Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Intensywna terapia i medycyna ratunkowa

  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek 6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby 6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych 6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie... Pełen opis produktu 'Zakrzepy i zatory' »

  Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów.

  Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej.

  Najnowsza wiedza, aktualne Piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny.
   
  Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów intensywnej opieki medycznej.

  SPIS TREŚCI:
   
  Rozdział 1. Hemostaza fizjologiczna - Jerzy Windyga, Anetta Undas
  1.1. Hemostaza
  1.1.1. Ściana naczyń krwionośnych
  1.1.2. Płytki krwi
  1.1.3. Układ krzepnięcia krwi i mechanizmy ograniczające krzepnięcie
  1.1.4. Konwersja protrombiny do trombiny
  1.1.5. Strumień krwi
  1.1.6. Kofaktory w układzie krzepnięcia krwi: czynnik V i czynnik VIII
  1.1.7. Działania trombiny
  1.1.8. Układ fibrynolizy
  1.1.9. Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny
  1.1.10. Inhibitory fibrynolizy
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 2. Patogeneza zakrzepicy żylnej - Jerzy Windyga
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Zakrzep żylny vs zakrzep tętniczy
  2.2.1. Mikrocząstki
  2.2.2. P-selektyna
  2.2.3. Aktywacja komórek śródbłonka i zastój krwi
  2.3. Rozwój skrzepliny w miejscu uszkodzenia ściany żyły
  2.3.1. Komórki śródbłonka
  2.3.2. Osłabienie aktywności fibrynolitycznej
  2.4. Najczęstsze umiejscowienie zakrzepicy żył głębokich
  2.5. Zakrzepica żylna w wybranych stanach klinicznych
  2.5.1. Starszy wiek
  2.5.2. Nowotwór złośliwy
  2.5.3. Ciąża i połóg
  2.5.4. Operacje chirurgiczne
  2.5.5. Podróż lotnicza
  2.5.6. Zakrzepica o nietypowej lokalizacji
  2.6. Zejście zakrzepicy żylnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 3. Wrodzona trombofilia - Krystyna Zawilska
  3.1. Wprowadzenie i definicja wrodzonej trombofilii
  3.2. Epidemiologia wrodzonej trombofilii
  3.3. Przyczyny wrodzonej trombofilii
  3.3.1. Niedobór antytrombiny (AT)
  3.3.2. Niedobór białka C
  3.3.3. Niedobór białka S
  3.3.4. Oporność na działanie aktywnego białka C (APC-r)
  3.3.5. Mutacja A1691G genu czynnika V (Arg506Glu; czynnik V Leiden)
  3.3.6. Mutacja G20210A genu protrombiny
  3.3.7. Zwiększona aktywność czynnika VIII (ponad 150%)
  3.3.8. Hiperhomocysteinemia
  3.3.9. Dysfibrynogenemie
  3.4. Obraz kliniczny wrodzonej trombofilii
  3.4.1. Ryzyko wystąpienia VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.2. Wrodzona trombofilia a ryzyko nawrotu VTE
  3.4.3. Leczenie VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.4. Rokowanie
  3.4.5. Trombofilia a zakrzepica tętnicza
  3.4.6. Profilaktyka pierwotna
  3.5. Wrodzona trombofilia a stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej
  3.6. Wrodzona trombofilia a ciąża
  3.7. Wskazania do diagnozowania wrodzonej trombofilii
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 4. Zespół antyfosfolipidowy - Jacek Musiał
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Przeciwciała antyfosfolipidowe
  4.2.1. Rys historyczny
  4.2.2. Etiologia i mechanizm działania
  4.2.3. Występowanie
  4.2.4. Antykoagulant toczniowy
  4.2.5. Przeciwciała antyfosfolipidowe wykrywane metodami immunoenzymatycznymi
  4.3. Kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego
  4.3.1. Kryteria kliniczne
  4.3.2. U kogo zlecać badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych?
  4.4. Leczenie
  4.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 5. Zakrzepy a nowotwory - Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Patomechanizmy zakrzepicy w chorobie nowotworowej
  5.2.1. Chirurgia
  5.2.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe
  5.2.3. Radioterapia
  5.2.4. Leczenie wspomagające
  5.3. Postacie zakrzepicy, objawy kliniczne i diagnostyka
  5.3.1. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych (deep vein thrombosis, DVT)
  5.3.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych
  5.3.3. Zator płucny
  5.3.4. Wędrujące zapalenie żył powierzchownych (migratory thrombophlebitis, Trousseau syndrom)
  5.3.5. Niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia (marantic endocarditis)
  5.3.6. Zakrzep żyły wątrobowej (zespół Budda-Chiariego)
  5.3.7. Zakrzepica żyły wrotnej, żyły śledzionowej, żył trzewnych i żył nerkowych
  5.3.8. Zakrzepica drobnych tętnic mózgowych i palców
  5.3.9. Mikroangiopatia zakrzepowa
  5.3.10. Obecność antykoagulantu toczniowego
  5.3.11. Zespół niedrożności żył wątrobowych (hepatic veno-occlusive disease, VOD)
  5.3.12. Zespół niewydolności wielonarządowej (multiple organ dysfunction syndrome, MODS)
  5.4. Profilaktyka zakrzepicy u chorych na nowotwory
  5.4.1. Chirurgia
  5.4.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe lub leczenie internistyczne
  5.4.3. Profilaktyka zakrzepicy wywołanej centralnymi cewnikami żylnymi
  5.5. Leczenie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych na nowotwory
  5.6. Leki wpływające na hemostazę w leczeniu chorych na nowotwory
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 6. Antagoniści witaminy K - Tomasz Pasierski, Jerzy Windyga
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Droga działania
  6.3. Farmakokinetyka i farmakodynamika VKA
  6.4. Farmakogenetyka VKA
  6.5. Dawkowanie
  6.6. Opieka ambulatoryjna nad chorymi przewlekle leczonymi VKA
  6.7. Interakcje lekowe
  6.8. Działania niepożądane
  6.8.1. Powikłania krwotoczne
  6.8.2. Krwawienie śródmózgowe i śródczaszkowe
  6.8.3. Powikłania zakrzepowe
  6.8.4. Zaburzenia procesów kostnienia i wapnienia
  6.8.5. Hepatotoksyczność
  6.9. Stosowanie VKA w wybranych grupach pacjentów
  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek
  6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby
  6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych
  6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie nowotworowej
  6.10. Przeciwwskazania
  6.11. Postępowanie przy zabiegach chirurgicznych
  6.12. Skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 7. Antykoagulanty do stosowania parenteralnego: heparyna niefrakcjonowana, heparyny drobnocząsteczkowe, danaparoid sodu, fondaparynuks i bezpośrednie inhibitory trombiny - Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Heparyna - rys historyczny
  7.3. Heparyna niefrakcjonowana
  7.3.1. Skład heparyny niefrakcjonowanej i mechanizm działania
  7.3.2. Farmakokinetyka heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.3. Zasady dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.4. Oporność na heparynę
  7.3.5. Powikłania leczenia
  7.4. Heparyny drobnocząsteczkowe
  7.4.1. Zasady dawkowania heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5. Powikłania stosowania heparyny niefrakcjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5.1. Krwawienia
  7.5.2. Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną
  7.5.3. Osteoporoza
  7.5.4. Hipoaldosteronizm
  7.5.5. Odczyny alergiczne i reakcje skórne
  7.5.6. Inne powikłania
  7.6. Danaparoid sodu
  7.7. Fondaparynuks
  7.8. Bezpośrednie inhibitory trombiny
  7.8.1. Hirudyna oraz lepirudyna i desirudyna
  7.8.2. Biwalirudyna
  7.8.3. Argatroban
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 8. Nowe leki przeciwkrzepliwe - Witold Zbyszek Tomkowski
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika Xa
  8.2.1. Rywaroksaban (nazwa międzynarodowa: rivaroxaban)
  8.2.2. Apiksaban (nazwa międzynarodowa: apixaban)
  8.3. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika IIa
  8.3.1. Eteksylan dabigatranu (nazwa międzynarodowa: dabigatran etexilate)
  8.4. Postępowanie w przypadkach krwawień u pacjentów, którzy stosują zarejestrowane, doustne InhFXa lub InhFIIa
  8.4.1. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFXa
  8.4.2. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFIIa
  8.5. Pośrednie inhibitory aktywnego czynnika X
  8.5.1. Idrabiotaparynuks (nazwa międzynarodowa: idrabiotaparinux)
  8.5.2. Ultradrobnocząsteczkowe heparyny: semuloparyna (nazwa międzynarodowa: semuloparin)
  8.6. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 9. Leki przeciwpłytkowe działające poprzez metabolizm kwasu arachidonowego - Anetta Undas
  9.1. Kwas acetylosalicylowy
  9.1.1.Mechanizm działania
  9.1.2.Charakterystyka leku
  9.1.3. Wskazania do stosowania ASA
  9.1.4. Dawkowanie
  9.1.5. Monitorowanie terapii
  9.1.6. Interakcje lekowe
  9.1.7. Działania niepożądane
  9.1.8. Zmniejszona wrażliwość płytek na ASA
  9.1.9. Diagnostyka
  9.1.10. Mechanizmy
  9.1.11. Znaczenie kliniczne
  9.1.12. Postępowanie
  9.1.13. Przeciwwskazania do stosowania ASA
  9.2. Inhibitory syntazy TXA2 i receptora TXA2
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 10. Klopidogrel i nowe leki przeciwpłytkowe - Wiktor Kuliczkowski
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Receptory błony płytkowej
  10.3. Klopidogrel
  10.3.1. Interakcje z innymi lekami
  10.3.2. Interakcja z inhibitorami pompy protonowej
  10.3.3. Zjawisko niepełnej odpowiedzi na leczenie klopidogrelem i monitorowanie efektów leczenia przeciwpłytkowego
  10.4. Prasugrel
  10.4.1. Zamiana prasugrel/klopidogrel i klopidogrel/prasugrel
  10.5. Tikagrelor
  10.5.1. Interakcje
  10.5.2. Dawkowanie
  10.5.3. Zamiana klopidogrelu na tikagrelor / tikagreloru na klopidogrel
  10.5.4. Porównanie prasugrelu z tikagrelorem
  10.6. Leki przeciwpłytkowe w trakcie badań
  10.6.1. Kangrelor
  10.6.2. Elinogrel
  10.6.3. Worapaksar
  10.7. Blokery receptora płytkowego dla fibrynogenu (GP IIb/IIIa)
  10.7.1. Abcyksymab
  10.7.2.Tirofiban
  10.7.3. Eptyfibatyd
  10.7.4. Wskazania co do stosowania blokerów GP IIb/IIIa
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 11. Środki trombolityczne - Krystyna Zawilska
  11.1. Historia leków trombolitycznych
  11.2. Mechanizm działania leków trombolitycznych
  11.3. Leki trombolityczne pierwszej generacji
  11.3.1. Streptokinaza
  11.3.2. Urokinaza
  11.4. Leki trombolityczne drugiej generacji
  11.4.1. Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
  11.4.2. Prourokinaza - jednołańcuchowy aktywator plazminogenu typu urokinazy (scu-PA)
  11.5. Leki trombolityczne trzeciej generacji
  11.5.1. Rekombinowane aktywatory plazminogenu
  11.6. Stafylokinaza
  11.7. Środki trombolityczne pochodzenia zwierzęcego
  11.7.1. Desmoteplaza
  11.7.1. Alfimepraza
  11.8. Wariant plazminogenu V10153
  11.9. Plazmina
  11.10. Aktywatory endogennej fibrynolizy
  11.11. Przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego
  11.12. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 12. Aterotromboza - Anetta Undas
  12.1. Definicja
  12.2. Uznane czynniki ryzyka rozwoju aterotrombozy
  12.2.1. Niemodyfikowalne czynnika ryzyka
  12.2.2. Modyfikowalne czynnika ryzyka
  12.3. Nowe czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy
  12.3.1. Białko C-reaktywne (CRP)
  12.3.2. Lipoproteina(a) [Lp(a)]
  12.3.3. Homocysteina 12.3.4. Grubość błony wewnętrznej i środkowej
  12.3.5. Choroby przyzębia
  12.3.6. Krążące markery ryzyka zakrzepicy tętniczej
  12.3.7. Rola układu krzepnięcia w rozwoju miażdżycy
  12.4. Cechy blaszki podatnej na uszkodzenie
  12.5. Przyczyny uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.5.1. Czynniki ogólnoustrojowe
  12.5.2. Czynniki miejscowe
  12.6. Rodzaje uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.7. Rola nadkrzepliwości w aterotrombozie
  12.8. Związek między żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i aterotrombozą
  12.9. Powstawanie zakrzepu w tętnicy wieńcowej
  12.9.1. Czynność płytek
  12.9.2. Aktywacja osoczowego układu krzepnięcia
  12.9.3. Fibrynoliza w aterotrombozie
  12.10. Budowa zakrzepu rozwijającego się na uszkodzonej blaszce
  12.11. Ogólnoustrojowe zmiany w aterotrombozie
  12.11.1. Stan zapalny
  12.12. Dalsze losy zakrzepu na uszkodzonej blaszce
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 13. Ostre zespoły wieńcowe - Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz
  13.1. Ostry zespół wieńcowy (zawał mięśnia serca) z uniesieniem odcinka ST
  13.2. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 14. Leczenie przeciwzakrzepowe w zabiegach rewaskularyzacyjnych w chorobie niedokrwiennej serca - Łukasz Małek, Adam Witkowski
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Zakrzepy i zatory podczas przezskórnych interwencji wieńcowych
  14.3. Zakrzepica w stencie
  14.4. Zatorowość dystalna podczas zabiegów na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
  14.5. Zakrzepica tętnicy promieniowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 15. Zapobieganie ostrym zespołom wieńcowym - Tomasz Pasierski
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Osoby bez objawów miażdżycy
  15.3. Bezobjawowi chorzy dużego ryzyka naczyniowego
  15.3.1. Cukrzyca
  15.3.2. Bezobjawowa i objawowa miażdżyca tętnic obwodowych
  15.3.3. Stabilna choroba wieńcowa
  15.4. Prewencja wtórna po ostrym zespole wieńcowym
  15.4.1. Leki blokujące receptor płytkowy P2Y12
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 16. Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego - Tomasz Pasierski, Tomasz Hryniewiecki, Adam Torbicki
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Poszukiwanie źródła zatoru tętniczego
  16.3. Migotanie przedsionków
  16.3.1. Farmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.2. Niefarmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.3. Kardiowersja migotania przedsionków
  16.4. Lewa komora serca
  16.5. Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia
  16.6. Wady zastawek serca
  16.7. Zapalenie wsierdzia
  16.8. Protezy zastawek serca
  16.8.1. Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych u chorych z protezą zastawkową
  16.8.2. Zakrzepica protezy zastawkowej
  16.9. Wady wrodzone serca
  16.9.1. Guzy serca
  16.9.2. Zatory pochodzące z aorty
  16.9.3. Zatory pochodzące z jam prawego serca
  16.9.4. Inne sercowe źródła zatoru
  16.10. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 17. Leczenie przeciwzakrzepowe w zaburzeniach rytmu serca - Janina Stępińska
  17.1. Wprowadzenie
  17.2. Czy każdy chory z migotaniem przedsionków musi być leczony przeciwzakrzepowo?
  17.3. Niezastawkowe migotanie przedsionków
  17.3.1. Jak ocenić zagrożenie udarem mózgu i innymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków?
  17.4. Decyzja o rozpoczęciu leczenia przeciwzkarzepowego
  17.5. Leczenie przeciwzakrzepowe
  17.5.1. Doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K (VKA)
  17.5.2. Nowe doustne antykoagulanty (NDA)
  17.5.3. Leczenie przeciwpłytkowe
  17.6. Sytuacje szczególne
  17.6.1. Kardiowersja
  17.6.2. Ablacja
  17.6.3. Profilaktyka wtórna udaru mózgu
  17.6.4. Ostry zespół wieńcowy (acute coronary syndrome, ACS)
  17.6.5. Wada zastawkowa, wszczepiona zastawka
  17.7. Interakcje
  17.8. Edukacja
  17.9. Wybór leku
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 18. Powikłania zakrzepowo-zatorowe elektroterapii serca (urządzenia wszczepialne i zabiegi ablacji) - Przemysław Mitkowski
  18.1. Wprowadzenie
  18.2. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów elektroterapii serca
  18.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów ablacji
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 19. Zakrzepy i zatory tętnic mózgowych - Maciej Niewada, Anna Członkowska
  19.1. Wprowadzenie - epidemiologia i typy udarów
  19.2. Definicje
  19.3. Przyczyny niedokrwienia mózgu
  19.4. Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
  19.5. Obraz kliniczny
  19.6. Rozpoznanie i badania dodatkowe
  19.7. Powikłania i następstwa udaru mózgu
  19.7.1. Gorączka
  19.7.2. Zaburzenia ciśnienia tętniczego
  19.7.3. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
  19.7.4. Zaburzenia połykania
  19.7.5. Napady padaczkowe
  19.7.6. Spastyczność i bolesne kurcze mięśniowe
  19.7.7. Zakażenia
  19.7.8. Zaburzenia elektrolitowe
  19.7.9. Powikłania zatorowo-zakrzepowe
  19.7.10. Upadki i złamania kostne
  19.7.11. Zaburzenia emocjonalne oraz depresja
  19.7.12. Otępienie
  19.8. Leczenie
  19.8.1. Ostra faza - leczenie swoiste
  19.8.2. Profilaktyka
  19.8.3. Leki hipotensyjne
  19.8.4. Statyny
  19.8.5. Leki przeciwpłytkowe
  19.8.6. Leki przeciwkrzepliwe
  19.9. Rokowanie
  19.10. Udary żylne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 20. Zakrzepy i zatory tętnic obwodowych - Tomasz Urbanek, Damian Ziaja
  20.1. Epidemiologia
  20.2. Symptomatologia, diagnostyka
  20.2.1. Ostre niedokrwienie kończyn
  20.2.2. Ostre niedokrwienie jelit
  20.3. Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn - leczenie zatoru i zakrzepicy tętniczej
  20.3.1. Leczenie farmakologiczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.3.2. Rewaskularyzacja w ostrym niedokrwieniu kończyn - wskazania, leczenie zabiegowe
  20.3.3. Leczenie trombolityczne
  20.3.4. Dawkowanie i sposoby podawania leków trombolitycznych w miejscowej terapii trombolitycznej oraz czas jej trwania
  20.3.5. Czas trwania leczenia trombolitycznego i stosowanie leków antykoagulacyjnych w jego trakcie
  20.3.6. Sposoby podawania leku trombolitycznego w trakcie miejscowej terapii trombolitycznej
  20.3.7. Leczenie chirurgiczne
  20.3.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  20.3.9. Przezskórna trombektomia aspiracyjna
  20.3.10. Trombektomia mechaniczna i farmako-mechaniczna
  20.4. Leczenie chirurgiczne versus leczenie trombolityczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.4.1. Leczenie zakrzepicy tętniaka tętnicy podkolanowej
  20.4.2. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (compartment syndrome)
  20.4.3. Rabdomioliza
  20.4.4. Postępowanie po leczeniu rewaskularyzacyjnym, wyniki leczenia
  20.5. Leczenie ostrego niedokrwienia jelit
  20.5.1. Leczenie nieokluzyjnego niedokrwienia jelit (non-occlusive messenteric ischemia, NOMI)
  20.5.2. Leczenie operacyjne i śródnaczyniowe ostrego niedokrwienia jelit - rewaskularyzacja
  20.5.3. Powikłania zatorowe w innych naczyniach trzewnych
  20.6. Leczenie zespołu zatorowości cholesterolowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 21. Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - Witold Zbyszek Tomkowski
  21.1. Epidemiologia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  21.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 22. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich - Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek
  22.1. Wprowadzenie
  22.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  22.2.1. Objawy kliniczne
  22.2.2. Flebografia kontrastowa
  22.2.3. Inne obrazowe metody badań
  22.2.4. Badania laboratoryjne
  22.2.5. Strategie diagnostyczne
  22.3. Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi
  22.3.1. Zakrzepica żyły ramieniowej i podobojczykowej
  22.3.2. Zakrzepica żyły głównej górnej
  22.3.3. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  22.3.4. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 23. Diagnostyka zatoru tętnicy płucnej - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
  23.1. Wprowadzenie
  23.2. Wstępny okres diagnostyki - ocena ciężkości i klinicznego prawdopodobieństwa PE
  23.3. Diagnostyka PE
  23.3.1. Diagnostyka PE wysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.3.2. Diagnostyka PE niewysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.4. Sytuacje szczególne
  23.4.1. Diagnostyka PE w okresie ciąży
  23.4.2. Podejrzenie PE u chorego z krwiopluciem
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 24. Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych - Jerzy Windyga
  24.1. Wprowadzenie
  24.2. Naturalny przebieg zakrzepicy żył głębokich
  24.3. Leczenie wstępne
  24.3.1. Heparyna niefrakcjonowana
  24.3.2. Heparyny drobnocząsteczkowe
  24.3.3. Fondaparynuks
  24.3.4. Rywaroksaban
  24.3.5. Izolowana dystalna zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.6. Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.7. Uwagi na temat wstępnego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w domu
  24.3.8. Tromboliza systemowa
  24.3.9. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej
  24.4. Leczenie długoterminowe i przedłużone
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 25. Leczenie inwazyjne zakrzepicy żył głębokich (trombektomia żylna/tromboliza) - Tomasz Urbanek
  25.1. Wprowadzenie
  25.2. Trombektomia chirurgiczna u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich
  25.3. Systemowe leczenie trombolityczne
  25.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - metody farmako-mechaniczne udrażniania układu żylnego
  25.4.1. Sposób prowadzenia leczenia (tromboliza przez cewnik - catheter-directed thrombolysis, CDT)
  25.4.2. Implantacja filtra do żyły głównej dolnej u pacjentów kwalifikowanych do leczenia trombolitycznego lub trombektomii żylnej
  25.4.3. Metody farmako-mechaniczne udrażnianie układu żylnego
  25.4.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - wyniki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 26. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej - Krystyna Zawilska
  26.1. Wprowadzenie 
  26.2. Metody zapobiegania VTE
  26.3. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii (ogólnej, małoinwazyjnej, bariatrycznej, neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej)
  26.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych poddawanych operacjom w obrębie jamy brzusznej i miednicy
  26.5. Urazy i oparzenia
  26.6. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w ortopedii
  26.7. Izolowane obrażenia dolnego odcinka kończyny dolnej i unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie
  26.8. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chorobach wewnętrznych i neurologii
  26.9. Profilaktyka VTE u chorych na nowotwory złośliwe leczonych ambulatoryjnie
  26.10. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych wymagających intensywnej opieki medycznej
  26.11. Długotrwałe podróże samolotem
  26.12. Zapobieganie VTE u osób z bezobjawową trombofilią
  26.13. Przeciwwskazania do farmakologicznej profilaktyki VTE
  26.14. Ocena ryzyka zachorowania na VTE w populacji ogólnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 27. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej - Witold Zbyszek Tomkowski, Bogdan Hajduk
  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Rodzaje filtrów
  27.3. Wskazania do wszczepiania filtra
  27.4. Doświadczenia kliniczne
  27.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 28. Leczenie ostrej zatorowości płucnej - Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec
  28.1. Wprowadzenie
  28.2. Leczenie początkowe
  28.3. Leczenie objawowe
  28.4. Zatorowość wysokiego ryzyka
  28.4.1. Leczenie trombolityczne
  28.4.2. Dawkowanie leków trombolitycznych
  28.5. Embolektomia
  28.5.1. Embolektomia chirurgiczna
  28.5.2. Embolektomia przezskórna
  28.6. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka
  28.7. Leczenie przedłużone
  28.8. Zasady leczenia przeciwkrzepliwego VKA - dawkowanie i monitorowanie
  28.9. Nowe doustne antykoagulanty
  28.10. Leczenie przedłużone i przewlekłe
  28.10.1. Kolejny epizod samoistnej VTE
  28.10.2. Nowotwór złośliwy
  28.10.3. Zespół antyfosfolipidowy i inne trombofilie
  28.10.4. Choroba zapalna jelit
  28.10.5. Rezydualne skrzepliny w układzie żył głębokich
  28.11. Sytuacje szczególne
  28.11.1. Leczenie zatorowości płucnej w czasie ciąży i połogu
  28.11.2. Leczenie ostrej PE u chorych nowotworowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 29. Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej - Andrzej Biederman, Wojciech Dyk
  29.1. Wprowadzenie
  29.2. Embolektomia chirurgiczna bez stosowania krążenia pozaustrojowego
  29.3. Embolektomia chirurgiczna z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 30. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - Adam Torbicki, Maria Wieteska, Andrzej Biederman
  30.1. Wprowadzenie
  30.2. Patogeneza
  30.3. Objawy kliniczne
  30.4. Rozpoznawanie
  30.5. Rokowanie
  30.6. Leczenie
  30.6.1. Leczenie objawowe
  30.6.2. Leczenie operacyjne
  30.6.3. Przezskórna plastyka balonowa tętnic płucnych
  30.6.4. Terapia celowana na tętniczki płucne
  30.6.5. Transplantacja płuc
  30.7. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 31. Przewlekła niewydolność żylna - Maciej Skórski
  31.1. Wprowadzenie
  31.2. Epidemiologia
  31.3. Etiologia i patogeneza
  31.4. Rozpoznanie
  31.5. Diagnostyka obrazowa
  31.6. Leczenie
  31.6.1. Leczenie zachowawcze
  31.6.2. Leczenie chirurgiczne żylaków kończyn dolnych
  31.6.3. Skleroterapia
  31.7. Leczenie skrajnie zaawansowanej niewydolności żylnej (C-4-C-6 w skali CEAP)
  31.7.1. Leczenie zachowawcze owrzodzeń
  31.7.2. Leczenie chirurgiczne zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej
  31.8. Rokowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 32. Zespół żyły głównej górnej - Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
  32.1. Definicja
  32.2. Anatomia i patomechanizm
  32.3. Etiologia
  32.4. Rozpoznanie
  32.5. Leczenie objawowe
  32.6. Radioterapia
  32.7. Chemioterapia
  32.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  32.9. Leczenie chirurgiczne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 33. Zakrzepy w chorobach nerek - Michał Myśliwiec
  33.1. Zakrzepica żylna w zespole nerczycowym
  33.2. Patogeneza zakrzepów w zespole nerczycowym
  33.3. Rozpoznawanie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zespole nerczycowym
  33.5. Leczenie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.6. Zakrzepy tętnicze
  33.7. Mikroangiopatie zakrzepowe [6]
  33.7.1. Patogeneza mikroangiopatii zakrzepowych
  33.7.2. Postacie kliniczne HUS/TTP
  33.7.3. Rozpoznanie HUS/TTP
  33.7.4. Diagnostyka laboratoryjna HUS/TTP
  33.7.5. Leczenie HUS/TTP
  33.7.6. HUS/TTP u chorych po przeszczepieniu nerki
  33.8. Zakrzepy u chorych dializowanych
  33.9. Leczenie antykoagulacyjne chorych z przewlekłą chorobą nerek
  33.10. Antykoagulacja w czasie hemodializy [19]
  33.10.1. Dawkowanie heparyny niefrakcjonowanej na początku i w czasie hemodializy
  33.10.2. Monitorowanie dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  33.11. Regionalna heparynizacja
  33.12. Regionalna antykoagulacja cytrynianowa
  33.13. Leczenie przeciwzakrzepowe prostacykliną
  33.14. Inne metody antykoagulacji
  33.15. Antykoagulacja w ciągłej terapii nerkozastępczej
  33.16. Zakrzepy u chorych po transplantacji nerki [7]
  33.17. Leki przeciwkrzepliwe a transplantacja nerki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 34. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych - Piotr Małkowski
  34.1. Wprowadzenie
  34.2. Anatomia układu żyły wrotnej i żył wątrobowych
  34.2.1. Układ żyły wrotnej
  34.3. Zakrzepica żyły wrotnej
  34.3.1. Przyczyny zakrzepicy
  34.3.2. Hemodynamika układu wrotnego w zakrzepicy
  34.3.3. Objawy kliniczne
  34.3.4. Badania diagnostyczne
  34.3.5. Leczenie
  34.4. Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego)
  34.4.1. Przyczyny
  34.4.2. Obraz kliniczny
  34.4.3. Badania diagnostyczne
  34.4.4. Leczenie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 35. Zakrzepy i zatory gałki ocznej - Jerzy Szaflik, Maciej Jochemczyk
  35.1. Unaczynienie oka
  35.2. Zator tętnicy środkowej siatkówki
  35.2.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.2.2. Patogeneza
  35.2.3. Objawy kliniczne
  35.2.4. Rozpoznawanie
  35.2.5. Rokowanie
  35.2.6. Leczenie
  35.3. Zakrzepica naczyń żylnych siatkówki
  35.3.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.3.2. Epidemiologia
  35.3.3. Patogeneza
  35.3.4. Objawy kliniczne RVO
  35.3.5. Rokowanie
  35.3.6. Leczenie RVO
  35.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 36. Zakrzepica żył powierzchownych, zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - Tomasz Urbanek
  36.1. Etiopatogeneza, znaczenie kliniczne
  36.2. Diagnostyka
  36.3. Leczenie
  36.3.1. Leczenie antykoagulacyjne
  36.3.2. Zapobieganie zakrzepicy żył powierzchownych
  36.3.3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  36.3.4. Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych związanej z kaniulacją naczyń
  36.3.5. Leczenie choroby Mondora
  36.3.6. Terapia uciskowa
  36.3.7. Leczenie miejscowe
  36.3.8. Leki flebotropowe
  36.3.9. Leczenie chirurgiczne
  36.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 37. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i stosowanie leków przeciwzakrzepowych u kobiet w ciąży - Marzena Dębska, Romuald Dębski
  37.1. Wprowadzenie - epidemiologia, patofizjologia
  37.2. Patogeneza VTE
  37.3. Objawy kliniczne VTE
  37.3.1. Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
  37.3.2. Objawy kliniczne zatoru tętnicy płucnej
  37.4. Rozpoznawanie VTE
  37.5. Leczenie VTE
  37.5.1. Heparyny drobnocząsteczkowe
  37.5.2. Heparyna standardowa
  37.5.3. Antagoniści witaminy K
  37.5.4 Leczenie wspomagające w VTE
  37.6. Poród i połóg u kobiety leczonej lekami przeciwkrzepliwymi
  37.7. Profilaktyka VTE po cięciu cesarskim
  37.8. Filtry wszczepiane do żyły głównej dolnej
  37.9. Septyczne zakrzepowe zapalenie żył miednicy/zakrzepica żyły jajnikowej
  37.10. Profilaktyka VTE w szczególnych przypadkach w ciąży
  37.10.1. Kobiety z przebytym epizodem VTE, bez trombofilii
  37.10.2. Kobiety z trombofilią, bez VTE w wywiadzie
  37.10.3. Kobiety z mechanicznymi protezami zastawkowymi serca
  37.11. Heparyny w zespole hiperstymulacyjnym
  37.12. Poronienia nawykowe
  37.13. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 38. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci - Bożena Werner, Beata Kucińska
  38.1. Wprowadzenie
  38.2. Okres noworodkowy
  38.3. Okres niemowlęcy, dzieci starsze
  38.4. Leki stosowane u noworodków i dzieci
  38.4.1. Heparyna
  38.4.2. Antagoniści witaminy K
  38.4.3. Leki przeciwpłytkowe
  38.4.4. Leki trombolityczne
  38.5. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w wybranych stanach klinicznych
  38.5.1. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu interwencyjnym wrodzonych wad serca
  38.5.2. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym
  38.6. Zespół Kawasakiego
  38.7. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  38.8. Pierwotne nadciśnienie płucne
  38.9. Leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych stanach klinicznych
  38.9.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  38.9.2. Zakrzepica tętnicza
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 39. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe - Jerzy Windyga
  39.1. Rys historyczny i definicja
  39.2. Epidemiologia
  39.3. Patofizjologia DIC
  39.4. Stany kliniczne i choroby wyzwalające DIC
  39.5. Objawy kliniczne
  39.6. Wyniki badań laboratoryjnych
  39.7. Inne zespoły zakrzepowo-krwotoczne
  39.8. Rokowanie
  39.9. Leczenie
  39.9.1. Leczenie substytucyjne
  39.9.2. Antykoagulanty
  39.9.3. Koncentraty inhibitorów krzepnięcia
  39.9.4. Inhibitory fibrynolizy
  39.9.5. Inne potencjalne opcje terapeutyczne w DIC
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 40. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego i trombolitycznego - Jerzy Windyga
  40.1. Wprowadzenie
  40.2. Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną
  40.3. Monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi
  40.4. Kontrola leczenia fondaparynuksem, danaparoidem sodu, lepirudyną, desirudyną, biwalirudyną i argatrobanem
  40.4.1. Fondaparynuks
  40.4.2. Danaparoid sodu
  40.4.3. Lepirudyna i desirudyna
  40.4.4. Biwalirudyna
  40.4.5. Argatroban
  40.5. Monitorowanie leczenia antagonistami witaminy K
  40.5.1. Pobieranie próbek krwi
  40.5.2. Wyrażanie wyników oznaczenia czasu protrombinowego
  40.5.3. Dobór tromboplastyny
  40.5.4. Wskazówki praktyczne i uwagi końcowe
  40.6. Monitorowanie leczenia doustnymi bezpośrednimi inhibitorami Xa i IIa
  40.6.1. Dabigatran
  40.6.2. Rywaroksaban
  40.6.3. Apiksaban
  40.7. Monitorowanie leczenia trombolitycznego
  Piśmiennictwo
   
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakrzepy i zatory

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Interna

  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek 6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby 6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych 6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie... Pełen opis produktu 'Zakrzepy i zatory' »

  Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów.

  Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej.

  Najnowsza wiedza, aktualne Piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny.
   
  Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów intensywnej opieki medycznej.

  SPIS TREŚCI:
   
