ich zastosowania. Pozyskanie takiej wiedzy zapewnia lektura podręcznika.'' Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej Prof. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy fizjoterapii - wybrane metody fizjoterapii Cz. III

 • [KASPER]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy fizjoterapii 3. Wybrane metody fizjoterapii

 • [Kasper]

  Kategoria: Medycyna>Fizjoterapia i rehabilitacja>Fizjoterapia ogólnaWysyłka: do 3 dni

  Fizjoterapii'' kryją się treści znacznie przekraczające ramy podstaw, obejmujące opis wybranych, ale w szerokim zakresie metod postępowania fizjoterapeutycznego. Przedstawiono tu zarówno metody... Pełen opis produktu 'Podstawy fizjoterapii część 3 Wybrane metody fizjoterapii' »

  2005, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 445 str., oprawa miękka ''Z treściami podręcznika zapoznałem się z zainteresowaniem, rosnącym wraz z jego czytaniem. Pod skromnym tytułem ''Podstawy Fizjoterapii'' kryją się treści znacznie przekraczające ramy podstaw, obejmujące opis wybranych, ale w szerokim zakresie metod postępowania fizjoterapeutycznego. Przedstawiono tu zarówno metody powszechnie znane i uznane, jak również mniej znane lub wręcz dyskusyjne, kontrowersyjne. Podręcznik ma charakter wielotematyczny i wieloaspektowy, jednak dominują tu dwa zagadnienia-problematyka rehabilitacji neurologicznej oraz terapii manualnej. Podręcznik nie może służyć nauce praktycznego stosowania specjalistycznych metod terapeutycznych, co podkreślają autorzy opracowania. Niezwykle pomocny jest natomiast w uzyskaniu wiedzy o uzasadnieniu oraz ideologii tych metod i wskazań do klinicznego ich wykorzystania. Sądzę, że układ ten tłumaczy stwierdzenie prof. Nowotnego, że: ''nie pacjent jest dla metody, lecz terapia musi być podporządkowana potrzebom chorego''. Uważam, że podręcznik nie tylko wzbogaci asortyment wiedzy studentów fizjoterapii, ale użyteczny będzie dla specjalizujących się zarówno w fizjoterapii, jak i rehabilitacji medycznej. Specjalista nie musi oczywiście umieć posługiwać się wszystkimi znanymi technikami terapeutycznymi, ale powinien znać uzasadnienie ich działania, wskazania do ich zastosowania. Pozyskanie takiej wiedzy zapewnia lektura podręcznika.'' Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej Prof. dr hab. med. Jerzy E. KiwerskiSpis treściXI. METODY TERAPEUTYCZNE JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPIIXII. WYBRANE METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJUwagi ogólnePrzegląd wybranych metod reedukacji newowo-mięśniowejNiektóre metody reedukacji nerwowo-mięśniowej stosowane w usprawnianiu osób z różnymi schorzeniamiXIII. WYBRANE METODY NEUROREHABILITACJI DZIECIUwagi oglnePodstawowe metody terapeutyczneDodatkowe metody w usprawnianiu dzieci z m.p.dz.Alternatywne metody terapiiDodatkowe środki wykorzystywane w terapii dzieci z m.p.dz.Nadzieje i granice terapii dzieci z m.p.z.Niektóre aspekty funkcjonalne rehabilitacji z m.p.dz.XIV. WYBRANE METODY REEDUKACJI POSTURALNEJ I TZW. SZKOŁY PLECÓWKształtowanie prawidłowej postawy ciałaPodstawy reedukacji posturalnejNiektóre metody reedukacji posturalnejDbałość o postawę ciała w późniejszych okresach życiaXV. WYBRANE METODY TERAPII MANUALNEJ I TERAPII PRZECIWBÓLOWEJUwagi ogólneWybrane metody terapii manualnejTerapia przeciwbólowaXVI. METODY TERAPII W ŚRODOWISKU WODNYMUwagi ogólnePodstawowe metody terapii w wodzieInne sposoby przeprowadzania ćwiczeń w wodzieXVII. BIBLIOGRAFIA ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy fizjoterapii część 3 Wybrane metody fizjoterapii

 • [Alfa Medica Press]

  Kategoria: Medycyna > Rehabilitacja i fizjoterapia

  Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, jest nie do pominięcia w pracy i życiu osobistym człowieka. W przekonaniu wielu osób wpływ tego czynnika na życie i zdrowie jest niejasny, stąd skutki psychiczne... Pełen opis produktu 'Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii' »

  Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, jest nie do pominięcia w pracy i życiu osobistym człowieka. W przekonaniu wielu osób wpływ tego czynnika na życie i zdrowie jest niejasny, stąd skutki psychiczne i społeczne są często obciążone brakiem wiedzy. Pole elektromagnetyczne to też światło, a ostatnie dziesięciolecia przyniosły wiele istotnych odkryćw obszarze terapeutycznego zastosowania światła wzbogaconego także o diagnostykę fotodynamiczną.Książka profesorów Aleksandra Sieronia i Grzegorz Cieślara jest na dzisiejszym etapie rozwoju nauki, inżynierii i medycyny istotnym domknięciem niezwykle intrygującej historii spotkania na tym obszarze ludzkiej aktywności. Obaj profesorowie są tej historii współtwórcami i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy poświęcą swój czas na lekturę książki, znajdą w niej zaspokojenie ciekawości, ale też, a może przede wszystkim, inspirację do własnych poszukiwań w tym, wciąż nie do końca wyeksplorowanym, obszarze badawczym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii

 • [LAPISART]

  Kategoria: Medycyna > Rehabilitacja i fizjoterapia

  lekarzom zajmującym się kardiologią" prof. Hanna Szwed (fragment wstępu książki Fizjoterapia w kardiologii) Rozdziały (główne zagadnienia): 1. Serce - centralny punkt układu krążenia 2. Wysiłek... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w kardiologii' »

  Obecna monografia przedstawia problematykę rehabilitacji kardiologicznej z uwzględnieniem aktualnych informacji na temat diagnostyki i leczenia jednostek chorobowych. Zostały one opracowane przez specjalistów kardiologów i kardiochirurgów w pierwszej części. Umożliwia to pełniejsze zrozumienie celów i metod rehabilitacji pacjentów. W drugiej części szczegółowo przedstawiono zasady i procedury rehabilitacyjne w poszczególnych grupach chorych. Autorami rozdziałów są doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach pracujący w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Do współpracy zaproszono też panią prof. Krystynę Nazar z WIML. Dzięki szerszej perspektywie przedstawienia zagadnień związanych z rehabilitacją pacjentów kardiologicznych obecna pozycja może służyć jako podręcznik rehabiltantom, studentom i lekarzom zajmującym się kardiologią" prof. Hanna Szwed (fragment wstępu książki Fizjoterapia w kardiologii) Rozdziały (główne zagadnienia): 1. Serce - centralny punkt układu krążenia 2. Wysiłek fizyczny a układ krążenia 3. Badania diagnostyczne w kardiologii 4. Testy oceniające wydolność fizyczną u pacjentów kardiologicznych 5. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 6. Wybrane schorzenia układu krążenia podlegające rehabilitacji 7. Rehabilitacja kardiologiczna 8. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia 9. Problemy psychologiczne pacjentów z chorobami układu krążenia 10. Zalecenia dla chorych dotyczące codziennych czynności życiowych i aktywności zawodowej oraz propozycje uprawiania sportu i rekreacji 11. Zestawy ćwiczeń dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi 12. Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w kardiologii

 • [AWF Katowice]

  Kategoria: Medycyna > Rehabilitacja i fizjoterapia

  W rozwoju polskiej fizjoterapii można zauważyć, że w ostatnich latach rośnie zainteresowanie metodami fizykalnymi stosowanymi w leczeniu nietrzymania moczu. Problem nietrzymania moczu nie jest... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet' »

