Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: CHEMIA

  Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej Spis treści: 1.Techniki pracy laboratoryjnej 1.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium chemicznym (pierwsza pomoc) 1.1.1.... Pełen opis produktu 'Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej' »

  Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej Spis treści: 1.Techniki pracy laboratoryjnej 1.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium chemicznym (pierwsza pomoc) 1.1.1. Regulamin pracowni 1.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1.1.3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 1.1.4. Ogólne zasady obowiązujące przy pracy z chemikaliami 1.2. Sprzęt laboratoryjny 1.3. Oznaczenia i bezpieczeństwo w postępowaniu z odczynnikami chemicznymi 1.3.1 Odczynniki stosowane w laboratorium 1.3.2. Symbole zagrożeń - piktogramy umieszczane na opakowaniach odczynników 1.3.3. Informacje o rodzaju niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest osoba pracująca z odczynnikami 1.3.4. Porady dotyczące bezpieczeństwa 1.3.5 Oznaczenia stosowane w opisach toksyczności substancji chemicznych 1.4. Postępowanie z odpadami powstałymi w laboratorium chemicznym 1.4.1. Odpady chemiczne 1.4.2. Rodzaje odpadów chemicznych i ich oznakowanie 1.4.3. Bezpośrednia utylizacja odpadów 2. Podstawy klasycznej analizy chemicznej 2.1. Analiza wagowa 2.1.1. Wstęp 2.1.2. Sączenie 2.1.3. Obróbka termiczna 2.1.4. Ważenie Ćwiczenie 1. Oznaczenie siarczanów (IV) metoda wagową Ćwiczenie 2. Oznaczenie zawiesin metodą wagową Ćwiczenie 3. Oznaczenie suchej pozostałości ogólnej Ćwiczenie 4. Oznaczenie pozostałości po prażeniu i straty po prażeniu Ćwiczenie 5. Oznaczenie substancji rozpuszczonych 2.2. Analiza objętościowa 2.2.1. Wstęp 2.2.2. Klasyfikacja metod miareczkowych 2.2.3. Technika wykonania miareczkowania 2.2.4. Alkacymetria Ćwiczenie 6. Sporządzenie roztworu HCI, nastawienie miana roztworu na boraks Ćwiczenie 7. Oznaczenie zasadności i kwasowości wody 2.2.5 Precypitometria Ćwiczenie 8. Argentometryczne oznaczenia chlorków metodą Mohra 2.2.6. Kompleksometria Ćwiczenie 9. Oznaczenie twardości wody metodą wersenianową 2.2.7. Redoksometria Ćwiczenie 10. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera Ćwiczenie 11. Oznaczenie indeksu nadmanganianowego Ćwiczenie 12. Oznaczenie ChZT   3. Podstawowa analiza instrumentalna 3.1. Potencjometria 3.1.1. Stała i stopień dysocjacji 3.1.2. Iloczyn jonowy wody. Pojęcie pH 3.1.3. Wskaźnik pH 3.1.4. Odczyn 3.1.5. Potencjometryczny pomiar pH 3.1.6. Roztwory buforowe Ćwiczenie 13. Sporządzenie roztworów buforowych i potencjometryczne oznaczenie pH, sprawdzanie działania buforów 3.2. Konduktometria Ćwiczenie 14. Oznaczenie przewodności właściwej roztworów 3.3. Spektrofotometria absorpcyjna - kolorymetria 3.3.1. Wstęp 3.3.2. Prawa absorpcji Ćwiczenie 15. Oznaczenie żelaza w wodzie w reakcji z fenantroliną Ćwiczenie 16. Kolorymetryczne oznaczenie fosforu fosforanowego Ćwiczenie 17. Oznaczenie azotu azotanowego metodą salicylanową Ćwiczenie 18. Oznaczenie azotu amonowego metodą bezpośredniej nessleryzacji 4. Inne wskaźniki w analizie fizykochemicznej wód i ścieków Ćwiczenie 19. Oznaczenie tlenu rozpuszczonego metodą elektrochemiczną za pomocą sondy tlenowej Ćwiczenie 20. Oznaczenie BZT5 (A- metoda rozcieńczenia próbki, B - metoda rozcieńczeń) Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej

 • [Politechnika Świętokrzyska]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Autorzy przekazują studentom skrypt do zajęć laboratoryjnych z chemii sanitarnej na kierunku inżynieria środowiska. W programie ćwiczeń zawarto oznaczenia najważniejszych wskaźników ... Pełen opis produktu 'Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Laboratorium' »

