Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Sekocenbud]

  Kategoria: Oprogramowanie > Programy biurowe > SekocenbudWysyłka: od ręki

  Zestaw biuletynów zagregowanych składa się z wydawanych kwartalnie: Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. I - obiekty kubaturowe cz. II - obiekty inżynieryjne Klasyfikacji Obiektów - załącznika... Pełen opis produktu 'Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 4 kw. 2017 CD' »

  Zestaw biuletynów zagregowanych składa się z wydawanych kwartalnie: Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. I - obiekty kubaturowe cz. II - obiekty inżynieryjne Klasyfikacji Obiektów - załącznika do BCO cz. I i II Biuletynu cen modernizacji i remontów - BCM WKI - Wartość Kosztorysowa Inwestycji Biultyny zagregowane przeznaczone są do wycen na wysokim poziomie scalenia. Stosuje się je również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym). Biuletyn BCO jest stosowany do: opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną, ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie obiektów lub ich części, dla potrzeb: planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację; sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych, analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych, szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb: wyceny składników nieruchomości; ubezpieczenia budynków i budowli, oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe, analiz porównawczych w toku prac badawczych, doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych BCO cz. I - obiekty kubaturowe - zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury (m.in. domy jednorodzinne, wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi). Ceny każdego z obiektów budowlanych przedstawione są w formie tabelarycznej. Tablice zawierają ceny jednostkowe i całkowite: całego obiektu, stanów obiektu, elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.   BCO cz. II - obiekty inżynieryjne - zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych oraz ich struktury (m.in. drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne). Ceny obiektów budowlanych przedstawione są w formie tabelarycznej. Tablice zawierają ceny jednostkowe i całkowite:   całego obiektu, części konstrukcyjnych obiektu, elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu. BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW - BCM Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów - BCM zawiera pięć działów: Dział I – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych Dział II – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych Dział III – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych Dział IV – Wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych Dział V – Wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek. Biuletyn BCM ma zastosowanie do: ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na modernizację, remont lub rozbiórkę obiektów lub ich części, określania wartości zamówienia publicznego jako planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, planowania kosztów (WKI) w fazie programowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację, sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć budowlanych. opracowania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji niż robota podstawowa, oceny ekonomicznej i analiz porównawczych niezbędnych do wyboru optymalnego wariantu przebudowy (modernizacji) obiektu. szacowania nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWANIA INWESTYCJI - WKIWydawnictwo zawiera wskaźniki cenowe, służące do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji. Obowiązek jej obliczenia został nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 113 poz. 1480). § 6 ust. 1 pkt 1 lit. f tego rozporządzenia brzmi: "Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana ze środków budżetu państwa jeżeli inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji, zawierający co najmniej planowany łączny koszt inwestycji zwany dalej wartością kosztorysową inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji". Dla ustalenia planowanego łącznego kosztu inwestycji trzeba dysponować dokumentacją projektową w formie projektu wstępnego oraz informacjami o cenach i stawkach bardzo zróżnicowanych grup kosztów objętych określeniem "wartość kosztorysowa inwestycji". Aktualnie tj. od 1 stycznia 2011 roku sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa ogłoszone w Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1579 Wydawnictwo Systemu SEKOCENBUD "Wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe" zawiera informacje o cenach i stawkach siedmiu grup kosztów, stanowiące podstawę obliczenia tej wartości.  Zastosowanie wydawnictwaWedług szacunków, udział inwestycji budowlanych, finansowanych ze środków budżetowych, wynosi w Polsce ok. 80% całego rynku. Trzeba również dodatkowo założyć, że większość inwestycji budowlanych finansowanych ze środków budżetów samorządowych - mimo że formalnie rozporządzenie ich nie dotyczy - będzie przygotowywana do realizacji według przepisów tego rozporządzenia. Zapewnia to poprawność realizacji i finansowania tych inwestycji. Inwestycje budowlane finansowane ze środków pozabudżetowych (sektor niepubliczny) nie są również objęte przepisami tego rozporządzenia, jednak ich planowanie jest związane z efektywnością ekonomiczną, związaną z koniecznością obliczenia planowanego kosztu, czyli wartości kosztorysowej inwestycji. Wszystkie grupy inwestorów - państwowi, samorządowi oraz prywatni - muszą (lub powinni) szacować wartość kosztorysową planowanej inwestycji na bazie bieżących rynkowych informacji cenowych, zarówno z zakresu robót budowlanych, jak i pozostałych grup kosztów, określających łączny koszt inwestycji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 4 kw. 2017 CD

 • [Sekocenbud]

  Kategoria: Oprogramowanie > Programy biurowe > SekocenbudWysyłka: od ręki

    Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń... Pełen opis produktu 'Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2018 CD' »