  W rozwoju polskiej fizjoterapii można zauważyć, że w ostatnich latach rośnie zainteresowanie metodami fizykalnymi stosowanymi w leczeniu nietrzymania moczu. Problem nietrzymania moczu nie jest nowy, ale wraz z rosnącą wiedzą we współczesnym społeczeństwie na temat zdrowia i metod leczenia rosną też oczekiwania pacjentów i nadzieje na skuteczną terapię. Zauważalna jest zmiana wśród kobiet, które coraz odważniej mówią o swoich dolegliwościach i trudnościach w uzyskaniu pomocy. Wyjście poza tabu, jakim przez wiele lat było nietrzymanie moczu, jest już dużym krokiem na drodze terapii, lecz na kolejnych etapach leczenia kobiecie w Polsce nie jest łatwo. Problemem nietrzymania moczu może zajmować się lekarz opieki podstawowej, specjalności ginekologii oraz urologii. Różnorodność objawów w następstwie zamian patologicznych w układzie moczowo-płciowym wymaga dokładnej diagnostyki, a następnie planowanego i długotrwałego leczenia. Sposób leczenia jes tuzależniony od typu nietrzymania moczu. Aktualne trendy diagnostyki i leczenia nietrzymania, w tym moczu, prezentowane w dokumentach m.in. International ContinenceSociety (ICS) (Abrams et al., 2010), a za nimi przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, rekomendują w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym na wstępnym etapie, w zależności od złożoności wywiadu, wdrożenie leczenia zachowawczego, w tym fizjoterapii nietrzymania moczu u kobiet. Do metod zachowawczych należy zaliczyć terapię behawioralną, czyli zmianę zachowań mających wpływ na trzymanie moczu, ćwiczenia mięśni dna miednicy w połączeniu lub nie z metodą sprzężenia zwrotnego (biofeedback) oraz fizykoterapię (np. elektrostymulacja). Gałąź fizjoterapii w przypadku nietrzymania moczu w Polsce jest jeszcze słabo rozwinięta. Fizjoterapia wymaga stosowania przez długi okres (około 3 miesięcy) oraz kontaktów z fizjoterapeutą, a to podnosi koszty już na wstępnym etapie leczenia. Do uzyskania właściwego poziomu procesu fizjoterapiinie wystarcza ustna bądź pisemna instrukcja ani też jednorazowe spotkanie ze specjalistą (Brostrom S., &Lose G., 2008). Uprzywilejowane są pacjentki mieszkające w pobliżu dużych placówek leczniczych, które mogą dojeżdżać na terapię, lecz największe ograniczenia, jakie napotyka pacjent, są związane z brakiem spójności strategii terapeutycznej. Słabo rozpowszechniony jest również system profilaktyki nietrzymania moczu, choć wykazano, że zmiana stylu życia i regularne ćwiczenia mięśni dna miednicy przyczyniają się do zmniejszenia występowania nietrzymania moczu w czasie ciąży i po porodzie (Boyle et al., 2014).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: Medycyna > Rehabilitacja i fizjoterapia

  O autorach: Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek.  Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu' »

  O autorach: Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek. Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Fizjolog, internista, reumatolog. Autorka 160 oryginalnych prac naukowych, współautorka 16 książek i monografii. Opublikowała pionierskie prace dotyczące wpływu melatoniny i nowych hormonów na trzustkę. Jest autorem programu nauczania fizjologii dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz programu nauczania fizjoterapii w reumatologii i neurofizjologii dla studentów swego wydziału oraz Wydziału Lekarskiego i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. Prof. dr hab. med. Tadeusz Szymon Gaździk. Specjalista w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej i rehabilitacji medycznej. Wieloletni kierownik: Kliniki Ortopedii Katedry Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katedry i Kliniki Ortopedii oraz Katedry i Zakładu Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UJ CM. Jest autorem 260 prac naukowych, autorem lub współautorem 22 książek i monografii oraz twórcą pięciu patentów. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”. W latach 2002–2006 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu

 • [Alfa Medica Press]

  Kategoria: Książki > Zdrowie. Medycyna. Uroda > Medycyna > Choroby. Terapia. Leki > Terapia. Opieka nad chorym. Rehabilitacja. Fizjoterapia

  Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, jest nie do pominięcia w pracy i życiu osobistym człowieka. W przekonaniu wielu osób wpływ tego czynnika na życie i zdrowie jest niejasny, stąd skutki psychiczne... Pełen opis produktu 'Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii' »

  Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, jest nie do pominięcia w pracy i życiu osobistym człowieka. W przekonaniu wielu osób wpływ tego czynnika na życie i zdrowie jest niejasny, stąd skutki psychiczne i społeczne są często obciążone brakiem wiedzy. Pole elektromagnetyczne to też światło, a ostatnie dziesięciolecia przyniosły wiele istotnych odkryćw obszarze terapeutycznego zastosowania światła wzbogaconego także o diagnostykę fotodynamiczną.Książka profesorów Aleksandra Sieronia i Grzegorz Cieślara jest na dzisiejszym etapie rozwoju nauki, inżynierii i medycyny istotnym domknięciem niezwykle intrygującej historii spotkania na tym obszarze ludzkiej aktywności. Obaj profesorowie są tej historii współtwórcami i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy poświęcą swój czas na lekturę książki, znajdą w niej zaspokojenie ciekawości, ale też, a może przede wszystkim, inspirację do własnych poszukiwań w tym, wciąż nie do końca wyeksplorowanym, obszarze badawczym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii

 • [LAPISART]