  Autorzy przekazują studentom skrypt do zajęć laboratoryjnych z chemii sanitarnej na kierunku inżynieria środowiska. W programie ćwiczeń zawarto oznaczenia najważniejszych wskaźników stosowane w analityce wód i ścieków. Nie wyczerpują one całego zakresu oznaczeń wskaźników charakteryzujących ich jakość. Pełny zakres badań wód i ścieków obowiązujący w kraju zawarto w odpowiednich przepisach, które przytacza się w załączniku do niniejszej publikacji.  W analityce wód i ścieków do oznaczania tych samych wskaźników wykorzystywane są często różne metody, które należy dostosować do charakteru badanych wód, głównie ze względu na substancje przeszkadzające oraz przewidywane stężenie substancji badanej. Opis tych metod można znaleźć w odpowiednich normach przedmiotowych.  Wyczerpujące informacje z zakresu metod analiz wód i ścieków czytelnik znajdzie w źródłach zacytowanych w załączonej bibliografii, głównie autorstwa W. Hermanowicza [6], J. Dojlido [2] oraz E. Gomółki [4]. Odniesienie do norm międzynarodowych ISO można znaleźć w [12], wytyczne dla jakości wód zgodnie ze standardami WHO zawarte są w publikacji [13].  Przy doborze oznaczeń ujętych w programie ćwiczeń kierowano się logiką przekazu dydaktycznego. Przedstawiono najważniejsze, w ocenie autorów, oznaczenia charakteryzujące wody i ścieki.    Spis treści: Od Autorów    ĆWICZENIE 1  1.1. Zakres badania wody  1.2. Pobór próbek wody  1.3. Badanie fizyczne wody  1.3.1. Temperatura  1.3.2. Zapach wody  1.3.2.1. Oznaczanie zapachu wody na zimno (w temperaturze 18 - 20°C)  1.3.2.2. Oznaczanie zapachu wody na gorąco (w temperaturze 60°C)  1.3.3. Przewodnictwo właściwe wody (konduktywność)  1.3.4. Barwa wody  1.3.4.1. Oznaczanie barwy wody według skali platynowo-kobaltowej  1.3.4.2. Oznaczanie barwy wody według skali dwuchromianowo-kobaltowej  1.3.5. Mętność wody  1.3.5.1. Oznaczanie mętności wody metodą wizualną w zakresie 0 - 5 mg/dm3  1.3.5.2. Oznaczanie mętności wody metodą wizualną w zakresie 5 - 50 mg/dm3  1.3.6. Smak wody    ĆWICZENIE 2  2.1. Sucha pozostałość, ciała rozpuszczone i zawiesiny  2.1.1. Oznaczanie suchej pozostałości  2.1.2. Oznaczanie pozostałości po prażeniu  2.1.3. Oznaczanie ciał (substancji) rozpuszczonych  2.1.4. Oznaczanie ciał (substancji) rozpuszczonych mineralnych  2.1.5. Oznaczanie zawiesin ogólnych metodą bezpośrednią  2.1.6. Oznaczanie zawiesin ogólnych metodą pośrednią  2.1.7. Oznaczanie zawiesin mineralnych i lotnych  2.2. Odczyn pH wody  2.2.1. Oznaczanie pH wody metodą kolorymetryczną  2.2.2. Oznaczanie odczynu wody metodą potencjometryczną  2.3. Zasadowość wody  2.3.1. Oznaczanie zasadowości ogólnej wobec metylooranżu  2.3.2. Oznaczanie zasadowości mineralnej i ogólnej  2.3.3. Obliczanie zasadowości węglanowej, wodorowęglanowej i mineralnej  2.4. Kwasowość wody  2.4.1. Oznaczanie kwasowości mineralnej i ogólnej    ĆWICZENIE 3  3.1. Twardość wody  3.1.1. Twardość węglanowa i niewęglanowa  3.1.2. Metody oznaczania twardości ogólnej wody  3.1.2.1. Oznaczanie twardości ogólnej wody metodą wersenianową  3.2. Twardość wapniowa i magnezowa  3.2.1. Oznaczanie twardości wapniowej  3.2.1.1. Oznaczanie twardości wapniowej metodą wagową  3.2.1.2. Oznaczanie twardości wapniowej metodą miareczkową z wersenianem (wobec mureksydu)  3.2.2. Oznaczanie twardości magnezowej metodą miareczkową za pomocą wersenianu dwusodowego  3.3. Dwutlenek węgla  3.3.1. Zasada oznaczania wolnego dwutlenku węgla  3.3.2. Zasada oznaczania agresywnego dwutlenku węgla  3.3.3. Obliczanie agresywnego dwutlenku węgla metodą pośrednią