Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: CHEMIA

  Doświadczenie fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na W... Pełen opis produktu 'Doświadczenia fizykochemiczne' »

  Doświadczenie fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym doćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletninauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na WydzialeChemicznym Politechniki Wrocławskiej, oprócz obszernego wprowadzeniateoretycznego do poszczególnych działów fizykochemii podaje szczegółoweinstrukcje do 44 doświadczeń wraz z opisem, krok po kroku, sposobuwykonywania obliczeń i opracowywania wyników. Omawia również budowę,zasady działania i sposób obsługi typowej aparatury używanej wlaboratoriach fizykochemicznych zarówno studenckich, jak iprzemysłowych oraz badawczych. Podręcznik jest adresowany do studentów Wydziału ChemicznegoPolitechniki Wrocławskiej i dostosowany do programu nauczania na tymWydziale, ale zawiera materiał znacznie obszerniejszy, niż wymaga tegopodstawowy program zajęć z chemii fizycznej. Może więc być pomocny wprojektowaniu doświadczeń w laboratoriach specjalnościowych na wyższychlatach studiów, a nawet na studiach doktoranckich. Z powodzeniem można go polecić do nauczania doświadczalnejchemii fizycznej i prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z tegoprzedmiotu na innych pokrewnych wydziałach Politechniki Wrocławskiejoraz na wydziałach chemicznych innych uczelni. Spis treści: Rozdział 1. Podstawy eksperymentu fizykochemicznego 1.1. Pomiar masy i ciężaru 1.1.1. Ważenie, rodzaje wag 1.1.2. Precyzyjne ważenie, waga analityczna 1.2. Pomiary długości, powierzchni i objętości. Gęstość materii 1.2.1. Pomiary długości 1.2.2. Pomiary powierzchni 1.2.3. Pomiary objętości 1.2.4. Pomiary gęstości 1.2.5. Objętość molowa, cząstkowa objętość molowa 1.3. Temperatura. Pomiar i stabilizacja temperatury 1.3.1. Termometry cieczowe 1.3.2. Termopary i termometry oporowe 1.3.3. Stabilizacja temperatury, termostaty 1.4. Pomiary ciśnienia, ciśnienie atmosferyczne, wytwarzanie i pomiar niskiego ciśnienia 1.4.1. Pomiary ciśnienia 1.4.2. Wytwarzanie niskiego ciśnienia (technika próżniowa) 1.5. Pomiar czasu 1.6. Zagrożenia, zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwo pracy 1.7. Literatura uzupełniająca Rozdział 2. Termochemia 2.1. Wstęp 2.2. Kalorymetria i kalorymetry 2.2.1. Kalorymetr diatermiczny, korygowana różnica temperatury 2.3. Doświadczenia Ćwiczenie 2C-1. Ciepło spalania (bomba kalorymetryczna) Ćwiczenie 2C-2. Ciepło rozpuszczania Ćwiczenie 2C-3. Ciepło hydratacji soli Ćwiczenie 2C-4. Ciepło neutralizacji 2.4. Literatura uzupełniająca Rozdział 3. Statyka chemiczna 3.1. Reakcje chemiczne 3.2. Równowagi fazowe, procesy fizyczne 3.3. Doświadczenia Ćwiczenie 3C-1. Stała równowagi reakcji heterogenicznej Ćwiczenie 3C-2. Ciepło krystalizacji Ćwiczenie 3C-3. Ciepło parowania lotnych cieczy 3.4. Literatura uzupełniająca Rozdział 4. Równowagi fazowe w układach wieloskładnikowych 4.1. Układy dwuskładnikowe 4.1.1. Równowaga ciecz-para 4.1.2. Równowaga ciecz-ciało stałe 4.2. Równowaga fazowa w układach trójskładnikowych 4.3. Doświadczenia Ćwiczenie 4C-l. Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych Ćwiczenie 4C-2. Analiza termiczna I. Wykres fazowy stopu dwuskładnikowego Ćwiczenie 4C-3. Analiza termiczna II. Analiza składu stopu Sn-Pb Ćwiczenie 4C-4. Rozpuszczalność wzajemna trzech cieczy (reguła faz dla układu trójskładnikowego) Ćwiczenie 4C-5. Współczynnik podziału 4.4. Literatura uzupełniająca Rozdział 5. Zjawiska osmotyczne w roztworach 5.1. Wstęp 5.2. Doświadczenia Ćwiczenie 5C-1. Kriometria - pomiar masy cząsteczkowej Ćwiczenie 5C-2. Ebuliometria - pomiar współczynników osmotycznych w roztworach wodnych 5.3. Literatura uzupełniająca Rozdział 6. Spektroskopia 6.1. Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej 6.2. Przyrządy do rejestracji widm absorpcyjnych 6.2.1. Spektrofotometr jednowiązkowy z odczytem punktowym 6.2.2. Dwuwiązkowy spektrofotometr rejestrujący 6.2.3. Zautomatyzowany spektrofotometr jednowiązkowy 6.3. Doświadczenia Ćwiczenie 6C-1. Widmo absorpcyjne roztworu trójskładnikowego Ćwiczenie 6C-2. Wpływ ośrodka na ustrukturowane widmo absorpcyjne Ćwiczenie 6C-3. Widmo absorpcyjne barwnika fotochiomowego Ćwiczenie 6C-4. Widmo absorpcyjne indykatora 6.4. Literatura uzupełniająca Rozdział 7. Ogniwa elektrochemiczne 7.1. Wprowadzenie 7.2. Ciepło i praca w ogniwie elektrochemicznym - siła elektromotoryczna ogniwa i potencjał półogniwa 7.3. Termodynamika ogniw elektrochemicznych 7.4. Rodzaje półogniw i ich zastosowanie 7.4.1. Półogniwa I rodzaju 7.4.2. Półogniwa II rodzaju 7.4.3. Półogniwa ?redoks" 7.5. Potencjał dyfuzyjny i potencjał membranowy Donana 7.5.1. Źródła potencjału dyfuzyjnego i membranowego 7.5.2. Jonoselektywne elektrody membranowe 7.5.3. Ogniwa bez przenoszenia 7.6. Pomiary SEM 7.7. Doświadczenia Ćwiczenie 7C-1. Pomiar SEM ogniw elektrochemicznych Ćwiczenie 7C-2. Pomiar średnich współczynników aktywności i wyznaczanie ogniwa bez przenoszenia Ćwiczenie 7C-3. Pomiary pH Ćwiczenie 7C-4. Potencjał dyfuzyjny, wyznaczanie liczb przenoszenia jonów Ćwiczenie 7C-5. Termodynamika ogniw elektrochemicznych Ćwiczenie 7C-6. Jonoselektywne elektrody membranowe 7.8. Literatura uzupełniająca Rozdział 8. Jonika 8.1. Równowagi w roztworach mocnych elektrolitów 8.2. Słabe elektrolity 8.2.1. Teoria kwasów i zasad 8.2.2. Roztwory buforowe 8.2.3. Indykatory (wskaźniki kwasowo-zasadowe) 8.3. Związki kompleksowe 8.3.1. Jony kompleksowe (kompleksy koordynacyjne) 8.3.2. Kompleksy z przeniesieniem ładunku (kompleksy CT) 8.4. Doświadczenia Ćwiczenie 8C-1. Wpływ siły jonowej na rozpuszczalność soli srebra (ćwiczenie dwutygodniowe) Ćwiczenie 8C-2. Pomiar stałej dysocjacji kwasów i zasad metodą potencjometryczną Ćwiczenie 8C-3. Pomiar stałej dysocjacji indykatora metodą spektrofotometryczną Ćwiczenie 8C-4. Wyznaczanie liczby koordynacji jonu Ćwiczenie 8C-5. Wyznaczanie stałej równowagi kompleksu CT Ćwiczenie 8C-6. Wyznaczanie stałej równowagi kompleksu jodu z rozpuszczalnikiem organicznym 8.5. Literatura uzupełniająca Rozdział 9. Procesy nieodwracalne i zjawiska transportu 9.1. Wstęp 9.2. Dyfuzja (transport masy) 9.3. Lepkość cieczy (transport pędu) 9.4. Transport ładunku elektrycznego (przewodnictwo elektrolitów) 9.4.1. Przewodnictwo roztworów elektrolitów 9.4.2. Przewodnictwo stopionych soli 9.4.3. Pomiary przewodnictwa, aparatura pomiarowa 9.5. Doświadczenia Ćwiczenie 9C-1. Pomiar współczynnika dyfuzji w roztworze metodą optyczną Ćwiczenie 9C-2. Pomiar lepkości cieczy Ćwiczenie 9C-3. Pomiar średniego wiskozymetrycznego ciężaru cząsteczkowego polimeru Ćwiczenie 9C-4. Przewodnictwo mocnych elektrolitów Ćwiczenie 9C-5. Przewodnictwo słabych elektrolitów (pomiar stałej dysocjacji słabego