  Rozdział 1. Hemostaza fizjologiczna - Jerzy Windyga, Anetta Undas
  1.1. Hemostaza
  1.1.1. Ściana naczyń krwionośnych
  1.1.2. Płytki krwi
  1.1.3. Układ krzepnięcia krwi i mechanizmy ograniczające krzepnięcie
  1.1.4. Konwersja protrombiny do trombiny
  1.1.5. Strumień krwi
  1.1.6. Kofaktory w układzie krzepnięcia krwi: czynnik V i czynnik VIII
  1.1.7. Działania trombiny
  1.1.8. Układ fibrynolizy
  1.1.9. Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny
  1.1.10. Inhibitory fibrynolizy
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 2. Patogeneza zakrzepicy żylnej - Jerzy Windyga
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Zakrzep żylny vs zakrzep tętniczy
  2.2.1. Mikrocząstki
  2.2.2. P-selektyna
  2.2.3. Aktywacja komórek śródbłonka i zastój krwi
  2.3. Rozwój skrzepliny w miejscu uszkodzenia ściany żyły
  2.3.1. Komórki śródbłonka
  2.3.2. Osłabienie aktywności fibrynolitycznej
  2.4. Najczęstsze umiejscowienie zakrzepicy żył głębokich
  2.5. Zakrzepica żylna w wybranych stanach klinicznych
  2.5.1. Starszy wiek
  2.5.2. Nowotwór złośliwy
  2.5.3. Ciąża i połóg
  2.5.4. Operacje chirurgiczne
  2.5.5. Podróż lotnicza
  2.5.6. Zakrzepica o nietypowej lokalizacji
  2.6. Zejście zakrzepicy żylnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 3. Wrodzona trombofilia - Krystyna Zawilska
  3.1. Wprowadzenie i definicja wrodzonej trombofilii
  3.2. Epidemiologia wrodzonej trombofilii
  3.3. Przyczyny wrodzonej trombofilii
  3.3.1. Niedobór antytrombiny (AT)
  3.3.2. Niedobór białka C
  3.3.3. Niedobór białka S
  3.3.4. Oporność na działanie aktywnego białka C (APC-r)
  3.3.5. Mutacja A1691G genu czynnika V (Arg506Glu; czynnik V Leiden)
  3.3.6. Mutacja G20210A genu protrombiny
  3.3.7. Zwiększona aktywność czynnika VIII (ponad 150%)
  3.3.8. Hiperhomocysteinemia
  3.3.9. Dysfibrynogenemie
  3.4. Obraz kliniczny wrodzonej trombofilii
  3.4.1. Ryzyko wystąpienia VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.2. Wrodzona trombofilia a ryzyko nawrotu VTE
  3.4.3. Leczenie VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.4. Rokowanie
  3.4.5. Trombofilia a zakrzepica tętnicza
  3.4.6. Profilaktyka pierwotna
  3.5. Wrodzona trombofilia a stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej
  3.6. Wrodzona trombofilia a ciąża
  3.7. Wskazania do diagnozowania wrodzonej trombofilii
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 4. Zespół antyfosfolipidowy - Jacek Musiał
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Przeciwciała antyfosfolipidowe
  4.2.1. Rys historyczny
  4.2.2. Etiologia i mechanizm działania
  4.2.3. Występowanie
  4.2.4. Antykoagulant toczniowy
  4.2.5. Przeciwciała antyfosfolipidowe wykrywane metodami immunoenzymatycznymi
  4.3. Kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego
  4.3.1. Kryteria kliniczne
  4.3.2. U kogo zlecać badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych?
  4.4. Leczenie
  4.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 5. Zakrzepy a nowotwory - Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Patomechanizmy zakrzepicy w chorobie nowotworowej
  5.2.1. Chirurgia
  5.2.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe
  5.2.3. Radioterapia
  5.2.4. Leczenie wspomagające
  5.3. Postacie zakrzepicy, objawy kliniczne i diagnostyka
  5.3.1. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych (deep vein thrombosis, DVT)
  5.3.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych
  5.3.3. Zator płucny
  5.3.4. Wędrujące zapalenie żył powierzchownych (migratory thrombophlebitis, Trousseau syndrom)
  5.3.5. Niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia (marantic endocarditis)
  5.3.6. Zakrzep żyły wątrobowej (zespół Budda-Chiariego)
  5.3.7. Zakrzepica żyły wrotnej, żyły śledzionowej, żył trzewnych i żył nerkowych
  5.3.8. Zakrzepica drobnych tętnic mózgowych i palców
  5.3.9. Mikroangiopatia zakrzepowa
  5.3.10. Obecność antykoagulantu toczniowego
  5.3.11. Zespół niedrożności żył wątrobowych (hepatic veno-occlusive disease, VOD)
  5.3.12. Zespół niewydolności wielonarządowej (multiple organ dysfunction syndrome, MODS)
  5.4. Profilaktyka zakrzepicy u chorych na nowotwory
  5.4.1. Chirurgia
  5.4.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe lub leczenie internistyczne
  5.4.3. Profilaktyka zakrzepicy wywołanej centralnymi cewnikami żylnymi
  5.5. Leczenie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych na nowotwory
  5.6. Leki wpływające na hemostazę w leczeniu chorych na nowotwory
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 6. Antagoniści witaminy K - Tomasz Pasierski, Jerzy Windyga
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Droga działania
  6.3. Farmakokinetyka i farmakodynamika VKA
  6.4. Farmakogenetyka VKA
  6.5. Dawkowanie
  6.6. Opieka ambulatoryjna nad chorymi przewlekle leczonymi VKA
  6.7. Interakcje lekowe
  6.8. Działania niepożądane
  6.8.1. Powikłania krwotoczne
  6.8.2. Krwawienie śródmózgowe i śródczaszkowe
  6.8.3. Powikłania zakrzepowe
  6.8.4. Zaburzenia procesów kostnienia i wapnienia
  6.8.5. Hepatotoksyczność
  6.9. Stosowanie VKA w wybranych grupach pacjentów
  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek
  6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby
  6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych
  6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie nowotworowej
  6.10. Przeciwwskazania
  6.11. Postępowanie przy zabiegach chirurgicznych
  6.12. Skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 7. Antykoagulanty do stosowania parenteralnego: heparyna niefrakcjonowana, heparyny drobnocząsteczkowe, danaparoid sodu, fondaparynuks i bezpośrednie inhibitory trombiny - Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Heparyna - rys historyczny
  7.3. Heparyna niefrakcjonowana
  7.3.1. Skład heparyny niefrakcjonowanej i mechanizm działania
  7.3.2. Farmakokinetyka heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.3. Zasady dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.4. Oporność na heparynę
  7.3.5. Powikłania leczenia
  7.4. Heparyny drobnocząsteczkowe
  7.4.1. Zasady dawkowania heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5. Powikłania stosowania heparyny niefrakcjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5.1. Krwawienia
  7.5.2. Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną
  7.5.3. Osteoporoza
  7.5.4. Hipoaldosteronizm
  7.5.5. Odczyny alergiczne i reakcje skórne
  7.5.6. Inne powikłania
  7.6. Danaparoid sodu
  7.7. Fondaparynuks
  7.8. Bezpośrednie inhibitory trombiny
  7.8.1. Hirudyna oraz lepirudyna i desirudyna
  7.8.2. Biwalirudyna
  7.8.3. Argatroban
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 8. Nowe leki przeciwkrzepliwe - Witold Zbyszek Tomkowski
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika Xa
  8.2.1. Rywaroksaban (nazwa międzynarodowa: rivaroxaban)
  8.2.2. Apiksaban (nazwa międzynarodowa: apixaban)
  8.3. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika IIa
  8.3.1. Eteksylan dabigatranu (nazwa międzynarodowa: dabigatran etexilate)
  8.4. Postępowanie w przypadkach krwawień u pacjentów, którzy stosują zarejestrowane, doustne InhFXa lub InhFIIa
  8.4.1. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFXa
  8.4.2. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFIIa
  8.5. Pośrednie inhibitory aktywnego czynnika X
  8.5.1. Idrabiotaparynuks (nazwa międzynarodowa: idrabiotaparinux)
  8.5.2. Ultradrobnocząsteczkowe heparyny: semuloparyna (nazwa międzynarodowa: semuloparin)
  8.6. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 9. Leki przeciwpłytkowe działające poprzez metabolizm kwasu arachidonowego - Anetta Undas
  9.1. Kwas acetylosalicylowy
  9.1.1.Mechanizm działania
  9.1.2.Charakterystyka leku
  9.1.3. Wskazania do stosowania ASA
  9.1.4. Dawkowanie
  9.1.5. Monitorowanie terapii
  9.1.6. Interakcje lekowe
  9.1.7. Działania niepożądane
  9.1.8. Zmniejszona wrażliwość płytek na ASA
  9.1.9. Diagnostyka
  9.1.10. Mechanizmy
  9.1.11. Znaczenie kliniczne
  9.1.12. Postępowanie
  9.1.13. Przeciwwskazania do stosowania ASA
  9.2. Inhibitory syntazy TXA2 i receptora TXA2
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 10. Klopidogrel i nowe leki przeciwpłytkowe - Wiktor Kuliczkowski
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Receptory błony płytkowej
  10.3. Klopidogrel
  10.3.1. Interakcje z innymi lekami
  10.3.2. Interakcja z inhibitorami pompy protonowej
  10.3.3. Zjawisko niepełnej odpowiedzi na leczenie klopidogrelem i monitorowanie efektów leczenia przeciwpłytkowego
  10.4. Prasugrel
  10.4.1. Zamiana prasugrel/klopidogrel i klopidogrel/prasugrel
  10.5. Tikagrelor
  10.5.1. Interakcje
  10.5.2. Dawkowanie
  10.5.3. Zamiana klopidogrelu na tikagrelor / tikagreloru na klopidogrel
  10.5.4. Porównanie prasugrelu z tikagrelorem
  10.6. Leki przeciwpłytkowe w trakcie badań
  10.6.1. Kangrelor
  10.6.2. Elinogrel
  10.6.3. Worapaksar
  10.7. Blokery receptora płytkowego dla fibrynogenu (GP IIb/IIIa)
  10.7.1. Abcyksymab
  10.7.2.Tirofiban
  10.7.3. Eptyfibatyd
  10.7.4. Wskazania co do stosowania blokerów GP IIb/IIIa
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 11. Środki trombolityczne - Krystyna Zawilska
  11.1. Historia leków trombolitycznych
  11.2. Mechanizm działania leków trombolitycznych
  11.3. Leki trombolityczne pierwszej generacji
  11.3.1. Streptokinaza
  11.3.2. Urokinaza
  11.4. Leki trombolityczne drugiej generacji
  11.4.1. Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
  11.4.2. Prourokinaza - jednołańcuchowy aktywator plazminogenu typu urokinazy (scu-PA)
  11.5. Leki trombolityczne trzeciej generacji
  11.5.1. Rekombinowane aktywatory plazminogenu
  11.6. Stafylokinaza
  11.7. Środki trombolityczne pochodzenia zwierzęcego
  11.7.1. Desmoteplaza
  11.7.1. Alfimepraza
  11.8. Wariant plazminogenu V10153
  11.9. Plazmina
  11.10. Aktywatory endogennej fibrynolizy
  11.11. Przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego
  11.12. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 12. Aterotromboza - Anetta Undas
  12.1. Definicja
  12.2. Uznane czynniki ryzyka rozwoju aterotrombozy
  12.2.1. Niemodyfikowalne czynnika ryzyka
  12.2.2. Modyfikowalne czynnika ryzyka
  12.3. Nowe czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy
  12.3.1. Białko C-reaktywne (CRP)
  12.3.2. Lipoproteina(a) [Lp(a)]
  12.3.3. Homocysteina 12.3.4. Grubość błony wewnętrznej i środkowej
  12.3.5. Choroby przyzębia
  12.3.6. Krążące markery ryzyka zakrzepicy tętniczej
  12.3.7. Rola układu krzepnięcia w rozwoju miażdżycy
  12.4. Cechy blaszki podatnej na uszkodzenie
  12.5. Przyczyny uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.5.1. Czynniki ogólnoustrojowe
  12.5.2. Czynniki miejscowe
  12.6. Rodzaje uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.7. Rola nadkrzepliwości w aterotrombozie
  12.8. Związek między żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i aterotrombozą
  12.9. Powstawanie zakrzepu w tętnicy wieńcowej
  12.9.1. Czynność płytek
  12.9.2. Aktywacja osoczowego układu krzepnięcia
  12.9.3. Fibrynoliza w aterotrombozie
  12.10. Budowa zakrzepu rozwijającego się na uszkodzonej blaszce
  12.11. Ogólnoustrojowe zmiany w aterotrombozie
  12.11.1. Stan zapalny
  12.12. Dalsze losy zakrzepu na uszkodzonej blaszce
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 13. Ostre zespoły wieńcowe - Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz
  13.1. Ostry zespół wieńcowy (zawał mięśnia serca) z uniesieniem odcinka ST
  13.2. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 14. Leczenie przeciwzakrzepowe w zabiegach rewaskularyzacyjnych w chorobie niedokrwiennej serca - Łukasz Małek, Adam Witkowski
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Zakrzepy i zatory podczas przezskórnych interwencji wieńcowych
  14.3. Zakrzepica w stencie
  14.4. Zatorowość dystalna podczas zabiegów na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
  14.5. Zakrzepica tętnicy promieniowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 15. Zapobieganie ostrym zespołom wieńcowym - Tomasz Pasierski
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Osoby bez objawów miażdżycy
  15.3. Bezobjawowi chorzy dużego ryzyka naczyniowego
  15.3.1. Cukrzyca
  15.3.2. Bezobjawowa i objawowa miażdżyca tętnic obwodowych
  15.3.3. Stabilna choroba wieńcowa
  15.4. Prewencja wtórna po ostrym zespole wieńcowym
  15.4.1. Leki blokujące receptor płytkowy P2Y12
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 16. Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego - Tomasz Pasierski, Tomasz Hryniewiecki, Adam Torbicki
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Poszukiwanie źródła zatoru tętniczego
  16.3. Migotanie przedsionków
  16.3.1. Farmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.2. Niefarmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.3. Kardiowersja migotania przedsionków
  16.4. Lewa komora serca
  16.5. Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia
  16.6. Wady zastawek serca
  16.7. Zapalenie wsierdzia
  16.8. Protezy zastawek serca
  16.8.1. Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych u chorych z protezą zastawkową
  16.8.2. Zakrzepica protezy zastawkowej
  16.9. Wady wrodzone serca
  16.9.1. Guzy serca
  16.9.2. Zatory pochodzące z aorty
  16.9.3. Zatory pochodzące z jam prawego serca
  16.9.4. Inne sercowe źródła zatoru
  16.10. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 17. Leczenie przeciwzakrzepowe w zaburzeniach rytmu serca - Janina Stępińska
  17.1. Wprowadzenie
  17.2. Czy każdy chory z migotaniem przedsionków musi być leczony przeciwzakrzepowo?
  17.3. Niezastawkowe migotanie przedsionków
  17.3.1. Jak ocenić zagrożenie udarem mózgu i innymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków?
  17.4. Decyzja o rozpoczęciu leczenia przeciwzkarzepowego
  17.5. Leczenie przeciwzakrzepowe
  17.5.1. Doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K (VKA)
  17.5.2. Nowe doustne antykoagulanty (NDA)
  17.5.3. Leczenie przeciwpłytkowe
  17.6. Sytuacje szczególne
  17.6.1. Kardiowersja
  17.6.2. Ablacja
  17.6.3. Profilaktyka wtórna udaru mózgu
  17.6.4. Ostry zespół wieńcowy (acute coronary syndrome, ACS)
  17.6.5. Wada zastawkowa, wszczepiona zastawka
  17.7. Interakcje
  17.8. Edukacja
  17.9. Wybór leku
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 18. Powikłania zakrzepowo-zatorowe elektroterapii serca (urządzenia wszczepialne i zabiegi ablacji) - Przemysław Mitkowski
  18.1. Wprowadzenie
  18.2. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów elektroterapii serca
  18.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów ablacji
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 19. Zakrzepy i zatory tętnic mózgowych - Maciej Niewada, Anna Członkowska
  19.1. Wprowadzenie - epidemiologia i typy udarów
  19.2. Definicje
  19.3. Przyczyny niedokrwienia mózgu
  19.4. Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
  19.5. Obraz kliniczny
  19.6. Rozpoznanie i badania dodatkowe
  19.7. Powikłania i następstwa udaru mózgu
  19.7.1. Gorączka
  19.7.2. Zaburzenia ciśnienia tętniczego
  19.7.3. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
  19.7.4. Zaburzenia połykania
  19.7.5. Napady padaczkowe
  19.7.6. Spastyczność i bolesne kurcze mięśniowe
  19.7.7. Zakażenia
  19.7.8. Zaburzenia elektrolitowe
  19.7.9. Powikłania zatorowo-zakrzepowe
  19.7.10. Upadki i złamania kostne
  19.7.11. Zaburzenia emocjonalne oraz depresja
  19.7.12. Otępienie
  19.8. Leczenie
  19.8.1. Ostra faza - leczenie swoiste
  19.8.2. Profilaktyka
  19.8.3. Leki hipotensyjne
  19.8.4. Statyny
  19.8.5. Leki przeciwpłytkowe
  19.8.6. Leki przeciwkrzepliwe
  19.9. Rokowanie
  19.10. Udary żylne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 20. Zakrzepy i zatory tętnic obwodowych - Tomasz Urbanek, Damian Ziaja
  20.1. Epidemiologia
  20.2. Symptomatologia, diagnostyka
  20.2.1. Ostre niedokrwienie kończyn
  20.2.2. Ostre niedokrwienie jelit
  20.3. Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn - leczenie zatoru i zakrzepicy tętniczej
  20.3.1. Leczenie farmakologiczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.3.2. Rewaskularyzacja w ostrym niedokrwieniu kończyn - wskazania, leczenie zabiegowe
  20.3.3. Leczenie trombolityczne
  20.3.4. Dawkowanie i sposoby podawania leków trombolitycznych w miejscowej terapii trombolitycznej oraz czas jej trwania
  20.3.5. Czas trwania leczenia trombolitycznego i stosowanie leków antykoagulacyjnych w jego trakcie
  20.3.6. Sposoby podawania leku trombolitycznego w trakcie miejscowej terapii trombolitycznej
  20.3.7. Leczenie chirurgiczne
  20.3.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  20.3.9. Przezskórna trombektomia aspiracyjna
  20.3.10. Trombektomia mechaniczna i farmako-mechaniczna
  20.4. Leczenie chirurgiczne versus leczenie trombolityczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.4.1. Leczenie zakrzepicy tętniaka tętnicy podkolanowej
  20.4.2. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (compartment syndrome)
  20.4.3. Rabdomioliza
  20.4.4. Postępowanie po leczeniu rewaskularyzacyjnym, wyniki leczenia
  20.5. Leczenie ostrego niedokrwienia jelit
  20.5.1. Leczenie nieokluzyjnego niedokrwienia jelit (non-occlusive messenteric ischemia, NOMI)
  20.5.2. Leczenie operacyjne i śródnaczyniowe ostrego niedokrwienia jelit - rewaskularyzacja
  20.5.3. Powikłania zatorowe w innych naczyniach trzewnych
  20.6. Leczenie zespołu zatorowości cholesterolowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 21. Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - Witold Zbyszek Tomkowski
  21.1. Epidemiologia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  21.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 22. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich - Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek
  22.1. Wprowadzenie
  22.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  22.2.1. Objawy kliniczne
  22.2.2. Flebografia kontrastowa
  22.2.3. Inne obrazowe metody badań
  22.2.4. Badania laboratoryjne
  22.2.5. Strategie diagnostyczne
  22.3. Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi
  22.3.1. Zakrzepica żyły ramieniowej i podobojczykowej
  22.3.2. Zakrzepica żyły głównej górnej
  22.3.3. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  22.3.4. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 23. Diagnostyka zatoru tętnicy płucnej - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
  23.1. Wprowadzenie
  23.2. Wstępny okres diagnostyki - ocena ciężkości i klinicznego prawdopodobieństwa PE
  23.3. Diagnostyka PE
  23.3.1. Diagnostyka PE wysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.3.2. Diagnostyka PE niewysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.4. Sytuacje szczególne
  23.4.1. Diagnostyka PE w okresie ciąży
  23.4.2. Podejrzenie PE u chorego z krwiopluciem
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 24. Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych - Jerzy Windyga
  24.1. Wprowadzenie
  24.2. Naturalny przebieg zakrzepicy żył głębokich
  24.3. Leczenie wstępne
  24.3.1. Heparyna niefrakcjonowana
  24.3.2. Heparyny drobnocząsteczkowe
  24.3.3. Fondaparynuks
  24.3.4. Rywaroksaban
  24.3.5. Izolowana dystalna zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.6. Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.7. Uwagi na temat wstępnego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w domu
  24.3.8. Tromboliza systemowa
  24.3.9. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej
  24.4. Leczenie długoterminowe i przedłużone
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 25. Leczenie inwazyjne zakrzepicy żył głębokich (trombektomia żylna/tromboliza) - Tomasz Urbanek
  25.1. Wprowadzenie
  25.2. Trombektomia chirurgiczna u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich
  25.3. Systemowe leczenie trombolityczne
  25.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - metody farmako-mechaniczne udrażniania układu żylnego
  25.4.1. Sposób prowadzenia leczenia (tromboliza przez cewnik - catheter-directed thrombolysis, CDT)
  25.4.2. Implantacja filtra do żyły głównej dolnej u pacjentów kwalifikowanych do leczenia trombolitycznego lub trombektomii żylnej
  25.4.3. Metody farmako-mechaniczne udrażnianie układu żylnego
  25.4.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - wyniki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 26. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej - Krystyna Zawilska
  26.1. Wprowadzenie 
  26.2. Metody zapobiegania VTE
  26.3. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii (ogólnej, małoinwazyjnej, bariatrycznej, neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej)
  26.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych poddawanych operacjom w obrębie jamy brzusznej i miednicy
  26.5. Urazy i oparzenia
  26.6. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w ortopedii
  26.7. Izolowane obrażenia dolnego odcinka kończyny dolnej i unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie
  26.8. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chorobach wewnętrznych i neurologii
  26.9. Profilaktyka VTE u chorych na nowotwory złośliwe leczonych ambulatoryjnie
  26.10. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych wymagających intensywnej opieki medycznej
  26.11. Długotrwałe podróże samolotem
  26.12. Zapobieganie VTE u osób z bezobjawową trombofilią
  26.13. Przeciwwskazania do farmakologicznej profilaktyki VTE
  26.14. Ocena ryzyka zachorowania na VTE w populacji ogólnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 27. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej - Witold Zbyszek Tomkowski, Bogdan Hajduk
  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Rodzaje filtrów
  27.3. Wskazania do wszczepiania filtra
  27.4. Doświadczenia kliniczne
  27.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 28. Leczenie ostrej zatorowości płucnej - Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec
  28.1. Wprowadzenie
  28.2. Leczenie początkowe
  28.3. Leczenie objawowe
  28.4. Zatorowość wysokiego ryzyka
  28.4.1. Leczenie trombolityczne
  28.4.2. Dawkowanie leków trombolitycznych
  28.5. Embolektomia
  28.5.1. Embolektomia chirurgiczna
  28.5.2. Embolektomia przezskórna
  28.6. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka
  28.7. Leczenie przedłużone
  28.8. Zasady leczenia przeciwkrzepliwego VKA - dawkowanie i monitorowanie
  28.9. Nowe doustne antykoagulanty
  28.10. Leczenie przedłużone i przewlekłe
  28.10.1. Kolejny epizod samoistnej VTE
  28.10.2. Nowotwór złośliwy
  28.10.3. Zespół antyfosfolipidowy i inne trombofilie
  28.10.4. Choroba zapalna jelit
  28.10.5. Rezydualne skrzepliny w układzie żył głębokich
  28.11. Sytuacje szczególne
  28.11.1. Leczenie zatorowości płucnej w czasie ciąży i połogu
  28.11.2. Leczenie ostrej PE u chorych nowotworowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 29. Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej - Andrzej Biederman, Wojciech Dyk
  29.1. Wprowadzenie
  29.2. Embolektomia chirurgiczna bez stosowania krążenia pozaustrojowego
  29.3. Embolektomia chirurgiczna z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 30. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - Adam Torbicki, Maria Wieteska, Andrzej Biederman
  30.1. Wprowadzenie
  30.2. Patogeneza
  30.3. Objawy kliniczne
  30.4. Rozpoznawanie
  30.5. Rokowanie
  30.6. Leczenie
  30.6.1. Leczenie objawowe
  30.6.2. Leczenie operacyjne
  30.6.3. Przezskórna plastyka balonowa tętnic płucnych
  30.6.4. Terapia celowana na tętniczki płucne
  30.6.5. Transplantacja płuc
  30.7. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 31. Przewlekła niewydolność żylna - Maciej Skórski
  31.1. Wprowadzenie
  31.2. Epidemiologia
  31.3. Etiologia i patogeneza
  31.4. Rozpoznanie
  31.5. Diagnostyka obrazowa
  31.6. Leczenie
  31.6.1. Leczenie zachowawcze
  31.6.2. Leczenie chirurgiczne żylaków kończyn dolnych
  31.6.3. Skleroterapia
  31.7. Leczenie skrajnie zaawansowanej niewydolności żylnej (C-4-C-6 w skali CEAP)
  31.7.1. Leczenie zachowawcze owrzodzeń
  31.7.2. Leczenie chirurgiczne zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej
  31.8. Rokowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 32. Zespół żyły głównej górnej - Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
  32.1. Definicja
  32.2. Anatomia i patomechanizm
  32.3. Etiologia
  32.4. Rozpoznanie
  32.5. Leczenie objawowe
  32.6. Radioterapia
  32.7. Chemioterapia
  32.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  32.9. Leczenie chirurgiczne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 33. Zakrzepy w chorobach nerek - Michał Myśliwiec
  33.1. Zakrzepica żylna w zespole nerczycowym
  33.2. Patogeneza zakrzepów w zespole nerczycowym
  33.3. Rozpoznawanie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zespole nerczycowym
  33.5. Leczenie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.6. Zakrzepy tętnicze
  33.7. Mikroangiopatie zakrzepowe [6]
  33.7.1. Patogeneza mikroangiopatii zakrzepowych
  33.7.2. Postacie kliniczne HUS/TTP
  33.7.3. Rozpoznanie HUS/TTP
  33.7.4. Diagnostyka laboratoryjna HUS/TTP
  33.7.5. Leczenie HUS/TTP
  33.7.6. HUS/TTP u chorych po przeszczepieniu nerki
  33.8. Zakrzepy u chorych dializowanych
  33.9. Leczenie antykoagulacyjne chorych z przewlekłą chorobą nerek
  33.10. Antykoagulacja w czasie hemodializy [19]
  33.10.1. Dawkowanie heparyny niefrakcjonowanej na początku i w czasie hemodializy
  33.10.2. Monitorowanie dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  33.11. Regionalna heparynizacja
  33.12. Regionalna antykoagulacja cytrynianowa
  33.13. Leczenie przeciwzakrzepowe prostacykliną
  33.14. Inne metody antykoagulacji
  33.15. Antykoagulacja w ciągłej terapii nerkozastępczej
  33.16. Zakrzepy u chorych po transplantacji nerki [7]
  33.17. Leki przeciwkrzepliwe a transplantacja nerki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 34. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych - Piotr Małkowski
  34.1. Wprowadzenie
  34.2. Anatomia układu żyły wrotnej i żył wątrobowych
  34.2.1. Układ żyły wrotnej
  34.3. Zakrzepica żyły wrotnej
  34.3.1. Przyczyny zakrzepicy
  34.3.2. Hemodynamika układu wrotnego w zakrzepicy
  34.3.3. Objawy kliniczne
  34.3.4. Badania diagnostyczne
  34.3.5. Leczenie
  34.4. Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego)
  34.4.1. Przyczyny
  34.4.2. Obraz kliniczny
  34.4.3. Badania diagnostyczne
  34.4.4. Leczenie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 35. Zakrzepy i zatory gałki ocznej - Jerzy Szaflik, Maciej Jochemczyk
  35.1. Unaczynienie oka
  35.2. Zator tętnicy środkowej siatkówki
  35.2.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.2.2. Patogeneza
  35.2.3. Objawy kliniczne
  35.2.4. Rozpoznawanie
  35.2.5. Rokowanie
  35.2.6. Leczenie
  35.3. Zakrzepica naczyń żylnych siatkówki
  35.3.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.3.2. Epidemiologia
  35.3.3. Patogeneza
  35.3.4. Objawy kliniczne RVO
  35.3.5. Rokowanie
  35.3.6. Leczenie RVO
  35.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 36. Zakrzepica żył powierzchownych, zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - Tomasz Urbanek
  36.1. Etiopatogeneza, znaczenie kliniczne
  36.2. Diagnostyka
  36.3. Leczenie
  36.3.1. Leczenie antykoagulacyjne
  36.3.2. Zapobieganie zakrzepicy żył powierzchownych
  36.3.3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  36.3.4. Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych związanej z kaniulacją naczyń
  36.3.5. Leczenie choroby Mondora
  36.3.6. Terapia uciskowa
  36.3.7. Leczenie miejscowe
  36.3.8. Leki flebotropowe
  36.3.9. Leczenie chirurgiczne
  36.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 37. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i stosowanie leków przeciwzakrzepowych u kobiet w ciąży - Marzena Dębska, Romuald Dębski
  37.1. Wprowadzenie - epidemiologia, patofizjologia
  37.2. Patogeneza VTE
  37.3. Objawy kliniczne VTE
  37.3.1. Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
  37.3.2. Objawy kliniczne zatoru tętnicy płucnej
  37.4. Rozpoznawanie VTE
  37.5. Leczenie VTE
  37.5.1. Heparyny drobnocząsteczkowe
  37.5.2. Heparyna standardowa
  37.5.3. Antagoniści witaminy K
  37.5.4 Leczenie wspomagające w VTE
  37.6. Poród i połóg u kobiety leczonej lekami przeciwkrzepliwymi
  37.7. Profilaktyka VTE po cięciu cesarskim
  37.8. Filtry wszczepiane do żyły głównej dolnej
  37.9. Septyczne zakrzepowe zapalenie żył miednicy/zakrzepica żyły jajnikowej
  37.10. Profilaktyka VTE w szczególnych przypadkach w ciąży
  37.10.1. Kobiety z przebytym epizodem VTE, bez trombofilii
  37.10.2. Kobiety z trombofilią, bez VTE w wywiadzie
  37.10.3. Kobiety z mechanicznymi protezami zastawkowymi serca
  37.11. Heparyny w zespole hiperstymulacyjnym
  37.12. Poronienia nawykowe
  37.13. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 38. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci - Bożena Werner, Beata Kucińska
  38.1. Wprowadzenie
  38.2. Okres noworodkowy
  38.3. Okres niemowlęcy, dzieci starsze
  38.4. Leki stosowane u noworodków i dzieci
  38.4.1. Heparyna
  38.4.2. Antagoniści witaminy K
  38.4.3. Leki przeciwpłytkowe
  38.4.4. Leki trombolityczne
  38.5. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w wybranych stanach klinicznych
  38.5.1. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu interwencyjnym wrodzonych wad serca
  38.5.2. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym
  38.6. Zespół Kawasakiego
  38.7. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  38.8. Pierwotne nadciśnienie płucne
  38.9. Leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych stanach klinicznych
  38.9.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  38.9.2. Zakrzepica tętnicza
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 39. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe - Jerzy Windyga
  39.1. Rys historyczny i definicja
  39.2. Epidemiologia
  39.3. Patofizjologia DIC
  39.4. Stany kliniczne i choroby wyzwalające DIC
  39.5. Objawy kliniczne
  39.6. Wyniki badań laboratoryjnych
  39.7. Inne zespoły zakrzepowo-krwotoczne
  39.8. Rokowanie
  39.9. Leczenie
  39.9.1. Leczenie substytucyjne
  39.9.2. Antykoagulanty
  39.9.3. Koncentraty inhibitorów krzepnięcia
  39.9.4. Inhibitory fibrynolizy
  39.9.5. Inne potencjalne opcje terapeutyczne w DIC
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 40. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego i trombolitycznego - Jerzy Windyga
  40.1. Wprowadzenie
  40.2. Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną
  40.3. Monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi
  40.4. Kontrola leczenia fondaparynuksem, danaparoidem sodu, lepirudyną, desirudyną, biwalirudyną i argatrobanem
  40.4.1. Fondaparynuks
  40.4.2. Danaparoid sodu
  40.4.3. Lepirudyna i desirudyna
  40.4.4. Biwalirudyna
  40.4.5. Argatroban
  40.5. Monitorowanie leczenia antagonistami witaminy K
  40.5.1. Pobieranie próbek krwi
  40.5.2. Wyrażanie wyników oznaczenia czasu protrombinowego
  40.5.3. Dobór tromboplastyny
  40.5.4. Wskazówki praktyczne i uwagi końcowe
  40.6. Monitorowanie leczenia doustnymi bezpośrednimi inhibitorami Xa i IIa
  40.6.1. Dabigatran
  40.6.2. Rywaroksaban
  40.6.3. Apiksaban
  40.7. Monitorowanie leczenia trombolitycznego
  Piśmiennictwo
   
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakrzepy i zatory

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Kardiologia

  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek 6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby 6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych 6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie... Pełen opis produktu 'Zakrzepy i zatory' »

  Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów.

  Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej.

  Najnowsza wiedza, aktualne Piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny.
   
  Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów intensywnej opieki medycznej.

  SPIS TREŚCI:
   
  Rozdział 1. Hemostaza fizjologiczna - Jerzy Windyga, Anetta Undas
  1.1. Hemostaza
  1.1.1. Ściana naczyń krwionośnych
  1.1.2. Płytki krwi
  1.1.3. Układ krzepnięcia krwi i mechanizmy ograniczające krzepnięcie
  1.1.4. Konwersja protrombiny do trombiny
  1.1.5. Strumień krwi
  1.1.6. Kofaktory w układzie krzepnięcia krwi: czynnik V i czynnik VIII
  1.1.7. Działania trombiny
  1.1.8. Układ fibrynolizy
  1.1.9. Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny
  1.1.10. Inhibitory fibrynolizy
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 2. Patogeneza zakrzepicy żylnej - Jerzy Windyga
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Zakrzep żylny vs zakrzep tętniczy
  2.2.1. Mikrocząstki
  2.2.2. P-selektyna
  2.2.3. Aktywacja komórek śródbłonka i zastój krwi
  2.3. Rozwój skrzepliny w miejscu uszkodzenia ściany żyły
  2.3.1. Komórki śródbłonka
  2.3.2. Osłabienie aktywności fibrynolitycznej
  2.4. Najczęstsze umiejscowienie zakrzepicy żył głębokich
  2.5. Zakrzepica żylna w wybranych stanach klinicznych
  2.5.1. Starszy wiek
  2.5.2. Nowotwór złośliwy
  2.5.3. Ciąża i połóg
  2.5.4. Operacje chirurgiczne
  2.5.5. Podróż lotnicza
  2.5.6. Zakrzepica o nietypowej lokalizacji
  2.6. Zejście zakrzepicy żylnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 3. Wrodzona trombofilia - Krystyna Zawilska
  3.1. Wprowadzenie i definicja wrodzonej trombofilii
  3.2. Epidemiologia wrodzonej trombofilii
  3.3. Przyczyny wrodzonej trombofilii
  3.3.1. Niedobór antytrombiny (AT)
  3.3.2. Niedobór białka C
  3.3.3. Niedobór białka S
  3.3.4. Oporność na działanie aktywnego białka C (APC-r)
  3.3.5. Mutacja A1691G genu czynnika V (Arg506Glu; czynnik V Leiden)
  3.3.6. Mutacja G20210A genu protrombiny
  3.3.7. Zwiększona aktywność czynnika VIII (ponad 150%)
  3.3.8. Hiperhomocysteinemia
  3.3.9. Dysfibrynogenemie
  3.4. Obraz kliniczny wrodzonej trombofilii
  3.4.1. Ryzyko wystąpienia VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.2. Wrodzona trombofilia a ryzyko nawrotu VTE
  3.4.3. Leczenie VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.4. Rokowanie
  3.4.5. Trombofilia a zakrzepica tętnicza
  3.4.6. Profilaktyka pierwotna
  3.5. Wrodzona trombofilia a stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej
  3.6. Wrodzona trombofilia a ciąża
  3.7. Wskazania do diagnozowania wrodzonej trombofilii
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 4. Zespół antyfosfolipidowy - Jacek Musiał
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Przeciwciała antyfosfolipidowe
  4.2.1. Rys historyczny
  4.2.2. Etiologia i mechanizm działania
  4.2.3. Występowanie
  4.2.4. Antykoagulant toczniowy
  4.2.5. Przeciwciała antyfosfolipidowe wykrywane metodami immunoenzymatycznymi
  4.3. Kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego
  4.3.1. Kryteria kliniczne
  4.3.2. U kogo zlecać badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych?
  4.4. Leczenie
  4.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 5. Zakrzepy a nowotwory - Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Patomechanizmy zakrzepicy w chorobie nowotworowej
  5.2.1. Chirurgia
  5.2.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe
  5.2.3. Radioterapia
  5.2.4. Leczenie wspomagające
  5.3. Postacie zakrzepicy, objawy kliniczne i diagnostyka
  5.3.1. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych (deep vein thrombosis, DVT)
  5.3.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych
  5.3.3. Zator płucny
  5.3.4. Wędrujące zapalenie żył powierzchownych (migratory thrombophlebitis, Trousseau syndrom)
  5.3.5. Niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia (marantic endocarditis)
  5.3.6. Zakrzep żyły wątrobowej (zespół Budda-Chiariego)
  5.3.7. Zakrzepica żyły wrotnej, żyły śledzionowej, żył trzewnych i żył nerkowych
  5.3.8. Zakrzepica drobnych tętnic mózgowych i palców
  5.3.9. Mikroangiopatia zakrzepowa
  5.3.10. Obecność antykoagulantu toczniowego
  5.3.11. Zespół niedrożności żył wątrobowych (hepatic veno-occlusive disease, VOD)
  5.3.12. Zespół niewydolności wielonarządowej (multiple organ dysfunction syndrome, MODS)
  5.4. Profilaktyka zakrzepicy u chorych na nowotwory
  5.4.1. Chirurgia
  5.4.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe lub leczenie internistyczne
  5.4.3. Profilaktyka zakrzepicy wywołanej centralnymi cewnikami żylnymi
  5.5. Leczenie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych na nowotwory
  5.6. Leki wpływające na hemostazę w leczeniu chorych na nowotwory
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 6. Antagoniści witaminy K - Tomasz Pasierski, Jerzy Windyga
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Droga działania
  6.3. Farmakokinetyka i farmakodynamika VKA
  6.4. Farmakogenetyka VKA
  6.5. Dawkowanie
  6.6. Opieka ambulatoryjna nad chorymi przewlekle leczonymi VKA
  6.7. Interakcje lekowe
  6.8. Działania niepożądane
  6.8.1. Powikłania krwotoczne
  6.8.2. Krwawienie śródmózgowe i śródczaszkowe
  6.8.3. Powikłania zakrzepowe
  6.8.4. Zaburzenia procesów kostnienia i wapnienia
  6.8.5. Hepatotoksyczność
  6.9. Stosowanie VKA w wybranych grupach pacjentów
  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek
  6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby
  6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych
  6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie nowotworowej
  6.10. Przeciwwskazania
  6.11. Postępowanie przy zabiegach chirurgicznych
  6.12. Skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 7. Antykoagulanty do stosowania parenteralnego: heparyna niefrakcjonowana, heparyny drobnocząsteczkowe, danaparoid sodu, fondaparynuks i bezpośrednie inhibitory trombiny - Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Heparyna - rys historyczny
  7.3. Heparyna niefrakcjonowana
  7.3.1. Skład heparyny niefrakcjonowanej i mechanizm działania
  7.3.2. Farmakokinetyka heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.3. Zasady dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.4. Oporność na heparynę
  7.3.5. Powikłania leczenia
  7.4. Heparyny drobnocząsteczkowe
  7.4.1. Zasady dawkowania heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5. Powikłania stosowania heparyny niefrakcjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5.1. Krwawienia
  7.5.2. Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną
  7.5.3. Osteoporoza
  7.5.4. Hipoaldosteronizm
  7.5.5. Odczyny alergiczne i reakcje skórne
  7.5.6. Inne powikłania
  7.6. Danaparoid sodu
  7.7. Fondaparynuks
  7.8. Bezpośrednie inhibitory trombiny
  7.8.1. Hirudyna oraz lepirudyna i desirudyna
  7.8.2. Biwalirudyna
  7.8.3. Argatroban
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 8. Nowe leki przeciwkrzepliwe - Witold Zbyszek Tomkowski
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika Xa
  8.2.1. Rywaroksaban (nazwa międzynarodowa: rivaroxaban)
  8.2.2. Apiksaban (nazwa międzynarodowa: apixaban)
  8.3. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika IIa
  8.3.1. Eteksylan dabigatranu (nazwa międzynarodowa: dabigatran etexilate)
  8.4. Postępowanie w przypadkach krwawień u pacjentów, którzy stosują zarejestrowane, doustne InhFXa lub InhFIIa
  8.4.1. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFXa
  8.4.2. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFIIa
  8.5. Pośrednie inhibitory aktywnego czynnika X
  8.5.1. Idrabiotaparynuks (nazwa międzynarodowa: idrabiotaparinux)
  8.5.2. Ultradrobnocząsteczkowe heparyny: semuloparyna (nazwa międzynarodowa: semuloparin)
  8.6. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 9. Leki przeciwpłytkowe działające poprzez metabolizm kwasu arachidonowego - Anetta Undas
  9.1. Kwas acetylosalicylowy
  9.1.1.Mechanizm działania
  9.1.2.Charakterystyka leku
  9.1.3. Wskazania do stosowania ASA
  9.1.4. Dawkowanie
  9.1.5. Monitorowanie terapii
  9.1.6. Interakcje lekowe
  9.1.7. Działania niepożądane
  9.1.8. Zmniejszona wrażliwość płytek na ASA
  9.1.9. Diagnostyka
  9.1.10. Mechanizmy
  9.1.11. Znaczenie kliniczne
  9.1.12. Postępowanie
  9.1.13. Przeciwwskazania do stosowania ASA
  9.2. Inhibitory syntazy TXA2 i receptora TXA2
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 10. Klopidogrel i nowe leki przeciwpłytkowe - Wiktor Kuliczkowski
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Receptory błony płytkowej
  10.3. Klopidogrel
  10.3.1. Interakcje z innymi lekami
  10.3.2. Interakcja z inhibitorami pompy protonowej
  10.3.3. Zjawisko niepełnej odpowiedzi na leczenie klopidogrelem i monitorowanie efektów leczenia przeciwpłytkowego
  10.4. Prasugrel
  10.4.1. Zamiana prasugrel/klopidogrel i klopidogrel/prasugrel
  10.5. Tikagrelor
  10.5.1. Interakcje
  10.5.2. Dawkowanie
  10.5.3. Zamiana klopidogrelu na tikagrelor / tikagreloru na klopidogrel
  10.5.4. Porównanie prasugrelu z tikagrelorem
  10.6. Leki przeciwpłytkowe w trakcie badań
  10.6.1. Kangrelor
  10.6.2. Elinogrel
  10.6.3. Worapaksar
  10.7. Blokery receptora płytkowego dla fibrynogenu (GP IIb/IIIa)
  10.7.1. Abcyksymab
  10.7.2.Tirofiban
  10.7.3. Eptyfibatyd
  10.7.4. Wskazania co do stosowania blokerów GP IIb/IIIa
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 11. Środki trombolityczne - Krystyna Zawilska
  11.1. Historia leków trombolitycznych
  11.2. Mechanizm działania leków trombolitycznych
  11.3. Leki trombolityczne pierwszej generacji
  11.3.1. Streptokinaza
  11.3.2. Urokinaza
  11.4. Leki trombolityczne drugiej generacji
  11.4.1. Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
  11.4.2. Prourokinaza - jednołańcuchowy aktywator plazminogenu typu urokinazy (scu-PA)
  11.5. Leki trombolityczne trzeciej generacji
  11.5.1. Rekombinowane aktywatory plazminogenu
  11.6. Stafylokinaza
  11.7. Środki trombolityczne pochodzenia zwierzęcego
  11.7.1. Desmoteplaza
  11.7.1. Alfimepraza
  11.8. Wariant plazminogenu V10153
  11.9. Plazmina
  11.10. Aktywatory endogennej fibrynolizy
  11.11. Przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego
  11.12. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 12. Aterotromboza - Anetta Undas
  12.1. Definicja
  12.2. Uznane czynniki ryzyka rozwoju aterotrombozy
  12.2.1. Niemodyfikowalne czynnika ryzyka
  12.2.2. Modyfikowalne czynnika ryzyka
  12.3. Nowe czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy
  12.3.1. Białko C-reaktywne (CRP)
  12.3.2. Lipoproteina(a) [Lp(a)]
  12.3.3. Homocysteina 12.3.4. Grubość błony wewnętrznej i środkowej
  12.3.5. Choroby przyzębia
  12.3.6. Krążące markery ryzyka zakrzepicy tętniczej
  12.3.7. Rola układu krzepnięcia w rozwoju miażdżycy
  12.4. Cechy blaszki podatnej na uszkodzenie
  12.5. Przyczyny uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.5.1. Czynniki ogólnoustrojowe
  12.5.2. Czynniki miejscowe
  12.6. Rodzaje uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.7. Rola nadkrzepliwości w aterotrombozie
  12.8. Związek między żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i aterotrombozą
  12.9. Powstawanie zakrzepu w tętnicy wieńcowej
  12.9.1. Czynność płytek
  12.9.2. Aktywacja osoczowego układu krzepnięcia
  12.9.3. Fibrynoliza w aterotrombozie
  12.10. Budowa zakrzepu rozwijającego się na uszkodzonej blaszce
  12.11. Ogólnoustrojowe zmiany w aterotrombozie
  12.11.1. Stan zapalny
  12.12. Dalsze losy zakrzepu na uszkodzonej blaszce
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 13. Ostre zespoły wieńcowe - Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz
  13.1. Ostry zespół wieńcowy (zawał mięśnia serca) z uniesieniem odcinka ST
  13.2. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 14. Leczenie przeciwzakrzepowe w zabiegach rewaskularyzacyjnych w chorobie niedokrwiennej serca - Łukasz Małek, Adam Witkowski
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Zakrzepy i zatory podczas przezskórnych interwencji wieńcowych
  14.3. Zakrzepica w stencie
  14.4. Zatorowość dystalna podczas zabiegów na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
  14.5. Zakrzepica tętnicy promieniowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 15. Zapobieganie ostrym zespołom wieńcowym - Tomasz Pasierski
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Osoby bez objawów miażdżycy
  15.3. Bezobjawowi chorzy dużego ryzyka naczyniowego
  15.3.1. Cukrzyca
  15.3.2. Bezobjawowa i objawowa miażdżyca tętnic obwodowych
  15.3.3. Stabilna choroba wieńcowa
  15.4. Prewencja wtórna po ostrym zespole wieńcowym
  15.4.1. Leki blokujące receptor płytkowy P2Y12
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 16. Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego - Tomasz Pasierski, Tomasz Hryniewiecki, Adam Torbicki
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Poszukiwanie źródła zatoru tętniczego
  16.3. Migotanie przedsionków
  16.3.1. Farmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.2. Niefarmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.3. Kardiowersja migotania przedsionków
  16.4. Lewa komora serca
  16.5. Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia
  16.6. Wady zastawek serca
  16.7. Zapalenie wsierdzia
  16.8. Protezy zastawek serca
  16.8.1. Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych u chorych z protezą zastawkową
  16.8.2. Zakrzepica protezy zastawkowej
  16.9. Wady wrodzone serca
  16.9.1. Guzy serca
  16.9.2. Zatory pochodzące z aorty
  16.9.3. Zatory pochodzące z jam prawego serca
  16.9.4. Inne sercowe źródła zatoru
  16.10. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 17. Leczenie przeciwzakrzepowe w zaburzeniach rytmu serca - Janina Stępińska
  17.1. Wprowadzenie
  17.2. Czy każdy chory z migotaniem przedsionków musi być leczony przeciwzakrzepowo?
  17.3. Niezastawkowe migotanie przedsionków
  17.3.1. Jak ocenić zagrożenie udarem mózgu i innymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków?
  17.4. Decyzja o rozpoczęciu leczenia przeciwzkarzepowego
  17.5. Leczenie przeciwzakrzepowe
  17.5.1. Doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K (VKA)
  17.5.2. Nowe doustne antykoagulanty (NDA)
  17.5.3. Leczenie przeciwpłytkowe
  17.6. Sytuacje szczególne
  17.6.1. Kardiowersja
  17.6.2. Ablacja
  17.6.3. Profilaktyka wtórna udaru mózgu
  17.6.4. Ostry zespół wieńcowy (acute coronary syndrome, ACS)
  17.6.5. Wada zastawkowa, wszczepiona zastawka
  17.7. Interakcje
  17.8. Edukacja
  17.9. Wybór leku
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 18. Powikłania zakrzepowo-zatorowe elektroterapii serca (urządzenia wszczepialne i zabiegi ablacji) - Przemysław Mitkowski
  18.1. Wprowadzenie
  18.2. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów elektroterapii serca
  18.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów ablacji
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 19. Zakrzepy i zatory tętnic mózgowych - Maciej Niewada, Anna Członkowska
  19.1. Wprowadzenie - epidemiologia i typy udarów
  19.2. Definicje
  19.3. Przyczyny niedokrwienia mózgu
  19.4. Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
  19.5. Obraz kliniczny
  19.6. Rozpoznanie i badania dodatkowe
  19.7. Powikłania i następstwa udaru mózgu
  19.7.1. Gorączka
  19.7.2. Zaburzenia ciśnienia tętniczego
  19.7.3. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
  19.7.4. Zaburzenia połykania
  19.7.5. Napady padaczkowe
  19.7.6. Spastyczność i bolesne kurcze mięśniowe
  19.7.7. Zakażenia
  19.7.8. Zaburzenia elektrolitowe
  19.7.9. Powikłania zatorowo-zakrzepowe
  19.7.10. Upadki i złamania kostne
  19.7.11. Zaburzenia emocjonalne oraz depresja
  19.7.12. Otępienie
  19.8. Leczenie
  19.8.1. Ostra faza - leczenie swoiste
  19.8.2. Profilaktyka
  19.8.3. Leki hipotensyjne
  19.8.4. Statyny
  19.8.5. Leki przeciwpłytkowe
  19.8.6. Leki przeciwkrzepliwe
  19.9. Rokowanie
  19.10. Udary żylne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 20. Zakrzepy i zatory tętnic obwodowych - Tomasz Urbanek, Damian Ziaja
  20.1. Epidemiologia
  20.2. Symptomatologia, diagnostyka
  20.2.1. Ostre niedokrwienie kończyn
  20.2.2. Ostre niedokrwienie jelit
  20.3. Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn - leczenie zatoru i zakrzepicy tętniczej
  20.3.1. Leczenie farmakologiczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.3.2. Rewaskularyzacja w ostrym niedokrwieniu kończyn - wskazania, leczenie zabiegowe
  20.3.3. Leczenie trombolityczne
  20.3.4. Dawkowanie i sposoby podawania leków trombolitycznych w miejscowej terapii trombolitycznej oraz czas jej trwania
  20.3.5. Czas trwania leczenia trombolitycznego i stosowanie leków antykoagulacyjnych w jego trakcie
  20.3.6. Sposoby podawania leku trombolitycznego w trakcie miejscowej terapii trombolitycznej
  20.3.7. Leczenie chirurgiczne
  20.3.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  20.3.9. Przezskórna trombektomia aspiracyjna
  20.3.10. Trombektomia mechaniczna i farmako-mechaniczna
  20.4. Leczenie chirurgiczne versus leczenie trombolityczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.4.1. Leczenie zakrzepicy tętniaka tętnicy podkolanowej
  20.4.2. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (compartment syndrome)
  20.4.3. Rabdomioliza
  20.4.4. Postępowanie po leczeniu rewaskularyzacyjnym, wyniki leczenia
  20.5. Leczenie ostrego niedokrwienia jelit
  20.5.1. Leczenie nieokluzyjnego niedokrwienia jelit (non-occlusive messenteric ischemia, NOMI)
  20.5.2. Leczenie operacyjne i śródnaczyniowe ostrego niedokrwienia jelit - rewaskularyzacja
  20.5.3. Powikłania zatorowe w innych naczyniach trzewnych
  20.6. Leczenie zespołu zatorowości cholesterolowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 21. Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - Witold Zbyszek Tomkowski
  21.1. Epidemiologia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  21.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 22. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich - Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek
  22.1. Wprowadzenie
  22.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  22.2.1. Objawy kliniczne
  22.2.2. Flebografia kontrastowa
  22.2.3. Inne obrazowe metody badań
  22.2.4. Badania laboratoryjne
  22.2.5. Strategie diagnostyczne
  22.3. Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi
  22.3.1. Zakrzepica żyły ramieniowej i podobojczykowej
  22.3.2. Zakrzepica żyły głównej górnej
  22.3.3. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  22.3.4. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 23. Diagnostyka zatoru tętnicy płucnej - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
  23.1. Wprowadzenie
  23.2. Wstępny okres diagnostyki - ocena ciężkości i klinicznego prawdopodobieństwa PE
  23.3. Diagnostyka PE
  23.3.1. Diagnostyka PE wysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.3.2. Diagnostyka PE niewysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.4. Sytuacje szczególne
  23.4.1. Diagnostyka PE w okresie ciąży
  23.4.2. Podejrzenie PE u chorego z krwiopluciem
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 24. Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych - Jerzy Windyga
  24.1. Wprowadzenie
  24.2. Naturalny przebieg zakrzepicy żył głębokich
  24.3. Leczenie wstępne
  24.3.1. Heparyna niefrakcjonowana
  24.3.2. Heparyny drobnocząsteczkowe
  24.3.3. Fondaparynuks
  24.3.4. Rywaroksaban
  24.3.5. Izolowana dystalna zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.6. Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.7. Uwagi na temat wstępnego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w domu
  24.3.8. Tromboliza systemowa
  24.3.9. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej
  24.4. Leczenie długoterminowe i przedłużone
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 25. Leczenie inwazyjne zakrzepicy żył głębokich (trombektomia żylna/tromboliza) - Tomasz Urbanek
  25.1. Wprowadzenie
  25.2. Trombektomia chirurgiczna u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich
  25.3. Systemowe leczenie trombolityczne
  25.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - metody farmako-mechaniczne udrażniania układu żylnego
  25.4.1. Sposób prowadzenia leczenia (tromboliza przez cewnik - catheter-directed thrombolysis, CDT)
  25.4.2. Implantacja filtra do żyły głównej dolnej u pacjentów kwalifikowanych do leczenia trombolitycznego lub trombektomii żylnej
  25.4.3. Metody farmako-mechaniczne udrażnianie układu żylnego
  25.4.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - wyniki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 26. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej - Krystyna Zawilska
  26.1. Wprowadzenie 
  26.2. Metody zapobiegania VTE
  26.3. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii (ogólnej, małoinwazyjnej, bariatrycznej, neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej)
  26.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych poddawanych operacjom w obrębie jamy brzusznej i miednicy
  26.5. Urazy i oparzenia
  26.6. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w ortopedii
  26.7. Izolowane obrażenia dolnego odcinka kończyny dolnej i unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie
  26.8. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chorobach wewnętrznych i neurologii
  26.9. Profilaktyka VTE u chorych na nowotwory złośliwe leczonych ambulatoryjnie
  26.10. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych wymagających intensywnej opieki medycznej
  26.11. Długotrwałe podróże samolotem
  26.12. Zapobieganie VTE u osób z bezobjawową trombofilią
  26.13. Przeciwwskazania do farmakologicznej profilaktyki VTE
  26.14. Ocena ryzyka zachorowania na VTE w populacji ogólnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 27. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej - Witold Zbyszek Tomkowski, Bogdan Hajduk
  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Rodzaje filtrów
  27.3. Wskazania do wszczepiania filtra
  27.4. Doświadczenia kliniczne
  27.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 28. Leczenie ostrej zatorowości płucnej - Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec
  28.1. Wprowadzenie
  28.2. Leczenie początkowe
  28.3. Leczenie objawowe
  28.4. Zatorowość wysokiego ryzyka
  28.4.1. Leczenie trombolityczne
  28.4.2. Dawkowanie leków trombolitycznych
  28.5. Embolektomia
  28.5.1. Embolektomia chirurgiczna
  28.5.2. Embolektomia przezskórna
  28.6. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka
  28.7. Leczenie przedłużone
  28.8. Zasady leczenia przeciwkrzepliwego VKA - dawkowanie i monitorowanie
  28.9. Nowe doustne antykoagulanty
  28.10. Leczenie przedłużone i przewlekłe
  28.10.1. Kolejny epizod samoistnej VTE
  28.10.2. Nowotwór złośliwy
  28.10.3. Zespół antyfosfolipidowy i inne trombofilie
  28.10.4. Choroba zapalna jelit
  28.10.5. Rezydualne skrzepliny w układzie żył głębokich
  28.11. Sytuacje szczególne
  28.11.1. Leczenie zatorowości płucnej w czasie ciąży i połogu
  28.11.2. Leczenie ostrej PE u chorych nowotworowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 29. Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej - Andrzej Biederman, Wojciech Dyk
  29.1. Wprowadzenie
  29.2. Embolektomia chirurgiczna bez stosowania krążenia pozaustrojowego
  29.3. Embolektomia chirurgiczna z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 30. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - Adam Torbicki, Maria Wieteska, Andrzej Biederman
  30.1. Wprowadzenie
  30.2. Patogeneza
  30.3. Objawy kliniczne
  30.4. Rozpoznawanie
  30.5. Rokowanie
  30.6. Leczenie
  30.6.1. Leczenie objawowe
  30.6.2. Leczenie operacyjne
  30.6.3. Przezskórna plastyka balonowa tętnic płucnych
  30.6.4. Terapia celowana na tętniczki płucne
  30.6.5. Transplantacja płuc
  30.7. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 31. Przewlekła niewydolność żylna - Maciej Skórski
  31.1. Wprowadzenie
  31.2. Epidemiologia
  31.3. Etiologia i patogeneza
  31.4. Rozpoznanie
  31.5. Diagnostyka obrazowa
  31.6. Leczenie
  31.6.1. Leczenie zachowawcze
  31.6.2. Leczenie chirurgiczne żylaków kończyn dolnych
  31.6.3. Skleroterapia
  31.7. Leczenie skrajnie zaawansowanej niewydolności żylnej (C-4-C-6 w skali CEAP)
  31.7.1. Leczenie zachowawcze owrzodzeń
  31.7.2. Leczenie chirurgiczne zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej
  31.8. Rokowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 32. Zespół żyły głównej górnej - Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
  32.1. Definicja
  32.2. Anatomia i patomechanizm
  32.3. Etiologia
  32.4. Rozpoznanie
  32.5. Leczenie objawowe
  32.6. Radioterapia
  32.7. Chemioterapia
  32.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  32.9. Leczenie chirurgiczne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 33. Zakrzepy w chorobach nerek - Michał Myśliwiec
  33.1. Zakrzepica żylna w zespole nerczycowym
  33.2. Patogeneza zakrzepów w zespole nerczycowym
  33.3. Rozpoznawanie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zespole nerczycowym
  33.5. Leczenie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.6. Zakrzepy tętnicze
  33.7. Mikroangiopatie zakrzepowe [6]
  33.7.1. Patogeneza mikroangiopatii zakrzepowych
  33.7.2. Postacie kliniczne HUS/TTP
  33.7.3. Rozpoznanie HUS/TTP
  33.7.4. Diagnostyka laboratoryjna HUS/TTP
  33.7.5. Leczenie HUS/TTP
  33.7.6. HUS/TTP u chorych po przeszczepieniu nerki
  33.8. Zakrzepy u chorych dializowanych
  33.9. Leczenie antykoagulacyjne chorych z przewlekłą chorobą nerek
  33.10. Antykoagulacja w czasie hemodializy [19]
  33.10.1. Dawkowanie heparyny niefrakcjonowanej na początku i w czasie hemodializy
  33.10.2. Monitorowanie dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  33.11. Regionalna heparynizacja
  33.12. Regionalna antykoagulacja cytrynianowa
  33.13. Leczenie przeciwzakrzepowe prostacykliną
  33.14. Inne metody antykoagulacji
  33.15. Antykoagulacja w ciągłej terapii nerkozastępczej
  33.16. Zakrzepy u chorych po transplantacji nerki [7]
  33.17. Leki przeciwkrzepliwe a transplantacja nerki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 34. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych - Piotr Małkowski
  34.1. Wprowadzenie
  34.2. Anatomia układu żyły wrotnej i żył wątrobowych
  34.2.1. Układ żyły wrotnej
  34.3. Zakrzepica żyły wrotnej
  34.3.1. Przyczyny zakrzepicy
  34.3.2. Hemodynamika układu wrotnego w zakrzepicy
  34.3.3. Objawy kliniczne
  34.3.4. Badania diagnostyczne
  34.3.5. Leczenie
  34.4. Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego)
  34.4.1. Przyczyny
  34.4.2. Obraz kliniczny
  34.4.3. Badania diagnostyczne
  34.4.4. Leczenie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 35. Zakrzepy i zatory gałki ocznej - Jerzy Szaflik, Maciej Jochemczyk
  35.1. Unaczynienie oka
  35.2. Zator tętnicy środkowej siatkówki
  35.2.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.2.2. Patogeneza
  35.2.3. Objawy kliniczne
  35.2.4. Rozpoznawanie
  35.2.5. Rokowanie
  35.2.6. Leczenie
  35.3. Zakrzepica naczyń żylnych siatkówki
  35.3.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.3.2. Epidemiologia
  35.3.3. Patogeneza
  35.3.4. Objawy kliniczne RVO
  35.3.5. Rokowanie
  35.3.6. Leczenie RVO
  35.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 36. Zakrzepica żył powierzchownych, zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - Tomasz Urbanek
  36.1. Etiopatogeneza, znaczenie kliniczne
  36.2. Diagnostyka
  36.3. Leczenie
  36.3.1. Leczenie antykoagulacyjne
  36.3.2. Zapobieganie zakrzepicy żył powierzchownych
  36.3.3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  36.3.4. Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych związanej z kaniulacją naczyń
  36.3.5. Leczenie choroby Mondora
  36.3.6. Terapia uciskowa
  36.3.7. Leczenie miejscowe
  36.3.8. Leki flebotropowe
  36.3.9. Leczenie chirurgiczne
  36.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 37. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i stosowanie leków przeciwzakrzepowych u kobiet w ciąży - Marzena Dębska, Romuald Dębski
  37.1. Wprowadzenie - epidemiologia, patofizjologia
  37.2. Patogeneza VTE
  37.3. Objawy kliniczne VTE
  37.3.1. Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
  37.3.2. Objawy kliniczne zatoru tętnicy płucnej
  37.4. Rozpoznawanie VTE
  37.5. Leczenie VTE
  37.5.1. Heparyny drobnocząsteczkowe
  37.5.2. Heparyna standardowa
  37.5.3. Antagoniści witaminy K
  37.5.4 Leczenie wspomagające w VTE
  37.6. Poród i połóg u kobiety leczonej lekami przeciwkrzepliwymi
  37.7. Profilaktyka VTE po cięciu cesarskim
  37.8. Filtry wszczepiane do żyły głównej dolnej
  37.9. Septyczne zakrzepowe zapalenie żył miednicy/zakrzepica żyły jajnikowej
  37.10. Profilaktyka VTE w szczególnych przypadkach w ciąży
  37.10.1. Kobiety z przebytym epizodem VTE, bez trombofilii
  37.10.2. Kobiety z trombofilią, bez VTE w wywiadzie
  37.10.3. Kobiety z mechanicznymi protezami zastawkowymi serca
  37.11. Heparyny w zespole hiperstymulacyjnym
  37.12. Poronienia nawykowe
  37.13. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 38. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci - Bożena Werner, Beata Kucińska
  38.1. Wprowadzenie
  38.2. Okres noworodkowy
  38.3. Okres niemowlęcy, dzieci starsze
  38.4. Leki stosowane u noworodków i dzieci
  38.4.1. Heparyna
  38.4.2. Antagoniści witaminy K
  38.4.3. Leki przeciwpłytkowe
  38.4.4. Leki trombolityczne
  38.5. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w wybranych stanach klinicznych
  38.5.1. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu interwencyjnym wrodzonych wad serca
  38.5.2. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym
  38.6. Zespół Kawasakiego
  38.7. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  38.8. Pierwotne nadciśnienie płucne
  38.9. Leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych stanach klinicznych
  38.9.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  38.9.2. Zakrzepica tętnicza
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 39. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe - Jerzy Windyga
  39.1. Rys historyczny i definicja
  39.2. Epidemiologia
  39.3. Patofizjologia DIC
  39.4. Stany kliniczne i choroby wyzwalające DIC
  39.5. Objawy kliniczne
  39.6. Wyniki badań laboratoryjnych
  39.7. Inne zespoły zakrzepowo-krwotoczne
  39.8. Rokowanie
  39.9. Leczenie
  39.9.1. Leczenie substytucyjne
  39.9.2. Antykoagulanty
  39.9.3. Koncentraty inhibitorów krzepnięcia
  39.9.4. Inhibitory fibrynolizy
  39.9.5. Inne potencjalne opcje terapeutyczne w DIC
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 40. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego i trombolitycznego - Jerzy Windyga
  40.1. Wprowadzenie
  40.2. Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną
  40.3. Monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi
  40.4. Kontrola leczenia fondaparynuksem, danaparoidem sodu, lepirudyną, desirudyną, biwalirudyną i argatrobanem
  40.4.1. Fondaparynuks
  40.4.2. Danaparoid sodu
  40.4.3. Lepirudyna i desirudyna
  40.4.4. Biwalirudyna
  40.4.5. Argatroban
  40.5. Monitorowanie leczenia antagonistami witaminy K
  40.5.1. Pobieranie próbek krwi
  40.5.2. Wyrażanie wyników oznaczenia czasu protrombinowego
  40.5.3. Dobór tromboplastyny
  40.5.4. Wskazówki praktyczne i uwagi końcowe
  40.6. Monitorowanie leczenia doustnymi bezpośrednimi inhibitorami Xa i IIa
  40.6.1. Dabigatran
  40.6.2. Rywaroksaban
  40.6.3. Apiksaban
  40.7. Monitorowanie leczenia trombolitycznego
  Piśmiennictwo
   
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakrzepy i zatory

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Neurologia

  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek 6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby 6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych 6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie... Pełen opis produktu 'Zakrzepy i zatory' »

  Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów.

  Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej.

  Najnowsza wiedza, aktualne Piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny.
   
  Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów intensywnej opieki medycznej.

  SPIS TREŚCI:
   
  Rozdział 1. Hemostaza fizjologiczna - Jerzy Windyga, Anetta Undas
  1.1. Hemostaza
  1.1.1. Ściana naczyń krwionośnych
  1.1.2. Płytki krwi
  1.1.3. Układ krzepnięcia krwi i mechanizmy ograniczające krzepnięcie
  1.1.4. Konwersja protrombiny do trombiny
  1.1.5. Strumień krwi
  1.1.6. Kofaktory w układzie krzepnięcia krwi: czynnik V i czynnik VIII
  1.1.7. Działania trombiny
  1.1.8. Układ fibrynolizy
  1.1.9. Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny
  1.1.10. Inhibitory fibrynolizy
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 2. Patogeneza zakrzepicy żylnej - Jerzy Windyga
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Zakrzep żylny vs zakrzep tętniczy
  2.2.1. Mikrocząstki
  2.2.2. P-selektyna
  2.2.3. Aktywacja komórek śródbłonka i zastój krwi
  2.3. Rozwój skrzepliny w miejscu uszkodzenia ściany żyły
  2.3.1. Komórki śródbłonka
  2.3.2. Osłabienie aktywności fibrynolitycznej
  2.4. Najczęstsze umiejscowienie zakrzepicy żył głębokich
  2.5. Zakrzepica żylna w wybranych stanach klinicznych
  2.5.1. Starszy wiek
  2.5.2. Nowotwór złośliwy
  2.5.3. Ciąża i połóg
  2.5.4. Operacje chirurgiczne
  2.5.5. Podróż lotnicza
  2.5.6. Zakrzepica o nietypowej lokalizacji
  2.6. Zejście zakrzepicy żylnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 3. Wrodzona trombofilia - Krystyna Zawilska
  3.1. Wprowadzenie i definicja wrodzonej trombofilii
  3.2. Epidemiologia wrodzonej trombofilii
  3.3. Przyczyny wrodzonej trombofilii
  3.3.1. Niedobór antytrombiny (AT)
  3.3.2. Niedobór białka C
  3.3.3. Niedobór białka S
  3.3.4. Oporność na działanie aktywnego białka C (APC-r)
  3.3.5. Mutacja A1691G genu czynnika V (Arg506Glu; czynnik V Leiden)
  3.3.6. Mutacja G20210A genu protrombiny
  3.3.7. Zwiększona aktywność czynnika VIII (ponad 150%)
  3.3.8. Hiperhomocysteinemia
  3.3.9. Dysfibrynogenemie
  3.4. Obraz kliniczny wrodzonej trombofilii
  3.4.1. Ryzyko wystąpienia VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.2. Wrodzona trombofilia a ryzyko nawrotu VTE
  3.4.3. Leczenie VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.4. Rokowanie
  3.4.5. Trombofilia a zakrzepica tętnicza
  3.4.6. Profilaktyka pierwotna
  3.5. Wrodzona trombofilia a stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej
  3.6. Wrodzona trombofilia a ciąża
  3.7. Wskazania do diagnozowania wrodzonej trombofilii
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 4. Zespół antyfosfolipidowy - Jacek Musiał
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Przeciwciała antyfosfolipidowe
  4.2.1. Rys historyczny
  4.2.2. Etiologia i mechanizm działania
  4.2.3. Występowanie
  4.2.4. Antykoagulant toczniowy
  4.2.5. Przeciwciała antyfosfolipidowe wykrywane metodami immunoenzymatycznymi
  4.3. Kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego
  4.3.1. Kryteria kliniczne
  4.3.2. U kogo zlecać badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych?
  4.4. Leczenie
  4.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 5. Zakrzepy a nowotwory - Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Patomechanizmy zakrzepicy w chorobie nowotworowej
  5.2.1. Chirurgia
  5.2.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe
  5.2.3. Radioterapia
  5.2.4. Leczenie wspomagające
  5.3. Postacie zakrzepicy, objawy kliniczne i diagnostyka
  5.3.1. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych (deep vein thrombosis, DVT)
  5.3.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych
  5.3.3. Zator płucny
  5.3.4. Wędrujące zapalenie żył powierzchownych (migratory thrombophlebitis, Trousseau syndrom)
  5.3.5. Niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia (marantic endocarditis)
  5.3.6. Zakrzep żyły wątrobowej (zespół Budda-Chiariego)
  5.3.7. Zakrzepica żyły wrotnej, żyły śledzionowej, żył trzewnych i żył nerkowych
  5.3.8. Zakrzepica drobnych tętnic mózgowych i palców
  5.3.9. Mikroangiopatia zakrzepowa
  5.3.10. Obecność antykoagulantu toczniowego
  5.3.11. Zespół niedrożności żył wątrobowych (hepatic veno-occlusive disease, VOD)
  5.3.12. Zespół niewydolności wielonarządowej (multiple organ dysfunction syndrome, MODS)
  5.4. Profilaktyka zakrzepicy u chorych na nowotwory
  5.4.1. Chirurgia
  5.4.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe lub leczenie internistyczne
  5.4.3. Profilaktyka zakrzepicy wywołanej centralnymi cewnikami żylnymi
  5.5. Leczenie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych na nowotwory
  5.6. Leki wpływające na hemostazę w leczeniu chorych na nowotwory
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 6. Antagoniści witaminy K - Tomasz Pasierski, Jerzy Windyga
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Droga działania
  6.3. Farmakokinetyka i farmakodynamika VKA
  6.4. Farmakogenetyka VKA
  6.5. Dawkowanie
  6.6. Opieka ambulatoryjna nad chorymi przewlekle leczonymi VKA
  6.7. Interakcje lekowe
  6.8. Działania niepożądane
  6.8.1. Powikłania krwotoczne
  6.8.2. Krwawienie śródmózgowe i śródczaszkowe
  6.8.3. Powikłania zakrzepowe
  6.8.4. Zaburzenia procesów kostnienia i wapnienia
  6.8.5. Hepatotoksyczność
  6.9. Stosowanie VKA w wybranych grupach pacjentów
  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek
  6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby
  6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych
  6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie nowotworowej
  6.10. Przeciwwskazania
  6.11. Postępowanie przy zabiegach chirurgicznych
  6.12. Skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 7. Antykoagulanty do stosowania parenteralnego: heparyna niefrakcjonowana, heparyny drobnocząsteczkowe, danaparoid sodu, fondaparynuks i bezpośrednie inhibitory trombiny - Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Heparyna - rys historyczny
  7.3. Heparyna niefrakcjonowana
  7.3.1. Skład heparyny niefrakcjonowanej i mechanizm działania
  7.3.2. Farmakokinetyka heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.3. Zasady dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.4. Oporność na heparynę
  7.3.5. Powikłania leczenia
  7.4. Heparyny drobnocząsteczkowe
  7.4.1. Zasady dawkowania heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5. Powikłania stosowania heparyny niefrakcjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5.1. Krwawienia
  7.5.2. Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną
  7.5.3. Osteoporoza
  7.5.4. Hipoaldosteronizm
  7.5.5. Odczyny alergiczne i reakcje skórne
  7.5.6. Inne powikłania
  7.6. Danaparoid sodu
  7.7. Fondaparynuks
  7.8. Bezpośrednie inhibitory trombiny
  7.8.1. Hirudyna oraz lepirudyna i desirudyna
  7.8.2. Biwalirudyna
  7.8.3. Argatroban
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 8. Nowe leki przeciwkrzepliwe - Witold Zbyszek Tomkowski
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika Xa
  8.2.1. Rywaroksaban (nazwa międzynarodowa: rivaroxaban)
  8.2.2. Apiksaban (nazwa międzynarodowa: apixaban)
  8.3. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika IIa
  8.3.1. Eteksylan dabigatranu (nazwa międzynarodowa: dabigatran etexilate)
  8.4. Postępowanie w przypadkach krwawień u pacjentów, którzy stosują zarejestrowane, doustne InhFXa lub InhFIIa
  8.4.1. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFXa
  8.4.2. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFIIa
  8.5. Pośrednie inhibitory aktywnego czynnika X
  8.5.1. Idrabiotaparynuks (nazwa międzynarodowa: idrabiotaparinux)
  8.5.2. Ultradrobnocząsteczkowe heparyny: semuloparyna (nazwa międzynarodowa: semuloparin)
  8.6. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 9. Leki przeciwpłytkowe działające poprzez metabolizm kwasu arachidonowego - Anetta Undas
  9.1. Kwas acetylosalicylowy
  9.1.1.Mechanizm działania
  9.1.2.Charakterystyka leku
  9.1.3. Wskazania do stosowania ASA
  9.1.4. Dawkowanie
  9.1.5. Monitorowanie terapii
  9.1.6. Interakcje lekowe
  9.1.7. Działania niepożądane
  9.1.8. Zmniejszona wrażliwość płytek na ASA
  9.1.9. Diagnostyka
  9.1.10. Mechanizmy
  9.1.11. Znaczenie kliniczne
  9.1.12. Postępowanie
  9.1.13. Przeciwwskazania do stosowania ASA
  9.2. Inhibitory syntazy TXA2 i receptora TXA2
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 10. Klopidogrel i nowe leki przeciwpłytkowe - Wiktor Kuliczkowski
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Receptory błony płytkowej
  10.3. Klopidogrel
  10.3.1. Interakcje z innymi lekami
  10.3.2. Interakcja z inhibitorami pompy protonowej
  10.3.3. Zjawisko niepełnej odpowiedzi na leczenie klopidogrelem i monitorowanie efektów leczenia przeciwpłytkowego
  10.4. Prasugrel
  10.4.1. Zamiana prasugrel/klopidogrel i klopidogrel/prasugrel
  10.5. Tikagrelor
  10.5.1. Interakcje
  10.5.2. Dawkowanie
  10.5.3. Zamiana klopidogrelu na tikagrelor / tikagreloru na klopidogrel
  10.5.4. Porównanie prasugrelu z tikagrelorem
  10.6. Leki przeciwpłytkowe w trakcie badań
  10.6.1. Kangrelor
  10.6.2. Elinogrel
  10.6.3. Worapaksar
  10.7. Blokery receptora płytkowego dla fibrynogenu (GP IIb/IIIa)
  10.7.1. Abcyksymab
  10.7.2.Tirofiban
  10.7.3. Eptyfibatyd
  10.7.4. Wskazania co do stosowania blokerów GP IIb/IIIa
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 11. Środki trombolityczne - Krystyna Zawilska
  11.1. Historia leków trombolitycznych
  11.2. Mechanizm działania leków trombolitycznych
  11.3. Leki trombolityczne pierwszej generacji
  11.3.1. Streptokinaza
  11.3.2. Urokinaza
  11.4. Leki trombolityczne drugiej generacji
  11.4.1. Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
  11.4.2. Prourokinaza - jednołańcuchowy aktywator plazminogenu typu urokinazy (scu-PA)
  11.5. Leki trombolityczne trzeciej generacji
  11.5.1. Rekombinowane aktywatory plazminogenu
  11.6. Stafylokinaza
  11.7. Środki trombolityczne pochodzenia zwierzęcego
  11.7.1. Desmoteplaza
  11.7.1. Alfimepraza
  11.8. Wariant plazminogenu V10153
  11.9. Plazmina
  11.10. Aktywatory endogennej fibrynolizy
  11.11. Przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego
  11.12. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 12. Aterotromboza - Anetta Undas
  12.1. Definicja
  12.2. Uznane czynniki ryzyka rozwoju aterotrombozy
  12.2.1. Niemodyfikowalne czynnika ryzyka
  12.2.2. Modyfikowalne czynnika ryzyka
  12.3. Nowe czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy
  12.3.1. Białko C-reaktywne (CRP)
  12.3.2. Lipoproteina(a) [Lp(a)]
  12.3.3. Homocysteina 12.3.4. Grubość błony wewnętrznej i środkowej
  12.3.5. Choroby przyzębia
  12.3.6. Krążące markery ryzyka zakrzepicy tętniczej
  12.3.7. Rola układu krzepnięcia w rozwoju miażdżycy
  12.4. Cechy blaszki podatnej na uszkodzenie
  12.5. Przyczyny uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.5.1. Czynniki ogólnoustrojowe
  12.5.2. Czynniki miejscowe
  12.6. Rodzaje uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.7. Rola nadkrzepliwości w aterotrombozie
  12.8. Związek między żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i aterotrombozą
  12.9. Powstawanie zakrzepu w tętnicy wieńcowej
  12.9.1. Czynność płytek
  12.9.2. Aktywacja osoczowego układu krzepnięcia
  12.9.3. Fibrynoliza w aterotrombozie
  12.10. Budowa zakrzepu rozwijającego się na uszkodzonej blaszce
  12.11. Ogólnoustrojowe zmiany w aterotrombozie
  12.11.1. Stan zapalny
  12.12. Dalsze losy zakrzepu na uszkodzonej blaszce
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 13. Ostre zespoły wieńcowe - Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz
  13.1. Ostry zespół wieńcowy (zawał mięśnia serca) z uniesieniem odcinka ST
  13.2. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 14. Leczenie przeciwzakrzepowe w zabiegach rewaskularyzacyjnych w chorobie niedokrwiennej serca - Łukasz Małek, Adam Witkowski
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Zakrzepy i zatory podczas przezskórnych interwencji wieńcowych
  14.3. Zakrzepica w stencie
  14.4. Zatorowość dystalna podczas zabiegów na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
  14.5. Zakrzepica tętnicy promieniowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 15. Zapobieganie ostrym zespołom wieńcowym - Tomasz Pasierski
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Osoby bez objawów miażdżycy
  15.3. Bezobjawowi chorzy dużego ryzyka naczyniowego
  15.3.1. Cukrzyca
  15.3.2. Bezobjawowa i objawowa miażdżyca tętnic obwodowych
  15.3.3. Stabilna choroba wieńcowa
  15.4. Prewencja wtórna po ostrym zespole wieńcowym
  15.4.1. Leki blokujące receptor płytkowy P2Y12
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 16. Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego - Tomasz Pasierski, Tomasz Hryniewiecki, Adam Torbicki
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Poszukiwanie źródła zatoru tętniczego
  16.3. Migotanie przedsionków
  16.3.1. Farmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.2. Niefarmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.3. Kardiowersja migotania przedsionków
  16.4. Lewa komora serca
  16.5. Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia
  16.6. Wady zastawek serca
  16.7. Zapalenie wsierdzia
  16.8. Protezy zastawek serca
  16.8.1. Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych u chorych z protezą zastawkową
  16.8.2. Zakrzepica protezy zastawkowej
  16.9. Wady wrodzone serca
  16.9.1. Guzy serca
  16.9.2. Zatory pochodzące z aorty
  16.9.3. Zatory pochodzące z jam prawego serca
  16.9.4. Inne sercowe źródła zatoru
  16.10. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 17. Leczenie przeciwzakrzepowe w zaburzeniach rytmu serca - Janina Stępińska
  17.1. Wprowadzenie
  17.2. Czy każdy chory z migotaniem przedsionków musi być leczony przeciwzakrzepowo?
  17.3. Niezastawkowe migotanie przedsionków
  17.3.1. Jak ocenić zagrożenie udarem mózgu i innymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków?
  17.4. Decyzja o rozpoczęciu leczenia przeciwzkarzepowego
  17.5. Leczenie przeciwzakrzepowe
  17.5.1. Doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K (VKA)
  17.5.2. Nowe doustne antykoagulanty (NDA)
  17.5.3. Leczenie przeciwpłytkowe
  17.6. Sytuacje szczególne
  17.6.1. Kardiowersja
  17.6.2. Ablacja
  17.6.3. Profilaktyka wtórna udaru mózgu
  17.6.4. Ostry zespół wieńcowy (acute coronary syndrome, ACS)
  17.6.5. Wada zastawkowa, wszczepiona zastawka
  17.7. Interakcje
  17.8. Edukacja
  17.9. Wybór leku
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 18. Powikłania zakrzepowo-zatorowe elektroterapii serca (urządzenia wszczepialne i zabiegi ablacji) - Przemysław Mitkowski
  18.1. Wprowadzenie
  18.2. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów elektroterapii serca
  18.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów ablacji
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 19. Zakrzepy i zatory tętnic mózgowych - Maciej Niewada, Anna Członkowska
  19.1. Wprowadzenie - epidemiologia i typy udarów
  19.2. Definicje
  19.3. Przyczyny niedokrwienia mózgu
  19.4. Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
  19.5. Obraz kliniczny
  19.6. Rozpoznanie i badania dodatkowe
  19.7. Powikłania i następstwa udaru mózgu
  19.7.1. Gorączka
  19.7.2. Zaburzenia ciśnienia tętniczego
  19.7.3. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
  19.7.4. Zaburzenia połykania
  19.7.5. Napady padaczkowe
  19.7.6. Spastyczność i bolesne kurcze mięśniowe
  19.7.7. Zakażenia
  19.7.8. Zaburzenia elektrolitowe
  19.7.9. Powikłania zatorowo-zakrzepowe
  19.7.10. Upadki i złamania kostne
  19.7.11. Zaburzenia emocjonalne oraz depresja
  19.7.12. Otępienie
  19.8. Leczenie
  19.8.1. Ostra faza - leczenie swoiste
  19.8.2. Profilaktyka
  19.8.3. Leki hipotensyjne
  19.8.4. Statyny
  19.8.5. Leki przeciwpłytkowe
  19.8.6. Leki przeciwkrzepliwe
  19.9. Rokowanie
  19.10. Udary żylne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 20. Zakrzepy i zatory tętnic obwodowych - Tomasz Urbanek, Damian Ziaja
  20.1. Epidemiologia
  20.2. Symptomatologia, diagnostyka
  20.2.1. Ostre niedokrwienie kończyn
  20.2.2. Ostre niedokrwienie jelit
  20.3. Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn - leczenie zatoru i zakrzepicy tętniczej
  20.3.1. Leczenie farmakologiczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.3.2. Rewaskularyzacja w ostrym niedokrwieniu kończyn - wskazania, leczenie zabiegowe
  20.3.3. Leczenie trombolityczne
  20.3.4. Dawkowanie i sposoby podawania leków trombolitycznych w miejscowej terapii trombolitycznej oraz czas jej trwania
  20.3.5. Czas trwania leczenia trombolitycznego i stosowanie leków antykoagulacyjnych w jego trakcie
  20.3.6. Sposoby podawania leku trombolitycznego w trakcie miejscowej terapii trombolitycznej
  20.3.7. Leczenie chirurgiczne
  20.3.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  20.3.9. Przezskórna trombektomia aspiracyjna
  20.3.10. Trombektomia mechaniczna i farmako-mechaniczna
  20.4. Leczenie chirurgiczne versus leczenie trombolityczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.4.1. Leczenie zakrzepicy tętniaka tętnicy podkolanowej
  20.4.2. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (compartment syndrome)
  20.4.3. Rabdomioliza
  20.4.4. Postępowanie po leczeniu rewaskularyzacyjnym, wyniki leczenia
  20.5. Leczenie ostrego niedokrwienia jelit
  20.5.1. Leczenie nieokluzyjnego niedokrwienia jelit (non-occlusive messenteric ischemia, NOMI)
  20.5.2. Leczenie operacyjne i śródnaczyniowe ostrego niedokrwienia jelit - rewaskularyzacja
  20.5.3. Powikłania zatorowe w innych naczyniach trzewnych
  20.6. Leczenie zespołu zatorowości cholesterolowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 21. Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - Witold Zbyszek Tomkowski
  21.1. Epidemiologia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  21.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 22. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich - Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek
  22.1. Wprowadzenie
  22.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  22.2.1. Objawy kliniczne
  22.2.2. Flebografia kontrastowa
  22.2.3. Inne obrazowe metody badań
  22.2.4. Badania laboratoryjne
  22.2.5. Strategie diagnostyczne
  22.3. Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi
  22.3.1. Zakrzepica żyły ramieniowej i podobojczykowej
  22.3.2. Zakrzepica żyły głównej górnej
  22.3.3. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  22.3.4. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 23. Diagnostyka zatoru tętnicy płucnej - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
  23.1. Wprowadzenie
  23.2. Wstępny okres diagnostyki - ocena ciężkości i klinicznego prawdopodobieństwa PE
  23.3. Diagnostyka PE
  23.3.1. Diagnostyka PE wysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.3.2. Diagnostyka PE niewysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.4. Sytuacje szczególne
  23.4.1. Diagnostyka PE w okresie ciąży
  23.4.2. Podejrzenie PE u chorego z krwiopluciem
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 24. Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych - Jerzy Windyga
  24.1. Wprowadzenie
  24.2. Naturalny przebieg zakrzepicy żył głębokich
  24.3. Leczenie wstępne
  24.3.1. Heparyna niefrakcjonowana
  24.3.2. Heparyny drobnocząsteczkowe
  24.3.3. Fondaparynuks
  24.3.4. Rywaroksaban
  24.3.5. Izolowana dystalna zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.6. Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.7. Uwagi na temat wstępnego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w domu
  24.3.8. Tromboliza systemowa
  24.3.9. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej
  24.4. Leczenie długoterminowe i przedłużone
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 25. Leczenie inwazyjne zakrzepicy żył głębokich (trombektomia żylna/tromboliza) - Tomasz Urbanek
  25.1. Wprowadzenie
  25.2. Trombektomia chirurgiczna u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich
  25.3. Systemowe leczenie trombolityczne
  25.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - metody farmako-mechaniczne udrażniania układu żylnego
  25.4.1. Sposób prowadzenia leczenia (tromboliza przez cewnik - catheter-directed thrombolysis, CDT)
  25.4.2. Implantacja filtra do żyły głównej dolnej u pacjentów kwalifikowanych do leczenia trombolitycznego lub trombektomii żylnej
  25.4.3. Metody farmako-mechaniczne udrażnianie układu żylnego
  25.4.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - wyniki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 26. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej - Krystyna Zawilska
  26.1. Wprowadzenie 
  26.2. Metody zapobiegania VTE
  26.3. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii (ogólnej, małoinwazyjnej, bariatrycznej, neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej)
  26.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych poddawanych operacjom w obrębie jamy brzusznej i miednicy
  26.5. Urazy i oparzenia
  26.6. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w ortopedii
  26.7. Izolowane obrażenia dolnego odcinka kończyny dolnej i unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie
  26.8. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chorobach wewnętrznych i neurologii
  26.9. Profilaktyka VTE u chorych na nowotwory złośliwe leczonych ambulatoryjnie
  26.10. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych wymagających intensywnej opieki medycznej
  26.11. Długotrwałe podróże samolotem
  26.12. Zapobieganie VTE u osób z bezobjawową trombofilią
  26.13. Przeciwwskazania do farmakologicznej profilaktyki VTE
  26.14. Ocena ryzyka zachorowania na VTE w populacji ogólnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 27. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej - Witold Zbyszek Tomkowski, Bogdan Hajduk
  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Rodzaje filtrów
  27.3. Wskazania do wszczepiania filtra
  27.4. Doświadczenia kliniczne
  27.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 28. Leczenie ostrej zatorowości płucnej - Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec
  28.1. Wprowadzenie
  28.2. Leczenie początkowe
  28.3. Leczenie objawowe
  28.4. Zatorowość wysokiego ryzyka
  28.4.1. Leczenie trombolityczne
  28.4.2. Dawkowanie leków trombolitycznych
  28.5. Embolektomia
  28.5.1. Embolektomia chirurgiczna
  28.5.2. Embolektomia przezskórna
  28.6. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka
  28.7. Leczenie przedłużone
  28.8. Zasady leczenia przeciwkrzepliwego VKA - dawkowanie i monitorowanie
  28.9. Nowe doustne antykoagulanty
  28.10. Leczenie przedłużone i przewlekłe
  28.10.1. Kolejny epizod samoistnej VTE
  28.10.2. Nowotwór złośliwy
  28.10.3. Zespół antyfosfolipidowy i inne trombofilie
  28.10.4. Choroba zapalna jelit
  28.10.5. Rezydualne skrzepliny w układzie żył głębokich
  28.11. Sytuacje szczególne
  28.11.1. Leczenie zatorowości płucnej w czasie ciąży i połogu
  28.11.2. Leczenie ostrej PE u chorych nowotworowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 29. Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej - Andrzej Biederman, Wojciech Dyk
  29.1. Wprowadzenie
  29.2. Embolektomia chirurgiczna bez stosowania krążenia pozaustrojowego
  29.3. Embolektomia chirurgiczna z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 30. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - Adam Torbicki, Maria Wieteska, Andrzej Biederman
  30.1. Wprowadzenie
  30.2. Patogeneza
  30.3. Objawy kliniczne
  30.4. Rozpoznawanie
  30.5. Rokowanie
  30.6. Leczenie
  30.6.1. Leczenie objawowe
  30.6.2. Leczenie operacyjne
  30.6.3. Przezskórna plastyka balonowa tętnic płucnych
  30.6.4. Terapia celowana na tętniczki płucne
  30.6.5. Transplantacja płuc
  30.7. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 31. Przewlekła niewydolność żylna - Maciej Skórski
  31.1. Wprowadzenie
  31.2. Epidemiologia
  31.3. Etiologia i patogeneza
  31.4. Rozpoznanie
  31.5. Diagnostyka obrazowa
  31.6. Leczenie
  31.6.1. Leczenie zachowawcze
  31.6.2. Leczenie chirurgiczne żylaków kończyn dolnych
  31.6.3. Skleroterapia
  31.7. Leczenie skrajnie zaawansowanej niewydolności żylnej (C-4-C-6 w skali CEAP)
  31.7.1. Leczenie zachowawcze owrzodzeń
  31.7.2. Leczenie chirurgiczne zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej
  31.8. Rokowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 32. Zespół żyły głównej górnej - Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
  32.1. Definicja
  32.2. Anatomia i patomechanizm
  32.3. Etiologia
  32.4. Rozpoznanie
  32.5. Leczenie objawowe
  32.6. Radioterapia
  32.7. Chemioterapia
  32.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  32.9. Leczenie chirurgiczne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 33. Zakrzepy w chorobach nerek - Michał Myśliwiec
  33.1. Zakrzepica żylna w zespole nerczycowym
  33.2. Patogeneza zakrzepów w zespole nerczycowym
  33.3. Rozpoznawanie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zespole nerczycowym
  33.5. Leczenie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.6. Zakrzepy tętnicze
  33.7. Mikroangiopatie zakrzepowe [6]
  33.7.1. Patogeneza mikroangiopatii zakrzepowych
  33.7.2. Postacie kliniczne HUS/TTP
  33.7.3. Rozpoznanie HUS/TTP
  33.7.4. Diagnostyka laboratoryjna HUS/TTP
  33.7.5. Leczenie HUS/TTP
  33.7.6. HUS/TTP u chorych po przeszczepieniu nerki
  33.8. Zakrzepy u chorych dializowanych
  33.9. Leczenie antykoagulacyjne chorych z przewlekłą chorobą nerek
  33.10. Antykoagulacja w czasie hemodializy [19]
  33.10.1. Dawkowanie heparyny niefrakcjonowanej na początku i w czasie hemodializy
  33.10.2. Monitorowanie dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  33.11. Regionalna heparynizacja
  33.12. Regionalna antykoagulacja cytrynianowa
  33.13. Leczenie przeciwzakrzepowe prostacykliną
  33.14. Inne metody antykoagulacji
  33.15. Antykoagulacja w ciągłej terapii nerkozastępczej
  33.16. Zakrzepy u chorych po transplantacji nerki [7]
  33.17. Leki przeciwkrzepliwe a transplantacja nerki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 34. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych - Piotr Małkowski
  34.1. Wprowadzenie
  34.2. Anatomia układu żyły wrotnej i żył wątrobowych
  34.2.1. Układ żyły wrotnej
  34.3. Zakrzepica żyły wrotnej
  34.3.1. Przyczyny zakrzepicy
  34.3.2. Hemodynamika układu wrotnego w zakrzepicy
  34.3.3. Objawy kliniczne
  34.3.4. Badania diagnostyczne
  34.3.5. Leczenie
  34.4. Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego)
  34.4.1. Przyczyny
  34.4.2. Obraz kliniczny
  34.4.3. Badania diagnostyczne
  34.4.4. Leczenie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 35. Zakrzepy i zatory gałki ocznej - Jerzy Szaflik, Maciej Jochemczyk
  35.1. Unaczynienie oka
  35.2. Zator tętnicy środkowej siatkówki
  35.2.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.2.2. Patogeneza
  35.2.3. Objawy kliniczne
  35.2.4. Rozpoznawanie
  35.2.5. Rokowanie
  35.2.6. Leczenie
  35.3. Zakrzepica naczyń żylnych siatkówki
  35.3.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.3.2. Epidemiologia
  35.3.3. Patogeneza
  35.3.4. Objawy kliniczne RVO
  35.3.5. Rokowanie
  35.3.6. Leczenie RVO
  35.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 36. Zakrzepica żył powierzchownych, zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - Tomasz Urbanek
  36.1. Etiopatogeneza, znaczenie kliniczne
  36.2. Diagnostyka
  36.3. Leczenie
  36.3.1. Leczenie antykoagulacyjne
  36.3.2. Zapobieganie zakrzepicy żył powierzchownych
  36.3.3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  36.3.4. Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych związanej z kaniulacją naczyń
  36.3.5. Leczenie choroby Mondora
  36.3.6. Terapia uciskowa
  36.3.7. Leczenie miejscowe
  36.3.8. Leki flebotropowe
  36.3.9. Leczenie chirurgiczne
  36.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 37. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i stosowanie leków przeciwzakrzepowych u kobiet w ciąży - Marzena Dębska, Romuald Dębski
  37.1. Wprowadzenie - epidemiologia, patofizjologia
  37.2. Patogeneza VTE
  37.3. Objawy kliniczne VTE
  37.3.1. Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
  37.3.2. Objawy kliniczne zatoru tętnicy płucnej
  37.4. Rozpoznawanie VTE
  37.5. Leczenie VTE
  37.5.1. Heparyny drobnocząsteczkowe
  37.5.2. Heparyna standardowa
  37.5.3. Antagoniści witaminy K
  37.5.4 Leczenie wspomagające w VTE
  37.6. Poród i połóg u kobiety leczonej lekami przeciwkrzepliwymi
  37.7. Profilaktyka VTE po cięciu cesarskim
  37.8. Filtry wszczepiane do żyły głównej dolnej
  37.9. Septyczne zakrzepowe zapalenie żył miednicy/zakrzepica żyły jajnikowej
  37.10. Profilaktyka VTE w szczególnych przypadkach w ciąży
  37.10.1. Kobiety z przebytym epizodem VTE, bez trombofilii
  37.10.2. Kobiety z trombofilią, bez VTE w wywiadzie
  37.10.3. Kobiety z mechanicznymi protezami zastawkowymi serca
  37.11. Heparyny w zespole hiperstymulacyjnym
  37.12. Poronienia nawykowe
  37.13. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 38. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci - Bożena Werner, Beata Kucińska
  38.1. Wprowadzenie
  38.2. Okres noworodkowy
  38.3. Okres niemowlęcy, dzieci starsze
  38.4. Leki stosowane u noworodków i dzieci
  38.4.1. Heparyna
  38.4.2. Antagoniści witaminy K
  38.4.3. Leki przeciwpłytkowe
  38.4.4. Leki trombolityczne
  38.5. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w wybranych stanach klinicznych
  38.5.1. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu interwencyjnym wrodzonych wad serca
  38.5.2. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym
  38.6. Zespół Kawasakiego
  38.7. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  38.8. Pierwotne nadciśnienie płucne
  38.9. Leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych stanach klinicznych
  38.9.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  38.9.2. Zakrzepica tętnicza
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 39. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe - Jerzy Windyga
  39.1. Rys historyczny i definicja
  39.2. Epidemiologia
  39.3. Patofizjologia DIC
  39.4. Stany kliniczne i choroby wyzwalające DIC
  39.5. Objawy kliniczne
  39.6. Wyniki badań laboratoryjnych
  39.7. Inne zespoły zakrzepowo-krwotoczne
  39.8. Rokowanie
  39.9. Leczenie
  39.9.1. Leczenie substytucyjne
  39.9.2. Antykoagulanty
  39.9.3. Koncentraty inhibitorów krzepnięcia
  39.9.4. Inhibitory fibrynolizy
  39.9.5. Inne potencjalne opcje terapeutyczne w DIC
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 40. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego i trombolitycznego - Jerzy Windyga
  40.1. Wprowadzenie
  40.2. Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną
  40.3. Monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi
  40.4. Kontrola leczenia fondaparynuksem, danaparoidem sodu, lepirudyną, desirudyną, biwalirudyną i argatrobanem
  40.4.1. Fondaparynuks
  40.4.2. Danaparoid sodu
  40.4.3. Lepirudyna i desirudyna
  40.4.4. Biwalirudyna
  40.4.5. Argatroban
  40.5. Monitorowanie leczenia antagonistami witaminy K
  40.5.1. Pobieranie próbek krwi
  40.5.2. Wyrażanie wyników oznaczenia czasu protrombinowego
  40.5.3. Dobór tromboplastyny
  40.5.4. Wskazówki praktyczne i uwagi końcowe
  40.6. Monitorowanie leczenia doustnymi bezpośrednimi inhibitorami Xa i IIa
  40.6.1. Dabigatran
  40.6.2. Rywaroksaban
  40.6.3. Apiksaban
  40.7. Monitorowanie leczenia trombolitycznego
  Piśmiennictwo
   
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakrzepy i zatory

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Ortopedia i traumatologia

  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek 6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby 6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych 6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie... Pełen opis produktu 'Zakrzepy i zatory' »

  Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów.

  Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej.

  Najnowsza wiedza, aktualne Piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny.
   
  Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów intensywnej opieki medycznej.

  SPIS TREŚCI:
   
