Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Orion]

  Kategoria: Przechowywanie żywności/Termosy obiadowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Termos dwojak obiadowy PINKY RÓŻOWY

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Nazwa - Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku Autor - Łukasz Dwojak Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563405 ... Pełen opis produktu 'Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku - Łukasz Dwojak' »

  Opis - W okre­sie ostat­nich dwóch de­kad na kra­jo­wym ryn­ku usług ban­ko­wych ro­la stra­te­gii dys­try­bu­cji w ra­mach stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej ban­ku zna­czą­co wzro­sła. By­ło to szcze­gól­nie wi­docz­ne w ob­sza­rze ban­ko­wo­ści de­ta­licz­nej. Ro­la stra­te­gii dys­try­bu­cji ewo­lu­owa­ła od pro­ste­go umoż­li­wie­nia klien­to­wi za­ku­pu pro­duk­tu ban­ko­we­go, po­przez stwo­rze­nie moż­li­wo­ści wy­bo­ru jed­ne­go z ka­na­łów dys­try­bu­cji do za­war­cia trans­ak­cji, aż do sta­nia się sy­no­ni­mem kom­for­tu ob­słu­gi, po­przez za­ofe­ro­wa­nie klien­to­wi moż­li­wo­ści kon­tak­tu z ban­kiem w do­god­nym dla nie­go miej­scu i cza­sie. W wy­ni­ku tych zmian stra­te­gia dys­try­bu­cji sta­ła się waż­nym na­rzę­dziem osią­ga­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej przez ban­ki kra­jo­we.Au­tor prze­pro­wa­dził grun­tow­ną ana­li­zę źró­deł osią­ga­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej w ban­ko­wo­ści de­ta­licz­nej. Opi­su­jąc prze­słan­ki zmian w stra­te­giach dys­try­bu­cji de­ta­licz­nych pro­duk­tów ban­ko­wych pod­kre­ślo­no ro­lę no­wo­cze­snej tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nej w roz­wo­ju no­wych ka­na­łów dys­try­bu­cji. Pow­sta­nie no­wo­cze­snych ka­na­łów dys­try­bu­cji do­pro­wa­dzi­ło do ukształ­to­wa­nia się stra­te­gii wie­lo­ka­na­ło­wej dys­try­bu­cji, któ­ra sta­no­wi obec­nie naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ny mo­del dys­try­bu­cji de­ta­licz­nych pro­duk­tów ban­ko­wych.W opar­ciu o ba­da­nia em­pi­rycz­ne oraz stu­dia li­te­ra­tu­ro­we wy­ka­za­no, że stra­te­gia dys­try­bu­cji umoż­li­wia osią­gnię­cie prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej, nie jest to jed­nak prze­wa­ga o cha­rak­te­rze tr­wa­łym. Pow­szech­na do­stęp­ność roz­wią­zań z za­kre­su no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych umoż­li­wia bo­wiem ła­twe ko­pio­wa­nie no­wych roz­wią­zań dys­try­bu­cyj­nych przez kon­ku­ren­tów. Jed­nak sku­tecz­ne wdro­że­nie stra­te­gii wie­lo­ka­na­ło­wej dys­try­bu­cji po­zy­tyw­nie od­dzia­łu­je na wy­ni­ki fi­nan­so­we ban­ku.W pra­cy omó­wio­no stan i kie­run­ki roz­wo­ju sys­te­mów dys­try­bu­cji pro­duk­tów ban­ko­wych w Pol­sce. Do­ko­na­no tak­że po­rów­na­nia roz­wo­ju stra­te­gii wie­lo­ka­na­ło­wej dys­try­bu­cji de­ta­licz­nych pro­duk­tów ban­ko­wych na ryn­ku kra­jo­wym, z do­świad­cze­nia­mi in­nych kra­jów.Książ­ka prze­zna­czo­na jest dla stu­den­tów za­in­te­re­so­wa­nych ban­ko­wo­ścią, za­rzą­dza­niem i mar­ke­tin­giem oraz pra­cow­ni­ków na­uko­wo­-dy­dak­tycz­nych. Mo­że być tak­że źró­dłem zo­biek­ty­wi­zo­wa­nej wie­dzy i cen­nych in­spi­ra­cji dla pra­cow­ni­ków ban­ków i in­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych Nazwa - Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku Autor - Łukasz Dwojak Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563405 Kod EAN - 9788375563405 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 174 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku - Łukasz Dwojak

 • [CeDeWu]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych. Seria cyklu: PLATINIUM ISBN: 9788375563405 Kod paskowy: 9788375563405 Autorzy: Dwojak... Pełen opis produktu 'Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku [Dwojak Łukasz]' »

  W okresie ostatnich dwóch dekad na krajowym rynku usług bankowych rola strategii dystrybucji w ramach strategii marketingowej banku znacząco wzrosła. Było to szczególnie widoczne w obszarze bankowości detalicznej. Rola strategii dystrybucji ewoluowała od prostego umożliwienia klientowi zakupu produktu bankowego, poprzez stworzenie możliwości wyboru jednego z kanałów dystrybucji do zawarcia transakcji, aż do stania się synonimem komfortu obsługi, poprzez zaoferowanie klientowi możliwości kontaktu z bankiem w dogodnym dla niego miejscu i czasie. W wyniku tych zmian strategia dystrybucji stała się ważnym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej przez banki krajowe.  Autor przeprowadził gruntowną analizę źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Opisując przesłanki zmian w strategiach dystrybucji detalicznych produktów bankowych podkreślono rolę nowoczesnej technologii informatycznej w rozwoju nowych kanałów dystrybucji. Powstanie nowoczesnych kanałów dystrybucji doprowadziło do ukształtowania się strategii wielokanałowej dystrybucji, która stanowi obecnie najbardziej zaawansowany model dystrybucji detalicznych produktów bankowych.  W oparciu o badania empiryczne oraz studia literaturowe wykazano, że strategia dystrybucji umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, nie jest to jednak przewaga o charakterze trwałym. Powszechna dostępność rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia bowiem łatwe kopiowanie nowych rozwiązań dystrybucyjnych przez konkurentów. Jednak skuteczne wdrożenie strategii wielokanałowej dystrybucji pozytywnie oddziałuje na wyniki finansowe banku.  W pracy omówiono stan i kierunki rozwoju systemów dystrybucji produktów bankowych w Polsce. Dokonano także porównania rozwoju strategii wielokanałowej dystrybucji detalicznych produktów bankowych na rynku krajowym, z doświadczeniami innych krajów.  Książka przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych bankowością, zarządzaniem i marketingiem oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Może być także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych. Seria cyklu: PLATINIUM ISBN: 9788375563405 Kod paskowy: 9788375563405 Autorzy: Dwojak Łukasz Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 31095 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 170 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 10 Waga: 0.3 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku [Dwojak Łukasz]


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Garneczki.pl

Artykuły wyposażenia kuchni.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.03.2011
tadar, snips, tescoma, altom, lekue, duo, invotis, florina, orion, kitchen craft
Produkty w ofercie: 1011
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0