  Kategoria: Książki > Zdrowie. Medycyna. Uroda > Medycyna > Choroby. Terapia. Leki > Terapia. Opieka nad chorym. Rehabilitacja. Fizjoterapia

  lekarzom zajmującym się kardiologią" prof. Hanna Szwed (fragment wstępu książki Fizjoterapia w kardiologii) Rozdziały (główne zagadnienia): 1. Serce - centralny punkt układu krążenia 2. Wysiłek... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w kardiologii' »

  Obecna monografia przedstawia problematykę rehabilitacji kardiologicznej z uwzględnieniem aktualnych informacji na temat diagnostyki i leczenia jednostek chorobowych. Zostały one opracowane przez specjalistów kardiologów i kardiochirurgów w pierwszej części. Umożliwia to pełniejsze zrozumienie celów i metod rehabilitacji pacjentów. W drugiej części szczegółowo przedstawiono zasady i procedury rehabilitacyjne w poszczególnych grupach chorych. Autorami rozdziałów są doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach pracujący w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Do współpracy zaproszono też panią prof. Krystynę Nazar z WIML. Dzięki szerszej perspektywie przedstawienia zagadnień związanych z rehabilitacją pacjentów kardiologicznych obecna pozycja może służyć jako podręcznik rehabiltantom, studentom i lekarzom zajmującym się kardiologią" prof. Hanna Szwed (fragment wstępu książki Fizjoterapia w kardiologii) Rozdziały (główne zagadnienia): 1. Serce - centralny punkt układu krążenia 2. Wysiłek fizyczny a układ krążenia 3. Badania diagnostyczne w kardiologii 4. Testy oceniające wydolność fizyczną u pacjentów kardiologicznych 5. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 6. Wybrane schorzenia układu krążenia podlegające rehabilitacji 7. Rehabilitacja kardiologiczna 8. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia 9. Problemy psychologiczne pacjentów z chorobami układu krążenia 10. Zalecenia dla chorych dotyczące codziennych czynności życiowych i aktywności zawodowej oraz propozycje uprawiania sportu i rekreacji 11. Zestawy ćwiczeń dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi 12. Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w kardiologii

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii, w latach 20052012 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w geriatrii' »

  Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii, w latach 20052012 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Fizjolog, internista, reumatolog. Autorka 160 oryginalnych prac naukowych, współautorka 16 książek i monografii. Opublikowała pionierskie prace dotyczące wpływu melatoniny i nowych hormonów na trzustkę. Jest autorem programu nauczania fizjologii dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz programu nauczania fizjoterapii w reumatologii i neurofizjologii dla studentów swego wydziału oraz Wydziału Lekarskiego i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w geriatrii

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Trzytomowy podręcznik ''Podstawy Fizjoterapii'' jest adresowany przede wszystkim do studentów kierunku Fizjoterapia oraz fizjoterapeutów. Z podręcznika tego mogą również korzystać... Pełen opis produktu 'Podstawy fizjoterapii część 1 - Janusz Nowotny' »

  Opis - Trzytomowy podręcznik ''Podstawy Fizjoterapii'' jest adresowany przede wszystkim do studentów kierunku Fizjoterapia oraz fizjoterapeutów. Z podręcznika tego mogą również korzystać lekarze zajmujący się szeroko rozumianą rehabilitacją osób niepełnosprawnych, głównie w celu wzajemnego zrozumienia poszczególnych członków różnych zespołów rehabilitacyjnych. W pierwszej części podręcznika przedstawiono wieloaspektowe podejście do podstaw fizjoterapii oraz wybrane aspekty praktyczne tego złożonego procesu. W drugiej części skoncentrowano się na podstawach metodycznych fizjoterapii oraz technice wykonywania najważniejszych zabiegów. W trzeciej części przedstawiono ważniejsze spośród najbardziej popularnych metod fizjoterapii. Całość podręcznika, stosownie do jego tytułu, opracowano na poziomie podstaw, nie uzurpując sobie prawa do pełnego zaprezentowania treści, którym poświęcono wręcz całe tomy. Nazwa - Podstawy fizjoterapii część 1 Autor - Janusz Nowotny Oprawa - Miękka Wydawca - Kasper Kod ISBN - 9788391043776 Kod EAN - 9788391043776 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 368 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy fizjoterapii część 1 - Janusz Nowotny

 • [PZWL]