  Rozdział 1. Hemostaza fizjologiczna - Jerzy Windyga, Anetta Undas
  1.1. Hemostaza
  1.1.1. Ściana naczyń krwionośnych
  1.1.2. Płytki krwi
  1.1.3. Układ krzepnięcia krwi i mechanizmy ograniczające krzepnięcie
  1.1.4. Konwersja protrombiny do trombiny
  1.1.5. Strumień krwi
  1.1.6. Kofaktory w układzie krzepnięcia krwi: czynnik V i czynnik VIII
  1.1.7. Działania trombiny
  1.1.8. Układ fibrynolizy
  1.1.9. Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny
  1.1.10. Inhibitory fibrynolizy
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 2. Patogeneza zakrzepicy żylnej - Jerzy Windyga
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Zakrzep żylny vs zakrzep tętniczy
  2.2.1. Mikrocząstki
  2.2.2. P-selektyna
  2.2.3. Aktywacja komórek śródbłonka i zastój krwi
  2.3. Rozwój skrzepliny w miejscu uszkodzenia ściany żyły
  2.3.1. Komórki śródbłonka
  2.3.2. Osłabienie aktywności fibrynolitycznej
  2.4. Najczęstsze umiejscowienie zakrzepicy żył głębokich
  2.5. Zakrzepica żylna w wybranych stanach klinicznych
  2.5.1. Starszy wiek
  2.5.2. Nowotwór złośliwy
  2.5.3. Ciąża i połóg
  2.5.4. Operacje chirurgiczne
  2.5.5. Podróż lotnicza
  2.5.6. Zakrzepica o nietypowej lokalizacji
  2.6. Zejście zakrzepicy żylnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 3. Wrodzona trombofilia - Krystyna Zawilska
  3.1. Wprowadzenie i definicja wrodzonej trombofilii
  3.2. Epidemiologia wrodzonej trombofilii
  3.3. Przyczyny wrodzonej trombofilii
  3.3.1. Niedobór antytrombiny (AT)
  3.3.2. Niedobór białka C
  3.3.3. Niedobór białka S
  3.3.4. Oporność na działanie aktywnego białka C (APC-r)
  3.3.5. Mutacja A1691G genu czynnika V (Arg506Glu; czynnik V Leiden)
  3.3.6. Mutacja G20210A genu protrombiny
  3.3.7. Zwiększona aktywność czynnika VIII (ponad 150%)
  3.3.8. Hiperhomocysteinemia
  3.3.9. Dysfibrynogenemie
  3.4. Obraz kliniczny wrodzonej trombofilii
  3.4.1. Ryzyko wystąpienia VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.2. Wrodzona trombofilia a ryzyko nawrotu VTE
  3.4.3. Leczenie VTE u pacjentów z wrodzoną trombofilią
  3.4.4. Rokowanie
  3.4.5. Trombofilia a zakrzepica tętnicza
  3.4.6. Profilaktyka pierwotna
  3.5. Wrodzona trombofilia a stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej
  3.6. Wrodzona trombofilia a ciąża
  3.7. Wskazania do diagnozowania wrodzonej trombofilii
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 4. Zespół antyfosfolipidowy - Jacek Musiał
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Przeciwciała antyfosfolipidowe
  4.2.1. Rys historyczny
  4.2.2. Etiologia i mechanizm działania
  4.2.3. Występowanie
  4.2.4. Antykoagulant toczniowy
  4.2.5. Przeciwciała antyfosfolipidowe wykrywane metodami immunoenzymatycznymi
  4.3. Kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego
  4.3.1. Kryteria kliniczne
  4.3.2. U kogo zlecać badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych?
  4.4. Leczenie
  4.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 5. Zakrzepy a nowotwory - Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Patomechanizmy zakrzepicy w chorobie nowotworowej
  5.2.1. Chirurgia
  5.2.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe
  5.2.3. Radioterapia
  5.2.4. Leczenie wspomagające
  5.3. Postacie zakrzepicy, objawy kliniczne i diagnostyka
  5.3.1. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych (deep vein thrombosis, DVT)
  5.3.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych
  5.3.3. Zator płucny
  5.3.4. Wędrujące zapalenie żył powierzchownych (migratory thrombophlebitis, Trousseau syndrom)
  5.3.5. Niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia (marantic endocarditis)
  5.3.6. Zakrzep żyły wątrobowej (zespół Budda-Chiariego)
  5.3.7. Zakrzepica żyły wrotnej, żyły śledzionowej, żył trzewnych i żył nerkowych
  5.3.8. Zakrzepica drobnych tętnic mózgowych i palców
  5.3.9. Mikroangiopatia zakrzepowa
  5.3.10. Obecność antykoagulantu toczniowego
  5.3.11. Zespół niedrożności żył wątrobowych (hepatic veno-occlusive disease, VOD)
  5.3.12. Zespół niewydolności wielonarządowej (multiple organ dysfunction syndrome, MODS)
  5.4. Profilaktyka zakrzepicy u chorych na nowotwory
  5.4.1. Chirurgia
  5.4.2. Przeciwnowotworowe leczenie systemowe lub leczenie internistyczne
  5.4.3. Profilaktyka zakrzepicy wywołanej centralnymi cewnikami żylnymi
  5.5. Leczenie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych na nowotwory
  5.6. Leki wpływające na hemostazę w leczeniu chorych na nowotwory
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 6. Antagoniści witaminy K - Tomasz Pasierski, Jerzy Windyga
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Droga działania
  6.3. Farmakokinetyka i farmakodynamika VKA
  6.4. Farmakogenetyka VKA
  6.5. Dawkowanie
  6.6. Opieka ambulatoryjna nad chorymi przewlekle leczonymi VKA
  6.7. Interakcje lekowe
  6.8. Działania niepożądane
  6.8.1. Powikłania krwotoczne
  6.8.2. Krwawienie śródmózgowe i śródczaszkowe
  6.8.3. Powikłania zakrzepowe
  6.8.4. Zaburzenia procesów kostnienia i wapnienia
  6.8.5. Hepatotoksyczność
  6.9. Stosowanie VKA w wybranych grupach pacjentów
  6.9.1. Stosowanie VKA w niewydolności nerek
  6.9.2. Stosowanie VKA w niewydolności wątroby
  6.9.3. Stosowanie VKA w skazach krwotocznych
  6.9.4. Stosowanie VKA w chorobie nowotworowej
  6.10. Przeciwwskazania
  6.11. Postępowanie przy zabiegach chirurgicznych
  6.12. Skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 7. Antykoagulanty do stosowania parenteralnego: heparyna niefrakcjonowana, heparyny drobnocząsteczkowe, danaparoid sodu, fondaparynuks i bezpośrednie inhibitory trombiny - Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Heparyna - rys historyczny
  7.3. Heparyna niefrakcjonowana
  7.3.1. Skład heparyny niefrakcjonowanej i mechanizm działania
  7.3.2. Farmakokinetyka heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.3. Zasady dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  7.3.4. Oporność na heparynę
  7.3.5. Powikłania leczenia
  7.4. Heparyny drobnocząsteczkowe
  7.4.1. Zasady dawkowania heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5. Powikłania stosowania heparyny niefrakcjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych
  7.5.1. Krwawienia
  7.5.2. Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną
  7.5.3. Osteoporoza
  7.5.4. Hipoaldosteronizm
  7.5.5. Odczyny alergiczne i reakcje skórne
  7.5.6. Inne powikłania
  7.6. Danaparoid sodu
  7.7. Fondaparynuks
  7.8. Bezpośrednie inhibitory trombiny
  7.8.1. Hirudyna oraz lepirudyna i desirudyna
  7.8.2. Biwalirudyna
  7.8.3. Argatroban
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 8. Nowe leki przeciwkrzepliwe - Witold Zbyszek Tomkowski
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika Xa
  8.2.1. Rywaroksaban (nazwa międzynarodowa: rivaroxaban)
  8.2.2. Apiksaban (nazwa międzynarodowa: apixaban)
  8.3. Bezpośrednie doustne inhibitory czynnika IIa
  8.3.1. Eteksylan dabigatranu (nazwa międzynarodowa: dabigatran etexilate)
  8.4. Postępowanie w przypadkach krwawień u pacjentów, którzy stosują zarejestrowane, doustne InhFXa lub InhFIIa
  8.4.1. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFXa
  8.4.2. Krwawienia, które wystąpiły po zastosowaniu InhFIIa
  8.5. Pośrednie inhibitory aktywnego czynnika X
  8.5.1. Idrabiotaparynuks (nazwa międzynarodowa: idrabiotaparinux)
  8.5.2. Ultradrobnocząsteczkowe heparyny: semuloparyna (nazwa międzynarodowa: semuloparin)
  8.6. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 9. Leki przeciwpłytkowe działające poprzez metabolizm kwasu arachidonowego - Anetta Undas
  9.1. Kwas acetylosalicylowy
  9.1.1.Mechanizm działania
  9.1.2.Charakterystyka leku
  9.1.3. Wskazania do stosowania ASA
  9.1.4. Dawkowanie
  9.1.5. Monitorowanie terapii
  9.1.6. Interakcje lekowe
  9.1.7. Działania niepożądane
  9.1.8. Zmniejszona wrażliwość płytek na ASA
  9.1.9. Diagnostyka
  9.1.10. Mechanizmy
  9.1.11. Znaczenie kliniczne
  9.1.12. Postępowanie
  9.1.13. Przeciwwskazania do stosowania ASA
  9.2. Inhibitory syntazy TXA2 i receptora TXA2
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 10. Klopidogrel i nowe leki przeciwpłytkowe - Wiktor Kuliczkowski
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Receptory błony płytkowej
  10.3. Klopidogrel
  10.3.1. Interakcje z innymi lekami
  10.3.2. Interakcja z inhibitorami pompy protonowej
  10.3.3. Zjawisko niepełnej odpowiedzi na leczenie klopidogrelem i monitorowanie efektów leczenia przeciwpłytkowego
  10.4. Prasugrel
  10.4.1. Zamiana prasugrel/klopidogrel i klopidogrel/prasugrel
  10.5. Tikagrelor
  10.5.1. Interakcje
  10.5.2. Dawkowanie
  10.5.3. Zamiana klopidogrelu na tikagrelor / tikagreloru na klopidogrel
  10.5.4. Porównanie prasugrelu z tikagrelorem
  10.6. Leki przeciwpłytkowe w trakcie badań
  10.6.1. Kangrelor
  10.6.2. Elinogrel
  10.6.3. Worapaksar
  10.7. Blokery receptora płytkowego dla fibrynogenu (GP IIb/IIIa)
  10.7.1. Abcyksymab
  10.7.2.Tirofiban
  10.7.3. Eptyfibatyd
  10.7.4. Wskazania co do stosowania blokerów GP IIb/IIIa
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 11. Środki trombolityczne - Krystyna Zawilska
  11.1. Historia leków trombolitycznych
  11.2. Mechanizm działania leków trombolitycznych
  11.3. Leki trombolityczne pierwszej generacji
  11.3.1. Streptokinaza
  11.3.2. Urokinaza
  11.4. Leki trombolityczne drugiej generacji
  11.4.1. Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
  11.4.2. Prourokinaza - jednołańcuchowy aktywator plazminogenu typu urokinazy (scu-PA)
  11.5. Leki trombolityczne trzeciej generacji
  11.5.1. Rekombinowane aktywatory plazminogenu
  11.6. Stafylokinaza
  11.7. Środki trombolityczne pochodzenia zwierzęcego
  11.7.1. Desmoteplaza
  11.7.1. Alfimepraza
  11.8. Wariant plazminogenu V10153
  11.9. Plazmina
  11.10. Aktywatory endogennej fibrynolizy
  11.11. Przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego
  11.12. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 12. Aterotromboza - Anetta Undas
  12.1. Definicja
  12.2. Uznane czynniki ryzyka rozwoju aterotrombozy
  12.2.1. Niemodyfikowalne czynnika ryzyka
  12.2.2. Modyfikowalne czynnika ryzyka
  12.3. Nowe czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy
  12.3.1. Białko C-reaktywne (CRP)
  12.3.2. Lipoproteina(a) [Lp(a)]
  12.3.3. Homocysteina 12.3.4. Grubość błony wewnętrznej i środkowej
  12.3.5. Choroby przyzębia
  12.3.6. Krążące markery ryzyka zakrzepicy tętniczej
  12.3.7. Rola układu krzepnięcia w rozwoju miażdżycy
  12.4. Cechy blaszki podatnej na uszkodzenie
  12.5. Przyczyny uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.5.1. Czynniki ogólnoustrojowe
  12.5.2. Czynniki miejscowe
  12.6. Rodzaje uszkodzenia blaszki miażdżycowej
  12.7. Rola nadkrzepliwości w aterotrombozie
  12.8. Związek między żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i aterotrombozą
  12.9. Powstawanie zakrzepu w tętnicy wieńcowej
  12.9.1. Czynność płytek
  12.9.2. Aktywacja osoczowego układu krzepnięcia
  12.9.3. Fibrynoliza w aterotrombozie
  12.10. Budowa zakrzepu rozwijającego się na uszkodzonej blaszce
  12.11. Ogólnoustrojowe zmiany w aterotrombozie
  12.11.1. Stan zapalny
  12.12. Dalsze losy zakrzepu na uszkodzonej blaszce
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 13. Ostre zespoły wieńcowe - Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz
  13.1. Ostry zespół wieńcowy (zawał mięśnia serca) z uniesieniem odcinka ST
  13.2. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 14. Leczenie przeciwzakrzepowe w zabiegach rewaskularyzacyjnych w chorobie niedokrwiennej serca - Łukasz Małek, Adam Witkowski
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Zakrzepy i zatory podczas przezskórnych interwencji wieńcowych
  14.3. Zakrzepica w stencie
  14.4. Zatorowość dystalna podczas zabiegów na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
  14.5. Zakrzepica tętnicy promieniowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 15. Zapobieganie ostrym zespołom wieńcowym - Tomasz Pasierski
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Osoby bez objawów miażdżycy
  15.3. Bezobjawowi chorzy dużego ryzyka naczyniowego
  15.3.1. Cukrzyca
  15.3.2. Bezobjawowa i objawowa miażdżyca tętnic obwodowych
  15.3.3. Stabilna choroba wieńcowa
  15.4. Prewencja wtórna po ostrym zespole wieńcowym
  15.4.1. Leki blokujące receptor płytkowy P2Y12
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 16. Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego - Tomasz Pasierski, Tomasz Hryniewiecki, Adam Torbicki
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Poszukiwanie źródła zatoru tętniczego
  16.3. Migotanie przedsionków
  16.3.1. Farmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.2. Niefarmakologiczna prewencja powikłań zatorowych w migotaniu przedsionków
  16.3.3. Kardiowersja migotania przedsionków
  16.4. Lewa komora serca
  16.5. Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia
  16.6. Wady zastawek serca
  16.7. Zapalenie wsierdzia
  16.8. Protezy zastawek serca
  16.8.1. Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych u chorych z protezą zastawkową
  16.8.2. Zakrzepica protezy zastawkowej
  16.9. Wady wrodzone serca
  16.9.1. Guzy serca
  16.9.2. Zatory pochodzące z aorty
  16.9.3. Zatory pochodzące z jam prawego serca
  16.9.4. Inne sercowe źródła zatoru
  16.10. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 17. Leczenie przeciwzakrzepowe w zaburzeniach rytmu serca - Janina Stępińska
  17.1. Wprowadzenie
  17.2. Czy każdy chory z migotaniem przedsionków musi być leczony przeciwzakrzepowo?
  17.3. Niezastawkowe migotanie przedsionków
  17.3.1. Jak ocenić zagrożenie udarem mózgu i innymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków?
  17.4. Decyzja o rozpoczęciu leczenia przeciwzkarzepowego
  17.5. Leczenie przeciwzakrzepowe
  17.5.1. Doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K (VKA)
  17.5.2. Nowe doustne antykoagulanty (NDA)
  17.5.3. Leczenie przeciwpłytkowe
  17.6. Sytuacje szczególne
  17.6.1. Kardiowersja
  17.6.2. Ablacja
  17.6.3. Profilaktyka wtórna udaru mózgu
  17.6.4. Ostry zespół wieńcowy (acute coronary syndrome, ACS)
  17.6.5. Wada zastawkowa, wszczepiona zastawka
  17.7. Interakcje
  17.8. Edukacja
  17.9. Wybór leku
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 18. Powikłania zakrzepowo-zatorowe elektroterapii serca (urządzenia wszczepialne i zabiegi ablacji) - Przemysław Mitkowski
  18.1. Wprowadzenie
  18.2. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów elektroterapii serca
  18.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe zabiegów ablacji
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 19. Zakrzepy i zatory tętnic mózgowych - Maciej Niewada, Anna Członkowska
  19.1. Wprowadzenie - epidemiologia i typy udarów
  19.2. Definicje
  19.3. Przyczyny niedokrwienia mózgu
  19.4. Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
  19.5. Obraz kliniczny
  19.6. Rozpoznanie i badania dodatkowe
  19.7. Powikłania i następstwa udaru mózgu
  19.7.1. Gorączka
  19.7.2. Zaburzenia ciśnienia tętniczego
  19.7.3. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
  19.7.4. Zaburzenia połykania
  19.7.5. Napady padaczkowe
  19.7.6. Spastyczność i bolesne kurcze mięśniowe
  19.7.7. Zakażenia
  19.7.8. Zaburzenia elektrolitowe
  19.7.9. Powikłania zatorowo-zakrzepowe
  19.7.10. Upadki i złamania kostne
  19.7.11. Zaburzenia emocjonalne oraz depresja
  19.7.12. Otępienie
  19.8. Leczenie
  19.8.1. Ostra faza - leczenie swoiste
  19.8.2. Profilaktyka
  19.8.3. Leki hipotensyjne
  19.8.4. Statyny
  19.8.5. Leki przeciwpłytkowe
  19.8.6. Leki przeciwkrzepliwe
  19.9. Rokowanie
  19.10. Udary żylne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 20. Zakrzepy i zatory tętnic obwodowych - Tomasz Urbanek, Damian Ziaja
  20.1. Epidemiologia
  20.2. Symptomatologia, diagnostyka
  20.2.1. Ostre niedokrwienie kończyn
  20.2.2. Ostre niedokrwienie jelit
  20.3. Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn - leczenie zatoru i zakrzepicy tętniczej
  20.3.1. Leczenie farmakologiczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.3.2. Rewaskularyzacja w ostrym niedokrwieniu kończyn - wskazania, leczenie zabiegowe
  20.3.3. Leczenie trombolityczne
  20.3.4. Dawkowanie i sposoby podawania leków trombolitycznych w miejscowej terapii trombolitycznej oraz czas jej trwania
  20.3.5. Czas trwania leczenia trombolitycznego i stosowanie leków antykoagulacyjnych w jego trakcie
  20.3.6. Sposoby podawania leku trombolitycznego w trakcie miejscowej terapii trombolitycznej
  20.3.7. Leczenie chirurgiczne
  20.3.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  20.3.9. Przezskórna trombektomia aspiracyjna
  20.3.10. Trombektomia mechaniczna i farmako-mechaniczna
  20.4. Leczenie chirurgiczne versus leczenie trombolityczne ostrego niedokrwienia kończyn
  20.4.1. Leczenie zakrzepicy tętniaka tętnicy podkolanowej
  20.4.2. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (compartment syndrome)
  20.4.3. Rabdomioliza
  20.4.4. Postępowanie po leczeniu rewaskularyzacyjnym, wyniki leczenia
  20.5. Leczenie ostrego niedokrwienia jelit
  20.5.1. Leczenie nieokluzyjnego niedokrwienia jelit (non-occlusive messenteric ischemia, NOMI)
  20.5.2. Leczenie operacyjne i śródnaczyniowe ostrego niedokrwienia jelit - rewaskularyzacja
  20.5.3. Powikłania zatorowe w innych naczyniach trzewnych
  20.6. Leczenie zespołu zatorowości cholesterolowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 21. Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - Witold Zbyszek Tomkowski
  21.1. Epidemiologia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  21.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 22. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich - Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek
  22.1. Wprowadzenie
  22.2. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  22.2.1. Objawy kliniczne
  22.2.2. Flebografia kontrastowa
  22.2.3. Inne obrazowe metody badań
  22.2.4. Badania laboratoryjne
  22.2.5. Strategie diagnostyczne
  22.3. Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi
  22.3.1. Zakrzepica żyły ramieniowej i podobojczykowej
  22.3.2. Zakrzepica żyły głównej górnej
  22.3.3. Zakrzepica żyły głównej dolnej
  22.3.4. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 23. Diagnostyka zatoru tętnicy płucnej - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
  23.1. Wprowadzenie
  23.2. Wstępny okres diagnostyki - ocena ciężkości i klinicznego prawdopodobieństwa PE
  23.3. Diagnostyka PE
  23.3.1. Diagnostyka PE wysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.3.2. Diagnostyka PE niewysokiego ryzyka wczesnego zgonu
  23.4. Sytuacje szczególne
  23.4.1. Diagnostyka PE w okresie ciąży
  23.4.2. Podejrzenie PE u chorego z krwiopluciem
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 24. Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych - Jerzy Windyga
  24.1. Wprowadzenie
  24.2. Naturalny przebieg zakrzepicy żył głębokich
  24.3. Leczenie wstępne
  24.3.1. Heparyna niefrakcjonowana
  24.3.2. Heparyny drobnocząsteczkowe
  24.3.3. Fondaparynuks
  24.3.4. Rywaroksaban
  24.3.5. Izolowana dystalna zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.6. Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  24.3.7. Uwagi na temat wstępnego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w domu
  24.3.8. Tromboliza systemowa
  24.3.9. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej
  24.4. Leczenie długoterminowe i przedłużone
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 25. Leczenie inwazyjne zakrzepicy żył głębokich (trombektomia żylna/tromboliza) - Tomasz Urbanek
  25.1. Wprowadzenie
  25.2. Trombektomia chirurgiczna u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich
  25.3. Systemowe leczenie trombolityczne
  25.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - metody farmako-mechaniczne udrażniania układu żylnego
  25.4.1. Sposób prowadzenia leczenia (tromboliza przez cewnik - catheter-directed thrombolysis, CDT)
  25.4.2. Implantacja filtra do żyły głównej dolnej u pacjentów kwalifikowanych do leczenia trombolitycznego lub trombektomii żylnej
  25.4.3. Metody farmako-mechaniczne udrażnianie układu żylnego
  25.4.4. Miejscowe leczenie trombolityczne - wyniki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 26. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej - Krystyna Zawilska
  26.1. Wprowadzenie 
  26.2. Metody zapobiegania VTE
  26.3. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii (ogólnej, małoinwazyjnej, bariatrycznej, neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej)
  26.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych poddawanych operacjom w obrębie jamy brzusznej i miednicy
  26.5. Urazy i oparzenia
  26.6. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w ortopedii
  26.7. Izolowane obrażenia dolnego odcinka kończyny dolnej i unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie
  26.8. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chorobach wewnętrznych i neurologii
  26.9. Profilaktyka VTE u chorych na nowotwory złośliwe leczonych ambulatoryjnie
  26.10. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych wymagających intensywnej opieki medycznej
  26.11. Długotrwałe podróże samolotem
  26.12. Zapobieganie VTE u osób z bezobjawową trombofilią
  26.13. Przeciwwskazania do farmakologicznej profilaktyki VTE
  26.14. Ocena ryzyka zachorowania na VTE w populacji ogólnej
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 27. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej - Witold Zbyszek Tomkowski, Bogdan Hajduk
  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Rodzaje filtrów
  27.3. Wskazania do wszczepiania filtra
  27.4. Doświadczenia kliniczne
  27.5. Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 28. Leczenie ostrej zatorowości płucnej - Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec
  28.1. Wprowadzenie
  28.2. Leczenie początkowe
  28.3. Leczenie objawowe
  28.4. Zatorowość wysokiego ryzyka
  28.4.1. Leczenie trombolityczne
  28.4.2. Dawkowanie leków trombolitycznych
  28.5. Embolektomia
  28.5.1. Embolektomia chirurgiczna
  28.5.2. Embolektomia przezskórna
  28.6. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka
  28.7. Leczenie przedłużone
  28.8. Zasady leczenia przeciwkrzepliwego VKA - dawkowanie i monitorowanie
  28.9. Nowe doustne antykoagulanty
  28.10. Leczenie przedłużone i przewlekłe
  28.10.1. Kolejny epizod samoistnej VTE
  28.10.2. Nowotwór złośliwy
  28.10.3. Zespół antyfosfolipidowy i inne trombofilie
  28.10.4. Choroba zapalna jelit
  28.10.5. Rezydualne skrzepliny w układzie żył głębokich
  28.11. Sytuacje szczególne
  28.11.1. Leczenie zatorowości płucnej w czasie ciąży i połogu
  28.11.2. Leczenie ostrej PE u chorych nowotworowych
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 29. Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej - Andrzej Biederman, Wojciech Dyk
  29.1. Wprowadzenie
  29.2. Embolektomia chirurgiczna bez stosowania krążenia pozaustrojowego
  29.3. Embolektomia chirurgiczna z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 30. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - Adam Torbicki, Maria Wieteska, Andrzej Biederman
  30.1. Wprowadzenie
  30.2. Patogeneza
  30.3. Objawy kliniczne
  30.4. Rozpoznawanie
  30.5. Rokowanie
  30.6. Leczenie
  30.6.1. Leczenie objawowe
  30.6.2. Leczenie operacyjne
  30.6.3. Przezskórna plastyka balonowa tętnic płucnych
  30.6.4. Terapia celowana na tętniczki płucne
  30.6.5. Transplantacja płuc
  30.7. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 31. Przewlekła niewydolność żylna - Maciej Skórski
  31.1. Wprowadzenie
  31.2. Epidemiologia
  31.3. Etiologia i patogeneza
  31.4. Rozpoznanie
  31.5. Diagnostyka obrazowa
  31.6. Leczenie
  31.6.1. Leczenie zachowawcze
  31.6.2. Leczenie chirurgiczne żylaków kończyn dolnych
  31.6.3. Skleroterapia
  31.7. Leczenie skrajnie zaawansowanej niewydolności żylnej (C-4-C-6 w skali CEAP)
  31.7.1. Leczenie zachowawcze owrzodzeń
  31.7.2. Leczenie chirurgiczne zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej
  31.8. Rokowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 32. Zespół żyły głównej górnej - Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
  32.1. Definicja
  32.2. Anatomia i patomechanizm
  32.3. Etiologia
  32.4. Rozpoznanie
  32.5. Leczenie objawowe
  32.6. Radioterapia
  32.7. Chemioterapia
  32.8. Leczenie wewnątrznaczyniowe
  32.9. Leczenie chirurgiczne
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 33. Zakrzepy w chorobach nerek - Michał Myśliwiec
  33.1. Zakrzepica żylna w zespole nerczycowym
  33.2. Patogeneza zakrzepów w zespole nerczycowym
  33.3. Rozpoznawanie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.4. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zespole nerczycowym
  33.5. Leczenie zakrzepicy żylnej w zespole nerczycowym
  33.6. Zakrzepy tętnicze
  33.7. Mikroangiopatie zakrzepowe [6]
  33.7.1. Patogeneza mikroangiopatii zakrzepowych
  33.7.2. Postacie kliniczne HUS/TTP
  33.7.3. Rozpoznanie HUS/TTP
  33.7.4. Diagnostyka laboratoryjna HUS/TTP
  33.7.5. Leczenie HUS/TTP
  33.7.6. HUS/TTP u chorych po przeszczepieniu nerki
  33.8. Zakrzepy u chorych dializowanych
  33.9. Leczenie antykoagulacyjne chorych z przewlekłą chorobą nerek
  33.10. Antykoagulacja w czasie hemodializy [19]
  33.10.1. Dawkowanie heparyny niefrakcjonowanej na początku i w czasie hemodializy
  33.10.2. Monitorowanie dawkowania heparyny niefrakcjonowanej
  33.11. Regionalna heparynizacja
  33.12. Regionalna antykoagulacja cytrynianowa
  33.13. Leczenie przeciwzakrzepowe prostacykliną
  33.14. Inne metody antykoagulacji
  33.15. Antykoagulacja w ciągłej terapii nerkozastępczej
  33.16. Zakrzepy u chorych po transplantacji nerki [7]
  33.17. Leki przeciwkrzepliwe a transplantacja nerki
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 34. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych - Piotr Małkowski
  34.1. Wprowadzenie
  34.2. Anatomia układu żyły wrotnej i żył wątrobowych
  34.2.1. Układ żyły wrotnej
  34.3. Zakrzepica żyły wrotnej
  34.3.1. Przyczyny zakrzepicy
  34.3.2. Hemodynamika układu wrotnego w zakrzepicy
  34.3.3. Objawy kliniczne
  34.3.4. Badania diagnostyczne
  34.3.5. Leczenie
  34.4. Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego)
  34.4.1. Przyczyny
  34.4.2. Obraz kliniczny
  34.4.3. Badania diagnostyczne
  34.4.4. Leczenie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 35. Zakrzepy i zatory gałki ocznej - Jerzy Szaflik, Maciej Jochemczyk
  35.1. Unaczynienie oka
  35.2. Zator tętnicy środkowej siatkówki
  35.2.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.2.2. Patogeneza
  35.2.3. Objawy kliniczne
  35.2.4. Rozpoznawanie
  35.2.5. Rokowanie
  35.2.6. Leczenie
  35.3. Zakrzepica naczyń żylnych siatkówki
  35.3.1. Wprowadzenie - patofizjologia, epidemiologia, znaczenie społeczne choroby
  35.3.2. Epidemiologia
  35.3.3. Patogeneza
  35.3.4. Objawy kliniczne RVO
  35.3.5. Rokowanie
  35.3.6. Leczenie RVO
  35.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 36. Zakrzepica żył powierzchownych, zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - Tomasz Urbanek
  36.1. Etiopatogeneza, znaczenie kliniczne
  36.2. Diagnostyka
  36.3. Leczenie
  36.3.1. Leczenie antykoagulacyjne
  36.3.2. Zapobieganie zakrzepicy żył powierzchownych
  36.3.3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  36.3.4. Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych związanej z kaniulacją naczyń
  36.3.5. Leczenie choroby Mondora
  36.3.6. Terapia uciskowa
  36.3.7. Leczenie miejscowe
  36.3.8. Leki flebotropowe
  36.3.9. Leczenie chirurgiczne
  36.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 37. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i stosowanie leków przeciwzakrzepowych u kobiet w ciąży - Marzena Dębska, Romuald Dębski
  37.1. Wprowadzenie - epidemiologia, patofizjologia
  37.2. Patogeneza VTE
  37.3. Objawy kliniczne VTE
  37.3.1. Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
  37.3.2. Objawy kliniczne zatoru tętnicy płucnej
  37.4. Rozpoznawanie VTE
  37.5. Leczenie VTE
  37.5.1. Heparyny drobnocząsteczkowe
  37.5.2. Heparyna standardowa
  37.5.3. Antagoniści witaminy K
  37.5.4 Leczenie wspomagające w VTE
  37.6. Poród i połóg u kobiety leczonej lekami przeciwkrzepliwymi
  37.7. Profilaktyka VTE po cięciu cesarskim
  37.8. Filtry wszczepiane do żyły głównej dolnej
  37.9. Septyczne zakrzepowe zapalenie żył miednicy/zakrzepica żyły jajnikowej
  37.10. Profilaktyka VTE w szczególnych przypadkach w ciąży
  37.10.1. Kobiety z przebytym epizodem VTE, bez trombofilii
  37.10.2. Kobiety z trombofilią, bez VTE w wywiadzie
  37.10.3. Kobiety z mechanicznymi protezami zastawkowymi serca
  37.11. Heparyny w zespole hiperstymulacyjnym
  37.12. Poronienia nawykowe
  37.13. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 38. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci - Bożena Werner, Beata Kucińska
  38.1. Wprowadzenie
  38.2. Okres noworodkowy
  38.3. Okres niemowlęcy, dzieci starsze
  38.4. Leki stosowane u noworodków i dzieci
  38.4.1. Heparyna
  38.4.2. Antagoniści witaminy K
  38.4.3. Leki przeciwpłytkowe
  38.4.4. Leki trombolityczne
  38.5. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w wybranych stanach klinicznych
  38.5.1. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu interwencyjnym wrodzonych wad serca
  38.5.2. Profilaktyka pierwotna u dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym
  38.6. Zespół Kawasakiego
  38.7. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  38.8. Pierwotne nadciśnienie płucne
  38.9. Leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych stanach klinicznych
  38.9.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  38.9.2. Zakrzepica tętnicza
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 39. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe - Jerzy Windyga
  39.1. Rys historyczny i definicja
  39.2. Epidemiologia
  39.3. Patofizjologia DIC
  39.4. Stany kliniczne i choroby wyzwalające DIC
  39.5. Objawy kliniczne
  39.6. Wyniki badań laboratoryjnych
  39.7. Inne zespoły zakrzepowo-krwotoczne
  39.8. Rokowanie
  39.9. Leczenie
  39.9.1. Leczenie substytucyjne
  39.9.2. Antykoagulanty
  39.9.3. Koncentraty inhibitorów krzepnięcia
  39.9.4. Inhibitory fibrynolizy
  39.9.5. Inne potencjalne opcje terapeutyczne w DIC
  Piśmiennictwo
   
  Rozdział 40. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego i trombolitycznego - Jerzy Windyga
  40.1. Wprowadzenie
  40.2. Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną
  40.3. Monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi
  40.4. Kontrola leczenia fondaparynuksem, danaparoidem sodu, lepirudyną, desirudyną, biwalirudyną i argatrobanem
  40.4.1. Fondaparynuks
  40.4.2. Danaparoid sodu
  40.4.3. Lepirudyna i desirudyna
  40.4.4. Biwalirudyna
  40.4.5. Argatroban
  40.5. Monitorowanie leczenia antagonistami witaminy K
  40.5.1. Pobieranie próbek krwi
  40.5.2. Wyrażanie wyników oznaczenia czasu protrombinowego
  40.5.3. Dobór tromboplastyny
  40.5.4. Wskazówki praktyczne i uwagi końcowe
  40.6. Monitorowanie leczenia doustnymi bezpośrednimi inhibitorami Xa i IIa
  40.6.1. Dabigatran
  40.6.2. Rywaroksaban
  40.6.3. Apiksaban
  40.7. Monitorowanie leczenia trombolitycznego
  Piśmiennictwo
   
  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakrzepy i zatory

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Farmakologia

  laktacji Leczenie gruźlicy u chorych z chorobami nerek i dializowanych Leczenie gruźlicy u chorych z uszkodzeniem wątroby Leczenie chorób wywołanych... Pełen opis produktu 'Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Tom 1-2. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy' »

  Obecne wydanie jest w znacznym stopniu zmienione.

  Przedstawiono opisy nowych grup leków wprowadzonych do lecznictwa oraz nowe dane dotyczące farmakoterapii. Zmienił się także zespół współautorów.

  Zachowano podział podręcznika na trzy główne części: Farmakologia ogólna, Farmakologia szczegółowa i Elementy farmakoterapii, wprowadzając jednocześnie podział na dwa tomy.


  SPIS TREŚCI:

  Dział I. Farmakologia ogólna

  Część I. Elementy farmakologii ogólnej

  1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków
  Definicja oraz krótki zarys historii farmakologii
  Pochodzenie leku i fazy działania
  Postacie leku o przedłużonym działaniu
  Postacie leków o odmiennym powinowactwie tkankowym. Nośniki leków
  Czynne metabolity leków. Prekursory leków (pro-drug)
  Nazwy leków
  Właściwości leków i rodzaje reakcji organizmu na ich działanie
  Kumulacja leków
  Działania niepożądane i toksyczne leków
  Czynniki wpływające na działanie leków
  Mechanizmy działania leków
  Dawkowanie leków
  Sposoby wprowadzania leków oraz ich wchłanianie i przenikanie do tkanek
  Rozmieszczenie (dystrybucja) leków w organizmie
  Redystrybucja leków
  Biotransformacja leków w organizmie
  Powstawanie metabolitów toksycznych (toksyfikacja leków)
  Wydalanie leków i ich metabolitów z organizmu
  - Wydalanie przez nerki
  - Pozanerkowe wydalanie leków
  Niepożądane i toksyczne działania leków

  2. Losy leków w organizmie. Podstawy farmakokinetyki
  Podstawowe procesy farmakokinetyczne
  - Transport leku
  - Procesy enzymatyczne
  - Matematyczny opis procesów kinetycznych
  - Modele farmakokinetyczne. Pojęcie kompartmentu
  Miejscowe i ogólne działanie leków
  Wchłanianie leków
  Drogi podania leków. Wchłanianie z różnych dróg podawania
  - Przewód pokarmowy
  - Wstrzyknięcie leku
  - Droga wziewna
  - Podanie naskórne
  Dystrybucja leku
  Bariery specjalizowane
  Eliminacja leku
  - Stężenie leku jako wypadkowa procesów wchłaniania i eliminacji
  - Wchłanianie zerowego rzędu a przebieg stężenia leku
  - Długotrwały wlew dożylny
  - Wielokrotne podanie leku. Stan stacjonarny stężenia leku we krwi

  Część II. Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków

  3. Receptory i wtórne przekaźniki
  Receptory: aparaty do komunikacji komórki ze światem
  Przekazywanie sygnałów chemicznych w świecie zwierząt
  Formalne teorie receptorowe
  Powinowactwo, aktywność wewnętrzna, agoniści, antagoniści, antagoniści częściowi, agoniści odwrotni
  Kompetencyjność i niekompetencyjność, odwracalność i nieodwracalność
  Receptory zapasowe
  Dynamiczna teoria receptora
  Receptory rzeczywiste i ich klasyfikacja
  Mechanizm działania receptorów 7TM - białka G
  Niezdecydowanie w wyborze partnera
  Niewierność receptorów 7TM białkom G
  Białka modyfikujące aktywność receptora (RAMP)
  Interakcja na powierzchni komórki
  Dimeryzacja i polimeryzacja receptorów 7TM
  Z czym naprawdę są sprzężone białka sprzężone z białkiem G
  Regulacja aktywności receptora -desensytyzacja i down-regulacja
  Wtórne przekaźniki -sygnały wewnątrzkomórkowe
  Znaczenie badań receptorowych dla medycyny

  4. Leki a kanały jonowe
  Kanały jonowe związane z receptorami
  - Kanał chlorkowy związany z receptorem GABA-A
  - Kanał wapniowy związany z receptorem NMDA
  Kanały jonowe zależne od napięcia (potencjału)
  - Leki blokujące kanał wapniowy typu I

  5. Leki a przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe
  Interakcje receptorów metabotropowych z molekularnymi białkami opiekuńczymi - koncepcja "farmakologicznych białek opiekuńczych" jako potencjalnych leków
  Interakcje receptorów metabotropowych z innymi białkami
  Białka regulujące aktywność białek G jako potencjalny cel dla leków
  Kinazy białkowe
  - Charakterystyka rodziny kinazy białkowej C
  - Charakterystyka kinaz białkowych zależnych od Ca2+ i kalmoduliny
  - Kinazy aktywowane miogenami
  - Kinaza białkowa B
  - Kinazy zależne od cyklin
  - Białkowe kinazy tyrozynowe
  - "Sieć kinazowa" - integracja sygnału na kinazach MAP
  Wpływ leków na przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe: działanie leków przeciwdepresyjnych i litu
  Elementy wewnątrzkomórkowego przekaźnictwa jako potencjalne punkty uchwytu dla nowych leków
  - Inhibitory kinaz białkowych jako leki
  - Inhibitory syntezy cytokin (CSAIDs cytokine-synthesis anti-inflamatory drugs) a leki przeciwzapalne
  - Inhibitory tyrozynowych kinaz białkowych a leki przeciwnowotworowe

  6. Leki a inżynieria genetyczna
  Wstęp
  Choroby uwarunkowane genetycznie
  Terapia genowa
  - Pierwsze protokoły terapeutyczne
  - Drogi wprowadzanie genów do komórek
  -Wektory retrowirusowe
  -Wektory adenowirusowe
  -Metody niewirusowe
  - Terapia antysensowa
  - Terapia prolekami -wprowadzanie genów wywołujących wybiórcze niszczenie komórek nowotworowych
  - Genetyczne komórkowe szczepionki przeciwnowotworowe
  - Transdukcja genu HLA-B7 do komórek guza in situ
  - Geny oporności wielolekowej
  Leki rekombinowane
  - Insulina
  - Somatotropina
  - Erytropoetyna
  - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
  - Interferony
  -Interferon
  -Interferon ß
  -Interferon
  Tkankowy aktywator plazminogenu
  Interleukina-2. Aldesleukina
  Imigluceraza
  Ludzkie rekombinowane czynniki stymulujące wzrost kolonii granulocytów (G-CSF) oraz granulocytów/ makrofagów (GM-CSF)
  Hirudyna
  Rekombinowana ludzka DNA-aza - dornaza
  Czynnik VIII krzepnięcia krwi

  Część III. Czynniki biologiczne wpływające na działanie leków

  Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych

  Zaburzenia wchłaniania leków
  Zaburzenia dystrybucji leków
  Zaburzenia biotransformacji leków
  Zaburzenia wydalania leków

  8.Farmakogenetyka i farmakogenomika
  Wprowadzenie
  Cytochromy P450
  - Polimorficzna oksydacja mefenytoiny. Cytchrom CYP2C19
  - Polimorfizm oksydacji sparteiny/ debrizochiny - cytochrom CYP2D6
  - Cytochrom CYP3A
  - Tolbutamid. CYP2C9
  Cholinestazy (estrazy cholinowe)
  Polimorficzna S-metylacja. S-metylotransferaza tiopuryny
  Polimorficzna O-metylacja. O-metylotransferaza
  Polimorficzna N-acetylacja. N-acetylotransferaza
  Niedobór syntetazy glutationu. S-transferaza glutationowa
  - UDP-glukotransferaza
  - Metabolizm alkoholu. Dehydrogenaza
  Farmakogenetyka a ośrodkowy układ nerwowy
  Farmakogenetyka leków psychotropowych
  Inne genetycznie uwarunkowane nietypowe reakcje na lek
  - Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
  - Porfirie
  - Złośliwa hipertermia
  - Akatalazemia
  - Glikokortykosteroidy i ciśnienie wewnątrzgałkowe
  - Niedobór ?1-antytrypsyny
  - Inne nietypowe reakcje na lek niezwiązane z enzymami i metabolizmem leku
  - Farmakogenomika

  9. Elementy chronofarmakologii
  Rytmy biologiczne a działanie leków

  Dział II. Farmakologia szczegółowa

  Część IV. Leki a ogólne procesy regulacyjne i homeostaza

  10. Leki moczopędne
  Wydalanie sodu i wody przez nerki
  Podział leków moczopędnych
  - Inhibitory anhydrazy węglanowej
  - Tiazydy i leki o zbliżonym działaniu (tiazydopodobne)
  - Leki tiazydopodobne
  - Diuretyki pętlowe
  - Diuretyki oszczędzające potas
  - Diuretyki osmotyczne
  - Roślinne leki moczopędne
  Uzupełnianie niedoborów potasu

  11. Leki stosowane w odczynach alergicznych
  Histamina
  Leki przeciwhistaminowe H1
  - Leki przeciwhistaminowe H1 I generacji
  -Preparaty o przedłużonym działaniu I generacji
  - Leki przeciwhistaminowe H1 II generacji
  Postępowanie w reakcji anafilaktycznej

  12. Leki a lipidy krwi
  Lipidy osocza, patomechanizm miażdżycy
  Farmakoterapia miażdżycy
  Leczenie miażdżycy za pomocą diety
  Żywice wiążące kwasy żółciowe
  Statyny, czyli inhibitory reduktazy hydroksymetylo-koenzymu A
  Pochodne kwasy fibrynowego (fibraty)
  Kwas nikotynowy (niacyna)
  Inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu

  13. Nieopioidowe leki przeciwbólowe, leki stosowane w dnie oraz w leczeniu chorób reumatycznych
  Leki przeciwgorączkowe (antipyretica)
  - Pochodne ?-aminofenolu
  -Paracetamol
  -Propacetamol
  - Pochodne pirazolonu
  -Fenylbutazon
  -Metamizol
  -Propyfenazon
  Leki stosowane w leczeniu chorób reumatycznych
  - Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  - Niesteroidowe leki przeciwzapalne I generacji
  -Salicylany
  -Pochodne kwasu fenylooctowego
  -Pochodne kwasu indolooctowego
  -Pochodne kwasu fenylopropionowego
  -Pochodne kwasu fenamowego
  - Leki preferencyjnie hamujące COX-2 (NLPZ II generacji)
  - Selektywne inhibitory COX-2
  -Celekoksib
  -Rofekoksib
  - Leki modyfikujące przebieg chorób reumatycznych
  -Leki stosowane w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów o ciężkim przebiegu
  -Starsze leki modyfikujące przebieg choroby
  -Glikokortykosteroidy
  -Nowsze leki modyfikujące przebieg choroby
  Leki stosowane w leczeniu dny
  - Kolchicyna
  - Leki hamujące biosyntezę kwasu moczowego
  - Leki urikozuryczne
  - Leki stosowane w zapobieganiu i zwalczaniu hiperurykemii wywołanej podaniem leków cytostatycznych

  14. Leki a gospodarka węglowodanowa. Leczenie cukrzycy
  Wstęp
  Insulina
  - Rodzaje i właściwości preparatów insuliny
  - Dawkowanie
  - Powikłania i objawy niepożądane
  Pochodne sulfonylomocznika
  - Mechanizm działania
  - Farmakokinetyka
  - Wskazania
  - Przeciwwskazania
  - Zasady stosowania i dawkowanie
  - Działania niepożądane
  - Interakcje
  Niesulfonylomocznikowe leki zwiększające wydzielanie insuliny (glinidy)
  - Mechanizm działania
  - Farmakokinetyka
  - Wskazania
  - Przeciwwskazania
  - Dawkowanie
  - Działania niepożądane
  Pochodne biguanidu
  - Mechanizm działania
  - Farmakokinetyka
  - Wskazania i dawkowanie
  - Przeciwwskazania
  - Objawy niepożądane
  Inhibitory ?-glukozydazy
  - Mechanizm działania
  - Farmakokinetyka
  - Wskazania i dawkowanie
  - Przeciwwskazania
  - Działania niepożądane
  Leki zwiększające wrażliwość na insulinę (glitazony)
  - Mechanizm działania
  - Farmakokinetyka
  - Wskazania i dawkowanie
  - Przeciwwskazania
  - Działania niepożądane

  15. Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wapniowej
  Parathormon
  Witamina D3
  Kalcytonina
  Bifosfoniany
  Sole wapnia i fluoru
  Hormony stosowane w osteoporozie i innych zaburzeniach układu kostnego
  Diuretyki tiazydowe

  16. Leki stosowane w farmakoterapii otyłości
  Substancje endogenne regulujące spożywanie pokarmów
  Podział środków farmakologicznych stosowanych w leczeniu otyłości
  - Leki o przeważającym działaniu ośrodkowym
  - Leki o przeważającym działaniu na układ adrenergiczny
  - Leki serotoninergiczne
  - Leki zwiększające wydatek energetyczny organizmu
  - Leki hamujące wchłanianie tłuszczu z przewodu pokarmowego

  17. Autakoidy
  Eikozanoidy
  - Działanie farmakologiczne prostaglandyn
  - Udział prostaglandyn w procesach fizjologicznych i patologicznych
  -Zastosowanie lecznicze prostaglandyn
  - Leki hamujące aktywność leukotrienów
  Polipeptydy
  - Angiotensyna
  - Leki hamujące działania angiotensyny
  - Antagoniści i receptorów angiotensyny II
  - Kininy osoczowe
  - Inne polipeptydy
  5-Hydroksytryptamina
  - Agoniści i antagoniści receptorów serotoninowych
  -Agoniści receptorów 5-HT
  -Antagoniści receptorów 5-HT
  Histamina
  - Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1
  - Leki zapobiegające uwalnianiu histaminy i innych przekaźników alergicznych z tkanek
  Cytokiny
  - Interferony
  - Interleukiny

  Część V. Hormony i witaminy

  Farmakologia hormonów przysadki i nadnerczy

  Hormony przedwzgórzowe (przedprzysadkowe)
  - Hormon uwalniający kortyrokotropinę (CRH)
  Hormony przedniego płata przysadki
  - Kortykotropina (hormon adrenokortykotropowy)
  - Tyreotropina (hormon tyreotropowy)
  - Folitropina
  - Lutropina
  - Gonadotropiny pozaprzysadkowe
  - Prolaktyna (hormon laktacyjny)
  - Somatotropina (hormon wzrostu)
  Hormony tylnego płata przysadki
  Hormony kory nadnerczy
  - Mineralokortykosteroidy
  - Glikokortykosteroidy
  - Równoważność dawek
  - Zależność działania od budowy chemicznej
  Antagoniści kortykosteroidów
  - Toksyczność, działania niepożądane glikokortykosteroidów

  19. Farmakologia tarczycy
  Hormony tarczycy
  - Biosynteza i metabolizm tyroksyny
  - Działanie tyroksyny i trijodotyroniny
  Leki przeciwtarczycowe
  - Tioamidy
  - Inne leki przeciwtarczycowe
  Jod i jego związki
  Kalcytonina

  20. Hormony płciowe
  Męskie hormony płciowe i steroidy anaboliczne
  - Androgeny
  -Działania niepożądane
  - Antagoniści androgenów
  - Steroidy anaboliczne
  -Działania niepożądane
  Żeńskie hormony płciowe
  - Estrogeny
  -Działanie fizjologiczne i farmakologiczne
  -Mechanizm działania
  - Syntetyczne pochodne stilbenu
  - Leki o działaniu przeciwestrogennym
  - Progestageny (progestyny)
  -Syntetyczne progestageny
  -Działania niepożądane
  - Związki o działaniu przeciwprogesteronowym

  21. Środki antykoncepcyjne

  22. Witaminy
  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  - Witamina A
  - Retinoidy
  - Witamina D
  - Witamina E
  - Witamina F
  Witaminy rozpuszczalne w wodzie
  - Witamina C
  - Witamina B1
  - Witamina B2
  - Kwas pantotenowy
  - Witamina B6
  - Witamina PP
  - Biotyna
  Preparaty wielowitaminowe

  Część VI. Układ autonomiczny, obwodowy układ nerwowy i mięśnie

  Leki układu cholinergicznego. I. Leki cholinomimetyczne

  Mechanizmy cholinergiczne
  - Receptory muskarynowe
  - Receptory nikotynowe
  Leki cholinomimetyczne
  - Leki cholinomimetczne bezpośrednie
  - Inhibitory acetylocholinoesterazy
  -Odwracalne inhibitory
  Inhibitory działające bardzo krótko (5-15 min)
  Inhibitory o krótkim działaniu
  -Nieodwracalne inhibitory

  24. Leki układu cholinergicznego. II. Leki cholinolityczne
  Przeciwwskazania
  Działania niepożądane
  Zatrucie atropiną
  Leki pochodzenia naturalnego
  Syntetyczne leki cholinolityczne
  - Pochodne czwartorzędowe
  - Pochodne trzeciorzędowe
  Leki przeciwmuskarynowe działające selektywnie

  25. Leki a zwoje układu autonomicznego
  Leki pobudzające zwoje układu autonomicznego
  Leki blokujące zwoje układu autonomicznego

  26. Leki wpływające na mięśnie szkieletowe i przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe
  Leki miorelaksujące
  Leki zwiotczające
  - Leki działające presynaptycznie
  - Leki działające postsynaptycznie
  -Leki niedepolaryzujące złącza nerwowo-mięśniowe
  -Leki depolaryzujące złącza nerwowo-mięśniowe

  27. Farmakologia układu adrenergicznego
  Receptory adrenergiczne
  - Receptory ?-adrenergiczne
  -Receptory ?1-adrenergiczne
  -Receptory ?2-adrenergiczne
  - Receptory ß-adrenergiczne
  Zależność budowy chemicznej i działania amin katecholowych
  Związki sympatykokomimetyczne i adrenomimetyczne
  - Endogenne aminy katecholowe
  - Selektywni agoniści receptora ?1
  - Selektywni agoniści receptora ?2
  - Leki sympatykomimetyczne o działaniu pośrednim
  - Antagoniści receptorów ?
  - Antagoniści receptorów ß-adrenergicznych o wybiórczym i niewybiórczym działaniu
  - Antagoniści receptorów ß-adrenergicznych. Leki ß-adrenolityczne

  28. Środki miejscowo znieczulające
  Zastosowanie kliniczne
  Mechanizm działania
  Środki kurczące naczynia krwionośne
  Charakterystyka środków miejscowo znieczulających
  - Kokaina
  - Estry i amidy
  -Estrowe środki miejscowo znieczulające
  -Amidowe środki miejscowo znieczulające
  Działania niepożądane

  29. Farmakologia mięśni gładkich. Leki spazmolityczne
  Mechanizmy komórkowe związane z działaniem leków spazmolitycznych
  Leki spazmolityczne
  Kwas nikotynowy i jego pochodne
  - Metyloksantyny
  - Pochodne piperazyny
  - Pochodne izocholiny
  - Inne leki zwiotczające mięśnie gładkie
  Leki wpływające kurcząco na mięśnie gładkie
  - Leki kurczące mięsień maciczny (leki oksytotyczne)

  Część VII. Układ krążenia, krew

  Leki hipotensyjne

  Podział leków przeciwnadciśnieniowych
  - Leki moczopędne
  - Ośrodkowe leki sympatykolityczne działające na receptory ?2
  - Ośrodkowe leki hipotensyjne działające na receptory imidazolinowe
  -Agoniści receptora I1
  - Leki wyzwalające odruch z chemoreceptorów
  - Leki blokujące zwoje układu współczulnego (leki ganglioplegiczne)
  - Leki wpływające na pozazwojowe neurony adrenergiczne
  - Leki ?-adrenolityczne
  - Agoniści receptora dopaminergicznego DAI
  - Leki ß-adrenolityczne
  - Leki o przeważającym działaniu bezpośrednim rozszerzającym naczynia krwionośne
  - Leki blokujące kanały wapniowe
  - Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści angiotensyny
  - Antagoniści receptora angiotensynowego AT1

  31. Leki stosowane w stanach skurczowych obwodowych naczyń krwionośnych
  Uwodornione alkaloidy sporyszu
  Pochodne metyloksnatyn
  Analogi i połączenia kwasu nikotynowego
  Inne leki
  Leki stosowane w chorobach naczyń mózgowych
  Leki stosowane w chorobach naczyń żylnych kończyn dolnych
  Leki stosowane w żylakach odbytu

  32. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca
  Azotany i azotyny
  Leki ß-adrenolityczne
  - Nieselektywne leki ß-adrenolityczne
  - Leki ß-adrenolityczne działające selektywnie
  Leki porażające receptory ?2 oraz ß-adrenergiczne
  Leki blokujące kanały wapniowe
  Inne leki
  Leki aktywujące kanały potasowe
  Zasady leczenia choroby niedokrwiennej serca

  33. Leki ß-adrenolityczne oraz leki blokujące kanały wapniowe
  Leki ß-adrenolityczne
  - Receptory ß-adrenergiczne. Zmiany adaptacyjne receptorów
  - Leki niewybiórcze i wybiórcze. Dzialanie agoantagonistyczne ("wewnętrzne")
  - Klasyfikacja
  - Nowa generacja leków ß-adrenolitycznych
  Leki blokujące kanały wapniowe
  Pochodne fenyloalkiloaminy
  Pochodne 1,4-dihydropirydyny
  Pochodne dihydropirydyny II generacji
  Pochodne benzotiazepiny
  Leki blokujące kanały wapniowe o działaniu nieswoistym

  34. Leki przeciwarytmiczne
  Klasyfikacja
  Działanie proarytmiczne leków stosowanych w arytmiach serca
  - Grupa I. Leki stabilizujące błony komórkowe
  -Grupa IA. Leki przedłużające czas trwania potencjału czynnościowego
  -Grupa IB. Leki zmniejszające czas trwania potencjału czynnościowego
  -Grupa IC. Leki niewpływające na czas trwania potencjału czynnościowego
  - Grupa II. Leki ß-adrenolityczne
  - Grupa III. Leki zwiększające czas trwania potencjału błonowego
  - Grupa IV. Leki blokujące kanały wapniowe
  Leki stosowane w zaburzeniach przewodzenia

  35. Komórkowe mechanizmy działania leków na inotropizm serca
  Regulacja czynności skurczowej serca na poziomie komórkowym
  - Potencjał czynnościowy, depolaryzacja błony, sprzężenie elektromechaniczne
  Mechanizm działania leków na ogniwa sprzężenia elektromechanicznego
  Mechanizm działania glikozydów nasercowych
  Mechanizm działania amin katecholowych

  36. Leki o działaniu izotropowym
  Leki działające izotropowo dodatnio
  - Glikozydy nasercowe
  -Działanie na mięsień sercowy
  -Wpływ na układ sercowo-naczyniowy
  -Losy w organizmie
  -Objawy zatrucia i leczenie
  -Interakcje
  -Wskazania do stosowania
  -Przeciwwskazania
  -Glikozydy nasercowe stosowane w lecznictwie
  - Inne leki działające izotropowo dodatnio
  -Inhibitory fosfodiesterazy

  Część VIII. Krew

  Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego. Preparaty krwi. Leki krwiozastępcze

  Preparaty krwi i leki krwiopochodne
  - Preparaty komórkowe i ich zastosowanie
  - Przeszczepianie macierzystych komórek hematopoetycznych
  - Preparaty osocza i preparaty osoczopodobne
  - Immunoglobuliny (gammaglobuliny)
  - Stężone preparaty fibrynogenu
  - Stężone preparaty czynnika VIII
  - Stężone preparaty czynnika IX
  - Stężone preparaty czynników zespołu protrombiny
  - Antytrombina III
  - Trombina
  - Koncentrat inhibitora C1 esterazy
  - Koncentrat rekombinowanego aktywowanego białka C
  - Koncentrat inhibitora ?1-proteinazy
  - Hematyna
  Leki krwiozastępcze
  Leki krwiozastępcze przenoszące tlen
  Roztwory elektrolitów
  Lecznicza hemafereza

  38. Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy
  Leki stosowane w skazach krwotocznych
  - Leki działające miejscowo
  - Leki działające na naczynia krwionośne
  - Leki stosowane w skazach krwotocznych płytkowych
  - Leki stosowane w skazach krwotocznych wywołanych niedoborem osoczowych czynników krzepnięcia krwi
  - Patologiczne inhibitory krzepnięcia
  - Leki stosowane w nabytych osoczowych skazach krwotocznych
  Leki hamujące fibrynolizę
  Leki hamujące krzepnięcie krwi
  Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)
  - Doustne antykoagulanty
  Leki defibrynujące
  Leki hamujące czynność płytek krwi
  Leki trombolityczne i zwiększające fibrynolizę

  39. Leki wpływające na hematopoezę
  Erytropoetyna
  Granulocytopoetyczne czynniki wzrostowe
  Czynniki immunomodulujące
  Interferony
  Leki stosowane w chorobach układu czerwonokrwinkowego
  - Leki stosowane w niedokrwistości z niedoboru żelaza
  - Leki stosowane w niedokrwistościach megaloblastycznych
  -Niedobór witaminy B12
  -Niedobór kwasu foliowego
  Inne leki stosowane w niedokrwistościach niedoborowych
  Leki stosowane w niedokrwistości plastycznej
  Leczenie niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
  Leki stosowane w methemoglobinemii
  - Leki stosowane w czerwienicy prawdziwej
  - Leki stosowane w stanach nadmiaru żelaza w organizmie
  Leki stosowane w chorobach układu białokrwinkowego
  - Leki stosowane w granulocytopenii
  - Leki stosowane w zaburzeniach jakościowych granulocytów
  Leki stosowane w zespołach niewydolności immunologicznej
  Leki immunosupresyjne
  Leki stosowane w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego

  Część IX. Układ pokarmowy

  Farmakologia wydzielania żołądkowego
  Wprowadzenie

  Leki stosowane w chorobach zależnych od kwasu solnego
  - Leki zmniejszające kwaśność treści żołądkowej
  -Leki hamujące wydzielanie kwasu solnego
  -Inhibitory pompy protonowej
  -Antagoniści receptora H2
  -Leki cholinolityczne
  -Leki neutralizujące
  - Inne leki stosowane w chorobie wrzodowej
  -Leki osłaniające
  -Selektywne leki osłaniające
  -Misoprostol
  - Współczesne zalecenia dotyczące leczenia choroby wrzodowej
  Leki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego

  41. Leki przeczyszczające i zapierające
  Leki przeczyszczające
  - Środki zwiększające objętość mas kałowych (masowe)
  - Osmotyczne leki przeczyszczające
  - Środki zmiękczające kał
  - Olej rycynowy
  - Środki kontaktowe
  - Zasady stosowania leków przeczyszczających
  Leki zapierające
  - Środki ściągające
  - Środki adsorpcyjne
  Związki wapnia
  Środki wpływające na mięśnie gładkie
  Leki przeciwbakteryjne

