Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [PWN]

  Kategoria: Książki/Biologia/Biofizyka, biochemia/

  Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i ...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka molekularna + CD

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: BIOLOGIA

  Rozwój biofizyki sprawia, że materiały zawarte w podręcznikach i skryptach z tego przedmiotu wymagają stałego uzupełniania o nowe metody badawcze i ich zastosowania w naukach medycznych i Pełen opis produktu 'Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  Rozwój biofizyki sprawia, że materiały zawarte w podręcznikach i skryptach z tego przedmiotu wymagają stałego uzupełniania o nowe metody badawcze i ich zastosowania w naukach medycznych i farmaceutycznych. Mając na uwadze dobro studentów biologii, młodych pracowników nauki oraz doktorantów, podjęliśmy próbę przygotowania praktycznego podręcznika z biofizyki. Na podstawie dwóch skryptów: Ćwiczenia z podstaw fizyki i biofizyki dla biologów (1991 r.) i Materiały do ćwiczeń z biofizyki (1993 r.) opracowanych pod naszą redakcją powstał nowy podręcznik Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami. W zawartych w podręczniku materiałach podstawy teoretyczne łączą się z zastosowaniami praktycznymi w formie ćwiczeń. Dobór zagadnień i ich układ zostały tak pomyślane, aby studenci mogli poznać nie tylko podstawowe działy biofizyki, ale mieli również możliwość zaznajomienia się z wiadomościami, których nie ma w innych podręcznikach do nauki biofizyki. Zamieszczone zagadnienia nie ograniczają się do zajęć z podstaw fizyki i biofizyki na I roku studiów, ale będą stanowiły pomoc dla studentów biologii przez cały czas trwania studiów. W początkowych rozdziałach podręcznika zamieszczono materiały dotyczące właściwości elektrycznych i optycznych układów oraz termodynamiki. Szczegółowo opisane zostały: spektrofotometria, fluorymetria i elektronowy rezonans paramagnetyczny. Kolejne rozdziały zawierają opracowania nowych zagadnień: biofizyki białek, biofizyki błon, wolnych rodników, metod stosowanych w badaniach apoptozy w komórkach, cytometrii przepływowej oraz zastosowania laserów w biologii i medycynie. Mamy nadzieję, że ten podręcznik, zawierający tak różnorodny przegląd zagadnień z zakresu biofizyki wraz z omówieniem metod stosowanych w badaniach biologicznych, spełni oczekiwania studentów biologii różnych specjalności, a także będzie przydatny dla studentów akademii medycznych i akademii rolniczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: FIZYKA

  Biofizyka jest nauką typowo interdyscyplinarną, opisującą i wykorzystującą te wiadomości z dyscyplin klasycznych, które mogą przyczynić się do wprowadzenia uogólnień w doświadczalnych naukach Pełen opis produktu 'Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki. Przewodnik do ćwiczeń' »