na podstawie nomogramów  3.3.4. Ocena stopnia korozyjności wody    ĆWICZENIE 4  4.1. Żelazo  4.1.1. Oznaczanie ogólnej ilości żelaza metodą kolorymetryczną z rodankiem  4.1.2. Oznaczanie żelaza dwuwartościowego metodą kolorymetryczną (pośrednio) za pomocą rodanku amonowego  4.1.3. Oznaczanie żelaza metodą wersenianową z kwasem sulfosalicylowym  4.2. Chlorki  4.2.1. Oznaczanie chlorków metodą Mohra  4.3. Siarczany  4.3.1. Oznaczanie siarczanów metodą wagową    ĆWICZENIE 5  5.1. Formy azotu w wodach: amoniak, azotyny, azotany, azot w formach organicznych  5.2. Oznaczanie azotu amonowego  5.2.1. Kolorymetryczne oznaczanie amoniaku metodą bezpośredniej nessleryzacji  5.2.2. Oznaczanie azotu amonowego metodą miareczkową  5.3. Kolorymetryczne oznaczanie zawartości azotu azotynowego  5.4. Kolorymetryczne oznaczanie zawartości azotu azotanowego  5.5. Oznaczanie azotu organicznego metodą Kjeldahla    ĆWICZENIE 6  6.1. Rozpuszczalność gazów w wodzie  6.2. Tlen rozpuszczony  6.2.1. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera  6.2.2. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą sondy tlenowej  6.3. Oznaczanie związków organicznych w wodach  6.3.1. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)  6.3.2. Oznaczanie BZT5 w wodzie nierozcieńczonej  6.3.3. Oznaczanie BZT5 metodą rozcieńczeń  6.3.3.1. Woda do rozcieńczeń  6.3.4. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)  6.3.5. Utlenialność wody (ChZT(KMnO4))  6.3.5.1. Oznaczanie utlenialności wody w środowisku kwaśnym  6.3.6. Ogólny węgiel organiczny (OWO)    ĆWICZENIE 7  7.1. Pozostały chlor użyteczny  7.1.1. Oznaczanie pozostałego chloru użytecznego metodą miareczkową jodometryczną  7.1.2. Oznaczanie pozostałego chloru użytecznego wolnego i związanego za pomocą oranżu metylowego i bromku potasowego    ĆWICZENIE 8  8.1. Występowanie metali ciężkich w wodach  8.1.1. Występowanie niklu i miedzi  8.2. Oznaczanie niklu metodą kolorymetryczną z dimetyloglioksymem  8.3. Oznaczanie miedzi metodą kolorymetryczną z dwuetylodwutiokarbaminianem sodowym  8.4. Oznaczanie niklu i miedzi metodą absorpcji atomowej (AAS)  8.4.1. Zasada działania spektrofotometru absorpcji atomowej (AAS)  8.4.2. Przygotowanie próbki do badań zawartości-metali ciężkich (niklu i miedzi)  8.4.3. Oznaczanie niklu i miedzi metodą AAS    ĆWICZENIE 9  9.1. Detergenty  9.1.1. Oznaczanie anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych metodą kolorymetryczną z błękitem metylenowym  9.2. Tłuszcze i oleje mineralne  9.2.1. Oznaczanie tłuszczów i olejów mineralnych metodą ekstrakcyjną w aparacie Soxhleta  9.3. Fosforany  9.3.1. Oznaczanie fosforanów metodą kolorymetryczną z molibdenianem amonowym  9.4. Zasada działania spektrofotometru (aparat Spekol)    ĆWICZENIE 10  10.1. Kontrolne badania ścieków  10.1.1. Wprowadzenie do badania ścieków  10.2. Podział i charakterystyka ścieków  10.2.1. Ścieki bytowo-gospodarcze  10.2.2. Ścieki przemysłowe  10.2.3. Ścieki opadowe  10.3. Pobieranie próbek ścieków  10.4. Oznaczanie BZT5 w próbkach ścieków  10.4.1. Oznaczanie BZT5 ścieków metodą rozcieńczeń  10.5. Oznaczanie ChZT metodą dwuchromianową    Literatura    ZAŁĄCZNIKI  1. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji oraz warunków, jakim powinien odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (DzU z dn. 16 grudnia 1991 r., nr 116, po. 503)    2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jaki powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarce, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Laboratorium