  42. Leki wymiotne, przeciwwymiotne i prokinetyczne
  Leki przeciwwymiotne
  - Antagoniści receptora dopaminergicznego
  - Antagoniści receptora histaminowego H1
  - Leki cholinolityczne
  - Antagoniści receptora 5-HT3
  - Kanbinoidy
  - Antagoniści receptora NK1
  Leki wymiotne
  Leki prokinetyczne
  - Antagoniści receptora dopaminergicznego
  - Leki działające na receptory serotoninergiczne
  - Agoniści receptora motilinowego

  43. Leki wpływające na czynność wewnątrzwydzielniczą wątroby i trzustki
  Leki wpływające na metabolizm bilirubiny
  Leki wywołujące żółtaczkę zastoinową (cholestatyczną)
  Kwasy żółciowe
  Leki żółciotwórcze
  Leki żółciopędne
  Leki wpływające na miąższ wątroby
  Zewnątrzwydzielnicza czynność trzustki

  Część X. Układ oddechowy

  Leki przeciwkaszlowe, wykrztuśne, sekrolityczne i mukolityczne

  Leki przeciwkaszlowe
  - Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym
  - Leki przeciwkaszlowe pochodne alkaloidów opium
  - Leki wywołujące działanie euforyzujące i wywołujące szybkie uzależnienie
  - Leki niewykazujące wyraźnego działania euforyzującego, o słabych właściwościach uzależniających
  - Leki niewywołujące uzależnienia
  - Preparaty złożone wykrztuśno-przeciwkaszlowe
  - Leki przeciwkaszlowe nieopioidowe o działaniu ośrodkowym
  - Leki przeciwkaszlowe o działaniu obwodowym
  - Leki wpływające na zakończenia czuciowe w oskrzelach
  - Śluzy roślinne
  Leki wykrztuśne i sekretolityczne
  - Leki wykrztuśne
  -Leki wykrztuśne o działaniu odruchowym
  -Leki wykrztuśne działające bezpośrednio na gruczoły oskrzelowe
  - Leki wykrztuśne zmieniające odczyn wydzieliny gruczołów oskrzelowych
  - Leki sekretolityczne
  Leki mukolityczne
  Detergenty
  Enzymy proteolityczne

  45. Leki stosowane w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
  Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli
  - Leki pobudzające receptory ß-adrenergiczne (leki ß-adrenomimetyczne)
  - Sposoby podawania leków ß-adrenomimetycznych w astmie oskrzelowej
  - Leki cholinolityczne
  - Metyloksantyny
  - Teofilina
  - Inne metyloksantyny stosowane w leczeniu stanów spastycznych oskrzeli
  Leki zapobiegające reakcji alergicznej i hamujące alergiczne zapalenie
  Kromony
  Glikokortykosteroidy
  Glikokortykosteroidy podawane miejscowo do drzewa oskrzelowego
  Glikokortykosteroidy podawane doustnie w astmie oskrzelowej
  Glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu
  Glikokortykosteroidy podawane dożylnie w leczeniu astmy oskrzelowej
  Leki przeciwleukotrienowe
  Inne leki wspomagające w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli
  Leki wykrztuśne i mukolityczne
  Leki przeciwhistaminowe H1
  Antybiotyki
  Postępowanie w ostrym napadzie duszności i w stanie astmatycznym
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc
  Skorowidz

  Część XI. Ośrodkowy układ nerwowy

  46. Podstawy neuropsychofarmakologii
  Rola substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy
  - Monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym i ich rola w działaniu leków psychotropowych
  -Noradrenalina
  -Dopamina
  -5-Hydroksytryptamina i neurony serotoninergiczne
  - Inne aminy w ośrodkowym układzie nerwowym
  -Acetylocholina i neurony cholinergiczne
  -Histamina
  - Aminokwasy w ośrodkowym układzie nerwowym
  -Kwas ?-aminomasłowy
  -Receptory GABA-ergiczne
  -Glicyna
  -Aminokwasy pobudzające
  - Neuropeptydy
  -Wazopresyna (ADH) i oksytocyna
  -Tyreoliberyna (TRH) i melanostatyna (MIF)
  -Cholecystokinina (CCK)
  -Substancja P (SP)
  - Endogenne peptydy opioidowe
  -Receptory opioidowe
  - Adenozyna
  Podstawowe czynności ośrodkowego układu nerwowego, ich zaburzenia a mechanizmy działania leków psychotropowych
  - Procesy snu i czuwania
  - Czynności motywacyjno-popędowe i emocje
  - Odruchy warunkowe, pamięć i uczenie się
  - Układ nagrody
  Klasyfikacja leków działających na ośrodkowy układ nerwowy

  47. Leki uspokajające i nasenne
  Komórkowe mechanizmy działania leków nasennych
  Leki uspokajające
  - Roślinne leki uspokajające
  - Sole bromu
  Pochodne kwasu barbiturowego (barbiturany)
  - Barbiturany o krótkim i ultrakrótkim czasie działania
  - Barbiturany o średnim czasie działania
  - Barbiturany o długim czasie działania
  Niebarbiturowe leki uspokajające i nasenne
  - Karbaminiany
  - Pochodne chinazolonu
  - Pochodne karbinolu
  - Pochodne tiazolu
  - Pochodne benzodiazepiny i leki o podobnym działaniu

  48. Premedykacja i znieczulenie ogólne (anestezja)
  Premedykacja
  - Leki uspokajające, przeciwlękowe i nasenne
  -Pochodne benzodiazepiny
  -Barbiturany
  - Leki cholinolityczne
  - Leki przeciwbólowe
  - Leki przeciwwymiotne i neuroleptyczne
  - Agoniści receptora ?2-adrenergicznego
  Znieczulenie ogólne (anestezja)
  - Dożylne środki anestetyczne
  -Działanie farmakologiczne
  -Zastosowanie kliniczne
  - Wziewne środki anestetyczne
  -Minimalne stężenie pęcherzykowe
  -Działanie farmakologiczne
  -Najczęściej stosowane anestetyki wziewne
  - Gazy stosowane w anestezjologii
  - Środki zwiotczające

  49. Farmakologia układu pozapiramidowego
  Choroba Parkinsona
  - Mechanizmy neuronalne
  Pląsawice
  Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona
  - Leki cholinolityczne
  - Lewodopa
  - Lewodopa i inhibitory dekarboksylazy DOPA
  -Nowe formy farmaceutyczne lewodopy
  - Leki działające na receptory dopaminergiczne
  - Agoniści receptorów dopaminergicznych
  - Inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B)
  - Inhibitory COMT
  Leki stosowane w leczeniu pląsawicy
  Choroba Wilsona

  50. Leki przeciwpadaczkowe
  Pochodne hydantoiny
  Pochodne iminostylbenu
  Barbiturany
  Pochodne kwasu walproinowego
  Pochodne benzodiazepiny
  Pochodne kwasu bursztynowego
  Inne pochodne
  Wybrane problemy terapeutyczne
  - Drgawki gorączkowe
  - Stan padaczkowy
  - Leczenie padaczki u kobiet w ciąży

  51. Leki zwiotczające o rdzeniowym i ponadrdzeniowym mechanizmie
  Ośrodkowa regulacja napięcia mięśniowego
  Mechanizm działania leków zwiotczających mięśnie szkieletowe
  Leki o rdzeniowym i ponadrdzeniowym działaniu zwiotczającym

  52. Leki anksjolityczne
  Wstęp
  Pochodne benzodiazepiny
  - Mechanizmy działania
  - Agoniści receptorów benzodiazepinowych - nowe generacje leków różniące się selektywnością i siłą działania receptorowego
  - Pochodne benzodiazepiny - znaczenie farmakokinetyki w działaniach ośrodkowych
  - Pochodne benzodiazepiny - problemy związane ze stosowaniem
  Agoniści receptorów serotoninergicznych 5-HT1A
  Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
  Perspektywy rozwoju farmakoterapii lęku

  53. Leki neuroleptyczne
  Kierunki działania
  - Wpływ na procesy behawioralne
  - Wpływ na układy hormonalne
  - Wpływ na łaknienie
  - Działanie przeciwbólowe
  - Działanie hipotermiczne
  - Działanie przeciwwymiotne
  - Działanie drgawkotwórcze
  - Leki neuroleptyczne a peptydy opioidowe
  Adaptacyjne reakcje receptorowe a zaburzenia układu pozapiramidowcgo podczas stosowania leków neuroleptycznych
  Dopaminergiczna koncepcja schizofrenii a działanie leków neuroleptycznych
  - Mechanizm działania przeciwpsychotycznego - uwagi ogólne
  - Receptory dopaminergiczne a działanie leków neuroleptycznych
  - Inne działania receptorowe. Rola GABA
  - Wpływ na receptory ?1-adrenergiczne
  - Wpływ na receptory cholinergiczne
  Podział leków neuroleptycznych
  Ogólna charakterystyka leków neuroleptycznych na przykładzie chlorpromazyny
  - Działania niepożądane chlorpromazyny i innych leków neuroleptycznych
  - Interakcje chlorpromazyny i innych leków neuroleptycznych z innymi grupami leków
  - Toksyczność leków neuroleptycznych
  Inne fenotiazynowe leki neuroleptyczne z grupy alifatycznej
  - Pochodne fenotiazyny z pierścieniem piperydynowym
  - Pochodne fenotiazyny z pierścieniem piperazynowym
  Pochodne tioksantenu
  Pochodne butyrofenonu
  Pochodne difenylobutylopiperydyny
  Pochodne benzamidu
  Pochodne indolu
  "Atypowe" leki neuroleptyczne

  54. Leki przeciwdepresyjne
  Neurofizjologiczne i neurochemiczne aspekty chorób afektywnych
  - Depresja, leki przeciwdepresyjne a oś podwzgórze-przysadka-nadnercza
  - Zmiany neurodegeneracyjne w stresie i depresji a mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych
  Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych na procesy neuroprzekaźnictwa
  - Działanie jednorazowych dawek leków przeciwdepresyjnych
  - Zmiany występujące po długotrwałym podawaniu leków przeciwdepresyjnych
  -Receptory adrenergiczne
  -Receptory 5-HT
  Podział leków przeciwdepresyjnych
  Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  Inhibitory monoaminooksydazy
  Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny
  Interakcje trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i inhibitorów MAO z innymi lekami
  Nowe leki przeciwdepresyjne
  - Antagoniści i agoniści receptorów 5-HT1A
  - Działania złożone, modulujące neuroprzekaźnictwo 5-HT w kierunku preferencyjnego działania na receptor postsynaptyczny 5-HT1A
  - Leki o selektywnym działaniu na proces wychwytu noradrenaliny lub serotoniny
  - Tianeptyna. Leki zmniejszające następstwa stresu
  Leki stosowane w profilaktyce chorób afektywnych
  Perspektywy rozwoju farmakoterapii depresji
  - Leki przeciwdepresyjne a wtórne przekaźniki, kinazy białkowe i czynniki transkrypcyjne
  - Leki przeciwdepresyjne a czynniki neurotroficzne
  - Leki przeciwdepresyjne a cytokiny

  55. Leki nootropowe i prokognitywne. Farmakoterapia choroby Alzheimera
  Neurobiologiczne podstawy pamięci
  Leki wspomagające uczenie się
  Leki stosowane w celu wspomagania osłabionej pamięci u osób w podeszłym wieku
  Farmakoterapia otępień
  Obecne metody farmakoterapii choroby Alzheimera
  Perspektywy farmakoterapii choroby Alzheimera
  - Próby leczenia przyczynowego
  - Niektóre inne możliwości hamowania rozwoju choroby Alzheimera

  56. Perspektywy farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych
  Mechanizmy powstawania chorób neurodegeneracyjnych
  Dysfunkcja mitochondriów i stres oksydacyjny
  Reakcja zapalna i odpowiedź autoimmunologiczna
  Śmierć komórkowa
  Leczenie regeneracyjne

  57. Leki psychostymulujące i psychodysleptyczne
  Leki psychostymulujące
  - Działania ośrodkowe
  -Mechanizmy neuroprzekaźnikowe
  -Tolerancja i sensytyzacja działań ośrodkowych
  -Koncepcja mechanizmu zaburzeń psychotycznych
  -Działania anorektyczne
  - Metabolizm i działania obwodowe
  - Wskazania terapeutyczne
  - Działania niepożądane
  Środki psychodysleptyczne

  58. Opioidowe leki przeciwbólowe
  Patofizjologia bólu
  Podział leków przeciwbólowych
  Endogenne opioidy
  Podział leków mających powinowactwo do receptorów opioidowych
  Opioidowe leki przeciwbólowe typu morfiny
  - Morfina i inne alkaloidy opium
  - Leki syntetyczne
  -Pochodne morfinanu
  -Pochodne piperydyny i podobne
  -Fentanyl i jego analogi
  -Pochodne 4,4-difenyloheptanonu
  -Pochodne difenyloizopentanolu
  Leki agoantagonistyczne
  - Pochodne benzmorfanu
  - Pochodne fenantrenu
  Leki antagonistyczne mające agonistyczną składową działania
  - Leki "czysto" antagonistyczne

  59. Uzależnienia lekowe i strategie farmakoterapii
  Neuroanatomiczne podłoże uzależnień
  Neuroprzekaźnikowe i receptorowe podłoże uzależnień
  Molekularne podłoże uzależnień
  Strategie farmakoterapii uzależnień

  60. Alkohol etylowy i inne alkohole
  Ogólna charakterystyka alkoholu etylowego
  Pojęcie tolerancji i zależności fizycznej
  - Komórkowe mechanizmy tolerancji
  - Zespół abstynencyjny
  Neuroprzekaźnikowe i komórkowe mechanizmy działania alkoholu etylowego
  - Receptor NMDA i GABA-A
  - Receptory nikotynowe i 5-HT3
  - Kanały wapniowe
  - Molekularne aspekty działania alkoholu
  Produkty kondensacji aldehydów z aminami biogennymi
  Aldehyd octowy
  Biologiczne i farmakologiczne właściwości alkoholu etylowego
  Ostre zatrucie alkoholem etylowym
  Psychozy alkoholowe. Powikłania somatyczne i neurologiczne
  Interakcje etanolu z lekami
  Metabolizm alkoholu
  Mechanizm uzależnienia od alkoholu
  - Istota uzależnienia
  Leki stosowane w farmakoterapii osób uzależnionych od alkoholu
  - Farmakoterapia zespołów abstynencyjnych
  - Leki zmniejszające picie alkoholu i nawroty picia
  -Leczenie odwykowe awersyjne (uczulające)
  -Leki zmniejszające głód alkoholowy i nawroty picia
  Alkohol metylowy i glikol etylenowy

  Część XII. Zakażenia i inwazje pasożytnicze

  61. Leki przeciwwirusowe
  Podstawowe leki przeciwwirusowe
  - Amantadyna i jej pochodne
  - Leki hamujące odwrotną transkryptazę. Farmakoterapia AIDS
  - Inhibitory proteazy HIV
  - Politerapia AIDS
  - Inhibitory neuraminidazy
  - Interferon ?
  - Inne leki

  62. Środki odkażające i antyseptyczne
  Kwasy i zasady
  Środki utleniające
  Chlorowce i pochodne chlorowców
  - Jod i jodofory
  - Chlor i chlorofory
  Alkohole
  Aldehydy
  Fenole
  Metale ciężkie i ich sole
  Związki powierzchniowo czynne (detergenty)
  Barwniki
  Pochodne 8-hydroksychinoliny
  Biguanidy
  Tlenek etylenu
  Mupirocyna

  63. Inne syntetyczne leki chemioterapeutyczne
  Pochodne nitroimidazolu
  Pochodne nitrofuranu
  Chinolony przeciwbakteryjne
  - Fluorowane chinolony
  - Fluorochinolony II generacji
  - Fluorochinolony III generacji
  - Fluorochinolony IV generacji
  - Miejsce fluorochinolonów w lecznictwie

  64. Sulfonamidy i sulfony
  Sulfonamidy - charakterystyka ogólna
  Preparaty złożone sulfonamidów i inhibitorów reduktazy kwasu dihydrofoliowego
  Sulfony
  Podsumowanie

  65. Penicyliny
  Penicyliny naturalne
  Penicyliny izoksazolilowe
  Aminopenicyliny
  Karboksypenicyliny
  Ureidopenicyliny
  Penicyliny oporne na p-laktamazy wytwarzane przez bakterie Gram-dodatnie
  Inhibitory p-laktamaz
  Podsumowanie

  66. Cefalosporyny i cefamycyny
  Cefalosporyny I generacji
  Cefalosporyny II generacji
  Cefalosporyny III generacji
  Cefalosporyny IV generacji
  Cefamycyny
  Podsumowanie

  67. Karbapenemy i monobaktamy
  Karbapenemy
  Monobaktamy
  Podsumowanie

  68. Makrolidy i linkozamidy
  Makrolidy
  - Najważniejsze makrolidy
  - Nowsze makrolidy
  Linkozamidy

  69. Antybiotyki aminoglikozydowe.

  70. Tetracykliny, antybiotyki peptydowe i inne antybiotyki
  Tetracykliny
  - Tetracykliny naturalne
  - Tetracykliny modyfikowane
  Antybiotyki peptydowe
  - Streptograminy
  - Peptydy cykliczne
  - Antybiotyki glikopeptydowe
  Inne antybiotyki
  Nowe klasy antybiotyków

  71. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy
  Zasady leczenia gruźlicy
  Główne leki przeciwprątkowe
  Leki uzupełniające
  Leczenie gruźlicy u kobiet w ciąży i podczas laktacji
  Leczenie gruźlicy u chorych z chorobami nerek i dializowanych
  Leczenie gruźlicy u chorych z uszkodzeniem wątroby
  Leczenie chorób wywołanych przez prątki niegruźlicze

  72. Leki przeciwgrzybicze
  Antybiotyki przeciwgrzybicze
  Syntetyczne leki przeciwgrzybicze
  Inne miejscowo działające środki o aktywności przeciwgrzybiczej
  Nowe leki przeciwgrzybicze

  73. Leki przeciwpierwotniakowe
  Leki stosowane w zimnicy
  Leki stosowane w zakażeniach pełzakami i rzęsistkami
  Giardiaza
  Rzęsistkowica pochwy
  Leiszmanioza
  Trypanosomoza

  74. Leki stosowane w zakażeniach organizmami wielokomórkowymi (robaki, stawonogi)
  Zakażenia płazińcami
  - Leki stosowane przeciw przywrom
  - Nowsze leki stosowane przeciw przywrom
  - Leki stosowane w zakażeniach tasiemcami
  Zakażenia robakami obłymi
  - Leki stosowane w zakażeniach nicieniami
  Choroby wywoływane przez stawonogi pasożytnicze
  - Leki stosowane przeciwko stawonogom pasożytniczym

  Część XIII. Leki układu immunologicznego i leki przeciwnowotworowe

  75. Farmakologia układu immunologicznego
  Leki immunostymulujące
  Szczepionki
  Endogenne substancje immunostymulujące
  Preparaty pochodzenia roślinnego
  Syntetyczne związki o charakterze immunostymulującym
  Leki wykazujące dodatkowo działanie immunostymulujące
  Leki immunosupresyjne

  76. Leki przeciwnowotworowe
  Zasady chemioterapii nowotworów
  Leki przeciwnowotworowe
  - Leki alkilujące
  -Pochodne iperytu azotowego
  -Etylenoiminy
  -Estry kwasu sulfonowego
  -Pochodne nitrozomocznika
  -Triazeny
  -Inne leki alkilujące
  - Antymetabolity kwasu foliowego, pirymidyn, puryn, analogi nukleozydów
  -Antagoniści kwasu foliowego
  -Antagoniści pirymidyn
  -Pochodne fluoropirymidyny do podawania doustnego, tzw. doustne fluoropirymidyny
  -Antagoniści puryn
  -Analogi nukleozydów
  - Inhibitory topoizomerazy
  Antybiotyki cytostatyczne
  - Antracykliny
  - Inne antybiotyki
  Alkaloidy
  Taksoidy
  Lignany
  Enzymy
  Hormony
  Inne leki przeciwnowotworowe
  Najnowsze leki przeciwnowotworowe
  Wielolekowa chemioterapia nowotworów
  Immunoterapia nowotworów
  Terapia genowa

  Część XIV. Leki o działaniu miejscowym. Środki cieniujące

  77. Leki o działaniu miejscowym
  Leki stosowane w ogólnym leczeniu chorób skóry
  Leki i środki stosowane w miejscowym leczeniu chorób skóry
  Środki wywołujące przekrwienie skóry
  Środki wywołujące martwicę tkanek
  Leki i środki przeciwzapalne
  Leki "redukujące"
  Środki przeciwbakteryjne
  - Środki używane do odkażania skóry nieuszkodzonej
  - Środki używane do odkażania ran i błon śluzowych
  Leki przeciwgrzybicze
  Środki przeciwświerzbowe
  Leki zwiększające wydzielanie potu
  Leki hamujące wydzielanie potu
  Dezodoranty

  78. Środki cieniujące
  Środki cieniujące negatywne
  Środki cieniujące pozytywne
  Sposób podania środka cieniującego
  Środki używane do rentgenodiagnostyki przewodu pokarmowego
  Środki używane do cholecystografii i cholangiografu
  Środki używane do urografii
  Środki używane do angiografii
  - Niejonowe środki cieniujące
  Środki używane do innych celów
  Środki stosowane przy badaniu rezonansu magnetycznego
  Środki cieniujące stosowane w ultrasonografii
  Działania niepożądane związane ze stosowaniem środków cieniujących

  Dział III. Elementy farmakologii klinicznej i farmakoterapii

  Część XV. Zasady farmakoterapii. Wybrane zagadnienia

  79. Podstawy farmakologii klinicznej
  Farmakokinetyka kliniczna
  - Podstawowe pojęcia
  - Podstawowe parametry farmakokinetyczne o znaczeniu klinicznym
  Farmakog
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Tom 1-2. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy

 • [Czelej Wydawnictwo]

  Kategoria: Literatura medyczna / Nefrologia

  całej Polski – dzięki temu powstało dzieło o dużej wartości merytorycznej i naukowej, prezentujące najnowszy stan wiedzy w każdej dziedzinie leczenia chorób nerek... Pełen opis produktu 'Nefrologia . A.Książek, B. Rutkowski(001424))' »

  Wydawnictwo: Czelej
  Oprawa: twarda
  Numer katalogowy: 82111
  ISBN: 838930936X

  W napisaniu książki uczestniczył zespół najznakomitszych profesorów z uznanych ośrodków medycznych całej Polski – dzięki temu powstało dzieło o dużej wartości merytorycznej i naukowej, prezentujące najnowszy stan wiedzy w każdej dziedzinie leczenia chorób nerek (z uwzględnieniem najnowszego piśmiennictwa i wydań książkowych z całego świata), cechujące się obiektywizmem i dokładnością opracowania. W usystematyzowaniu wiedzy pomagają liczne zdjęcia, ryciny, tabele i wykresy; podręcznik posiada również szczegółowo opracowany indeks haseł.

  Książka obejmuje 51 rozdziałów zgrupowanych w czternaście części tematycznych. Wśród najważniejszych należy wymienić działy prezentujące: „Badania diagnostyczne w chorobach nerek i dróg moczowych”, „Główne zespoły kliniczne w nefrologii”, „Choroby kłębuszków nerkowych”, „Cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek”, „Kamicę i zaporowe choroby nerek”, „Genetycznie uwarunkowane schorzenia nerek”, „Nowotwory nerek”, „Choroby nerek”, „Farmakoterapię u pacjentów z chorobami nerek” oraz „Kliniczne procedury i techniki nerkozastępcze”, a także – co ważne – „Rolę lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii schorzeń nerek”. Istotną zaletą książki jest również zawarcie w niej najważniejszych informacji o żywieniu pacjentów z chorobami nerek oraz dawkowaniu leków u chorych z niewydolnością nerek.

  Nefrologia pod redakcją prof. Andrzeja Książka (Klinika Nefrologii AM w Lublinie) i prof. Bolesława Rutkowskiego (Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku) to doskonały podręcznik dla studentów nefrologii oraz lekarzy zajmujących się leczeniem chorób nerek i nadciśnienia tętniczego, a także lekarzy rodzinnych oraz lekarzy wielu innych specjalności.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nefrologia . A.Książek, B. Rutkowski(001424))

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Dermatologia i wenerologia

  skórne w chorobach wątroby  Zmiany skórne w chorobach przewodu pokarmowego  Piodermia zgorzelinowa  Zmiany skórne w zaburzeniach gospodarki lipidowej  Zmiany skórne... Pełen opis produktu 'Dermatologia w praktyce' »

  Książka jest źródłem wiedzy na temat chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. Zawiera praktyczne wskazówki postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego. Poszczególne rozdziały mają ten sam. spójny układ: wprowadzenie. definicja choroby. epidemiologia. patogeneza. leczenie. Obraz choroby jest opisany bardzo dokładnie. z podkreśleniem najczęściej występujących postaci klinicznych. Cennym uzupełnieniem są barwne zdjęcia. obrazujące lokalizacje wykwitów. tzw. miejsca predylekcyjne. W nowym wydaniu zostały uaktualnione wszystkie rozdziały. dodane są dwa nowe: „Wskazówki do leczenia zewnętrznego. Immunomodulatory do stosowania zewnętrznego” i "Wskazówki do leczenie ogólnego".

  Spis treści

  1.    Choroby bakteryjne skóry 
  Ropne choroby skóry 
  Liszajec zakaźny 
  Niesztowica 
  Liszajec pęcherzowy noworodków 
  Zapalenie pęcherzowe i złuszczające skóry noworodków 
  Zapalenie mieszków włosowych 
  Czyrak. czyraczność. czyrak gromadny 
  Róża 
  Zakażenie tkanki podskórnej 
  Inne choroby bakteryjne 
  Łupież rumieniowy
  Różyca 
  Promienica 
  Wąglik 
  2.    Choroby pasożytnicze skóry 
  Świerzb 
  Odmiany świerzbu 
  Osutki świerzbopodobne 
  Wszawica 
  Wszawica głowowa 
  Wszawica odzieżowa 
  Wszawica łonowa 
  Ukąszenia przez pluskwiaki 
  3.    Borelioza z Lyme 
  Zmiany skórne
  Rumień pełzający 
  Limfocytoma 
  Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn 
  Zmiany narządowe 
  Zmiany w układzie kostno-stawowym 
  Zmiany w układzie krążenia 
  Zmiany w układzie nerwowym 
  Inne zmiany narządowe 
  4.    Grzybice 
  Zakażenia dermatofitowe 
  Grzybica paznokci 
  Grzybica stóp 
  Grzybica pachwin 
  Grzybica skóry gładkiej 
  Grzybica owłosionej skóry głowy 
  Drożdżyce skóry i błon śluzowych 
  5.    Choroby wirusowe 
  Opryszczka
  Półpasiec 
  Zmiany wywołane przez wirusy brodawczaka 
  Zmiany wywołane przez skórne typy HPV 
  Zmiany wywołane przez genitalne typy HPV 
  Mięczak zakaźny 
  6.    Gruźlica skóry 
  Gruźlica toczniowa 
  Gruźlica rozpływna 
  Gruźlica brodawkująca 
  Gruźlica skóry po szczepieniu BCG 
  Zmiany skórne w przebiegu zakażenia innymi prątkami 
  7.    Sarkoidoza 
  8.    Choroby alergiczne skóry 
  Pokrzywka 
  Pokrzywka ostra zwykła 
  Pokrzywka typu choroby posurowiczej 
  Pokrzywka przewlekła zwykła 
  Pokrzywki fizykalne 
  Pokrzywka kontaktowa 
  Obrzęk naczynioruchowy bez bąbli pokrzywkowych 
  Pokrzywka naczyniowa 
  Wyprysk 
  Atopowe zapalenie skóry. świerzbiączka 
  9.    Rumień wielopostaciowy 
  Odmiana łagodna rumienia wielopostaciowego 
  Odmiana ciężka rumienia wielopostaciowego 
  Zespół Stevensa-Johnsona 
  Toksyczna nekroliza naskórka 
  10.  Rumień guzowaty 
  11.  Fotodermatozy 
  Fotodermatozy idiopatyczne 
  Wielopostaciowe osutki świetlne 
  Pokrzywka słoneczna 
  Skóra pergaminowata i barwnikowa 
  Odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne 
  Odczyny fototoksyczne 
  Odczyny fotoalergiczne 
  Przewlekłe zapalenie skóry z nadwrażliwością na światło 
  Porfirie 
  Porfiria skórna późna 
  Protoporfiria erytropoetyczna 
  Wrodzona porfiria erytropoetyczna 
  12.  Zmiany skórne wywołane czynnikami fizykalnymi 
  Oparzenie 
  Odmrożenie 
  Odmroziny 
  Uszkodzenie porentgenowskie skóry 
  13.  Polekowe zmiany skórne 
  Osutki plamisto-grudkowe 
  Pokrzywka
  Toksyczna nekroliza naskórka Lyella 
  Rumień trwały 
  Uogólniona osutka krostkowa 
  Chłoniaki rzekome 
  Zespół nadwrażliwości na leki 
  Kontaktowe polekowe zapalenie skóry 
  14.  Zaburzenia barwnikowe 
  Przebarwienia 
  Piegi 
  Plamy soczewicowate 
  Ostuda 
  Przebarwienia pozapalne 
  Przebarwienia polekowe 
  Odbarwienia 
  Bielactwo nabyte 
  15.  Łuszczyca i choroby z jej kręgu 
  Łuszczyca 
  Łuszczyca zwyczajna 
  Łuszczyca krostkowa 
  Łuszczyca stawowa 
  Liszajec opryszczkowaty 
  Łupież czerwony mieszkowy 
  16.  Liszaj płaski 
  17.  Łupież różowy Giberta 
  18.  Erytrodermia 
  19.  Choroby łojotokowe 
  Trądzik 
  Trądzik zwyczajny 
  Trądzik odwrócony 
  Trądzik piorunujący 
  Trądzik różowaty 
  Łojotokowe zapalenie skóry 
  20.   Choroby pęcherzowe 
  Autoimmunologiczne śródnaskórkowe choroby pęcherzowe 
  Pęcherzyca 
  Pęcherzyca zwykła 
  Pęcherzyca liściasta 
  Pęcherzyca opryszczkowata 
  Autoimmunologiczne podnaskórkowe choroby pęcherzowe 
  Pemfigoid 
  Pemfigoid ciężarnych 
  Pemfigoid bliznowaciejący 
  Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka 
  Linijna IgA dermatoza pęcherzowa 
  Zapalenie opryszczkowate skóry 
  Genetycznie uwarunkowane choroby pęcherzowe 
  Choroba Haileya-Haileya 
  Wrodzone pęcherzowe oddzielanie się naskórka 
  21.  Choroby naczyniowe 
  Plamice 
  Przewlekłe zapalenie naczyń włosowatych 
  Teleangiektazje 
  Zapalne choroby naczyń 
  Zapalenia drobnych naczyń 
  Zapalenia naczyń związane z kompleksami immunologicznymi 
  Zapalenia naczyń związane z przeciwciałami ANCA 
  Zapalenia naczyń średniego kalibru 
  Guzkowe zapalenie tętnic 
  Choroba Kawasaki 
  Guzowate zapalenie naczyń 
  Zakrzepowe zapalenie żył i zmiany skórne w przewlekłej niewydolności żylnej
  Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych 
  Stasis dermatitis 
  Dermosclerosis 
  22.  Owrzodzenia żylakowate podudzi 
  23.  Zapalenie tkanki podskórnej 
  24.  Choroby tkanki łącznej 
  Toczeń rumieniowaty 
  Postacie skórne tocznia rumieniowatego 
  Toczeń rumieniowaty przewlekły ogniskowy 
  Podostry skórny toczeń rumieniowaty 
  Układowy toczeń rumieniowaty 
  Toczeń rumieniowaty noworodków 
  Twardzina 
  Twardzina układowa 
  Twardzina ograniczona. skórna 
  Liszaj twardzinowy 
  Zapalenie skórno-mięśniowe 
  Zespoły nakładania w chorobach tkanki łącznej 
  25.  Zmiany skórne w chorobach narządów wewnętrznych 
  Zmiany skórne w cukrzycy 
  Obumieranie tłuszczowate 
  Obrzęk twardzinowy 
  Zmiany polekowe 
  Zmiany skórne w chorobach tarczycy 
  Obrzęk śluzakowaty podudzi 
  Zmiany skórne w zespole Cushinga 
  Zmiany skórne w chorobach wątroby 
  Zmiany skórne w chorobach przewodu pokarmowego 
  Piodermia zgorzelinowa 
  Zmiany skórne w zaburzeniach gospodarki lipidowej 
  Zmiany skórne u osób z chorobami nerek 
  Zmiany skórne u pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi 
  Pokrzywka barwnikowa 
  Przewlekła choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi” 
  Zmiany skórne o etiologii psychicznej 
  26.  Ziarniniak obrączkowaty 
  27.  Świąd skóry 
  Świąd związany z suchością skóry 
  Świąd zlokalizowany 
  Świąd sromu 
  Świąd odbytu 
  Świąd moszny 
  Świąd w chorobach układowych 
  28.  Choroby z zaburzeniami rogowacenia 
  Rogowacenie mieszkowe 
  Rybie łuski 
  Rybia łuska zwykła 
  Rybia łuska recesywna związana z płcią 
  Rybia łuska blaszkowata 
  Rybia łuska pęcherzowa Siemensa 
  Erytrodermia ichtiotyczna wrodzona  
  Rogowiec dłoni i stóp
  Rogowiec dłoni i stóp – odmiana nieepidermolityczna Unna-Thost 
  Rogowiec dłoni i stóp – odmiana epidermolityczna Vornera
  Ogniskowa keratodermia dłoni i stóp 
  Rogowiec dłoni i stóp zniekształcający – odmiana Vohwinkela 
  29.  Znamiona. nowotwory łagodne i torbiele 
  Znamiona naczyniowe 
  Naczyniaki krwionośne 
  Naczyniaki okresu niemowlęcego 
  Znamię naczyniowe płaskie 
  Naczyniaki starcze 
  Naczyniak gwiaździsty 
  Ziarniniak naczyniowy 
  Naczyniaki chłonne 
  Znamiona i nowotwory łagodne pochodzenia łącznotkankowego 
  Włókniaki miękkie 
  Włókniaki twarde 
  Bliznowiec. blizny przerosłe 
  Tłuszczaki 
  Nerwiakowłókniaki 
  Nerwiakowłókniakowatość – choroba Recklinghausena 
  Guz splotowy 
  Mnogie mięśniaki skóry 
  Znamiona i cysty wywodzące się z przydatków skóry 
  Gruczolak potowy 
  Nabłoniak gruczolakowaty torbielowy 
  Znamię łojowe 
  Gruczolak łojowy 
  Choroba Bourneville’a-Pringle’a 
  Prosaki 
  Kaszaki 
  Znamiona i nowotwory pochodzenia naskórkowego 
  Znamię naskórkowe 
  Brodawka łojotokowa 
  30.  Znamiona barwnikowe 
  Wrodzone znamiona melanocytowe 
  Zwykłe znamiona melanocytowe 
  Atypowe znamiona melanocytowe 
  Zespół znamion atypowych (dysplastycznych) 
  Znamię błękitne 
  Plama soczewicowata zwykła 
  Znamię płaskie 
  Znamię Spitz 
  Znamię Suttona 
  Znamię Beckera 
  31.  Czerniak złośliwy 
  32.  Stany przedrakowe i raki skóry 
  Stany przedrakowe 
  Rogowacenie słoneczne 
  Róg skórny 
  Rogowacenie białe 
  Rogowacenie arsenowe 
  Raki przedinwazyjne 
  Choroba Bowena – rak przedinwazyjny skóry 
  Raki skóry 
  Rak podstawnokomórkowy – nabłoniak podstawnokomórkowy 
  Rak kolczystokomórkowy 
  Rogowiak kolczystokomórkowy 
  33.  Przyłuszczyce 
  Pityriasis lichenoides 
  Pityriasis lichenoides chronica 
  Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 
  Przyłuszczyca plackowata 
  Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa (łagodna) 
  Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa 
  34.  Pierwotne złośliwe chłoniaki skórne 
  Chłoniaki T 
  Ziarniniak grzybiasty 
  Zespół Sezary’ego 
  Papulosis lymphomatoides 
  Pierwotny skórny anaplastyczny chłoniak T wielkokomórkowy CD30+ 
  Chłoniaki B 
  Pierwotny skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania
  (centrocytowo-centroblastyczny) 
  Chłoniak wielkokomórkowy kończyn dolnych 
  Inne chłoniaki 
  Immunocytoma 
  Plasmocytoma
  Chłoniak limfocytowy 
  35.  Zmiany skórne u chorych z nowotworami narządów wewnętrznych
  Zespoły paraneoplastyczne uwarunkowane genetycznie 
  Rewelatory skórne nowotworów narządów wewnętrznych 
  Rogowacenie ciemne złośliwe
  Rumień pełzakowaty nekrolityczny 
  Pęcherzyca paraneoplastyczna 
  Zapalenie skórno-mięśniowe 
  Erythema gyratum repens 
  Inne zespoły paraneoplastyczne 
  Choroba Pageta 
  Przerzuty nowotworowe do skóry 
  36.  Najczęstsze choroby włosów 
  Łysienie 
  Łysienie androgenowe 
  Łysienie plackowate 
  Łysienie telogenowe 
  Łysienie bliznowaciejące 
  Nadmierne owłosienie 
  37.  Choroby paznokci 
  38.  Choroby czerwieni wargowej i błon śluzowych jamy ustnej 
  Zapalenia czerwieni wargowej 
  Kontaktowe zapalenie warg 
  Złuszczające zapalenie warg 
  Świetlne zapalenie warg 
  Ziarniniakowe zapalenie warg 
  Gruczołowe zapalenie warg 
  Schorzenia błony śluzowej języka 
  Ból i pieczenie języka 
  Aftoza 
  39.  Nadmierne pocenie 
  Nadmierne pocenie uogólnione 
  Nadmierne pocenie emocjonalne (zlokalizowane) 
  Potówki 
  Potówki zwykłe 
  Potówki czerwone 
  40.  Zmiany skórne związane z ciążą 
  Zmiany fizjologiczne 
  Zmiany barwnikowe 
  Zmiany dotyczące przydatków skóry 
  Zmiany naczyniowe 
  Choroby skóry związane z ciążą 
  Rozstępy skórne 
  Świąd skóry ciężarnych
  Swędząca osutka pokrzywkowo-grudkowa 
  Pemfigoid (opryszczka) ciężarnych 
  Liszajec opryszczkowaty 
  Choroby skóry ulegające zmianom podczas ciąży 
  41.  Wybrane problemy dermatologiczne u noworodków. niemowląt i małych dzieci 
  Specyfika skóry noworodka. niemowlęcia i małego dziecka 
  Zasady pielęgnacji skóry noworodków. niemowląt i małych dzieci 
  Pieluszkowe zapalenie skóry 
  42. Starzenie się skóry
  43. Leczenie chorób skóry 
  Leczenie miejscowe 
  Kortykosteroidy 
  Inhibitory kalcyneuryny 
  Retinoidy 
  Leczenie ogólne 
  Retinoidy 
  Tetracykliny 
  Leki immunosupresyjne 
  Metotreksat 
  Cyklosporyna 
  Syntetyczne leki przeciwmalaryczne 
  Sulfony 
  44. Choroby przenoszone drogą płciową 
  Kiła 
  Kiła nabyta 
  Kiła pierwszego okresu
  Kiła drugiego okresu 
  Kiła późna 
  Kiła układu nerwowego 
  Kiła sercowo-naczyniowa 
  Kiła u osób zakażonych HIV 
  Kiła wrodzona 
  Kiła wrodzona wczesna 
  Kiła wrodzona późna 
  Zapalenia cewki moczowej i narządu rodnego 
  Zakażenia wywołane przez Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis 
  Zakażenia u mężczyzn 
  Zakażenia u kobiet 
  Choroby u noworodków 
  Zakażenia u dzieci 
  Zakażenia wywołane przez inne czynniki etiologiczne 
  Ureaplasma urealyticum 
  Gardnerella vaginalis 
  Trichomonas vaginalis
  Zapalenia wywołane innymi przyczynami 
  Zakażenie HIV i AIDS 
  Kategoria kliniczna A 
  Pierwotna ostra choroba retrowirusowa 
  Uogólnione przetrwałe powiększenie węzłów chłonnych 
  Okres bezobjawowego zakażenia HIV 
  Kategoria kliniczna B 
  Kategoria kliniczna C 
  Mięsak Kaposiego 
  Zmiany polekowe 
  Zakażenie HIV a inne zakażenia przenoszone drogą płciową
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dermatologia w praktyce

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Farmacja

  śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit Fitoterapia zaparcia nawykowego Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych w geriatrii 8. Terapia schorzeń nerek i dróg... Pełen opis produktu 'Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii' »

  Publikacja poświęcona zastosowaniu leku roślinnego w chorobach wieku podeszłego.

  Pierwsza część dotyczy biologicznych aspektów i biochemicznych mechanizmów komórkowych starzenia się organizmu.

  W części drugiej uwzględniono  profilaktyczne i terapeutyczne zastosowanie surowców zielarskich, przetworów ziołowych, leków roślinnych oraz suplementów żywnościowych, jak witaminy, minerały oraz niektóre składniki roślin czynne biologicznie, w wielu schorzeniach wieku starszego.

  Publikacja adresowana jest do lekarzy, farmaceutów, dietetyków, a także do osób zainteresowanych fitoterapią.  SPIS TREŚCI:

  Wykaz skrótów
  Wstęp
  Biologiczne aspekty procesu starzenia się
  Rośliny lecznicze w geriatrii


  CZĘŚĆ 1. PODSTAWY MOLEKULARNE STARZENIA SIĘ I CHORÓB SPRZĘŻONYCH ZE STAROŚCIĄ

  1. Komórkowe aktywacje wolnorodnikowe a proces starzenia się organizmu
  Wprowadzenie
  Wolnorodnikowa patogeneza chorób sprzężonych ze starością

  2. Genetyczne podstawy procesu starzenia się
  Rola czynników genetycznych w chorobach sprzężonych ze starością
  Mutacje somatyczne i kancerogeneza
  Apoptoza komórki

  3. Zaburzenia mechanizmów immunologicznych organizmu w starości. Wpływ preparatów roślinnych na odporność osób w podeszłym wieku
  Odporność wrodzona i nabyta
  Zarys struktury organizacyjnej układu odpornościowego
  Zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego w podeszłym wieku
  Wpływ preparatów roślinnych na zakażenia bakteryjne i wirusowe

  4. Podstawy molekularne metabolizmu tkanki mózgowej w starzeniu fizjologicznym oraz w stanach otępiennych
  Funkcje poznawcze mózgu w starości
  Łagodne zaburzenie poznawcze a choroba Alzheimera
  Choroba Alzheimera. Patogeneza, przebieg, objawy


  CZĘŚĆ 2. PATOGENEZA I TERAPIA CHORÓB SPRZĘŻONYCH ZE STAROŚCIĄ

  1. Terapia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
  Farmakoterapia i fitoterapia chorób otępiennych
  Farmakoterapia choroby Alzheimera
  Farmakoterapia choroby Parkinsona

  2. Terapia depresji, zaburzeń lękowych i bezsenności w okresie starości
  Farmakoterapia i fitoterapia depresji
  Charakterystyka zaburzeń lękowych
  Zaburzenia snu. Bezsenność
  Fitoterapia zaburzeń lękowych i zaburzeń snu

  3. Rola stresu i adaptacji w funkcjonowaniu organizmu w okresie starzenia się. Rośliny adaptogenne
  Niektóre mechanizmy działania przeciwstresowego surowców roślinnych

  4. Patogeneza i fitoterapia miażdżycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego
  Choroby układu sercowo-naczyniowego w starości
  Zaburzenia krążenia obwodowego
  Rola surowców i preparatów roślinnych w leczeniu i profilaktyce miażdżycy.
  Hiperlipidemia i hipercholesterolemia

  5. Patogeneza i terapia zaburzeń metabolicznych w starości
  Zespół polimetaboliczny (zespół X) i cukrzyca typu 2
  Fitoterapia otyłości
  Patogeneza i fitoterapia cukrzycy typu 2 i jej powikłań
  Przebieg i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycowych
  Zastosowanie surowców i leku roślinnego w profilaktyce i terapii cukrzycy typu 2 oraz jej powikłań

  6. Fitoterapia chorób układu oddechowego w geriatrii
  Surowce o działaniu broncholitycznym i przeciwastmatycznym
  Fitoterapia stanów zapalnych dróg oddechowych. Roślinne środki wykrztuśne i przeciwkaszlowe

  7. Fitoterapia i tradycyjne ziołolecznictwo chorób oraz zaburzeń układu pokarmowego w geriatrii
  Fitoterapia zaburzeń trawiennych w starszym wieku
  Przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit
  Fitoterapia zaparcia nawykowego
  Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych w geriatrii

  8. Terapia schorzeń nerek i dróg moczowych
  Przewlekła choroba nerek
  Fitoterapia stanów zapalnych nerek, moczowodów oraz pęcherza moczowego
  Patogeneza kamicy nerkowej
  Profilaktyka i fitoterapia kamicy nerkowej

  9. Fitoterapia w przebiegu schorzeń aparatu ruchu u ludzi w podeszłym wieku
  Choroba zwyrodnieniowa stawów
  Fitoterapia przewlekłych stanów zapalnych, w tym schorzeń reumatycznych
  Fitoterapia dny
  Zrzeszotnienie kości. Osteoporoza

  10. Gotowe leki ziołowe (preparaty apteczne) zarejestrowane w Polsce


  CZĘŚĆ 3. PROFILAKTYCZNE I DIETETYCZNE ZNACZENIE ROŚLIN LECZNICZYCH W GERIATRII

  1. Żywienie w starszym wieku i jego znaczenie profilaktyczne
  Charakterystyka tłuszczów jadalnych i ich znaczenie dla profilaktyki
  Zalecenia dietetyczne w cukrzycy
  Zalecenia dietetyczne w przewlekłej chorobie nerek i cukrzycy typu 2
  Ograniczenie kaloryczne pożywienia jako sposób na długowieczność
  Profilaktyka i dieta w miażdżycy, chorobie zakrzepowej i chorobach serca
  Profilaktyka i dieta w chorobach otępiennych mózgu i depresji
  Profilaktyka i chemoprewencja choroby nowotworowej


  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Farmakologia

  śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit Fitoterapia zaparcia nawykowego Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych w geriatrii 8. Terapia schorzeń nerek i dróg... Pełen opis produktu 'Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii' »

  Publikacja poświęcona zastosowaniu leku roślinnego w chorobach wieku podeszłego.

  Pierwsza część dotyczy biologicznych aspektów i biochemicznych mechanizmów komórkowych starzenia się organizmu.

  W części drugiej uwzględniono  profilaktyczne i terapeutyczne zastosowanie surowców zielarskich, przetworów ziołowych, leków roślinnych oraz suplementów żywnościowych, jak witaminy, minerały oraz niektóre składniki roślin czynne biologicznie, w wielu schorzeniach wieku starszego.