  Kategoria: Medycyna. Zdrowie. UrodaWysyłka: do 3 dni

  materiałem ilustracyjnym. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa. Może być także przydatna kobietom po zabiegu odjęcia piersi w odzyskiwaniu ogólnej sprawności i ... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia po mastektomii [Mikołajewska Emilia]' »

  Mastektomia to najbardziej rozpowszechniony i jeden z bardziej skutecznych sposobów leczenia nowotworów piersi. Przykłady ćwiczeń zalecanych w poszczególnych fazach rehabilitacji opatrzone są bogatym materiałem ilustracyjnym. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa. Może być także przydatna kobietom po zabiegu odjęcia piersi w odzyskiwaniu ogólnej sprawności i równowagi psychicznej. ISBN: 9788320042160 Kod paskowy: 9788320042160 Autorzy: Mikołajewska Emilia Wydanie: 1 Rok wydania: 2010 Kod wydawcy: 20384 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 96 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.5x20.5cm Głębokość (mm): 6 Waga: 0.15 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia po mastektomii [Mikołajewska Emilia]

 • [PZWL]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  Fizjoterapia w onkologii jest przedmiotem licznych dyskusji i badań naukowych. Dotychczas unikano ćwiczeń ruchowych oraz fizykoterapii u pacjentów chorych na nowotwory. Obecnie podlega to wer... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w onkologii' »

  Fizjoterapia w onkologii jest przedmiotem licznych dyskusji i badań naukowych. Dotychczas unikano ćwiczeń ruchowych oraz fizykoterapii u pacjentów chorych na nowotwory. Obecnie podlega to weryfikacji. Fizjoterapia jest niezbędna i powinna być standardem postępowania, ponieważ zmniejsza ryzyko powikłań, przyspiesza powrót do zdrowia, zmniejsza koszty ekonomiczne i społeczne leczenia.Publikacja przedstawia czynnościowe następstwa leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego nowotworów złośliwych, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii w tych sytuacjach, cele, metody i specyfikę fizjoterapii po leczeniu nowotworów, najnowsze osiągnięcia w rehabilitacji osób leczonych z powodu chorób nowotworowych. Odbiorcami publikacji będą studenci i absolwenci szkół medycznych, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, onkologii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w onkologii

 • [PZWL]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono:podstawy fizykoterapii i kinezyterapii oraz masażu leczniczegozasady stosowania fizjoterapiifizjoterapię w wybranych chorobach wewnętrznychspecyfikę fizjoterapii u pac... Pełen opis produktu 'FIZJOTERAPIA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH PZWL 9788320043877' »

  W książce przedstawiono:podstawy fizykoterapii i kinezyterapii oraz masażu leczniczegozasady stosowania fizjoterapiifizjoterapię w wybranych chorobach wewnętrznychspecyfikę fizjoterapii u pacjentów w wieku podeszłym oraz wieku rozwojowymrehabilitację psychologiczną i socjalnązasady orzekania o stopniu niepełnosprawności
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o FIZJOTERAPIA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH PZWL 9788320043877

 • [PZWL]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  fizjoterapii stosowane w zaburzeniach czynności układu oddechowego i krążenia oraz w przywracaniu sprawności psychofizycznej u osób leczonych chirurgicznie, a także w uśmierzaniu bólu pooper... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w chirurgii' »

  W książce przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metod fizjoterapeutycznych stosowanych w postępowaniu przed- i pooperacyjnym oraz ich znaczenie w chirurgii. Szczegółowo omówiono metody fizjoterapii stosowane w zaburzeniach czynności układu oddechowego i krążenia oraz w przywracaniu sprawności psychofizycznej u osób leczonych chirurgicznie, a także w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego.Uwzględniono odrębności fizjoterapii po operacjach torakochirurgicznych, kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, angiochirurgicznych i ginekologicznych. Bardzo pomocne w samodzielnej ocenie zdobytej wiedzy będą znajdujące się na końcu książki testy.Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku fizjoterapia oraz fizjoterapeutów. Będzie również przydatny dla studentów medycyny, a także dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, chirurgii i onkologii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w chirurgii


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, olesiejuk sp. z o.o., wolters kluwer, storybox, skrzat, znak, muza, novae res, zielona sowa, wsip
Produkty w ofercie: 69998
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69998
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, zielona sowa, penguin books, -, znak, harmonia, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 124443
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 124443
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
wydawnictwo lekarskie pzwl, edra urban & partner, harmonia, impuls, pwn, vital, medipage, medpharm polska, difin, galaktyka
Produkty w ofercie: 6198
Promocje: 135
Wysyłka do 3 dni: 6197
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2