  Biofizyka jest nauką typowo interdyscyplinarną, opisującą i wykorzystującą te wiadomości z dyscyplin klasycznych, które mogą przyczynić się do wprowadzenia uogólnień w doświadczalnych naukach biologicznych.  Celem biofizyki jest poznanie struktury układów biologicznych oraz fizyczna interpretacja ich funkcji. Do działów biofizyki zalicza się: bioenergetykę, biomechanikę, biofizykę molekularną, fizykę narządów słuchu, fizykę oka i krwiobiegu, radiobiologię, cybernetykę biologiczną, a także fizykę wpływu wszelkiego rodzaju promieniowania na organizmy żywe. Biofizyka jest oparta na syntezie wiadomości z przyrodniczych nauk podstawowych, ponadto zajmuje się analizą metod instrumentalnych służących tej syntezie w zakresie ich optymalnego wyboru.  Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów: Weterynaryjnego, Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, a celem, jaki przyświecał autorom podczas jego opracowywania, było wykazanie związku między dyscyplinami biologicznymi a fizyką, przede wszystkim w zakresie metod instrumentalnych stosowanych w biologii. Każde z ćwiczeń składa się ze wstępu dotyczącego całokształtu problematyki związanej z wykonywanym ćwiczeniem w zakresie metod pomiarowych i omawianego zjawiska. Skrypt nie jest podręcznikiem, dlatego skrótowo opisano w nim wiele poruszanych problemów. Szczegółowe wyjaśnienie tych zagadnień można znaleźć w załączonym spisie literatury. Przyswojenie wiadomości nie powinno sprawić czytelnikowi większych trudności, przy założeniu, że ma on opanowany materiał z fizyki z zakresu szkoły średniej.    Spis treści: Od autorów  Podstawowe terminy stosowane w skrypcie    1. Rachunek błędów  1.1. Błędy pomiarów bezpośrednich  1.1.1. Błędy pojedynczych pomiarów  1.2. Błędy pomiarów złożonych  1.3. Metoda graficzna przedstawiania błędów    2. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy  2.1. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru  2.2. Pomiar gęstości ciał stałych metodą hydrostatycznego ważenia  2.3. Pomiar gęstości surowicy krwi metodą zawiesiny i metodą opadania kropli    3. Proces przenoszenia przez błony komórkowe  3.1. Pomiar ciśnienia osmotycznego    4. Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego  4.1. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego metodą rurek włoskowatych  4.2. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego za pomocą stalagmometru    5. Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Ostwalda    6. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą dynamiczną    7. Wyznaczanie zmian termodynamicznych funkcji stanu układu  7.1. Wyznaczanie zmiany entropii układu  7.2. Wyznaczanie zmiany entalpii soli w procesie rozpuszczania    8. Wyznaczanie stosunku Cp / Cv = X dla powietrza    9. Przewodnictwo cieplne  9.1. Pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego ciał sypkich    10. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrometru    11. Wyznaczanie wilgotności zboża za pomocą miernika wilgotności    12. Przewodnictwo struktur modelowych oraz czynnych biologicznie a elektroterapia  12.1. Pomiar rezystancji elektrolitu metodą mostka Wheatstone'a  12.2. Wyznaczanie liczby przenoszenia oraz ruchliwości jonów w przewodnikach jonowych    13. Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego koloidów    14. Napięcia międzyfazowe  14.1. Napięcie kontaktowe  14.1.1. Wzorcowanie termoogniwa i wyznaczanie za jego pomocą temperatury  14.2. Różnica potencjałów na styku metal-elktrolit  14.3. Różnica potencjałów na styku dwóch roztworów elektrolitów  14.4. Napięcie membranowe  14.4.1. Pomiar napięcia membranowego    15. Rola elementów biernych obwodów elektrycznych w procesach modelowania podstawowych struktur biologicznych  15.1. Badanie szeregowego układu elementów RLC    16. Współczesne metody mikroskopii  16.1. Mikroskopia optyczna  16.1.1. Wyznaczanie powiększenia mikroskopu oraz apertury numerycznej i zdolności rozdzielczej obiektywu mikroskopu  16.2. Mikroskopia elektronowa  16.3. Mikroskopia rentgenowska  16.4. Mikroskopia jonowa    17. Metody pomiaru współczynnika załamania światła  17.1. Wyznaczanie stężenia roztworów za pomocą refraktometru Abbego. Ilościowe oznaczanie białka w surowicy krwi  17.2. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w szkle    18. Polarymetria  18.1. Pomiar stężenia substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru    19. Niektóre zastosowania metod absorpcyjnych w naukach przyrodniczych  19.1. Pomiar stężenia roztworów barwnych za pomocą kolorymetru fotoelektrycznego  19.2. Pomiar widm absorpcji i stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofotometru    20. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego    21. Rola i funkcje spełniane przez pierwiastki promieniotwórcze w naukach biologicznych  21.1. Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowa nia y dla różnych materiałów    Tablice wielkości fizycznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki. Przewodnik do ćwiczeń

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  To podręcznik adresowany przede wszystkim do studentów kierunków przyrodniczych na uniwersytetach i akademiach rolniczych oraz medycznych. Obejmuje fizykę ogólną z uwzględnieniem zastosowania elementarnych... Pełen opis produktu 'Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki' »

  To podręcznik adresowany przede wszystkim do studentów kierunków przyrodniczych na uniwersytetach i akademiach rolniczych oraz medycznych. Obejmuje fizykę ogólną z uwzględnieniem zastosowania elementarnych wiadomości oraz praw fizyki do opisu i wyjaśnienia wielu problemów o podstawowym znaczeniu dla biologii, rolnictwa i medycyny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: BiologiaWysyłka: od ręki

  Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych.Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad... Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych.Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej, promieniowania laserowego, chromatografii, spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.Ze względu na tak obszerny zestaw zagadnień podręcznik przeznaczony jest dla licznej grupy studentów: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska wszystkich typów uczelni, akademii medycznych oraz dla doktorantów i początkujących pracowników naukowych kierunków biologicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • [UMCS]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotów prowadzonych w pracowni Zakładu Biofizyki, Instytutu Biologii UMCS. Tematyka ćwiczeń uwzględnia podstawowe zjawiska fizyczne, obserwowane w przyrodzie... Pełen opis produktu 'Skrypt do ćwiczeń z biofizyki' »

  Skrypt jest przeznaczony dla studentów biologii i biotechnologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Znajduje się w nim trzynaście zestawów ćwiczeń o różnej tematyce, przeznaczonych do wykonywania w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotów prowadzonych w pracowni Zakładu Biofizyki, Instytutu Biologii UMCS. Tematyka ćwiczeń uwzględnia podstawowe zjawiska fizyczne, obserwowane w przyrodzie oraz fizyczny i elektrofizjologiczny aspekt procesów życiowych. Każde zadania zawiera wstęp teoretyczny oraz opis sposobu wykonywania eksperymentów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skrypt do ćwiczeń z biofizyki

 • Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami w sklepie internetowym Kirja.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,90 zł
  59,90 zł

  [PWN NAUKOWY]

  Kategoria: Podręczniki SzkolneWysyłka: do 3 dni

  Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania:-spektrofluorymetrii- spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych- cytometrii przepływowej- promieniowania Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania:-spektrofluorymetrii- spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych- cytometrii przepływowej- promieniowania laserowego- chromatografii- spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego- metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • [PZWL]

  Kategoria: Zdrowie, medycynaWysyłka: do 3 dni

  Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję... Pełen opis produktu 'Biofizyka' »

  Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej, promieniowania Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej, promieniowania laserowego, chromatografii, spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania:- spektrofluorymetrii- spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych- cytometrii przepływowej- promieniowania Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania:- spektrofluorymetrii- spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych- cytometrii przepływowej- promieniowania laserowego- chromatografii- spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego- metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • [PZWL]

  Kategoria: Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. GenetykaWysyłka: od ręki

  Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję... Pełen opis produktu 'Biofizyka' »

  Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Biologia

  Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia biofizyki molekularnej, przybliżający czytelnikowi zarówno podstawy teoretyczne opisywanyc... Pełen opis produktu 'Biofizyka molekularna + CD' »

  Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia biofizyki molekularnej, przybliżający czytelnikowi zarówno podstawy teoretyczne opisywanych zjawisk, jak i współczesne metody stosowane w tej dziedzinie nauki. Zaletą publikacji jest ograniczenie do niezbędnego minimum aparatu matematycznego, przy czym wiele bardziej skomplikowanych zagadnień fizycznych zostało opisanych szerzej w uzupełnieniach do odpowiednich rozdziałów, liczne ilustracje i schematy (dostępne również na płycie CD), ułatwią korzystanie z podręcznika zarówno studentom, jak i wykładowcom.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka molekularna + CD

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Biologia

  Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych. Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad... Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych. Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej, promieniowania laserowego, chromatografii, spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy. Ze względu na tak obszerny zestaw zagadnień podręcznik przeznaczony jest dla licznej grupy studentów: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska wszystkich typów uczelni, akademii medycznych oraz dla doktorantów i początkujących pracowników naukowych kierunków biologicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami - Jóźwiak Zofia, Bartosz Grzegorz' »