  Publikacja adresowana jest do lekarzy, farmaceutów, dietetyków, a także do osób zainteresowanych fitoterapią.  SPIS TREŚCI:

  Wykaz skrótów
  Wstęp
  Biologiczne aspekty procesu starzenia się
  Rośliny lecznicze w geriatrii


  CZĘŚĆ 1. PODSTAWY MOLEKULARNE STARZENIA SIĘ I CHORÓB SPRZĘŻONYCH ZE STAROŚCIĄ

  1. Komórkowe aktywacje wolnorodnikowe a proces starzenia się organizmu
  Wprowadzenie
  Wolnorodnikowa patogeneza chorób sprzężonych ze starością

  2. Genetyczne podstawy procesu starzenia się
  Rola czynników genetycznych w chorobach sprzężonych ze starością
  Mutacje somatyczne i kancerogeneza
  Apoptoza komórki

  3. Zaburzenia mechanizmów immunologicznych organizmu w starości. Wpływ preparatów roślinnych na odporność osób w podeszłym wieku
  Odporność wrodzona i nabyta
  Zarys struktury organizacyjnej układu odpornościowego
  Zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego w podeszłym wieku
  Wpływ preparatów roślinnych na zakażenia bakteryjne i wirusowe

  4. Podstawy molekularne metabolizmu tkanki mózgowej w starzeniu fizjologicznym oraz w stanach otępiennych
  Funkcje poznawcze mózgu w starości
  Łagodne zaburzenie poznawcze a choroba Alzheimera
  Choroba Alzheimera. Patogeneza, przebieg, objawy


  CZĘŚĆ 2. PATOGENEZA I TERAPIA CHORÓB SPRZĘŻONYCH ZE STAROŚCIĄ

  1. Terapia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
  Farmakoterapia i fitoterapia chorób otępiennych
  Farmakoterapia choroby Alzheimera
  Farmakoterapia choroby Parkinsona

  2. Terapia depresji, zaburzeń lękowych i bezsenności w okresie starości
  Farmakoterapia i fitoterapia depresji
  Charakterystyka zaburzeń lękowych
  Zaburzenia snu. Bezsenność
  Fitoterapia zaburzeń lękowych i zaburzeń snu

  3. Rola stresu i adaptacji w funkcjonowaniu organizmu w okresie starzenia się. Rośliny adaptogenne
  Niektóre mechanizmy działania przeciwstresowego surowców roślinnych

  4. Patogeneza i fitoterapia miażdżycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego
  Choroby układu sercowo-naczyniowego w starości
  Zaburzenia krążenia obwodowego
  Rola surowców i preparatów roślinnych w leczeniu i profilaktyce miażdżycy.
  Hiperlipidemia i hipercholesterolemia

  5. Patogeneza i terapia zaburzeń metabolicznych w starości
  Zespół polimetaboliczny (zespół X) i cukrzyca typu 2
  Fitoterapia otyłości
  Patogeneza i fitoterapia cukrzycy typu 2 i jej powikłań
  Przebieg i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycowych
  Zastosowanie surowców i leku roślinnego w profilaktyce i terapii cukrzycy typu 2 oraz jej powikłań

  6. Fitoterapia chorób układu oddechowego w geriatrii
  Surowce o działaniu broncholitycznym i przeciwastmatycznym
  Fitoterapia stanów zapalnych dróg oddechowych. Roślinne środki wykrztuśne i przeciwkaszlowe

  7. Fitoterapia i tradycyjne ziołolecznictwo chorób oraz zaburzeń układu pokarmowego w geriatrii
  Fitoterapia zaburzeń trawiennych w starszym wieku
  Przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit
  Fitoterapia zaparcia nawykowego
  Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych w geriatrii

  8. Terapia schorzeń nerek i dróg moczowych
  Przewlekła choroba nerek
  Fitoterapia stanów zapalnych nerek, moczowodów oraz pęcherza moczowego
  Patogeneza kamicy nerkowej
  Profilaktyka i fitoterapia kamicy nerkowej

  9. Fitoterapia w przebiegu schorzeń aparatu ruchu u ludzi w podeszłym wieku
  Choroba zwyrodnieniowa stawów
  Fitoterapia przewlekłych stanów zapalnych, w tym schorzeń reumatycznych
  Fitoterapia dny
  Zrzeszotnienie kości. Osteoporoza

  10. Gotowe leki ziołowe (preparaty apteczne) zarejestrowane w Polsce


  CZĘŚĆ 3. PROFILAKTYCZNE I DIETETYCZNE ZNACZENIE ROŚLIN LECZNICZYCH W GERIATRII

  1. Żywienie w starszym wieku i jego znaczenie profilaktyczne
  Charakterystyka tłuszczów jadalnych i ich znaczenie dla profilaktyki
  Zalecenia dietetyczne w cukrzycy
  Zalecenia dietetyczne w przewlekłej chorobie nerek i cukrzycy typu 2
  Ograniczenie kaloryczne pożywienia jako sposób na długowieczność
  Profilaktyka i dieta w miażdżycy, chorobie zakrzepowej i chorobach serca
  Profilaktyka i dieta w chorobach otępiennych mózgu i depresji
  Profilaktyka i chemoprewencja choroby nowotworowej


  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Poradniki / Dietetyka i Żywienie

  śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit Fitoterapia zaparcia nawykowego Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych w geriatrii 8. Terapia schorzeń nerek i dróg... Pełen opis produktu 'Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii' »

  Publikacja poświęcona zastosowaniu leku roślinnego w chorobach wieku podeszłego.

  Pierwsza część dotyczy biologicznych aspektów i biochemicznych mechanizmów komórkowych starzenia się organizmu.

  W części drugiej uwzględniono  profilaktyczne i terapeutyczne zastosowanie surowców zielarskich, przetworów ziołowych, leków roślinnych oraz suplementów żywnościowych, jak witaminy, minerały oraz niektóre składniki roślin czynne biologicznie, w wielu schorzeniach wieku starszego.

  Publikacja adresowana jest do lekarzy, farmaceutów, dietetyków, a także do osób zainteresowanych fitoterapią.  SPIS TREŚCI:

  Wykaz skrótów
  Wstęp
  Biologiczne aspekty procesu starzenia się
  Rośliny lecznicze w geriatrii


  CZĘŚĆ 1. PODSTAWY MOLEKULARNE STARZENIA SIĘ I CHORÓB SPRZĘŻONYCH ZE STAROŚCIĄ

  1. Komórkowe aktywacje wolnorodnikowe a proces starzenia się organizmu
  Wprowadzenie
  Wolnorodnikowa patogeneza chorób sprzężonych ze starością

  2. Genetyczne podstawy procesu starzenia się
  Rola czynników genetycznych w chorobach sprzężonych ze starością
  Mutacje somatyczne i kancerogeneza
  Apoptoza komórki

  3. Zaburzenia mechanizmów immunologicznych organizmu w starości. Wpływ preparatów roślinnych na odporność osób w podeszłym wieku
  Odporność wrodzona i nabyta
  Zarys struktury organizacyjnej układu odpornościowego
  Zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego w podeszłym wieku
  Wpływ preparatów roślinnych na zakażenia bakteryjne i wirusowe

  4. Podstawy molekularne metabolizmu tkanki mózgowej w starzeniu fizjologicznym oraz w stanach otępiennych
  Funkcje poznawcze mózgu w starości
  Łagodne zaburzenie poznawcze a choroba Alzheimera
  Choroba Alzheimera. Patogeneza, przebieg, objawy


  CZĘŚĆ 2. PATOGENEZA I TERAPIA CHORÓB SPRZĘŻONYCH ZE STAROŚCIĄ

  1. Terapia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
  Farmakoterapia i fitoterapia chorób otępiennych
  Farmakoterapia choroby Alzheimera
  Farmakoterapia choroby Parkinsona

  2. Terapia depresji, zaburzeń lękowych i bezsenności w okresie starości
  Farmakoterapia i fitoterapia depresji
  Charakterystyka zaburzeń lękowych
  Zaburzenia snu. Bezsenność
  Fitoterapia zaburzeń lękowych i zaburzeń snu

  3. Rola stresu i adaptacji w funkcjonowaniu organizmu w okresie starzenia się. Rośliny adaptogenne
  Niektóre mechanizmy działania przeciwstresowego surowców roślinnych

  4. Patogeneza i fitoterapia miażdżycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego
  Choroby układu sercowo-naczyniowego w starości
  Zaburzenia krążenia obwodowego
  Rola surowców i preparatów roślinnych w leczeniu i profilaktyce miażdżycy.
  Hiperlipidemia i hipercholesterolemia

  5. Patogeneza i terapia zaburzeń metabolicznych w starości
  Zespół polimetaboliczny (zespół X) i cukrzyca typu 2
  Fitoterapia otyłości
  Patogeneza i fitoterapia cukrzycy typu 2 i jej powikłań
  Przebieg i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycowych
  Zastosowanie surowców i leku roślinnego w profilaktyce i terapii cukrzycy typu 2 oraz jej powikłań

  6. Fitoterapia chorób układu oddechowego w geriatrii
  Surowce o działaniu broncholitycznym i przeciwastmatycznym
  Fitoterapia stanów zapalnych dróg oddechowych. Roślinne środki wykrztuśne i przeciwkaszlowe

  7. Fitoterapia i tradycyjne ziołolecznictwo chorób oraz zaburzeń układu pokarmowego w geriatrii
  Fitoterapia zaburzeń trawiennych w starszym wieku
  Przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit
  Fitoterapia zaparcia nawykowego
  Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych w geriatrii

  8. Terapia schorzeń nerek i dróg moczowych
  Przewlekła choroba nerek
  Fitoterapia stanów zapalnych nerek, moczowodów oraz pęcherza moczowego
  Patogeneza kamicy nerkowej
  Profilaktyka i fitoterapia kamicy nerkowej

  9. Fitoterapia w przebiegu schorzeń aparatu ruchu u ludzi w podeszłym wieku
  Choroba zwyrodnieniowa stawów
  Fitoterapia przewlekłych stanów zapalnych, w tym schorzeń reumatycznych
  Fitoterapia dny
  Zrzeszotnienie kości. Osteoporoza

  10. Gotowe leki ziołowe (preparaty apteczne) zarejestrowane w Polsce


  CZĘŚĆ 3. PROFILAKTYCZNE I DIETETYCZNE ZNACZENIE ROŚLIN LECZNICZYCH W GERIATRII

  1. Żywienie w starszym wieku i jego znaczenie profilaktyczne
  Charakterystyka tłuszczów jadalnych i ich znaczenie dla profilaktyki
  Zalecenia dietetyczne w cukrzycy
  Zalecenia dietetyczne w przewlekłej chorobie nerek i cukrzycy typu 2
  Ograniczenie kaloryczne pożywienia jako sposób na długowieczność
  Profilaktyka i dieta w miażdżycy, chorobie zakrzepowej i chorobach serca
  Profilaktyka i dieta w chorobach otępiennych mózgu i depresji
  Profilaktyka i chemoprewencja choroby nowotworowej


  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii

 • Nefrologia w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  156,02 zł
  168,04 zł

  [czelej]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  w nefrologii, choroby kłębuszków nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, kamicę i zaporowe choroby nerek, genetycznie... Pełen opis produktu 'Nefrologia' »

  Ilość opracować dostępnych na rynku dotyczących nerek, całego układu moczowo-płciowego, dializoterapii czy transplantacji nerek jest ogromna. Przez lata były one uaktualniane, wydawane jako dzieła autorskie lub zespołowe.W ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił burzliwy rozwój medycyny, nauk podstawowych, klinicznych jaki i terapii zabiegowych mających związek z nefrologią. Dlatego też Autorzy tej publikacji podjęli się trudu zebrania najnowszych informacji i ich wydania w jednym dziele. Zaprezentowano w nim m.in.: badania diagnostyczne w chorobach nereki dróg moczowych, główne zespoły kliniczne w nefrologii, choroby kłębuszków nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, kamicę i zaporowe choroby nerek, genetycznie uwarunkowane schorzenia nerek, nowotwory i choroby nerek, farmakoterapię u pacjentów z chorobami nerek oraz kliniczne procedury i techniki nerkozastępcze, a także rolę lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii schorzeń nerek.Istotną zaletą książki jest również zawarcie w niej najważniejszych informacji o żywieniu pacjentów z chorobami nerek oraz dawkowaniu leków u chorych z niewydolnością nerek....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nefrologia

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Rehabilitacja

  - Mózgowe porażenie dziecięce (paralysis cerebralis infantium) - Wady dysgraficzne - Choroby nerwowo-mięśniowe - Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego uwarunkowane genetycznie... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Kompendium' »

  Pierwsze tak obszerne, syntetyczne opracowanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, znajdującej zastosowanie w wybranych dziedzinach medycyny: pediatrii, ortopedii i traumatologii, kardiologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej, pulmonologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwie, urologii, reumatologii oraz geriatrii.

  Poszczególne rozdziały zostały napisane przez wybitnych polskich specjalistów - nauczycieli akademickich z doświadczeniem dydaktycznym i naukowym.

  W książce przedstawiono możliwości wykorzystania do celów profilaktycznych i leczniczych wiedzy z dziedziny kinezyterapii, balneologii, medycyny fizykalnej, dietetyki oraz masażu leczniczego i edukacji zdrowotnej.

  W książce dokonano starannej selekcji tematyki medycznej oraz wnikliwego omówienia wybranych zagadnień niezbędnych fizjoterapeutom i lekarzom. Pozycja niezbędna przede wszystkim dla studentów, w tym głównie fizjoterapii i medycyny, jak i lekarzy rodzinnych oraz lekarzy większości pozostałych specjalności.  SPIS TREŚCI:

  Fizjoterapia w pediatrii - Krzysztof Zeman
  1. Rozwój dziecka
  - Ocena stanu dziecka po urodzeniu
  - Noworodki z grup podwyższonego ryzyka
  - Dzieci urodzone przedwcześnie
  - Program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodków z grup ryzyka
  - Rozwój psychoruchowy w pierwszym roku życia
  - Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia
  - Ocena obecności i wykonywania odruchów
  - Objawy świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju ruchowym niemowlęcia
  - Metody pozwalające na wykrycie nieprawidłowości rozwoju
  2. Najczęstsze neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju psychoruchowego
  - Mózgowe porażenie dziecięce (paralysis cerebralis infantium)
  - Wady dysgraficzne
  - Choroby nerwowo-mięśniowe
  - Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego uwarunkowane genetycznie
  3. Zaburzenia rozwoju umysłowego
  - Autyzm dziecięcy (autismus)
  4. Inne choroby układu nerwowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego
  - Ostre idiopatyczne zapalenie wielonerwowe (zespół Guillaina-Barrégo - syndroma Guillain-Barré)
  - Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (paralysis plexus brachialis)
  - Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis)
  5. Choroby układu oddechowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego
  - Choroby układu oddechowego u dzieci przebiegające z zaleganiem wydzieliny
  - Choroby układu oddechowego przebiegające ze zwiększoną ilością płynu opłucnowego
  - Inne choroby płuc
  6. Zaburzenia narządu ruchu u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego 7
  - Braki i ubytki kończyn
  - Wady postawy
  - Choroby tkanki łącznej

  Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii - Zbigniew Dudkiewicz
  1. Symptomatologia i ogólne zasady postępowania w urazach układu narządów ruchu
  2. Urazy kończyny górnej (traumata membri superioris)
  - Urazy obręczy barkowej (traumata cingulum acromialis)
  - Urazy stawu ramienno-łopatkowego (traumata articulationis humeri)
  - Złamanie kości ramiennej (fractura ossis humeri)
  - Urazy łokcia (traumata cubiti)
  - Urazy przedramienia (traumata antebrachii)
  - Urazy nadgarstka i ręki (traumata carpi et manus)
  3. Urazy kończyny dolnej (traumata membri inferioris)
  - Złamanie miednicy (fractura pelvis)
  - Urazy stawu biodrowego (traumata articulationis coxae)
  - Urazy kolana (traumata genus)
  - Urazy goleni (traumata tibiae)
  - Urazy stopy (traumata pedis)

  Fizjoterapia w kardiologii - Lucjan Pawlicki
  1. Podstawowe choroby układu krążenia kwalifikujące się do leczenia fizjoterapeutycznego
  - Choroba niedokrwienna serca (morbus ischaemicus cordis)
  - Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych (arteriosclerosis obliterans)
  - Tętniak aorty (aneurysma aortae)
  - Nadciśnienie tętnicze (hypertonia arterialis)
  - Niewydolność serca (insufficientia cordis vel circulatoria)
  - Wady serca (anomaliae cordis)
  - Przeszczep serca (transplantatio cordis)
  - Wszczepienie rozrusznika i rozrusznika-kardiowertera (implantatio stimulatori et cardioverteri)
  2. Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego
  - Prozdrowotny styl życia
  - Korzystne następstwa regularnej aktywności fizycznej
  3. Rehabilitacja kardiologiczna
  - Zespół rehabilitacyjny - skład, cele i zadania
  - Etapy i modele rehabilitacji kardiologicznej. Zasady kwalifikowania
  - Próby wysiłkowe - test na bieżni ruchomej lub cykloergometrze
  - Próby wysiłkowe - próba ergospirometryczna
  - Próby wysiłkowe - test marszu 6-minutowego
  4. Inne zabiegi fizjoterapeutyczne w wybranych jednostkach chorobowych
  - Choroba niedokrwienna serca z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych
  - Chorzy po zabiegach operacyjnych z otwarciem klatki piersiowej
  - Chorzy z przewlekłą niewydolnością krążenia i po przeszczepie serca

  Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii - Jan Czernicki, Jolanta Krukowska
  1. Udar mózgu (insultus cerebri)
  2. Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni)
  3. Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)
  4. Uszkodzenia nerwów obwodowych (traumata nervi peripherici)
  5. Uszkodzenia urazowe rdzenia kręgowego (traumata medullae spinalis)

  Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej - Alina Morawiec-Sztandera
  1. Rola fizjoterapii w onkologii
  2. Rola fizjoterapii w medycynie paliatywnej
  3. Nowotwory głowy i szyi (neoplasmata caput et collum)
  - Nowotwory jamy ustnej (neoplasmata cavum oris)
  - Nowotwory nosa i zatok przynosowych (neoplasmata nasi et sinus paranasales)
  - Nowotwory gardła (neoplasmata pharyngis)
  - Nowotwory krtani (neoplasmata laryngis)
  - Nowotwory ślinianek (neoplasmata glandulae salivariae)
  4. Rak piersi (carcinoma mammae)
  5. Nowotwory płuca (neoplasmata pulmonis)
  - Niedrobnokomórkowy rak płuca (Non-Small Cell Lung Carcinoma - NSCLC)
  - Drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
  6. Rak jelita grubego (carcinoma intestinum crassum)
  7. Nowotwory układu moczowo-płciowego (neoplasmata tracti urinariae)
  - Rak pęcherza moczowego (carcinoma vesicae urinariae)
  - Rak nerki (carcinoma renis)
  - Rak gruczołu krokowego (carcinoma prostatae)
  - Nowotwory jądra (neoplasmata testis)
  - Rak jajnika (carcinoma ovarii)
  - Rak szyjki i trzonu macicy (carcinoma cervix et corpus uteri)

  Fizjoterapia w pulmonologii - Wojciech J. Piotrowski, Paweł Górski
  1. Ogólna charakterystyka, patofizjologia i zasady fizjoterapii w chorobach układu oddechowego
  - Definicje
  - Zmiany w układzie oddechowym w czasie wysiłku
  - Czynniki wpływające na ograniczenie aktywności fizycznej u chorych z chorobami układu oddechowego
  - Zaburzenia wentylacji
  - Niewydolność oddechowa
  - Zmiany w układzie krążenia w chorobach układu oddechowego
  - Osłabienie siły mięśniowej
  - Czynniki psychiczne
  - Odruch kaszlowy
  - Korzyści rehabilitacji oddechowej
  - Kwalifikacja do rehabilitacji oddechowej
  - Znaczenie edukacji i psychoterapii w rehabilitacji oddechowej
  - Chorzy z niedoborem masy ciała
  - Chorzy z otyłością
  - Podstawowe techniki w fizjoterapii
  2. Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego
  - Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP - morbus obturationis pulmonis chronica)
  - Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)
  - Mukowiscydoza (mucoviscidosis)
  - Zapalenie opłucnej (pleuritis)
  - Chory leczony na oddziale chirurgicznym
  - Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach torakochirurgicznych i kardiochirurgicznych
  - Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach brzusznych
  - Chory leczony na OIOM

  Fizjoterapia w otorynolaryngologii - Jurek Olszewski, J. Bożydar Latkowski
  1. Fizjoterapia w chorobach ucha zewnętrznęgo
  - Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego (furunculus meati acoustici externi)
  2. Fizjoterapia w chorobach ucha środkowego
  - Ostre nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis acuta)
  - Przewlekłe nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis chronica)
  - Ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media acuta)
  - Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (otitis media simplex chronica)
  - Porażenie nerwu twarzowego z oziębienia (paralysis n. facialis e frigore)
  3. Fizjoterapia w chorobach ucha wewnętrznego
  - Uszkodzenia słuchu (hypoacusis)
  - Szumy uszne (tinnitus aurium)
  - Zawroty głowy (vertigo)
  4. Fizjoterapia w chorobach nosa
  - Czyrak nosa (furunculus nasi)
  - Ostry nieżyt nosa (rhinitis acuta, corryza)
  - Przewlekły nieżyt nosa (rhinitis chronica)
  - Przerostowy nieżyt nosa (rhinitis hypertrophica)
  - Zanikowy nieżyt nosa (rhinitis atrophica)
  - Naczynioruchowy nieżyt nosa (rhinitis vasomotorica)
  - Polipy nosa (polypi nasi)
  - Alergiczny nieżyt nosa (rhinitis allergica)
  5. Fizjoterapia w chorobach zatok przynosowych
  - Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej (sinusitis maxillaris acuta et chronica)
  - Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki czołowej (sinusitis frontalis acuta et chronica)
  - Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki sitowej (ethmoiditis acuta et chronica)
  6. Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej
  - Zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis)
  7. Fizjoterapia w chorobach gardła
  - Przewlekłe zapalenie gardła (pharyngitis chronica)
  - Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych (tonsillitis chronica)
  - Zaburzenia połykania (dysphagia)
  8. Fizjoterapia w chorobach krtani
  - Przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica)
  - Rehabilitacja chorych po usunięciu krtani

  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie - Andrzej Malinowski, Agata Karowicz-Bilińska, Anita Sikora
  1. Fizjoterapia w ginekologii
  - Stany zapalne narządów płciowych żeńskich (adnexitis)
  - Endometrioza (endometriosis)
  - Mięśniaki macicy (myomae uteri)
  - Guzy jajnika (tumores ovarii)
  - Fizjoterapeutyczne postępowanie przed- i pooperacyjne
  2. Fizjoterapia w położnictwie
  - Fizjoterapia okresu prekoncepcyjnego
  - Fizjoterapia w ciąży (graviditas)
  - Fizjoterapia okresu połogu (puerperium)

  Fizjoterapia w urologii - Marek Sosnowski
  1. Nietrzymanie moczu u kobiet (incontinentio urinae feminae)
  2. Nietrzymanie moczu u mężczyzn (incontinentio urinae masculinae)
  3. Nietrzymanie moczu po brachyterapii i radioterapii z powodu raka stercza (incontinentio urinae post brachyterapiam et radioterapiam in decursus carcinoma prostatae)
  4. Oporne na leczenie naglące nietrzymanie moczu z parcia i idiopatyczna nadreaktywność wypieracza u mężczyzn

  Fizjoterapia w reumatologii - Jolanta Kujawa, Kamila Gworys
  1. Reumatoidalne zapalenie stawów (arthritis rheumatoidea)
  2. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (spondyloarthritis ankylopoetica)
  3. Choroba zwyrodnieniowa stawów (morbus degenerativa articulationes)
  - Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (gonarthrosis)
  - Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (coxarthrosis)
  4. Balneoterapia w chorobach reumatycznych

  Fizjoterapia w geriatrii - Tomasz Kostka, Joanna Kostka
  1. Patofizjologiczne zmiany związane ze starzeniem
  - Układ krążenia
  - Układ oddechowy
  - Układ mięśniowo-szkieletowy
  - Układ nerwowy i narządy zmysłów
  - Zmiany hormonalne i metaboliczne
  2. Choroby i problemy wieku starszego
  - Choroby układu krążenia i metaboliczne
  - Choroby układu ruchu
  - Choroby nowotworowe
  - Choroby układu nerwowego i zespoły psychogeriatryczne
  - Odżywianie i stan odżywienia. Otyłość i niedożywienie
  - Infekcje
  - Odleżyny (decubitus)
  3. Specyfika fizjoterapii w geriatrii
  4. Rola ruchu w geriatrii
  - Wydolność fizyczna (tlenowa, aerobowa, VO2 max)
  - Sprawność funkcjonalna
  - Funkcje poznawcze i zespoły psychogeriatryczne
  5. Formy aktywności ruchowej osób starszych
  - Ćwiczenia wytrzymałościowe (aerobowe)
  - Ćwiczenia z oporem
  - Ćwiczenia równoważne
  - Ćwiczenia poprawiające gibkość
  6. Fizykoterapia i masaż w geriatrii
  - Elektroterapia
  - Termoterapia
  - Pole magnetyczne
  - Ultradźwięki
  - Masaż
  7. Zaopatrzenie ortopedyczne


  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Kompendium

 • [SYOGRA]

  Kategoria: Kategorie > Urządzenia masujące > Łóżka masujące

  wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem... Pełen opis produktu 'Łóżko masujące - Syogra JMB-003/STD' »

  Łóżko masujące – STANDARD Model łóżka nefrytowego Syogra JMB-003/STD jest podstawowym produktem firmy Syogra. Pod względem właściwości leczniczych podczas masażu łóżko nie różni się od łóżka w pełnej wersji wyposażenia ALL. Łóżko ma idealne zastosowanie do domowego użytku, studiów masażu, salonów urody oraz szpitali. Łóżko posiada wszystkie najważniejsze funkcje mające wpływ na skuteczność masażu leczniczego. Zabiegi dają ulgę, relaks, a przede wszystkim poprawę samopoczucia i wyeliminowanie bólów kręgosłupa u ponad 80% użytkowników.

  Dane techniczne Łóżko składa się z 2 mat połączonych ze sobą za pomocą kabli połączeniowych i współpracujących ze sobą za pomocą pilota. Maty ułożone są na metalowym stelażu.Dodatkowo w skład łóżka wchodzi 1 projektor nefrytowy, oraz przejrzysty i łatwy w użyciu pilot sterujący. Projektor nefrytowy jak i pilot sterujący podpięty jest do łóżka za pomocą kabli połączeniowych. Metalowy stelaż łóżka jest prosty w składaniu i przenoszeniu. W momencie transportu łóżka wszystkie elementy można spakować osobno, a stelaż rozłożyć na 2 części lub podzielić na jeszcze mniejsze elementy.Dane techniczneSpecyfikacja łóżka JMB-003/STD1) 7 wbudowanych programów w tym 2 w pełni automatyczne
  2) Regulowany czas pracy od 5 do 95 minut
  3) Regulowana temperatura wewnętrznych wałków sunących od 40'C do 70' C
  4) Ręczne sterowanie temperaturą wałków wewnętrznych w górę i w dół
  5) Możliwość ręcznego sterowania wałkami wewnętrznymi za pomocą pilota
  6) Wałki nefrytowe wbudowane w części pleców i w części nóg
  7) Pilot z dużym ekranem LCD z dużymi przyciskami z krzemionki koloidalnej
  8) Składany 12 kulowy projektor nefrytowy rozgrzewający się od 40 'C do 70 'C
  9) Ręczne sterowanie projektorem nefrytowym za pomocą pilota
  10) 6 rolek z masażem szyi i pleców i 6 dla partii nóg
  11) Wzmacniana skórzana tapicerka
  11) Kolor – czarny
  12) Metalowy stelaż łóżka
  13) 2 maty masujące montowane osobno
  14) Stylowe i eleganckie wykonanie łóżka
  15) Proste, intuicyjne podłączenie łóżka
  16) Rolki nefrytowe wykonane z prawdziwego nefrytu utworzonego z mikro włókien tremolitu lub aktynolitu
  17) Rolki nefrytowe specjalnie szlifowane
  18) Automatyczne dostosowanie się wałków nefrytowych do kręgosłupa
  19) 24 miesiące gwarancji
  20) Napięcie wejściowe – AC230/50 Hz
  21) Moc – 220W
  22) Wymiary łóżka – 196,5 x 67 x 55 cm
  23) Waga brutto – 75 kg
  24) CE & ROHS – Spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego) a także unijnej dyrektywy RoHS (zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych)Wymiary i wagaPilot SterującyWyświetlaczCZAS TRWANIA MASAŻU – regulacja czasu trwania masażu na łóżku masującym. Możemy ustawić czas od 5 do 95 minut. Jednak w programie automatycznym P1 i P2 czas trwania masażu może wynosić wyłącznie 45 lub 90 minut. Czas zmieniamy w momencie gdy na wyświetlaczu jest on wybrany jako migająca funkcja, następnie plusem i minusem zwiększamy lub zmniejszamy czas trwania zabiegu.TEMPERATURA ROLEK NEFRYTOWYCH – regulacja temperatury kamieni nefrytowych w macie pleców i w macie nóg. Możemy ustawić temperaturę głowicy masującej od 40 do 70 C' Gdy funkcja jest podświetlona i miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem zmieniamy temperaturę w górę lub w dół.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI PLECÓW – pozwala ustalić rejon masażu dostosowany do wymogów użytkownika. Gdy na ekranie wyświetlacza ludzik jest migający, plusem lub minusem możemy zmieniać zakres masażu głowicy masującej. Przerywane kreski pod ludzikiem na wyświetlaczu zaczną znikać gdy ustalimy zakres masażu inny niż dla całej części pleców.PROGRAMY ŁÓŻKA – w prawym górnym rogu wyświetlacza mamy możliwość wybrać odpowiedni program masażu. Gdy funkcja ta miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem przeskakujemy po programach łóżka. W łóżku zostało wbudowanych 7 programów masażu. P1 i P2 (programy automatyczne), 00,10,20, migające 10 i migające 20 (programy półautomatyczne). W programach automatycznych P1 i P2 nie ma możliwości dostosowania rejonu masażu głowicy masującej oraz dostępny czas trwania zabiegu to 45 lub 90 minut. Natomiast w pozostałych programach użytkownik może dobrać wszystko według własnego uznania.TEMPERATURA ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTORA NEFRYTOWEGO – gdy załączymy dodatkowo czerwonym przyciskiem projektor nefrytowy na wyświetlaczu pojawi się nam projektor wraz z możliwością ustawiania jego temperatury. Plusem lub minusem zmieniamy następnie temperaturę projektora zewnętrznego w górę lub w dół.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI NÓG – zakres masażu dla części nóg pozostaje bez zmian gdyż nie ma możliwości dobrać odpowiedniego rejonu masażu dla części nóg.Rolki nefrytoweWŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO
  Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała.Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych.Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową.Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami.Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie.Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak. Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:
  - poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń Akcesoria łóżka 1) Projektor Nefrytowy 12 kulowySkładany projektor nefrytowy 12 – kulowy jest podstawowym wyposażeniem łóżek nefrytowych Syogra. Zbudowany został z 12 naturalnych kamieni nefrytowych wydobywanych w kopalniach w Chinach oraz Sajanie Wschodnim w Rosji. Zielony nefryt, podczas rozgrzania do temperatury powyżej 40 C' emituje promieniowanie podczerwone przenikające w głąb organizmu. Projektor nefrytowy 12 kulowy ma zastosowanie do wygrzewania bolących punktów na obszarze ludzkiego ciała podczas masażu na łóżku nefrytowym. Projektor używać można także, nie korzystając w danej chwili z masażu leczniczego.​2) Ramka multimedialnaWłaściwościPODCZAS RÓŻNORODNYCH ZABIEGÓW ŁÓŻKO MASUJĄCE WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI : MASAŻJest jedną z najstarszych metod leczniczych. Jest to zespół zabiegów manualnych, które oddziaływają na tkanki i narządy naszego ciała. Masaż wpływa na zmniejszenie napięcia nerwowego, co pozwala uwolnić się od bólu mięśni, stawów i głowy Rozluźnia i relaksuje, poprawia ukrwienie i przepływ limfy. Działa na układ krążenia, układ nerwowy, układ mięśniowy, stawy i skórę. CHIROPRAKTYKA​Metoda leczenia opracowana przez Daniela Palmera (1845-1913) w USA. Jest to naukowo opracowana metoda nastawiania kręgów, działa na układ kostny oraz stawy, jest najstarszą, najskuteczniejszą metodą leczenia schorzeń w układzie kostno-mięśniowym oraz chorób ogólnoustrojowych.
  AKUPRESURAJest naturalną metodą leczenia polegającą na masowaniu i uciskaniu poszczególnych punktów energetycznych znajdujących się na meridianach. Zadaniem akupresury jest stymulacja systemu energetycznego organizmu, pobudzenie przepływu krwi, usunięcie tzw. blokady energetycznej. Jest skuteczna w leczeniu: alergii, migreny wszelkiego rodzaju bólów, infekcji, stanów zapalnych i nerwic. TERMOPUNKTURA (moksa)Jest to rodzaj akupunktury termicznej. Jest to działanie ciepłem na wybrane punkty organizmu. Zabiegi moksy zaleca się przy biegunkach, bólach żołądka, w gośćcu stawowym, bezsenności. Poprawia krążenie, uśmierza ból, znosi uczucie chłodu, zwiększa siły obronne organizmu. Ma szczególnie korzystny wpływ w leczeniu chorób skóry, egzemy, łuszczycy i bielactwa. PROMIENIOWANIE PODCZERWONEJest wytwarzane naturalnie przez kamienie nefrytowe, ma korzystny wpływ na organizm człowieka i dlatego jest stosowane w medycynie do zabiegów terapeutycznych WŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO ​Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała. Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową. Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie. Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak.Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:- poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się.
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń
  Wskazania i przeciwskazania
  WSKAZANIA DO MASAŻU :
  1.W chorobach skóry masaż zaleca się:

  -w zaburzeniach odżywczych skóry
  -w odmrożeniach
  -przy cellulicie
  -przy nadwadze
  -w chorobach naczyń krwionośnych i limfatycznych
  -w celu rozmiękczenia blizn pooperacyjnych i zrostów powstałych po infekcjach domięśniowych
  -przy dołach po insulinowych
  2.Narząd ruchu:

  -w celu zapobieganiu i leczenia zaników mięśniowych (często spowodowanych długotrwałym przebywaniu w łóżku)
  -przy występowaniu zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego
  -w stanach pourazowych mięśni
  -w problemach z odpowiednim napięciem mięśniowym
  -rehabilitacja po złamaniach, unieruchomieniu
  -relaksacja mięśni, przykurcze w okresie wzmożonego stresu, wysiłku
  -przy korekcji wady postawy
  -Szpotawość i koślawość kolan
  -deformacje kręgosłupa
  -przeciwbólowo przy bólach kręgosłupa, pleców, organów, nerwobóle, migreny
  -dysplazja stawu biodrowego
  -stany pourazowe stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia itp.
  -zmiany narządu ruchu z przeciążenia
  -choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi
  -wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
  -choroby reumatyczne
  -aby zapobiec odleżynom
  -masaż kondycyjny
  -nerwice

  3.Układ krążenia:

  -stany obniżonego ciśnienia
  -choroby obwodowych naczyń krwionośnych
  -niewydolność krążenia, celem ułatwienia odpływu krwi żylnej i chłonki ( w kończynach dolnych ten odpływ jest dużo trudniejszy)
  -stany po przebytych zapaleniach żył kończyn dolnych
  -choroba Raynauda

  4. W chorobach układu nerwowego:

  -przewlekłe zapalenie nerwów
  -zespół wypadnięcia krążka międzykręgowego
  -stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego
  -choroby mózgu i opon mózgowych

  PRZECIWSKAZANIA DO MASAŻU :
  -zbyt wysoka temperatura ciała, powyżej 38
  -krwotoki
  -żylaki z zmianami skórnymi
  -choroby krwi
  -ciąża patologiczna
  -nowotwory
  -tętniaki
  -obszerne zmiany dermatologiczne, ropienie, owrzodzenie
  -choroby wrzodowe z krwawieniem
  -kamica wątrobowa i nerkowa


  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Łóżko masujące - Syogra JMB-003/STD

 • [SYOGRA]

  Kategoria: Kategorie > Urządzenia masujące > Łóżka masujące

  właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone.... Pełen opis produktu 'Łóżko nefrytowe Syogra JMB-004/ALL' »

  Łóżko masujące – ALL Łóżko nefrytowe Syogra JMB-004/ALL jest najlepiej wyposażonym produktem firmy Syogra. Nowa, czwarta odsłona marki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów na całym świecie. Estetyczne wykonanie produktu pozwala wpasować go w najbardziej eleganckie wnętrza nie tracąc przy tym na walorach estetycznych pomieszczenia. Produkt jest bardzo wysokiej jakości zapewniając tym samym najwyższej klasy oddziaływania odnoszące się do masażu leczniczego, a co za tym idzie do poprawy samopoczucia. W łóżku zastosowanych zostało kilka sprawdzonych terapii , które według prowadzonych badań przynoszą znaczące poprawy na wielu frontach ludzkiego funkcjonowania. Nowy model łóżka to bogactwo doznań w zakresie masażu kręgosłupa, chiropraktyki, znakomita umiejętność wykorzystania właściwości promieniowania podczerwonego, pobudzenia funkcjonowania poprzez oddziaływanie na mózg człowieka oraz znakomite właściwości relaksacyjne. Produkt idealnie nadaje się do wykorzystywania w zaciszu domowym, w salonach masażu, urody, w hotelach, spa, w gabinetach rehabilitacji oraz w szpitalach. Według statystyk, oceny klientów oraz badań w momencie regularnego używania stwierdzono poprawę samopoczucia u blisko 87% użytkowników w Polsce jak i na całym świecie.

  Dane technicznePilot Sterujący​ Opis wyświetlacza pilota sterującegoCZAS TRWANIA MASAŻU – regulacja czasu trwania masażu na łóżku masującym. Możemy ustawić czas od 5 do 95 minut. Jednak w niektórych programach automatycznych czas trwania masażu może wynosić wyłącznie 45 lub 90 minut. Czas zmieniamy w momencie gdy na wyświetlaczu jest on wybrany jako migająca funkcja, następnie plusem i minusem zwiększamy lub zmniejszamy czas trwania zabiegu.TEMPERATURA ROLEK NEFRYTOWYCH – regulacja temperatury kamieni nefrytowych w macie pleców i w macie nóg. Możemy ustawić temperaturę głowicy masującej od 40 do 70 C' Gdy funkcja jest podświetlona i miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem zmieniamy temperaturę w górę lub w dół.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI PLECÓW – pozwala ustalić rejon masażu dostosowany do wymogów użytkownika. Gdy na ekranie wyświetlacza ludzik jest migający, plusem lub minusem możemy zmieniać zakres masażu głowicy masującej. Przerywane kreski pod ludzikiem na wyświetlaczu zaczną znikać gdy ustalimy zakres masażu inny niż dla całej części pleców.WKŁADKI GRZEWCZE EMITUJĄCE PODCZERWIEŃ – gdy załączamy wkładki grzewcze czyli dodatkowe grzanie części ramion, pod ludzikiem w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się dodatkowo cienko przerywana kreska informująca nas o załączeniu wkładek grzewczych.PROGRAMY ŁÓŻKA – w prawym górnym rogu wyświetlacza mamy możliwość wybrać odpowiedni program masażu. Gdy funkcja ta miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem przeskakujemy po programach łóżka. W łóżku zostało wbudowanych 7 programów masażu. P1 i P2 (programy automatyczne), 00,10,20, migające 10 i migające 20 (programy półautomatyczne). W programach automatycznych P1 i P2 nie ma możliwości dostosowania rejonu masażu głowicy masującej oraz dostępny czas trwania zabiegu to 45 lub 90 minut. Natomiast w pozostałych programach użytkownik może dobrać wszystko według własnego uznania.OKULARY (RELAKS MÓZGU) – gdy chcemy załączyć sesje relaksu mózgowego za pomocą okularów, po załączeniu ich odpowiednim przyciskiem pojawią się na wyświetlaczu. W załączonych okularach istnieje możliwość plusem albo minusem zmiany koloru świecenia okularów podczas zabiegu. Poniżej przycisku załączającego okulary relaksacyjne, znajdują się kolejne przyciski plus i minus. Przyciskami tymi zwiększamy lub zmniejszamy jasność świecenia okularów.UWAGA: Aby rozpocząć sesje relaksu mózgowego przy użyciu okularów niezbędne jest załączenie przycisku odpowiedzialnego za włączenie możliwości słuchania muzyki. Oba zabiegi (relaks w okularach + słuchanie muzyki) łączą się i są wykonywane równocześnie. Tylko w przypadku słuchania muzyki nie jest konieczne załączanie pracy okularów relaksacyjnych. W odwrotnym przypadku jest to niezbędne. Przyciszanie lub zwiększenie głośności muzyki ma także wpływ na jasność świecenia okularów.TEMPERATURA ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTORA NEFRYTOWEGO – gdy załączymy dodatkowo czerwonym przyciskiem projektor nefrytowy na wyświetlaczu pojawi się nam projektor wraz z możliwością ustawiania jego temperatury. Plusem lub minusem zmieniamy następnie temperaturę projektora zewnętrznego w górę lub w dół.MUZYKA MP3 – gdy w samym środku człowieczka na wyświetlaczu pojawi się nutka wraz z aktualnym numerem utworu, informuje nas to, że możliwości słuchania muzyki została załączona.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI NÓG – zakres masażu dla części nóg pozostaje bez zmian gdyż nie ma możliwości dobrać odpowiedniego rejonu masażu dla części nóg.UWAGA: Aby załączyć nefrytową matę grzewczą (opcja) podłączoną do łóżka lub projektor 6 kulowy należy przytrzymać powyżej 3 sekund trzeci w kolejności przycisk koloru czerwonego załączający projektor 12 kulowy. W momencie przytrzymania przycisku powyżej 3 sekund, na wyświetlaczu pojawi się nam dodatkowo temperatura projektora 6 kulowego lub maty nefrytowej w zależności, które z urządzeń jest podłączone do łóżka. Programy masażuProgramy automatyczneW modelu łóżka JMB-004/ALL zostało wbudowanych kilka programów automatycznych jakP1 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:Masaż całego ciała przez 37 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą zatrzymywać się w 7 punktach i nagrzewać dany punkt przez 50 sekund. Cały cykl powtórzy się kilka razy aż do zakończenia czasu wybranego programu.P2 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:Masaż całego ciała przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą jeździć stale w górę i w dół bez zatrzymania aż do zakończenia czasu wybranego programu.P3 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:Masaż górnej części ciała przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą zatrzymywać się w 4 punktach i nagrzewać dany punkt przez 50 sekund. Cały cykl powtórzy się kilka razy aż do zakończenia czasu wybranego programu.P4 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:
  Masaż dolnej części ciała przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą zatrzymywać się w 4 punktach i nagrzewać dany punkt przez 50 sekund. Cały cykl powtórzy się kilka razy aż do zakończenia czasu wybranego programu.P5 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:
  Masaż brzucha przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą jeździć stale w górę i w dół bez zatrzymania aż do zakończenia czasu wybranego programu. By korzystać z tego programu należy położyć się na brzuchu.P6 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:
  Program P6 używany jest w przypadku korzystania z sesji BrainRelax i został opisany w następnym dziale „Syogra Brain Relax Session – medytacja za pośrednictwem muzyki i okularów”Programy półautomatyczne(I) 10 sekund Wewnętrzne wałki przejadą 3,5 długości w przód i w tył bez przerwy, potem zatrzymają się w 4 punktach (ustalone średnio według ustalonego rejonu masażu ) na czas 10 sekund ignipunktury w każdym punkcie. Potem wałki wracają by wykonać kolejny cykl aż do końca czasu pracy. W programie tym czas trwania zabiegu ustawiamy według własnego uznania regulując czas w górę lub w dół w cyklach 5 minutowych. Temperaturę rolek nefrytowych ustalamy dowolnie pomiędzy 40'C i 70'C. W programie tym istnieje możliwość regulacji rejonu pracy rolek nefrytowych.(II) 20 sekund Wewnętrzne wałki przejadą 3,5 długości bez przerwy, potem zatrzymają się w 4 punktach (ustalone średnio według ustalonego rejonu masażu) na czas 20 sekund ignipunktury w każdym punkcie. Potem wałki wracają by wykonać kolejny cykl aż do końca czasu pracy. W programie tym czas trwania zabiegu ustawiamy według własnego uznania regulując czas w górę lub w dół w cyklach 5 minutowych. Temperaturę rolek nefrytowych ustalamy dowolnie pomiędzy 40'C i 70'C. W programie tym istnieje możliwość regulacji rejonu pracy rolek nefrytowych.(III) 0 sekund Wałek masujący plecy pracuje bez przerwy jeżdżąc w górę i w dół, aż skończy się czas pracy.(IV) 10 sekund wahadła i (V) 20 sekund wahadła ( na wyświetlaczu pojawi się migające 10 lub 20 ) Wałek masujący plecy przejedzie 3,5 długości bez przerwy. Następnie będą przesuwać się po trochu w górę, po trochu w dół w czterech punktach (ustalone średnio według ustalonego rejonu masażu) na czas 10 lub 20 sekund, w celu zastosowania ignipunktury – to bezkrwawe usuwanie lub wypalanie zwyrodnieniowych zmian skórnych za pomocą żegadła lub elektrokautera. Następnie wałek wraca by wykonać kolejny cykl, aż do końca czasu pracy.By wybrać program, wałek masujący pleców powinien być w pozycji STOP (rolki nie mogą się przemieszczać). Po wybraniu programu należy nacisnąć guzik Załączenie głowicy masującej plecy (niebieski przycisk) by aktywować masaż pleców według wybranego programu.UWAGA: ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI PLECÓW – pozwala ustalić rejon masażu dostosowany do wymogów użytkownika. Gdy na ekranie wyświetlacza ludzik jest migający, plusem lub minusem możemy zmieniać zakres masażu głowicy masującej. Przerywane kreski pod ludzikiem na wyświetlaczu zaczną znikać gdy ustalimy zakres masażu inny niż dla całej części pleców. Zakres masażu możemy ustalić wyłącznie do programów półautomatycznych. Syogra Brain Relax Session – medytacja za pośrednictwem muzyki i okularówSyogra Brain Relax (Relaks mózgu) jest nowym produktem marki Syogra. Sesja relaksu mózgowego została przygotowana w Niemczech w celach zwiększania zdolności funkcjonowania mózgu człowieka, zwiększania jego zdolności pamięciowych, poprawę zdolności uczenia się, a także zmniejszenie stresu i zaburzeń snu. Metoda ta bazuje na zachodniej technologi, eksperymentach i doświadczeniach. Jej skuteczność została zatwierdzona w wielu badaniach na całym świecie. W łóżku masującym metoda ta została opracowana przez niemieckich programistów tworzących oprogramowania oraz psychologów na podstawie wiedzy o przeprowadzanych na całym świecie badaniach medycznych. „Brain Relax Sessions” pod różnymi nazwami używana jest na całym świecie do celów takich jak poprawa pamięci, pomoc przy studiowaniu i zapamiętywaniu, pomoc przy redukcji stresu, poprawie spania oraz zasypiania, poprawie nastroju (walka z depresją itd.). Syogra Brain Relax Sessions zawiera specjalne, ukryte częstotliwości, które delikatnie kierują fale mózgowe do pożądanego stanu przy użyciu Audio and Visual Stimulation – AVS ( Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych ).DefinicjeAudio Visual Stimulation ( Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych ) – kiedy mózg odbiera bodźce przez uszy, oczy i inne zmysły emituje w odpowiedzi ładunek elektryczny. Proces ten nosi nazwę sprowokowanej reakcji korowej. Kiedy mózg jest rytmicznie stymulowany, odpowiada w formie stałych, elektrycznych impulsów. Jeśli rytm staje się na tyle szybki i spójny zaczyna przypominać naturalne wewnętrzne rytmy mózgu zwane falami mózgowymi. Kiedy to się dzieje, mózg reaguje synchronizując własne cykle elektryczne w tym samym rytmie. Jest to powszechnie nazywane „Częstotliwości następującej odpowiedzi” (FFR – Frequency Following Response). FFR może być przydatna ponieważ fale mózgowe są bardzo podobne do stanu psychicznego. Na przykład fale mózgowe o częstotliwości 4 Hz są związane ze snem więc dźwięk o częstotliwości 4 Hz pomaga odtworzyć stan uśpienia w mózgu. Ta sama koncepcja może być stosowana do prawie wszystkich stanów psychicznych, w tym koncentracji, kreatywności i wielu innych. Badania pokazują, że „Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych zwiększa przepływ krwi i produkcji neuroprzekaźników.„Fale mózgowe”Rytmy fal mózgowych są zgrupowane w 4 kategorie w zależności od ich częstotliwości :a) Beta – 13-40 Hz
  - rozbudzony, czujny
  Jest to stan psychiczny większości ludzi w ciągu dnia, większość z nich odczuwa stres problemy z głośnym otoczeniem oraz przeciążeniem pracą.b) Alpha – 8-13 Hz
  - obudzony ale głęboko zrelaksowany
  Osoby są w tym stanie psychicznym wcześnie rano lub podczas marzeń. Ten stan poprawia przyswajanie technik wizualizacyjnych, a także sprawia, że umysł jest bardziej otwarty na przyswajanie innych technik psychologicznych.c) Theta – 4-8 Hz
  - płytki sen z marzeniami oraz ekstremalny wypoczynek
  W tej częstotliwości osoba mocno reaguje na sugestie, a także bez przeszkód mogłaby poddać się hipnozied) Delta – 1-4 Hz
  - stan głębokiego snu
  Delta jest najwolniejszym pasmem fal mózgowych. W stanie tym organizm leczy się, osoby nie marzą i w większości mogą być zupełnie nie świadome.Rytm fal mózgowych jest zdefiniowany jako częstotliwość. Zdrowy ludzki mózg wytwarza pewną ilość wszystkich częstotliwości przez cały czas."Medytacja"Jednym z głównych efektów medytacji jest rytm alfa fal mózgowych, które medytujący może osiągnąć po kilku latach doświadczenia. Zamykanie oczu, rozluźnienie mięśni, zrelaksowanie i sprawne oddychanie brzuszne oraz skupienie to najistotniejsze punkty podczas medytacji. Sesja medytacyjna zwykle trwać 20 minut lub dłużej.Długoterminowe korzyści z medytacji:- zmniejszenie stresu
  - zwiększona wydajność organizmu
  - przyśpieszenie uczenia
  - zwiększona kreatywność
  - zmniejszone spożycie alkoholu i papierosów
  - spadek ciśnienia krwi
  - poprawa snu oraz zasypianiu
  - niższy poziom kortyzolu we krwiLiczne badania potwierdziły, że „Audio Visual Stimulation” ( Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych ) daje podobne efekty jak podczas medytacji. Lekarze mają określone produkty AVS do redukcji stresu, redukcji nadciśnienia, depresji i zmniejszania bólu. Liczne badania naukowe w Europie i USA dowodzą , że technika, która jest używana w BrainRelaxTM może także znacznie podnieść IQ (do 5 – 7 punktów). Powyższe dwie górne ilustracje pokazują aktywności mózgu przed i po sesji BrainRelaxTM. Przed rozpoczęciem sesji obie części mózgu są zupełnie asymetryczne i niespójne. Po przeprowadzonej sesji obie części są wyraźnie zsynchronizowane, a aktywność fal mózgowych weszła w odpowiednie pasma częstotliwości.Działanie kolorów okularów medytacyjnych a) kolor biały – zawiera pełne spektrum światła widzialnego. Może on być stosowany do wszystkich sesji Brain Relax. Kolor biały jest szczególnie pomocny przed sezonowymi zaburzeniami, które objawiają się brakiem energii, problemami ze snem, zmęczeniem w ciągu dnia oraz w ciągu nocy, przyrostem masy, a także objawami depresji. Brak światła powoduje wzrost produkcji hormonu melatoniny (hormon, który sprawia, że śpimy w nocy), a redukcję serotoniny, której brak powoduje depresję. Terapia jasnym światłem odwraca proces utraty hormonu. b) kolor czerwony – mówi się, że kolor czerwony zwiększa metabolizm jak i może zwiększyć ciśnienie krwi. Kolor czerwony także może wywołać potrzebę ruchu ciała oraz pobudzać życie seksualne. Używanie koloru idealnie nadaje się w stanach słabości oraz zmęczenia. c) kolor zielony – jest to kolor relaksu całego ludzkiego ciała. Wspomaga liczne procesy wydolnościowe, działa relaksacyjnie, wpływa na poprawę jakości myślenia oraz zapamiętywania. Jest to idealny kolor by po zakończonym zabiegu powrócić do wykonywanych obowiązków. d) kolor żółty/pomarańczowy – są to kolory słońca. Słońce wpływa pozytywnie na życie na całej ziemi. Kolory dają energię oraz poprawiają nastrój.UWAGA: W każdym modelu łóżka występują wyłącznie 3 wybrane kolory świecenia okularów medytacyjnych Brain Relax. Rolki nefrytoweWŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała.Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową.Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie.Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak. Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:- poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeńAkcesoria łóżkaŁóżko masujące w wersji ALL na wyposażeniu posiada wiele dodatkowych elementów co wyróżnia łóżko Syogra pod względem możliwości.1) Projektor Nefrytowy 12 kulowySkładany projektor nefrytowy 12 – kulowy jest podstawowym wyposażeniem łóżek nefrytowych Syogra. Zbudowany został z 12, różnego rodzaju naturalnych kamieni nefrytowych. 4 z wbudowanych kamieni nefrytowych wydobywane są w Kanadzie i są koloru brązowego, natomiast pozostałe 8 kamieni wydobywane są w kopalniach w Chinach oraz Sajanie Wschodnim w Rosji. Obydwa rodzaje kamieni nefrytowych posiadają nieco odmienne właściwości, które uwalniane podczas rozgrzania do temperatury powyżej 40 C' uzupełniają się wzajemnie przenikając w głąb organizmu. Projektor nefrytowy 12 kulowy ma zastosowanie do wygrzewania bolących punktów na obszarze ludzkiego ciała podczas masażu na łóżku nefrytowym. Projektor używać można także, nie korzystając w danej chwili z masażu leczniczego.2) Płyty grzewcze emitujące podczerwieńPłyty węglowe emitująca podczerwień – wbudowane w części ramion z obu stron maty pleców . Płyty uzupełniają efekt grzewczy w części ramion, rozgrzewając się do temperatury 55 C' emitują promienie podczerwone podczas gdy rolki nefrytowe wbudowane w głowicy masującej wytwarzają ciepło i promieniowanie podczerwone w części pleców oraz w części nóg na całej długości ludzkiego ciała.3) Słuchawki MP3Słuchawki do słuchania muzyki – łóżka nefrytowe Syogra w pełnej wersji wyposażenia zostały dodatkowo wyposażone w system słuchania muzyki w formacie MP3 podczas zabiegów. Słuchawki podłączone w bocznej części łóżka umożliwiają słuchanie muzyki uprzednio nagranej w formacie MP3 na karcie pamięci dołączanej dodatkowo do wyposażenia całego urządzenia.4) Karta pamięci 2GBKarta pamięci 2GB– każde łóżko nefrytowe Syogra w pełnej wersji wyposażenia zostało wyposażone w 2 GB kartę pamięci pozwalającą zmieścić blisko tysiąc utworów muzycznych w formacie MP3. Karta pamięci wkładana jest w odpowiednie gniazdo wejściowe z boku łóżka gdzie następnie za pomocą pilota możemy zmieniać dowolnie utwory muzyczne oraz regulować głośność słuchanej muzyki.5) Podnośnik elektryczny (Ruchomy zagłówek)Ruchomy zagłówek – w łóżkach masujących w pełnej wersji wyposażenia została wbudowana możliwość sterowania matą pleców w górę i w dół za pomocą pilota. Niektóre osoby, mające problem z leżeniem na zupełnie płaskim podłożu, mają możliwość regulacji oparcia do pozycji półsiedzącej. Opcja ta, pomaga także, głównie osobo starszym schodzenie z łóżka po zakończonym masażu w przypadku problemów ze wstawaniem z pozycji leżącej.6) Okulary Syogra BrainRelaxSyogra Brain Relax (Relaks mózgu) jest nowym produktem marki Syogra. Sesja relaksu mózgowego została przygotowana w Niemczech w celach zwiększania zdolności funkcjonowania mózgu człowieka, zwiększania jego zdolności pamięciowych, poprawę zdolności uczenia się, a także zmniejszenie stresu i zaburzeń snu. Metoda ta bazuje na zachodniej technologi, eksperymentach i doświadczeniach. Jej skuteczność została zatwierdzona w wielu badaniach na całym świecie.7) Projektor nefrytowy 6 kulowy Projektor nefrytowy 6 – zbudowany został z 6 naturalnych kamieni nefrytowych wydobywanych w kopalniach w Chinach oraz Sajanie Wschodnim w Rosji. Zielony nefryt, podczas rozgrzania do temperatury powyżej 40 C' emituje promieniowanie podczerwone przenikające w głąb organizmu. Projektor nefrytowy 6 kulowy ma zastosowanie do wygrzewania bolących punktów na obszarze ludzkiego ciała podczas masażu na łóżku nefrytowym. Projektor używać można także, nie korzystając w danej chwili z masażu leczniczego. Zastosowanie główne – leczenie prostaty.8) Ramka multimedialna Ramka multimedialna – jest ramką na zdjęcia z możliwością ustawienia daty oraz godziny.
  Nefrytowa mata grzewcza Syogra jest przenośnym urządzeniem zapewniającym prDane techniczne- 12 masujących rolek wykonanych z naturalnego nefrytu
  - 6 rolek nefrytowych w części pleców
  - 6 rolek nefrytowych w części nóg
  - równoczesny masaż części pleców i części nóg z możliwością ich rozdzielenia
  - ruchomy zagłówek ustawiany za pomocą pilota do pozycji półsiedzącej
  - intuicyjny pilot sterujący
  - projektor nefrytowy 12 kulowy
  - projektor nefrytowy 6 kulowy
  - system Brain Relax
  - węglowe płyty grzewcze w części ramion emitujące podczerwień
  - nefrytowa mata grzewcza ( opcja )
  - regulacja temperatury rolek nefrytowych od 40 'C do 70 'C
  - regulacja temperatury 6 i 12 kulowego projektora od 40 'C do 70 'C
  - możliwość słuchania muzyki podczas masażu
  - wejście na kartę pamięci oraz pen driva
  - dowolna regulacja zakresu masażu poprzez pracę głowicy masującej
  - ręczne sterowanie głowicą masującą do przodu lub do tyłu
  - 11 programów masujących
  - regulacja czasu masażu od 5 do 90 minut
  - łatwy montaż oraz demontaż produktu
  - niski pobór energii 160 Vat/h
  - 4 lata gwarancji w użytkowaniu domow
  - 12 miesięcy gwarancji w użytkowaniu instytucjonalny
  - instrukcja obsługi w języku polskim
  - waga łóżka – 99 kg
  - dopuszczalna maksymalna waga osoby masującej – 130 kg
  Właściwości PODCZAS RÓŻNORODNYCH ZABIEGÓW ŁÓŻKO MASUJĄCE WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI : MASAŻ Jest jedną z najstarszych metod leczniczych. Jest to zespół zabiegów manualnych, które oddziaływają na tkanki i narządy naszego ciała. Masaż wpływa na zmniejszenie napięcia nerwowego, co pozwala uwolnić się od bólu mięśni, stawów i głowy Rozluźnia i relaksuje, poprawia ukrwienie i przepływ limfy. Działa na układ krążenia, układ nerwowy, układ mięśniowy, stawy i skórę. CHIROPRAKTYKA ​Metoda leczenia opracowana przez Daniela Palmera (1845-1913) w USA. Jest to naukowo opracowana metoda nastawiania kręgów, działa na układ kostny oraz stawy, jest najstarszą, najskuteczniejszą metodą leczenia schorzeń w układzie kostno-mięśniowym oraz chorób ogólnoustrojowych.
  AKUPRESURA Jest naturalną metodą leczenia polegającą na masowaniu i uciskaniu poszczególnych punktów energetycznych znajdujących się na meridianach. Zadaniem akupresury jest stymulacja systemu energetycznego organizmu, pobudzenie przepływu krwi, usunięcie tzw. blokady energetycznej. Jest skuteczna w leczeniu: alergii, migreny wszelkiego rodzaju bólów, infekcji, stanów zapalnych i nerwic. TERMOPUNKTURA (moksa) Jest to rodzaj akupunktury termicznej. Jest to działanie ciepłem na wybrane punkty organizmu. Zabiegi moksy zaleca się przy biegunkach, bólach żołądka, w gośćcu stawowym, bezsenności. Poprawia krążenie, uśmierza ból, znosi uczucie chłodu, zwiększa siły obronne organizmu. Ma szczególnie korzystny wpływ w leczeniu chorób skóry, egzemy, łuszczycy i bielactwa. PROMIENIOWANIE PODCZERWONE Jest wytwarzane naturalnie przez kamienie nefrytowe, ma korzystny wpływ na organizm człowieka i dlatego jest stosowane w medycynie do zabiegów terapeutycznych WŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO ​Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała. Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową. Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie. Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak. Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na: - poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się.
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń
  Wskazania i przeciwskazania
  WSKAZANIA DO MASAŻU :
  1.W chorobach skóry masaż zaleca się:

  -w zaburzeniach odżywczych skóry
  -w odmrożeniach
  -przy cellulicie
  -przy nadwadze
  -w chorobach naczyń krwionośnych i limfatycznych
  -w celu rozmiękczenia blizn pooperacyjnych i zrostów powstałych po infekcjach domięśniowych
  -przy dołach po insulinowych2.Narząd ruchu:

  -w celu zapobieganiu i leczenia zaników mięśniowych (często spowodowanych długotrwałym przebywaniu w łóżku)
  -przy występowaniu zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego
  -w stanach pourazowych mięśni
  -w problemach z odpowiednim napięciem mięśniowym
  -rehabilitacja po złamaniach, unieruchomieniu
  -relaksacja mięśni, przykurcze w okresie wzmożonego stresu, wysiłku
  -przy korekcji wady postawy
  -Szpotawość i koślawość kolan
  -deformacje kręgosłupa
  -przeciwbólowo przy bólach kręgosłupa, pleców, organów, nerwobóle, migreny
  -dysplazja stawu biodrowego
  -stany pourazowe stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia itp.
  -zmiany narządu ruchu z przeciążenia
  -choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi
  -wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
  -choroby reumatyczne
  -aby zapobiec odleżynom
  -masaż kondycyjny
  -nerwice

  3.Układ krążenia:

  -stany obniżonego ciśnienia
  -choroby obwodowych naczyń krwionośnych
  -niewydolność krążenia, celem ułatwienia odpływu krwi żylnej i chłonki ( w kończynach dolnych ten odpływ jest dużo trudniejszy)
  -stany po przebytych zapaleniach żył kończyn dolnych
  -choroba Raynauda

  4. W chorobach układu nerwowego:

  -przewlekłe zapalenie nerwów
  -zespół wypadnięcia krążka międzykręgowego
  -stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego
  -choroby mózgu i opon mózgowych

  PRZECIWSKAZANIA DO MASAŻU :

  -zbyt wysoka temperatura ciała, powyżej 38
  -krwotoki
  -żylaki z zmianami skórnymi
  -choroby krwi
  -ciąża patologiczna
  -nowotwory
  -tętniaki
  -obszerne zmiany dermatologiczne, ropienie, owrzodzenie
  -choroby wrzodowe z krwawieniem
  -kamica wątrobowa i nerkowa

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Łóżko nefrytowe Syogra JMB-004/ALL

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Neurologia

  Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby przewodu pokarmowego Choroby nerek Choroby... Pełen opis produktu 'Neurologia praktyczna. Wydanie 3' »

  W książce oprócz omówienia problemów codziennej praktyki lekarskiej zawarto wszystko to, co jest ważne we współczesnej neurologii klinicznej.

  Tekst podzielono na trzy części:
  - w części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego
  - część druga zawiera opis jednostek chorobowych
  - a w części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych

  Kolejne wydanie książki jest zmienione i unowocześnione.  SPIS TREŚCI


  CZĘŚĆ I. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA (NEUROLOGIA OGÓLNA)

  1. Badanie neurologiczne
  Badanie podmiotowe (wywiad)
  Badanie przedmiotowe
  Ogólne wnioski z badania neurologicznego
  2. Badania dodatkowe (laboratoryjne, elektrofizjologiczne, radiologiczne i obrazowe)
  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
  Elektroencefalografia
  Elektromiografia
  Elektronystagmografia
  Badania radiologiczne przeglądowe
  Badania radiologiczne kontrastowe
  Tomografia komputerowa
  Jądrowy rezonans magnetyczny
  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
  Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)
  Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT)
  Neuroradiologia interwencyjna
  Ultrasonografia dopplerowska
  Badania bioptyczne
  Badania neuropsychologiczne
  3. Podstawowe zespoły chorobowe w neurologii
  4. Bóle
  Bóle głowy
  Bóle twarzy i narządów twarzoczaszki
  Bóle barku
  Bóle krzyża
  Inne zespoły bólowe
  Bóle psychogenne
  5. Zaburzenia czucia
  Parestezje
  Ubytki czucia
  Psychogenne zaburzenia czucia
  6. Zaburzenia czynności ruchowych
  Niedowłady i porażenia organiczne
  Niedowłady i porażenia czynnościowe (psychogenne)
  Astenia
  Bezruch i spowolnienie
  Akatyzja
  Apraksja
  Zaburzenia chodu
  Ruchy mimowolne
  Drżenie
  Drgawki
  Mioklonie
  Kurcze mięśni
  Zmiany napięcia mięśniowego
  Ataksja
  7. Zaburzenia przytomności
  Krótkotrwałe i przemijające zaburzenia przytomności
  Długotrwałe zaburzenia przytomności. Stany śpiączkowe
  8. Zaburzenia pamięci. Otępienie
  9. Zaburzenia wzroku
  10. Zaburzenia słuchu
  Szum w uszach
  11. Zaburzenia mowy
  Afazja
  Dyzartrie
  Inne zaburzenia mowy
  12. Zawroty głowy
  13. Zaburzenia snu
  14. Zaburzenia czynności zwieraczy
  Neurogenne zaburzenia czynności pęcherza moczowego (neurourologia)
  Zaburzenia w oddawaniu stolca


  CZĘŚĆ II. JEDNOSTKI CHOROBOWE (NEUROLOGIA SZCZEGÓŁOWA)

  15. Wady rozwojowe układu nerwowego, jego uszkodzenia płodowe i wcześnie nabyte
  Wady rozwojowe mózgu, rdzenia kręgowego, opon i czaszki
  Wodogłowie
  Upośledzenie umysłowe
  Porażenie mózgowe dziecięce
  Encefalopatia dziecięca
  Niektóre aberracje chromosomowe
  Fakomatozy
  16. Zakażenia układu nerwowego
  Neuroinfekcje bakteryjne
  Neuroinfekcje wirusowe
  Zespół przewlekłego zmęczenia
  Transmisyjne encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  Grzybice układu nerwowego
  Choroby pasożytnicze układu nerwowego
  Przewlekłe postacie zapalenia opon
  17. Choroby naczyniowe mózgu
  Udar mózgu
  Tętniaki i zniekształcenia tętniczo-żylne naczyń mózgu
  Krwotok podpajęczynówkowy
  Ostra encefalopatia nadciśnieniowa
  Przewlekłe postacie miażdżycy naczyń mózgowych
  Inne choroby naczyń mózgowych
  18. Urazy czaszkowo-mózgowe
  Uraz zamknięty czaszki bez uszkodzenia mózgu
  Wstrząśnienie mózgu
  Stłuczenie mózgu
  Pourazowe przekrwienie i obrzęk mózgu
  Krwiak nadtwardówkowy (zewnątrztwardówkowy)
  Krwiak podtwardówkowy
  Pourazowy zespół podmiotowy (cerebrastenia pourazowa)
  Encefalopatia pourazowa
  19. Guzy mózgu
  20.Zatrucia układu nerwowego
  Niektóre ostre zatrucia wypadkowe
  Ostre i przewlekłe zatrucia układu nerwowego wskutek narażenia zawodowego
  Uszkodzenia układu nerwowego jako skutek niepożądanego działania leków
  Neurologiczne aspekty przewlekłej zależności alkoholowej
  Zespoły neurologiczne związane z narkomanią
  21. Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku działania czynników fizycznych
  22. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego
  Choroba Parkinsona (drżączka poraźna)
  Parkinsonizm
  Drżenie samoistne
  Postępujące porażenie nadjądrowe
  Pląsawica (choroba) Huntingtona (pląsawica dziedziczna lub przewlekła postępująca)
  Dystonie ogniskowe
  Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe z ataksją móżdżkową
  Zanik wieloukładowy
  Stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)
  Dziedziczna paraplegia spastyczna
  Rdzeniowy zanik mięśni
  Genetycznie uwarunkowane choroby metaboliczne układu nerwowego
  23. Choroby i zespoły otępienne
  Choroba Alzheimera
  Otępienie z ciałami Lewy’ego
  Otępienie czołowo-skroniowe
  Choroba Picka
  Afazja pierwotna postępująca
  Zespół łagodnych zaburzeń poznawczych
  Zespoły otępienne na tle naczyniowym
  Otępienie podkorowe
  Uleczalne (odwracalne) zespoły otępienne
  24. Choroby demielinizacyjne
  Stwardnienie rozsiane
  Zapalenie nerwu wzrokowego
  Inne choroby demielinizacyjne
  25. Padaczka
  Definicja
  Terminologia
  Obraz kliniczny (rodzaje napadów padaczkowych)
  Patomorfologia
  Etiopatogeneza
  Rozpoznanie
  Postępowanie
  Rokowanie
  Społeczne aspekty padaczki
  26. Niepadaczkowe zaburzenia przytomności
  Omdlenia
  Zespół zatoki tętnicy szyjnej
  Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS)
  Napady psychogenne
  27. Samoistne (pierwotne) i objawowe (wtórne) bóle głowy
  Migrena
  Ból głowy typu napięciowego
  Mieszany ból głowy
  Klasterowy ból głowy
  Przewlekła napadowa hemikrania
  Rzadziej spotykane samoistne bóle głowy
  Piorunujący ból głowy
  Nerwobóle czaszkowe
  Niektóre objawowe bóle głowy
  28. Jednostki chorobowe z zawrotami głowy jako objawem wiodącym
  Choroba Méniere’a (wodniak endolimfatyczny błędnika)
  Zapalenie nerwu (neuronu) przedsionkowego
  Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy
  Łagodne nawracające zawroty głowy
  Łagodne napadowe zawroty głowy u dzieci
  Szyjne zawroty głowy
  Zawroty głowy w wyniku zaburzeń krążenia w układzie kręgowo-podstawnym
  Psychogenne zawroty głowy
  29. Zaburzenia snu
  Bezsenność
  Narkolepsja
  Zespoły bezdechu sennego
  Parasomnie
  Zespół niespokojnych nóg
  Niektóre inne zaburzenia snu
  30. Choroby rdzenia kręgowego
  Poprzeczne uszkodzenia rdzenia kręgowego
  Jamistośa rdzenia
  Zwyrodnienie sznurowe
  Inne choroby rdzenia
  31. Choroby obwodowego układu nerwowego
  Uszkodzenia i choroby nerwów czaszkowych
  Uszkodzenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych
  Zespoły korzeniowe
  Polineuropatie
  32. Choroby mięśni
  Dystrofie mięśniowe postępujące
  Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe (idiopatyczna miopatia zapalna)
  Wtrętowe zapalenie mięśni
  Miastenia
  Zespoły miasteniczne
  Kanałopatie mięśniowe
  Inne miopatie pierwotne
  Miopatie wtórne
  33. Choroby układu autonomicznego


  CZĘŚĆ III. UZUPEŁNIENIE

  34. Powikłania neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych i narządowych
  Choroby układu krążenia
  Choroby układu oddechowego
  Choroby przewodu pokarmowego
  Choroby nerek
  Choroby układu krwiotwórczego
  Endokrynopatie
  Objawy neurologiczne w wyniku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej
  Neurologiczne zespoły paranowotworowe
  Choroby tkanki łącznej (kolagenozy)
  Sarkoidoza
  Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku niedoborów witaminowych i pokarmowych
  Encefalopatia atoksyczna
  Powikłania neurologiczne związane z przeszczepieniem narządów i szpiku kostnego

  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Neurologia praktyczna. Wydanie 3

 • [PZWL Wydawnictwo Lekarskie]

  Kategoria: Literatura medyczna / Genetyka

  22q11 (zespół DiGeorge?a lub zespół podniebienno-sercowo-twarzowy)  Choroby monogenowe (mendlowskie)    Zagadnienia ogólne  Choroby autosomalne dominujące    Achondroplazja ... Pełen opis produktu 'Genetyka medyczna(pzw-22259010))' »

  Tytuł org.: Lecture Notes: Medical Genetics
  Tłum. z języka: Angielski
  Dziedzina: Genetyka
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  Stron: 178
  ISBN: 9788320037081
  Rok wydania: 2008
  Wydanie: 1
  Oprawa: miękka
  Format: B5

  W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia genetyki medycznej. Uwzględniono zarówno podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia, opis metod badawczych, jak i aspekty genetyki klinicznej z omówieniem poszczególnych kategorii chorób genetycznych. Zwięzła, przystępna forma prezentowania wiedzy, liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią przyswojenie omawianych zagadnień.


  Spis treści
  Rozdział 1. Podstawy genetyki 
  Organizmy zbudowane są z komórek 
    Funkcje komórek zależą od białek 
    DNA zawiera informację o syntezie białek 
    Budowa DNA 
    Elementy budujące cząsteczkę DNA 
    Wiązania 
    Składowe cząsteczki DNA 
    Struktura DNA 
    DNA w organizmach eukariotycznych organizowany jest w jądro komórkowe 
    Chromatyna 
    Chromosomy 
    Kariotyp 
  Replikacja DNA 
    Replikacja DNA w komórkach eukariotycznych 
    Cykl komórkowy u Eukaryota 
  Ekspresja genów: produkcja białek 
    Kod genetyczny 
  Struktura RNA 
  Transkrypcja genów: przekazywanie kodu 
    Transkrypcja genów w komórkach prokariotycznych 
    Struktura genów i transkrypcja w komórkach eukariotycznych 
    Modyfikacje posttranskrypcyjne 
  Translacja: czytanie kodu 
    Samoregulacja: RNA wycisza sam siebie 
    Obróbka posttranslacyjna 
  Laboratoryjne manipulowanie RNA i DNA 
    Otrzymywanie i analiza kwasów nukleinowych 
    Otrzymywanie RNA 
      Detekcja i pomiar kwasów nukleinowych 
    Otrzymywanie DNA 
    DNA chromosomowy: długi i ciągliwy 
    Wydłużanie, skracanie i edycja DNA 
    Wycinanie i wklejanie DNA ? enzymy restrykcyjne i ligaza 
    Edycja DNA z wykorzystaniem enzymów 
    Ligazy 
    Amplifikacja DNA ? łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) 
    Przyspieszanie analizy PCR (szybciej!) 
  Przepisywanie DNA z RNA ? polimeraza RNA i odwrotna transkryptaza 
    Komplementarny DNA 
    Amplifikacja DNA wytworzonego z RNA ? odwrotna transkrypcja?PCR 
    Kopiowanie cDNA ? klonowanie cDNA 
    Plazmidowy DNA: mały i kolisty 
  Analiza DNA i RNA 
    Sekwencjonowanie DNA 
    Chipy genowe ? analiza równoległa 
    Seryjna analiza genów ? po jednym znaczniku
    BeadArray ? światełko w tunelu 
  Transpozycja ? naturalna rekombinacja 
  Transfekcja i transformacja ? wstawianie genów z powrotem do komórki 
    Selekcja i przesiew ? znajdowanie komórek, które nabyły zaprojektowane geny 
  Rekombinowane białka 
    Wprowadzanie mutacji 
  Rozdział 2. Zrozumieć genetykę 
  Dziejowy starter ? cechy, geny, DNA 
  Przekazywanie genów ? mechanizmy dziedziczenia 
  Mejoza ? powstawanie komórki rozrodczej 
    Pierwszy podział mejotyczny ? replikacja, rekombinacja i rozdział 
    Drugi podział mejotyczny ? rozdział i segregacja 
  Prawa Mendla 
    Wzory dziedziczenia 
    Dziedziczenie mendlowskie (klasyczne) 
    Dziedziczenie niemendlowskie 
  Geny, loci i allele ? szersze definicje 
    Symbol genu ? unikalna nazwa 
  Znajdowanie genów ? mutanty, markery i mapy 
    Mutacja 
    Mapy genomowe 
    Mapy sprzężeń 
    Cytogenetyka 
    Mapy fizyczne 
  Zastosowanie PCR w analizie genetycznej 
    Allelospecyficzna reakcja łańcuchowa polimerazy 
    Amplifikacja całego genomu 
  Ludzki genom ? dlaczego jesteśmy podobni i czym się różnimy 
    Projekt Genomu Ludzkiego ? chronologia 
  Podobieństwo między gatunkami ? dlaczego jesteśmy podobni? 
    Rodziny genów ? kopiuj, popraw, powtórz 
    Struktura ludzkiego genomu ? historia i wzrost populacji 
    Polimorfizm pojedynczego nukleotydu 
    Haplotypy ? podejrzenie choroby i interakcje między lekami 
    Zróżnicowanie populacji ? jak się różnimy? 
    Choroby ? badanie sprzężeń i asocjacji 
    Analiza sprzężeń 
    Analiza asocjacji 
    Farmakogenomika ? indywidualizacja medycyny 
  Zmiany genomu ? ewolucja i jej drogi 
    Ewolucja ? szansa i selekcja 
    Genomika porównawcza i organizmy modelowe 
  Zwierzęta transgeniczne ? dodawanie genów 
    Myszy ? ważny model chorób człowieka 
    Wycinanie i dodawanie genów: knock-out i knock-in 
    Klonowanie zwierząt ? klonowanie terapeutyczne 
  Konsekwencje etyczne, prawne i społeczne 
  Rozdział 3. Genetyka w praktyce klinicznej 
  Choroby genetycznie uwarunkowane 
  Aberracje chromosomowe 
    Zagadnienia ogólne 
    Zespół Downa 
    Zespół Turnera 
    Zespół Williamsa-Beurena 
    Zespół mikrodelecji 22q11 (zespół DiGeorge?a lub zespół podniebienno-sercowo-twarzowy) 
  Choroby monogenowe (mendlowskie) 
    Zagadnienia ogólne 
  Choroby autosomalne dominujące 
    Achondroplazja 
    Zespół policystycznych nerek typu dorosłych 
    Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 1 i 2 (dziedziczne neuropatie czuciowo-ruchowe, HMSN) 
    Rodzinna hipercholesterolemia 
    Dziedziczna telangiektazja krwotoczna 
    Zespół Marfana 
    Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta) 
    Otoskleroza 
    Porfirie 
    Choroba von Willebranda 
  Choroby autosomalne recesywne 
    Niedobór deaminazy adenozyny 
    Niedobór ?1-antytrypsyny 
    Wrodzony przerost nadnerczy 
    Mukowiscydoza (choroby spowodowane mutacjami w genie CFTR) 
    Rodzinna gorączka śródziemnomorska 
  Choroba Gauchera typu 1 
    Hemoglobinopatie 
    Hemochromatoza wrodzona 
    Mukopolisacharydoza (MPS) typu I (zespoły Hurler, Scheiego i Hurler-Scheiego)
    Fenyloketonuria 
    Rdzeniowy zanik mięśni 
    Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe) 
  Choroby sprzężone z chromosomem X 
    Dystrofia mięśniowa Duchenne?a 
    Choroba Fabry?ego 
    Hemofilia 
    Mukopolisacharydoza typu II (zespół Huntera, MPS II) 
    Zespół Wiskotta-Aldricha oraz trombocytopenia sprzężona z chromosomem X 
    Adrenoleukodystrofia (postać mózgowa adrenoleukodystrofii oraz adrenomieloneuropatia)
    Zespół Alporta 
  Choroby wywołane mutacją w różnych genach 
    Choroba Hirschsprunga 
    Kardiomiopatia przerostowa 
    Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki 
  Choroby wywołane zwiększoną liczbą powtórzeń trójnukleotydowych (TNT) 
    Zespół łamliwego chromosomu X 
    Ataksja Friedreicha 
    Choroba Huntingtona 
    Dystrofia miotoniczna typu 1 
  Choroby niewywołane mutacjami (epigenetyczne) 
    Zespół Pradera-Williego 
    Zespół Angelmana 
    Zespół Beckwitha-Wiedemanna 
  Czy techniki wspomaganego rozrodu zwiększają ryzyko wystąpienia choroby epigenetycznej? 
  Choroby mitochondrialne 
  Choroby wielogenowe 
    Poznawanie genetycznego podłoża chorób wielogenowych 
    Choroba Alzheimera 
    Choroby układu sercowo-naczyniowego 
    Cukrzyca 
    Nadciśnienie tętnicze 
  Nowotwory ? wieloetapowe choroby genetyczne 
    Onkogeny 
    Geny supresji nowotworów 
    W jaki sposób mutacje prowadzą do powstania nowotworów? 
    Nowotwory występujące sporadycznie i rodzinnie 
    Nowotwory dziedziczne 
    Ataksja-telangiektazja 
    Rak piersi 
    Rak jelita grubego 
    Rodzinna polipowatość gruczolakowata 
    Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego 
    Zespół Li-Fraumeniego 
    Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 
    Neurofibromatoza 
    Neurofibromatoza typu 1 (choroba von Recklinghausena) 
    Neurofibromatoza typu 2 
    Retinoblastoma 
    Stwardnienie guzowate 
    Choroba von Hippla-Lindaua 
    Guz Wilmsa 
    Nowotwory sporadyczne 
    Wpływ biologii molekularnej na terapię nowotworów 
  Terapia genowa ? nadzieje i wyzwania 
    Wektory wirusowe 
    Wektory niewirusowe 
  Bioinformatyka i wykorzystanie
  Internetu w genetyce 
  Znaczenie biologii molekularnej
  w chorobach genetycznie uwarunkowanych 
    Diagnostyka prenatalna 
  Aspekty etyczne w genetyce 
  Indeks

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka medyczna(pzw-22259010))

 • [Cornetis]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Pediatria i neonatologia

  układu nerwowego pacjentów w wieku rozwojowym Wprowadzenie Plejotropowe działanie witaminy D3 Epidemiologia i etiologia niedoboru witaminy D Choroby układu nerwowego związane z niedoborem... Pełen opis produktu 'Pediatria - co nowego? (wyd. 2)' »

  Szanowni Państwo, w II wydaniu podręcznika "Pediatria – co nowego?”" staraliśmy się, zgodnie z formułą "co nowego?”, zweryfikować wcześniejsze opracowania.

  Włączyliśmy także kilka tematów, które wydały nam się ważne w codziennej praktyce lekarza pediatry. Wśród nich pragnę zwrócić uwagę na rozdział poświęcony omówieniu zaburzeń w zachowaniu u dzieci i ich możliwie wczesnej diagnostyce, mającej na celu ustalenie rozpoznania oraz wdrożenie stosownej terapii.

  W tym kontekście ważny jest również rozdział poświęcony wczesnej diagnostyce zaburzeń autystycznych. Te stany, nieprawidłowo rozpoznane i leczone, grożą poważnymi konsekwencjami w przyszłości i mogą mieć wpływ na dalsze życie dziecka i jego rodziny.

  W ostatnim okresie "rozpętała się burza” na temat szkodliwego wpływu szczepień ochronnych na zdrowie dzieci. To bardzo ważne zagadnienie poruszone zostało w rozdziale poświęconym postępom wakcynologii.

  Zajęto się także budzącym wiele dyskusji i nadal otwartym zagadnieniem suplementacji witaminą D.

  Pozycja ta pomyślana została jako uzupełnienie znajdujących się na rynku wydawniczym podręczników pediatrii.

  Jest to zbiór autorskich opracowań grupy specjalistów z różnych dziedzin, wynikający z ich zainteresowań i doświadczeń, oparty na najnowszym piśmiennictwie.

  Mamy nadzieję, że opracowanie to będzie przydatne dla młodych lekarzy przygotowujących się do egzaminów ogólnolekarskich, a także dla lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów i specjalistów z innych dziedzin medycyny w codziennej pracy.


  Zajrzyj do środka książki


  SPIS TREŚCI:

  Wprowadzenie

  I. UKŁAD NERWOWY
  Mechanizmy uszkodzenia i neuroplastyczności mózgu u dzieci
  Mechanizmy uszkodzenia mózgu
  Plastyczność mózgu
  Mechanizmy molekularne plastyczności mózgu
  Podsumowanie
  Współczesne spojrzenie na patogenezę mózgowego porażenia dziecięcego
  Rola kwasu glutaminowego i asparaginowego, receptorów NMDA oraz wapnia w uszkodzeniu mózgu
  Wolne rodniki i nadtlenki lipidów
  Prostaglandyny, leukotrieny i cytokiny
  Padaczka – współczesne metody terapii
  Leczenie farmakologiczne padaczki
  Padaczka nowo rozpoznana
  Padaczki częściowe
  Padaczki uogólnione
  Dieta ketogenna
  Stymulacja nerwu błędnego
  Leczenie chirurgiczne padaczki
  Rola witaminy D w schorzeniach układu nerwowego pacjentów w wieku rozwojowym
  Wprowadzenie
  Plejotropowe działanie witaminy D3
  Epidemiologia i etiologia niedoboru witaminy D
  Choroby układu nerwowego związane z niedoborem witaminy D
  Profilaktyka niedoboru witaminy D
  Zespół Downa jako model przyspieszonego starzenia mózgu
  Zespół Downa a choroba Alzheimera
  Rezonans magnetyczny mózgu
  Badania histopatologiczne mózgu
  Procesy peroksydacji lipidowej
  Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej
  Zalety metody 1HMRS
  Ograniczenia metody 1HMRS
  Guzy mózgu
  Zespół Downa
  Mózgowe porażenie dziecięce
  Autystyczne spektrum zaburzeń – pierwsze symptomy i wczesne rozpoznawanie
  Wprowadzenie
  Obraz kliniczny autyzmu u dzieci w pierwszych latach życia
  Wczesne rozpoznawanie autyzmu w praktyce klinicznej
  Zakończenie
  Konsultacja psychiatryczna w przypadku zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży – wskazania, cele, możliwości terapeutyczne
  Wprowadzenie
  Konsultacja psychiatryczna
  Wybrane zaburzenia psychiczne, w których zaburzenia w zachowaniu są dominujące
  Zaburzenia zachowania
  Zaburzenia depresyjne i dwubiegunowe
  Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD)
  Zespół Aspergera (AS)
  Reakcja na ciężki stres, zaburzenie stresowe pourazowe
  Zaburzenia adaptacyjne
  Samouszkodzenia
  Wskazania i cele konsultacji psychiatrycznej

  II. UKŁAD ENDOKRYNNY
  Zaburzenia wzrastania
  Fizjologia osi wzrostowej
  Przyczyny niedoboru wzrostu
  Diagnostyka somatotropinowej niedoczynności przysadki
  Terapia rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu
  Powikłania terapii hormonem wzrostu
  Nieprawidłowości w przekazie sygnału wzrostowego
  Schorzenia tarczycy o podłożu autoimmunologicznym
  Wprowadzenie
  Schorzenia autoimmunizacyjne
  Choroby autoimmunologiczne tarczycy
  Choroba Hashimoto
  Choroba Gravesa-Basedowa
  Subkliniczne postaci dysfunkcji tarczycy
  Leczenie
  Zaburzenia czynności kory nadnerczy – rutynowe badania i genetyczne aspekty diagnostyki
  Hormony żołądkowo-jelitowe i ich wpływ na homeostazę glukozy
  Wprowadzenie
  Hormony inkretynowe odgrywające szczególną rolę w homeostazie glukozy
  Białka glukagonopodobne (glucagon-like peptides – GLPs)
  Glukozależny insulinotropowy peptyd lub żołądkowy peptyd hamujący (gastric inhibitory polypeptide lub glucose-dependent insulinotropic peptide – GIP)
  Wazoaktywny peptyd jelitowy (vasoactive intestinal peptide – VIP)
  Cholecystokinina (cholecystokinin – CCK)
  Galanina (galanine – GAL)
  Somatostatyna (somatotropin release-inhibiting factor – SRIF)
  Grelina (ghrelin)
  Obestatyna (obestatin)
  Próby terapeutycznego zastosowania hormonów inkretynowych w kontroli homeostazy glukozy
  Glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1)
  Glukagonopodobny peptyd 2 (GLP-2)
  Grelina
  Obestatyna
  Somatostatyna

  III. UKŁAD POKARMOWY
  Żywienie dzieci zdrowych i chorych
  Żywienie dzieci zdrowych
  Żywienie niemowląt
  Żywienie dzieci w wieku 12-36 miesięcy
  Żywienie dzieci chorych
  Zastosowanie diet immunomodulujacych
  Żywienie dzieci z chorobami neurologicznymi
  Diety wegetariańskie u dzieci
  Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy
  Wprowadzenie
  Definicje
  Etiologia
  Diagnostyka laboratoryjna
  Ocena stopnia odwodnienia
  Nawadnianie enteralne
  Czym nawadniać?
  Jak nawadniać?
  Nawadnianie dożylne
  Wskazania do hospitalizacji
  Żywienie
  Farmakoterapia
  Leki przeciwdrobnoustrojowe
  Leki przeciwwymiotne
  Leki przeciwbiegunkowe
  Informacja dla rodziców
  Wprowadzenie
  Definicje
  Genetyka
  Epidemiologia
  Patomechanizm
  Objawy
  Postaci celiakii
  Współistnienie z innymi chorobami
  Rozpoznanie
  Diagnostyka serologiczna
  Szybkie testy przesiewowe
  Biopsja jelita cienkiego
  Badania pomocnicze
  Różnicowanie
  Leczenie
  Monitorowanie leczenia i przebiegu choroby
  Powikłania choroby
  Zapobieganie
  Podsumowanie
  Ostre zapalenie trzustki
  Definicja i etiologia
  Objawy kliniczne
  Postępowanie diagnostyczne
  Leczenie
  Przewlekłe zapalenie trzustki
  Definicja i etiologia
  Objawy kliniczne
  Postępowanie diagnostyczne
  Leczenie
  Leczenie żywieniowe
  Wprowadzenie
  Leczenie żywieniowe drogą przewodu pokarmowego
  Żywienie pozajelitowe
  Żywienie pozajelitowe noworodków
  Żywienie pozajelitowe niemowląt i dzieci starszych
  Monitorowanie i zlecanie żywienia pozajelitowego oraz powikłania

  IV. UKŁAD ODDECHOWY
  Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci
  Epidemiologia
  Etiologia zakażeń układu oddechowego
  Zakażenia wirusowe
  Rhinowirus (RV)
  Grypa
  Oddechowy wirus syncytialny (RSV)
  Inne zakażenia wirusowe dróg oddechowych – ludzki metapneumowirus, SARS, ludzki bocawirus
  Diagnostyka i leczenie zapaleń płuc u dzieci
  Astma oskrzelowa
  Definicja astmy według The Global Initiative For Astma (GINA) 2009
  Epidemiologia
  Patofizjologia astmy
  Zapalenie alergiczne
  Nadreaktywność oskrzeli
  Objawy
  Patofizjologia
  Rozpoznanie
  Badania dodatkowe przydatne w rozpoznaniu astmy
  Punktowe testy skórne
  Przeciwciała IgE
  Badania czynnościowe układu oddechowego
  Inne badania
  Klasyfikacja astmy
  Postępowanie terapeutyczne w astmie dziecięcej
  Dzieci młodsze
  Leki stosowane w astmie oskrzelowej
  Glikokortykosteroidy wziewne
  Leki przeciwleukotrienowe
  Kromony
  Teofilina
  Przeciwciała anty-IgE
  Długo działające ß-2-mimetyki (LABA)
  Krótko działające ß-2-mimetyki
  Leki przeciwcholinergiczne

  V. UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
  Nowe metody nieoperacyjnego leczenia wrodzonych wad serca u dzieci
  Poszerzanie zwężonych zastawek i naczyń
  Balonowa walwuloplastyka zastawki tętnicy płucnej
  Balonowa walwuloplastyka zwężonej zastawki aortalnej
  Nieoperacyjne leczenie zwężenia cieśni aorty
  Poszerzanie zwężonych gałęzi tętnicy płucnej
  Poszerzanie zwężonych żył płucnych
  Zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i pozasercowych
  Zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
  Zamykanie ubytku międzyprzedsionkowego
  Zamykanie ubytków międzykomorowych
  Zamykanie innych, rzadkich nieprawidłowych połączeń w układzie krążenia
  Przecewnikowe usuwanie ciał obcych z układu krążenia
  Wideo-kapilaroskopia jako nowe narzędzie badawcze mikrokrążenia Anna Górska
  Wybrane aspekty budowy i czynności śródbłonka
  Struktura sieci mikronaczyniowej skóry
  Sieć naczyń włosowatych
  Warstwa tętniczkowo-żyłkowa
  Rys historyczny badań kapilaroskopowych
  Wskazania do kapilaroskopii
  Obszary dostępne do badania kapilaroskopowego
  Metodyka badania
  Morfologia mikrokrążenia w populacji wieku rozwojowego
  Klasyfikacja morfologicznych zmian w mikrokrążeniu
  Używana jest w ocenie mikrokrążenia w obwodowych chorobach naczyń
  Zastosowania kliniczne
  Objaw lub fenomen Raynauda
  Twardzina (skleroderma)
  Inne układowe choroby tkanki łącznej
  Samoistna sinica kończyn
  Miażdżyca
  Mikroangiopatiacukrzycowa
  Podsumowanie

  VI. UKŁAD MOCZOWY
  Postępy w diagnostyce i leczeniu zakażeń układu moczowego u dzieci
  Wprowadzenie
  Diagnostyka zum
  Leczenie zum
  Podsumowanie
  Postępy w rozpoznawaniu wrodzonych zespołów nerczycowych
  Wprowadzenie
  Wrodzony zespół nerczycowy – definicja, etiologia
  Wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego
  Wrodzony zespół nerczycowy związany z mutacją genu kodującego podocynę (NPHS2)
  Izolowane zespoły nerczycowe we wczesnym dzieciństwie uwarunkowane mutacjami innych genów
  Inne wrodzone zespoły nerczycowe
  Zespół Denysa-Drasha
  Zespół Frasiera
  Zespół Piersona-Zenkera
  Zespół rzepkowo-paznokciowy (osteoonychodysplazja, nail-patella syndrome – NPS)
  Zespół Charcota-Mariego-Tootha
  Zespół Gallowaya-Mowata
  Choroba Schimkego (immuno-osseous dysplasia)
  Zespół Alagille’a
  Podsumowanie

  VII. TKANKA ŁĄCZNA
  Leczenie immunomodulujące młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w perspektywie jutra
  Hamowanie produkcji, uwalniania lub aktywności cytokin i mediatorów zapalenia
  Hamowanie aktywności i/lub proliferacji komórek odpowiedzi immunologicznej
  Hamowanie aktywności komórek efektorowych

  VIII. ONKOLOGIA
  Postęp w leczeniu nowotworów u dzieci
  Wprowadzenie
  Postęp w diagnostyce onkologicznej
  Postęp w leczeniu
  Terapia genowa
  Wpływ leków przeciwnowotworowych na angiogenezę
  Terapia wspomagająca leczenie nowotworów
  Worikonazol
  Kaspofungina
  Cytokiny
  Cząstki adhezyjne
  Niestandardowe podejście diagnostyczne i terapeutyczne chorób nowotworowych w zespole Nijmegen

  Wprowadzenie
  Obraz kliniczny
  Leczenie chorób nowotworowych u pacjentów z zespołem Nijmegen
  Podsumowanie

  IX. KLINICZNE MANIFESTACJE CHORÓB METABOLICZNYCH ZABURZENIA METABOLIZMU GLUKOZY
  Homeostaza glukozy
  Wprowadzenie
  Glikoliza
  Glukoneogeneza
  Glikogen – glikogenoliza i glikogenogeneza
  Hormony regulujące komórkowe wykorzystanie glukozy
  Hormony trzustkowe
  Hormony żołądkowo-jelitowe (gastrointestinal hormones)
  Inne mechanizmy regulacji homeostazy glukozy
  Rola narządów i tkanek w utrzymaniu metabolicznej homeostazy
  Przewód pokarmowy
  Wątroba
  Rola mięśni w utrzymaniu homeostazy glukozy
  Tkanka tłuszczowa
  Serce
  Mózg
  Nerki
  Pamięć metaboliczna i jej rola w patogenezie przewlekłych powikłań cukrzycy
  Wprowadzenie
  Pamięć metaboliczna (metabolic memory)
  Nieenzymatyczna glikacja bialek
  Aktywacja przemian szlaku poliolowego
  Stres oksydacyjny
  Zaburzenia metabolizmu proteoglikanów
  Aktywacja kinazy białkowej C
  Omówienie
  Hipoglikemia – jej przyczyny i objawy w populacji wieku rozwojowego
  Wprowadzenie
  Zwiększone zużycie glukozy
  Hiperinsulinizm
  Obniżenie produkcji glukozy
  Dysfunkcje hormonalne
  Zaburzenia metabolizmu glikogenu
  Zaburzenia procesu glukoneogenezy
  Zaburzenia ketogenozy i zużytkowania związków ketonowych
  Bloki oksydacji kwasow tłuszczowych
  Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
  Idiopatyczna ketotyczna hipoglikemia (idiopathic ketotic hypoglycemia – IKH)
  Hipoglikemie towarzyszące różnym schorzeniom
  Diagnozowanie hipoglikemii
  Leczenie hipoglikemii
  Zaburzenia homeostazy glukozy u noworodków i najmłodszych niemowląt
  Wprowadzenie
  Badanie stężenia glukozy we krwi
  Badanie moczu na obecność glukozurii
  Mechanizmy regulacji homeostazy glukozy
  Regulacja homeostazy glukozy w okresie płodowym
  Homeostaza glukozy po urodzeniu
  Hipoglikemia (hypoglycaemia)
  Patofizjologia hipoglikemii
  Obraz kliniczny
  Diagnostyka hipoglikemii
  Leczenie hipoglikemii
  Hiperglikemia (hyperglycaemia)
  Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 – nowe spojrzenie
  Wprowadzenie
  Czynniki genetyczne
  Czynniki środowiskowe
  Mechanizm zniszczenia komórek ß
  Podsumowanie
  Nowoczesne metody leczenia i monitorowania cukrzycy typu 1
  Wprowadzenie
  Rodzaje insulin
  Modele insulinoterapii
  Kryteria wyrównania i sposoby monitorowania leczenia
  Powikłania cukrzycy typu 1
  Ostre powikłania cukrzycy
  Niedocukrzenie (hipoglikemia)
  Cukrzycowa kwasica ketonowa
  Przewlekłe powikłania cukrzycy
  Zaburzenia rozwoju fizycznego oraz dojrzewania
  Zaburzenia przyjmowania pokarmów
  Mikroangiopatia
  Makroangiopatia
  Nadciśnienie tętnicze
  Inne powikłania cukrzycy
  Utrwalona cukrzyca noworodkowa – zastosowanie leków doustnych w terapii cukrzycy u dzieci

  Wprowadzenie
  Udział kanałów potasowych w wydzielaniu insuliny
  Udział mutacji genu KCNJ11 w patogenezie cukrzycy
  Obraz kliniczny cukrzycy spowodowanej mutacjami genu KCNJ11
  Leczenie doustne pochodnymi sulfonylomocznika
  Podsumowanie
  Cukrzyca typu 2 i "cukrzyca podwójna"” u dzieci i młodzieży
  Cukrzyca typu
  Epidemiologia
  Patogeneza
  Kryteria rozpoznania
  Powikłania
  Leczenie
  Prewencja
  Cukrzyca podwójna” ("double diabetes”")
  Podsumowanie

  X. METABOLIZM WAPNIA I FOSFORU
  Gospodarka fosforanowo-wapniowa w stanie zdrowia i choroby
  Wprowadzenie
  Wapń (Ca)
  Wapń wewnątrzkomórkowy
  Wapń we krwi i w płynie pozakomórkowym
  Wapń w kościach
  Fosfor (P)
  Kontrola hormonalna homeostazy fosforanowo-wapniowej
  Parathormon (PTH)
  Kalcytonina (CT)
  Witamina D (cholecalcyferol)
  Zaburzenia homeostazy fosforanowo-wapniowej
  Zaburzenia metabolizmu fosforanów
  Zaburzenia gospodarki wapniowej
  Humoralna hiperkalcemia o podłożu nowotworowym
  Zaburzenia homeostazy fosforanowo-wapniowej w stanach krytycznych
  Dwa oblicza witaminy D
  Osteopenia i osteoporoza w mukowiscydozie
  Mukowiscydoza – wiadomości ogólne
  Etiologia osteopenii i osteoporozy
  Manifestacja kliniczna
  Epidemiologia
  Postępowanie diagnostyczne
  Profilaktyka
  Leczenie

  XI. GENETYKA
  Schorzenia uwarunkowane genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń genomowych
  Wprowadzenie
  Zespół monosomii 1p36
  Ocena fenotypu
  Weryfikacja diagnozy klinicznej
  Region krytyczny
  Zespół Wolfa-Hirschhorna
  Ocena fenotypu morfologicznego
  Fenotyp behawioralny
  Weryfikacja diagnozy klinicznej
  Region krytyczny
  Translokacja chromosomowa t(4;8)(p16.1;p23.1)
  Zespół monosomii 5p
  Ocena fenotypu morfologicznego
  Fenotyp behawioralny
  Weryfikacja rozpoznania
  Regiony krytyczne
  Zespół DiGeorge’a (zespół CATCH 22)
  Ocena fenotypu morfologicznego
  Fenotyp behawioralny
  Weryfikacja rozpoznania
  Region krytyczny i polimorfizm genów spoza regionu krytycznego
  Zespół Retta
  Problemy medyczne
  Weryfikacja rozpoznania
  Uwagi końcowe
  Podziękowania
  Schorzenia genomowe związane z disomią jednorodzicielską
  Wprowadzenie
  Zespół Pradera-Williego
  Diagnostyka kliniczna
  Fenotyp morfologiczny
  Fenotyp behawioralny
  Region krytyczny
  Weryfikacja diagnozy klinicznej
  Zespół Angelmana
  Diagnostyka kliniczna
  Weryfikacja rozpoznania klinicznego
  Zespół Silvera-Russella
  Diagnostyka kliniczna
  Uwarunkowania genetyczne

  XII. DERMATOLOGIA
  Ekspozycja ultrafioletowa a znamiona melanocytowe u dzieci – profilaktyka i zasady postępowania
  Ryzyko rozwoju znamion melanocytowych nabytych oraz czerniaka a promieniowanie ultrafioletowe
  Ochrona przeciwsłoneczna
  Edukacja rodziców
  Edukacja dzieci
  Zasady profilaktyki UV
  Charakterystyka kliniczna wybranych znamion melanocytowych
  Znamiona melanocytowe wrodzone oraz nabyte – zasady postępowania
  Obserwacja kliniczna
  Obserwacja dermatoskopowa
  Profilaktyka znamion melanocytowych
  Aktualne metody terapii trądziku zwykłego
  Terapia miejscowa
  Terapia doustna

  XIII. STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA
  Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia u dzieci Grażyna Szirer
  Wprowadzenie
  Ostre zapalenie krtani
  Ostre zapalenie oskrzelików
  Stan astmatyczny
  Wstrząs hipowolemiczny i septyczny
  Uraz czaszkowo-mózgowy
  Stan drgawkowy
  Zatrucia
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  Opieka poresuscytacyjna
  Obecność rodziców w trakcie resuscytacji
  Zaburzenia homeostazy glukozy u chorych znajdujących się w stanie krytycznym
  Hiperglikemia
  Hipoglikemia
  Wrodzone defekty metaboliczne jako przyczyna stanów zagrażających życiu u dzieci
  Wprowadzenie
  Niektóre objawy wrodzonych defektów metabolicznych
  Choroby lizosomalne (lysosomal storage disorders – LSDs)
  Mechanizmy leżące u podłoża patogenezy c
  Schorzenia z grupy chorób lizosomalnych
  Zaburzenia przemiany cyklu mocznikowego przebiegające z hiperamonemią
  Wrodzone kwasice metaboliczne (congenital metabolic acidosis)
  Defekty oksydacji kwasów tłuszczowych
  Defekt oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (long-chain L-3 hydroxy-acyl-CoA dehydrogenase deficiency
  – LCHAD; very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency – VLCAD)
  Defekt oksydacji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency – MCAD)
  Defekt oksydacji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (short chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency – SCAD)
  Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
  Nieketotyczna hiperglicynemia (nonketotic hyperglycinemia – NKH)
  Choroba syropu klonowego (maple syrup urine disease – MSUD)
  Hiperprolinemia (hyperprolinemia)
  Bloki metaboliczne w przemianie węglowodanów
  Galaktozemia (galactosemia – GAL)
  Choroby spichrzania glikogenu (glycogen storage diseases – GSD)
  Kliniczne manifestacje wrodzonych chorób metabolicznych
  Ostra metaboliczna encefalopatia (acute metabolic encephalopathy)
  Hiperamonemia (hyperammonemia)
  Kwasice metaboliczne
  Hipoglikemia (hypoglycemia)
  Żółtaczka i dysfunkcja wątroby (jaundice and liver dysfunction)
  Wskazówki sugerujące choroby spichrzeniowe (finding suggestive of a storage disease)
  Odór (abnormal odor)
  Zespół cech dysmorficznych (dysmorphic features)
  Omówienie
  Dziecko maltretowane – zanim zdarzy się nieszczęście
  Wprowadzenie
  Dziecko zaniedbane (child neglect)
  Dziecko maltretowane (child maltreatment)
  Zespół szarpanego niemowlęcia (shaken baby syndrome – SBS)
  Omówienie

  XIV. PROBLEMY SZCZEGÓLNE
  Metody oceny stanu odżywienia,em>
  Wprowadzenie
  Ocena kliniczna
  Badania antropometryczne
  Badania laboratoryjne
  Otyłość w populacji wieku rozwojowego i jej skutki
  Wprowadzenie
  Definicja otyłości
  Epidemiologia
  Diagnostyka zaburzeń masy ciała
  Otyłość
  Otyłość brzuszna
  Metody pomiaru ilości i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
  Następstwa otyłości
  Insulinooporność
  Zaburzenia wartości ciśnienia tętniczego
  Zaburzenia lipidowe
  Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
  Zespół policystycznych jajników
  Stłuszczeniowa choroba wątroby
  Inne powikłania otyłości
  Zespół metaboliczny
  Leczenie otyłości i zespołu metabolicznego
  Podsumowanie
  Zaburzenia przyjmowania pożywienia w populacji rozwojowej
  Wprowadzenie
  Insulina
  Leptyna
  Neuropeptyd Y
  Grelina
  Glukagonopodobny peptyd
  Cholecystokinina
  Peptyd
  Mechanizmy regulujące łaknienie
  Zaburzenia przyjmowania pożywienia
  Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa – AN)
  Bulimia (bulimia nervosa)
  Inne postaci zaburzeń przyjmowania pożywienia
  Zaburzenia przyjmowania pożywienia u chorych na cukrzycę (diabetes eating problems survey – DEPS)
  Zaburzenia przyjmowania pożywienia u dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego (mental disorders – DSM)
  Omówienie
  Zapobieganie chorobom przewlekłym przez modyfikacje żywieniowe we wczesnym okresie życia
  Hanna Szajewska, Andrea Horvath Wprowadzenie
  Choroby alergiczne
  Ocena ryzyka wystąpienia choroby alergicznej
  Dieta eliminacyjna w czasie ciąży
  Pokarm kobiecy
  Dieta eliminacyjna w czasie laktacji
  Hydrolizaty białek
  Preparaty sojowe
  Pokarmy uzupełniające (w tym potencjalnie alergizujące)
  Probiotyki i/lub prebiotyki
  Celiakia
  Cukrzyca typu 1
  Nadwaga i otyłość
  Masa urodzeniowa dziecka a ryzyko otyłości
  Karmienie naturalne
  Kontrolowana podaż białka w pierwszych miesiącach życia
  Podsumowanie
  Zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej u dzieci w przebiegu niektórych przewlekłych schorzeń
  Wprowadzenie
  Cukrzyca typu 1 (type 1 diabetes mellitus – T1DM)
  Schorzenia przyzębia (periodontal disease)
  Wady zgryzu (occlusio abnormalis)
  Próchnica zębów (dental caries)
  Nieprawidłowa funkcja ślinianek (salivary dysfunction)
  Podsumowanie
  Mukowiscydoza – torbielowate zwłóknienie trzustki (cystic fibrosis – CF)
  Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)
  Celiakia – choroba trzewna (coeliac disease – CD)
  Autoimmunologiczny zespół niedoczynnosci wielogruczołowej typu I (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy – APECED)
  Dystrofia miotoniczna (myotonic dystrophy – DM)
  Podsumowanie
  Dziecko ryzyka – wczesna diagnostyka i rehabilitacja według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU) w świetle badań własnych
  Wprowadzenie
  Prawo o godności dziecka w świecie
  O ryzyku zaburzonego rozwoju dziecka
  Neurofizjologiczne podstawy wczesnej diagnostyki i terapii dzieci ryzyka
  Diagnostyka dzieci ryzyka według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)
  Zaburzenia kształtowania się więzi emocjonalnej miedzy matką i niepełnosprawnym dzieckiem
  Neurorozwojowe badanie dziecka ryzyka
  Ocena rozwoju psychomotorycznego
  Program wczesnej interwencji we Wrocławskim Modelu Usprawniania (WMU)
  Kinezyterapia zaburzeń motoryki dużej i małej, zaburzeń wzroku, słuchu i mowy według WMU u dzieci ryzyka
  Schemat neurostymulacji według Wrocławskiego Modelu Usprawniania
  Farmakologiczne wspomaganie usprawniania
  Podsumowanie i wnioski
  Postępy wakcynologii – nowe szczepionki pediatryczne
  Wprowadzenie
  Nowe szczepienia przeciw zakażeniom wirusowym
  Wirusowe zapalenie wątroby
  Odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna
  Zakażenia rotawirusowe
  Zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka
  Szczepienia przeciw grypie
  Wybrane szczepienia przeciw zakażeniom bakteryjnym
  Szczepionki skojarzone (wieloskładnikowe)
  Perspektywy rozwoju wakcynologii
  Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
  Wprowadzenie
  Adaptacja do wysiłku fizycznego dzieci i młodzieży
  Programowanie aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży
  Prozdrowotne znaczenie ćwiczeń fizycznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pediatria - co nowego? (wyd. 2)

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Pielęgniarstwo

  chorych z chorobą Parkinsona 4.5.3. Materiały informacyjne dla pacjentów z chorobą Parkinsona 4.6. Edukacja zdrowotna w chorobach nerek... Pełen opis produktu 'Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej' »

  Celem publikacji jest przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w powiązaniu z wiedzą nabytą podczas studiów kierunkowych.

  Publikacja niezbędna w codziennej praktyce edukatora zdrowia, pielęgniarki i innych osób związanych z edukacja zdrowotną. Będzie również przydatna na różnych etapach kształcenia.

  Ogromnym atutem publikacji są przykładowe programy edukacyjne, realizowane w stosunku do pacjentów/opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych, z załączeniem opracowanych materiałów informacyjnych dla pacjentów.

  Każdy program edukacyjny zawierać będzie propozycję realizacji wybraną metodą nauczania.


  SPIS TREŚCI:

  WSPÓŁCZESNE WYMIARY DYDAKTYKI NA RZECZ ZDROWIA I W CHOROBIE

  1 Specyfika kształcenia zawodowego w pielęgniarstwie
  15 1.1. Edukacja zdrowotna w efektach kształcenia zawodowego - Irena Wrońska
  1.1.1. Istota edukacji zdrowotnej
  1.1.2. Edukacja zdrowotna w kształceniu pielęgniarek - od przeszłości do przyszłości
  1.1.3. Efekty wynikowe w kształceniu zawodowym pielęgniarek
  1.1.4. Edukacja zdrowotna a efekty kształcenia zawodowego pielęgniarek
  1.2. Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej w teorii i praktyce - Danuta Zarzycka
  1.2.1. Teorie pielęgniarstwa na rzecz edukacji zdrowotnej
  1.2.2. Edukacja zdrowotna a uwarunkowania prawne
  1.2.3. Istota roli zawodowej pielęgniarki w obszarze edukacji zdrowotnej
  1.2.4. Wytyczne dla pielęgniarki służące pełnieniu funkcji edukatora
  1.2.5. Edukacja zdrowotna w przyszłości

  2 Metodyka edukacji zdrowotnej w kształceniu zawodowym pielęgniarek
  2.1. Przygotowanie pielęgniarek do diagnozowania problemów edukacyjnych odbiorców opieki zdrowotnej - Matylda Sierakowska
  2.1.1. Diagnoza pielęgniarska
  2.1.2. Model samoopieki/deficytu samoopieki Dorothei Orem
  2.1.3. Diagnoza potrzeb edukacyjnych
  2.2. Podstawy tworzenia projektów edukacyjnych dla pacjentów - Matylda Sierakowska
  2.2.1. Etapy planowania edukacji zdrowotnej
  2.2.2. Metody dydaktyczne w edukacji zdrowotnej
  2.2.3. Formy organizacyjne stosowane w edukacji zdrowotnej
  2.2.4. Środki dydaktyczne
  2.2.5. Zasady nauczania/edukacji zdrowotnej
  2.3. Metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji - Agnieszka Lankau, Matylda Sierakowska
  2.4. Metody symulacyjne w edukacji pacjentów - Anna Leńczuk-Gruba
  2.5. Nowoczesne metody kształcenia z użyciem technologii informacyjnych - Wiesław Półjanowicz
  2.6. Metody eksponujące w edukacji pacjentów - Zofia Janina Sienkiewicz
  2.6.1. Planowanie edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem metod eksponujących
  2.7. Metody praktyczne w edukacji zdrowotnej - Lucyna Płaszewska-Żywko, Maria Kózka
  2.8. Metody wykorzystywane w edukacji do zmiany zachowań zdrowotnych - Barbara Janina Ślusarska
  2.8.1. Zachowania zdrowotne i proces zmian zachowań zdrowotnych
  2.8.2. Metody edukacji w zmianach zachowań zdrowotnych
  2.9. Ewaluacja efektów kształcenia w obszarze edukacji zdrowotnej - Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko

  ZAŁOŻENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ A PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

  3 Programy edukacji zdrowotnej w grupie osób zdrowych i zagrożonych ryzykiem choroby
  3.1. Interdyscyplinarne programy edukacji zdrowotnej w obszarze promocji zdrowia - Anna Andruszkiewicz, Mariola Barbara Banaszkiewicz
  3.1.1. Założenia teoretyczne tworzenia interdyscyplinarnych programów w obszarze promocji zdrowia
  3.1.2. Narodowy Program Zdrowia
  3.1.3. Programy Promocji Zdrowia
  3.2. Populacyjne programy zdrowotne ukierunkowane na grupy ryzyka chorobowego - Barbara Janina Ślusarska, Anna Andruszkiewicz
  3.2.1. Programy zdrowotne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia
  3.2.2. Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
  3.2.3. Programy zdrowotne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
  3.2.4. Udział pielęgniarki w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych
  4 Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych
  4.1. Edukacja zdrowotna w chorobach reumatycznych - Matylda Sierakowska
  4.1.1. Projekt edukacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  4.1.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą i problemową (drzewo decyzyjne) w grupie pacjentów/opiekunów osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
  4.1.3. Materiały informacyjne dla pacjentów - jak żyć z reumatoidalnym zapaleniem stawów - zalecenia do samoopieki

  Załącznik nr 1
  4.2 Edukacja zdrowotna w przewlekłych chorobach układu pokarmowego - Katarzyna Łagoda, Regina Sierżantowicz
  4.2.1. Projekt edukacji pacjentów z chorobą refluksową przełyku
  4.2.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami problemowymi w grupie chorych z chorobą refluksową przełyku
  4.2.3. Projekt edukacji pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
  4.2.4. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (ranking diamentowy) w grupie chorych z zespołem jelita nadwrażliwego
  4.3. Edukacja zdrowotna w chorobach układu sercowo-naczyniowego - Iwona Teresa Jarocka, Dorota Joanna Kondzior
  4.3.1. Projekt edukacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
  4.3.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą i problemową (rybi szkielet) w grupie osób z chorobą niedokrwienną serca
  4.3.3. Projekt edukacyjny pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
  4.3.4. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami problemowymi (mapa myśli, układanka/puzzle) w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym
  4.4. Edukacja zdrowotna w chorobach układu oddechowego - Krystyna Kowalczuk, Hanna Joanna Rolka
  4.4.1. Projekt edukacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  4.4.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą praktyczną - pokaz z objaśnieniem, w grupie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  4.4.3. Materiały informacyjne dla pacjentów na temat prowadzenia rehabilitacji oddechowej
  4.5. Edukacja zdrowotna w chorobach neurodegeneracyjnych - Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Krystyna Snarska
  4.5.1. Projekt edukacji pacjentów z chorobą Parkinsona
  4.5.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (burza mózgów) w grupie chorych z chorobą Parkinsona
  4.5.3. Materiały informacyjne dla pacjentów z chorobą Parkinsona
  4.6. Edukacja zdrowotna w chorobach nerek - Grażyna Kobus
  4.6.1. Projekt edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie bezpośrednio poprzedzającym leczenie nerkozastępcze
  4.6.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (drzewo decyzyjne) w grupie chorych przygotowywanych do leczenia nerkozastępczego
  4.7. Edukacja zdrowotna w wybranych problemach geriatrycznych - Halina Doroszkiewicz, Jolanta Lewko
  4.7.1. Projekt edukacji opiekunów sprawujących opiekę nad chorym z otępieniem w środowisku zamieszkania
  4.7.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (analiza przypadku) w grupie opiekunów osób starszych z otępieniem
  4.8. Edukacja w przewlekłych chorobach dermatologicznych - Anna Baranowska, Barbara Jankowiak
  4.8.1. Projekt edukacji rodziców/opiekunów dzieci z atopowym zapaleniem skóry
  4.8.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą i problemową (mapa mentalna, burza mózgów) w grupie rodziców/opiekunów dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry
  4.8.3. Materiały informacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci z atopowym zapaleniem skóry

  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Farmacja

  drożność przewodu tętniczego - Leki dopaminergiczne - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych 9.       Nefrologia Zasady ogólne terapii chorób... Pełen opis produktu 'Farmakoterapia dzieci i młodzieży' »

  Jest to praktyczny poradnik, niezbędny w pracy lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz specjalistów różnych dziedzin.

  Składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono farmakokinetyczne i farmakogenetyczne aspekty stosowania leków, ich interakcje, odrębności farmakoterapii u dzieci, ogólne zasady wyboru leku i dawkowania oraz zasady leczenia objawowego i przyczynowego. W części szczegółowej omówiono najczęściej stosowane leki w pediatrii z uwzględnieniem różnych sytuacji klinicznych.


  Spis treści

  1.       Farmakogenetyka
  Polimorfizm genetyczny
  Wpływ czynników genetycznych na działanie leków
  Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków
  - CYP3A4
  - CYP1A2
  - CYP2D6
  - CYP2C9
  - CYP2C19
  - Metylotransferaza tiopuryny
  Polimorfizm receptorów
  - Wrodzony zespół wydłużonego QT
  - Genetycznie uwarunkowana skuteczność leczenia astmy
  Polimorfizm genetyczny glikoproteiny P
  Indywidualizacja farmakoterapii
  2.       Farmakokinetyka
  Uwalnianie leków
  Wchłanianie leków
  Dystrybucja leków
  Eliminacja leków
  Metabolizm leków
  Nerkowa eliminacja leków
  Farmakodynamika
  3.       Interakcje leków stosowanych u dzieci
  Interakcje między lekami stosowanymi u dzieci
  - Interakcje w fazie farmaceutycznej
  - Interakcje w fazie farmakokinetycznej
  - Interakcje w fazie farmakodynamicznej
  Interakcje leków z żywnością
  - Interakcje na etapie wchłaniania leków
  - Interakcje na etapie metabolizmu leków
  - Interakcje na etapie wydalania leków
  - Interakcje farmakodynamiczne składników diety z lekami
  Interakcje leków syntetycznych z preparatami ziołowymi
  4.       Odrębności farmakoterapii u dzieci
  Dawkowanie leków w pediatrii
  - Ustalanie dawki na podstawie masy lub powierzchni ciała
  - Obliczanie dawki u dziecka na podstawie dawki dla dorosłych
  - Dobór odpowiedniej postaci farmaceutycznej leku
  - Przestrzeganie zaleceń lekarskich a skuteczność farmakoterapii
  Farmakoterapia monitorowana stężeniem leków
  5.       Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  Znaczenie bólu i gorączki
  Ocena bólu i gorączki
  Leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe a antybiotykoterapia
  Patofizjologia bólu i gorączki
  Farmakologia leków analgetycznych i antypiretycznych
  - Paracetamol
  - Ibuprofen
  - Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  - Znaczenie zabiegów ochładzających w walce z gorączką
  - Opioidy
  6.       Antybiotyki i sulfonamidy
  Ogólne zasady antybiotykoterapii
  Antybiotyki ß-laktamowe
  - Penicyliny
  - Cefalosporyny
  - Karbapenemy
  Makrolidy i linkozamidy
  - Makrolidy
  - Linkozamidy
  Fluorochinolony
  Tetracykliny
  Polimyksyny
  Glikopeptydy
  Fuzafungina
  Sulfonamidy
  - Połączenia sulfametoksazolu z trimetoprimem
  Algorytmy antybiotykoterapii u dzieci
  7.       Witaminy i związki mineralne
  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  - Witamina D
  - Witamina A
  - Witamina E
  - Witamina K
  Witaminy rozpuszczalne w wodzie
  - Witamina C (kwas askorbinowy)
  - Witamina B1 (tiamina)
  - Witamina B2 (ryboflawina)
  - Witamina B6 (pirydoksyna)
  - Witamina B12 (cyjanokobalamina)
  - Kwas foliowy
  - Witamina PP (nikotynamid, witamina B3)
  - Kwas pantotenowy (witamina B5)
  Związki mineralne
  - Potas
  - Magnez
  - Fluor
  - Jod
  - Selen
  - Żelazo
  - Cynk
  8.       Kardiologia
  Problemy kardiologiczne u dzieci
  - Niewydolność serca
  - Zaburzenia rytmu serca
  - Nadciśnienie tętnicze
  - Płucne nadciśnienie tętnicze
  - Przewodozależne wady wrodzone serca
  Leki stosowane w kardiologii
  - Glikozydy nasercowe
  - Leki moczopędne - diuretyki
  - Leki działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron
  - Leki blokujące kanał wapniowy - antagoniści wapnia
  - Leki blokujące receptory ß-adrenergiczne - ß-blokery
  - Leki blokujące receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki przeciwarytmiczne
  - Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K
  - Leki blokujące receptory endoteliny
  - Leki utrzymujące drożność przewodu tętniczego
  - Leki dopaminergiczne
  - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III
  - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych
  9.       Nefrologia
  Zasady ogólne terapii chorób nerek
  - Monitorowanie stężenia leków w nefrologii
  - Problem nefrotoksyczności
  Leki moczopędne
  - Miejsca działania leków moczopędnych
  - Farmakodynamika leków moczopędnych
  - Niepożądane objawy leczenia
  - Oporność na leki diuretyczne
  - Najważniejsze leki moczopędne
  Leki hamujące białkomocz
  - Najważniejsze leki hamujące białkomocz
  Leki stosowane w kłębuszkowym zapaleniu nerek
  - Glikokortykosteroidy
  - Leki cytotoksyczne
  Leki stosowane w zaburzeniach czynnościowych pęcherza moczowego
  - Leki stosowane przy nadwrażliwości mięśnia wypieracza moczu - mała pojemność pęcherza moczowego
  - Leki stosowane u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu i nieprawidłowym opróżnianiem pęcherza moczowego
  Leczenie zakażeń układu moczowego
  - Zasady ogólne farmakoterapii ZUM
  - Najważniejsze leki stosowane w ZUM
  10. Gastroenterologia i parazytologia
  Nudności i wymioty
  Choroba refluksowa przełyku
  Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, choroba
  wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  - IPP a zakażenie Helicobacter pylori
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
  Zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego
  Biegunki ostre i przewlekłe
  - Biegunki ostre
  - Odwodnienie
  - Biegunki przewlekłe
  - Preparaty przywracające ekosystem mikrobiontów przewodu pokarmowego (probiotyki)
  Nieswoiste zapalenia jelit
  Zaparcia
  Leki przeciw pasożytom przewodu pokarmowego
  Preparaty stosowane w żywieniu niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową
  - Preparaty o nieznacznym stopniu hydrolizy
  - Preparaty o znacznym stopniu hydrolizy
  - Mieszanki elementarne
  - Preparaty sojowe
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt z tendencją do ulewania
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt od 1 m.ż. stosowane w zaburzeniach czynnościowych
  - Zaburzenia trawienia tłuszczów
  11.   Hepatologia
  Leki poprawiające metabolizm komórek wątrobowych
  Leki wspomagające produkcję i wydzielanie żółci
  - Leki żółciotwórcze
  - Leki żółciopędne
  Leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C u dzieci
  Uwagi dotyczące leków stosowanych w hepatologii dziecięcej
  12.   Pneumonologia i alergologia
  Leki przeciwzapalne
  - Glikokortykosteroidy
  Leki antyleukotrienowe
  - Antagoniści receptorów dla leukotrienów cysteinylowych
  - Kromony
  Leki rozszerzające oskrzela
  - Leki pobudzające receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki pobudzające selektywnie receptory ß-adrenergiczne
  Leki przeciwcholinergiczne krótko działające
  - Metyloksantyny
  Leki przeciwhistaminowe o działaniu blokującym receptor H1
  - Leki I generacji
  - Leki II generacji
  Leki mukolityczne
  Inne leki działające wykrztuśnie i objawowo
  Leki przeciwkaszlowe
  Preparaty wykrztuśne i przeciwkaszlowe
  Leki przeciwbakteryjne
  Leki stosowane w terapii gruźlicy
  13.   Hematologia i onkologia
  Nierozrostowe choroby układu krwiotwórczego
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej niedokrwistości
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej skaz krwotocznych
  Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego i nowotworowe guzy lite
  - Leki przeciwnowotworowe stosowane w terapii ambulatoryjnej
  - Profilaktyka i ambulatoryjne leczenie wczesnych powikłań toksycznych chemioterapii i radioterapii
  - Profilaktyka powikłań infekcyjnych chemioterapii i radioterapii oraz postępowanie w przypadku objawów zakażenia
  - Ambulatoryjne leczenie odległych następstw chemioterapii i radioterapii prowadzonej w wieku rozwojowym
  - Leki stosowane u dzieci z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej
  14.   Endokrynologia
  Zaburzenia podwzgórzowo-przysadkowe
  - Moczówka prosta
  - Niedoczynność przysadki
  - Nadczynność przysadki
  - Hiperprolaktynemia
  Choroby związane z hormonami płciowymi
  - Opóźnione dojrzewanie płciowe - hipogonadyzm
  - Przedwczesne dojrzewanie płciowe
  - Ginekomastia
  - Hiperandrogenizm, hirsutyzm i zaburzenia miesiączkowania
  Choroby tarczycy
  - Wole proste
  - Niedoczynność tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Rak zróżnicowany tarczycy
  - Leczenie paliatywne raka rdzeniastego tarczycy
  Choroby przytarczyc
  - Niedoczynność przytarczyc
  - Nadczynność przytarczyc
  Osteoporoza
  - Bifosfoniany
  - Inne preparaty
  Niedoczynność kory nadnerczy
  - Hipoaldosteronizm
  - Hipokortyzolemia
  - Hipogonadyzm nadnerczowy
  Nadczynność kory nadnerczy
  - Hiperaldosteronizm
  - Hiperkortyzolemia
  - Wrodzony przerost kory nadnerczy
  Niedoczynność rdzenia nadnerczy
  - Katecholaminy
  Nadczynność rdzenia nadnerczy - guz chromochłonny
  Zaburzenia snu
  Otyłość
  Hipercholesterolemia
  15. Diabetologia, leczenie cukrzycy typu 1
  Istota cukrzycy
  Kontrola przebiegu cukrzycy typu 1
  - Kontrolowanie glikemii
  - Kontrolowanie diety
  - Kontrola wysiłku fizycznego w przebiegu cukrzycy
  - Efekty działania insuliny
  - Zeszyt samokontroli
  Edukacja w cukrzycy typu 1
  Stany naglące i zagrażające życiu dzieci z cukrzycą typu 1
  - Hipoglikemia
  - Kwasica ketonowa
  Zasady insulinoterapii u dzieci i młodzieży
  - Dobór dawek insuliny
  - Insuliny stosowane w cukrzycy typu 1
  Inne leki stosowane w cukrzycy typu 1
  - Glukagon
  Paski diagnostyczne niezbędne w insulinoterapii
  16. Leczenie chorób metabolicznych
  Zaburzenia przemiany aminokwasów i białek
  - Fenyloketonuria
  - Zaburzenia kofaktorowe - niedobór tetrahydrobiopteryny
  - Tyrozynemia
  - Alkaptonuria
  - Inne zaburzenia przemiany aminokwasów
  - Zaburzenia cyklu mocznikowego
  Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
  - Galaktozemia
  - Glikogenozy
  Choroby lizosomalne
  Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych i inne zaburzenia funkcji mitochondriów
  - Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych
  - Inne mitochondrialne defekty enzymatyczne
  Wrodzone błędy metaboliczne - podsumowanie
  17. Reumatologia
  Wprowadzenie w zagadnienia reumatologii dzieci i młodzieży
  - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i reumatoidalne zapalenie stawów
  - Toczeń rumieniowaty układowy
  - Twardzina układowa
  - Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe
  - Spondyloartropatie seronegatywne
  Leczenie chorób reumatycznych
  - Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  - Leki modyfikujące przebieg choroby
  - Leki cytotoksyczne - immunosupresyjne
  - Leki biologiczne
  - Inne leki stosowane w chorobach reumatycznych
  - Inne metody leczenia
  18. Neuropsychiatria
  Leki psychotropowe
  - Farmakoterapia zespołu nadruchliwości z deficytem uwagi - ADHD
  - Leki przeciwpsychotyczne
  - Leki przeciwlękowe i nasenne
  - Leki normotymiczne
  Leki przeciwdepresyjne
  - Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin
  - Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  - Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy typu A
  - Inne leki przeciwdepresyjne
  19. Epileptologia
  Objawy niepożądane po zastosowaniu leków przeciwpadaczkowych i najczęstsze interakcje
  Podstawowe leki przeciwpadaczkowe
  Nowsze leki przeciwpadaczkowe - II generacja
  20. Otorynolaryngologia
  Terapia miejscowa górnych dróg oddechowych
  - Nos i zatoki przynosowe
  - Leki obkurczające błonę śluzową podawane miejscowo
  - Leki obkurczające błonę śluzową nosa podawane doustnie
  - Kromony
  - Leki mukolityczne do stosowania miejscowego
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Glikokortykosteroidy donosowe
  - Antybiotyki do stosowania miejscowego
  - Szczepionki donosowe
  - Roztwory izotoniczne chlorku sodu, wody morskiej
  Ucho
  - Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego i nieżyt ucha środkowego
  - Surowicze zapalenie ucha środkowego
  Krtań
  Jama ustna i gardło
  21. Okulistyka
  Farmakologiczne leczenie chorób oczu u dzieci
  - Ogólna charakterystyka kropli do oczu
  - Ogólna charakterystyka maści okulistycznych
  Leki stosowane miejscowo
  - Leki działające na układ wegetatywny
  - Leki rozszerzające źrenicę i porażające mięsień rzęskowy
  - Jaskra
  - Leki przeciwbakteryjne
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne
  - Leki poprawiające metabolizm i regenerację tkanek
  22. Choroby skóry
  Leczenie ogólne chorób skóry
  - Glikokortykosteroidy
  - Antybiotyki i chemioterapeutyki
  - Cytostatyki
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Retinoidy
  - Leki przeciwgrzybicze
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki immunosupresyjne
  Leczenie zewnętrzne chorób skóry
  - Ogólne zasady leczenia zewnętrznego
  - Glikokortykosteroidy stosowane zewnętrznie
  - Antybiotyki do stosowania zewnętrznego
  - Chemioterapeutyki stosowane miejscowo
  - Retinoidy stosowane zewnętrznie
  - Pochodne witaminy D3
  - Inhibitory kalcyneuryny
  - Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
  - Leki przeciwwirusowe stosowane miejscowo
  - Inne preparaty stosowane miejscowo
  Stosowanie promieniolecznictwa
  Niefarmakologiczne metody leczenia chorób skóry
  23. Immunoprofilaktyka i immunoterapia
  Wprowadzenie w zagadnienia immunoprofi laktyki i immunoterapii
  Szczepionki stosowane w zapobieganiu chorobom zakaźnym
  Nieswoiste szczepionki bakteryjne
  Preparaty immunoglobulin
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmakoterapia dzieci i młodzieży


keko.pl

Największy internetowy sklep zoologiczny
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.12.2009
royal canin, ferplast, hill's, animonda, applaws, trixie, beaphar, dolina noteci, zolux, juwel
Produkty w ofercie: 4215
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Lekiznatury.pl

Zioła, mieszanki ziołowe oraz suplementy diety.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.06.2010
kawon, flos, herba - flos, dary natury, phytopharm, herbapol lublin, iris cosmetic, recepty babuszki agafii, herbapol wrocław, farmona
Produkty w ofercie: 244
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Animals Dreams.pl

Karmy oraz akcesoria dla zwierząt.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.12.2012
brit, trixie, eukanuba, chaba, bosch, acana, applaws, super benek, pro plan, trovet
Produkty w ofercie: 1319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Pet Society

Artykuły do pielęgnacji zwierząt dla hodowców i groomerów , wyposażenie salonów pielęgnacji , rehabilitacja oraz karmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.09.2012
royal canin, andis, vivog, oster, pet society, show-tech, hau-hau, mars, karlie, bozita
Produkty w ofercie: 832
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Stylowalazienka.pl

Wyposażenie do łazienek oraz urządzenia grzewcze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2011
new trendy, hansgrohe, roca, invena, skiendi, excellent, pmd piramida, corsan, metal-hurt, koło
Produkty w ofercie: 2760
Promocje: 1428
Wysyłka do 3 dni: 2718
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ekoprzystań

Produkty spożywcze i kosmetyczne pochodzenia naturalnego, ekologicznego, bez dodatku chemii
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.01.2015
smart cafe, oleofarm, meridian, pasieka pszczela cieszyn, ol'vita, złotopolskie, eko barć, dary natury, queen helene, natur-vit
Produkty w ofercie: 49
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 49
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hurtownia Kosmetyczna Vanity

Kosmetyki oraz wyposażenie salonów kosmetycznych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.10.2012
vanity_a, vanity_b, vanity, semilac diamond cosmetics, bielenda, apis professional, gelish, cnd, farmona, ayala
Produkty w ofercie: 4465
Promocje: 814
Wysyłka do 3 dni: 4194
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski, uniwer
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 12
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Swojska Piwniczka

Zdrowa i ekologiczna żywność oraz produkty pszczelarskie i domowe przetwory.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.06.2012
dary natury, bioeden, korana, batom, pasieka "gucio", tracz, ekamedica, smart cafe, urtekram, piwniczka babuni
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prezo.pl

Sprzęt fitness i sportowego oraz rowery i meble ogrodowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2009
kettler, beurer, act natural, złote myśli, insportline, mega fitness equipment, calivita, vitalograph, tech-med, tunturi
Produkty w ofercie: 1324
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Basketo.pl

Sprzęt i akcesoria dla koszykarzy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.09.2008
kaps sp. z o.o., nike, air jordan, spalding, adidas, forevercollectibles, mueller, fruit of the loom, mcdavid, bama
Produkty w ofercie: 1792
Promocje: 704
Wysyłka do 3 dni: 1792
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NajlepszeKarmy.pl

Karmy dla psów i kotów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2010
royal canin, bozita, animonda, ami play, purina, acana, sanabelle, brit, josera, guabi
Produkty w ofercie: 1541
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Medisquad.pl

Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz książki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.02.2012
..., aspel, seca, 3m, brael, anios, tera band, ecolab, bremed, riester
Produkty w ofercie: 1369
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

RedMed.pl

Sprzęt medyczny oraz środki medyczne i ortopedyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.12.2011
pts diagnostics, htl strefa, red med diagnostic, aries, alere, apexbio polska, roche, pulsochek polska, tech med, kardio-test medical
Produkty w ofercie: 425
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

e-jasklepik

Tytoń i akcesoria do palenia oraz kawa i herbata.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.01.2014
zippo, samuel gawith, peterson, mac baren, british american tobacco, eurojet, imperial tobacco, philip morris, jti - japan international tobacco, planta tabak
Produkty w ofercie: 1994
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 1990
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Supermarket-zoologiczny.pl

Karmy oraz akcesoria dla psów i kotów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.11.2011
trixie, royal canin, animonda, royal canin breed, josera, 1st choice, trovet, maced, brit, benek
Produkty w ofercie: 2176
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ecoasili

Kosmetyki naturalne oraz ekologiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 03.12.2013
scandia cosmetics, ava kosmetyki, green people, apis kosmetyki, born to bio, kej olejki eteryczne, tołpa, masmi, sylveco, sulphur
Produkty w ofercie: 593
Promocje: 13
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Szop

Zakupy spożywcze przez Internet z dostawą do domu lub pracy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.05.2010
cykoria, nivea, knorr, hortex, kamis, winiary, hochland, rolnik, dr. oetker, wedel
Produkty w ofercie: 4345
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 19
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, helion, c.h. beck, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 188419
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

e-Salem.pl

Artykuły na bazie kolagenu służące do pielęgnacji ciała oraz suplementy diety.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.08.2007
finclub, salem-kosmetyka, iris cosmetic, energetix, natuwit, dr frenkel, colway, inventia polish technologies, codina, k-link
Produkty w ofercie: 351
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

PodarujZdrowie.pl

Artykuły zielarskie, suplementy diety oraz kosmetyki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.03.2010
natvita, dary natury, manuka health - nz, sylveco, alter medica, sankt bernard, farmona, Ölmühle solling, intenson, vivanutria
Produkty w ofercie: 364
Promocje: 4
Wysyłka do 3 dni: 364
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kar-ma.pl

Karmy i diety weterynaryjne dla psów i kotów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.10.2006
royal canin, animonda, hill's, applaws, bosch, acana, catz finefood, trovet, eukanuba, brit
Produkty w ofercie: 1808
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hungaricum.pl

Tradycyjne produkty węgierskie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.12.2010
hungarpol sp. z o.o., univer, lacikonyha, vitos keramia kft., pataki kerĂĄmia kft., dr pack, csĂĄki mĂŠhĂŠszet, hĂşscsarnok kft., fazekas kft., wydawnictwo studio emka
Produkty w ofercie: 272
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

zabawki-gry.pl

Zabawki dla dzieci.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.02.2014
bestway, grupa-pepe, ride on cars pepe, pepe-garden, pepetoys, rastar, huile toys, bmw, skyramiz, syma
Produkty w ofercie: 804
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 804
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Mikpol.pl

Pościel wełniana oraz kołdry puchowe. Materace ortopedyczne i masażery Shiatsu
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.06.2008
mikpol, amw, trotec, janpol, trisana, sissel, homedics, prowellnes, hevea, piel
Produkty w ofercie: 761
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

szm-melisa.pl

Zdrowa żywność, naturalne kosmetyki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.04.2016
dary natury, kawon, farmona, everest ayurveda, bios, ekamedica, olvita, bonimed, a-z medica, colfarm
Produkty w ofercie: 1918
Promocje: 8
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Eko-market.pl

Żywność ekologiczna i wegetariańska, mieszanki do pieczenia chleba w domu.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.01.2007
provita, ekomarket, biotomix, ekoprodukt, lavera, little india, nifares, kaldysz, masala, malwa
Produkty w ofercie: 1044
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 73
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

sklepwiesiolek.pl

Artykuły zielarskie oraz medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.12.2013
swanson, now food's, kawon, farmvit, bonimed, farm-vix, fagron, kottas pharma gmbh
Produkty w ofercie: 745
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 1
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Eko Smak

Zdrowa żywność
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.02.2016
bio planet, dary natury - bio, horeca, ŚwieŻe owoce i warzywa, alce nero, sobbeke, agafi, bio food, bio ania, allos
Produkty w ofercie: 2792
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszeZOO

Karmy oraz artykuły zoologiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.03.2012
trixie, grande finale, tetra, chaba, zolux, aqua el, royal canin, tropical, vitapol, versele-laga
Produkty w ofercie: 8017
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Fresh & Eco

Zdrowa żywność.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.02.2014
aubrey organics (pielęgnacja ciała)bb, alva (kosmetyki kolorowe i dla mężczyzn)bb, symbio, dary natury - herbatki bio, alce nero (włoskie produkty), diet-food, green people ( kosmetyki naturalne ), bjobj (kosmetyki organiczne)bb, speick ( kosmetyki n
Produkty w ofercie: 3549
Promocje: 45
Wysyłka do 3 dni: 3422
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dlapacjenta.pl

Materiały i sprzęt medyczny oraz preparaty zielarskie i kosmetyki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.09.2005
nieokreślony, hartmann, toŁpa, dlapacjenta.pl - odzież medyczna, Żyj łatwiej, 3m, coloplast, tzmo, ecolab, thera band
Produkty w ofercie: 5736
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ekolandia24

Zdrowa i ekologiczna żywność.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.07.2012
bio planet, dary natury, alce nero, ava, agafi, sobbeke, provita, allos, bio planete, intenson europe
Produkty w ofercie: 1859
Promocje: 11
Wysyłka do 3 dni: 1724
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, wsip, arkady
Produkty w ofercie: 2888
Promocje: 23
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

animalmarket.pl

Artykuły zoologiczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.11.2015
trixie, grande finale, zolux, dingo, tetra, chaba, brit, royal canin feline, royal canin veterinary diet, vitapol
Produkty w ofercie: 6429
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo lekarskie pzwl, edgard, olesiejuk, oddk, delta, wiedza powszechna, festina, multico, lektorklett, level trading
Produkty w ofercie: 17524
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

BeEco

Zdrowa żywność
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.06.2015
dary natury - herbatki bio, alce nero (włoskie produkty), myvita, bio planet - seria niebieska (ryże, kasze, ziarna), dary natury - przyprawy i zioła bio, agafi (kosmetyki), bio food (soki, przetwory, octy, olej kokosowy), dary natury - inne bio, all
Produkty w ofercie: 1914
Promocje: 33
Wysyłka do 3 dni: 1913
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ozoneo.pl

Systemy do oczyszczania powietrza i wody.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.07.2013
ozoneo, burbuliukas, magtech, biontech
Produkty w ofercie: 69
Promocje: 1
Wysyłka do 3 dni: 39
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Naturo.pl

Żywność naturalna z ekologicznych gospodarstw rolnych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.03.2005
urtekram, vivani, terrasana, biofuturo, granovita, dary natury, bio food, natur compagnie, schär, tłocznia maurer
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Holder.net.pl

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów, perfumy i wody toaletowe, artykuły higieniczne. Odzież męskie i damska.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.02.2013
niko, chatler, promostars, christopher dark, tiande, joanna, marion, ziaja, bi-es, farmona
Produkty w ofercie: 606
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Model4you

Modele, gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.03.2012
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, helion, castor, alexander, olesiejuk, wydawnictwo szkolne pwn, pzwl, urban, educa
Produkty w ofercie: 19992
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Domowy Pupil

Karmy dla psów, kotów oraz zwierząt domowych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.02.2013
trixie, chaba, grande finale, zolux, dingo, tetra, brit, vitapol, ferplast, royal canin feline
Produkty w ofercie: 7532
Promocje: 7
Wysyłka do 3 dni: 7221
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

DoMasazu.pl

Artykuły i akcesoria do masażu. Kosmetyki, środki do dezynfekcji oraz wyposażenie salonów i gabinetów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.08.2008
habys, balsamique, homedics, pro-wellness, meden - inmed, techmed, mov, ziaja, at, alba thyment
Produkty w ofercie: 253
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sklep-Labrador.pl

Karmy i akcesoria dla zwierzą.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.09.2011
trixie, versele-laga, royal canin, zolux, vitapol, brit, beaphar, nestor, maced, vitakraft
Produkty w ofercie: 4826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Uniflora.pl

Materiały ogrodnicze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.02.2013
legutko, spÓjnia hodowla i nasiennictwo, planta sp. z o.o., floraland sp. z o. o. sp.k., ampol-merol, bros spółka jawna, vilmorin, marolex sp. z o.o., kwazar, form-plastic spółka z o.o.
Produkty w ofercie: 2579
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Canagan

Karmy dla psów i kotów w klasie Premium, SuperPremium i Holistyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2014
canagan, essential foods, tropiclean pet products, cotecnica, alphawolf, oven baked - bio biscuit inc., treats & sweets ltd., timber wolf organics inc., agros trading gmbh, collar company
Produkty w ofercie: 224
Promocje: 29
Wysyłka do 3 dni: 224
Opinie pozytywne: 10
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Zielone Życie

Kosmetyki ekologiczne oraz zdrowa żywność.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2013
dary natury, bio planet, alce nero, ol'vita, allos, bio planete, yogi tea, sun baby, natumi, babuszki agafii
Produkty w ofercie: 661
Promocje: 27
Wysyłka do 3 dni: 637
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

BioSklep

Zdrowa żywność z certyfikatami BIO
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.05.2014
bio planet, dary natury, sonett, sylveco, natu, sobbeke, alce nero, wasąg, denver food, natumi
Produkty w ofercie: 2230
Promocje: 27
Wysyłka do 3 dni: 2015
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Plumeria

Nasiona roślin ozdobnych, warzy i owoców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.02.2014
w.legutko, dream-garden, agrecol, plantpol, tin tours, vilmorin, planto, sz. marczynski, w. piotrowski, biovita, prosperplast
Produkty w ofercie: 1463
Promocje: 3
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaKlik

Artykuły spożywcze i przemysłowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.12.2014
henkel, colgate-palmolive, procter&gamble, calivita, nivea polska sp. z o, tiens, unilever polska sp., reckitt benckiser, johnson&johnson, colway
Produkty w ofercie: 975
Promocje: 2
Wysyłka do 3 dni: 975
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kangaro

Aertykuły zoologiczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.10.2014
royal canin, trixie, zolux, flexi, fitmin, lolo pets, kw, tetra, natural-vit, khara
Produkty w ofercie: 1487
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Papu24.pl

Artykuły spożywcze i wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.10.2011
unilever, rema, maspex, winiary, mars polska, mlekpol, agros nova, alima, prymat, kamis
Produkty w ofercie: 8063
Promocje: 3
Wysyłka do 3 dni: 254
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

export-z-polski.pl

Artykuły spożywcze, wędliny i słodycze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.01.2011
sokoŁÓw, prymat, winiary, knorr, animex, maspex wadowice, pekpol, nestle, Łowicz, jbb
Produkty w ofercie: 2022
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 2022
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Medyczny.com.pl

Sprzęt i literatura medyczna.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.03.2010
pzwl wydawnictwo lekarskie, elsevier urban & partner, riester, czelej wydawnictwo, marbo - torby medyczne, anios, gĂłrnicki wydawnictwo, lysoform, pwn, medycyna praktyczna wyd.
Produkty w ofercie: 1309
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0