 • [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego]

  Kategoria: NaukaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia sanitarna

 • [SGGW]

  Kategoria: Książki/Ochr. środowiska/Woda/

  Zasady pracy w laboratorium; Rodzaje i charakterystyka wód naturalnych; Badania ...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia sanitarna

 • [SGGW]

  Kategoria: medyczne / Chemia

  rekultywacja ekosystemów wodnych". Może być również wykorzystywany przez studentów Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska do przedmiotu "chemia sanitarna" oraz na innych uczelniach... Pełen opis produktu 'Chemia sanitarna' »

  Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony dla studentów Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie, specjalizacji "technologie w ochronie środowiska" oraz "ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych". Może być również wykorzystywany przez studentów Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska do przedmiotu "chemia sanitarna" oraz na innych uczelniach rolniczych i technicznych. Podręcznik może być też przydatny studentom podczas realizacji prac inżynierskich i magisterskich związanych z inżynierią i ochroną środowiska, a także osobom zatrudnionym w placówkach naukowych oraz usługowych, zajmujących się fizyczno-chemicznymi badaniami wody i ścieków.Podręcznik zawiera zbiór metod badania wody do picia i potrzeb gospodarczych oraz metod badań ścieków. Opis wykonywania oznaczeń poprzedzony jest krótkim wstępem, wystarczającym do prawidłowego wykonania oznaczenia oraz interpretacji wyniku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia sanitarna

 • [SGGW]

  Kategoria: medyczne / Zdrowie publiczne i promocja zdrowia

  rekultywacja ekosystemów wodnych". Może być również wykorzystywany przez studentów Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska do przedmiotu "chemia sanitarna" oraz na innych uczelniach... Pełen opis produktu 'Chemia sanitarna' »

  Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony dla studentów Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie, specjalizacji "technologie w ochronie środowiska" oraz "ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych". Może być również wykorzystywany przez studentów Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska do przedmiotu "chemia sanitarna" oraz na innych uczelniach rolniczych i technicznych. Podręcznik może być też przydatny studentom podczas realizacji prac inżynierskich i magisterskich związanych z inżynierią i ochroną środowiska, a także osobom zatrudnionym w placówkach naukowych oraz usługowych, zajmujących się fizyczno-chemicznymi badaniami wody i ścieków.Podręcznik zawiera zbiór metod badania wody do picia i potrzeb gospodarczych oraz metod badań ścieków. Opis wykonywania oznaczeń poprzedzony jest krótkim wstępem, wystarczającym do prawidłowego wykonania oznaczenia oraz interpretacji wyniku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia sanitarna

 • [Dolphin]

  Kategoria: Środki czystości/Chemia profesjonalna > Chemia do sanitariatów

  Środek do czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - Sani Acid 5 l Delikatny kwaśny koncentrat do mycia, czyszczenia i pielęgnacji urządzeń sanitarnych:muszli klozetowych, toalet,... Pełen opis produktu 'Środek do mycia urządzeń sanitarnych Sani Acid 5 l Chemia do sprzątania' »

  Środek do czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - Sani Acid 5 l Delikatny kwaśny koncentrat do mycia, czyszczenia i pielęgnacji urządzeń sanitarnych:muszli klozetowych, toalet, pisuarów, brodzików, umywalek, kabin prysznicowych, natrysków oraz pomieszczeń sanitarnych:posadzek, glazury ściennej. Środek doskonale usuwa naloty pochodzenia organicznego i nieorganicznego jak kamień, rdzę, resztki mydła i nacieki wodne. W koncentracie płyn zalecany zalecany do powierzchni nieemaliowanych i ceramicznych, na powierzchnie chromowane i emaliowane stosować w odpowiednich rozcieńczeniach. Pozostawia świeży, kwiatowy zapach. SPOSÓB UŻYCIA muszle klozetowe, pisuary - koncentrat wanny, brodziki, umywalki -100 ml do 200 ml/10 L wody posadzki, glazura - 200 ml / 10 L wody armatura - 100 ml / 10 L wody OBSZAR ZASTOSOWANIA - instytucje budżetowe - szkoły, przedszkola - zakłady, firmy - toalety publiczne - szpitale, przychodnie - gospodarstwa domowe WSPÓŁCZYNNIK pH 1
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Środek do mycia urządzeń sanitarnych Sani Acid 5 l Chemia do sprzątania


Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Przyrodnicze.pl

Ksiązki i artykuły użytkowe i dekoracyjne o tematyce przyrodniczej oraz multimedia i przewodniki turystyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.02.2007
kera, the mountain, multico, pwn, iop pan, ib pan, afw mazury, visualsystem, olesiejuk, grupa zbiorcza
Produkty w ofercie: 8777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 10
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

esilver.com.pl

Środki czystości oraz sprzęt do sprzątania.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.11.2012
linea, clean, royal, faneco, tork, splast, dolphin, katrin, impeco, ecolab
Produkty w ofercie: 1592
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: