Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: EKONOMIA

  gospodarstw rolnych. Szczególną rolę odegrać mogą tu nieruchomości rolne będące w Zasobie Skarbu Państwa, znajdujące się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Istotna jest jednak współpraca... Pełen opis produktu 'Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego' »

  Chociaż od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce upłynęło już ponad dwadzieścia lat, podobnie jak od inicjacji przeobrażeń w sektorze państwowych gospodarstw rolnych, to jednak sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim nie należy do najlepszych. Utrzymywanie istniejących miejsc pracy, tworzenie nowych - szczególnie na obszarach wiejskich, tudzież walka z bezrobociem muszą być odpowiednio dopasowane do specyfiki regionu i jego mieszkańców. Województwo warmińsko-mazurskie posiada korzystne warunki do ukształtowania pożądanej struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Szczególną rolę odegrać mogą tu nieruchomości rolne będące w Zasobie Skarbu Państwa, znajdujące się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Istotna jest jednak współpraca z jednostkami, które proces ten mogą wesprzeć, bezpośrednio uczestniczyć w zagospodarowaniu gruntów, oddziaływać na zmianę przeznaczenia czy też wspierać proces promocji takich nieruchomości. Prezentowana monografia zawiera wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród przedstawicieli: ANR OT w Olsztynie, władz lokalnych gmin, na terenie których ANR zarządzała lub zarządza nieruchomościami Skarbu Państwa, Warmińsko-Mazurskiej i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora funkcjonującego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gospodarstwa, które do tej pory powstały w całości ze zrestrukturyzowanego mienia popegeerowskiego oraz gospodarstwa, które powiększyły swój areał, dzierżawiąc lub dokupując ziemię popegeerowską, stanowią dynamicznie rozwijającą się grupę gospodarstw w skali województwa i kraju. Spis treści: Wstęp 1. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie w ujęciu regionalnym1.1. Sytuacja własnościowa w polskim rolnictwie na początku transformacji ustrojowej 1.2. Terytorialne zróżnicowanie przekształceń na państwowym rynku ziemi rolniczej 1.2.1. Podaż, popyt, dynamika cen gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 1.2.2. Terytorialne zagospodarowanie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2. Rola i miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej w woj. warmińsko-mazurskim2.1. Pojęcie struktury agrarnej 2.2. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw między spisami rolnymi z lat 2002-2010 2.3. obrót nieruchomościami rolnymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie 3. Interwencyjna rola Agencji Nieruchomości Rolnych na rynku ziemi rolniczej3.1. istota interwencjonizmu w rolnictwie 3.2. Interwencjonizm na rynku ziemi rolniczej 3.3. Zasady gospodarowania państwową ziemią rolną w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 3.4. Ograniczenia na rynku ziemi rolniczej - racjonalizacja czy konflikt interesów producentów rolnych i państwa w świetle wyników badań własnych 3.4.1. Cel i zakres badań 3.4.2. Charakterystyka badanych rolników 3.4.3. Charakterystyka gospodarstw badanych rolników 3.4.4. Gospodarowanie ziemią w opinii badanych rolników 3.5. Przewidywane skutki zmian w gospodarowaniu państwową ziemią rolną 4. Rola agencji Nieruchomości Rolnych jako zarządcy potencjalnymi terenami inwestycyjnymi i władz samorządowych w poszukiwaniu na poziomie lokalnym terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko mazurskim4.1. Agencja Nieruchomości Rolnych jako dysponent terenów inwestycyjnych 4.2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich znaczenie jako posiadacza terenów inwestycyjnych i podmiotu kierującego kierunki zagospodarowania przestrzennego 4.3. Cel i metodyka badań 4.4. Nieruchomości nabyte przez cudzoziemców z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i tereny inwestycyjne znajdujące się w ofercie ANR 4.5. tereny inwestycyjne w regionie, ich ocena i działanie władz lokalnych w celu poprawy oferty inwestycyjnej 5. Rynek pracy na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim5.1. Podstawy teoretyczne rynku pracy 5.2. Charakterystyka rynku pracy na obszarach wielskich w Polsce 5.2.1. Podaż na rynku pracy na obszarach wiejskich 5.2.2. popyt na rynku pracy na obszarach wiejskich 5.3. Rynek pracy obszarów popegeerowskich w woj. warmińsko-mazurskim 6. Działalność Oddziału Terenowego Agencjo Nieruchomości Rolnych w Olsztynie6.1. Uwarunkowania rozpoczęcia działalności przez Agencję Nieruchomości Rolnych 6.2. Charakterystyka państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na terenie Warmii i Mazur w latach 1990-1992 6.3. Realizacja przez ANR zadań w zakresie przejmowania i zagospodarowywania popegeerowskiego mienia 6.4. Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim 6.5. Realizacja zadań ANR wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 6.6. Roszczenia reprywatyzacyjne 6.7. Działania Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie na rzecz byłych pracowników PGR-ów i członków ich rodzin Piśmiennictwo Streszczenie Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

 • [Polski producent]

  Kategoria: - Nasze rękodzieło i usługi

  Jeżeli pracujesz w agencji OCHRONY to ta odznaka jest dla Ciebie. Odznaka "SECURITY" plus nazwa Twojej Agencji  Etui gratis Odznaka posiada spinkę z dodatkowymi dwoma śrubami za pomocą... Pełen opis produktu 'Odznaka SECURITY z nazwą agencji ochrony + ETUI' »

  Jeżeli pracujesz w agencji OCHRONY to ta odznaka jest dla Ciebie. Odznaka "SECURITY" plus nazwa Twojej Agencji  Etui gratis Odznaka posiada spinkę z dodatkowymi dwoma śrubami za pomocą których można ją zamocować na stałe Odznaka jest z dodatkowym Etui które posiada wewnątrz dwie kieszonki  Najczęściej zadawane pytanie: Czy odznaka jest dostępna ? Zamówienie zostanie natychmiast zrealizowane po dokonaniu wpłaty na podstawie przesłanego potwierdzenia.   Czas realizacji około 7 - 14 dni Z grawerunkiem na życzenie termin realizacji może się wydłużyć do 7 dni (Czytaj dalej - FAQ)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odznaka SECURITY z nazwą agencji ochrony + ETUI

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: MARKETING

  mieniem Skarbu Państwa. Zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami stosowane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań określonych w tej ustawie i prz... Pełen opis produktu 'Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych' »

  Opracowanie obejmuje problematykę wynikającą z przepisów Ustawy z 19 października 19921 r. (z późn. zm.) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, regulującej zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami stosowane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań określonych w tej ustawie i przepisów wykonawczych do niej. Omówiono tok postępowania przy przejmowaniu gospodarstw na Skarb Państwa w zamian za emeryturę i rentę, przedstawiono prace zmierzające do skonstruowania i wdrożenia dwóch systemów informacji rolniczej (FADN, LACS) w ramach przygotowania polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską oraz zasady wydzierżawiania gruntów w wybranych krajach europejskich.  Skrypt jest przeznaczony dla studiujących geodezję i gospodarkę przestrzenną na jednolitych stacjonarnych studiach inżynierskich i magisterskich, zaocznych magisterskich studiach uzupełniających na specjalnościach geodezja i systemy informacji przestrzennej, geodezja i szacowanie nieruchomości, a także dla pracowników samorządów gminnych.    Spis treści: Przedmowa    1. Wykaz skrótów, definicji i określeń    2. Agencja Nieruchomości Rolnych i jej funkcje  2.1. Uwagi wstępne  2.2. Struktura organizacyjna i zadania Agencji Nieruchomości Rolnej  2.3. Zadania i kompetencje prezesa ANR  2.4. Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej  2.5. Oddziały terenowe agencji  2.6. Zadania i zasób ANR  2.7. System kontroli wewnętrznej  2.8. System informacji rolniczej    3. Zasób Nieruchomości Rolnych    4. Sposoby gospodarowania Zasobem Nieruchomości Rolnych    5. Zasady sprzedaży gruntów ANR  5.1. Uwagi wstępne  5.2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  5.3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  5.4. Sprzedaż nieruchomości będących w dyspozycji ANR w trybie przetargowym  5.4.1. Uwagi wstępne  5.4.2. Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości będącej w ZANR  5.4.3. Powołanie komisji przetargowej  5.4.4. Zasady ustalania wadium  5.4.5. Przetarg ustny nieograniczony  5.4.6. Przetarg ustny ograniczony  5.4.7. Nieograniczony przetarg ofert  5.4.8. Ograniczony przetarg ofert  5.5. Zasady sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem należności na raty  5.6. Umowa sprzedaży nieruchomości  5.7. Wniosek o udzielenie odrębnego pełnomocnictwa prezesa ANR na sprzedaż nieruchomości  5.8. Przykładowe wzory dokumentów do sprzedaży nieruchomości ANR    6. Zasady dzierżawy  6.1. Uwagi wstępne  6.2. Dotychczasowe praktyki w zakresie dzierżawy nieruchomości rolnych będących w Zasobie ANR  6.3. Procedura wydzierżawiania nieruchomości rolnych będących w Zasobie ANR  6.4. Przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  6.5. Oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  6.6. Procedura przetargowa  6.6.1. Uwagi wstępne  6.6.2. Ogłoszenie o przetargu  6.6.3. Wadium  6.6.4. Oferta  6.6.5. Postąpienie  6.6.6. Nieograniczony przetarg ustny  6.6.7. Ograniczony przetarg ustny  6.6.8. Nieograniczony przetarg ofert  6.6.9. Ograniczony przetarg ofert  6.7. Okres dzierżawy nieruchomości będących w Zasobie ANR  6.8. Czynsz za dzierżawę nieruchomości ANR  6.9. Sposób wyceny i wykupu majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych  6.10. Szczegółowe zasady dzierżawy gospodarstw rybackich  6.10.1. Gospodarstwo stawowe rybackie typu karpiowego  6.10.2. Gospodarstwo stawowe rybackie typu pstrągowego  6.10.3. Gospodarstwa rybackie typu jeziorowego  6.11. Rozwiązanie umów dzierżawy  6.11.1. Uwagi wstępne  6.11.2. Rozwiązanie umowy na wniosek dzierżawcy  6.11.3. Rozwiązanie umowy w związku z niedotrzymaniem przez dzierżawcę warunków umowy  6.11.4. Cesja umów dzierżawy  6.12. Zasady wydzierżawiania gruntów w wybranych krajach europejskich  6.12.1. Dzierżawa w Holandii  6.12.2. Dzierżawa w Belgii  6.12.3. Dzierżawa we Francji  6.13. Przykładowe wzory umów dzierżawy    7. Najem  7.1. Uwagi wstępne  7.2. Wytyczne dotyczące remontów  7.3. Wytyczne dotyczące inwestycji  7.4. Przykładowe wzory umów dotyczących remontów i inwestycji    8. Trwały zarząd    9. Administrowanie nieruchomościami    10. Zamiana nieruchomości    11. Inne formy gospodarowania nieruchomościami  11.1. Nieodpłatne przekazanie  11.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawu własności    12. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkaniowymi    13. Przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę  13.1. Uwagi wstępne  13.2. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe    14. Gospodarowanie obiektami zabytkowymi  14.1. Uwagi wstępne  14.2. Przykładowe wzory umów sprzedaży nieruchomości zabytkowych    15. Pytania testowe dotyczące gospodarki nieruchomościami będącymi w Zasobie AWR    Wykaz literatury
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych

 • [NOMOS]

  Kategoria: KobietaWysyłka: od ręki

  W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym. [?]?... Pełen opis produktu 'Agencja towarzyska' »

  W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym. [?]?Praca? w agencji towarzyskiej jest ramą, w której badane kobiety realizują siebie. W tej ramie organizują swoje życie i doświadczają rzeczywistości. [?] Wysoko oceniam uzyskany przez autorkę materiał badawczy oraz jego analizę.Z recenzji prof. dr hab. Marii Flis
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja towarzyska

 • [Literatura na Obcasach,Warszawa]

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł AGENCJA ZŁAMANYCH SERC Autor Irena Matuszkiewicz Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 343 Ciężar 0.15 Pełen opis produktu 'AGENCJA ZŁAMANYCH SERC' »

  Tytuł AGENCJA ZŁAMANYCH SERC Autor Irena Matuszkiewicz Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 343 Ciężar 0.15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AGENCJA ZŁAMANYCH SERC

 • [Bajka]

  Kategoria: Dla dzieciWysyłka: od ręki

  starszych) do „Agencji z o.o.”. Za jej drzwiami czekają dwaj nietuzinkowi bohaterowie: agent Kot w Półbutach (as wywiadu) i detektyw Kapitan Wilk na Tropie (były tajniak) . A wraz z nimi niesamowite... Pełen opis produktu 'Agencja z o.o.' »

  Kolejny znakomity pomysł twórców bestsellerowej bajki do rysowania „O, ja cię! Smok w krawacie!”. Tym razem będzie kryminalnie, bo Magda Wosik i Piotr Rychel zapraszają czytelników (już nieco starszych) do „Agencji z o.o.”. Za jej drzwiami czekają dwaj nietuzinkowi bohaterowie: agent Kot w Półbutach (as wywiadu) i detektyw Kapitan Wilk na Tropie (były tajniak) . A wraz z nimi niesamowite przygody, humor i oczywiście zadania do rozwiązania!!! Ktoś porwał króla Stefana i trzeba go odnaleźć! A przy okazji odszukać całą masę zagubionych osób i przedmiotów, rozszyfrować lub zaszyfrować tajne informacje, zabrać odciski palców i inne ślady, no i wsadzić za kratki kilku groźnych opryszków! Detektywi zawsze mają ręce pełne roboty, a więc... kredki w dłoń i do dzieła!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja z o.o.

 • Agencja z o.o. w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,10 zł
  39,00 zł

  [bajka]

  Kategoria: Literatura dziecięca i młodzieżowa >Literatura dla dzieciWysyłka: od ręki

  starszych) do „Agencji z o.o.”. Za jej drzwiami czekają dwaj nietuzinkowi bohaterowie: agent Kot w Półbutach (as wywiadu) i detektyw Kapitan Wilk na Tropie (były tajniak) . A wraz z nimi niesamowite... Pełen opis produktu 'Agencja z o.o.' »

  Kolejny znakomity pomysł twórców bestsellerowej bajki do rysowania „O, ja cię! Smok w krawacie!”. Tym razem będzie kryminalnie, bo Magda Wosik i Piotr Rychel zapraszają czytelników (już nieco starszych) do „Agencji z o.o.”. Za jej drzwiami czekają dwaj nietuzinkowi bohaterowie: agent Kot w Półbutach (as wywiadu) i detektyw Kapitan Wilk na Tropie (były tajniak) . A wraz z nimi niesamowite przygody, humor i oczywiście zadania do rozwiązania!!! Ktoś porwał króla Stefana i trzeba go odnaleźć! A przy okazji odszukać całą masę zagubionych osób i przedmiotów, rozszyfrować lub zaszyfrować tajne informacje, zabrać odciski palców i inne ślady, no i wsadzić za kratki kilku groźnych opryszków! Detektywi zawsze mają ręce pełne roboty, a więc... kredki w dłoń i do dzieła!...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja z o.o.

 • [Aspra]

  Kategoria: Historia świataWysyłka: od ręki

  Głównym celem opracowania jest ukazanie i objaśnienie złożoności zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem zdecentralizowanych agencji w przestrzeni spraw wewnętrznych i wymiaru sprawie... Pełen opis produktu 'Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości' »

  Głównym celem opracowania jest ukazanie i objaśnienie złożoności zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem zdecentralizowanych agencji w przestrzeni spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Autorka opracowania zbadała i dokonała prezentacji licznych działań podejmowanych przez te agencje, kładąc nacisk na ich znaczne zróżnicowanie. W swojej książce autorka wskazuje na ewolucję struktur organizacyjnych, kompetencji i metod działania agencji, formułuje także scenariusze rozwoju badanych instytucji. Stara się przy tym odpowiedzieć na pytanie o stopień wpływu agencji na kreowanie i wdrażanie polityki unijnej w obszarze spraw wewnętrznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w UE.prof. UW, dr hab. Izabela Malinowska
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości

 • Agencja Dimoon Ten się śmieje kto umrze ostatni w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,91 zł
  39,90 zł

  [sumptibus]

  Kategoria: Kryminał, sensacja, thrillerWysyłka: od ręki

   prawem pomoże im Agencja Dimoon. Robert Dimoon jest najlepszym detektywem na całym Złotym Wybrzeżu. Pomagają mu w tym niewątpliwie jego paranormalne zdolności oraz liczni znajomi z wielu, ba... Pełen opis produktu 'Agencja Dimoon Ten się śmieje kto umrze ostatni' »

  Viaville to spokojne miasto, rodzina Colona zaprowadziła tu porządek kilka lat temu, eliminując niemal całkowicie konkurencję. Ale nie tylko włoska mafia rządzi miastem i chroni tych, którzy się jej podporządkują. Istnieje w Viaville organizacja o wiele potężniejsza, starsza, lepiej ukryta. Ci, którzy do niej należą lub są jej protegowanymi, nie muszą się obawiać prawie niczego. W razie drobnego problemu z prawem pomoże im Agencja Dimoon. Robert Dimoon jest najlepszym detektywem na całym Złotym Wybrzeżu. Pomagają mu w tym niewątpliwie jego paranormalne zdolności oraz liczni znajomi z wielu, bardzo zróżnicowanych kręgów...Jednak lato 2002 roku nawet dla niego okaże się niezwykle gorące i burzliwe. Jego spokój zmącą nie tylko tajemnicze morderstwa i dziwne zagadki kryminalne, lecz także budząca się prastara, potężna moc, zagrażająca ustanowionemu od dawna porządkowi…...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja Dimoon Ten się śmieje kto umrze ostatni

 • [eMPi2 Mariana Pietraszewskiego]

  Kategoria: Książki / Edukacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing w działalności agencji reklamowej. Materiały edukacyjne do kwalifikacji A.26.

 • [Olesiejuk Sp. z o.o.]

  Kategoria: Dla młodzieżyWysyłka: od ręki

  Magiczne przygody Willa Moogleya i agencji duchów najlepszej na planecie! Szef ochrony Empire State Building jest zdesperowany. Jakiś duch nawiedza najbardziej znany drapacz chmur w Nowym Jorku!... Pełen opis produktu 'Agencja duchów. Duch drapacza chmur' »

  Magiczne przygody Willa Moogleya i agencji duchów najlepszej na planecie! Szef ochrony Empire State Building jest zdesperowany. Jakiś duch nawiedza najbardziej znany drapacz chmur w Nowym Jorku! Na szczęście Will Moogley i jego przyjaciel Tupper mają już gotowy plan rozwiązania tej sprawy... W serii ukazały się dotychczas: TOM 1. Pięciowidmowy hotel TOM 2. Wstrząsająca rodzinka O AUTORZE: Urodził się 6 marca 1974 roku. Zaczął pisać jeszcze w liceum. Kiedy nudził się na lekcjach, tworzył opowiadania, udając, że robi notatki. Podczas studiów na Wydziale Prawa otrzymał nagrodę Premio Battello a Vapore za powieść La strada del guerriero i był to najpiękniejszy dzień jego życia. Właśnie wtedy zaczął wydawać powieści. Dzięki serii Ulysses Moore jego książki trafiły do czytelników na całym świecie. Kocha podróże, zwiedzanie nowych miejsc i poznawanie innych zwyczajów, choć zawsze z przyjemnością wraca do domu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja duchów. Duch drapacza chmur

 • [Sumptibus]

  Kategoria: Proza polskaWysyłka: od ręki

   prawem pomoże im Agencja Dimoon. Robert Dimoon jest najlepszym detektywem na całym Złotym Wybrzeżu. Pomagają mu w tym niewątpliwie jego paranormalne zdolności oraz liczni znajomi z wielu, ba... Pełen opis produktu 'Agencja Dimoon Ten się śmieje kto umrze ostatni' »

  Viaville to spokojne miasto, rodzina Colona zaprowadziła tu porządek kilka lat temu, eliminując niemal całkowicie konkurencję. Ale nie tylko włoska mafia rządzi miastem i chroni tych, którzy się jej podporządkują. Istnieje w Viaville organizacja o wiele potężniejsza, starsza, lepiej ukryta. Ci, którzy do niej należą lub są jej protegowanymi, nie muszą się obawiać prawie niczego. W razie drobnego problemu z prawem pomoże im Agencja Dimoon. Robert Dimoon jest najlepszym detektywem na całym Złotym Wybrzeżu. Pomagają mu w tym niewątpliwie jego paranormalne zdolności oraz liczni znajomi z wielu, bardzo zróżnicowanych kręgów...Jednak lato 2002 roku nawet dla niego okaże się niezwykle gorące i burzliwe. Jego spokój zmącą nie tylko tajemnicze morderstwa i dziwne zagadki kryminalne, lecz także budząca się prastara, potężna moc, zagrażająca ustanowionemu od dawna porządkowi…
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja Dimoon Ten się śmieje kto umrze ostatni

 • [Bukowy Las]

  Kategoria: / Literatura piękna, popularna i faktu / Literatura piękna - proza / Literatura piękna - nowe, nieskategoryzowane

  Finbar Dolan jest zagubiony i samotny, ale jeszcze o tym nie wie. Konsekwentnie próbuje się odciąć od swojego pochodzenia oraz rodziny, poświęcając się błyskotliwej karierze w nowojorskiej agencji... Pełen opis produktu 'Agencja złudzeń' »

  Finbar Dolan jest zagubiony i samotny, ale jeszcze o tym nie wie. Konsekwentnie próbuje się odciąć od swojego pochodzenia oraz rodziny, poświęcając się błyskotliwej karierze w nowojorskiej agencji reklamowej. Jednak zbliżająca się czterdziestka sprawia, że popada w coraz większy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja złudzeń

 • [bajka]

  Kategoria: / Książki dla dzieci i młodzieży / Kolorowanki, malowanki i wycinanki

  starszych) do „Agencji z o.o.”. Za jej drzwiami czekają dwaj nietuzinkowi bohaterowie: Pełen opis produktu 'Agencja z o.o.' »

  Kolejny znakomity pomysł twórców bestsellerowej bajki do rysowania „O, ja cię! Smok w krawacie!”. Tym razem będzie kryminalnie, bo Magda Wosik i Piotr Rychel zapraszają czytelników (już nieco starszych) do „Agencji z o.o.”. Za jej drzwiami czekają dwaj nietuzinkowi bohaterowie:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja z o.o.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Damskiej Agencji Detektywistycznej odsłania kulisy pracy swojej ekipy i ujawnia fascynujące historie swoich klientów i klientek. Swoją również... Na kanwie tej bestsellerowej książki powstanie... Pełen opis produktu 'W szpilkach na tropie. Prawdziwa historia Damskiej Agencji Detektywistycznej - Rebecca Jane' »

  Opis - Te dziewczyny są gotowe na wszystko. Gdy poprosisz je o pomoc, poczęstują cię herbatą i okażą zrozumienie,a potem zrobią wszystko, by dowiedzieć się prawdy i zdemaskować zdradzających. Na ulicach Londynu śledzą niewiernych mężów, sprawdzają lojalność narzeczonych podczas wieczorówkawalerskich, na wystawnym przyjęciu prowadzą obserwację pewnego handlarza diamentów, a w pensjonacie weWłoszech szukają domniemanej kochanki pewnego Anglika... Nic się przed nimi nie ukryje. Przejrzą każdekłamstwo. W tej pasjonującej książce opartej w 100% na faktach Rebecca Jane, założycielka i właścicielka Damskiej AgencjiDetektywistycznej odsłania kulisy pracy swojej ekipy i ujawnia fascynujące historie swoich klientów i klientek.Swoją również... Na kanwie tej bestsellerowej książki powstanie serial telewizyjny. Prawa do ekranizacji zakupiło studio Eleventh Four Films. Nazwa - W szpilkach na tropie. Prawdziwa historia Damskiej Agencji Detektywistycznej Oryginalny tytuł - The Real Lady Detective Agency. A True Story Autor - Rebecca Jane Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Literackie Kod ISBN - 9788308053775 Kod EAN - 9788308053775 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Tłumacz - Kisiel-Małecka Marta Format - 12.5x20.0cm Ilość stron - 296 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-06-18
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o W szpilkach na tropie. Prawdziwa historia Damskiej Agencji Detektywistycznej - Rebecca Jane

 • []

  Kategoria: ZabawkiWysyłka: od ręki

  KSIĄŻECZKA oprawa twarda  Bolek i Lolek. Podwórkowa Agencja Kosmiczna   Lolek, już wiem! Zbudujemy rakietę i przymocujemy do niej kamerkę. Kiedy rakieta wróci, wrzucimy do inter... Pełen opis produktu 'Bolek i Lolek. Podwórkowa Agencja Kosmiczna' »

  KSIĄŻECZKA oprawa twarda  Bolek i Lolek. Podwórkowa Agencja Kosmiczna   Lolek, już wiem! Zbudujemy rakietę i przymocujemy do niej kamerkę. Kiedy rakieta wróci, wrzucimy do internetu nasz film z kosmosu. Trzy… dwa… jeden… start! Bolek i Lolek zakładają Podwórkową Agencję Kosmiczną. Ich supernowoczesna rakieta, zbudowana z wielkiej kartonowej tuby i lejka zwędzonego mamie, ma polecieć aż na Marsa. Czy Bolek i Lolek przejdą do historii jako najmłodsi zdobywcy kosmosu? Opowiadanie z tomu "Nowe przygody Bolka i Lolka. Urodziny" Wymiary: 165x165 mm  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bolek i Lolek. Podwórkowa Agencja Kosmiczna

 • []

  Kategoria: / Literatura piękna, popularna i faktu / Romanse

  Tytuł AGENCJA ZŁAMANYCH SERC - I.Matuszkiewicz Autor Irena Matuszkiewicz Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 341 Ciężar 0.32 Pełen opis produktu 'AGENCJA ZŁAMANYCH SERC - I.Matuszkiewicz' »

  Tytuł AGENCJA ZŁAMANYCH SERC - I.Matuszkiewicz Autor Irena Matuszkiewicz Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 341 Ciężar 0.32
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AGENCJA ZŁAMANYCH SERC - I.Matuszkiewicz

 • [Sumptibus]

  Kategoria: Science-fictionWysyłka: od ręki

   prawem pomoże im Agencja Dimoon. Robert Dimoon jest najlepszym detektywem na całym Złotym Wybrzeżu. Pomagają mu w tym niewątpliwie jego paranormalne zdolności oraz liczni znajomi z wielu, ba... Pełen opis produktu 'Agencja Dimoon. Ten się śmieje kto umrze ostatni' »