  Opis - Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej, promieniowania laserowego, chromatografii, spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy. Nazwa - Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami Autor - Jóźwiak Zofia, Bartosz Grzegorz Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301144616 Kod EAN - 9788301144616 Wydanie - 1 Rok wydania - 2008 Język - polski Format - 16.6x23.8cm Ilość stron - 556 Podatek VAT - 5% Premiera - 2006-09-27
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami - Jóźwiak Zofia, Bartosz Grzegorz

 • [PZWL]

  Kategoria: Książki / Zdrowie. Medycyna. Uroda / Medycyna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka. 500 pytań testowych.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia > Biologia. Przyroda > Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. Genetyka

  "Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych. Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad... Pełen opis produktu 'Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami' »

  "Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych. Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania: spektrofluorymetrii, spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych, cytometrii przepływowej, promieniowania laserowego, chromatografii, spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy. Ze względu na tak obszerny zestaw zagadnień podręcznik przeznaczony jest dla licznej grupy studentów: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska wszystkich typów uczelni, akademii medycznych oraz dla doktorantów i początkujących pracowników naukowych kierunków biologicznych."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia > Biologia. Przyroda > Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. Genetyka

  "Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia biofizyki molekularnej, przybliżający czytelnikowi zarówno podstawy teoretyczne opisywany... Pełen opis produktu 'Biofizyka molekularna + CD' »

  "Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia biofizyki molekularnej, przybliżający czytelnikowi zarówno podstawy teoretyczne opisywanych zjawisk, jak i współczesne metody stosowane w tej dziedzinie nauki. Zaletą publikacji jest ograniczenie do niezbędnego minimum aparatu matematycznego, przy czym wiele bardziej skomplikowanych zagadnień fizycznych zostało opisanych szerzej w uzupełnieniach do odpowiednich rozdziałów, liczne ilustracje i schematy (dostępne również na płycie CD), ułatwią korzystanie z podręcznika zarówno studentom, jak i wykładowcom."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka molekularna + CD

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia / Biologia. Przyroda / Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. Genetyka

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka molekularna CD

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia / Biologia. Przyroda

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami.

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Medycyna > Podstawowe nauki medyczne

  Biofizyka. 500 pytań testowych” to książka adresowana do studentów medycyny i stomatologii. Będzie doskonałą pomocą w powtórzeniu i usystematyzowaniu posiadanej już wiedzy. Samodzielne rozwi... Pełen opis produktu 'Biofizyka 500 pytań testowych' »

  „Biofizyka. 500 pytań testowych” to książka adresowana do studentów medycyny i stomatologii. Będzie doskonałą pomocą w powtórzeniu i usystematyzowaniu posiadanej już wiedzy. Samodzielne rozwiązanie zadań umożliwi obiektywną i szybką samoocenę.  Książka może również stanowić pomoc w nauce biofizyki dla studentów ratownictwa medycznego, elektroradiologii, audiofonologii, położnictwa, pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, na których jest wykładany ten przedmiot.  Autorzy - doświadczeni wykładowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – przygotowali publikację na podstawie obowiązujących standardów nauczania biofizyki, głównie na kierunkach lekarskim i stomatologii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biofizyka 500 pytań testowych


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika gdańska, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1249
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 150438
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 150438
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Przyrodnicze.pl

Ksiązki i artykuły użytkowe i dekoracyjne o tematyce przyrodniczej oraz multimedia i przewodniki turystyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.02.2007
kera, multico, pwn, iop pan, levenhuk, isez pan, sbm, giantmicrobes, ib pan, visualsystem
Produkty w ofercie: 8761
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 10
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 2

Kirja.pl

Podręczniki, albumy oraz mapy i przewodniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.01.2012
greg krakow, skrzat, aksjomat krakow, edycja swietego pawla, olesiejuk, colgraf, debit, biblioteka wysylkowa, wsip, liwona
Produkty w ofercie: 3985
Promocje: 39
Wysyłka do 3 dni: 3194
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, saga, harlequin, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, wolters kluwer polska sa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka
Produkty w ofercie: 126665
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2