  Zestaw składa się z trzech, kwartalnie wydawanych zeszytów: Biuletyn cen asortymentów robót BCA Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości. BCA Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA zawiera tablice cen jednostkowych robót zagregowanych. Ceny jednostkowe asortymentów robót zagregowanych mogą mieć zastosowanie przy: szacowaniu wartości zamówienia za roboty budowlane, tj planowanych kosztów robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, sporządzaniu metodą uproszczoną kosztorysów ofertowych, szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie, analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju, waloryzacji cen oraz wynagrodzenia na roboty budowlane. BCD Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCDBiuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert. W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, wydawnictwo umożliwia ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami. Dokumentami pozwalającymi na opracowanie cen jednostkowych robót w ujęciu systemowym są: klasyfikacja robót drogowych - opracowanie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, klasyfikacja robót mostowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”, specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych, opisy robót kolejowych i tramwajowych - według danych stosowanych w praktyce budowlanej, dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego. Biuletyn cen robót drogowych i mostowych stanowi podstawę do: sporządzania kosztorysów inwestorskich - w przypadku zgodności zakresu i jakości planowanych robót z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych, sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych, modernizację lub remont istniejących dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych, porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych, rozliczania wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców - majątkowych w podejściu kosztowym, wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności). BCP Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP  Biuletyn służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do: ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby: określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację, szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną, przygotowywania ofert przez wykonawców robót, rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę, oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji), porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych. Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót: Rozebrania obiektów kubaturowych, Rozebrania budowli inżynieryjnych, Rozebrania obiektów sieciowych, Rozebrania obiektów małej architektury, Robót ziemnych przygotowawczych, Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew, Wiercenia, badanie gruntu, Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny, Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych, Roboty pomiarowe, Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2018 CD

 • [Sekocenbud]

  Kategoria: Oprogramowanie > Programy biurowe > SekocenbudWysyłka: od ręki

  - Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR.   Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi... Pełen opis produktu 'Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2018 CD' »

  Zestaw zawiera:  Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ  Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB  Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI  Biuletyn cen robót elektrycznych BRE - Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR. Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe. Ceny robót mają zastosowanie do: sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych; szacowania wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie; analizy i porównania cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót, z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju; waloryzacji cen robót. Dla ułatwienia wyceny przedmiarów i usprawnienia procesu przyporządkowywania do poszczególnych ich pozycji odpowiednich cen jednostkowych, od IV kwartału 2014 r. w biuletynach cen robót wprowadzamy nowy układ klasyfikacyjny robót. Układ ten dostosowany jest do grup robót wg CPV oraz rodzajów robót ujętych w biuletynach, a nie jak dotychczas tylko do rodzajów katalogów, z których nakłady rzeczowe stanowiły podstawę kalkulacji cen jednostkowych. Jednocześnie w  nowej klasyfikacji zachowane zostało powiązanie każdej roboty z odpowiednimi kodami bazy normatywnej, na  podstawie której skalkulowano poszczególne ceny jednostkowe robót. Zamieszczanie w biuletynach robót cen robót według ich rodzajów, w odróżnieniu od wcześniejszego układu katalogowego (publikowanego do III kw. 2014 r.), zapewnia większą przejrzystość i czytelność tego wydawnictwa a w konsekwencji – ułatwia korzystanie z niego i poruszanie się po powszechnie stosowanej w kosztorysowaniu, symbolice klasyfikacyjnej, opartej na kodach i nazwach katalogów zawierających nakłady rzeczowe. BIUELTYN CEN ROBÓT ZIEMNYCH I INŻYNIERYJNYCH BRZ Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części: 1.0. Przygotowanie terenu pod budowę 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Ceny jednostkowe robót ziemnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty. W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót. Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych: Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR). Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji". BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH-INWESTYCYJNYCH BRB Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części: 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych 4.0. Wykończeniowe roboty budowlane Ceny jednostkowe robót ogólnobudowlanych, inwestycyjnych publikowane są w tym wydawnictwie w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty. W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót. Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych: Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR i KNNR. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa , rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (inwestycyjne, remontowe), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji". BIULETYN CEN RÓBÓT INSTALACYJNYCH BRI Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się następujących części: 2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci sanitarnych 3.0. Wykonywanie instalacji sanitarnych Ceny jednostkowe robót znajdujących się w Biuletynie BRI publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty. W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót. Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych: Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR). Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji". BIULETYN CEN ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BRE Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się następujących części: 2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci energetycznych 3.0. Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach Ceny jednostkowe robót ujętych w Biuletynie cen robót elektrycznych BRE publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty. W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót. Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych: Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR). Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji". BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części: 1.0. Przygotowanie terenu pod budowę 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych 4.0. Wykończeniowe roboty budowlane Ceny jednostkowe robót ogólnobudowlanych, remontowych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty. W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót. Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR, KNNR i TZKNBK, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa , rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (remontowe, rozbiórkowe, wykonywane w obiektach zabytkowych), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2018 CD


Vebo.pl

Sprzedaż i rejestracja oprogramowania.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.02.2008
strefa kursĂłw, magix software gmbh., logickeyboard, ashampoo gmbh & co. kg, adobe, cyberlink corp., corel, movavi, premiumsoft, dgcs biznesmen sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 1510
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 1459
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0