  Viaville to spokojne miasto, rodzina Colona zaprowadziła tu porządek kilka lat temu, eliminując niemal całkowicie konkurencję. Ale nie tylko włoska mafia rządzi miastem i chroni tych, którzy się jej podporządkują. Istnieje w Viaville organizacja o wiele potężniejsza, starsza, lepiej ukryta. Ci, którzy do niej należą lub są jej protegowanymi, nie muszą się obawiać prawie niczego. W razie drobnego problemu z prawem pomoże im Agencja Dimoon. Robert Dimoon jest najlepszym detektywem na całym Złotym Wybrzeżu. Pomagają mu w tym niewątpliwie jego paranormalne zdolności oraz liczni znajomi z wielu, bardzo zróżnicowanych kręgów...Jednak lato 2002 roku nawet dla niego okaże się niezwykle gorące i burzliwe. Jego spokój zmącą nie tylko tajemnicze morderstwa i dziwne zagadki kryminalne, lecz także budząca się prastara, potężna moc, zagrażająca ustanowionemu od dawna porządkowi?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agencja Dimoon. Ten się śmieje kto umrze ostatni

 • [eMPi2 Mariana Pietraszewskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W książce wyjaśniono pojęcie marketingu, przedstawiono system marketingu, marketing-mix, cenę, dystrybucję i promocję marketingu oraz zachowanie nabywców na rynku i segmentację rynku. Kolejne rozdziały... Pełen opis produktu 'Marketing w działalności agencji reklamowej' »

  W książce wyjaśniono pojęcie marketingu, przedstawiono system marketingu, marketing-mix, cenę, dystrybucję i promocję marketingu oraz zachowanie nabywców na rynku i segmentację rynku. Kolejne rozdziały dotyczą systemu informacji marketingowej, badań marketingowych i planowania marketingowego. Na końcu książki zamieszczono 22 niezmienne prawa marketingu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Marketing w działalności agencji reklamowej

 • [Aspra]

  Kategoria: Historia Unii EuropejskiejWysyłka: od ręki

  Głównym celem opracowania jest ukazanie i objaśnienie złożoności zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem zdecentralizowanych agencji w przestrzeni spraw wewnętrznych i wymiaru sprawie... Pełen opis produktu 'Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości' »

  Głównym celem opracowania jest ukazanie i objaśnienie złożoności zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem zdecentralizowanych agencji w przestrzeni spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Autorka opracowania zbadała i dokonała prezentacji licznych działań podejmowanych przez te agencje, kładąc nacisk na ich znaczne zróżnicowanie. W swojej książce autorka wskazuje na ewolucję struktur organizacyjnych, kompetencji i metod działania agencji, formułuje także scenariusze rozwoju badanych instytucji. Stara się przy tym odpowiedzieć na pytanie o stopień wpływu agencji na kreowanie i wdrażanie polityki unijnej w obszarze spraw wewnętrznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w UE.prof. UW, dr hab. Izabela Malinowska
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166441
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166441
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 92074
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artdeco.sklep.pl

Artykuły dekoracyjne wyposażenia wnętrz.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.09.2006
polski producent, rękodzieło, denix, walking sticks, grecja, zegary adler, bułgaria, walking sticks oryginal, nieznany, indie
Produkty w ofercie: 1710
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Krasta.pl

Czapki i rękawiczki oraz portfele i okulary.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.04.2009
misie dwa, alexander, trefl, starpak, jokomisiada, goki, derform, ravensburger, disney, bestway
Produkty w ofercie: 9453
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 9447
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, olesiejuk, egmont, wolters kluwer polska, helion, cambridge university press, zielona sowa, trefl, muza
Produkty w ofercie: 209595
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, bellona, helion, wolters kluwer, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 114935
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 114935
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1138652
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146835
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, helion
Produkty w ofercie: 171506
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 308521
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 308521
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, trefl, zielona sowa, muza, wilga, edycja Świętego pawła, wam, wsip, prószyński i s-ka
Produkty w ofercie: 92758
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1