kwasu) Ćwiczenie 9C-6. Przewodnictwo stopionych soli 9.6. Literatura uzupełniająca Rozdział 10. Oddziaływanie materii z polem elektrycznym (polaryzacja) 10.1. Polaryzacja, przenikalność elektryczna ośrodka, moment dipolowy 10.2. Polaryzacja ośrodka a polaryzacja orientacyjna, polaryzowalność molowa 10.3. Współczynnik załamania światła 10.4. Aparatura i pomiary 10.4.1. Pomiar względnej przenikalności elektrycznej 10.4.2. Pomiary refraktometryczne 10.5. Doświadczenia Ćwiczenie 10-C1. Pomiar momentu dipolowego Ćwiczenie 10-C2. Refraktometria 10.6. Literatura uzupełniająca Rozdział 11. Zjawiska powierzchniowe 11.1. Wprowadzenie 11.2. Napięcie powierzchniowe czystych cieczy 11.3. Napięcie powierzchniowe roztworów 11.4. Napięcie międzyfazowe, adhezja, kohezja 11.5. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego 11.5.1. Wzniesienie w rurce kapilarnej 11.5.2. Metoda pęcherzykowa 11.5.3. Metoda stalagmometryczna 11.5.4. Metoda tensjometryczna 11.6. Adsorpcja 11.6.1. Chemisorpcja - izoterma Langmuira 11.6.2. Adsorpcja fizyczna, izoterma BET 11.6.3. Adsorpcja z roztworów 11.7. Doświadczenia Ćwiczenie 11C-1. Stalagmometria Ćwiczenie 11C-2. Zależność napięcia powierzchniowego roztworu od stężenia Ćwiczenie 11C-3. Zależność napięcia powierzchniowego od temperatury. Reguła Eötvösa Ćwiczenie 11C-4. Adsorpcja z roztworów wodnych 11.8. Literatura uzupełniająca Rozdział 12. Kinetyka chemiczna 12.1. Podstawowe pojęcia w kinetyce chemicznej (kinetyka formalna) 12.2. Metody wyznaczania rzędu reakcji 12.2.1. Metoda podstawienia 12.2.2. Metoda wykreślna 12.2.3. Metoda różniczkowa van't Hoffa 12.2.4. Metoda czasów połowicznej przemiany 12.2.5. Wyznaczanie rzędów cząstkowych (metoda izolacji) 12.3. Doświadczalne metody pomiaru stężenia reagentów 12.4. Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej 12.5. Wpływ siły jonowej na szybkość reakcji (pierwotny efekt solny) 12.6. Wpływ obcych substancji na szybkość reakcji. Kataliza 12.7. Doświadczenia Ćwiczenie 12C-1. Kinetyka reakcji Landoldta Ćwiczenie 12C-2. Kinetyka reakcji rozkładu jonu kompleksowego Ćwiczenie 12C-3. Konduktometryczny pomiar zmydlania estru ługiem Ćwiczenie 12C-4. Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru 12.8. Literatura uzupełniająca Rozdział 13. Opracowanie wyników pomiarów 13.1. Zasady statystycznego opracowania wyników 13.2. Graficzne opracowanie wyników (sporządzanie wykresów) 13.3. Różniczkowanie i całkowanie graficzne 13.4. Jednostki, wymiary 13.5. Literatura uzupełniająca Rozdział 14. Ważniejsze dane liczbowe
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Doświadczenia fizykochemiczne

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Doświadczenia fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na W... Pełen opis produktu 'Doświadczenia fizykochemiczne' »

  Doświadczenia fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, oprócz obszernego wprowadzenia teoretycznego do poszczególnych działów fizykochemii podaje szczegółowe instrukcje do 44 doświadczeń wraz z opisem, krok po kroku, sposobu wykonania obliczeń i opracow3ania wyników. Omawia również budowę, zasady działania i sposób obsługi typowej aparatury używanej w laboratoriach fizykochemicznych zarówno studenckich, jak i przemysłowych oraz badawczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Doświadczenia fizykochemiczne


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: